Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Valjevski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 64 hronoloških zapisa, 15 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 25. 6. 1941. Na sastanku OK KPJ za Valjevo doneta odluka o formiranju Valjevskog NOP odreda i određen Štab odreda.

⚔️ 27. 6. 1941. U s. Bujačiću (kod Valjeva) formirana Kolubarska četa Valjevskog NOP odreda.

⚔️ 0. 7. 1941. GŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Štabu Valjevskog NOP odreda da stupi u vezu sa četnicima Draže Mihailovića i učini da dođe do sporazuma o saradnji u borbi protiv okupatora. Pokušaji Štaba Valjevskog NOP odreda ostali su bez rezultata.

⚔️ 7. 7. 1941. U Beloj Crkvi Rađevska partizanska četa Valjevskog NOP odreda, pod rukovodstvom komandira Žikice Jovanovića Spanca, likvidirala kvislinšku žandarmerijsku patrolu koja je pokušala da rasturi narodni zbor. [Taj dan se praznuje kao Dan ustanka naroda Srbije.]

⚔️ 11. 7. 1941. U šumi kod s. Jautine (blizu Valjeva) delovi Valjevskog NOP odreda razoružali 12 nemačkih vojnika.

⚔️ 13. 7. 1941. U s. Dračiću (kod Valjeva) delovi Valjevskog NOP odreda razoružali žandarme.

⚔️ 19. 7. 1941. Rađevska četa Valjevskog NOP odreda napala na Pecku, razoružala 4 žandarma i iz zatvora oslobodila zatvorenike.

⚔️ 21. 7. 1941. Valjevski NOP odred napao na Valjevsku Kamenicu, spalio arhive Sreskog načelstva i Poreske uprave, ranio komandira žand. stanice.

⚔️ 25. 7. 1941. Na putu Užice (sada: Titovo Užice) - Valjevo delovi Valjevskog NOP odreda iz zasede napali 2 nemačka policajca - 1 ubili i 1 zarobili.

⚔️ 25. 7. 1941. U s. Brankovim (kod Valjeva), delovi Valjevskog NOP odreda napali i razoružali posadu žand. stanice.

⚔️ 30. 7. 1941. Rađevska četa Valjevskog NOP odreda napala Kamenicu i posle kraće borbe razoružala žandarme.

⚔️ 0. 8. 1941. Valjevski NOP odred formirao Rađevski, Podgorski i Kolubarski bataljon.

⚔️ 0. 8. 1941. U s. Planinici (kod Mionice) četnici, pod rukovodstvom Draže Mihailovića, mučki napali jedan vod Valjevskog NOP odreda, ubili dva, ranili nekoliko a zarobili više partizana.

⚔️ 0. 8. 1941. GŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Podrinskom, Valjevskom i Posavskom NOP odredu da, u cilju stvaranja slobodne teritorije, napadnu i oslobode: Krupanj, Stolice, Banju Koviljaču, Loznicu i Bogatić.

⚔️ 6. 8. 1941. Na putu Krupanj-Loznica delovi Valjevskog NOP odreda srušili most.

⚔️ 8. 8. 1941. Delovi Valjevskog NOP odreda napali i zauzeli Ljig, razoružali 9 žandarma i spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 9. 8. 1941. Na putu Loznica-Zavlaka delovi Valjevskog NOP odreda presekli tt stubove.

⚔️ 10. 8. 1941. Na putu Valjevo-Zavlaka delovi Valjevskog NOP odreda pokidali tt veze.

⚔️ 13. 8. 1941. Delovi Valjevskog NOP odreda napali nemačku posadu Krupnja i naneli joj gubitke.

⚔️ 14. 8. 1941. Kolubarska četa Valjevskog NOP odreda napala Lajkovac, koga je branilo 100 nemačkih vojnika i 30 žandarma. Ložionica i ž. st. su onesposobljene. Poginulo je 20 nemačkih vojnika a četa je imala 7 ranjenih i 1 poginulog borca.

⚔️ 16. 8. 1941. U s. Beloj Crkvi (kod Krupnja) Rađevska četa Valjevskog NOP odreda napala nemačku posadu (30 vojnika) i prinudila je da se povuče. Zaplenila 27 pušaka i 1 mitraljez.

⚔️ 27. 8. 1941. Između ž. st. Divci i Iverak (kod Valjeva) delovi Valjevskog NOP odreda porušili prugu.

⚔️ 28. 8. 1941. Kod s. Ljuboviđe (između Pecke i Ljubovije) delovi Valjevskog NOP odreda vodili borbu protiv nemačkih vojnika i žandarma i naneli gubitke.

⚔️ 30. 8. 1941. U rejonu s. Crnjelova (kod Bijeljine) jače ustaško-domobranske snage napale Bijeijinski NOP odred Podštaba Majevica. Odred se manjim delom održao u šumama uza Savu, dok se njegova glavnina 1. septembra prebacila preko r. Drine u Srbiju, gde je ušla u sastav Valjevskog NOP odreda (pod nazivom: Bijeljinska četa).

⚔️ 30. 8. 1941. U s. Stolicama (kod Krupnja) Kolubarska četa Valjevskog NOP odreda napala nemačku posadu (40 vojnika) zarobila 11 vojnika a ostale prinudila da se povuku u Krupanj.

⚔️ 0. 9. 1941. Valjevski NOP odred uputio poziv ženama Valjeva i okoline da borcima na frontu pruže pomoć u odeći i obući i da svoje sinove šalju u NOP odrede.

⚔️ 3. 9. 1941. Valjevski NOP odred i četnički odredi Zečevića i Martinovića, posle trodnevnih borbi, zauzeli Krupanj, koji je branilo oko 500 nemačkih vojnika. Zarobljeno 124, ubijeno 9 a ranjeno 30 nemačkih vojnika. Zaplenjeno: 22 mitraljeza, 8 automata, 7 minobacača, 40 pušaka, 10 pištolja, sanduk bombi, 300.000 metaka, 2 radio-stanice, 1 hirurška stanica, 12 motornih vozila, 2 magacina hrane, 200 pari odela i dr. Naši gubici: 6 mrtvih i 12 ranjenih. U Krupnju formirani SNO odbor i Komanda grada.

⚔️ 4. 9. 1941. Valjevski NOP odred uputio proglas ženama Valjeva i okoline da pruže pomoć borcima na frontu.

⚔️ 6. 9. 1941. U Ljuboviji delovi Valjevskog NOP odreda razoružali finanse.

⚔️ 7. 9. 1941. Kolubarska četa Valjevskog NOP odreda ušla u Ljig i održala zbor na kome je formiran gradski NO odbor.

⚔️ 10. 9. 1941. Kolubarska četa Valjevskog NOP odreda napala nemačku posadu u Ljigu, razbila je i primorala na povlačenje ka Mionici. Nemački vojnici su pretrpeli gubitke od oko 30 mrtvih i 60 ranjenih, a partizani - 7 mrtvih i 13 ranjenih.

⚔️ 11. 9. 1941. U Ljigu Valjevski NOP odred vodio borbu protiv preko 100 nemačkih vojnika, kojima je kao pojačanje stiglo još oko 300. Poginula su 63 a ranjeno 10 nemačkih vojnika, dok je Odred imao 9 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 9. 1941. U s. Štitaru (kod Šapca), pod rukovodstvom Štaba Podrinskog NOP odreda, održan sastanak sa štabovima bataljona Podrinskog NOP odreda, Podgorskog bataljona Valjevskog NOP odreda, 4. bataljona Posavskog NOP odreda i Cerskog četničkog odreda, na kome je doneta odluka i razrađen plan za napad na Šabac. Početak napada je određen za 21 čas istog dana. Međutim, napad je izvršen u 23 časa, ali zbog izdaje četnika nije uspeo.

⚔️ 22. 9. 1941. Jedinice Podrinskog, Valjevskog i Posavskog NOP odreda u 23 časa obnovile napad na Šabac i prodrle do centra grada, odakle su sutradan, protivnapadom svežih snaga nemačke 342. pešadijske divizije, odbačene na polazne položaje.

⚔️ 30. 9. 1941. Podrinski NOP odred i Kolubarski i Rađevski bataljon Valjevskog NOP odreda organizovali položaj za odbranu na liniji Lipolist-Petkovića-Čokešina-Vidojevica i do 9. oktobra zadržavali prodor nemačke 342. divizije.

⚔️ 4. 10. 1941. Delovi Valjevskog NOP odreda napali nemački garnizon u Prnjavoru (kod Lajkovca) i izbacili iz stroja oko 70 nemačkih vojnika.

⚔️ 11. 10. 1941. Delovi nemačkog 125. pešadijskog puka, posle ogorčene borbe protiv 1. i 3. partizanskog bataljona Posavskog NOP odreda, zauzeli Ub. Bataljoni Posavskog NOP odreda se povukli na teren Valjevskog NOP odreda.

⚔️ 13. 10. 1941. Delovi Valjevskog NOP odreda odbacili đelove nemačke 342. divizije iz rejona Cigankulje i Mićanavskog brda ka selu Dragincu, naneli im gubitke od 4 mrtva i 19 ranjenih i uništili 1 tenk.

⚔️ 14. 10. 1941. Otpočeo napad ojačanog nemačkog 698. pešadijskog puka prema Krupnju pravcima Krivajci-Krupanj i Mojković-Krupanj, koje su zatvarali Podrinski NOP odred i delovi Valjevskog NOP odreda. Borbe su vođene do 20 oktobra.

⚔️ 20. 10. 1941. Delovi nemačke 342. pešadijske divizije slomili otpor jedinica Podrinjskog i Valjevskog NOP odreda i prodrli u Krupanj, gde su popalili sve zgrade, sem onih u krugu fabrike antimona, poubijali ranjenike, lekare i bolničare (koje su pohvatali u bolnici u Krupnju) i sve civilno stanovništvo koje nije uspelo da se na vreme skloni.

⚔️ 22. 10. 1941. Kod s. Mojkovca (blizu Krupnja) delovi nemačke 342. pešadijske divizije savladali otpor delova Valjevskog NOP odreda.

⚔️ 24. 10. 1941. Pod pritiskom delova nemačkog 699. pešadijskog puka, delovi Valjevskog NOP odreda napustili Pecku, u koju su ušli delovi nemačkog 699. pešadijskog puka i uveče se spojili sa nemačkom 704. pešadijskom divizijom u Valjevu.

⚔️ 30. 10. 1941. Delovi Valjevskog i Užičkog NOP odreda sprečili pokušaj delova nemačke 342. pešadijske divizije da se iz Valjeva probiju ka Kosjerićima i Užicu (sada: Titovo Užice) i odbacili ih ka Valjevu. Pri tome uništena 2 tenka i oko 300 nemačkih vojnika izbačeno iz stroja.

⚔️ 5. 11. 1941. Kod sela Zavlaka, Kamenice, Koceljeva i Gole Glave delovi nemačke 342. pešadijske divizije, posle oštrih borbi, potisnuli glavninu Posavskog i Valjevskog NOP odreda iz Tamnave na levu obalu r. Jadra.

⚔️ 20. 12. 1941. U Brezovicama (kod Krupnja) Valjevski NOP odred, u borbi protiv nemačkih vojnika i nedićevaca ubio 22 i ranio 12 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 0. 1. 1942. Od Kolubarskog bataljona Valjevskog NOP odreda formiran Suvoborski NOP odred, jačine 230 boraca, sa zadatkom da dejstvuje u rejonu planinskog masiva Povlen-Maljen-Suvobor.

⚔️ 12. 1. 1942. Valjevski NOP odred sukobio se sa četnicima kod s. Ba i s. Planinice (blizu Mionice) i naneo im gubitke od 2 mrtva.

⚔️ 14. 1. 1942. U s. Komiriću (kod Krupnja), u borbi protiv četnika poginuo zamenik komandanta Rađevskog bataljona Valjevskog NOP odreda Živan Marković Žića, narodni heroj.

⚔️ 15. 1. 1942. Posle petodnevnih borbi kod sela Gole Glave, Družetića, Crniljeva, Konjuše i Oglađenovca (blizu Valjeva), protiv 9. dobrovoljačkog odreda i Kameničkog i Lozničkog četničkog odreda, delovi Valjevskog i Podrinskog NOP odreda probili se preko r. Jadra u rejon s. Poćute.

⚔️ 16. 2. 1942. Kod sela Breježđa, Krčmara, Bačevaca i Leskovice (blizu Valjeva), završene petodnevne borbe delova, nemačke 714. divizije, dobrovoljaca i četnika Koste Pećanca protiv Valjevskog i Suvoborskog NOP odreda u kojima su partizani imali 72 mrtva i veći broj ranjenih boraca.

⚔️ 5. 3. 1942. Kod s. Košlja (blizu Ljubovije) Valjevski NOP odred i delovi Mačvanskog NOP odreda se prebacili preko Drine u istočnu Bosnu.

⚔️ 15. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu proleterske udarne grupe brigada da prihvati jedan deo Valjevskog NOP odreda koji se probijao ka istočnoj Bosni, da otpočne formiranje dobrovoljačkih odreda i da se poveže sa svima jedinicama na prostoriji na kojoj dejstvu je.

⚔️ 22. 5. 1942. Na glavnom trgu u Valjevu obešen komandant Kolubarskog bataljona Valjevskog NOP odreda Stjepan (Stevo) Filipović, narodni heroj. Dok su mu nemački okupatori stavljali omču na vrat, on je podigao pesnice i uzviknuo: -Živela komunistička partija! Živela sloboda!-.

⚔️ 8. 3. 1943. U s. Bosuti (kod Aranđelovca), od boraca 1. šumadijskog NOP odreda, formiran Valjevski NOP odred (nazivan i Suvoborskim), jačine 40 boraca, i upućen u širi rejon Valjeva.

⚔️ 15. 3. 1943. U s. Osečenici (kod Mionice) Valjevski NOP odred demolirao opštinsku zgradu i spalio arhivu.

⚔️ 17. 3. 1943. U s. Dučiću i s. G. Toplici (kod Mionice) Valjevski NOP odred spalio opštinske arhive.

⚔️ 21. 3. 1943. U s. Krčmaru (kod Mionice) Valjevski NOP odred spalio opštinsku arhivu.

⚔️ 1. 4. 1943. Kod s. Lajkovca (blizu Mionice) četnici napali Valjevski NOP odred i naneli mu gubitke od 2 mrtva.

⚔️ 22. 4. 1943. Valjevski NOP odred pokidao tt linije, razrušio skretnice i prugu i demolirao ž. st. Nakučani i ž. st. Ljutovnica (kod G. Milanovca).

⚔️ 2. 5. 1943. Na pl. Bukulji održano vojno-političko savetovanje GŠ NOV i PO za Srbiju sa štabovima 1. šumadijskog, Valjevskog i čačanskog NOP odreda. Odlučeno je da se od Kosmajske čete 1. šumadijskog NOP odreda formira poseban Kosmajski NOP odred, a da se u šumadijskom NOP odredu formiraju dve čete - Kačerska i Rudnička.

⚔️ 13. 5. 1943. U Lazarevcu Valjevski NOP odred i Kačerska četa 1. šumadijskog NOP odreda napali odred SDS i stanicu poljske straže. Posle 2 i po časa borbe, zbog snažnog otpora neprijatelja, jedinice NOVJ su se povukle ka Stubličkom visu, pošto su prethodno porušile ž. stanicu, demolirale poštu i prekinule tt linije sa Aranđelovcem. Ubijena su 3 vojnika SDS, dok su jedinice NOVJ imale 1 mrtvog i 3 ranjena.

⚔️ 16. 5. 1943. U s. Latkoviću (na pruzi Lajkovac-Ljig) Valjevski NOP odred i Kačerska četa 1. šumadijskog NOP odreda zapalili ž. stanicu, 2 magacina i 2 teretna vagona i posekli više tt stubova.

⚔️ 6. 6. 1943. Kod s. Liplja (blizu Mionice) Valjevski NOP odred se sukobio sa četnicima i ubio 4, a ranio 6 četnika.

⚔️ 28. 6. 1943. Na pl. Bukulji, od dela boraca 1. šumadijskog, Valjevskog i Kosmajskog NOP odreda, formiran 1. šumadijski udarni NOP bataljon.

Dokumenti

📜 Proglas Valjevskog NOP odreda od septembra 1941 god. ženama Valjeva i okoline za pomoć borcima na frontu

📜 Izveštaj Valjevskog žandarmerijskog odreda od 13. septembra 1941. Predsedništvu vlade o sukobu s partizanima u selu Meljaku i o držanju naroda prema Nedićevoj vojsci

📜 Poziv Zajedničkog štaba Valjevskog partizanskog odreda i četničkog odreda Vlade Zečevića od 20. septembra 1941. pripadnicima bivše vojske da se odupru Nedićevoj mobilizaciji i da stupaju u redove boraca protiv okupatora

📜 Pismo Štaba Valjevskog NOP odreda od 3. oktobra 1941. narodnooslobodilačkim odborima na teritoriji valjevskog okruga o pomoći siromašnim porodicama onih koji se nalaze u odredu ili u zarobljeništvu

📜 Izveštaj Novog vremena od 16 novembra 1941 god. o borbi Nedićevih odreda protiv delova Kolubarskog bataljona Valjevskog NOP odreda

📜 Izveštaj sekretara partijske ćelije Druge podgorske čete valjevskog NOP odreda od 17. decembra 1941. o radu ćelije od 1. do 15. oktobra

📜 Izvještaj Štaba Proleterske udarne grupe od 13. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu grupe, stanju u Valjevskom NOP odredu i situaciji na prostoriji Rogatica – Han-Pijesak – Stari Brod

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 15 marta 1942 god. Operativnom štabu Proleterske udarne grupe za prihvat jednog dela Valjevskog partizanskog odreda koji se probijao ka Istočnoj Bosni, stvaranje dobrovoljačkih odreda i postavljanje zaseda na komunikacijama

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 21 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbi između žandarma i delova Valjevskog NOP odreda

📜 Saopštenje okružnog načelnika Valjevo od 27 marta 1942 god. o streljanju partizana u Valjevu, Ubu i Obrenovcu

📜 Izveštaj instruktora Okružnog komiteta KPJ za Valjevo od 20 maja 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o radu partiske organizacije i Valjevskog NOP odreda od avgusta 1941 do maja 1942 godine

📜 Izveštaj instruktora Okružnog komiteta KPJ za Valjevo od 20. maja 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o radu partijske organizacije i Valjevskog NOP odreda od avgusta 1941. do maja 1942. godine

📜 Izveštagj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 20 oktobra 1942 god. o akcijama Jablaničkog i Valjevskog NOP odreda

📜 Izveštaj Štaba Valjevskog NOP odreda krajem maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Lazarevac

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Valjevo od 24. juna 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o vojno-političkoj situaciji, jačini i dejstvima Valjevskog NOP odreda

Fotografije

Povezane odrednice

Aprilski rat Valjevo Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Jablanički partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Kurirska služba u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Glavni štab Srbije Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Kosta Pećanac Ustanak u NDH Četnici u ustanku Vlado Zečević Mačvanski partizanski odred Saradnja partizana i četnika 1941. Ratko Martinović Kosmajski partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1942. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Gornji Milanovac Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Aranđelovac Stjepan Filipović Borbe u Srbiji 1943. 342. pešadijska divizija Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Avijacija u oslobodilačkom ratu Ustanak u Srbiji 1941. Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Bitka za Šabac 1941. Suvoborski partizanski odred Operacija Užice Diverzije u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Toplica u oslobodilačkom ratu Zarobljenici u ratu Nemački zločini u Srbiji 1941. Streljanja u oslobodilačkom ratu Cerski četnički odred Operacija Trio Loznica Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Operacija Mačva Šabac Užice Dragoljub Draža Mihailović Žene u ratu Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 714. pešadijska divizija Josip Broz Tito 1. šumadijski partizanski odred Obrenovac Lazarevac Ranjenici u ratu Vrhovni štab NOVJ Deca u ratu 704. pešadijska divizija Narodno oslobodilački odbori Han Pjesak Saradnja četnika sa okupatorom Krupanj Bijeljina Srpska državna straža (nedićevci) Vešanja u Valjevu 1942. Bitka za Loznicu 1941. Mojkovac