Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Operacija Kugelblitz

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 15 dokumenata i 36 fotografija.

Događaji

⚔️ 3. 12. 1943. Jake neprijateljske snage (nemačka 1. brdska divizija, 7. SS divizija -Princ Eugen- i delovi 187. rezervne i 369. legionarske divizije, delovi bugarske 24. pešadijske divizije, delovi nemačkog 92. i 901. motorizovanog puka i 1. rezervni lovački puk) otpočele nastupanje iz Sarajeva, Tuzle i Zvornika prema Kladnju i Vlasenici i s teritorije Hercegovine i Sandžaka prema istočnoj Bosni, u cilju okruženja i uništenja delova 3. i 2. udarnog korpusa NOVJ na prostoriji Rogatica-Srebrenica-Vlasenica. Ova limsko-drinska operacija, ili operacija -Kugelblic-, završena je 16. decembra.

⚔️ 4. 12. 1943. Nemačka 1. brdska divizija i delovi nemačke legije -Krempler-, nastupajući glavnim snagama iz Sjenice, napale 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ u rejonu Prijepolja. Zbog razvučenosti delova 2. proleterske udarne brigade na položajima, nemački delovi su se provukli u Prijepolje i zauzeli most na Limu. Posle teških borbi protiv dva bataljona 2. proleterske i dva bataljona 1. šumadijske NO brigade brojno i tehnički nadmoćniji neprijatelj je uspeo da zauzme Prijepolje i stvori mostobran na levoj obali r. Lima. Jedinice 2. proleterske i 1. šumadijske brigade su imale nekoliko stotina poginulih i ranjenih. Pored ostalih su poginuli: zamenik komandanta i zamenik komesara 2. bataljona 2. proleterske NOU brigade Milorad Umljenović, Mićo i Dušan Ječmenić Ječmenica i komesar 3. bataljona 1. šumadijske NO brigade Miroslav Jovanović, narodni heroji.

⚔️ 5. 12. 1943. Nemačka 1. brdska divizija, slomivši odbranu delova 2. proleterske udarne divizije NOVJ na prijepoljskim položajima i na Jabuci, prodrla u Pljevlja, koja su nekoliko časova ranije napustili Štab 2. udarnog korpusa NOVJ i pozadinske i prištapske jedinice.

⚔️ 6. 12. 1943. U Čajniče ušao 3. bataljon 98. puka nemačke 1. brdske divizije i produžio dejstvo ka odseku Ustiprača-Goražde, gde je stupio u vezu s jedinicama nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 16. 12. 1943. Na odseku s. Mekote - s. Han-Kram, posle dvodnevne borbe protiv jedinica nemačke 1. brdske divizije i 7. SS divizije -Princ Eugen-, 5. udarna divizija NOVJ probila se preko puta Han-Pijesak-Sokolac i produžila pokret ka Kladnju. Prilikom proboja pretrpela je osetne gubitke. Pored ostalih, poginuo je komandir čete u 1. južnomoravskoj NO brigadi Slavoljub Vuksanović Jajko, narodni heroj.

Dokumenti

📜 Procena komandanta Jugoistoka feldmaršala Vajksa od 1. novembra 1943. vojno-političke situacije na području Jugoslavije krajem oktobra 1943. godine

📜 Zapovijest komandanta Borbene grupe Petersen (Trinaestog SS brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije Princ Eugen) od 2 decembra 1943 god. za napad na jedinice NOVJ u istočnoj Bosni

📜 Izvještaj Komande Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije Princ Eugen od 2 decembra 1943 god. o prebacivanju na prostoriju Šivolja

📜 Zapovijest Komande Borbene grupe Gros od 3 decembra 1943 god. za produženje akcije Kugelblic na prostoru Dobrog Polja

📜 Naređenje Komande Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije Princ Eugen od 5 decembra 1943 god. za nastupanje pravcem Dobro Polje - Jahorina Pl.

📜 Naređenje Komande Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije Princ Eugen od 8 decembra 1943 god. o prodoru na prostoriju Bara

📜 Zapovest komandanta 5 SS-brdskog armijskog korpusa od 9. decembra 1943. potčinjenim jedinicama za nastavak operacije Kugelblic protiv jedinica NOV i POJ u istočnoj Bosni

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 10 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o stanju i rasporedu jedinica posle prodora Nemaca pravcem Prijepolje - Pljevlja - Čajniče i o daljim namerama

📜 Obavještenje Štaba 3. udarne divizije od 11. decembra 1943. Štabu Udarne grupe bataljona o gubitku Prijepolja, Pljevalja i Brodareva i o situaciji u Crnoj Gori i Hercegovini

📜 Naređenje Operativnog odeljenja 2. oklopne armije od 18. decembra 1943. Komandi 5. SS-brdskog armijskog korpusa za produženje operacije Kugelblic pod nazivom Šnešturm s ciljem gonjenja jedinica NOV i POJ i njihovog uništenja u istočnoj i centralnoj Bosni

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 decembra 1943 god. novoimenovanom Štabu Druge proleterske divizije da se prebaci preko Lima između Prijepolja i Rudog i da dejstvuje dalje prema datim direktivama

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 23 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o pokušaju prebacivanja preko Lima i o situaciji na sektoru Prijepolje - Pljevlja

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 decembra 1943 god. štabu Druge i Treće divizije i Glavnom štabu za Sandžak za novi raspored jedinica u cilju blokiranja komunikacije Prijepolje-Pljevlja-Čajniče-Goražde i razbijanja četničkih snaga

📜 Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 31 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za prebacivanje na nove položaje u cilju zatvaranja pravca Peć-Sjenica-Prijepolje-Pljevlja-Goražde

📜 Izvještaj Prvog bataljona Četrnaestog brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije Princ Eugen o akcijama u istočnoj Bosni od 1 decembra 1943 do 1 januara 1944 godine

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Goražde 5. krajiška udarna divizija NOVJ Dragoljub Draža Mihailović 2. udarni korpus NOVJ 2. oklopna armija Borbe u Sloveniji 1943. Borbe u Crnoj Gori 1943. 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Sokolac 7. SS divizija Prinz Eugen Britanija i Jugoslavija Druga neprijateljska ofanziva Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 1. brdska divizija Vermahta Maximilian von Weichs Zvornik Bijelo Polje 16. muslimanska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 369. legionarska divizija (vražja) 2. proleterska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Sarajevo 1. južnomoravska brigada Prijepolje Napad NOVJ na Vlasenicu juna 1943. Borbe u Srbiji 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Operacija Snežna oluja Srebrenica 3. udarna divizija NOVJ Vlasenica Brodarevo Josip Broz Tito Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Grčki partizani Kapitulacija Italije 2. proleterska udarna brigada Tuzla 187. rezervna divizija Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Sjenica Danilo Jauković 1. šumadijska brigada Albanski partizani Vermaht u Jugoslaviji Borbe na Jadranu 1943. Deca u ratu Pljevlja Han Pjesak Narodni heroji Jugoslavije Bugarska u drugom svetskom ratu 37. sandžačka divizija NOVJ Komandant Jugoistoka Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944