Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Vlasenica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 71 hronoloških zapisa, 75 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 7. 1941. U jarugama Rašića gaja (kod Vlasenice) ustaše poklale oko 80 ljudi.

⚔️ 15. 8. 1941. Jedan domobranski bataljon, nastupajući od Sarajeva, ušao u Vlasenicu, pošto četnici nisu pružili nikakav otpor.

⚔️ 18. 8. 1941. Jedan domobranski bataljon, nastupajući iz Vlasenice, ušao u Han-Pijesak, iz koga su četnici pobegli.

⚔️ 30. 8. 1941. Partizani Sreskog štaba za Birač i Planinska četnička grupa zauzeli Vlasenicu. Posada (delovi 4. domobranskog graničkog bataljona i mesni žandarmerijski vod) razbijena i delom zarobljena.

⚔️ 0. 11. 1941. Povodom neuspele konferencije u Vlasenici, održane 16. novembra 1941, GŠ NOP odreda za BiH obratio se otvorenim pismom svim poštenim i rodoljubivim četnicima Bosne i Hercegovine pozivajući ih da sa partizanima produže zajedničku NOB. U pismu je osuđena namera četničkih oficira da, za račun okupatora, tu borbu pretvore u borbu Srba protiv muslimana, u borbu protiv uspostavljanja narodne vlasti, a za samovlašće, osvetu, pljačku i izbegavanje borbe protiv okupatora.

⚔️ 16. 11. 1941. U Vlasenici, na inicijativu GŠ NOP odreda za BiH, održana konferencija predstavnika partizanskih i četničkih jedinica istočne Bosne radi raščišćavanja nesuglasica između Štaba četničkih odreda u istočnoj Bosni i GŠ NOP odreda za BiH. Konferencija nije postigla postavljeni cilj, jer su je četnici napustili kada su uvideli da će ostati u manjini, ali je razobličen izdajnički i razbijački rad četničkih vođa.

⚔️ 17. 11. 1941. Napustivši zajedničku konferenciju u Vlasenici, četnici na svojoj skupštini izabrali Privremenu upravu istočne Bosne i raskinuli sporazum od 1. X 1941. o saradnji i zajedničkom (partizansko-četničkom) Operativnom štabu za istočnu Bosnu. Ovi su time prešli na otvoreno razbijanje ustaničkih redova u istočnoj Bosni.

⚔️ 23. 11. 1941. Povodom napuštanja sporazuma o saradnji između četnika i NOP odreda u istočnoj Bosni, GŠ NOP odreda za BiH uputio pismo svim NOP odredima u Bosni i Hercegovini, u kome je objasnio petokolonaški i razbijački stav četničkog rukovodstva na konferenciji u Vlasenici i svoja nastojanja da do rascepa ne dođe, ali ne po cenu odricanja od tekovina NOP-a i interesa naroda [Pismo je, po četama, uz diskusiju, pročitano svim partizanima.].

⚔️ 28. 12. 1941. U Vlasenici četnička -Privremena uprava istočne Bosne- održala konferenciju četničkih delegata iz istočne Bosne: pripremljena kapitulacija četnika u istočnoj Bosni i prihvaćeni uslovi Nedića i nemačkog okupatora.

⚔️ 3. 1. 1942. Opunomoćeni komandujući general u Srbiji izdao zapovest za tzv. II neprijateljsku ofanzivu u istočnoj Bosni protiv glavnine partizanskih snaga VŠ NOP odreda Jugoslavije: jednovremenim koncentričnim napadom iz Višegrada, Zvornika, Tuzle i Sarajeva, potisnuti, okružiti i uništiti ih na prostoriji Vlasenica, Han-Pijesak, s. Žljebovi. Taj zadatak su dobili nemačka 342. i 718. pešadijska divizija i jedan bataljon nemačke 714. pešadijske divizije, sedam domobranskih bataljona, šest haubičkih diviziona, dve pionirske i jedna železnička četa i dve eskadrile izviđačke avijacije. Za početak operacija određen je 15. januar.

⚔️ 17. 1. 1942. Ojačam 697. puk nemačke 342. pešadijske divizije ušao u Vlasenicu, koju su četnici, po prethodnom dogovoru, napustili.

⚔️ 20. 1. 1942. Nastupajući od Vlasenice, ojačani 697. puk nemačke 342. pešadijske divizije zauzeo Han-Pijesak, slomivši prethodnog dana odbranu 5. bataljona 1. proleterske NOU brigade i delove Birčanskog NOP odreda.

⚔️ 0. 2. 1942. CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije, analizirajući situaciju nastalu za vreme tzv. druge neprijateljske ofanzive, rešili da se jače partizanske snage upute u istočnu Bosnu, s tim da se najpre očisti područje Glasinca od četnika, ustaša i domobrana, a zatim razbiju četnička uporišta u rejonima Han-Pijeska, Vlasenice, Drinjače, Srebrenice i Bratunca, tamo razvije živa politička aktivnost u narodu, obnove i ojačaju organi vlasti i narodnooslobodilačke organizacije, obnove i učvrste područne jedinice i time stvore povoljne mogućnosti za pomoć NOP-u u Srbiji. U tom smislu izdate su direktive PK KPJ za Bosnu i Hercegovinu i GŠ NOP i DV za Bosnu i Hercegovinu.

⚔️ 7. 2. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio Štabu Romanijskog NOP odreda da glavna dejstva usmeri ka Han-Pijesku, Vlasenici i reci Drini, sprečavajući prodor četnika ka Romaniji i Glasincu. Za izvršenje toga zadatka trebalo bi, s obzirom na proširenje rejona dejstva, formirati više samostalnih bataljona, koji bi dobili zadatke za duži period.

⚔️ 0. 3. 1942. Kod Han-Pijeska (blizu Vlasenice) GŠ NOP i DV za BiH formirao Krajiški NO dobrovoljački odred.

⚔️ 0. 3. 1942. U Vlasenici, od razbijenih četničkih jedinica, GŠ NOP i DV za BiH formirao Vlasenički NO dobrovoljački odred.

⚔️ 3. 3. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio 2. proleterskoj NOU brigadi da ovlada Glasincem i tu stvori čvrstu bazu, a potom prodire ka Vlasenici; da pristupi formiranju omladinskih četa, zatim četa i bataljona dobrovoljačkih jedinica; da razvija politički rad u masama: da obnavlja i učvršćuje NO odbore i narodnooslobodilačke organizacije.

⚔️ 4. 3. 1942. VŠ NOV i DV Jugoslavije naredio Operativnom štabu NOP i DO za istočnu Bosnu da delom svojih snaga raspoređenih levo od puta Podromanija - Han-Pijesak i Birčanskim NOP odredom, kod Šekovića, sadejstvuje 2. proleterskoj NOU brigadi, koja će od 5. marta prodirati preko Glasinca ka Vlasenici u dve kolone, i da njoj uputi odeljenja i vodiče iz mesnih partizanskih jedinica. U naređenju se iznose taktički postupci 2. proleterske NOU brigade tokom prodora i daju obaveštenja o vremenskim terminima za sadejstvo.

⚔️ 4. 3. 1942. U istočnoj Bosni otpočele petnaestodnevne borbe u kojima je Proleterska udarna grupa (2. proleterska NOU brigada i tri bataljona 1. proleterske NOU brigade), u snažnom naletu, razbila Višegradski, Krajiški, Rogatički, Srebrenički, Vlasenički i Zvornički četnički odred i oslobodila više mesta (Vlasenicu, Srebrenicu, Bratunac).

⚔️ 16. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu Proleterske udarne grupe brigada da obustavi pokret prema Vlasenici i vrati jedinice na sektor Romanija-Han-Pijesak zbog nadiranja ustaških i domobranskih snaga na ovo područje.

⚔️ 16. 3. 1942. Proleterska udarna grupa (2, i delovi 1. proleterske NOU brigade) ušla u Vlasenicu, iz koje su četnici, sa Operativnim štabom za istočnu Bosnu na čelu, pobegli, osim jedne grupe od 200 četnika koja se priključila partizanima.

⚔️ 31. 3. 1942. Nastupanjem iz Han-Pijeska prema Vlasenici ustaška Crna legija i delovi 737. puka nemačke 718. pešadijske divizije otpočeli drugu etapu ciklusa operacija -Trio- - vlaseničko-srebreničku operaciju u kojoj su se raspali Vlasenički i Srebrenički NO dobrovoljački odred, dok su se dobrovoljački bataljon Birčanskog NOP odreda i Krajiški NO dobrovoljački odred znatno osuli. Delovi 1. proleterske NOU brigade, Birčanski NOP odred i ostatak Krajiškog NO dobrovoljačkog odreda, pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP i DV za istočnu Bosnu, povukli su se prema Romaniji i Zvijezdi. Neprijatelj je do 9. aprila ovladao slobodnom teritorijom između reka Zepe, Drine, Drinjače i gornjih tokova Spreče i Krivaje. [Ustaška I nemačka komanda su odstupile od dogovorenog plana kako bi sprečile da se cela istočna Bosna uključi u italijansku okupacionu zonu.]

⚔️ 0. 6. 1942. Kod Vlasenice se rasuo Zalukovički dobrovoljački bataljon Birčanskog NOP i DO koji se do tada održavao kao poslednja jedinica NO dobrovoljačke vojske u istočnoj Bosni. Deo boraca je prešao u partizanske bataljone Birčanskog NOP odreda a ostali su otišli u četnike.

⚔️ 15. 6. 1942. Grupa istočnobosanskih udarnih bataljona i Birčanski NOP i DO izvršili neuspeo napad na Vlasenicu. Desna kolona je zauzela uporište Han-pogled i razbila četu ustaša, ali je, zbog neuspeha srednje kolone da potpuno slomi spoljnu odbranu grada i zbog kolebanja Zalukovičkog dobrovoljačkog bataljona kod leve kolone, napad obustavila. Istovremeno su se iz Han-Pijeska, posle oštre borbe na Ploči, u grad probile po jedna četa iz nemačke 718. pešadijske divizije i domobranskog 8. pešadijskog puka sa nešto ustaša. U borbi na Orlovači je poginuo komandir čete 2. udarnog istočnobosanskog bataljona Lazič Stojanović Lazo, narodni heroj.

⚔️ 15. 9. 1942. U Šekovićima (kod Vlasenice) formiran ONO odbor za Birač.

⚔️ 25. 1. 1943. U s. Capardima (kod Zvornika) i okolnim uporištima jedinice 6. istočnobosanske NOU brigade i Birčanskog, Majevičlcog i 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali 5. bataljon domobranskog 3. pešadijskog puka, četničke snage i žandarme. Posle sedmočasovne borbe jedinice NOVJ su bile prinuđene na povlačenje. Neprijatelj je imao 11 mrtvih, 14 ranjenih i 62 zarobljena vojnika, a jedinice NOVJ 8 mrtvih i 19 ranjenih među kojima je bio i komandant bataljona Majevičkog NOP odreda Dujo Rikić, narodni heroj, koji je od zadobijenih rana umro u s. Sekovićima (kod Vlasenice) 1. februara 1943.

⚔️ 9. 3. 1943. U s. Žljebovima i s. Kramu (na putu Sarajevo-Vlasenica) 6. istočnobosanska NOU brigada napala delove 28. ustaškog bataljona i zauzela s. Žljebove, aus. Kramu zapalila pilanu i nekoliko zgrada odakle su ustaše davale otpor. Poginulo je 24 i ranjeno 45 ustaša. Brigada je imala 17 mrtvih i 29 ranjenih.

⚔️ 20. 3. 1943. Ustaška uporišta u s. Milićima, s. Zaklopači i s. Dubnici (kod Vlasenice) napala i zauzela 6. istočnobosanska NOU brigada. Poginulo je 30 i zarobljeno 3 ustaše, dok je brigada imala 6 mrtvih i 5 ranjenih. Zaplenjeni su mitraljez, p. mitraljez i 25 pušaka i zapaljena su 2 mosta.

⚔️ 0. 4. 1943. U Šekovićima (kod Vlasenice) formirano Birčansko vojno područje.

⚔️ 29. 5. 1943. Kod s. Neđelišta (blizu Vlasenice) Birčanski NOP odred odbio napad ustaških delova iz Vlasenice i Han-Pijeska i naneo im gubitke od preko 50 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 25. 6. 1943. Prva proleterska i 1. i 2. vojvođanska NOU brigada razbile posadu (dva bataljona domobranskog 15. pešadijskog puka i jedan bataljon ustaške 1. brigade) i zauzele Vlasenicu. Ostaci posade (679 vojnika), većinom bez oružja, pobegli u s. Drinjaču. U borbi je poginuo politički komesar 6. bataljona 1. proleterske NOU brigade Ante Bilobrk, narodni heroj.

⚔️ 6. 7. 1943. U Šekovićima (kod Vlasenice) šef sanitetskog odseka VŠ NOV i POJ održao sastanak sa Štabom 16. udarne divizije NOVJ. Odlučeno je da se za teške (nepokretne) ranjenike izgrade skloništa, o čemu će se starati Komanda Birčanskog vojnog područja i uprava bolnice u Šekovićima, a da se lakši (pokretni) ranjenici prebace na Majevicu.

⚔️ 7. 7. 1943. Pravcima Vareš-Olovo, Sarajevo-Sokolac-Han-Pijesak, s. Capardi - Zvornik, s. Capardi - Šekovići i Tuzla-Kladanj nemačka 7. SS -Princ Eugen- i 369. legionarska divizija, nemački puk -Brandenburg-, domobranski 7. lovački puk, ustaše i četnici otpočeli koncentričan napad na Glavnu operativnu grupu VŠ NOV i POJ u istočnoj Bosni. U žestokim borbama do 20. jula neprijatelj je bio zauzeo Zvornik, Kladanj, Olovo, Vlasenicu, Šekoviće i Han-Pijesak, ali su jedinice NOVJ u protivnapadima ponovo ovladale svim mestima sem Zvornika.

⚔️ 13. 7. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. proleterske udarne divizije NOVJ da se Centralna bolnica VŠ NOV i POJ iz Šekovića, u kojoj je biio 700 teških i lakih ranjenika, evakuiše u predeo južno od Vlasenice. Sve lake i veći deo teških ranjenika preuzele su i, proleterska udarna divizija NOVJ, 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ i 6, istočnobosanska udarna brigada 17, udarne divizije NOVJ. U rejonu Šekovića je ostao (sakrivan po zemunicama, pećinama i šumama) deo najtežih ranjenika i bolesnika, s najnužnijim sanitetskim osobljem.

⚔️ 13. 7. 1943. Motorizovana borbena grupa -Volf- nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nastupajući od Han-Pijeska, zauzela Vlasenicu, potisnuvši 6. istočnobosansku udarnu brigadu 17. udarne divizije NOVJ prema Šekovićima. U borbi je poginuo načelnik Štaba 17. udarne divizije NOVJ Siniša Nikolajevič, narodni heroj.

⚔️ 20. 7. 1943. U Šekoviće (kod Vlasenice) ušla 6. istočnobosanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, pošto se 370. puk nemačke 369. legionarske divizije povukao prema Tuzli.

⚔️ 0. 9. 1943. U rejonu Han-Pijeska (kod Vlasenice) Planinski NOP odred uključen u Birčanski NOP odred.

⚔️ 10. 9. 1943. Posle tročasovne teške borbe protiv ustaškog 22. bataljona jedinice 1. i 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ zauzele Vlasenicu. Ustaše su imale 12 mrtvih, 4 ranjena i 38 zarobljenih, dok su brigade imale 11 mrtvih i 16 ranjenih. Zaplenjeno: 3 minobacača, 2 mitraljeza. 20 pušaka i dosta druge ratne opreme.

⚔️ 3. 12. 1943. Jake neprijateljske snage (nemačka 1. brdska divizija, 7. SS divizija -Princ Eugen- i delovi 187. rezervne i 369. legionarske divizije, delovi bugarske 24. pešadijske divizije, delovi nemačkog 92. i 901. motorizovanog puka i 1. rezervni lovački puk) otpočele nastupanje iz Sarajeva, Tuzle i Zvornika prema Kladnju i Vlasenici i s teritorije Hercegovine i Sandžaka prema istočnoj Bosni, u cilju okruženja i uništenja delova 3. i 2. udarnog korpusa NOVJ na prostoriji Rogatica-Srebrenica-Vlasenica. Ova limsko-drinska operacija, ili operacija -Kugelblic-, završena je 16. decembra.

⚔️ 6. 12. 1943. Nastupajući iz Zvornika, nemački 901. motorizovani puk zauzeo Šekoviće, a u toku noći i Vlasenicu, posle slabog otpora delova 3. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 9. 12. 1943. Na Betnju (na putu Sekovići-Vlasenica) 6. istočnobosanska udarna i 15. majevička udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, u trodnevnoj teškoj borbi, nanela jedinicama nemačke 187. rezervne divizije gubitke od oko 250 mrtvih i ranjenih. Pošto su i same pretrpele gubitke od 25 mrtvih i 55 ranjenih, jedinice 17. udarne divizije NOVJ povukle su se radi odmora u rejon s. Tupkovići - s. D. Lukavica - s. Bašigovci - s. Lukići (kod Tuzle).

⚔️ 13. 12. 1943. U rejonu s. Kraljevog Polja (sada: Partizansko Polje, kod Han-Pijeska) 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ probila položaje delova 482. puka nemačke 187. rezervne divizije, izvukla se iz okruženja i prešla preko puta Sokolac-Vlasenica, orijentišući se ka Varešu i Brezi.

⚔️ 18. 12. 1943. Nastupajući s linije Sarajevo-Vlasenica i Tuzla-Doboj, nemačka 1. brdska divizija, 7. SS divizija -Princ Eugen-, delovi 369. legionarske divizije i 1. rezervni lovački puk otpočeli krivajsku operaciju (-Snešturm-) s ciljem da u dolini r. Krivaje okruže i unište 17. i 27. udarnu diviziju 3. udarnog korpusa NOVJ i 5. udarnu diviziju NOVJ. Operacija je završena 28, decembra probijanjem jedinica NOVJ iz okruženja.

⚔️ 29. 12. 1943. Vlasenicu zauzela 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 22. 2. 1944. U Vlasenici udizano oblasno savetovanje SKOJ-a za istočnu Bosnu.

⚔️ 2. 4. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ da će sovjetski avioni bacati materijal za jedinice ovoga korpusa u Vlasenici i da treba čuvati tajnost znakova.

⚔️ 21. 4. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da od sutra u Vlasenici čekaju sovjetske avione koji će doturati materijal.

⚔️ 25. 4. 1944. U Vlasenici Štab 3. udarnog korpusa NOVJ održao sastanak sa štabovima 16, i 17. udarne divizije NOVJ. On je izložio situaciju u Srbiji i formirao jedinstvenu komandu za obe divizije.

⚔️ 27. 4. 1944. Dva bataljona nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- preduzeli nastupanje iz Rogatice i Sokolca ka Srebrenici i Vlasenici da bi u sadejstvu sa delovima nemačke 13. SS divizije -Handžar- sprečili prelaz 16. i 17. udarne divizije NOVJ u Srbiju.

⚔️ 29. 4. 1944. Iz rejona Kraljeve gore (sada: Partizanska gora, kod Han-Pijeska) 17. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ izvršila neuspeo pokušaj proboja preko komunikacije Han-Pijesak-Vlasenica, koju su zatvarali delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 29. 4. 1944. Šesnaesta i 36. udarna divizija NOVJ i 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ probile se preko komunikacije Šekovići-Vlasenica, gde su se nalazile jedinice nemačke 7. SS -Princ Eugen- divizije, i kod Gradine prešle preko mosta na r. Drinjači i uputile se ka Kladnju.

⚔️ 30. 4. 1944. Pri nastupanju ka Ravnoj gori (kod Vlasenice) 17. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ vodila teške borbe protiv delova nemačke 7. SS -Princ Eugen- divizije, odbacila ih ka Lisini i tako uspela da se preko Sokoliće i Barica prebaci u rejon s. Podžeplje - s. Krivače - s. Džimrije. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 30 mrtvih i većeg broja ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 9 mrtvih i 16 ranjenih boraca.

⚔️ 6. 5. 1944. Iz rejona Kladnja otpočeo marš 16. udarne divizije NOVJ ka određenom odseku prelaza r. Drine (Bajina Bašta - s. Fakovići), radi pružanja pomoći 2. proleterskoj i 5. udarnoj diviziji NOVJ u borbama u Srbiji. Sutradan su je delovi nemačke 13. SS divizije -Handžar- i 7. SS divizije -Princ Eugen- odbacili iz rejona s. Milića (kod Vlasenice) u polazni rejon.

⚔️ 25. 6. 1944. U Vlasenici održana konferencija većnika AVNOJ-a i ZAVNOBIH-a iz istočne Bosne. Podneseni su referati o spoljnoj i unutrašnjoj političkoj situaciji i o stanju i zadacima narodne vlasti u istočnoj Bosni.

⚔️ 20. 7. 1944. Nemačka 13. SS divizija -Handžar- i četnici, posle trodnevnih borbi, odbacili 36. udarnu diviziju 12. udarnog korpusa NOVJ iz doline r. Spreče i ušli u Sekoviće Delovi 27. i 16. udarne divizije NOVJ otpočeli protivnapade (koji su završeni 23. jula), ali mesto nisu zauzeli. Zbog toga neuspeha Štab 3. udarnog korpusa NOVJ odlučio je da svoje jedinice prebaci na pl. Javor, odakle će dejstvovati prema Kladnju i Vlasenici, a da se 12. udarni korpus NOVJ prebaci na levu obalu r. Krivaje, s tim da deo snaga uputi ka r. Bosni radi prihvata 6. proleterske divizije -Nikola Tesla- i 11. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 20. 7. 1944. Blizu s. Vukovića (kod Vlasenice) 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ napala delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Zbog nedostatka municije i zbog jakog protivnapada neprijatelja, ona se posle osmočasovne borbe povukla na Crkvine. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 80 izbačenih iz stroja. Brigada je imala 4 mrtva i 26 ranjenih boraca.

⚔️ 29. 7. 1944. Jedinice nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i četnici odbacili delove 27. udarne divizije NOVJ i ušli u Vlasenicu, a iz Šekovića se prebacili na desnu obalu r. Drinjače, nadirući prema položajima jedinica 3. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 0. 8. 1944. Kod Vlasenice 11. udarna divizija NOVJ razbila jedan bataljon 28. puka nemačke 13. SS divizije -Handžar-. Neprijatelj je imao oko 180 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 4. 8. 1944. U rejonu Vlasenice 38. i 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ probile se kroz raspored ojačane nemačke 13. SS divizije -Handžar- i iz rejona pl. Konjuha izvukle se na pl. Javornik. Gubici neprijatelja: oko 100 mrtvih i 60 ranjenih.

⚔️ 6. 8. 1944. Da bi izbegao okruženje u borbi protiv jedinica nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i ustaša, 12. udarni korpus NOVJ prebacio se preko komunikacije Sokolac-Vlasenica, a zatim se, preko pl. Devetaka, povukao prema Foči. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 150 mrtvih.

⚔️ 16. 8. 1944. Na prostoriji između komunikacija Tuzla-Zvornik, Srebrenica-Vlasenica i Han-Pijesak-Kladanj nemačka 13. SS divizija -Handžar-, delovi 7. SS divizije -Princ Eugen-, ustaše i četnici izvršili napad na jedinice 3. udarnog korpusa NOVJ. Posle oštrih trodnevnih borbi 38. udarna divizija se povukla na desnu obalu r. Drinjače (na liniju Bačkovac-Stolice) a 27. udarna divizija u rejon s. Milića.

⚔️ 29. 8. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ da će sovjetski avioni bacati materijal u s. Dukiće (kod Vlasenice) i da su poslati signali za sporazumevanje sa avionima, a da mesta za prijem materijala koje doturaju britanski avioni odredi Štab korpusa.

⚔️ 10. 9. 1944. U Vlasenici, na okružnoj i gradskoj konferenciji AFŽ-a. izabrani Okružni i Gradski odbor AFŽ-a.

⚔️ 8. 12. 1944. Posle osmodnevnih borbi na putu Sokolac-Vlasenica protiv jedinica 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ nemačka 21. SS divizija -Skenderbeg- probila se, uz osetne gubitke, u Vlasenicu, a zatim u s. Drinjaču, gde se spojila s tamošnjim snagama.

⚔️ 18. 12. 1944. Oko 8.000 četnika prodrlo preko planine Milana i Javora u Vlasenicu, odbacivši 20. romanijsku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 22. 12. 1944. Dvadeseta romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Vlasenicu, u kojoj su se branili delovi četničkog Timočkog korpusa.

⚔️ 1. 1. 1945. Nemačka 963. tvrđavska brigada upućena iz Sarajeva, preko Vlasenice i Zvornika, u Bijeljinu sa zadatkom da sa snagama nemačkog 34. armijskog korpusa potisne jedinice 2. armije NOVJ s te prostorije i stvori uslove za nesmetano povlačenje jedinica nemačke grupe armija -E-.

⚔️ 8. 1. 1945. Glavnina 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ, u sadejstvu sa delovima 45. divizije 2. armije NOVJ, napala nemačku 963. tvrđavsku brigadu u Vlasenici. Napad je obnovljen 10/11. januara, ali, zbog jakog otpora, Vlasenica nije zauzeta. Poginuo je i ranjen veći broj nemačkih vojnika, dok je 27. divizija NOVJ imala 17 mrtvih i 30 ranjenih.

⚔️ 16. 1. 1945. Nemačka 22. pešadijska divizija otpočela nastupanje iz Sokolca ka Vlasenici. Posle oštrih trodnevnih borbi ona je odbacila delove 25. divizije 2. armije NOVJ i 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ i ušla u Vlasenicu.

⚔️ 5. 2. 1945. U Vlasenicu stigli iz Sarajeva delovi nemačke 181. pešadijske divizije i smenili delove nemačke 22. pešadijske divizije, koji su produžili proboj prema Zvorniku.

⚔️ 10. 2. 1945. Jedihice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ, posle kraće borbe protiv delova nemačke 181. pešadijske divizije, oslobodile Vlasenicu, a zatim nastavile nastupanje ka Zvorniku.

Dokumenti

📜 Izveštaj Kotarske oblasti Vlasenica od 14. juli 1941. Državnom ravnateljstvu za ponovu o radu na smeštaju doseljenika Slovenaca po opštinama

📜 Izveštaj Kotarske oblasti Vlasenica od 14. jula 1941. Državnom ravnateljstvu za ponovu o radu na iseljavanju Srba, hapšenju i upućivanju u logor Sisak

📜 Dopis Kotarske oblasti Vlasenica od 20. jula 1941. u velikoj župi Vrhbosna o preseljenju 12.000 Srba sa obala Drine na teritoriju ovog kotara

📜 Odgovor Štaba Tuzlanske oblasti od avgusta 1941 god. ustaškom komandantu mjesta u Vlasenici povodom poziva da partizani polože oružje

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Vlasenici od 7 avgusta 1941 god. o širenju narodnog ustanka u Vlaseničkom srezu

📜 Telegrafski izvještaj zapovjednika oružničkog krila u Tuzli od 12 avgusta 1941 god. o zauzimanju Vlasenice, Milića, Papraće, Šekovića, DŽila i Nove Kasabe od strane partizana

📜 Izvještaj zapovjednika oružničkog krila Tuzla od 12 avgusta 1941 god. o zauzimanju Vlasenice od strane partizana

📜 Naređenje Državnog ravnateljstva za ponovu od 10. oktobra 1941. kotarskim oblastima Zvornik, Srebrenica i Vlasenica za preduzimanje mera protiv preseljavanja Srba iz Bosne u Srbiju

📜 Zapisnik sa četničke konferencije u Vlasenici 17. novembra 1941. o uslovima saradnje sa NOP-om i o formiranju četničke privremene uprave istočne Bosne

📜 Izvještaj oružničkog krilnog zapovjedništva Vlasenice o borbama protiv partizana za vrijeme ofanzive na Šekoviće

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV istočne Bosne od 7. februara 1942. Štabu Birčanskog odreda za dejstvo na komunikacijama Vlasenica – Nova Kasaba – Drinjača i Vlasenica – Han-Pijesak

📜 Direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 marta 1942 god. štabu Prve proleterske NOU brigade za dejstva na prostoru Srebrenica - Vlasenica - Han Pijesak - Rogatica

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 10 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o formiranju Bosanskog proleterskog bataljona, previranju među četnicima Istočne Bosne, i pogodnom momentu za oslobađanje Vlasenice, Srebrenice i Bratunca

📜 Izvještaj Štaba Proleterske udarne grupe od 10. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o razmještaju i za dejstva na prostoriji Vlasenica – Han-Pijesak – Stari Brod

📜 Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 13 marta 1942 god. Operativnom štabu Proleterske udarne grupe o usmeravanju težišta dejstva na prostoru Han Pijesak - Srebrenica - Vlasenica - Olovo

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 marta 1942 god. Operativnom štabu Proleterske udarne grupe za obustavljanje pokreta prema Vlasenici i vraćanje na sektor Romanija - Han Pijesak

📜 Izvještaj Operativnog štaba Proleterske udarne grupe od 16 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o izvršenom pokretu prema Vlasenici i predlog za likvidaciju četnika

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 18 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o oslobođenju Vlasenice i naređenjima upućenim partizanskim odredima i dobrovoljačkim bataljonima u Istočnoj Bosni

📜 Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 13 juna 1942 god. o borbama oko Kupresa, Vlasenice i Zenice

📜 Izvještaj oružničkog krila Vlasenica od 22 jula 1942 god. o borbama sa partizanima oko Vlasenice

📜 Izvještaj Krilnog zapovjedništva Vlasenica od 8 septembra 1942 god. o borbama protiv partizana oko Vlasenice

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Vlasenici od 18 januara 1943 god. o pregovorima sa Milošem Matićem, komandantom Letećeg četničkog odreda

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Vlasenici od 12 marta 1943 god. o napadu jedinica NOV na Kram

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da se prebaci na prostor Srebrenica - Vlasenica - reka Drinjača

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 22 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i izbijanje na prostoriju Han Pijesak, Vlasenica, Drinjača, Drina

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 22 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za pripremu pokreta na područje Vlasenica, Srebrenica, Drina, Drinjača

📜 Zajedničko naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ i komandanta Prve proleterske divizije od 25 juna 1943 štabovima Prve i Druge vojvođanske NOU brigade za napad na Vlasenicu u sadejstvu sa Prvom proleterskom divizijom

📜 Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije od 25 juna 1943 god. Štabu Prve i Druge vojvođanske NOU brigade za napad na Vlasenicu i sadejstvo sa jedinicama Prve proleterske divizije

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 26 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama o oslobođenju Vlasenice i naređenje za novi raspored jedinica na području Han Pijesak. Zvornik, Srebrenica

📜 Izvještaj zapovjedništva oružničkog voda Vlasenice od 30 juna 1943 god. o oslobođenju Vlasenice i Han Pijeska od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 5 jula 1943 god. o prikupljanju jedinica NOV na prostoru Vlasenica - Kladanj - Vareš

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da uspostavi vezu s Petom NOU divizijom i da razvije izviđačku delatnost u pravcu Vlasenice, Han-Pijeska i Kladnja

📜 Izvještaj Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 15 jula 1943 god. o zauzimanju Vlasenice od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 21 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Vlasenice, Šekovića i Han Pijeska

📜 Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 11 septembra 1943 god. o zauzimanju Vlasenice od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 13 septembra 1943 god. o padu Vlasenice i pritisku jedinica NOV na Teslić

📜 Izvještaj Štaba 27. divizije od 5. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ o zauzimanju Kladnja, Vlasenice, Rogatice, Sokolca i dejstvima u istočnoj Bosni u drugoj polovini oktobra 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o stanju i dejstvu brigade na prostoriji Tuzla - Zvornik - Srebrenica - Vlasenica - Sehovići u decembru 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o akcijama na prostoriji Vlasenica — Sokolac — Rogatica od 1. do 15. februara 1944. godine

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. aprila 1944. o napadu na jedinice NOV i POJ kod Kresova, Vlasenice, Kladnja, Drinjače i Glavatičeva

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 21. juna 1944. Štabu 27. divizije za zatvaranje pravca Sokolac - Han-Pijesak - Vlasenica i Štabu 38. divizije za raspored na prostoriji Kravica - Kasaba - Milići

📜 Izvještaj Štaba 36. divizije od 24. jula 1944. Štabu 12. korousa NOVJ o situaciji na prostoru Kladanj - Vlasenica - Han-Pijesak - Olovo

📜 Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 26. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica da izvrše zaprečavanje na drumovima koji od Vlasenice vode ka Han-Pijesku, Milićima i Kladnju

📜 Izvještaj Štaba 27. divizije od 28. avgusta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o situaciji na prostoru Vlasenica - Bratunac - Srebrenica - Džimrije

📜 Izvještaj Štaba 38. divizije od 28. avgusta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama u Birču i na prostoru Kladanj - Vlasenica - Sekovići - Osmaci

📜 Bojna relacija Zapovjedništva 1. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga od 11. oktobra 1944. o dejstvima u avgustu na sektoru Vlasenica - Olovo - Bugojno - Rogatica

📜 Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 20. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva protiv četnika na sektoru Vlasenica - Šekovići

📜 Zapovest štaba Vrhovne komande od 20. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za dejstva u rejonu Vlasenice i Kladnja

📜 Izvještaj Štaba 27. divizije od 1. januara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Vlasenica - Šekovići - Drinjača

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 3. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoru Vlasenica - Zvornik - Tuzla - Gračanica

📜 Zapovijest Štaba 2. armije NOVJ od 5. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da sprečavaju prodor neprijatelja od Vlasenice ka Bijeljini i Tuzli i da zatvaraju sve pravce sa sjevera i zapada ka Tuzli

📜 Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 5. januara 1945. Štabu 27. divizije da napada na Vlasenicu i Han-Pijesak i Štabu 38. divizije da ostane u rezervi na sektoru Tuzle

📜 Zapovijest Štaba 45. NOU divizije od 7. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da spriječe prodor njemačkih jedinica od Vlasenice ka Zvorniku i da napadnu Vlasenicu

📜 Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 10. januara 1945. štabovima 25. i 45. divizije za čišćenje prostora između Vlasenice, Zvornika i Papraće od četnika

📜 Izvještaj Štaba 3. korpusa od 12. januara 1945. štabu 2. armije NOVJ o situaciji na sektoru Zvornik - Vlasenica - Klada

📜 Izvještaj Štaba 27. divizije od 15. januara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Vlasenica - Han-Pijesak

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 15. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Vlasenica - Zvornik - Kozluk

📜 Izvještaj Štaba 3. korpusa od 17. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji na sektoru Vlasenica - Kram i na Ozrenu

📜 Izvještaj Štaba 3. korpusa od 17. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o dejstvima na prostoru Zvornik - Vlasenica - Tuzla

📜 Zahtev Obaveštajnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. januara 1945. Štabu 2. armije za identifikaciju nemačkih jedinica na području Vlasenice i ustaških kod Srebrenice

📜 Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 22. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da spriječe prodor njemačkih snaga iz Vlasenice ka Bijeljini i od Brčkog ka Tuzli

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 23. januara 1945. Štabu 38. divizije da jednom brigadom zatvori pravac Vlasenica - Capardi a dve brigade zadrži u opštoj rezervi

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 23. januara 1945. Štabu 27. NOU divizije da zatvori pravac od Vlasenice ka Kladnju

📜 Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 24. januara 1945. štabovima 25. i 45. divizije za protivnapad na sektoru Vlasenica - Drinjača

📜 Izvještaj Štaba 14. korpusa od 26. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama na prostoru Šekovići - Vlasenica - Drinjača

📜 Zapovijest štaba 45. NOU divizije od 26. januara 1945. štabovima 16. i 24. brigade za bočni napad na komunikaciju Vlasenica - Nova Kasaba

📜 Izvještaj Štaba 3. korpusa od 27. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji na prostoru Kladanj - Vlasenica - Drinjača

📜 Izvještaj Štaba 25. divizije od 27. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Vlasenica - Drinjača

📜 Izvještaj Štaba 3. korpusa od 28. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama na prostoru Kladanj - Vlasenica - Drinjača

📜 Izvještaj Štaba 3. korpusa od 29. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama na prostoru Kladanj - Vlasenica - Drinjača

📜 Izvještaj Štaba 3. korpusa od 1. februara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama na sektoru Vlasenica - Zvornik

📜 Izvještaj Štaba 27. divizije od 1. februara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ za drugu polovinu januara o dejstvima na prostoru Vlasenica - Han-Pijesak - Srebrenica

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 1. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima u drugoj polovini januara na sektoru Vlasenica - Zvornik i na Ozrenu

📜 Izvještaj Štaba 38. divizije od 3. februara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Vlasenica - Drinjača - Zvornik

📜 Izvještaj Štaba 27. divizije od 16. februara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama u prvoj polovini februara na prostoru Vlasenica - Drinjača - Zvornik

Fotografije

Povezane odrednice

Sarajevo Ustaški zločini 1941. Narodni heroji Jugoslavije Četnici u ustanku 11. krajiška divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 19. srednjobosanska udarna brigada (tešanjsko-teslićka) 16. muslimanska udarna brigada 14. srpski korpus NOVJ Srebrenica SSSR i Jugoslavija 38. istočnobosanska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 12. vojvođanski korpus NOVJ Saradnja partizana i četnika 1941. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Operacija Schwarz 1. brdska divizija Vermahta Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 16. vojvođanska divizija NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ Narodno oslobodilački odbori Borbe za Istočnu Bosnu 1942. 1. proleterska udarna brigada Napad NOVJ na Zvornik 1943. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Han Pjesak Birčanski partizanski odred 27. istočnobosanska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 17. istočnobosanska divizija NOVJ 45. srpska divizija NOVJ 2. krajiška udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Politički komesari u NOR-u 22. pešadijska divizija Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 369. legionarska divizija (vražja) Zvornik Olovo Svetozar Vukmanović Tempo 2. proleterska udarna brigada 2. vojvođanska udarna brigada Ranjenici u ratu 36. vojvođanska divizija NOVJ 20. romanijska udarna brigada 7. banijska divizija NOVJ 718. pešadijska divizija Ustanak u NDH Operacija Weiss Tuzla Operacija Kugelblitz 7. SS divizija Prinz Eugen Operacija Trio Sokolac 181. pešadijska divizija 187. rezervna divizija Bijeljina Napad NOVJ na Vlasenicu juna 1943. Italija u drugom svetskom ratu Sanitet u ratu 13. SS divizija Handžar Josip Broz Tito Četnička golgota Druga neprijateljska ofanziva Genocid u NDH Brčko 1. proleterska divizija NOVJ 342. pešadijska divizija