Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Politički komesari u NOR-u

Za ovaj pojam je pronađeno 164 hronoloških zapisa, 1219 dokumenata i 74 fotografija.

Događaji

⚔️ 4. 7. 1941. U Beogradu (u vili na Dedinju) održana istorijska sednica Politbiroa CK KPJ pod rukovodstvom generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita, na kojoj je odlučeno: da se od sabotaže i diverzije pređe na opšti ustanak; da partizanski rat bude osnovna forma razvijanja ustanka; da ranije organizovane udarne grupe i veći broj komunista izađu na teren, obrazuju NOP odrede i otpočnu dejstva; da se u NOP odrede postave politički komesari kao predstavnici Partije i naroda; da se u pojedine pokrajine upute članovi CK KPJ sa izvanrednim ovlašćenjima u vezi sa organizacijom ustanka; da se pokrene organ GŠ NOP odreda Jugoslavije i narodima Jugoslavije uputi poziv na ustanak. Na sednici su razrađeni plan razvitka partizanskih operacija u Srbiji i plan stvaranja slobodne teritorije u njenom zapadnom delu. [Taj dan se praznuje kao Dan borca.]

⚔️ 10. 9. 1941. Po dolasku Oblasnog štaba za Bos. krajinu u Drvar, naredbom Štaba Drvarske brigade, nazivi -gerilac- i -politički sekretar- zamenjeni nazivom, -partizan- i -politički komesar-.

⚔️ 0. 10. 1941. Štab NO gerilskih (partizanskih) odreda za Crnu Goru, Boku i Sandžak izdao Opšta uputstva o radu političkih komesara u jedinicama: o njihovim dužnostima, zadacima i ulozi.

⚔️ 14. 10. 1941. Kod s. Belanovca (blizu Kumanova) bugarska policija razbila grupu (četu) -Karadag- Kumanovskog NOP odreda. U borbi su, između ostalih, poginuli narodni heroji: Borko Menkov, komandant, Pero Georgiev Čičo, politički komesar i Bajram Šaban, borac te grupe.

⚔️ 20. 10. 1941. U s. Očijevu (kod Kulen-Vakufa), na putu iz Drvara za Liku četnici ubili člana CK KPJ i političkog komesara Štaba grupe NOP odreda za Liku Marka Oreškovića Krntiju, narodnog heroja.

⚔️ 5. 11. 1941. Kod s. Tulova (blizu Vlasotinaca) poginuo politički komesar Kukavičkog NOP odreda Vladimir Đorđević, narodni heroj.

⚔️ 12. 11. 1941. Na dan 11. i 12. novembra srpski oružani odredi i četnici u saradnji sa nemačkom vojskom izvršili su čišćenje terena u pravcu Jagodina-Bagrdan-Kragujevac. Kod sela Strižila sukobili su se sa komunistima te je u borbi ubijeno 28 komunista i njihovih jataka. Uhvaćena su dva živa komunista i 4 jataka. Među poginulima se nalazi i politički komesar bande. Selo Strižilo je po naređenju nemačke vojske spaljeno pošto je utvrđeno da se iz kuća pucalo na srpske i nemačke vojnike.

⚔️ 15. 11. 1941. U s. Gostilju (kod Titograda) održano savetovanje GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku sa komandantima i političkim komesarima NOP odreda, kojom prilikom je izvršena detaljna analiza borbenih dejstava, stanja u odredima i aktivnost odreda na terenu. Na savetovanju je zaključeno: postojeću strukturu partizanskih jedinica uskladiti sa odlukama Savetovanja GŠ NOP odreda Jugoslavije u Stolicama; najoštrije suzbijati i sprečavati pokušaje neprijatelja NOB-a na formiranju posebne vojničke organizacije, nosioci opštenarodnog ustanka mogu biti samo partizani; pružiti mogućnost svim poštenim rodoljubima da učestvuju u NOB-u. Zatim je izneto brojno stanje NOP odreda: Zetski NOP odred - 1.735 partizana, Lovćenski NOP odred - 500, Durmitorski NOP odred - 1.340 i Komski NOP odred - 900 partizana Tada su postavljeni sledeći zadaci: da se partizanske jedinice organizaciono učvrste, oforme i povežu; da se iz partizanskih redova izbace kolebljivi i panikerski elementi; da se organizuje obaveštajna služba, straža po selima, kao i stalno izviđanje neprijatelja; da se pojača politički rad u jedinicama i u narodu i povede oštriji kurs prema petokolonašima i špijunima. U vesi sa odašiljanjem partizana u Srbiju i sa eventualnim operacijama u Sandžaku rešeno je da se utrostruči rušenje puteva koji vode za Sandžak i preduzme stalno izviđanje neprijatelja.

⚔️ 17. 11. 1941. Pod rukovodstvom političkog komesara Komande NOP odreda Korduna i Banije, 24 borca 1. kordunaškog partizanskog bataljona, preobučena u domobranske uniforme, ušla u Karlovac s ciljem da oslobode Marijana Čavića Grgu, člana OK KPH za Karlovac. Pošto se Čavić nije nalazio u bolnici, već u policiji, ova akcija nije uspela. Pri povratku iz grada partizani su ubili 6 italijanskih vojnika i 2 ustaše.

⚔️ 25. 11. 1941. U s. Selakovoj Poljani (na Petrovoj gori) otpočela dvodnevna konferencija komandanata i političkih komesara partizanskih jedinica Korduna i Banije, na kojoj je konstatovan uspeh u razvoju NOP-a i u proširenju mreže sreskih, opštinskih i seoskih NO odbora.

⚔️ 29. 11. 1941. Na Kadinjači (kod Titovog Užica) delovi nemačke 342. pešadijske divizije, uz podršku avijacije, oko 8 časova napali ojačani Radnički bataljon Užičkog NOP odreda. U borbi vodenoj do popodneva branioci Kadinjače nisu dozvolili neprijatelju da prodre u Užice. Tek kada je izginuo čitav Radnički bataljon, sa komandantom Užičkog NOP odreda Dušanom Jerkovičem, političkim komesarom Posavskog NOP odreda Borom Markovićem narodnim herojima i komandantom Radničkog bataljona, nemačke jedinice su uspele da pređu preko Kadinjače i istog dana uveče uđu u Užice.

⚔️ 1. 12. 1941. Crnogorski NOP odred za operacije n Sandžaku; posle desetodnevnog marša, izvršio napad na Pljevlja, gde se nalazio jak garnizon italijanske divizije -Pusterija-. Odred je, u oštrim borbama, uspeo da zauzme znatan deo grada, ali je bio prisiljen da se u zoru (2. decembra) povuče uz velike gubitke. Neprijatelj je imao 74 mrtva, oko 170 ranjenih vojnika, dok su partizanske snage imale 203 mrtva i 269 ranjenih boraca među kojima komandant Jezersko-šaranskog bataljona Dušan Obradović, zamenik političkog komesara Jezersko-šaranskog bataljona Vuk Knežević, pomoćnik političkog komesara Nikšićkog bataljona -Peko Pavlović- Lazar Radojević i bombaš Petar Jovićević, narodni heroji.

⚔️ 9. 12. 1941. U Ljubljani italijanska policija ubila političkog komesara Belokranjske partizanske čete Jožu Mihelčiča, narodnog heroja.

⚔️ 11. 12. 1941. U Čačku nemačke vlasti obesile sekretara OK KPJ za Čačak i političkog komesara Čačanskog NOP odreda Ratka Mitrovica, narodnog heroja.

⚔️ 0. 1. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije ustanovio zvanje narodnog heroja - najveće priznanje borcima, komandirima, komandantima i političkim komesarima koji se svojim. junaštvom i požrtvovanošću naročito istaknu u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 2. 1. 1942. U rejonu s. Štitara (kod Ivangrada), u borbi protiv četnika, poginuo politički komesar bataljona -Miloš Mališić-, Radomir Mitrović, narodni heroj.

⚔️ 12. 1. 1942. Delovi Ozrenskog NOP odreda izvršili neuspeo napad na milicijsku posadu u s. Turiji (kod Puračića). U borbi je poginulo 14 boraca, među kojima politički komesar Udarnog bataljona Pero Dokić i komandir Rudarske čete Miloš Kupres, narodni heroji.

⚔️ 20. 1. 1942. Održano vojno savetovanje komandanata i političkih komesara jedinica Lovćenskog NOP odreda, na kome je, posle analize vojno-političke situacije i diskusije, zaključeno: treba pojačati akcije protiv okupatora i domaćih izdajnika; zavesti čvršću vojničku disciplinu u jedinicama; organizovati sabirne akcije radi prikupljanja potrebnog inventara za otvaranje bolnice Lovćenskog NOP odreda.

⚔️ 21. 1. 1942. Na ž. st. Pjenovac (na pruzi Olovo - Han-Pijesak) jedna ojačana četa 1. bataljona 697. puka nemačke 342. pešadijske divizije, na skijama i konjima, iznenadila Šumadijski bataljon 1. proleterske NOU brigade i manje delove Romanijskog NOP odreda. U borbi je poginulo 59 partizana, među kojima i narodni heroji: komandant Romanijskog NOP odreda i član GŠ NOP i DV za BiH Slaviša Vajner Ciča, komandant Šumadijskog bataljona Milan Ilić Čiča i politički komesar Šumadijskog bataljona Dragan Pavlović Draganče.

⚔️ 26. 1. 1942. Politički komesar Kordunaškog NOP odreda izdao direktivu političkim komesarima bataljona: učvršćivati bratstvo i jedinstvo Hrvata i Srba.

⚔️ 29. 1. 1942. CK KPJ uputio svim političkim komesarima direktivno pismo o strukturi i zadacima partijskih organizacija u bataljonima. Pred organizacije se postavlja da naročitu pažnju obrate učvršćenju partijnosti, borbi za lik komuniste-partizana i podizanju političkog i ideološkog nivoa članstva.

⚔️ 30. 1. 1942. U s. Zbjegu (kod Slunja) otpočelo dvodnevno II zasedanje GŠ NOP odreda za Hrvatsku, kome su prisustvovali i komandanti i politički komesari Grupe NOP odreda za Liku, Kordunaškog i Primorsko-goranskog NOP odreda. Diskutovalo se o opštoj situaciji, zadacima i ulozi partizanskih jedinica, vojničkoj situaciji u Hrvatskoj, uvlačenju hrvatskih masa u NOB i zauzimanju pravilnog stava prema izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije u Londonu. Odlučeno je da se na slobodnoj teritoriji Korduna formira jednomesečni oficirski tečaj.

⚔️ 2. 2. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio pismo političkim komesarima Grupe NOP odreda za Liku, Kordunaškog i Primorsko-goranskog NOP odreda. U njemu raskrinkava neprijateljsku politiku izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije prema NOP-u i vezu ove vlade sa Dražom Mihailovićem; postavlja zadatke: kritikovati izbegličku vladu, raskrinkavati izdajnički rad domaćih kvislinga i uvlačiti domobrane i hrvatske mase u NOB.

⚔️ 6. 2. 1942. Štab Grupe kordunaških NOP odreda poslao političkim komesarima NOP odreda uputstvo o razvijanju bratstva i jedinstva srpskog i hrvatskog naroda i o raskrinkavanju neprijateljske propagande.

⚔️ 9. 2. 1942. Pod rukovodstvom delegata VŠ NOP i DV Jugoslavije i člana Politbiroa CK KPJ Ivana Milutinovića održan sastanak komandanata i političkih komesara jedinica Nikšićkog NOP odreda. Na sastanku je rešeno: i dalje čvrsto držati blokadu italijanskog garnizona u Nikšiću i, u cilju utvrđivanja borbenog stanja i jačine neprijatelja, stalno izvoditi prepade na isturene položaje oko grada; formirati bombaška odeljenja, koja bi imala zadatak da se neprimetno privlače neprijatelju i uništavaju ga; deo Nikšićkog NOP odreda i deo partizanskih snaga koje odredi Operativni štab za Hercegovinu prebaciti na sektor Gacko-Borač sa zadatkom da pristupe čišćenju Borča od ustaša i četničkih grupa.

⚔️ 12. 2. 1942. U s. Mekinjaru (kod Udbine), pri Štabu grupe NOP odreda za Liku, otpočela dvodnevna vojna konferencija kojoj su prisustvovali svi komandanti i politički komesari sa područja te grupe odreda. Odlučeno je da se napadnu D. Lapac i Srb, da se Korenica drži opsednuta slabijim snagama i da se pristupi energičnijem obračunu sa četnicima.

⚔️ 19. 2. 1942. Oko 500 boraca 4. krajiškog NOP odreda i delovi Krajiškog proleterskog bataljona (u formiranju) izvršili neuspeo napad na oko 200 domobrana u Kotor-Varoši. U napadu poginuo politički komesar 4. krajiškog NOP odreda Rade Ličina, narodni heroj.

⚔️ 20. 2. 1942. U s. Vukosavcima (kod Lopara) delovi četničkog Majevičkog odreda mučki napali Štab Majevičkog NOP odreda. U neravnoj borbi su izginuli većina članova Štaba odreda i članova OK KPJ za Majevicu, ukupno oko 30 rukovodilaca i boraca, među kojima i komandant Majevičkog NOP odreda Ivan Marković Irac, politički komesar Fadil Jahić Španac i članovi Štaba odreda Albin Herljević i Slavko Mićić - narodni heroji.

⚔️ 20. 2. 1942. Na pl. Majevici, posle zverskog mučenja, četnici ubili političkog komesara čete Majevičkog NOP odreda Strahinju Mitrovica Stajka, narodnog heroja, i sedam njegovih boraca.

⚔️ 21. 2. 1942. U Skender-Vakufu otpočela I oblasna konferencija KPJ za Bos. krajinu, kojoj su prisustvovali: predstavnici okružnih, sreskih i mesnih partijskih organizacija, komandanti i politički komesari NOP odreda i politički komesari svih bataljona i četa i njihovi zamenici. Konferencija je trajala tri dana i na njoj je analiziran celokupan rad Partije, vojske i SKOJ-a od početka ustanka. Date su direktive za dalje jačanje i organizaciono učvršćivanje partizanskih jedinica i za proširivanje baze ustanka masovnijim uvlačenjem muslimana u NOP; naglašen je pravilan odnos prema neboračkom stanovništvu; preciziran je stav prema domobranima; pooštrena je borba protiv šovinizma i četničke izdaje; preneti su zaključci Pokrajinskog savetovanja u s. Ivančićima; formiran Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinu; odlučeno je da se formiraju 5. krajiški NOP odred i veći broj omladinskih četa i pokretnih udarnih bataljona.

⚔️ 22. 2. 1942. Na prevoju Trešnjevika (blizu Andrijevice), u borbi protiv četnika, poginuo politički komesar Andrijevičke partizanske čete Milić Keljanović Unamuno, narodni heroj.

⚔️ 28. 2. 1942. PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak izdao političkim komesarima direktivu u pogledu organizacionog ustrojstva partijske organizacije u partizanskim jedinicama i sistematskog rada na podizanju teoretskog i političkog znanja članova KPJ.

⚔️ 0. 3. 1942. U rejonu s. Plaškog (kod Ogulina) četnici streljali komandanta 2. kordunaškog NOP odreda Roberta Domanija i političkog komesara 3. čete 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda Adolfa Štajnbergera Draga, učesnike u španskom građanskom ratu i narodne heroje.

⚔️ 20. 3. 1942. U zaseoku Tomiću (blizu Ogulina) otpočela dvodnevna sednica GŠ NOP odreda za Hrvatsku. Posle razmatranja zadataka koje je postavio VŠ NOP i DV Jugoslavije i analize dotadašnjeg rada, na sednici je odlučeno: u Hrvatskoj formirati pet operativnih zona; partizanska dejstva proširiti na celu Hrvatsku, uz pomoć područja gde su do tada bila razvijena; glavnim snagama prvenstveno preduzeti rušenje komunikacija i napade na neprijateljska uporišta; formirati 1. proleterski bataljon Hrvatske; GŠ popuniti novim članovima; formirati tehniku i redakciju centralnog lista -Partizan-; obradovati kurs za političke komesare i nastaviti rad oficirskog kursa.

⚔️ 0. 4. 1942. U okolini Gračaca, u borbi protiv četnika, poginuo politički komesar 3. bataljona 3. ličkog NOP odreda Petar Kesić Bićo, narodni heroj.

⚔️ 2. 4. 1942. Između sela Bobara i Caprginaca (kod Pakraca) 1. bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao iz zasede 3. ustaški bataljon iz Nove Gradiške i ubio 6 a ranio 9 ustaša. Naše jedinice su imale 4 ranjena i 7 mrtvih boraca, među kojima je bio i politički komesar toga bataljona Marko Kljajić, narodni heroj.

⚔️ 5. 4. 1942. Kod s. Crnog Luga (blizu Bos. Grahova) četnici uhvatili političkog komesara Dinarsko-dalmatinskog NOP odreda i člana Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju Vojina Zirojevića, narodnog heroja, i posle zverskog mučenja zakopali ga još živog u zemlju.

⚔️ 12. 4. 1942. CK SKOJ-a uputio direktivu političkim komesarima NOP odreda, bataljona i četa i sekretarima bataljonskih komiteta KPJ u vezi sa stvaranjem čvrstih skojevskih organizacija i formiranjem specijalnih omladinskih četa u NOP odredima.

⚔️ 18. 4. 1942. Četnički elementi u Ozrenskom NOP odredu izvršili puč i pri napadu na 1. istočnobosanski proleterski bataljon razbili njegovu 4. četu. Bataljon je protivnapadom odbacio četnike, ali je sutradan bio prisiljen da napusti Ozren i da se sa Štabom Ozrenskog NOP odreda i nešto boraca prebaci na teritoriju Zeničkog NOP odreda. U borbi je poginuo politički komesar Husinske čete Ozrenskog NOP odreda Petar Miljanović, narodni heroj.

⚔️ 22. 4. 1942. Kod s. Kralja (zaselak Takov Laz), blizu Andrijevice u borbi protiv četnika poginuli politički komesar Andrijevičkog partizanskog bataljona Branko Deletić i član SK KPJ za Andrijevicu Bajo Jojić, narodni heroji.

⚔️ 24. 4. 1942. U Štabu grupe NOP odreda za Liku održano drugo savetovanje komandanata i političkih komesara. Na njemu je odlučeno da se nastavi rušenje železničkih pruga i da odpočne čišćenje četnika u južnoj Lici i ustaša u severnoj i severozapadnoj Lici.

⚔️ 30. 4. 1942. Četnički elementi izvršili puč u NOP odredu -Zvijezda-. Puč je izvršen po bataljonima: pobijeni su politički komesari zatečeni u četama, i sva tri bataljona su prešla u četnike.

⚔️ 0. 5. 1942. U Nikšiću četnici streljali političkog komesara čete u Nikšićkom NOP odredu Čedomira Čupića Ljuba, narodnog heroja.

⚔️ 0. 5. 1942. Na pl. Sinjajevini, u borbi protiv četnika, poginuo politički komesar Komskog NOP odreda Milutin Lakićević, narodni heroj.

⚔️ 5. 5. 1942. Kod s. Bravskog (na putu Ključ - Bos. Petrovac) delovi 1. i 5. krajiškog NOP odreda razbili 7. fašistički bataljon italijanske divizije -Sasari-. U borbi je poginuo pomoćnik političkog komesara Vođeničke čete 5. krajiškog NOP odreda Đuro Pećanac, narodni heroj.

⚔️ 5. 5. 1942. U Beogradu, u logoru na Banjici, streljan politički komesar Suvoborskog NOP odreda Milorad Petrović, narodni heroj.

⚔️ 6. 5. 1942. Četnički elementi, sklopivši sporazum s nemačkim komandantom u Zenici, izvršili puč u Zeničkom NOP odredu, pobili političke komesare i najodanije borce, pa taj odred proglasili četničkim i stavili ga pod nemačko-ustašku komandu.

⚔️ 14. 5. 1942. Kod Magarčevca (na Petrovoj gori), u borbi protiv ustaša i domobrana, poginuo politički komesar Udarne čete 2. kordunaškog NOP odreda Milan Marković Lika, narodni heroj.

⚔️ 15. 5. 1942. U s. Martincima (blizu Zlatara u Hrvatskom zagorju), u borbi protiv ustaša i žandarma, poginuo politički komesar Zagorske partizanske čete Ivan Krkač, narodni heroj.

⚔️ 0. 6. 1942. PK KPJ za Crnu Goru i Boku izdao okružnim i mesnim komitetima KPJ, biroima ćelija i političkim komesarima direktivu o pravilnoj raspodeli partijskog članstva u partizanskim jedinicama koje će ostati na području PK i u onim NOP odredima od kojih će se formirati brigade. U direktivi se zahteva da partijska rukovodstva tom raspodelom članstva obezbede partijsko-politički rad u jedinicama, ali se ne sme zanemariti organizacioni i partijsko-politički rad na terenu.

⚔️ 0. 6. 1942. GŠ NOP odreda za Makedoniju izdao opšte uputstvo o dužnostima i zadacima političkih komesara u pogledu učvršćenja NOP odreda i razvijanja političkog i kulturno-prosvetnog rada u njima.

⚔️ 6. 6. 1942. Kod s. Bodežišta (blizu Gacka), u borbi protiv četnika, poginuo politički komesar 3. čete 2. bataljona 1. proleterske NOU brigade Miloš Bobićić, narodni heroj.

⚔️ 7. 6. 1942. U s. Nuniću i s. Bijelini (kod Kistanja) partizanski bataljon -Bude Borjan- napao italijanske posade i naneo im gubitke od 47 mrtvih, 41 ranjenog i 10 nestalih vojnika. Kod s. Nunića je poginuo politički komesar bataljona -Bude Borjan- Peran Vladimir Živko, narodni heroj.

⚔️ 8. 6. 1942. Kod s. Lepenice (na pl. Motajici) nemački bataljon -Princ Eugen- (sastava: 7 četa), četnici i jedan vod domobrana okružili i razbili Proleterski bataljon Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu: od 215 boraca ostalo samo 118; veći deo rukovodstva je izginuo ili pri probijanju bio zarobljen i kasnije ubijen, među njima i komandant 4. krajiškog NOP odreda Danko Mitrov Slobodan, komandant Proleterskog bataljona Zdravko Čelar, politički komesar Proleterskog bataljona Esad Midžić i komandant 3. bataljona 4. krajiškog NOP odreda Novak Pivašević, a u prethodnim borbama su poginuli komesar Kozarske čete Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. Krajinu Fadil Šerić i bombaš istog bataljona Branko Tubić Jelin, narodni heroji.

⚔️ 11. 6. 1942. Tri bataljona 1. proleterske NOU brigade i dva bataljona 2. proleterske NOU brigade izvršili neuspeo napad na četnička utvrđenja na brdu Gatu, koje dominira gornjim Gatačkim poljem. Bataljoni proleterskih brigada imali su oko 80 mrtvih i ranjenih, a četnički Gatački i Nevesinjski odred - oko 100. U borbi je poginula i politički komesar čete u 2. proleterskoj NOU brigadi Anđa Ranković, narodni heroj.

⚔️ 14. 6. 1942. Politički komesar 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio instrukciju komesarima potčinjenih jedinica: objašnjava ulogu političkih komesara u NOB-u, ukazuje na neke nedostatke u dotadašnjem njihovom radu i postavlja neposredne zadatke u vezi sa proširenjem NOB-a u Dalmaciji, čišćenjem četnika na sektoru Livno-Glamoč-Grahovo itd.

⚔️ 26. 6. 1942. U Štabu Grupe NOP odreda za Liku održano treće vojno savetovanje, kome su prisustvovali komandanti i politički komesari NOP odreda. Na njemu je odlučeno da se u sastavu Grupe formiraju pokretne udarne jedinice, koje će biti neprekidno u akcijama onamo gde to bude zatrebalo.

⚔️ 11. 7. 1942. U rejonu s. Kulaglića (kod Prozora), u susretnoj borbi između 4. bataljona 1. proleterske NOU brigade i jedne čete ustaške Crne legije, smrtno ranjena, a sledećeg dana podlegla ranama, politički komesar čete u 4. bataljonu Olga Jovićić Rita, narodni heroj.

⚔️ 13. 7. 1942. U s. Kalinu (kod Bugojna) od artiljerijske granate poginuo zamenik političkog komesara 1. bataljona 2. proleterske NOU brigade Milisav Matović, narodni heroj.

⚔️ 14. 7. 1942. Kod s. Podoštra (blizu Gospića), u borbi protiv ustaša, poginuo član Sreskog komiteta KPH za Gospić i politički komesar 1. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- Mirko Štulić, narodni heroj.

⚔️ 16. 7. 1942. Delovi ustaške Crne legije, koji su se probijali iz D. Vakufa u blokirani garnizon Bugojno, odbacili 3. bataljon 2. proleterske NOU brigade iz s. Urije, gde su zatim, pobili 65 ljudi, žena i dece. U borbi je poginula i politički komesar čete Rada Miljković, narodni heroj. Protivnapadom pristiglih pojačanja neprijatelj je istog dana odbačen u D. Vakuf, dok mu se glavnina probila u Bugojno.

⚔️ 20. 7. 1942. U Nevesinju italijanski vojnici streljali političkog komesara Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju Mira Poparu, narodnog heroja.

⚔️ 22. 7. 1942. Na pl. Zelengori sedam četničkih odreda (jačine oko 2.200 četnika) okružilo i napalo 5. proletersku NOU brigadu, Hercegovački i Kalinovički NOP odred, zbeg naroda i deo bolnice (170 ranjenika) VŠ NOP i DV Jugoslavije u s. Vrbnici. U dvodnevnim borbama partizani su se, sa zbegom i ranjenicima, probili u Miljevinu, ali je pri proboju razbijen Kombinovani bataljon i odsečen 3. bataljon (koji se posle 17 dana probio u sastav svoje brigade). U borbi sa četnicima, između ostalih, kod s. Rataja je poginuo pomoćnik političkog komesara Kombinovanog bataljona Dragoslav Bogavac, narodni heroj.

⚔️ 0. 8. 1942. CK KPJ uputio zameniku političkog komesara 1. krajiške NOU brigade uputstvo o ulozi komunista-rukovodilaca u vojnom i političkom uzdizanju i moralnom učvršćivanju jedinica.

⚔️ 0. 8. 1942. CK KPJ uputio zameniku političkog komesara 1. krajiške NOU brigade Uputstvo o načinu rukovođenja brigadom u kome, pored ostalog, napominje da je komandant brigade odgovoran ne samo za vojna pitanja, već i za moralno-političko stanje u jedinicama. Vojni i politički rukovodioci su dužni da svojim radom podignu autoritet Partije među boračkim sastavom, u cilju boljeg izvršavanja zadataka.

⚔️ 13. 8. 1942. Druga proleterska, 1. krajiška, 2. bataljon 3. sandžačke, 4. crnogorska i 10. hercegovačka NOU brigada i delovi 3. krajiškog NOP odreda, pod komandom Operativnog štaba kupreških snaga, ponovili napad na Kupres. Frontalni juriš je zaustavljen pred rovovima na ivici grada. Uporni neprijatelj prvo je izbacio iz grada uklinjene delove 1. krajiške i 4. crnogorske NOU brigade, a zatim odbacio i sve ostale snage. U napadima na Kupres (11-14. avgusta) naše jedinice su imale 141 ranjenog i 97 mrtvih boraca, među kojima je sedam narodnih heroja: Špiro Mugoša, zamenik komandanta 4. crnogorske NOU brigade, Dušan Metlić i Simo Šolaja, komandanti 1. i 2. bataljona 3. krajiškog NOP odreda, Mašo Brguljan i Sekula Popović, politički komesari četa, Jelica Mašković Jeja, desetar, i Đuro Petrović, puškomitraljezac - svi iz 4. crnogorske NOU brigade. Gubici neprijatelja su bili 72 mrtva i 115 ranjenih.

⚔️ 14. 8. 1942. Šesta istočnobosanska NOU brigada pokušala da se preko pl. Konjuha i pored Živinica i Tuzle prebaci na pl. Majevicu. Međutim, ona je otkrivena na severnim padinama pl. Konjuha, gde je kod s. Miljkovca, razbila delove Kladanjskog bataljona ustaške milicije, i do 17. avgusta se vratila u Šekoviće (Birač). U borbi su poginuli komandir čete Midhat Haćam i politički komesar čete Josip Jovanović, narodni heroji.

⚔️ 18. 8. 1942. Politički komesar 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio direktivno pismo političkim komesarima podređenih jedinica: raskrinkati rad izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu, četnika Draže Mihailovića i rukovodstva HSS; preduzeti akcije širih razmera protiv okupatora, ustaša, domobrana i četnika u cilju proširenja i povezivanja slobodne teritorije Like, Korduna, Cazinske krajine i Banije.

⚔️ 25. 8. 1942. CK KPJ saopštio političkom komesaru 2. proleterske NOU brigade Milinku Kušiću odluku o formiranju politodela pri 1. krajiškoj NOU brigadi i o njegovom postavljanju za rukovodioca tog politodela. (Politođeli su imali sledeće zadatke: organizaciono-partijski rad u brigadi; opšti političko-propagandni rad u brigadi i van nje; rad s partijskim organizacijama na terenu; organizacija pozadine uz pripomoć, saglasnost i kontrolu partijske organizacije u brigadi i na terenu, kao i zamenika politkoma - uz saradnju celokupnog partijskog aktiva. Kao organi CK KPJ, oni su direktno opštili s njim i podnosili mu izveštaj o svom radu. Kasnije su politođeli formirani i u drugim brigadama.)

⚔️ 31. 8. 1942. U predelu Belengira (kod Beočina), za vreme neprijateljske ofanzivne akcije na Frušku goru, okruženi od nemačkih jedinica, poginuli komandant Štaba NOP odreda za Srem i politički komesar Štaba i član OK KPJ za Srem Stanko Paunović Veljko, narodni heroj.

⚔️ 6. 9. 1942. Posadu koja je čuvala postrojenja petrolejskih izvora u s. Gojilu (kod Kutine) napale jedinice 7. hrvatske NO brigade, Banijske proleterske čete i Moslavačkog partizanskog bataljona i delovi 1. slavonskog NOP odreda i Krajiškog proleterskog bataljona. Postrojenja su gotovo sva uništena, kao i posada. U borbi je poginuo zamenik političkog komesara Banijske proleterske čete Ivica Bujić, narodni heroj. Zarobljeni su 81 domobran i 1 oficir, 6 nemačkih vojnika i 1 podoficir, a zaplenjeno je 112 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 mitraljez i 10.000 metaka.

⚔️ 26. 9. 1942. Delovi 4. crnogorske NOU brigade sprečili intervenciju jedne nemačke čete i oko 200 domobrana i žandarma iz D, Vakufa prema Jajcu i razbili posadu ž. st. Vijenac, jačine domobranske čete. U borbi kod s. Vijenca poginuli su zamenik političkog komesara 1. bataljona 3. krajiškog NOP odreda Milan Ilić i politički komesar 1. čete 1. bataljona 4. crnogorske NOU brigade Vojin Dragović, narodni heroji.

⚔️ 0. 10. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio pismo zameniku političkog komesara 1. proleterske NOU brigade o potrebi da se svečano proslavi godišnjica. oktobarske revolucije.

⚔️ 2. 10. 1942. U s. Trnovu (kod Mrkonjić-Grada) četnici uhvatili na prevaru, a potom zaklali i bacili u Grujiča jamu na Baraćkom brdu komandanta brigade, zamenika političkog komesara brigade i komandanta 4. bataljona 3. sandžačke NOU brigade Vladimira Kneževića, Rifata Burdžovića i Tomaša Žižića, narodne heroje.

⚔️ 3. 10. 1942. U s. G. Bukovici (kod Brezovog Polja) četnička Majevička brigada opkolila dva bataljona 6, istočnobosanske NOU brigade. Iznenađeni u nepovoljnoj situaciji, bataljoni su se izvukli iz okruženja preko položaja jednog četničkog bataljona, čiji borci nisu hteli da pucaju na partizane. U borbi je poginuo zamenik političkog komesara čete Omer Maslić, narodni heroj.

⚔️ 0. 11. 1942. Otpočeo da izlazi četrnaestodnevni -Bilten političkog komesarijata Slovenačke partizanske vojske-, koji je dostavljen svim jedinicama.

⚔️ 19. 11. 1942. Četiri bataljona 1. proleterske NOU brigade u oštroj noćnoj borbi uništili dvaput brojniju domobransko-nemačku posadu utvrđenog uporišta u s. Sitnici (pod Manjačom), zaplenivši haubičku bateriju i naoružanje dva domobranska bataljona. Samo je manji deo posade uspeo da se probije do okolnih garnizona, a ostatak je uglavnom zarobljen. U borbi su pored ostalih, poginuli zamenik komandanta 3. bataljona Miodrag Urošević Artem i komandir voda Milan Raspopović, a smrtno je ranjen (te posle nekoliko dana podlegao ranama) politički komesar 6. bataljona Ljubomir Živković Ilić, Ljupče Španac, narodni heroji.

⚔️ 19. 11. 1942. Politički komesar 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske uputio direktivno pismo svim političkim komesarima jedinica na teritoriji tc zone: ističe da je KPJ organizator i rukovodilac NOB-a; da NOV i POJ vode borbu za razbijanje i uništenje fašističkog okupatora, za uništenje njegovih slugu - ustaša i četnika, za nacionalno oslobođenje, nezavisnost i najšire narodne demokratske slobode; iznosi oznake koje treba da nose politički rukovodioci, o zastavama i dr.

⚔️ 23. 11. 1942. Štab Moslavačkog NOP odreda izdao uputstvo o radu političkih komesara bataljona i četa.

⚔️ 26. 11. 1942. Posle dvodnevnih borbi 1. proleterska i 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije, NOVJ, 1, dalmatinska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ i delovi 3. krajiškog NOP odreda zauzeli Jajce. Nemačka motorizovana borbena grupa -Anaker- (jedan i po bataljon), intervencijom iz D, Vakufa, omogućila je izvlačenje manjeg dola posade. Za veliko junaštvo i primerno ispunjavanje postavljenih zadataka, VŠ NOV i POJ pohvalio je 1. dalmatinsku NOU brigadu. U borbi je pored ostalih poginuo pomoćnik političkog komesara čete u 3. krajiškom NOP odredu Stipo Đerek, narodni heroj.

⚔️ 28. 11. 1942. U s. Maleševcima 6. istočnobosanska NOU brigada i 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske uništili četnički Majevički odred i kombinovani bataljon četničkog Trebavskog korpusa. Od ukupno 1.300 četnika, 600 je zarobljeno a 250 je poginulo i ranjeno. Tada su izginuli četnički komandanti s Majevice i četnički štab određen za Slavoniju. U borbi su poginuli pored ostalih politički komesar čete Ismet Kapetanović i desetar Branko Milutinović, narodni heroji, oba iz 6. istočnobosanske NOU brigade

⚔️ 9. 12. 1942. U istražnom zatvoru u Velesu (sada: Titov Veles) bugarska policija na zverski način ubila političkog komesara čete NOP odreda -Dimitar Vlahov- Blagoja Stračkovskog, narodnog heroja.

⚔️ 15. 12. 1942. CK KPH uputio posmo zameniku političkog komesara 8. hrvatske NO brigade i ukazuje na pojačanu aktivnost vodstva HSS protiv NOP-a; objašnjava namere, reakcionarnu ulogu, način delovanja i povezanost HSS sa četnicima i velikosrpskom izbegličkom vladom Kraljevine Jugoslavije u Londonu; ističe potrebu da se vodi otvorena i odlučna borba protiv izdajničke politike vodstva HSS i da se sve partijske i masovne organizacije angažuju na uvlačenju hrvatskih mr.sa i bivših članova HSS u NOB.

⚔️ 22. 12. 1942. Ojačani 1. bataljon nemačkog 741, pešadijskog puka zauzeo s. Čelinac kod Banje Luke potisnuvši delove 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ. U borbi je poginuo pomoćnik političkog komesara čete Vojnih Maslovarić, narodni heroj.

⚔️ 26. 12. 1942. Prva dalmatinska i 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ zauzela Turbe (kod Travnika), razbile 1. bataljon domobranskog 9. pešadijskog puka i uništile ž. st. Turbe i Goleš, jedan veći vijadukt, pilanu i električnu centralu. U borbi, na Ravnoj gori, poginuo je politički komesar čete u 3. bataljonu 10. hercegovačke NOU brigade Asim Zupčević, narodni heroj.

⚔️ 0. 2. 1943. Na pl. Šatoru, u borbi protiv nemačkih jedinica i četnika, poginuo zamenik političkog komesara 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ, Blažo Jokov Orlandić, narodni heroj.

⚔️ 0. 2. 1943. U s. Bradini (pruga Sarajevo-Mostar), u borbi protiv neprijatelja, poginuo zamenik političkog komesara čete 4. bataljona 1. proleterske NOU brigade Nikola Bubalo, narodni heroj.

⚔️ 12. 2. 1943. U s. Vranićima (na putu Posušje-Mostar), u borbi protiv ustaša i domobrana, poginuo zamenik političkog komesara 3. bataljona 2. proleterske NOU brigade Durakić Radomir, narodni heroj.

⚔️ 22. 2. 1943. Jedinice 3. udarne divizije NOVJ otpočele napad na italijanske snage, domobrane i četnike u Konjicu. Posle više uzastopnih napada i protivnapada i zbog pogoršanja situacije kod Prozora, VŠ NOV i POJ je 26. februara naredio da se obustavi napad na Konjic. Poginulo je 53 i ranjeno preko 150 neprijateljskih oficira i vojnika. I jedinice NOVJ su imale velike gubitke. Pored ostalih, poginuli su: komandant Mostarskog bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Miloš Kovačević, narodni heroj, vođa tenka i mitraljezac 3. udarne divizije NOVJ Leo Bruk, narodni heroj, politički komesar 5. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Karlo Batko, narodni heroj, komandir čete 5. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Ante Šarić (Rade Španac), narodni heroj, i komandir 1. čete 4. bataljona 5. crnogorske NOU brigade Zarija Vujošević, narodni heroj.

⚔️ 0. 3. 1943. U s. Majkić-Japri (kod San. Mosta) izvršio samoubistvo, kao tifusni bolesnik, politički komesar 4. udarne divizije NOVJ Milinko Kušić, narodni heroj.

⚔️ 0. 3. 1943. Kod s. Jablanice (blizu Mostara), u borbi protiv četnika i italijanskih jedinica, ranjen zamenik političkog komesara bataljona 2. dalmatinske NOU brigade Milovan Čelebić, narodni heroj, koji je posle toga umro od tifusa u centralnoj bolnici pri VŠ NOV i POJ.

⚔️ 13. 3. 1943. Dve ojačane bugarske -lovne rote- (jedinice obučene za borbu protiv partizana - oko 500 vojnika), 2. četa nemačkog 3. policijskog bataljona i Okružni odred SDS iz Leskovca preduzeli napad na 1. južnomoravski NOP odred na pl. Radanu. Odred je u borbi kod Jovovića livada potpuno razbio bugarske jedinice i naneo im gubitke od oko 70 mrtvih (među kojima 5 oficira) i veći broj ranjenih. Zaplenjeno je 2 minobacača, 6 mitraljeza, 80 pušaka i veća količina municije. Poginuo je politički komesar 1. južnomoravskog NOP odreda Radovan Kovačević Maksim, narodni heroj. Ostale neprijateljske snage, saznavši za poraz bugarskih jedinica, nisu stupile u borbu i povratile se u polazne garnizone.

⚔️ 23. 3. 1943. Jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ i 1. proleterske NOU brigade zauzele Kalinovik, odbacivši četnike ka Foči i s. Dobrom Polju. U borbama za Kalinovik poginulo je, ranjeno i zarobljeno oko 400 četnika, dok je 2. proleterska udarna divizija NOVJ imala oko 135 mrtvih i ranjenih. Poginuli su zamenik komandanta 2 bataljona 1. proleterske NOU brigade Vojislav Grujič, narodni heroj, i politički komesar 1. bataljona 2. dalmatinske NOU brigade Slobodan Macura, narodni heroj.

⚔️ 0. 4. 1943. U blizini s. Goranca (kod Kačanika) naišao na karabinijersku zasedu i poginuo politički komesar grupe Skopskog NOP odreda Pero Petruševski Papučar narodni heroj.

⚔️ 6. 4. 1943. Kod s. Kopilova 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ forsirala r. Drinu na odseku s. Brod - s. Bastasi (uzvodno od Foče). Do sutradan uveče i ostale su jedinice forsirale reku. Divizija je zatim, u trodnevnim borbama, razbila odbranu pet četničkih brigada, stvorila mostobran na liniji ušće r. Čehotine - s. Falovići - s. Dragočava - s. Šćepan Polje i okružila italijanske snage u kasarnama u Foči. U borbi pored ostalih smrtno je ranjen politički komesar 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ Aleksa Dejović, narodni heroj. Vrhovni komandant NOV i POJ pohvalio je 2. dalmatinsku NOU brigadu za odlično izvršenje zadatka.

⚔️ 8. 4. 1943. Kod s. Ustikoline (blizu Foče) 1. proleterska udarna brigada 1, proleterske udarne divizije NOVJ forsirala r. Drinu. Sutradan je i 3. krajiška NOU brigada prešla reku. Divizija je zatim, u dvodnevnim borbama, razbila dva bataljona italijanske divizije -Taurinenze- i dve brigade četničkog Drinskog korpusa i obrazovala mostobran na liniji Foča - s. Orahovo - Kapak (k. 1203) Gradina. U borbi (na Krčinom brdu) poginuli su politički komesar čete Spasoje Dragović i komandir voda Milija Rašović, narodni heroji, oba iz 1. proleterske NOU brigade. Vrhovni komandant NOV i POJ je za hrabrost i čvrstinu u boju pohvalio X. proletersku NOU brigadu.

⚔️ 11. 4. 1943. Kod s. Lisovića (na pl. Kosmaju) nemačke jedinice, delovi SDK i četnici okružili Kosmajsku četu 1. šumadijskog NOP odreda i. u četvoročasovnoj borbi je razbili i većim delom uništili. Poginuo je i politički komesar čete Stjepan Abrlić Stevo, narodni heroj.

⚔️ 15. 4. 1943. Četnička grupa limsko-sandžačkih odreda, ojačana četničkim Ibarskim odredom i italijanskim artiljerijskim jedinicama, napala delove 2. proleterske udarne divizije NOVJ. U dvodnevnim borbama u međurečju Čehotine i Tare ona ih je potisla od s. Čelebića prema r. Drini, ugrozivši fočanski mostobran. U borbi su, pored ostalih, poginuli komandir čete Tihomir Matijević i politički komesar čete Radmila Šišković, narodni heroji, oboje iz 2. proleterske NOU brigade.

⚔️ 0. 5. 1943. U bolnici na Kordunu umro od tifusa zamenik političkog komesara 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ Rade Janjanin, narodni heroj.

⚔️ 13. 5. 1943. Između Pantelijevog vrha i Ilijinog brda (kod Spuža) Udarna grupa bataljona (3. bataljon 4. proleterske NOU brigade i 2. i 4. bataljon 5. crnogorske NOU brigade), ojačana delovima Zetskog NOP odreda, napala i razbila četnike. Zarobljeno je 600 četnika a ostatak je odbačen ka s. Bioču i Podgorici. Poginuo je zamenik političkog komesara Zetskog NOP odreda Vukosav Božović, narodni heroj.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izvještaj političkog komesara Sarajevske oblasti od avgusta 1941 god. o borbi kod Mokrog i situaciji na Romaniji

📜 Izvještaj političkog komesara Sarajevske oblasti od avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercegovinu o stanju partizanskih odreda i četa na teritoriji oblasti

📜 Direktivni članak Dela od kraja avgusta 1941 god. o zadacima političkih komesara u slovenačkim narodnooslobodilačkim odredima

📜 Direktivni članak Dela od avgusta 1941. o zadacima političkih komesara u slovenačkim narodnooslobodilačkim odredima

📜 Naređenje Rukovodstva gerilskih odreda Sreza Bos. Petrovca od 19 avgusta 1941 god. Komandi gerilskih odreda Crljivica o dužnostima političkog komesara i komandira i pojačanju budnosti prema neprijateljskim agentima

📜 Uputstvo Štaba Prvog bataljona Sloboda od 20 avgusta 1941 god. političkim komesarima odreda za politički rad u jedinicama

📜 Naredba Štaba Prvog bataljona Sloboda od 20. avgusta 1941. za rad političkih komesara odreda

📜 Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 25 avgusta 1941 god. političkom komesaru Trećeg gerilskog odreda za hitno prebacivanje jednog voda na položaj kod Oštrelja

📜 Izvještaj političkog komesara Ozrenskog NOP odreda od 30 avgusta 1941 god. Štabu Tuzlanske oblasti o borbama na području odreda

📜 Pismo političkog komesara Prvog bataljona Sloboda od 30 avgusta 1941 god. političkim komesarima gerilskih odreda za upućivanje delegata na zbor u Drvaru

📜 Pismo političkog komesara fruškogorskog NOP odreda od septembra 1941. god. Glavnom štabu narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije

📜 Izveštaj žandarmeriske stanice Jesenice nemačkom političkom komesaru u Radovljici od 4 septembra 1941 god. o prepadu na uniformisanog fabričkog čuvara i pronalaženju letaka u Javorniku kod Jesenica

📜 Naredba Štaba Drvarske brigade od 6. septembra 1941. o postavljenju političkog komesara partizanskih odreda u Srbu

📜 Uputstvo Štaba Prvog bataljona Sloboda od 8. septembra 1941. za rad političkih komesara

📜 Naredba Štaba Drvarske brigade od 12 septembra 1941 god. o izmjenama u komandnom sastavu Štaba Glamočkog bataljona i upućivanju političkog komesara brigade za sređivanje stanja u njemu

📜 Izveštaj političkog komesara Prvog bataljona Sloboda od 15. septembra 1941. o političkom stanju i radu na terenu i u bataljonu

📜 Izvještaj političkog komesara Prve čete za Bos. Krajinu od 17 septembra 1941 god. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Bos. Krajinu o reorganizaciji odreda, političkom radu i borbi kod Memića

📜 Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 17 septembra 1941 god. političkom komesaru Petog odreda za rasturanje letaka među domobranskim vojnicima

📜 Izveštaj političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 18. septembra 1941. Glavnom štabu za Srbiju o lolitičkom uticaju u narodu i o mogućnostima širih akcija

📜 Naredba Štaba Prvog bataljona Sloboda Drvarske brigade od 19 septembra 1941 god. o promjeni naziva gerilski odred u partizanski odred i politički sekretar u politički komesar

📜 Izveštaj političkog komesara 1. šumadijskog NOP odreda od 20. septembra 1941. Glavnom štabu Srbije o stanju odreda i o sporazumu sa četnicima u Šumadiji

📜 Dnevnik političkog komesara Kamničkog bataljona od 17 avgusta do 20 septembra 1941 godine

📜 Pismo političkog komesara kombinovanog partizanskog odreda Prvog bataljona Sloboda od 28 septembra 1941 god. o potrebi odbrane Dabra radi sprečavanja pljačke žita od strane okupatora

📜 Uputstvo štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda za Crnu Goru, Boku i Sandžak od oktobra 1941 god. za rad političkih komesara

📜 Uputstvo Štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda za Crnu Goru, Boku i Sandžak od oktobra 1941. za rad političkih komesara

📜 Izveštaj političkog komesara 2. čete Kosmajskog partizanskog odreda od 1. oktobra 1941. Štabu odreda o političkom radu čete

📜 Uputstvo političkog komesara NOP odreda Korduna i Banije od 2 listopada 1941 god. za pravilno zauzimanje stava prema talijanskom okupatoru i tumačenje narodu osnovnih ciljeva i perspektiva Oslobodilačke borbe

📜 Uputstvo političkog komesara Drvarske brigade od 7 oktobra 1941 god. za politički rad u jedinicama i u pozadini

📜 Uputstvo političkog komesara Drvarske brigade od 7 oktobra 1941 god. o korišćenju štampe u političkom vaspitavanju boraca

📜 Uputstvo političkog komesara drvarske brigade od 7. oktobra 1941. za politički rad u jedinicama i u pozadini

📜 Naređenje štaba Drvarske brigade od 10 oktobra 1941 god. o po-stavljenju novog političkog komesara u bataljonu Sloboda i obavještenje o protivnarodnom radu Mane Rokvića, Ilije Desnice i Vlade Morače

📜 Izvještaj političkog komesara partizanskog odreda u Šljivnjaku od 15 listopada 1941 god. političkom komesaru Drugog rajona o radu u odredu i situaciji na terenu

📜 Uputstvo političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 15 listopada 1941 god. za dostavljanje izvještaja o moralnopolitičkom stanju i kulturno-prosvjetnom radu i jedinicama

📜 Izvještaj političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 17. listopada 1941 god. Centralnom komitetu KPH o izvršenim akcijama i političkom radu

📜 Uputstvo Komande NOP odreda Korduna i Banije od 17 listopada 1941 god. za rad političkih komesara rajona i odreda

📜 Izvještaj političkog komesara NOP odreda Korduna i Banije od 18 listopada 1941 god. Okružnom komitetu KPH Karlovac o vojno-političkoj situaciji poslije dolaska talijanskih trupa

📜 Izvještaj političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 31 listopada 1941 god. Centralnom komitetu KPH o borbama protiv Talijana u drugoj polovini listopada i hapšenjima u Karlovcu

📜 Izvještaj političkog komesara Komande NOP odreda Korduna i Banije od studenog 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u jedinicama prema izvještajima na konferenciji štabova bataljona

📜 Pismo komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. političkom komesaru čačanskog NOP odreda povodom sukoba između četnika i partizana 

📜 Zapisnik o savjetovanju Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku sa komandantima i političknm komesarima odreda od 15 novembra 1941 godine

📜 Izvještaj političkog komesara Treće čete Udarnog bataljona Ozrenskog NOP odreda od 26 novembra 1941 god. Štabu odreda o uništenju oklopnog voza i snazi neprijateljskih posada na pruzi Doboj-Tuzla

📜 Uputstvo političkog komesara Komande NOP odreda Korduna i Banije od 26. novembra 1941. političkim komesarima odreda i četa za politički rad sa narodom i u jedinicama

📜 Pismo političkog komesara NOP odreda Korduna i Banije od 28 studenog 1941 god. o zaključcima druge konferencije štabova bataljona i zadaćama političkih komesara

📜 Izvještaj političkog komesara Lipačke čete od decembra 1941 god. štabu Ozrenskog NOP odreda o situaciji na položaju Glavica

📜 Izvještaj političkog komesara Prvog bataljona Ozrenskog NOP odreda Štabu odreda od decembra 1941 god. o stanju na položajima kod Osojnice

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske krajem decembra 1941. Ivi Marinkoviču o greškama u radu Primorsko-goranskog NOP odreda

📜 Izvještaj Baja Sekulića, političkog komesara Crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku od 6 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o situaciji oko Pljevalja

📜 Izveštaj političkog komesara Glavnog štaba NOPO za Sandžak od 9. decembra 1941. Vrhovnom štabu o vojno-političkoj situaciji u Sandžaku i o dolasku nove grupe partizana iz Srbije

📜 Izvještaj političkog komesara Lipačke čete od 12 decembra 1941 god. štabu Ozrenskog NOP odreda o povlačenju čete sa položaja ispod Glavice

📜 Pismo političkog komesara Drugog bataljona NOP odreda Korduna i Banije od 14 prosinca 1941 god. političkim komesarima četa i vodova u vezi sa zaključcima prve konferencije političkih rukovodilaca u bataljonu

📜 Naredba br. 2 Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 prosinca 1941 god. o imenovanju novog političkog komesara Glavnog štaba i dostavljanju izvještaja

📜 Pismo komande Drugog bataljona NOP odreda Korduna i Banije od 15 prosinca 1941 god. o zadacima političkih komesara u vezi jesenje sjetve i razmatranja borbenog raspoloženja po odredima i selima

📜 Izveštaj Novog vremena od 17 decembra 1941 god. o vešanju političkog komesara Čačanskog NOP odreda

📜 Pismo političkog komesara Lovćenskog NOP odreda od 17 decembra 1941 god. delegatu Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije pri Glavnom štabu za Crnu Boru i Boku

📜 Izvještaj političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 18 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH o vojnopolitičkoj situaciji na području odreda

📜 Pismo političkog komesara Komande NOP odreda Korduna i Banije od 18 prosinca 1941 god. političkim komesarima bataljona o provođenju sabirne akcije za partizanske jedinice i bolnice

📜 Uputstvo Komande NOP odreda Korduna i Banije od 19 prosinca 1941 god. o saradnji i dužnostima političkih komesara, komandanata i komandira

📜 Izvještaj br. 1 političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 20 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju i radu odreda

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odredi Hrvatske od 25 prosinca 1941 god. o slabostima u radu političkih komesara

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25. decembra 1941. za rad političkih komesara

📜 Izvještaj političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 28 prosinca 1941 god. komandi Trećeg bataljona NOP odreda Korduna i Banije za upućivanje dva stražara i političkog komesara u Glavni štab

📜 Izveštaj žandarmeriske stanice Dovje nemačkom političkom komesaru u Radovljici od 28 decembra 1941 god. o ustanku u selu Dovje i napadu na žandarmerisku stanicu

📜 Izveštaj nemačkog opštinskog načelstva u^Litiji političkom komesaru okruga Kamnik od 28 decembra 1941 god. o sukobu sa Drugim štajerskim partizanskim bataljonom

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 31 prosinca 1941 god. o političkom komesaru Kordunaškog odreda

📜 Izvještaj operativnog oficira Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 31 prosinca 1941 god. političkom komesaru Glavnog štaba o pitanjima koja treba riješiti u Primorsko-goranskom NOP odredu

📜 Izvještaj političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 31 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o političkom radu u vojsci i na terenu

📜 Predavanje Rodoljuba Čolakovića o ulozi i zadacima političkih komesara u NOV

📜 Pismo političkog komesara Nikšićkog odreda od januara 1942. političkom komesaru Golijskog bataljona o suzbijanju četničkog pokreta u istočnoj Hercegovini

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojno-političkoj situaciji

📜 Pismo političkog komesara Nikšićkog NOP odreda od 3. januara 1942. Okružnom komitetu KPJ za Nikšić o situaciji oko Bileće i hvatanju organizatora četničkog pokreta u Grahovu

📜 Izvještaj političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 3 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojnopolitičkoj situaciji u Lici

📜 Pismo komandanta Romaniskog NOP odreda od 12 januara 1942 god. političkom komesaru Prve proleterske brigade o pripremama neprijatelja za ofanzivu protiv partizanskih jedinica u Istočnoj Bosni

📜 Predlog komandanta Romaniskog NOP odreda od 13 januara 1942 god. političkom komesaru Prve proleterske brigade za raspored snaga za zajedničku odbranu oslobođene teritorije na Romaniji

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojnopolitičkoj situaciji

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji na Kordunu

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara Lovćenskog NOP odreda od 19 januara 1942 god. o formiranju Cucko-ćeklićkog bataljona

📜 Pozdrav Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije sa savjetovanja štaba Lovćenskog NOP odreda i komandanata i političkih komesara bataljona održanog 20 januara 1942 godine

📜 Pozdrav Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak sa savjetovanja komandanata i političkih komesara bataljona i članova štaba Lovćenskog odreda od 20 januara 1942 godine

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara Čevsko-bjeličkog bataljona od 21 januara 1942 god. o stanju na sektoru Zagrede

📜 Izvještaj člana Srpskog komiteta KPJ za Bileću političkom komesaru Nikšićkog NOP odreda od 21. januara 1942. o hvatanju Boška Todorovića, četnnčkog komandanta za istočnu Bosnu

📜 Naredba komandanta Trećeg partizanskog bataljona Ljubo Šercer od 22 januara 1942 god. o imenovanju komandira, političkih komesara i političkih delegata u bataljonu

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH

📜 Direktiva političkog komesara Kordunaškog NOP odreda od 26 siječnja 1942 god. političkim komesarima bataljona o potrebi učvršćivanja jedinstva između Hrvata i Srba

📜 Izvještaj političkog komesara Kordunaškog NOP odreda od 27 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u bataljonima i političkoj situaciji na terenu

📜 Izvještaj političkog komesara Gornjolješanskog bataljona od februara 1942. političkom komesaru Lovćenskog NOP odreda o stanju u Bataljonu

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 veljače 1942 god. političkim komesarima odreda o raskrinkavanju izbjegličke vlade, četnika i ustaša i mobilizaciji hrvatskih masa za oružanu borbu

📜 Naredba Štaba NOP odreda Zvijezda od 5. februara 1942. za rad političkih komesara četa i bataljona

📜 Pismo Bitoljskog okružnog komiteta KPJ političkom komesaru partizanske čete Jane Sandanski od 5. februara 1943. god.

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 6 veljače 1942 god. sekretaru Okružnog komiteta KPH za Liku o odnosu Okružnog komiteta prema vojnim štabovima i operativnim planovima

📜 Uputstvo Štaba grupe kordunaških odreda od 6. februara 1942. političkim komesarima odreda za rad na razvijanju bratstva i jedinstva srpskog i hrvatskog naroda i na raskrinkavanju neprijateljske propagande

📜 Obavještenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 7 februara 1942 god. političkom komesaru operativnog sektora Gacko - Nevesinje o upućivanju pomoći za likvidaciju četničke bande popa Perišića

📜 Izveštaj političkog komesara Treće čete Trećeg bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 7. februara 1942. Štabu odreda o partijsko-političkom radu u četi i na terenu

📜 Uputstvo Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 11 veljače 1942 god. političkim komesarima bataljona za raskrinkavanje izbjegličke vlade, četnika, Mačeka i sličnih neprijatelja NOB

📜 Izvještaj političkog komesara Grupe kordunaških NOP odreda od 13 veljače 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o stanju u Trećem bataljonu

📜 Pismo Bitoljskog okružnog komiteta od 13. februara 1943. god. političkom komesaru čete J. Sandanski o načinu dejstva na teritoriji pod italijanskom okupacijom

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 17 veljače 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba o preseljenju Štaba iz Zbjega u Tomić

📜 Izvještaj političkog komesara Lovćenskog NOP odreda od 21 februara 1942 godine

📜 Izvještaj političkog komesara operativnog sektora Gacko - Nevesinje od 22 februara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o neuspjelom napadu na četničku bandu popa Perišića

📜 Izvještaj političkog komesara Lovćenskog NOP odreda od 22. februara 1942. Štabu odreda o vojno-političkoj situaciji na sektoru Čevsko-bjeličkog NO bataljona

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

2. proleterska udarna brigada Ustanak u Srbiji 1941. Borbe u Crnoj Gori 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1942. Bolnice u oslobodilačkom ratu 16. vojvođanska divizija NOVJ Posavo-tamnavski partizan­s­k­i odred Vešanja u Valjevu 1942. Glavni štab Slovenije Nikšić Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Makedoniji 1943. 29. hercegovačka divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Glavni štab Hrvatske Komunistička partija Hrvatske 1. kordunaški partizanski odred 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 31. slovenska divizija NOVJ SKOJ Borbe u Makedoniji 1944. 2. proleterska divizija NOVJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Operacija Schwarz Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Saradnja četnika sa okupatorom 7. banijska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. 17. istočnobosanska divizija NOVJ 6. slavonski korpus NOVJ 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Operacija Weiss Ustanak u Hrvatskoj 1941. 2. udarni korpus NOVJ Centralni komitet KPJ Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Josif Majer 12. slavonska divizija NOVJ Komunistička partija Slovenije Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe na Kosovu i Metohiji 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe u Lici 1942. Borbe u Sloveniji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. 1. proleterska udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1943. 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 6. lička proleterska divizija NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu 4. krajiška divizija NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Crnoj Gori 1943. Italija u drugom svetskom ratu 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Vrhovni štab NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Kosmajski partizanski odred Borbe u Srbiji 1943. Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Dalmaciji 1942. Josip Broz Tito Stevan Borota Glavni štab Srbije Valjevo