Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

12. vojvođanski korpus NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 54 hronoloških zapisa, 215 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 7. 1944. Odlukom VŠ NOV i POJ. od 16 i 36. udarne divizije NOVJ formiran 12. udarni korpus NOVJ.

⚔️ 11. 7. 1944. VŠ NOV i POJ uputio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ naredbu u vezi sa predstojećim operacijama za prodor u Srbiju: pod komandu Štaba 3. udarnog korpusa stavlja se 12. udarni korpus NOVJ, a verovatno će se pridati i 11, udarna divizija NOVJ; radi tajnosti, jedinice ne koncentrisati, već postaviti na takve operativne odseke s kojih će moći brzo krenuti na prodor u Srbiju; obaveštava da će jedinice 2 udarnog korpusa NOVJ iz Sandžaka izvršiti pokret na polaznu osnovicu, gde je situacija zrela a narod u masama stupa u NOVJ; ističe važnost predstojećeg zadatka i traži potpunu spremnost da se na dati znak izvrši pokret, makar na dotadašnjem odseku ostali samo NOP odredi; obaveštava da je preduzeto sve da se doturi materijal, koji treba brzo i pravilno rasporediti; uspostaviti radio-vezu sa svim potčinjenim divizijama i razvijati široku obaveštajnu službu.

⚔️ 17. 7. 1944. Prva vojvođanska brigada 16. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ, u borbi protiv ustaša, zauzela Lukavac (kod Tuzle).

⚔️ 20. 7. 1944. Nemačka 13. SS divizija -Handžar- i četnici, posle trodnevnih borbi, odbacili 36. udarnu diviziju 12. udarnog korpusa NOVJ iz doline r. Spreče i ušli u Sekoviće Delovi 27. i 16. udarne divizije NOVJ otpočeli protivnapade (koji su završeni 23. jula), ali mesto nisu zauzeli. Zbog toga neuspeha Štab 3. udarnog korpusa NOVJ odlučio je da svoje jedinice prebaci na pl. Javor, odakle će dejstvovati prema Kladnju i Vlasenici, a da se 12. udarni korpus NOVJ prebaci na levu obalu r. Krivaje, s tim da deo snaga uputi ka r. Bosni radi prihvata 6. proleterske divizije -Nikola Tesla- i 11. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 30. 7. 1944. VŠ NOV i POJ dao direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ; izbegavati neprekidne frontalne borbe (to se naročito odnosi na jedinice sa specijalnim zadatkom); 12. udarni korpus NOVJ snabdeti materijalom koji se detura 3. udarnom korpusu NOVJ.

⚔️ 6. 8. 1944. Da bi izbegao okruženje u borbi protiv jedinica nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i ustaša, 12. udarni korpus NOVJ prebacio se preko komunikacije Sokolac-Vlasenica, a zatim se, preko pl. Devetaka, povukao prema Foči. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 150 mrtvih.

⚔️ 8. 8. 1944. Kod ž. st. Prače i s. Renovice (na pruzi Sarajevo-Višegrad) 12. udarni korpus NOVJ, posle dvodnevnih borbi, razbio delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i zauzeo s. Renovicu, zatim nastavio pokret prema Foči. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od preko 130 mrtvih. Uništeno je 7 kamiona, jedan oklopni i dva teretna voza.

⚔️ 13. 8. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ da svoje jedinice prebaci preko r. Drine između Foče i s. Bastaha i obavestio ga da je 1. proleterskoj udarnoj diviziji naređeno da ih prihvati.

⚔️ 14. 8. 1944. U rejonu pl. Zelengore jedinice 12. udarnog korpusa NOVJ vodile žestoke borbe protiv nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Neprijatelj je imao preko 200 izbačenih iz stroja a jedinice 12. korpusa preko 100 izbačenih iz stroja.

⚔️ 15. 8. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da: 1. proletersku udarnu diviziju NOVJ i 8. crnogorsku NOU brigadu hitno prebaci preko r. Lima, ka 37. udarnoj diviziji NOVJ, s tim da one manevrišu na prostoriji pl. Zlatar - pl. Golija; da snage 2. udarnog korpusa NOVJ manevrišu na prostoriji pl. Sinjajevina - pl. Durmitor - pl. Golija; da se 12. udarni korpus NOVJ, koji pristiže na Pivu, ne uvlači u nove borbe, zbog velikih gubitaka, ali da se s njim uspostavi radio-veza i kurirska veza, da se ranjenici 2. udarnog korpusa, 1. proleterske udarne divizije i 12. udarnog korpusa NOVJ. sa aerodroma kod s. Negobuđe (blizu Žabljaka) avionima evakuišu u bolnice NOVJ u Italiji.

⚔️ 15. 8. 1944. U rejonu pl. Maglića nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- napala jedinice 12. udarnog korpusa NOVJ u cilju zauzimanja platoa Vučeva, ali je protivnapadom odbačena uz gubitke od preko 80 mrtvih.

⚔️ 16. 8. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio Štab 12. udarnog korpusa NOVJ da je neprijatelj dešifrovao njegove depeše i zna njegove namere. Stoga mu je naredio da hitno uputi kurira u Štab 2. udarnog korpusa NOVJ radi prijema nove šifre i da do tada ne šalje nikakva poverljiva naređenja i izveštaje.

⚔️ 17. 8. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio Štab 2. udarnog korpusa NOVJ: da je 12. udarni korpus NOVJ stigao na r. Pivu i da ga neprijateljske snage stalno gone; da su njegove jedinice pokušale prelaz preko r. Pive ali su odbijene; da se sadejstvo 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-, koja se nalazi na pl. Zelengori, ne može ostvariti, jer ne postoji međusobna veza. Stoga je Štabu 2. udarnog korpusa naredio da preduzme sve mere kako bi se 12. udarnom korpusu NOVJ pomoglo i kako bi se oko 600 ranjenika iz jedinica ovog korpusa evakuisalo u bolnice NOVJ u Italiji.

⚔️ 18. 8. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: prihvatiti ranjenike 12. udarnog korpusa NOVJ; čim se ukaže prilika, 12. udarni korpus NOVJ uputiti za 1. proleterskom udarnom divizijom NOVJ u Srbiju; svakodnevno dostavljati podatke o mestu za prijem pomoći vazdušnim putem.

⚔️ 20. 8. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: obaveštavajući ga da je na Pivsku planinu, gde se nalazi 12. udarni korpus NOVJ, stigla 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla-, nalaže mu da se i on poveže s tom divizijom; smatra da neprijateljske snage koje napadaju jedinice 1. proleterskog udarnog, 2. udarnog i 12. udarnog korpusa NOVJ u Crnoj Gori nisu velike i da se mogu razbiti; treba deo snaga zabaciti neprijatelju za leđa i tako mu onemogućiti snabdevanje.

⚔️ 21. 8. 1944. Na Pivskoj planini 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- vodila uporne borbe protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- koja je preko Pive nadirala ka Šavniku. Pošto je 22. avgusta sa improvizovanog aerodroma u s. Breznama, svoje ranjene i iznemogle borce, kao i borce 12. udarnog korpusa NOVJ evakuisala u bolnice NOVJ u Italiji, 6. divizija je nastavila pokret za Sandžak.

⚔️ 22. 8. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio Štab 12. udarnog korpusa NOVJ da ima informacije da se jedna nemačka armija kreće preko Albanije i Sandžaka prema Crnoj Gori.

⚔️ 22. 8. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da, u saglasnosti sa Štabom 12. udarnog korpusa NOVJ, organizuje odbranu aerodroma u s. Breznama (kod Šavnika), odakle će se u toku toga i sledećeg dana avionima evakuisati ranjenici u bolnice NOVJ u Italiji.

⚔️ 22. 8. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: ističe da 12. udarni korpus NOVJ, koji se prebacio na područje 2. udarnog korpusa NOVJ, treba da manevruje u zapadnom delu Crne Gore i Hercegovine, poveže se sa 29. udarnom divizijom NOVJ i u povoljnom momentu se prebaci u Sandžak; obaveštava da je 1. proleterska udarna divizija NOVJ prešla r. Lim i da u severnom delu Sandžaka nema neprijateljskih snaga.

⚔️ 26. 8. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: usvaja predloženi plan operacija; nalaže mu da posle izvršenog proboja izvrši dekoncentraciju snaga i ne dozvoli neprijatelju da ih goni; obaveštava ga da je 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- prešla r. Taru na putu za Srbiju, a da se 12. udarni korpus NOVJ nalazi u Hercegovini.

⚔️ 1. 9. 1944. Da bi pružio otpor jedinicama NOVJ, Draža Mihailović proglasio opštu mobilizaciju u Srbiji. Sprovođenje prisilne mobilizacije onemogućili su svojim dejstvima 1. proleterski i 12. udarni korpus NOVJ, Operativna grupa divizija NOVJ i jedinice GŠ NOV i PO za Srbiju.

⚔️ 4. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: da se, u vezi s ranijim direktivama, 11. udarna divizija NOVJ i Mačvanski NOP odred prebace preko r. Drine u zapadnu Srbiju, na prostoriju pl. Cera, gde će ući u sastav 12. udarnog korpusa NOVJ; da ta divizija razbija četnike i nedićevce na toj prostoriji u cilju mobilizacije stanovništva; da ona na pravcu svoga dejstva, odmah po prelasku r. Drine, pristupi likvidaciji posada manjih garnizona, pa time olakša pokret jedinica NOVJ s juga.

⚔️ 5. 9. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ: da, ukoliko je dobio topove, hitno pripremi napad i zauzme Užice (sada: Titovo Užice), kako bi se olakšala odbrana Požege i obezbedilo zaleđe za prodor jedinica NOVJ ka Valjevu; da 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- pojača svoje snage prema Čačku i spreči prodiranje neprijatelja ka Požegi; da prihvati 11. udarnu diviziju NOVJ, kojoj je naređeno da se iz istočne Bosne prebaci na pl. Cer i docnije uđe u sastav 12. udarnog korpusa NOVJ; da Operativna grupa divizija NOVJ krene na odsek Užice-Čačak-Kraljevo.

⚔️ 5. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio 37. udarnoj diviziji NOVJ da poruši prugu Vardište-Užice (sada: Titovo Užice) i time olakša dejstva jedinica 1. proleterskog i 12. udarnog korpusa NOVJ u zapadnoj Srbiji.

⚔️ 5. 9. 1944. U rejonu s. Starog Broda (kod Višegrada) 12. udarni korpus NOVJ, u pokretu za Srbiju, prešao r. Drinu pod borbom protiv jedinica nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 7. 9. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio borce, podoficire, oficire i političke komesare 12. udarnog korpusa NOVJ za pokazanu primernu upornost i. junaštvo u šestomesečnim neprekidnim borbama protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 12. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: 11. udarnu diviziju NOVJ uputiti preko r. Drine na pl. Cer (Štab divizije sam će izabrati mesto prelaza); Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ, koji se nalazi u rejonu Pecke, saopštiti da prihvati 11. udarnu diviziju, a Štabu divizije narediti da se uključi u radio-mrežu VŠ NOV i POJ.

⚔️ 14. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa da pruži pomoć 12. udarnom korpusu NOVJ koji u rejonu Pecke vodi teške borbe protiv jakih neprijateljskih snaga.

⚔️ 15. 9. 1944. Po naređenju vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita, radi uspešnijeg dejstva u zapadnoj Srbiji i Šumadiji, od 1. proleterskog udarnog korpusa (1. proleterska udarna i 6. proleterska -Nikola Tesla-, 5, 17. i 21. udarna divizija) i 12. udarnog korpusa NOVJ (11, 16. i 36. udarna divizija) formirana 1. armijska grupa NOVJ, pod komandom Štaba 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 15. 9. 1944. Bela Crkva; obaveštava da 12. udarni korpus NOVJ vodi borbu u rejonu Pecke.

⚔️ 15. 9. 1944. Na pl. Medvedniku završene dvodnevne borbe jedinica 12. udarnog korpusa NOVJ protiv oko 3.000 četnika. Neprijatelj je, uz osetne gubitke, odbačen ka Valjevu. U tim borbama je samo iz 5. vojvođanske udarne brigade 36, udarne divizije NOVJ poginulo 14 a ranjeno 18 boraca i rukovodilaca.

⚔️ 16. 9. 1944. Na odseku s. Kostijerovo - s. Đevanje - s. Budišići (kod Zvornika) 11. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ prešla r. Drinu i ušla u sastav 12. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 17. 9. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ da jednu diviziju orijentiše ka 12. udarnom korpusu NOVJ, da bi se zajedničkim dejstvima stvorilo čvrsto uporište u zapadnoj Srbiji. Ujedno ga obaveštava: da će se te noći preko r. Drine prebaciti 1.1. udarna divizija NOVJ, pa će tako 12. udarni korpus, sa tri divizije, postepeno nadirati preko Krupnja ka pl. Ceru i Posavini; da će se na prostoriju pl. Medvednik - Sokolske planine uputiti 2-3 divizije iz sastava 1. armijske grupe NOVJ.

⚔️ 17. 9. 1944. Dve brigade 11. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ slomile otpor jednog bataljona SDS i zauzele Krupanj.

⚔️ 26. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio štabu 1. armijske grupe NOVJ da 6. proletersku diviziju NOVJ -Nikola Tesla- uputi u rejon pl. Cera i Šapca, radi sadejstva 12. udarnom korpusu NOVJ.

⚔️ 6. 10. 1944. Kod Zvornika se 28. udarna divizija NOVJ prebacila preko r. Drine u Srbiju, gde je ušla u sastav 12. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 9. 10. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. armijske grupe: da 12. udarni korpus NOVJ, ostavivši manje snage za blokadu Obrenovca, nadire desnom obalom Save ka Beogradu; da, po mogućstvu, manja odeljenja toga korpusa prodru u Beograd.

⚔️ 9. 10. 1944. Jedinice 11. i 16. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ ponovo izvršila napad na oko 3.000 nemačkih vojnika i pripadnika SDK i SDS u Obrenovcu i uspele da ovladaju spoljnom odbranom grada. Međutim, pošto su imale zadatak da što pre krenu ka Beogradu, one su prekinule napad. Neprijatelj je imao velike gubitke. Zaplenjena je izvesna količina oružja, municije i drugog materijala, a uništena su 2 tenka i 4 kamiona. Jedinice 12. korpusa imale su 40 mrtvih i 76 ranjenih boraca.

⚔️ 10. 10. 1944. Iz rejona Obrenovca počelo nastupanje jedinica 12. udarnog korpusa NOVJ prema Beogradu.

⚔️ 10. 10. 1944. Jedinice 36. udarne divizije 12. korpusa NOVJ napale nemačke snage u Obrenovcu, ali bez uspeha, jer je neprijatelju stiglo pojačanje iz Beograda. One su zatim držale grad u blokadi. Divizija je imala 17 mrtvih i 36 ranjenih. Neprijatelj je imao dosta gubitaka u ljudstvu i materijalu.

⚔️ 11. 10. 1944. Savlađujući žilav otpor nemačkih vojnika i pripadnika SDK i SDS, jedinice 11. i 16. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ i delovi 2. proleterske (ličke) udarne brigade 6. proleterske divizije -Nikola Tesla- 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ ovladali linijom Jasenak - s. Moštanica - s. Sremčica i nastavili prodiranje ka Beogradu. U s. Sremčici je poginulo 15 i zarobljeno 10 nemačkih vojnika. Zaplenjeni su 2 p. mitraljeza, 2 automata i 1 pištolj.

⚔️ 20. 10. 1944. Štab 1. armijske grupe NOVJ izdao avizo-zapovest za prebacivanje jedinica 12. udarnog korpusa NOVJ iz rejona Obrenovca preko r. Save u Srem.

⚔️ 21. 10. 1944. Na odseku s. Skela - s. Kupinovo i kod Umke jedinice 16. i 36. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ, sa 117. i 374. protivavionskim pukom, 144. i 563. bacačkim pukom i 221. haubičkim pukom Crvene armije, forsirale r. Savu i počele operacije u Sremu.

⚔️ 22. 10. 1944. Po forsiranju r. Save kod Obrenovca i s. Skele jedinice 12. udarnog korpusa NOVJ preduzele nadiranje ka Rumi i oslobodile sela: Boljevce, Kupinovo, Jakovo, Surčin, Bečmen, Petrovčič, Ašanju i Karlovčić.

⚔️ 26. 10. 1944. Jedinice 12. udarnog korpusa NOVJ razbile neprijateljsku odbranu ka kanalu Jarčina (u Sremu) i zauzele utvrđena sela Putince, Dobrince i Kraljevce (kod Rume).

⚔️ 7. 11. 1944. Zbog izgubljenih uporišta i naseljenih mesta tokom 1, 3. i 4. novembra i zbog ugroženosti svog levog boka (južno od s. Ležimira, blizu Srem. Mitrovice), ojačane neprijateljske snage, uz podršku artiljerije i tenkova, preduzele napade s linije Ilok - s. Čalma - desna obala donjeg toka Manđeloškog potoka. U oštrim borbama jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa i 12. udarnog korpusa NOVJ uspele su da neprijatelju nanesu znatne gubitke i da zadrže svoje položaje, izuzev one kod s. Manđelosa, jer su to selo zauzele nemačke jedinice. Uništeno je 7 nemačkih tenkova. Gubici jedinica NOVJ bili su osetni.

⚔️ 8. 11. 1944. U Sremu delovi 1. proleterskog korpusa i 12. udarnog korpusa NOVJ zadržali svoje položaje i slomili napad neprijateljskih snaga. Prva vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ povratila je s. Manđelos (kod Srem. Mitrovice), proteravši neprijatelja ka s. Čalmi.

⚔️ 9. 11. 1944. Na sremskom frontu jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa i delovi 12. udarnog korpusa NOVJ preduzeli napade i zauzeli sela Bingulu, Stari Divoš i Čalmu (kod Srem. Mitrovice), zatim prešli na desnu obalu donjeg toka Manđeloškog potoka i potisli neprijateljske snage na utvrđene položaje na liniji Ilok - s. Erdevik - s. Martinci. U tesnom dodiru s neprijateljem, jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa zadržale su se na dostignutoj liniji sve do 3. decembra preduzimajući više lokalnih napada i odbijajući više neprijateljskih protivnapada, bez značajnijeg pomeranja fronta.

⚔️ 11. 11. 1944. Na sremskom frontu jedinice 11. udarne divizije NOVJ smenile 16. udarnu diviziju NOVJ, dok su delove 36. udarne divizije NOVJ smenile jedinice 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-. Time je otpočelo prebacivanje 12. udarnog korpusa NOVJ (16. i 36. udarne divizije) sa sremskog fronta u Novi Sad, gde je u njegov sastav ušla i 51. udarna divizija NOVJ. Korpus je stavljen pod komandu GŠ NOV i PO za Vojvodinu.

⚔️ 25. 12. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito objavio naredbu o formiranju dopunskih brigada i bataljona radi popune jedinica. Naredbom se predviđa: da GŠ NOV i PO za Srbiju formira tri dopunske brigade radi popune 1. armijske grupe, Južne operativne grupe divizija i jedinica pod njegovom komandom; da se u Vojvodini formira jedna dopunska brigada za popunu 12. udarnog korpusa NOVJ; da GŠ NOV i PO za Makedoniju formira dopunsku brigadu za popunu potčinjenih jedinica; da 5. udarni korpus NOVJ formira jednu dopunsku brigadu za obuku ljudstva; da dopunske brigade imaju do 6.000 boraca; da se pre upućivanja u operativne jedinice, ljudstvo mora potpuno osposobiti za boračke dužnosti; da se formiranje dopunskih jedinica završi do 15. januara 1945.

⚔️ 18. 3. 1945. U rejonu s. Torjanca (kod Belog Manastira) dva puka nemačkog 15. kozačkog konjičkog korpusa napali delove 12. udarnog korpusa 3. armije JA i posle žestokih borbi ovladali njihovim položajima. Sledećeg dana jedinice 12. korpusa JA su povratile položaje i odbile neprijatelja.

⚔️ 22. 3. 1945. Jedinice 12. udarnog korpusa 3. armije JA završile likvidaciju nemačkog mostobrana severno od Valpova i izbile na levu obalu r. Drave.

⚔️ 24. 3. 1945. Komandanti 3, armije i 12. udarnog korpusa JA telegramom izvestili vrhovnog komandanta JA maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita da je likvidiran neprijateljski mostobran na r. Dravi severno od Valpova.

⚔️ 29. 3. 1945. Po naređenju Generalštaba JA rasformiran Štab 12. udarnog korpusa JA, a njegove divizije (16, 36. i 51. udarna) stavljena pod neposrednu komandu Štaba 3. armije JA.

Dokumenti

📜 Izvod iz knjige depeša Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ

📜 Odluka Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o privremenom ukidanju Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ

📜 Obaveštenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine štabovima jedinica o odluci Vrhovnog štaba NOV i POJ da se privremeno ukine Štab Dvanaestog korpusa NOVJ

📜 Saopštenje Drugog otseka Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 30 oktobra 1944 god. o jačini, sastavu i rasporedu neprijateljskih snaga u Šidu, Ilincima, Bosutu, Kukujevcima, Kuzminu i Martincima

📜 Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da pod svoju komandu stavi 12. korpus NOVJ i bude spreman da s najmanje dve divizije izvrši prodor u zapadnu Srbiju

📜 Odluka vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 1. jula 1944. o formiranju 12. korpusa NOVJ

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 8. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o postavljenjima rukovodilaca u Štabu korpusa i u njihovim jedinicama

📜 Obavještenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 8. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica o formiranju ovoga korpusa

📜 Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 13. jula 1944. Štabu 16. divizije da samostalnim dejstvom kontroliše pravce Doboj - Tuzla i Zavidovići - Ribnica i da prihvata jedinice NOVJ koje nastupaju iz srednje Bosne

📜 Izvještaj Štaba 36. divizije od 15. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o dejstvu na prostoru Gračanica - Rakino brdo - Osmaci i o naređenju Štaba 3. korpusa

📜 Brojno stanje ljudstva, naoružanja i komore jedinica 12. korpusa NOVJ od 16. jula 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba 36. divizije od 16. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Tuzla - Međeđa - Zvornik

📜 Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 18. jula 1944. Štabu 36. divizije oko čvrsto drži položaje Kamenova Kljet - Ravno brdo - Greda i da 1. bataljon 2. brigade 16. divizije stavi pod svoju komandu

📜 Izvještaj Štaba 12. korpusa NOVJ od 18. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbi na sektoru Raševo - Golo brdo

📜 Izvještaj Štaba 36. divizije od 18. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o situaciji i o rasporedu brigada na liniji Kik - Bunarići, Greda - Kamenova kljet - Marjanovići i Akmačići - Tepen

📜 Izvještaj Štaba 12. korpusa NOVJ od 20. jula 1944. Štabu 3. korpusa o situaciji na sektoru Supčane - Sekovići - Rakino brdo - Gračanica

📜 Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 21. jula 1944. štabovima 16. 1 36. divizije da posjednu položaje na prostoru Omerova kosa - Ravno brdo - Raševo - Tepen - Strmica

📜 Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 21. jula 1944. štabovima 16. i 36. divizije za napad na sektor Gaj - Mrkajići i za sadejstvo jedinica 3. korpusa NOVJ pri napadu na sektor Sekovića

📜 Izvještaj Štaba 12. korpusa NOVJ od 22. jula 1944. Štabu 3. korpusa o prodoru neprijateljskih snaga iz doline rijeke Spreče do linije Gračanica - Podborogovo i o borbi kod Sekovića

📜 Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 22. jula 1944. Štabu 16. i 36. divizije za postavljanje na sektore Markovići - Popovići i Potrk - Omerova Kosa i za sređivanje jedinica

📜 Izvještaj Štaba 16. divizije od 22. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o napadu na Gaj, o borbi na sektoru Rakino brdo - Sajlovići i o rokiranju 1. i 4. vojvođanske brigade na nove položaje

📜 Izvještaj Štaba 16. divizije od 22. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o izbijanju neprijateljskih snaga na Bišinu i o povlačenju 1. vojvođanske brigade sa Grede na položaj Omerova kosa - Kamenova kljet

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. jula 1944. štabovima 2, 3. i 12. korpusa NOVJ da prikupi sve ljudstvo koje je pripadalo 7. banijskoj NOU diviziji i upute ga sigurnim putem na Baniju

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da neposredno obaveštava Vrhovni štab o borbenim i svim drugim delatnostima, kao i o problemima Korpusa

📜 Izvještaj Štaba 36. divizije od 26. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o situacija na prostoru Bačkovac - Stolica - Šekovići - Tupanari

📜 Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 27. jula 1944. Štabu 36. divizije za prebacivanje na prostoriju Radačići - Ponjerka - Metilji - Milankovići

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da predloži koje brigade treba odlikovati i da jedinice što više poštedi od nepotrebnog iznuravanja

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 31. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da će se njegovim jedinicama avionima doturiti hrana u rejonu sela Medojevića kod Olova

📜 Brojno stanje ljudstva i naoružanja Pratećeg bataljona 12. korpusa NOVJ na dan 31. jula 1944. godine

📜 Izvod iz knjige primljenih i predatih depeša Štaba 12. korpusa NOVJ za avgust 1944. godine

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 1. avgusta 1944. Štabu 3. korpusa da se ispitaju razlozi zašto 11. krajiška NOU divizija nije prešla u istočnu Bosnu i da se 12. korpusu NOVJ omogući odmor i sređivanje pred nastupanje ka Srbiji

📜 Izveštaj političkog komesara 16. divizije od 3. avgusta 1944. političkom komesara 12. korpusa NOVJ o psihofizičkom stanju boraca u diviziji

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. avgusta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da se 12. korpus NOVJ, kome je privremeno pridata 6. lička proleterska divizija Nikola Tesla, stavlja pod neposrednu komandu Vrhovnog štaba i hitno upućuje za prodor u Srbiju

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da uzme privremeno pod svoju komandu 6. ličku proletersku diviziju Nikola Tesla i što brže izbije u severoistočni Sandžak, gde će se odmoriti pred prodor u Srbiju

📜 Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 5. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica da se prebace na prostor Krežina, Donje Babine i Ivojevići

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine da se 12. korpus NOVJ ne može približiti Savi, jer je dobio posebni zadatak i da je u Italiji umro sekretar PK SKOJ-a za Vojvodinu Vlajko Đuranović i naređenje da Kosmajskom NOP odredu pomogne u naoružanju

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da što pre prikupi jedinice i s njima krene u pravcu zapadne Srbije

📜 Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 8. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prebacivanje na prostoriju Podstjena - Bjelešići - Jabuka

📜 Izveštaj komandanta Jugoistoka od 9. avgusta 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji na Jugoistoku

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da se 1. proleterska divizija nalazi u rejonu Pljevalja i naređenje da dostavlja detaljnije ratne izveštaje i da svakodnevno javlja mesto gde može primati ratni materijal

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. avgusta 1944. Štabu 1. proleterske divizije da delom snaga prihvati kod Foče 6 ličku proletersku diviziju Nikola Tesla i 12. korpus NOVJ

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da se zajedno sa 6. ličkom proleterskom divizijom Nikola Tesla na istom mestu između Goražda i Foče prebaci na desnu obalu Drine

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o uslovima pod kojim mu može sadejstvovati avijacija i da će mu 1. proleterski korpus 13. avgusta stvoriti mostobran zauzimanjem Foče

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da jednom brigadom omogući 12. korpusu NOVJ prelazak na desnu obalu Drine između Foče i sela Bastasa

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da forsira reku Drinu između Foče i sela Bastasa, gde će ga prihvatiti delovi 1. proleterske divizije

📜 Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da dostavlja vrlo neprecizne zahteve za sadejstvo avijacije i za dotur ratnog materijala

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da prihvati 12. korpus NOVJ, snabde ga intendantskim potrebama i ubojnom opremom, preuzme njegove ranjenike i doprinese da se jedinicama toga i 1. proleterskog korpusa ne smanji borbenost i sposobnost prodiranja ka Srbiji

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da će Korpus dobiti svu zatraženu opremu i naoružanje, dok će prehrambene artikle avioni spustiti na područje sela Donje Crkvice

📜 Pismo političkog komesara 12. korpusa NOVJ od 15. avgusta 1944. Štabu 16. i 36. udarne divizije povodom dolaska na slobodnu teritoriju Crne Gore

📜 Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da Nemci vrše dekriptovanje svih radiograma Štaba toga Korpusa i da ne saopštava nikakva poverljiva naređenja dok ne pribavi svoju novu šifru, koja mu je upućena preko Štaba 2. korpusa NOVJ

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da se 12. korpus NOVJ, koji Nemci u stopu prate, nalazi premoren u prdelu Pive i naređenje da preduzme sve što je potrebno da mu pomogne

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da će mu sadejstvovati avijacija, ako dostavi podatke o neprijatelju, i da će avio-transporti uslediti uzastopno narednih noći

📜 Naređenje Štaba Dvanaestog udarnog korpusa NOVJ od 16 avgusta 1944 god. za posijedanje položaja na Pivskoj planini i zatvaranje pravca od Mratinja, Pivskog Manastira, Šćepan Polja i Uzlupa

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da preuzme 600 ranjenika 12. korpusa NOVJ i evakuiše ih za Italiju avionima koje će obezbediti Vrhovni štab ili da ih smesti u svojim bolnicama

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da ranjenike, ukoliko se ne evakuišu avionima, mora obezbediti u zajednici sa 2. korpusom NOVJ i 29. hercegovačkom NOU divizijom

📜 Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 17 avgusta 1944 god. za prebacivanje na nove položaje

📜 Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ za dalji rad

📜 Plan vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita za konačno oslobođenje Srbije, upućen 19. avgusta 1944. na izvršenje Glavnom štabu NOV i PO Srbije, Štabu 1. proleterskog i Štabu 12. korpusa NOVJ

📜 Zahtev vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jumgoslavije Josipa Broza Tita od 19. avgusta 1944. štabovima 2. i 12. korpusa NOVJ da se hitno napravi aerodrom kod sela Brezana ili pronađe neko drugo mesto za evakuaciju ranjenika avionima

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da 6. ličku proletersku diviziju i dalje zadrži pod svojom komandom i da izvesti o količini potrebne hrane za dnevni obrok i o drugim potrebama, kao i o mestu za prijem svega toga

📜 Obavještenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 19. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o dolasku na sektor Pivske Planine i o stanju u jedinicama

📜 Zapovijest Štaba 12. korpusa NOVJ od 19. avgusta 1944. štabovima 16. i 36. divizije za kontrolu sektora Šćepan Polje - Štulac i Mratinje - Krstac i za zatvaranje prelaza preko rijeka Tare i Pive

📜 Obavještenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 19. avgusta 1944. Štabu 6. proleterske divizije o situaciji u Crnoj Gori i Sandžaku i o stanju u jedinicama

📜 Naređenje Štaba Dvanaestog udarnog korpusa NOVJ od 20 avgusta 1944 god. za protivnapad i razbijanje neprijatelja na sektoru Pivske Planine

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. avgusta 1944. štabovima 2. i 12. korpusa NOVJ da se uredi i obezbedi improvizovani aerodrom kod sela Brezana i da se odmah bude spremno za evakuaciju ranjenika

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da jedinice ne usmerava u susret neprijateljevoj ofanzivi, već manevrujući njima u severozapadnom crnogorskom graničnom prostoru prebaci ih u pogodnom momentu u Sandžak

📜 Naređenje Štaba Dvanaestog udarnog korpusa NOVJ od 22 avgusta 1944 god. za postavljanje na nove položaje

📜 Naređenje Štaba 12. udarnog korpusa NOVJ od 22. avgusta 1944. Štabu 6. proleterske divizije za obezbjeđenje aerodroma Brezna

📜 Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 23. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na sektoru Gacka i o dolasku jedinica 12. korpusa NOVJ u Kazance

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 24. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da iz rej ona jugoistočno od Avtovca krene ka Srbiji i obaveštenje da će se lično brinuti za urednije snabdevanje jedinica toga korpusa

📜 Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ od 24. avgusta 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji za raspored ljudstva i materijala koji se nalaze u vojnom logoru NOVJ u Gravini i naređenje za kontinuirano slanje hrane i ostalih potraživanja 12. korpusu NOVJ i 6. ličkoj proleterskoj diviziji Nikola Tesla

📜 Zapovijest Štaba 12. korpusa NOVJ od 25. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za pokret pravcima Rioca - Podgrađe i Ublić - Sipačno

📜 Saopštenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 25. avgusta 1944. svom boračkom i rukovodećem sastavu da je vrhovni komandant NOV i POJ drug Tito preuzeo ličnu brigu oko snabdijevanja ovoga korpusa

📜 Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 25. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa da se suviše udaljio od naređenog mu pravca kretanja i da prebaci jedinice tamo gde postoje mogućnosti za njihovo snabdevanje

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da, oslanjajući se na 29. hercegovačku NOU diviziju i Primorsku operativnu grupu, izbegne ponovni obruč koji mu neprijatelj priprema

📜 Zapovijest Štaba 12. korpusa NOVJ od 28. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica da se prebace na prostor Igri - Krna Jela

📜 Izvještaj Štaba 36. divizije od 29. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o dolasku na prostor Jabuka - Oglavci - Klančište

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da 12. korpus NOVJ, koji sa Jahorine nastupa ka planini Tari, prihvati pri forsiranju Drine na odseku Stari Brod - Slap

📜 Izvod iz knjige depeša štaba 12. korpusa NOVJ upućenih Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u istočnoj Bosni u prvoj polovini septembra 1944. godine

📜 Obaveštenja Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o pokretu jedinica 1. proleterskog i 12. udarnog korpusa NOVJ i zahtev za dostavljanje izveštaja

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1914. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ o prihvatu korpusa na Drini i situaciji u Srbiji i Makedoniji

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ o izdatom naređenju 1. proleterskom korpusu NOVJ za prihvat jedinica 12. korpusa na Drini

📜 Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 2. septembra 1944. štabovima potčinjenih divizija za prebacivanje preko željezničke pruge Sarajevo - Višegrad

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za prihvat 12. udarnog korpusa NOVJ kod Starog Broda

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ za prihvat 12. udarnog korpusa NOVJ i artiljeriskih oruđa

📜 Naređenje štaba 12. korpusa NOVJ od 3. septembra 1944. štabovima potčinjenih divizija za izvršenje pokreta preko komunikacije Rogatica - Sokolac i izbijanja u rejon Ergele Borike - Sjeversko radi forsiranja rijeke Drine

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za prihvat 12. udarnog korpusa NOVJ

📜 Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 4. septembra 1944. štabovima potčinjenih divizija za forsiranje rijeke Drine u rejonu Starog Broda

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za obezbeđenje oslobođene teritorije i prihvat 12. udarnog korpusa NOVJ

📜 Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za dejstva na odseku Užička Požega - Užice, prihvat 12. udarnog korpusa NOVJ i vršenje mobilizacije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ da se poveže sa 1. proleterskim korpusom NOVJ od koga će primiti direktivu za dalja dejstva u zapadnoj Srbiji

📜 Instrukcije Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ za dejstva u zapadnoj Srbiji

📜 Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 10 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste i Trideset šeste NOU divizije za prebacivanje na prostoriju planine Medvednik i razbijanje neprijateljskih snaga na pravcu nastupanja

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ da pronađe aerodrome za prijem materijala i uspostavi vezu sa 1. i 3. korpusom

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 12. septembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ za prebacivanje 11. divizije u sastav 12. udarnog korpusa NOVJ

📜 Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 13 septembra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o borbi protiv četnika južno od Valjeva

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ za pihvat 11. divizije

📜 Direktiva Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 13. septembra 1944. komandantima jurišnih korpusa za napad na 12. korpus NOVJ

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ za prijem materijala i uspostavljanje veze s 1. proleterskim korpusom NOVJ

📜 Naređenje Vrhovnog komandama NOV i POJ od 15. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ za prijem materijala

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Italija u drugom svetskom ratu Operativna grupa divizija Ilok Irig Sremski front 16. vojvođanska divizija NOVJ Britanija i Jugoslavija Bitka na Jelovoj gori Krupanj 36. vojvođanska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Ruma Beograd Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Užice Loznica Crvena armija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Šavnik Šid Komandant Jugoistoka Tuzla Aerodrom Brezna Beogradska operacija Užička Požega Avijacija u oslobodilačkom ratu Obrenovac Bitka za Srbiju Srpska državna straža (nedićevci) Umka Valpovo 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Kupinovo Glavni štab Vojvodine Borbe u Srbiji 1944. 11. krajiška divizija NOVJ Virovitica 1. proleterski korpus NOVJ Šabac Borbe u Hercegovini 1944. Borbe u Slavoniji 1945. 6. lička proleterska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Zvornik Valjevo 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Bolnice u oslobodilačkom ratu Sokolac 3. ukrajinski front Crvene armije Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Sremska Mitrovica Glavni štab Srbije 29. hercegovačka divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Kozara u oslobodilačkom ratu Foča Borbe u Sremu 1943. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Maximilian von Weichs Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 7. SS divizija Prinz Eugen Borbe u Hrvatskoj 1945. 28. slavonska divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1944. Bela garda 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Gračanica 2. udarni korpus NOVJ 37. sandžačka divizija NOVJ Kurirska služba u ratu Vrhovni štab NOVJ Ranjenici u ratu Saradnja četnika sa okupatorom