Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Sokolac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 50 hronoloških zapisa, 69 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 5. 1941. Mađarske jedinice i žandarmerija prisilno iselile i internirale: iz sreza kulskog - iz naselja Sokolac 1340 lica a iz N. Crvenke 103 lica; iz sreza Bač. Topola iz naselja N. Selo Feketić 145 osoba. Iseljena lica su proterana u razne pravce, mahom u Srbiju i Srem, a intemirci su sprovedeni u logor u Bač. Palanci, Budimpešti i Šarvaru (u Mađarskoj).

⚔️ 19. 5. 1941. Mađarske jedinice i žandarmerija prisilno iselile stanovnike iz ovih naselja sreza Bač. Topola: iz Bač. Sokolca oko 800, iz Tomislavaca 300 i iz Sr. Salaša 245 stanovnika i odvela ih u razne logore, mahom u Šarvar (u Mađarskoj), a izvestan broj proterale u Srbiju i Hrvatsku.

⚔️ 31. 7. 1941. Napadom na žand. st. Glogovac otpočele oružane borbe u Janju i Pljevi (kod Jajca). Čete narodne vojske [U krajevima gde su pripreme za ustanak bile nedovoljne, a događaji prerasli organizacione mogućnostipartijskih organizacija, ustaške jedinice, delom spontano oformljene, dobile su naziv -narodna vojska-.] za nekoliko dana uništile više žand. st. i ž. stanice Sokolac, Čardak, Plivu i Podove (na pruzi Jajce-Srnetica).

⚔️ 25. 8. 1941. Tri čete Romanijskog partizanskog bataljona zauzele Sokolac i većim delom zarobile posadu. Zaplijenjeno: 3 mitraljeza, 4 p. mitraljeza i 55 pušaka. Bataljon je za tu akciju pohvaljen od VŠ NOP odreda Jugoslavije.

⚔️ 0. 9. 1941. Na konferenciji predstavnika seoskih NO odbora sa teritorije Romanijskog partizanskog bataljona izabran NO odbor opštine Sokolac. Odbor, u čijem je sastavu bilo više komisija i narodni sud, imao je karakter sreskog NO odbora.

⚔️ 5. 1. 1942. VŠ NOP odreda Jugoslavije izdao Komandi mesta Sokolac naređenje da pomoćni aerodrom kod Sokolca hitno osposobi za spuštanje sovjetskih aviona koji bi doneli obećanu pomoć. Taj aerodrom treba da posluži i nekim avijatičarima koje je KPJ pridobila u domobranskoj avijaciji i koji su bili spremni da u svojim aparatima pređu na stranu partizana.

⚔️ 20. 1. 1942. Delovi nemačke 718. pešadijske divizije ušli u Sokolac, koji su prethodno napustili delovi Romanijskog NOP odreda.

⚔️ 2. 2. 1942. Delovi Romanijskog NOP odreda zauzeli Han-Stijenicu i odsekli Rogaticu od Sokolca. Time je otpočela dvomesečna blokada ustaško-domobranskog garnizona u Rogatici. Neprijatelj se samo povremeno, uz teške gubitke, probijao iz Sokolca i s. Prače do opkoljenog garnizona.

⚔️ 9. 2. 1942. U s. Kuli (kod Sokolca) delovi Romanijskog NOP odreda uništili vod domobranskog 1. konjičkog puka. Poginulo 12, ranjena 4 i zarobljena 34 domobrana.

⚔️ 14. 2. 1942. Otpočele trodnevne borbe u kojima se ojačani domobranski 1. konjički puk iz Sokolca probio u okruženu Rogaticu, ali su mu delovi Romanijskog NOP odreda i bataljon -Bajo Pivljanin- Durmitorskog NOP odreda izbacili iz stroja 143 vojnika i oficira.

⚔️ 20. 2. 1942. Ustaška Crna legija (jačine puka), ojačana domobranskim 3. bataljonom Vojne krajine, izvršila proboj iz Sokolca u opkoljenu Rogaticu. Kod s. Zavarina (blizu Sokolcu), u borbi protiv delova Romanijskog NOP odreda i bataljona -Bajo Pivljanin- Durmitorskog NOP odreda, Crna legija je pretrpela znatne gubitke.

⚔️ 1. 4. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio Štabu Romanijskog NOP odreda da otpočne akcije protiv neprijatelja na komunikaciji Mokro-Podromanija-Sokolac-Han-Pijesak.

⚔️ 9. 1. 1943. U s. Žljebovima (kod Han-Pijeska) 3. bataljon 6. istočnobosanske nOU brigade napao ustaše i žandarme, koji su se povukli u Sokolac. Zapaljena je žand. stanica i ubijeno 6. žandarma.

⚔️ 0. 4. 1943. U s. Sokolovićima (kod Sokolca) održano savetovanje članova GS i PK KPJ za BiH, Oblasnog komiteta KPJ za istočnu Bosnu i Štaba Grupe vojvođanskih udarnih bataljona, na kome je, u cilju objedinjavanja komande nad svim jedinicama NOV i POJ u istočnoj Bosni, Štab Grupe vojvođanskih udarnih bataljona (kasnije Štab 1. vojvođanske NOU brigade) proglašen Operativnim štabom za istočnu Bosnu, te su pod njegovu komandu stavljeni Birčanski i Majevički NOP odred.

⚔️ 0. 6. 1943. Štab domobranskog 3. korpusa, zbog uspeha jedinica Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ u istočnoj Bosni, tražio od komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj generala Rudolfa Litersa i od Ministarstva oružanih snaga NDH da se preduzmu nova ofanzivna dejstva u istočnoj Bosni, te okruže i unište snage NOV između Zvornika, r. Spreče, s. Osječana, Vareša, Sokolca i Srebrnice.

⚔️ 20. 6. 1943. U rejonu Sokolca 1. proleterska divizija Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ uspostavila vezu s jedinicama Operativnog štaba za istočnu Bosnu (1. i 2. vojvođanskom NOU brigadom i Birčanskim i Majevičkim NOP odredom).

⚔️ 0. 7. 1943. Kod Sokolca, u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo zamenik komandanta bataljona u 3. krajiškoj udarnoj brigadi 1. proleterske udarne divizije NOVJ Nikola Vojvodić Vojvoda, narodni heroj.

⚔️ 4. 7. 1943. Treća krajiška i 6. istočnobosanska NOU brigada napale Sokolac. Iako su slomile deo spoljnje odbrane, brigade su odustale od daljeg napada, pošto je ustaška posada neposredno pred napad ojačana jednim bataljonom.

⚔️ 7. 7. 1943. Pravcima Vareš-Olovo, Sarajevo-Sokolac-Han-Pijesak, s. Capardi - Zvornik, s. Capardi - Šekovići i Tuzla-Kladanj nemačka 7. SS -Princ Eugen- i 369. legionarska divizija, nemački puk -Brandenburg-, domobranski 7. lovački puk, ustaše i četnici otpočeli koncentričan napad na Glavnu operativnu grupu VŠ NOV i POJ u istočnoj Bosni. U žestokim borbama do 20. jula neprijatelj je bio zauzeo Zvornik, Kladanj, Olovo, Vlasenicu, Šekoviće i Han-Pijesak, ali su jedinice NOVJ u protivnapadima ponovo ovladale svim mestima sem Zvornika.

⚔️ 21. 10. 1943. Kod s. Sijeraca (blizu Sokolca) 2. bataljon 2. krajiške udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napao i razbio četničku Azbukovačku brigadu. Poginulo je 180 četnika (među kojima ceo štab brigade) i ranjeno 50. Bataljon 2. krajiške NOU brigade nije imao gubitaka.

⚔️ 30. 10. 1943. Jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ posle četvorodnevne borba slomile otpor oko 1000 ustaša i četnika i zauzele varošicu Sokolac. Poginulo je 170. ranjeno 50 i zarobljeno 66 ustaša i četnika, dok su jedinice 27. udarne divizije pretrpele gubitke od 5 poginulih, 38 ranjenih i 5 nestalih. Zaplenjeno: 2 topa, 2 minobacača, 2 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 109 pušaka i dr.

⚔️ 6. 12. 1943. Iz rejona Sarajeva otpočelo nastupanje, u dve kolone, delova nemačke 369. legionarske divizije, ojačanih 1. rezervnim lovačkim i 92. motorizovanim pukom i domobranskim jedinicama, s ciljem da ovladaju komunikacijom Sarajevo-Sokolac-Rogatica. Istog dana neprijatelj je zauzeo Crvene stijene a sutradan bez otpora ušao u Sokolac.

⚔️ 13. 12. 1943. U rejonu s. Kraljevog Polja (sada: Partizansko Polje, kod Han-Pijeska) 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ probila položaje delova 482. puka nemačke 187. rezervne divizije, izvukla se iz okruženja i prešla preko puta Sokolac-Vlasenica, orijentišući se ka Varešu i Brezi.

⚔️ 16. 12. 1943. Na odseku s. Mekote - s. Han-Kram, posle dvodnevne borbe protiv jedinica nemačke 1. brdske divizije i 7. SS divizije -Princ Eugen-, 5. udarna divizija NOVJ probila se preko puta Han-Pijesak-Sokolac i produžila pokret ka Kladnju. Prilikom proboja pretrpela je osetne gubitke. Pored ostalih, poginuo je komandir čete u 1. južnomoravskoj NO brigadi Slavoljub Vuksanović Jajko, narodni heroj.

⚔️ 10. 1. 1944. Na sreskoj izbornoj konferenciji izabran SNO odbor za srez Sokolac.

⚔️ 5. 2. 1944. Blizu s. Berega (kod Sokolca) 2. krajiška udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ vodila tročasovnu borbu protiv jednog bataljona ustaške 1. brigade i prisilila ga da se povuče u Rogaticu. Gubici neprijatelja: oko 60 mrtvih i ranjenih, a gubici 2. krajiške brigade: 9. mrtvih boraca.

⚔️ 9. 2. 1944. VŠ NOV i POJ, obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ da je Štab 5. udarne divizije prebacio svoje snage na prostoriju Kalinovik-Foča i naredio mu da snage koje je predvideo za ovaj odsek zadrži na prostoriji s. Bogovići-Rogatica-Sokolac radi obostranog dejstva na višegradskim komunikacijama.

⚔️ 13. 2. 1944. Druga krajiška udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i Romanijski NOP odred napali 24. bataljon ustaške 1. brigade i četnike u Rogatici. Zbog intervencije neprijatelja sa pravca Sokolca i Prače mesto nije zauzeto.

⚔️ 27. 4. 1944. Dva bataljona nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- preduzeli nastupanje iz Rogatice i Sokolca ka Srebrenici i Vlasenici da bi u sadejstvu sa delovima nemačke 13. SS divizije -Handžar- sprečili prelaz 16. i 17. udarne divizije NOVJ u Srbiju.

⚔️ 1. 5. 1944. Sa pravca s. Sokolovića i s. Mislova (kod Sokolca) oko 300 četnika Romanijskog korpusa napalo delove 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ na prostoriji s. Džimrije - s. Strmice - s. Mrkalji. Posle dvočasovne borbe četnici su razbijeni uz gubitke od 50 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 1 mrtvog, 8 ranjenih i 3 nestala.

⚔️ 10. 5. 1944. Kod s. Mandre (blizu Sokolca) 6. istočnobosanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, maršujući ka odseku prelaza preko Drine (s. Stari Brod - s. Slap), sukobila se s delovima nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, a u rejonu s. Mislova 2. krajiška NOU brigada napadnuta od nemačkih delova, četnika i ustaša. Zbog tih neprijateljskih napada i žestokog bombardovanja iz vazduha moralo se privremeno odustati od prelaza u Srbiju. Neprijatelju su naneseni osetni gubici. Gubici brigada: 17 mrtvih i 22 ranjena borca

⚔️ 24. 6. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: ne napadati Sokolac, jer bi neprijateljske snage brzo reagovale da ga povrate, pa se ne bi mogla izvršiti evakuacija ranjenika, i to bi stajalo više žrtava; naći pogodnije mesto za spuštanje aviona, što može biti i na brdu; VŠ ističe da je u zapadnoj Bosni našao više takvih aerodroma sa kojih su ranjenici evakuisani za Italiju.

⚔️ 6. 8. 1944. Da bi izbegao okruženje u borbi protiv jedinica nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i ustaša, 12. udarni korpus NOVJ prebacio se preko komunikacije Sokolac-Vlasenica, a zatim se, preko pl. Devetaka, povukao prema Foči. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 150 mrtvih.

⚔️ 3. 11. 1944. Kolona od oko 1500 nemačkih vojnika i ustaša, nastupajući od Sokolca, posle trodnevnih borbi odbacila jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ i prodrla u Rogaticu. Neprijateljski gubici: 37 mrtvih i 50 ranjenih. Gubici jedinica 27. divizije: 4 mrtva i 4 ranjena. Zaplenjeno: 6 pušaka, 10 bombi i 1000 metaka.

⚔️ 5. 11. 1944. Dvadeseta romanijska udarna i 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ izvršila napad na nemačko-ustašku posadu u Rogatici. Grad nije zauzet, jer je neprijatelju stiglo pojačanje od Sokolca. Neprijateljski gubici: 25 mrtvih i 35 ranjenih. Gubici brigada NOVJ: 4 mrtva, 11 ranjenih i 6 nestalih boraca.

⚔️ 5. 11. 1944. U rejonu s. Kule (kod Sokolca) delovi 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv nemačkih jedinica i odbacili ih ka Sokolcu, nanevši im gubitke od 30 izbačenih iz stroja, zaplenivši 4 p. mitraljeza i drugu ratnu opremu i uništivši 4 kamiona Brigada je imala 5 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 11. 1944. Završene šestodnevne borbe jedinica 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ protiv nemačkih i ustaških kolona koje su se kretale iz Sokolca prema Višegradu da tu komunikaciju obezbede za izvlačenje nemačkih snaga iz Srbije.

⚔️ 20. 11. 1944. Nemačka borbena grupa -Šojerlen- (jačine 4000 vojnika), koja se povlačila iz Srbije, posle petnaestodnevnih borbi protiv jedinica 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ ovladala komunikacijom Višegrad-Sokolac. Gubici neprijatelja: 319 mrtvih i 410 ranjenih. Gubici 27. divizije NOVJ: 17 mrtvih i 36 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 11. 1944. Više od 30 anglo-američkih aviona bombardovalo nemačke kolone na komunikaciji Višegrad-Rogatica-Sokolac. Naročito je jako bombardovana Rogatica, gde je poginulo preko 100 nemačkih vojnika.

⚔️ 24. 11. 1944. U rejonu s. Kule (na putu Rogatica-Sokolac) delovi 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ iz zasede napali nemačku kolonu i posle četvoročasovne borbe naneli joj gubitke od oko 50 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 25. 11. 1944. Glavnina 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na nemačke i ustaške jedinice u s. Margetiću (kod Sokolca).

⚔️ 3. 12. 1944. Kod s. Mrkalja (na putu Sokolac-Han-Pijesak) dva bataljona 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napali delove nemačke 21. SS divizije -Skenderbeg- i naneli im gubitke od 30 mrtvih i 35 ranjenih. Zaplenjeno 12 pušaka, 2. metaka i druga ratna oprema. Gubici bataljona: 3 ranjena borca.

⚔️ 4. 12. 1944. Kod s. Paljike (na putu Sokolac-Han-Pijesak) glavnina 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napala delove nemačke 21. SS divizije -Skenderbeg- i nanela im gubitke od 40 mrtvih i ranjenih vojnika. Brigada je imala 1 ranjenog i 5 nestalih boraca.

⚔️ 5. 12. 1944. Kod Bukove glave (na putu Sokolac-Han-Pijesak) iedan bataljon 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napao delove nemačke 21. SS divizije -Skenderbeg- i naneo im gubitke od 50 mrtvih i 35 ranjenih vojnika. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 2 automata, 10 pušaka, 30 ručnih bombi i 4.000 metaka. Gubici bataljona: 4 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 8. 12. 1944. Posle osmodnevnih borbi na putu Sokolac-Vlasenica protiv jedinica 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ nemačka 21. SS divizija -Skenderbeg- probila se, uz osetne gubitke, u Vlasenicu, a zatim u s. Drinjaču, gde se spojila s tamošnjim snagama.

⚔️ 10. 12. 1944. Na liniji s. Grbići - s. Točionik (kod Sokolca) 1000 četnika napalo 16. muslimansku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ i posle desetočasovne oštre borbe potisnuli je na liniju s. Mislovo - s. Džimrije. Brigada je sutradan izvršila protivnapad na neprijatelja, ali nije uspela da ga odbaci. Gubici neprijatelja: preko 170 izbačenih iz stroja. Brigada je imala 4 mrtva, 22 ranjena i 5 nestalih boraca. Zaplenjeno: 27 mitraljeza, 2 p. mitraljeza i 15 pušaka.

⚔️ 15. 12. 1944. Na prostoriji Rogatica - Sokolac - Han-Pijesak - s. Žepa jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ završile sedmodnevne uporne borbe protiv 8.000 četnika (Avalskog, Mlavskog, Timočkog, Deligradskog, Topličkog, Javorskog, Južnomoravskog i Srpskog udarnog korpusa) koji su se pod pritiskom jedinica NOVJ povukli iz Srbije u istočnu Bosnu. I pored velikih gubitaka, nadmoćni neprijatelj uspeo je da ovlada linijom s. Žepa - s. Džimrije - Kram.

⚔️ 16. 1. 1945. Nemačka 22. pešadijska divizija otpočela nastupanje iz Sokolca ka Vlasenici. Posle oštrih trodnevnih borbi ona je odbacila delove 25. divizije 2. armije NOVJ i 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ i ušla u Vlasenicu.

⚔️ 0. 3. 1945. Jedinice 3. udarnog korpusa JA oslobodile Sokolac koji su branile jedinice nemačke 181. pešadijske divizije i ustaše.

⚔️ 28. 3. 1945. Na liniji s. Stambolčić - s. Pale - s. Mokro - Sokolac 37. udarna divizija 2. udarnog korpusa JA napala nemačke jedinice u cilju ovlađivanja komunikacijom s. Mokro - Sokolac. Posle oštre dvodnevne borbe ona je zauzela s. Stambolčić i s. Pale, ali ju je neprijatelj protivnapadom, uz podršku artiljerije i dva oklopna voza, odbacio na polazne položaje. Neprijateljski gubici: oko 170 mrtvih i oko 330 ranjenih. Gubici 37. divizije: 48 mrtvih i 156 ranjenih. Zaplenjeno: 5 p. mitraljeza, 100 pušaka i dosta drugog ratnog materijala.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba Romanijskog partizanskog bataljona od avgusta 1941. štabu Sarajevske oblasti o oslobođenju Sokolca

📜 Izvještaj oružničke postaje Sokolac od 5 avgusta 1941 god. o partizanskim diverzijama

📜 Izvještaj Hasana Brkića od 14 avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercegovinu o borbi protnv Nijemaca na putu Sokolacl-Mokro i neuspjelom napadu na Sjetlinu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 27 avgusta 1941 god. o zauzeću Sokolca od strane partizana

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 5 januara 1942 god. Komandi mesta Sokolac za hitno osposobljavanje aerodroma

📜 Izvještaj Štaba 4. kraljevačkog bataljona 1. proleterske brigade od 23. januara 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji na prostoriji Prača–Renovica–Sokolac

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV istočne Bosne od 7. februara 1942. Štabu Romanijskog odreda za dejstvo na prostoriji Sokolac–Rogatica–Vlasenica

📜 Izvještaj štaba Glasinačkog bataljona Romaniskog NOP odreda od marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenim promjenama i političkom radu u bataljonu i o jačini neprijatelja u rejonu Podromanije - Sokolac - Han Pijesak

📜 Izvještaj Operativnog štaba Proleterske udarne grupe od 28. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o dejstvima na komunikaciji Sokolac–Vlasenica–Bratunac

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda za otpočinjanje akcija na komunikacijama Mokro - Podromanija i Sokolac - Han Pijesak

📜 Izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 2 aprila 1942 god. o napadu partizana na kolonu ustaško-domobranskih kamiona na putu Sokolac-Mokro

📜 Izvještaj štaba Romaniskog NOP odreda od 8 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu i snazi neprijateljskih jedinica na drumu Sarajevo-Sokolac

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 29 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za ispitivanje mogućnosti likvidacije neprijateljskih garnizona u Zvorniku i Capardima i razbijanje neprijateljskih napada od Sokolca

📜 Izvještaj oružničke postaje Sokolac od 7 jula 1943 god. o napadu jedinica NOV na Sokolac

📜 Zapovest SS-dobrovoljačke brdske divizije Princ Eugen od 11. jula 1943. potčinjenim borbenim grupama za napad na snage NOVJ u zahvatu puta Sokolac — Vlasenica

📜 Dnevni izvještaj Trećeg zbornog područja od 31 avgusta 1943 god. o situaciji na području Livna, Travnika i Sokoca

📜 Dnevni izvještaj Trećeg zbornog područja od 4 septembra 1943 god. o situaciji na području Sokoca, Rogatice, Livna i Kupresa

📜 Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 6 septembra 1943 god. o pokretima jedinica NOV iz Istočne Bosne u pravcu Sokoca i Foče

📜 Zapovijest Štaba 3. NOU divizije od 22. oktobra 1943. potčinjenim štabovima za dejstva na prostoriji Rogatica–Sokolac

📜 Izvještaj komandanta njemačkih snaga u NDH od 23 oktobra o dejstvima jedinica NOV oko Sokolca i Lašve

📜 Obavještenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 24 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije o dejstvu Sedamnaeste divizije oko Sokolca

📜 Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 26 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije za sadejstvo sa Sedamnaestom divizijom u napadu na Sokolac

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 26 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Sokolac

📜 Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 27 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme NOU divizije za napad na Sokolac i zatvaranje pravca od Zvornika

📜 Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 30. oktobra 1943. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na prostoriji Sokolac–Višegrad

📜 Izvještaj Štaba 27. divizije od 5. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ o zauzimanju Kladnja, Vlasenice, Rogatice, Sokolca i dejstvima u istočnoj Bosni u drugoj polovini oktobra 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 30 oktobra 1943 god. Štabu Trećeg NOU korpusa o situaciji oko Sokolca i Rogatice

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 31. oktobra 1943. Štabu Trećeg korpusa NOVJ da jednom brigadom sadejstvuje Petoj (krajiškoj) NOU diviziji, a ostalim snagama obezbedi se od Sarajeva i poruši komunikacije koje od Sarajeva vode za Višegrad i Sokolac

📜 Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 1 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i za rušenje pruge Renovica - Ustiprača i komunikacije Rogatica - Sokolac

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 2 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za posijedanje novih položaja i zatvaranje pravaca Sarajevo - Sokolac

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije Štabu Trećeg korpusa NOV Jugoslavije o pokretima i borbama na prostoriji Sokolac - Mokro - Pl. Ozren od 1 do 14 novembra 1943 godine

📜 Izvještaj komandira Druge čete Četrnaestog brdskog lovačkog puka od 10 decembra 1943 god. o situaciji oko Sokolca

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 13 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na prostoriji Srebrnica - Han Pijesak - Sokolac

📜 Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 4 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV na području Bos. Gradiške, Banje Luke, Sokolca i Bileće

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije Štabu Trećeg korpusa NOVJ o borbama na sektoru Trnovo, Rogatica, Sokolac i Hah Pijesak od 1 do 15 decembra 1943 godine

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. januara 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o rasporedu i jačini nemačkih i ustaških snaga na liniji Višegrad - Goražde i prostoru Sokolac - Rogatica

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 31 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i zatvaranje pravca Sokolac - Vlasenica

📜 Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 6. februara 1944. potčinjenim jedinicama za čišćenje Trebave i sektora Sokolac — Gračanica od neprijateljskih snaga

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 10. februara 1944. Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o zadržavanju Divizije na prostoriji Sokolovići — Rogatica — Sokolac i za napad na Rogaticu

📜 Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o akcijama na prostoriji Vlasenica — Sokolac — Rogatica od 1. do 15. februara 1944. godine

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 19. februara 1944. potčinjenim jedinicama za dejstvo na željezničku prugu Višegrad — Sarajevo i drum Rogatica — Sokolac — Vlasenica

📜 Bojna relacija Prvog stajaćeg djelatnog ustaškog zdruga od 12. marta 1944. Glavnom stožeru domobranstva o borbama u februaru protiv jedinica NOVJ na prostoriji Sarajevo - Sokolac - Rogatica

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 30. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Tuzla - Zvornik, Rogatica - Sokolac, kod Srba i Bjelemića

📜 Zapovijest Komande 14. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije od 25. maja 1944. za prebacivanje na prostor Goražde - Rogatica - Sokolac

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 21. juna 1944. Štabu 27. divizije za zatvaranje pravca Sokolac - Han-Pijesak - Vlasenica i Štabu 38. divizije za raspored na prostoriji Kravica - Kasaba - Milići

📜 Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. juna 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da bi zauzimanje Sokolca i organizovanje aerodroma kod njega za evakuaciju ranjenika iziskivalo velike žrtve, pa naređuje da se pronađe bezbednije mesto za njihovu evakuaciju

📜 Naređenje štaba 12. korpusa NOVJ od 3. septembra 1944. štabovima potčinjenih divizija za izvršenje pokreta preko komunikacije Rogatica - Sokolac i izbijanja u rejon Ergele Borike - Sjeversko radi forsiranja rijeke Drine

📜 Bojna relacija stožera 1. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga od 21. septembra 1944. dostavljena Operativnom odjelu Glavnog stožera oružanih snaga NDH o dejstvima u julu na području Sokolca, Hadžića i Bugojna

📜 Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 22. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Rogaticu i rušenje komunikacije Višegrad - Rogatica - Sokolac

📜 Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 29. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za rušenje komunikacija Višegrad - Sokolac i Goražde - Sarajevo

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 3. novembra 1944. o povlačenju u Dalmaciji i Sremu, o borbama kod Varaždina i na području Sokolac - Rogatica

📜 Izvještaj Štaba 27. divizije od 16. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoriji Sokolac, Rogatica, Višegrad

📜 Izvještaj Štaba 27. divizije od 16. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoriji Sokolac, Rogatica, Višegrad

📜 Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 19. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za sprečavanje prodora njemačkih jedinica od Rogatice prema Sokocu

📜 Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 19. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za sprečavanje prodora njemačkih jedinica od Rogatice prema Sokocu

📜 Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 21. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dalja dejstva na komunikaciji Rogatica - Sokolac

📜 Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 21. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dalja dejstva na komunikaciji Rogatica - Sokolac

📜 Izvještaj Štaba 27. divizije od 1. decembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama u drugoj polovini novembra na komunikaciji Višegrad - Rogatica - Sokolac

📜 Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 5. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijatelja u zahvatu komunikacije Sokolac - Vlasenica

📜 Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 8. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na komunikaciji Rogatica - Sokolac - Han-Pijesak

📜 Izvještaj Štaba 27. divizije od 12. decembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama protiv četnika od 8. do 12. decembra 1944. na prostoru Rogatica - Sokolac - Džimrije

📜 Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 18. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Bijeljinu, Brčko i komunikaciju Sokolac - Vlasenica

📜 Zapovijest štaba 3. korpusa JA od 5. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za ofanzivno dejstvo na sektoru Rogatica- Sokolac

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 9. marta 1945. Štabu 2. armije za angažovanje 3. korpusa NOVJ na prostoru Sokolac-Rogatica

📜 Izvještaj Štaba 27. divizije od 16. marta 1945. Štabu 3. korpusa JA o dejstvima u prvoj polovini marta na prostoru Papraća- Sokolac-Podromanija

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 21. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na pruzi Batiina - Staro Petrovo Selo i na komunikacijama Sarajevo - Sokolac i Derventa - Brod

📜 Zapovijest Štaba 3. korpusa JA od 22. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na komunikaciji Sokolac-Mokro- Sarajevo

📜 Zapovijest Štaba 3. korpusa JA od 25. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na spoljnu odbranu Sarajeva na dijelu Sokolac-Stari Grad

📜 Zapovijest Štaba 3. korpusa JA od 6. aprila 1945. Štabu 27. divizije za pokret i napad na njemačke kolone u dolini Bosne na dijelu Zavidovići-Žepče i 38. divizije da dvije brigade prebaci na prostor Sokolca

Fotografije

Povezane odrednice

Travnik 1. lovačka eskadrila NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Pljevlja 1. vojvođanska udarna brigada Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Mađarska u drugom svetskom ratu Bijeljina Borbe u Hrvatskoj 1944. Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Brčko Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Durmitorski partizanski odred Sarajevo Toplički korpus JVuO Majevički partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom Bileća Kraljevo Sremski front Bosanska Gradiška 2. krajiška udarna brigada Srb 38. istočnobosanska divizija NOVJ Pale Diverzije u oslobodilačkom ratu Četnička golgota Narodno oslobodilački odbori Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Srebrenica Han Pjesak Borbe u Sremu 1943. 369. legionarska divizija (vražja) Druga neprijateljska ofanziva 20. romanijska udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije 16. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Olovo Zavidovići Zvornik Ustanak u Sremu 1941. Romanijski partizanski odred Sarajevska operacija 12. vojvođanski korpus NOVJ Ustanak u NDH 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ Glavna operativna grupa NOVJ 19. birčanska udarna brigada Ranjenici u ratu 1. proleterska divizija NOVJ Josip Broz Tito Avijacija u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ 21. SS divizija Skenderbeg 27. istočnobosanska divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen Partizanska avijacija Žepče Livno Operacija Schwarz 17. istočnobosanska divizija NOVJ Derventa Ofanziva JVuO u istočnoj Bosni 1943. Goražde Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 181. pešadijska divizija Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Vlasenica 16. muslimanska udarna brigada Varaždin Napad NOVJ na Zvornik 1943. 1. ustaški stajaći djelatni zdrug