Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Valjevo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 136 hronoloških zapisa, 71 dokumenata i 40 fotografija.

Događaji

⚔️ 14. 4. 1941. Delovi nemačkog 46. korpusa zauzeli Zvornik i Valjevo a delovi 14. korpusa Kraljevo.

⚔️ 21. 6. 1941. U s. Zlatariću (kod Valjeva) održana Okružna partijska konferencija za okrug vaIjevski na kojoj su, posle analize vojno-političke situacije, doneti zaključci da se ubrzaju pripreme za dizanje ustanka.

⚔️ 25. 6. 1941. Na sastanku OK KPJ za Valjevo doneta odluka o formiranju Valjevskog NOP odreda i određen Štab odreda.

⚔️ 27. 6. 1941. U s. Bujačiću (kod Valjeva) formirana Kolubarska četa Valjevskog NOP odreda.

⚔️ 0. 7. 1941. GŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Štabu Valjevskog NOP odreda da stupi u vezu sa četnicima Draže Mihailovića i učini da dođe do sporazuma o saradnji u borbi protiv okupatora. Pokušaji Štaba Valjevskog NOP odreda ostali su bez rezultata.

⚔️ 7. 7. 1941. U Beloj Crkvi Rađevska partizanska četa Valjevskog NOP odreda, pod rukovodstvom komandira Žikice Jovanovića Spanca, likvidirala kvislinšku žandarmerijsku patrolu koja je pokušala da rasturi narodni zbor. [Taj dan se praznuje kao Dan ustanka naroda Srbije.]

⚔️ 11. 7. 1941. U šumi kod s. Jautine (blizu Valjeva) delovi Valjevskog NOP odreda razoružali 12 nemačkih vojnika.

⚔️ 12. 7. 1941. U Valjevu, iz fabrike -Vistad- pod rukovodstvom skojevske organizacije izvučeno 12 sanduka bombi koje su upućene partizanima.

⚔️ 13. 7. 1941. U s. Dračiću (kod Valjeva) delovi Valjevskog NOP odreda razoružali žandarme.

⚔️ 14. 7. 1941. Za borbu protiv partizana, završeno formiranje tri -leteće brigade-, svaka jačine 80 nemačkih vojnika i 20-30 žandarma. Štab im se nalazio u Valjevu, a bile su razmeštene na prostoriji Umka, Obrenovac, Valjevo, Mionica i, jedna, u okolini Krupnja.

⚔️ 19. 7. 1941. Rađevska četa Valjevskog NOP odreda napala na Pecku, razoružala 4 žandarma i iz zatvora oslobodila zatvorenike.

⚔️ 21. 7. 1941. Valjevski NOP odred napao na Valjevsku Kamenicu, spalio arhive Sreskog načelstva i Poreske uprave, ranio komandira žand. stanice.

⚔️ 25. 7. 1941. Na putu Užice (sada: Titovo Užice) - Valjevo delovi Valjevskog NOP odreda iz zasede napali 2 nemačka policajca - 1 ubili i 1 zarobili.

⚔️ 25. 7. 1941. U s. Brankovim (kod Valjeva), delovi Valjevskog NOP odreda napali i razoružali posadu žand. stanice.

⚔️ 28. 7. 1941. Na pl. Bukovima nemački vojnici streljali 81 čoveka iz Kosjerića i s. Mrčića kao odmazdu zbog 2 nemačka vojnika nestala na putu Valjevo-Užice (sada: Titovo Užice).

⚔️ 30. 7. 1941. Rađevska četa Valjevskog NOP odreda napala Kamenicu i posle kraće borbe razoružala žandarme.

⚔️ 0. 8. 1941. GŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Podrinskom, Valjevskom i Posavskom NOP odredu da, u cilju stvaranja slobodne teritorije, napadnu i oslobode: Krupanj, Stolice, Banju Koviljaču, Loznicu i Bogatić.

⚔️ 0. 8. 1941. Valjevski NOP odred formirao Rađevski, Podgorski i Kolubarski bataljon.

⚔️ 0. 8. 1941. U s. Planinici (kod Mionice) četnici, pod rukovodstvom Draže Mihailovića, mučki napali jedan vod Valjevskog NOP odreda, ubili dva, ranili nekoliko a zarobili više partizana.

⚔️ 6. 8. 1941. Na putu Krupanj-Loznica delovi Valjevskog NOP odreda srušili most.

⚔️ 8. 8. 1941. Delovi Valjevskog NOP odreda napali i zauzeli Ljig, razoružali 9 žandarma i spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 9. 8. 1941. Na putu Loznica-Zavlaka delovi Valjevskog NOP odreda presekli tt stubove.

⚔️ 10. 8. 1941. Na putu Valjevo-Zavlaka delovi Valjevskog NOP odreda pokidali tt veze.

⚔️ 13. 8. 1941. Delovi Valjevskog NOP odreda napali nemačku posadu Krupnja i naneli joj gubitke.

⚔️ 14. 8. 1941. Kolubarska četa Valjevskog NOP odreda napala Lajkovac, koga je branilo 100 nemačkih vojnika i 30 žandarma. Ložionica i ž. st. su onesposobljene. Poginulo je 20 nemačkih vojnika a četa je imala 7 ranjenih i 1 poginulog borca.

⚔️ 16. 8. 1941. U s. Beloj Crkvi (kod Krupnja) Rađevska četa Valjevskog NOP odreda napala nemačku posadu (30 vojnika) i prinudila je da se povuče. Zaplenila 27 pušaka i 1 mitraljez.

⚔️ 27. 8. 1941. Između ž. st. Divci i Iverak (kod Valjeva) delovi Valjevskog NOP odreda porušili prugu.

⚔️ 28. 8. 1941. Kod s. Ljuboviđe (između Pecke i Ljubovije) delovi Valjevskog NOP odreda vodili borbu protiv nemačkih vojnika i žandarma i naneli gubitke.

⚔️ 30. 8. 1941. U rejonu s. Crnjelova (kod Bijeljine) jače ustaško-domobranske snage napale Bijeijinski NOP odred Podštaba Majevica. Odred se manjim delom održao u šumama uza Savu, dok se njegova glavnina 1. septembra prebacila preko r. Drine u Srbiju, gde je ušla u sastav Valjevskog NOP odreda (pod nazivom: Bijeljinska četa).

⚔️ 30. 8. 1941. U s. Stolicama (kod Krupnja) Kolubarska četa Valjevskog NOP odreda napala nemačku posadu (40 vojnika) zarobila 11 vojnika a ostale prinudila da se povuku u Krupanj.

⚔️ 0. 9. 1941. U Mionici (kod Valjeva) formiran MNO odbor.

⚔️ 0. 9. 1941. Valjevski NOP odred uputio poziv ženama Valjeva i okoline da borcima na frontu pruže pomoć u odeći i obući i da svoje sinove šalju u NOP odrede.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Rajkoviću (kod Valjeva), na zboru građana, izabran MNO odbor.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Pričeviću (kod Valjevske Kamenice) formiran opštinski NO odbor za sela: Pričević, Majinović, Beomužević i Tupanci.

⚔️ 3. 9. 1941. Valjevski NOP odred i četnički odredi Zečevića i Martinovića, posle trodnevnih borbi, zauzeli Krupanj, koji je branilo oko 500 nemačkih vojnika. Zarobljeno 124, ubijeno 9 a ranjeno 30 nemačkih vojnika. Zaplenjeno: 22 mitraljeza, 8 automata, 7 minobacača, 40 pušaka, 10 pištolja, sanduk bombi, 300.000 metaka, 2 radio-stanice, 1 hirurška stanica, 12 motornih vozila, 2 magacina hrane, 200 pari odela i dr. Naši gubici: 6 mrtvih i 12 ranjenih. U Krupnju formirani SNO odbor i Komanda grada.

⚔️ 4. 9. 1941. Valjevski NOP odred uputio proglas ženama Valjeva i okoline da pruže pomoć borcima na frontu.

⚔️ 6. 9. 1941. U Ljuboviji delovi Valjevskog NOP odreda razoružali finanse.

⚔️ 7. 9. 1941. Kolubarska četa Valjevskog NOP odreda ušla u Ljig i održala zbor na kome je formiran gradski NO odbor.

⚔️ 10. 9. 1941. Komandant Nedićeve žandarmerije, u cilju -čišćenja Srbije od komunista-, uputio: 1. odred u rejon Bogatića, Krupnja i Loznice; 2. odred u rejon Valjeva; 3. odred u rejon Umke; 4. odred u rejon Mladenovca i Topole; 5. odred u rejon Požarevca i Golupca; 6. odred u rejon Smederevske Palanke; 7. odred u rejon Svilajnca i 8. odred u rejon Senjskih Rudnika.

⚔️ 10. 9. 1941. Kolubarska četa Valjevskog NOP odreda napala nemačku posadu u Ljigu, razbila je i primorala na povlačenje ka Mionici. Nemački vojnici su pretrpeli gubitke od oko 30 mrtvih i 60 ranjenih, a partizani - 7 mrtvih i 13 ranjenih.

⚔️ 11. 9. 1941. Na zboru oko 1000 građana sela Suvodanja, Bodove i Sitarica (kod Valjeva) izabran ONO odbor sa sedištem u s. Stavama.

⚔️ 11. 9. 1941. U Ljigu Valjevski NOP odred vodio borbu protiv preko 100 nemačkih vojnika, kojima je kao pojačanje stiglo još oko 300. Poginula su 63 a ranjeno 10 nemačkih vojnika, dok je Odred imao 9 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 18. 9. 1941. Komandant GŠ NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito stigao iz Beograda u s. Robaje (kod Valjeva), na slobodnu teritoriju zapadne Srbije.

⚔️ 19. 9. 1941. U s. Struganiku (kod Valjeva) održan sastanak između komandanta GŠ NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita i komandanta četničkih odreda pukovnika Draže Mihailovića. Pod izgovorom da još nije vreme, Draža Mihailović odbacio predlog Josipa Broza Tita o zajedničkoj borbi partizana i četnika protiv nemačkog okupatora. Jedino je došlo do usmenog sporazuma o nenapadanju i o -lojalnom- ponašanju četnika prema partizanima.

⚔️ 21. 9. 1941. Komandant nemačkog 18. korpusa izdao zapovest 342. pešadijskoj diviziji da na odseku Srem. Mitrovica - Šabac forsira r. Savu i otpočne čišćenje Mačve nastupajući prema s. Lipolistu. Ojačani nemački 125. samostalni pešadijski puk iz Valjeva treba da sadejstvuje dolinom r. Jadra prema Loznici, a ustaško-domobranske snage i jedinice nemačke 718. pešadijske divizije na r. Drini imaju zadatak da spreče prelazak partizana u Bosnu. Sva naselja iz kojih se (ili iz čije se okoline) bude davao otpor, ili u čijoj se blizini bude našlo oružje ili municija, treba spaliti; sve muško stanovništvo od 15 do 60 godina uputiti u koncentracione logore severno od Save, a celokupno žensko stanovništvo koristiti za prinudni rad; svu stoku prikupiti u torove na obema obalama Save.

⚔️ 21. 9. 1941. Slamajući mestimičan otpor Posavskog NOP odreda, nemački 125. samostalni pešadijski puk ušao u Valjevo i spojio se sa delovima nemačke 704. pešadijske divizije. Istog idana u Valjevu upućen i protivtenkovski divizion.

⚔️ 21. 9. 1941. U s. Štitaru (kod Šapca), pod rukovodstvom Štaba Podrinskog NOP odreda, održan sastanak sa štabovima bataljona Podrinskog NOP odreda, Podgorskog bataljona Valjevskog NOP odreda, 4. bataljona Posavskog NOP odreda i Cerskog četničkog odreda, na kome je doneta odluka i razrađen plan za napad na Šabac. Početak napada je određen za 21 čas istog dana. Međutim, napad je izvršen u 23 časa, ali zbog izdaje četnika nije uspeo.

⚔️ 22. 9. 1941. Jedinice Podrinskog, Valjevskog i Posavskog NOP odreda u 23 časa obnovile napad na Šabac i prodrle do centra grada, odakle su sutradan, protivnapadom svežih snaga nemačke 342. pešadijske divizije, odbačene na polazne položaje.

⚔️ 30. 9. 1941. Podrinski NOP odred i Kolubarski i Rađevski bataljon Valjevskog NOP odreda organizovali položaj za odbranu na liniji Lipolist-Petkovića-Čokešina-Vidojevica i do 9. oktobra zadržavali prodor nemačke 342. divizije.

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Dračiću (kod Valjeva) formiran opštinski NO odbor za sela: Zarube, Rovni, Prijezdić, Dračić i Bačevac.

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Krčmaru (kod Valjeva), na zboru građana, izabran MNO odbor.

⚔️ 4. 10. 1941. Delovi Valjevskog NOP odreda napali nemački garnizon u Prnjavoru (kod Lajkovca) i izbacili iz stroja oko 70 nemačkih vojnika.

⚔️ 11. 10. 1941. Delovi nemačkog 125. pešadijskog puka, posle ogorčene borbe protiv 1. i 3. partizanskog bataljona Posavskog NOP odreda, zauzeli Ub. Bataljoni Posavskog NOP odreda se povukli na teren Valjevskog NOP odreda.

⚔️ 12. 10. 1941. Na r. Tamnavi delovi Posavskog NOP odreda porušili železnički most, razorili ž. st. Slovac i na dva mesta prekinuli prugu Slovac-Valjevo.

⚔️ 13. 10. 1941. Delovi Valjevskog NOP odreda odbacili đelove nemačke 342. divizije iz rejona Cigankulje i Mićanavskog brda ka selu Dragincu, naneli im gubitke od 4 mrtva i 19 ranjenih i uništili 1 tenk.

⚔️ 14. 10. 1941. Otpočeo napad ojačanog nemačkog 698. pešadijskog puka prema Krupnju pravcima Krivajci-Krupanj i Mojković-Krupanj, koje su zatvarali Podrinski NOP odred i delovi Valjevskog NOP odreda. Borbe su vođene do 20 oktobra.

⚔️ 20. 10. 1941. Delovi nemačke 342. pešadijske divizije slomili otpor jedinica Podrinjskog i Valjevskog NOP odreda i prodrli u Krupanj, gde su popalili sve zgrade, sem onih u krugu fabrike antimona, poubijali ranjenike, lekare i bolničare (koje su pohvatali u bolnici u Krupnju) i sve civilno stanovništvo koje nije uspelo da se na vreme skloni.

⚔️ 22. 10. 1941. Kod s. Mojkovca (blizu Krupnja) delovi nemačke 342. pešadijske divizije savladali otpor delova Valjevskog NOP odreda.

⚔️ 24. 10. 1941. Pod pritiskom delova nemačkog 699. pešadijskog puka, delovi Valjevskog NOP odreda napustili Pecku, u koju su ušli delovi nemačkog 699. pešadijskog puka i uveče se spojili sa nemačkom 704. pešadijskom divizijom u Valjevu.

⚔️ 30. 10. 1941. Delovi Valjevskog i Užičkog NOP odreda sprečili pokušaj delova nemačke 342. pešadijske divizije da se iz Valjeva probiju ka Kosjerićima i Užicu (sada: Titovo Užice) i odbacili ih ka Valjevu. Pri tome uništena 2 tenka i oko 300 nemačkih vojnika izbačeno iz stroja.

⚔️ 31. 10. 1941. Na zboru građana sela Gornje i Donje Leskovice (kod Valjeva) izabran MNO odbor.

⚔️ 5. 11. 1941. Kod sela Zavlaka, Kamenice, Koceljeva i Gole Glave delovi nemačke 342. pešadijske divizije, posle oštrih borbi, potisnuli glavninu Posavskog i Valjevskog NOP odreda iz Tamnave na levu obalu r. Jadra.

⚔️ 13. 11. 1941. U s. Divcima (kod Valjeva) komandant jugoslovenske vojske u otadžbini Draža Mihailović vodio razgovore sa nemačkim šefom upravnog štaba komandanta Srbije dr Georgom Kislom, i obećao mu da će četnici voditi borbu protiv partizana a neće pružati otpor nemačkim trupama.

⚔️ 14. 11. 1941. U s. Sušici (kod Valjeva) Posavski NOP odred razoružao Jadarsku četničku četu.

⚔️ 20. 11. 1941. U selima Robajima i Rajkovićima (kod Valjeva) delovi Valjevskog, Užičkog i 2. šumadijskog NOP odreda napali i razbili četnike, zarobivši 80 četnika i zaplenivši 3 mitraljeza, 1 minobacač, 80 pušaka i veću količinu municije.

⚔️ 27. 11. 1941. Kod s. Bačevaca (blizu Valjeva) delovi nemačke 342. pešadijske divizije, uz podršku avijacije i tenkova, i četnici slomili otpor delova Valjevskog, 2. šumadijskog i Užičkog NOP odreda i odbacili ih ka Bukovima, Tisoviku i Leskovici.

⚔️ 27. 11. 1941. Pred Ljubovijom delovi nemačke 342. pešadijske divizije uz podršku avijacije i tenkova savladali otpor delova Valjevskog, Užičkog i Posavskog NOP odreda i zauzeli Ljuboviju.

⚔️ 13. 12. 1941. Završena okupatorsko-kvislinška ofanziva. Nemačke snage, koje su uzele učešća u toj ofanzivi preduzele su -čišćenje- ostataka okruzenih NOP odreda na prostoriji Kraljevo - Kragujevac - pl. Rudnik - Valjevo - Ljubovija - Užice (sada: Titovo Užice) - Čačak.

⚔️ 20. 12. 1941. U Brezovicama (kod Krupnja) Valjevski NOP odred, u borbi protiv nemačkih vojnika i nedićevaca ubio 22 i ranio 12 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 0. 1. 1942. Nemačka 342. pešadijska divizija sa prostorije Užice (sada: Titovo Užice), Valjevo, Šabac prebačena u istočnu Bosnu radi napada na istočnobosanske partizanske jedinice i 1. proletersku NOU brigadu.

⚔️ 0. 1. 1942. Od Kolubarskog bataljona Valjevskog NOP odreda formiran Suvoborski NOP odred, jačine 230 boraca, sa zadatkom da dejstvuje u rejonu planinskog masiva Povlen-Maljen-Suvobor.

⚔️ 0. 1. 1942. Kosmajski NOP odred i delovi Užičkog i 1. šumadijskog NOP odreda probili se iz Sandžaka u širi rejon Valjeva.

⚔️ 0. 1. 1942. U s. Sušici (kod Valjeva), u borbi protiv nemačkih vojnika, nedićevaca i četnika, poginuo politkomesar partizanskog bataljona Tamnavskog NOP odreda Rajko Mihajlović, narodni heroj.

⚔️ 8. 1. 1942. CK KPJ uputio direktivno pismo instruktoru PK KPJ za Srbiju i OK KPJ za Valjevo: jačati uticaj Partije na selu; proširivati i učvršćivati NOP odrede; čuvati i uzdizati kadrove; stupiti u vezu sa punktom PK KPJ za Srbiju u Beogradu, kome dostaviti ovu direktivu i ostale materijale; to isto dostaviti i okružnim komitetima u zapadnoj Srbiji i Šumadiji.

⚔️ 12. 1. 1942. Valjevski NOP odred sukobio se sa četnicima kod s. Ba i s. Planinice (blizu Mionice) i naneo im gubitke od 2 mrtva.

⚔️ 14. 1. 1942. U s. Komiriću (kod Krupnja), u borbi protiv četnika poginuo zamenik komandanta Rađevskog bataljona Valjevskog NOP odreda Živan Marković Žića, narodni heroj.

⚔️ 15. 1. 1942. Posle petodnevnih borbi kod sela Gole Glave, Družetića, Crniljeva, Konjuše i Oglađenovca (blizu Valjeva), protiv 9. dobrovoljačkog odreda i Kameničkog i Lozničkog četničkog odreda, delovi Valjevskog i Podrinskog NOP odreda probili se preko r. Jadra u rejon s. Poćute.

⚔️ 0. 2. 1942. U s. Počuti (kod Valjeva) održano savetovanje vojnih i političkih rukovodilaca iz zapadne Srbije i Šumadije, na kome je rešeno da se Kosmajski NOP odred uputi na Kosmaj, Posavski u Posavinu, Valjevski sa delovima Mačvanskog u Rađevinu i Suvoborski sa delovima Užičkog i 1. šumađiiskog NOP odreda na prostoriju Suvobor-Maljen, sa zadatkom da dejstvuju u određenim rejonima.

⚔️ 1. 2. 1942. OK KPJ za Valjevo izdao proglas o izdajničkom radu Nedića, Ljotića, Pećanca i Draže Mihailovića, pozivajući narod da stupa u NOP odrede.

⚔️ 16. 2. 1942. Kod sela Breježđa, Krčmara, Bačevaca i Leskovice (blizu Valjeva), završene petodnevne borbe delova, nemačke 714. divizije, dobrovoljaca i četnika Koste Pećanca protiv Valjevskog i Suvoborskog NOP odreda u kojima su partizani imali 72 mrtva i veći broj ranjenih boraca.

⚔️ 5. 3. 1942. Kod s. Košlja (blizu Ljubovije) Valjevski NOP odred i delovi Mačvanskog NOP odreda se prebacili preko Drine u istočnu Bosnu.

⚔️ 15. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu proleterske udarne grupe brigada da prihvati jedan deo Valjevskog NOP odreda koji se probijao ka istočnoj Bosni, da otpočne formiranje dobrovoljačkih odreda i da se poveže sa svima jedinicama na prostoriji na kojoj dejstvu je.

⚔️ 18. 3. 1942. Na prostoriji s. Rogljević - s. Beloševac - s. Paune - s. Klinci (kod Valjeva), posle teških osmodnevnih borbi protiv nadmoćnih nemačkih i četničkih snaga, Suvoborski NOP odred okružen i skoro potpuno uništen.

⚔️ 22. 5. 1942. Na glavnom trgu u Valjevu obešen komandant Kolubarskog bataljona Valjevskog NOP odreda Stjepan (Stevo) Filipović, narodni heroj. Dok su mu nemački okupatori stavljali omču na vrat, on je podigao pesnice i uzviknuo: -Živela komunistička partija! Živela sloboda!-.

⚔️ 0. 8. 1942. Na pl. Bukulji, od dela boraca 1. šumadijskog NOP odreda, ponovo formiran Suvoborski NOP odred, sa zadatkom da dejstvuje u širem rejonu Valjeva.

⚔️ 26. 9. 1942. U s. Rajkoviću (kod Valjeva) Suvoborski NOP odred napao i skoro potpuno uništio odeljenje Ijotićevaca.

⚔️ 8. 3. 1943. U s. Bosuti (kod Aranđelovca), od boraca 1. šumadijskog NOP odreda, formiran Valjevski NOP odred (nazivan i Suvoborskim), jačine 40 boraca, i upućen u širi rejon Valjeva.

⚔️ 15. 3. 1943. U s. Osečenici (kod Mionice) Valjevski NOP odred demolirao opštinsku zgradu i spalio arhivu.

⚔️ 17. 3. 1943. U s. Dučiću i s. G. Toplici (kod Mionice) Valjevski NOP odred spalio opštinske arhive.

⚔️ 21. 3. 1943. U s. Krčmaru (kod Mionice) Valjevski NOP odred spalio opštinsku arhivu.

⚔️ 1. 4. 1943. Kod s. Lajkovca (blizu Mionice) četnici napali Valjevski NOP odred i naneli mu gubitke od 2 mrtva.

⚔️ 22. 4. 1943. Valjevski NOP odred pokidao tt linije, razrušio skretnice i prugu i demolirao ž. st. Nakučani i ž. st. Ljutovnica (kod G. Milanovca).

⚔️ 2. 5. 1943. Na pl. Bukulji održano vojno-političko savetovanje GŠ NOV i PO za Srbiju sa štabovima 1. šumadijskog, Valjevskog i čačanskog NOP odreda. Odlučeno je da se od Kosmajske čete 1. šumadijskog NOP odreda formira poseban Kosmajski NOP odred, a da se u šumadijskom NOP odredu formiraju dve čete - Kačerska i Rudnička.

⚔️ 13. 5. 1943. U Lazarevcu Valjevski NOP odred i Kačerska četa 1. šumadijskog NOP odreda napali odred SDS i stanicu poljske straže. Posle 2 i po časa borbe, zbog snažnog otpora neprijatelja, jedinice NOVJ su se povukle ka Stubličkom visu, pošto su prethodno porušile ž. stanicu, demolirale poštu i prekinule tt linije sa Aranđelovcem. Ubijena su 3 vojnika SDS, dok su jedinice NOVJ imale 1 mrtvog i 3 ranjena.

⚔️ 16. 5. 1943. U s. Latkoviću (na pruzi Lajkovac-Ljig) Valjevski NOP odred i Kačerska četa 1. šumadijskog NOP odreda zapalili ž. stanicu, 2 magacina i 2 teretna vagona i posekli više tt stubova.

⚔️ 6. 6. 1943. Kod s. Liplja (blizu Mionice) Valjevski NOP odred se sukobio sa četnicima i ubio 4, a ranio 6 četnika.

⚔️ 28. 6. 1943. Na pl. Bukulji, od dela boraca 1. šumadijskog, Valjevskog i Kosmajskog NOP odreda, formiran 1. šumadijski udarni NOP bataljon.

⚔️ 13. 8. 1943. Na pl. Bukulji, u prisustvu članova PK KPJ i GŠ NOV i PO za Srbiju, završeno petodnevno partijsko savetovanje političkih i vojnih rukovodilaca 1. šumadijskog udarnog partizanskog bataljona, Šumadijskog, Kosmajskog i Čačanskog NOP odreda i delegata OK KPJ za Požarevac, Aranđelovac, Kragujevac, Čačak i Valjevo. Na savetovanju je analizirana vojno-politička situacija u zemlji i svetu, te su doneti zaključci u vezi s jačanjem NO pokreta, obnavljanjem starih i formiranjem novih partijskih organizacija, jačanjem NOP odreda i stvaranjem uslova za formiranje NO brigada.

⚔️ 27. 10. 1943. U s. Dučini (kod Sopota) četnički Avalski, Rudnički i Valjevski korpus i Korpus gorske garde s konjičkim eskadronom SDS (ukupno oko 4000 ljudi) opkolili 1. šumadijsku NO brigadu, 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda, 1. šumadijski i Kosmajski NOP odred. U oštroj borbi jedinice NOVJ su razbile neprijateljski obruč, ubile oko 40 i zarobile 30 četnika, uništile štab četničkog Avalskog korpusa s kojim su bili jedna delegacija Draže Mihailovića i 15 pratilaca, a potom produžile pokret ka pl. Kosmaju.

⚔️ 25. 1. 1944. U selu Ba (kod Valjeva) otpočeo četverodnevni četnički kongres, uz prisustvo 274 delegata, među kojima su bili i predstavnici bivših političkih partija: Živko Topalović, predsednik Socijalističke stranke (SS), Anton Krejči, predstavnik jugoslovenske nacionalne stranke (JNS), inž. Vladimir Predavec, predstavnik HSS i lični izaslanik Vladimira Mačeka, Velimir Jojić, predstavnik Demokratske stranke (DS). Prisustvovao je i kapetan Mensfild, član vojne misije SAD kod četničke Vrhovne komande. Sve organizacije i stranke koje su podržavale četnički pokret ujedinile su se pod nazivom Jugoslovenska narodna demokratska zajednica; obrazovan je Centralni nacionalni komitet Kraljevine Jugoslavije; donet je Opšti narodni program; sastavljena je je rezolucija o zadacima u daljoj borbi protiv NOP-a. Ovaj kongres je bio još jedan pokušaj da se ospori zakonitost AVNOJ-a i da se svetska reakcija mobilise u odbrani četnika Draže Mihailovića.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Naredba komandanta Feldkomandanture 816 u Užicu od 14. juna 1941. Ispostavi Drinske banovine da angažuje stanovnike s teritorije Valjeva i Kosjerića za čuvanje telefonskih vodova od diverzanata

📜 Izveštaj agencije Rudnik od 22 jula 1941 god. o streljanju u Valjevu

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju Okružnom komitetu KPJ za Valjevo i instruktoru PK o pravilnom sprovođenju partijske linije u pogledu oružanog ustanka

📜 Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 16 avgusta 1941 god. Okružnom komitetu Valjevo za vojni i partisko-politički rad

📜 Proglas Valjevskog NOP odreda od septembra 1941 god. ženama Valjeva i okoline za pomoć borcima na frontu

📜 Izveštaj Valjevskog žandarmerijskog odreda od 13. septembra 1941. Predsedništvu vlade o sukobu s partizanima u selu Meljaku i o držanju naroda prema Nedićevoj vojsci

📜 Poziv Zajedničkog štaba Valjevskog partizanskog odreda i četničkog odreda Vlade Zečevića od 20. septembra 1941. pripadnicima bivše vojske da se odupru Nedićevoj mobilizaciji i da stupaju u redove boraca protiv okupatora

📜 Pismo Štaba Valjevskog NOP odreda od 3. oktobra 1941. narodnooslobodilačkim odborima na teritoriji valjevskog okruga o pomoći siromašnim porodicama onih koji se nalaze u odredu ili u zarobljeništvu

📜 Oglas Komande mesta Valjevo od 20. oktobra 1941. o streljahju 50 talaca zbog ranjavanja jednog nemačkog vojnika

📜 Izveštaj 342. pešadijske divizije od 1. novembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o vojno-političkoj situaciji kod partizanskih snaga i kod četnika Draže Mihailovića u rejonu Valjevo — Loznica, saradnji sa četnicima Koste Pećanca i zarobljenim nemačkim vojnicima

📜 Izveštaj Borbe od 1 XI 1941 god. o porazu Nemaca kod Valjeva

📜 Izveštaj Borbe od 13 XI 1941 god. o neuspelom pokušaju Nemaca da prodru od Valjeva prema Užicu

📜 Izveštaj Novog vremena od 16 novembra 1941 god. o borbi Nedićevih odreda protiv delova Kolubarskog bataljona Valjevskog NOP odreda

📜 Izveštaj Borbe od 20 XI 1941 god. o porazu Nemaca kod Valjeva

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Valjevo od 22. novembra 1941. svim partijskim organizacijama i članovima o greškama i budućim zadacima

📜 Naređenje Štaba 1. valjevskog četničkog odreda od 13. decembra 1941. za saradnju sa vlastima srpske kvislinške vlade

📜 Izveštaj sekretara partijske ćelije Druge podgorske čete valjevskog NOP odreda od 17. decembra 1941. o radu ćelije od 1. do 15. oktobra

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Valjevski okrug partiskim jedinicama i članovima Partije od 20 XII 1941 god.

📜 Izveštaj sekretara partiske jedinice Druge podgorske čete od kraja januara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Valjevo o partiskom radu

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 8 januara 1942 god. Okružnom komitetu i instruktoru Pokrajinskih komiteta KPJ za Srbiju u Valjevu

📜 Poziv Okružnog komiteta KPJ za Valjevo od 1 februara 1942 god. narodu za stupanje u narodnooslobodilačke odrede

📜 Izveštaj načelnika Okruga valjevskog od 1 marta 1942 god. ministru unutrašših poslova Nedićeve vlade o stanju u Valjevskom okrugu u vremenu od 16 do 28 februara 1942 godine

📜 Izjava člana Štaba Mačvanskog NOP odreda od marta 1942. O razbijanju toga odreda, pripajanju njegovih ostataka Valjevskom odredu, borbama u zapadnoj Srbiji i prelasku u Bosnu

📜 Izvještaj Štaba Proleterske udarne grupe od 13. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu grupe, stanju u Valjevskom NOP odredu i situaciji na prostoriji Rogatica – Han-Pijesak – Stari Brod

📜 Izveštaj načelnika Okruga valjevskog od 15 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama protiv Suvoborskog NOP odreda u okolini Valjeva

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 15 marta 1942 god. Operativnom štabu Proleterske udarne grupe za prihvat jednog dela Valjevskog partizanskog odreda koji se probijao ka Istočnoj Bosni, stvaranje dobrovoljačkih odreda i postavljanje zaseda na komunikacijama

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 18 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama u Valjevskom srezu

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 21 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbi između žandarma i delova Valjevskog NOP odreda

📜 Saopštenje okružnog načelnika Valjevo od 27 marta 1942 god. o streljanju partizana u Valjevu, Ubu i Obrenovcu

📜 Izveštaj načelnika Okruga valjevskog od 1 aprila 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama protiv Suvoborskog NOP odreda

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 17 aprila 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Valjevo o obnavljanju Suvoborskog NOP odreda

📜 Izveštaj instruktora Okružnog komiteta KPJ za Valjevo od 20 maja 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o radu partiske organizacije i Valjevskog NOP odreda od avgusta 1941 do maja 1942 godine

📜 Izveštaj instruktora Okružnog komiteta KPJ za Valjevo od 20. maja 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o radu partijske organizacije i Valjevskog NOP odreda od avgusta 1941. do maja 1942. godine

📜 Izveštaj Predstojništva gradske policije iz Valjeva od 22. maja 1942. Načelstvu okruga valjevskog o održavanju poretka prilikom vešanja Stevana Filipovića

📜 Izveštaj načelnika Okruga valjevskog od 24 maja 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o vešanju narodnog heroja Stevana Filipovića

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 22 jula 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Valjevo o obnavljanju Suvoborskog NOP odreda

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 7 avgusta 1942 god. instruktoru Pokrajinskog komiteta KPJ za Valjevo i članu Glavnog štaba Srbije povodom obnavljanja NOP odreda

📜 Bilten Obaveštajnog otseka Srpske državne straže br. 168 od 26 septembra 1942 god. o akcijama partizana u Leskovačkom, Zaječarskom, Požarevačkom i Valjevskom okrugu i u Sremu

📜 Izveštagj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 20 oktobra 1942 god. o akcijama Jablaničkog i Valjevskog NOP odreda

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 21 oktobra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Valjevo o stavu prema četnicima Draže Mihailovića

📜 Bilten br. 63 Obaveštajnog otseka Komande SDS od 17 marta 1943 god. o partizanskim akcijama u Zaječarskom i Valjevskom okrugu, sredinom marta 1943 godine

📜 Naređenje komandanta Valjevskog korpusa od 16. aprila 1943. komandiru kolone za napad na delove 1. šumadijskog NOP odreda u rejonu Rajac

📜 Izveštaj Štaba Valjevskog NOP odreda krajem maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Lazarevac

📜 Saopštenje komandanta Kolubarske brigade od 19. maja 1943. komandantima bataljona o naređenju komandanta Valjevskog korpusa za formiranje prekih vojnih sudova

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Valjevo od 24. juna 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o vojno-političkoj situaciji, jačini i dejstvima Valjevskog NOP odreda

📜 Naređenje komandanta Valjevskog korpusa od 17. oktobra 1943. komandantu Kolubarske brigade za borbu protiv pripadnika i simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta na teritoriji brigade

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Valjevo od 1 novembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o brojnom stanju, rasporedu i teroru kvislinških jedinica u Valjevskom okrugu

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 30 aprila 1944 god. štabovima brigada za pokret pravcem Varda - Valjevo

📜 Naređenje štaba Druge proleterske NOU divizije od 2 maja 1944 god. štabovima brigada za prelaz komunikacije Valjevo - Kosjerići i razmeštaj na prostoriji Krčmari - Bukovac - Golubac - Osečenica - Briježđe

📜 Zajedničko obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića Veljka i komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače od 4. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o premorenosti jedinica svakodnevnim borbama i potrebi hitnog angažovanja novih snaga u rejonu Valjeva i južno od Užica

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 4 maja 1944 god. štabovima Prve i Četvrte NOU brigade za postavljanje zaseda neprijateljskim jedinicama na komunikaciji Varda - Valjevo

📜 Naređenje komandanta Valjevskog korpusa od 15. maja 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa za napad na jedinice NOVJ kod Močioca, Trudova i Dobroselice u saradnji sa nemačkim i bugarskim trupama

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske brigade Šeste proleterske divizije od 12 septembra 1944 god. štabovima bataljona i komandama četa za sprečavanje prodora neprijatelja iz Valjeva

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 12 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Valjevo

📜 Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 13 septembra 1944 god. štabovima brigada za rušenje komunikacije Valjevo - Loznica

📜 Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 13 septembra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o borbi protiv četnika južno od Valjeva

📜 Naređenje načelnika štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 13. septembra 1944. komandantu 7. jurišnog korpusa da sadejstvuje s nemačkim trupama u odbijanju napada 1. proleterske divizije NOVJ na Valjevo

📜 Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 16 septembra 1944 god. štabovima brigada za rušenje komunikacija Valjevo - Loznica, Valjevo - Poćuta i sadejstvo jedinicama Prvog proleterskog korpusa NOVJ

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 16. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ da goni četnike i olakša dejstva 1. proleterskog korpusa u rejonu Valjeva

📜 Zahtev Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. septembra 1944. Štabu I. proleterskog korpusa NOVJ za dostavljanje podataka o plenu kod Valjeva

📜 Direktiva Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 23. septembra 1944. komandantima kolona za napad na 12. udarni korpus NOVJ na prostoriji Valjevo — Krupanj

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za prebacivanje NKOJ-a, AVNOJ-a i Vrhovnog štaba u Valjevo

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ da za obezbeđenje Valjeva i operativnog područja grupe ostavi partizanske odrede i bataljone

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za prebacivanje Nacionalnog komiteta u Valjevo, slanje američke misije, isporuku materijala za Glavni štab NOV i PO Makedonije, hapšenje sekretara Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača i način kontrole luka od saveznika

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 9 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije da zatvori pravac Požega-Kosjerići-Valjevo do dolaska Četrdeset pete NO divizije

📜 Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 10 novembra 1944 god. štabovima Druge proleterske, Dvadeset treće NOU, Dvadeset pete i Četrdeset pete NO divizije za zatvaranje pravca Užice-Valjevo i pregrupisanje snaga oko Kraljeva

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za slanje dvojice organizatora špijunske mreže u 5. udarnom korpusu i prebacivanje Vrhovnog štaba, AVNOJ-a i NKOJ-a na valjevski sektor

📜 Naređenje Štaba Četrdeset pete NO divizije od 11 novembra 1944 god. štabovima brigada za marš sa prostorije Paraćin - ćuprija - Svetozarevo na prostoriju Valjeva

📜 Naređenje Dvadeset treće NOU divizije od 3 decembra 1944 god. štabovima brigada da se prebace sa prostorije Gornja Dobrinja - Pranjani - Brajići na prostoriju Valjeva

📜 Naređenje Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 4 decembra 1944 god. štabovima bataljona da neprijatelju onemoguće izvlačenje komunikacijom Užice - Varda - Valjevo

📜 Naređenje Štaba Četrdeset pete NO divizije od 5 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte srpske brigade da zatvori pravac Valjevo - Pecka - Ljubovija

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Korpus Gorske garde Ustanak u Srbiji 1941. Valjevski korpus JVuO Operacija Užice Avijacija u oslobodilačkom ratu Vaso Jovanović Narodni heroji Jugoslavije Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Srbiji 1943. Loznica Saradnja četnika sa okupatorom 1. proleterski korpus NOVJ Četnici u ustanku Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 16. vojvođanska divizija NOVJ Josif Majer Požarevac Suvoborski partizanski odred Valjevski partizanski odred Srpska državna straža (nedićevci) Užice Glavni štab Srbije Aranđelovac Vešanja u Valjevu 1942. 1. proleterska divizija NOVJ 342. pešadijska divizija Vlado Zečević Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Žene u ratu Šabac 2. ravnogorski korpus Josip Broz Tito 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Divizija Brandenburg Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Mačvanski partizanski odred Kosmajski partizanski odred 2. proleterska divizija NOVJ Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Vrhovni štab NOVJ Zarobljenici u ratu 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Srbiji 1942. 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Diverzije u oslobodilačkom ratu Kosta Pećanac AVNOJ Beograd Užička Požega Zasede u oslobodilačkom ratu Stevan Borota Vermaht u Jugoslaviji Narodno oslobodilački odbori Zlatiborski korpus JVuO 1. šumadijski partizanski odred Kragujevac Četnici u drugom svetskom ratu 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Stjepan Filipović 6. lička proleterska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Operacija Mačva Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Bitka za Šabac 1941. Nemački zločini u Srbiji 1941. Posavo-tamnavski partizan­s­k­i odred Bitka za Srbiju Politički komesari u NOR-u Prateći bataljon Vrhovnog štaba Cerski korpus JVuO 12. vojvođanski korpus NOVJ Krupanj