Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe na Jadranu 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 44 hronoloških zapisa, 220 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 1. 1943. U Makarskom primorju mornaričke jedinice 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske zarobile neprijateljski motorni jedrenjak -Evropa-.

⚔️ 0. 2. 1943. Komanda italijanske 2. armije izdala jedinicama instrukciju o -normalizaciji otoka i obalskih područja-: iseliti sa njih i internirati sve muškarce sposobne za nošenje oružja (od 15 godina naviše), sem onih koji su sigurno njihove pristalice, a uhvaćene ustanike odmah likvidirati.

⚔️ 2. 2. 1943. Kod Brbinja na Dugom otoku partizani sa ostrva otvorili vatru na italijanski parobrod -Ulbo- i ubili 1, a ranili 2 italijanska vojnika.

⚔️ 25. 2. 1943. U Bračkom kanalu jedinice 1. mornaričkog partizanskog odreda zarobile italijanski motorni jedrenjak -Antonijeta B-.

⚔️ 22. 3. 1943. U rejonu s. Zaostroga (kod Makarske) jedinice 1. mornaričkog partizanskog odreda zarobile italijanske motorne jedrenjake -Marija Luiza- i -Renato-.

⚔️ 24. 3. 1943. Kod rta Kabal na o. Hvaru partizani zarobili neprijateljski motorni jedrenjak -Sv. Nikola-.

⚔️ 14. 4. 1943. Na južnoj obali o. Hvara posada partizanskog motornog leuta zarobila italijanski motorni jedrenjak -Afrikano- (-Africano-), Teret je iskrcan, a brod zapaljen.

⚔️ 10. 7. 1943. Otpočeo pomorsko-vazdušni desant 5. i 8. savezničke armije na Siciliju.

⚔️ 28. 7. 1943. Kod o. Murtera partizani zarobili 2 neprijateljska motorna jedrenjaka.

⚔️ 0. 9. 1943. Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske formirana Komanda vojnog područja za otoke Brač, Hvar, Vis i Šoltu (početkom novembra preimenovana u Komandu Srednjodalmatinskog otočkog područja).

⚔️ 19. 9. 1943. U Splitu formirana Obalska komanda (za srednju Dalmaciju), potčinjena Štabu 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske. (Ona je 29. septembra preformirana u Komandu flote naoružanih brodova, koja je dejstvovaia do 24. oktobra, kada je otpočeo rad Štaba mornarice NOVJ.)

⚔️ 20. 9. 1943. Obalske baterije 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske s položaja iznad Primoštena i Zečeva potopile kod Primoštena nemački parobrod.

⚔️ 21. 9. 1943. Na ostrvima Braču, Hvaru, Visu i Šolti po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. otočka brigada (12. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ).

⚔️ 27. 9. 1943. U s. Ždrelcu (na o. Pašmanu) formirana Obalska komanda Kninskog sektora. (Od 5. oktobra nosi naziv: Komanda Mornarice za severnodalmatinsku obalu i severnodalmatinske otoke, potčinjena Štabu 19. divizije NOVJ.)

⚔️ 29. 9. 1943. Obalske baterije 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske iz rejona Primoštena I Zečeva (kod Šibenika) prinudile na predaju nemački parobrod -Tunizija-. Zaplenjeno je 40 vagona namirnica namenjenih nemačkim trupama u Albaniji.

⚔️ 0. 10. 1943. Na o. Ugljanu i o. Pašmanu formiran Otočki NOP odred.

⚔️ 0. 10. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formirane komande Šibenskog, Zadarskog i Severnodalmatinskog otočkog vojnog područja.

⚔️ 1. 10. 1943. Desant na o. Ugljan pokušali motornim čamcima delovi nemačke 114. lovačke divizije iz Zadra, podržavani artiljerijom, ali ih odbio novoformirani Otočki partizanski bataljon. Ni pokušaj desanta izvršen sutradan nije uspeo.

⚔️ 14. 10. 1943. Na o. Šipan iskrcali se delovi 13. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ sa o. Mljeta i zaplenili parobrod i 3 motorna čamca, a zarobili 35 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 17. 10. 1943. Na ostrvo Vis saveznici dopremili brodovima: 200 tona hrane, 10 tona sanitetskog materijala, 10 tona benzina i nafte, 30.000 pari odeće, 10.000 pušaka, 100 mitraljeza, 6 topova, 100 tona municije i 6 radio-stanica za potrebe jedinica NOV i POJ.

⚔️ 18. 10. 1943. VŠ NOV i POJ izdao naredbu o formiranju Štaba Mornarice NOVJ (koji je formiran 24. oktobra).

⚔️ 18. 10. 1943. VŠ NOV i POJ i AVNOJ objavili protestnu izjavu povodom četiri bombardera -Liberatora- koje je vlada SAD predala izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije. U izjavi se, pored ostalog, kaže: -U Jugoslaviji postoji samo jedna oružana snaga koja me vodi već dve godine borbu protiv okupatora, a to je Narodnooslobodilačka vojska. S druge strane, ministar jugoslovenske vlade Draža Mihailović zauzima neprijateljski stav prema Narodnooslobodilačkoj vojsci i sarađuje s okupatorom i do danas nije praktički pokazao ma kavu pomoć saveznicima u borbi protiv okupatora... Pošto je Amerika uručila aparate predstavnicima vlade koja nema nikakve veze s našom oslobodilačkom borbom, nama je taj čin nerazumljiv i smatramo da se ovaj akt protivi principima izraženim u Atlantskoj povelji-. U izjavi se traži da se NOV predaju oružje i brodovi koje je Italija zaplenila. aprila 1941.

⚔️ 19. 10. 1943. Kod o. Murtera jedinice 19. divizije NOVJ potopile nemački brod iz konvoja od 9 brodova.

⚔️ 24. 10. 1943. Štab Mornarice NOVJ reorganizovao mornaričke jedinice i komande. Jadranska obala, od Tržita do r. Bojane, podeljena je na pet pomorsko-obalskih sektora, a 10. novembra na šest. Prvi i šesti sektor nisu bili uspostavljeni, jer im teritorija nije bila oslobođena.

⚔️ 6. 11. 1943. VŠ NOV i POJ uputio jugoslovenskoj delegaciji pri komandi savezničkih snaga u Bariju uputstvo o dostavljanju najpotrebnije materijalne pomoći Štabu Jugoslovenske ratne mornarice.

⚔️ 6. 11. 1943. Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Splita, Sinja i Imotskog izvršile napad na jedinice 8. korpusa NOVJ na području između Sinja, Splita i donjeg toka r. Neretve. Ubacujući u borbu i delove nemačke 118. lovačke divizije, neprijatelj je, posle desetodnevnih žestokih borbi, ovladao obalom između Splita i Metkovića, dok su se snage 8. korpusa NOVJ povukle delom ka Kninu, a delom brodovima na o. Brač i o. Hvar. Gubici neprijatelja: 527 mrtvih i ranjenih, a 8. korpusa: oko 450 mrtvih, ranjenih i nestalih.

⚔️ 11. 11. 1943. Kod o. Pašmana Pažmanska flotila 3. pomorsko-obalskog sektora Mornaric NOVJ napala nemačke naoružane brodove i jedan brod potopila, dok se drugi povukao ka Zadru.

⚔️ 13. 11. 1943. Desant na o. Krk, o. Cres i o. Lošinj izvršile nemačke jedinice, pa su se mornaričke jedinice 2. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ morale povući na o. Rab.

⚔️ 20. 11. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito obavestio generala Vilsona, komandanta Vrhovne komande savezničkih snaga za Srednji istok, da će jedinice NOV i POJ uskoro pristupiti širim operacijama radi oslobođenja jednog dela jadranske obale, kako bi omogućile da ih saveznici brže snabdevaju. U tom cilju on je tražio podršku i sadejstvo savezničke avijacije, mornarice i tenkova.

⚔️ 22. 11. 1943. Iz Zadra delovi nemačke 114. lovačke i 264. pešadijske divizije otpočeli desant na severnodalmatinska ostrva. Posle dvodnevnih borbi Otočki NOP odred se povukao sa o. Ugljana i o. Pašmana na ostrva Dugi otok i Kornat. Do 25. novembra neprijatelj se iskrcao i na ostrva Rivanj, Sestrunj i Iž, a mornaričke jedinice 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ se prebacile: na o. Vis.

⚔️ 28. 11. 1943. Saveznička avijacija bombardovala Zadar i Dubrovnik, kod Zadra potopila parobrod -Sebeniko- i 2 motorna čamca, a u Dubrovniku potopila 2 motorna jedrenjaka i oštetila parobrod -Cavtat-. Nemačke jedinice su imale 2 mrtva i 17 ranjenih, a građanstvo 15 mrtvih i 53 ranjena.

⚔️ 0. 12. 1943. U Aleksandriji, pod rukovodstvom britanskog generala Vilsona, održan sastanak Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje, kome su prisustvovali maršal vazduhoplovstva V. Britanije Daglas i admiral Vilis. Zaključeno je da se NOVJ pomogne školovanjem letačkog i tehničkog osoblja, opremom vazduhoplovnih eskadrila, obukom i kompletiranjem tenkovske brigade; da se Mornarici NOVJ stavi na raspolaganje nekoliko lakih ratnih jedinica i da joj se dodeli artiljerija.

⚔️ 1. 12. 1943. Sa o. Iža i Dugog otoka povukli se delovi nemačke 114. lovačke i 264. pešadijske divizije.

⚔️ 8. 12. 1943. Kod s. Drvenika (Makarsko primorje) naoružani brodovi -Biokovac- i -Turist- iz sastava 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ napali ustaški brod -Jadro- i posle kratke borbe prisilili ga na predaju, zarobivši 30 žandarma, 2 oficira i 10 mornara i zaplenivši brod sa 12 vagona životnih namirnica i opreme.

⚔️ 9. 12. 1943. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da odmah otpočne prebacivanje teških ranjenika na ostrva, a prvenstveno na Vis, odakle će biti prebačeni brodovima za Italiju.

⚔️ 10. 12. 1943. Kod o. Hvara naoružam brod -NB 6- sa delovima Hvarske i Primorske flotile 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ posle jednočasovne borbe zarobio neprijateljski motorni jedrenjak -Sv. Nikola-. Poginuli su 1 nemački podoficir i kapetan broda.

⚔️ 16. 12. 1943. Kod s. Sukošana mornaričke jedinice 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zarobile neprijateljski brod -Tomislav- koji je isplovio iz Zadra da bi izbegao bombardovanje savezničke avijacije.

⚔️ 18. 12. 1943. U Zadarskom kanalu 2 patrolna čamca Virske flotile 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ napali naoružani nemački brod koji je prevozio 150 vojnika i naneli mu teške gubitke u ljudstvu.

⚔️ 18. 12. 1943. U Bračkom kanalu britanski torpedni čamci napali nemački konvoj od 1 dvotrupne peniše, 2 desantno-jurišna čamca i 1 motornog čamca. Potopljeni su peniša sa oko 20 vojnika i 1 desantno-jurišni čamac, a ostala dva čamca su oštećena uplovila u luku Ploče.

⚔️ 20. 12. 1943. Kod rta Pelegrina (na o. Hvaru) patrolni čamci 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ, u sadejstvu sa britanskim torpednim čamcima, zarobili 2 nemačka naoružana broda.

⚔️ 22. 12. 1943. Kod o. Silbe britanski torpedni čamci (MTB 298 i 276) napali nemačku krstaricu -Niobe- (bivšu -Dalmaciju-) koja se, na putu za Pulu, 19. decembra nasukala na jugozapadni deo ostrva. Brod su dva torpeda teško oštetila, a trećim je torpedom potopljen remorker -Parenco-, vezan uz bok -Niobe-.

⚔️ 27. 12. 1943. U luci Hvaru nemački avioni potopoli naoružani brod -NB 5- iz 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

⚔️ 29. 12. 1943. Kod s. Raštevića (na putu Benkovac - s. D. Zemunik) 2. bataljon Otočkog NOP odreda napao 5 kamiona s nemačkim vojnicima. Poginulo je oko 30 neprijateljskih vojnika i uništena su 2 kamiona. Bataljon je imao 1 ranjenog.

⚔️ 31. 12. 1943. Na istočnoj obali o. Ista naoružani brod -Jadran- iz 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zarobio posadu od 24 nemačka mornara, 3 domobranska podoficira i 2 mornara s nasukanog minopolagača -Mosor-.

Dokumenti

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 1 januara 1943 god. Pomorskoj komandi Ploče o napadu na motorni jedrenjak S. Eufemia

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 1. siječnja 1943. Pomorskoj komandi Ploče o napadu na motorni jedrenjak S. Eufemija

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o zarobljavanju četiri motorna jedrenjaka kod Igrana

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o najnovijim događajima

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 4 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu na motorni jedrenjak S. Spiridione

📜 Telegram Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 5 januara 1943 god. potčinjenim komandama za preduzimanje represivnih akcija zbog napada na talijanske brodove

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o prvim uspjesima jedinica Ratne mornarice

📜 Predlog Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uvođenju zastave Ratne mornarice

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o bombardovanju Podgore i okolnih mjesta

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti brodova

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mor-naricu) od 8 januara 1943 god. Štabu Četvrte dalmatinske NOU brigade o formiranju postaja Ratne mornarice

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9 januara 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za upućivanje mornaričkog osoblja Sekciji za ratnu mornaricu

📜 Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 12 januara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu na brodove Airone i Lilibeo

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mor-naricu) od 13 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uspostavljanju postaja Ratne mornarice, zarobljvanju neprijateljskih brodova i reakciji talijanske vojske

📜 Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 14 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu posade pomorske postaje Igrane na talijanski ratni brod

📜 Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 14 februara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o akciji na otok Murvicu

📜 Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 14. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu posade Pomorske postaje Igrane na talijanski ratni brod

📜 Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 26 februara 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o potapanju motornog jedrenjaka Sretni otac

📜 Telegram Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 28 februara 1943 god. potčinjenim komandama za preduzimanje represivne akcije na Zaostrog zbog ubistva kapetana Gregoretija

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 27 marta 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu na brod Curzola

📜 Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 28 marta 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o zarobljavanju ratnih brodova u Bračkom Kanalu

📜 Pregled rada i organizacionog stanja Mornarice NOV Jugoslavije od decembra 1943 do aprila 1944

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ Broj 23 - 27 za decembar 1942 - april 1943 god. (Akcije naše Ratne mornarice)

📜 Uputstvo Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 10 aprila 1943 god. za borbu protiv partizana na moru

📜 Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 16 aprila 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o zarobljavanju motornog jedrenjaka Africano

📜 Predlog Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 16 aprila 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o preduzimanju represalija povodom zarobljavanja motornog jedrenjaka Africano

📜 Direktiva br. 48 B vrhovnog komandanta Vermahta Hitlera od 19. maja 1943. komandantu Jugoistoka za preuzimanje jadranske obale i ostrva od italijanskih oružanih snaga i za organizaciju odbrane

📜 Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 2 maja .1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o borbi NAP 24 sa partizanima u blizini Smrske kod Makarske

📜 Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 7 juna 1943 god. Komandi Druge armije o napadu partizana na jedan vojni avion u blizini o. Celice

📜 Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 1 avgusta 1943 god. Komandi Druge armije o napadu na parobrod Solin

📜 Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 18 avgusta 1943 god. Komandi Druge armije o napadu na svjetionik Sv. Andrija i osmatračnicu Monyu na Humu

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 21 septembra 1943 god. o formiranju Prve otočke brigade

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 1. otočke brigade iz septembra 1943. Pokrajinskog komitetu KPH za Dalmaciju

📜 Obaveštenje 2. oklopne armije od 12. septembra 1943. komandantu Jugoistoka o rasporedu korpusa i divizija i njihovim zonama dejstva u vezi odbrane jadranske obale

📜 Izvod iz naredbe Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske od 19 septembra 1943 god. o formiranju Obalske komande i drugih pomorskih jedinica

📜 Predlog Komande Mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 19 septembra 1943 god. komandantu Trinaeste NO divizije o privremenoj organizaciji i formaciji Komande mornarice

📜 Izvod iz naredbe Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 24 sep-tembra 1943 god. o uspostavljanju Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 25 septembra 1943 god. o formiranju Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru

📜 Izvještaj Štaba Obalske komande od 25 septembra 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o prelasku Obalske komande na Brač i o formiranju jedinica na otocima

📜 Naredba Štaba Kninskog sektora od 25 septembra 1943 god. o uspostavljanju Obalske komande sektora

📜 Izvještaj komandanta Mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 28 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizaciji, formiranju i aktivnosti Mornarice od 8 do 28 septembra 1943 godine

📜 Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 28 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju plovnih sastava i mornaričke pješadije

📜 Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 28 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim operativnim zadacima jedinica Mornarice

📜 Radiogram komandujućeg admirala Jadrana od 28. septembra 1943. godine 2. oklopnoj armiji o redosledu zauzimanja ostrva u Jadranskom moru

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 29 septembra 1943 god. Komandi mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru o organizaciji i radu jedinica

📜 Izvještaj Štaba Obalske komande od 29 septembra 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o formiranju Prve otočke brigade i preformiranju Obalske komande u Komandu flote naoružanih brodova

📜 Privremeni propis za službu u ratnim jedinicama Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 29 septembra 1943 godine

📜 Dopis Štaba Obalske komande od 30 septembra 1943 god. komandantu savezničkih oružanih snaga u Bariju o upućivanju oficira za vezu

📜 Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 30 septembra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o uspostavljanju artiljeriskih baterija na otocima i o formiranju četa mornaričke pješadije

📜 Izvještaj Štaba partizanskog bataljona sa o. Ugljana od 1 oktobra 1943 god. Štabu Obalske komande Kninskog sektora o pokušaju iskrcavanja Nijemaca na otok Ugljan

📜 Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 2 oktobra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o naoružanju četa mornaričke pješadije, uspostavljanju izvidničkih stanica. opremi brodova i organizaciji lučke službe

📜 Izvještaj Obalske komande Kninskog sektora od 4 oktobra 1943 god. komandantu Kninskog sektora o obilasku područja i stanju na njemu

📜 Izvještaj Štaba flote naoružanih brodova od 4 oktobra 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o organizaciji flotila i upućivanju oficira za vezu u Bari

📜 Naređenje Obalske komande Kninskog sektora od 5 oktobra 1943 god. Štabu partizanskog bataljona na o. Ugljanu o formiranju mornaričkih četa na otocima

📜 Obavještenje Štaba Obalske komande Kninskog sektora od 5 oktobra 1943 god. Štabu Obalske komande Split o uspostavi Obalske komande sektora i o stanju na njenom području

📜 Naredba Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 5 oktobra 1943 god. o privremenoj organizaciji i načinu vršenja službe u Komandi

📜 Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 5 oktobra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o dislokaciji jedinica

📜 Izvod iz naredbe Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 5 oktobra 1943 god. o formiranju Komande mornarice za sjeverno-dalmatinsku obalu

📜 Obavještenje Glavnog štaba Hrvatske od 6 oktobra 1943 god. Komandi mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru o upućivanju rukovodilaca za komandni kadar četa na otocima

📜 Izvještaj Štaba Kninskog sektora od 8 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i Štabu Četvrte operativne zone o stanju na otocima sjeverne Dalmacije

📜 Izvještaj Štaba Prve otočke brigade od 11 oktobra 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o radu i stanju Brigade

📜 Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 11 oktobra 1943 god. Štabu Prve južnodalmatinske brigade o obrazovanju Komande grupe južnodalmatinskih flotila u sastavu Prve južnodalmatinske brigade

📜 Izvještaj Komande mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke od 15 oktobra 1943 god. o uspostavljanju artiljerije na otocima Šibenika i Štaba Flote naoružanih brodova za južni dio Dalmatinskog sektora

📜 Izvještaj Komande Viške flotile od 17 oktobra 1943 god. Štabu Flote naoružanih brodova o radu za period od 11 do 18 oktobra 1943 godine

📜 Izvještaj Sergija Makieda od 20 oktobra 1943 god. Štabu Osmog korpusa o formiranju delegacije NOV i POJ u Bariju

📜 Obaveštenie Komande 2. oklopne armije od 21. oktobra 1943. komandantu Jugoistoka o operacijama koje će se sprovesti na jadranskoj obali i ostrvima

📜 Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24. oktobra 1943. o postavljenju komandnog sastava Štaba Mornarice Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije

📜 Naredba Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije od 24 oktobra 1943 god. o postavljanju komandnog kadra u Štabu Mornarice

📜 Obavještenje komandanta Mornarice NOVJ od 24 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i Devetnaestoj sjevernodalmatinskoj diviziji o uspostavljanju Štaba Mornarice NOVJ, podjeli obale na sektore i o imenovanju komandanta Prvog pomorsko-obalskog sektora

📜 Zapovijest Komande mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke od 24 oktobra 1943 god. za uspostavu posade brodova Tunolovac i Kolega radi dizanja i polaganja mina i kontrole minskih polja

📜 Izvještaj Štaba mornaričkog odreda Ražanac od 25 oktobra 1943 god. Komandi mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke o stanju i organizaciji odreda

📜 Direktiva Komande mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke od 27 oktobra 1943 god. o pojačanju aktivnosti protiv neprijatelja i boljem političkom i vojničkom radu po pitanju mobilizacije

📜 Obavještenje Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 27 oktobra 1943 god. Komandi mornarice za sjeverno-dalmatinsku obalu i otoke o ustrojstvu, organizaciji i zadacima jedinica

📜 Izvještaj Štaba Prvog pomorsko-obalskog sektora od 29 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o posjedovanju brodova, količini goriva, naoružanju i karakteristici radio-stanice

📜 Izvještaj rukovodstva za formiranje Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 29 oktobra 1943 god. Štabu mornarice NOVJ o pripremama i formiranju sektora

📜 Naredba vršioca dužnosti šefa delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 29 oktobra 1943 god. o organizaciji brodarsko-lučke i pomorsko-tehničke službe i poslovanju delegacije

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30 oktobra 1943 god. Štabu Prvog pomorsko-obalskog sektora o formiranju jedinica i organizaciji odbrane otoka

📜 Izvještaj Štaba Prvog pomorsko-obalskog sektora od 30 oktobra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o rasporedu komandnog kadra u mornaričkim četama

📜 Izvještaj Štaba mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke od 30 oktobra 1943 god. Štabu Devetnaeste divizije o opštem i organizacionom stanju

📜 Obavještenje Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 30 oktobra 1943 god. o uspostavljanju sektora

📜 Naredba Štaba mornarice NOVJ od 31 oktobra 1943 god. za regulisanje saobraćaja i ribarenja na moru

📜 Obavještenje Štaba mornarice NOVJ od 31 oktobra 1943 god. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora o dodjeljivanju brodova

📜 Naredba Štaba mornarice NOVJ od 31 oktobra 1943 god. o uspostavljanju signalne veze

📜 Izvještaj Operativnog štaba za odbranu otoka Brača i Šolte od 22 novembra 1943 god. Operativnom štabu za odbranu otoka o mogućnosti izvođenja dejstva duž obale pravcem Brela - Baška Voda - Makarska

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 22 novem-bra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o napadu neprijateljskih jedinica na otok Ugljan

📜 Izvještaj delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 22 novembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o pripremama i transportovanju Prve prekomorske brigade

📜 Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 23 novembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o iskrcavanju njemačkih jedinica na otok Ugljan

📜 Izvještaj Štaba Petog pomorsko-obalskog sektora od 23 novembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o napadu neprijateljskih brodova na otok Mljet

📜 Izvještaj Komandanta Bračko-šoltanskog odreda iz druge polovine novembra 1943 god. Komandantu Četvrtog pomorsko-obalskog sektora o stanju i naoružanju odreda, rasporedu komandnog kadra i dislokaciji jedinica

📜 Izvještaj komandanta Bračko-šoltanskog odreda iz druge polovine studenog 1943. komandantu Četvrtog pomorsko obalskog sektora o stanju i naoružanju odreda, rasporedu komandnog kadra i dislokaciji jedinica

📜 Procena komandanta Jugoistoka feldmaršala Vajksa od 1. novembra 1943. vojno-političke situacije na području Jugoslavije krajem oktobra 1943. godine

📜 Obavještenje delegacije NOV i POJ u Bariju od 2 novembra 1943 god. Komandi mornarice NOVJ o postignutom sporazumu za dodjeljivanje naoružanja i opreme Prvoj prekomorskoj brigadi

📜 Operativni izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 2 decembra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o operacijama na sektoru Karlobaga u drugoj polovini novembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 2 decembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizacionom stanju i radu podređenih jedinica u novembru 1943 godine

📜 Naređenje Štaba mornarice NOVJ od 4 novembra 1943 god. Štabu Drugog pomorsko-obalskog sektora (Komandi mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke) da dostavi izvještaj o organizaciji i radu sektora

📜 Uputstvo šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. novembra 1943. šefu jugoslovenske delegacije pri Komandi savezničkih snaga u Bariju za nabavljanje i upućivanje najpotrebnije materijalne pomoći Komandi Jugoslovenske ratne mornarice

📜 Izvještaj Štaba mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke (Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora) od 7 novembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o organizacionom stanju

📜 Izvještaj Štaba Mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke (Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora) od 7. studenog 1943. Štabu Mornarice NOVJ o organizacionom stanju

📜 Direktiva Štaba mornarice NOVJ od 8 novembra 1943 god. Štabu Četvrtog pomorsko-obalskog sektora za formiranje Operativnog štaba i preduzimanje mjera radi odbrane otoka

📜 Izvod iz direktive Štaba mornarice NOVJ od 8 novembra 1943 god. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora o formiranju Operativnog štaba i preduzimanju mjera radi odbrane otoka

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

2. oklopna armija Komandant Jugoistoka Vrhovni štab NOVJ Podgora Dragoljub Draža Mihailović Adolf Hitler Italijanski zločini u Jugoslaviji Kapitulacija Italije Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Makarska Sinj Krk Komunistička partija Hrvatske Pula Vodice Trogir Partizanska avijacija Solin 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Šibenik Karlobag Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1944. 12. dalmatinska udarna brigada (prva otočka) Operacija Jesenji pljusak Operacija Delfin Pelješac Metković Brač Italija u drugom svetskom ratu Maximilian von Weichs Borbe u Hrvatskoj 1943. Henry Maitland Wilson Politički komesari u NOR-u 2. proleterska divizija NOVJ Ploče Zarobljenici u ratu Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji AVNOJ 11. hercegovačka udarna brigada Sanitet u ratu Britanija i Jugoslavija Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Zadar Knin 8. dalmatinski korpus NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu 26. dalmatinska divizija NOVJ 114. lovačka divizija Josip Broz Tito Bitka za Split 1943. 1. prekomorska brigada Operacija Landsturm Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Korčula Hrvatsko domobranstvo Mali Lošinj Omiš 264. pešadijska divizija Borbe u Istri 1943. Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Split Alexander Löhr 9. dalmatinska divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske Hvar Intendantura u ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Vis Borbe na Jadranu 1944. Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Istra u oslobodilačkom ratu Ranjenici u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Mornarica NOVJ