Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Mobilizacija u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 133 hronoloških zapisa, 333 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 2. 1941. CK KPJ izdao proglas povodom sprovođenja odluke vlade Kraljevine Jugoslavije (vlada Cvetković-Maček) o odvođenju u koncentracione logore oko 2000 komunista pod maskom vojne mobilizacije. U proglasu se ističe: vlada Cvetković-Maček ovom i drugim merama potkopava nezavisnost zemlje; narod i vojska se pozivaju da ujedine sve snage u borbi za pakt o uzajamnoj pomoći sa SSSR-om, protiv rata i pete kolone; protiv skupoće, terora i progona radničke klase i koncentracionih logora; za jedinstvo svih miroljubivih i naprednih snaga u borbi za mir, slobodu, demokratska prava i nacionalnu ravnopravnost.

⚔️ 30. 3. 1941. Vlada Kraljevine Jugoslavije izdala naređenje o -opštem aktiviranju- (tajnoj mobilizaciji) jugoslovenske vojske, s tim da ono otpočne tek 3. aprila.

⚔️ 7. 4. 1941. Vlada Kraljevine Jugoslavije objavila proklamaciju o početku rata sa Nemačkom i Italijom i izdala naređenje za opštu mobilizaciju.

⚔️ 12. 4. 1941. U Zagrebu (na Bukovcu) održan sastanak CK KPH na kome je diskutovano o nastaloj situaciji i istaknuto da je glavni zadatak Partije: politička mobilizacija i priprema naroda za otpor okupatoru.

⚔️ 13. 7. 1941. U s. Beocima (kod Raške) održan sastanak članova KPJ, kandidata i simpatizera na kome je odlučeno da se pristupi formiranju Kopaoničkog NOP odreda, povećaju napori na prikupljanju oružja i municije i pojača propaganda u cilju mobilizacije ljudstva za Kopaonički NOP odred.

⚔️ 17. 8. 1941. Toga dana i sutradan na konferencijama u 14 sela Zete formirani ilegalni NO odbori, koji su razvili živu aktivnost na mobilizaciji boraca i na prikupljanju hrane, odeće i obuće za jedinice.

⚔️ 27. 8. 1941. Oko 12 naoružana lica upala u opšt. bunarsku i spalili sve kljige vojnih obveznika i mobilizacijski materijal.

⚔️ 15. 9. 1941. Oko 8.30 časova došla su u kancelarije opštinske uprave u Ribarima tri naoružana lica obučena u uniforme biv. jugoslovenske vojske i spalila mobilizacijski materijal. Predsedniku opštinske uprave naredili su da ne sme izvršavati naredbe nemačkih vojnih vlasti.

⚔️ 30. 9. 1941. Komandant Užičkog NOP odreda izdao naredbu za mobilizaciju muškaraca od 18 do 40 godina, motornih vozila, bicikla i jahaćih konja sa priborom sa teritorije užičkog okruga. Naredbom su određena mobilizacijska mesta za srezove: užički, požeški, ariljski, moravički, crnogorski, račanski i zlatiborski.

⚔️ 0. 10. 1941. PK KPJ za BiH uputio svim okružnim komitetima KPJ direktivu o likvidaciji organa starih vlasti i uspostavljanju: NO odbora, kao jedinih organa građanske vlasti, sudova, za borbu protiv samovlašća u pozadini, i komandi mesta, kao organa vojnih vlasti. NO odborima je, između ostalog, stavljeno u zadatak da organizuju radionice za izradu odeće i obuće za vojsku, a komandama mesta - da obezbede rad organa vlasti, red i saobraćaj na svojoj teritoriji, mobilizaciju, rukovanje vojnim skladištima i organizaciju borbe protiv špijuna i sabotera.

⚔️ 0. 10. 1941. Štab NO gerilskih (partizanskih) odreda za Crnu Goru, Boku i Sandžak izdao jedinicama uputstvo o izradi mobilizacijskih spiskova (što je trebalo okončati do 1. novembra 1941).

⚔️ 16. 10. 1941. Komanda NOP odreda za Kordun i Baniju uputila potčinjenim jedinicama naredbu broj 1: daje im uputstva o vođenju administrativnih poslova i o mobilizaciji ljudstva i formiranju rezervnih odreda; obaveštava ih da je službena partizanska zastava - nacionalna zastava sa crvenom petokrakom zvezdom u sredini, preko sva tri polja.

⚔️ 26. 10. 1941. PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio svim OK, MK i biroima ćelija KPJ direktivu o političkim i organizacionim pripremama za mobilizaciju masa za dalju borbu protiv okupatora i njegovih slugu.

⚔️ 27. 10. 1941. U s. Brajićima, na inicijativu VŠ NOP odreda Jugoslavije, održan sastanak između vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita i komandanta četničkih odreda Draže Mihailovića u cilju postizanja sporazuma o zajedničkoj borbi protiv okupatora. Josip Broz Tito je predložio sporazum u 12 tačaka Draža Mihailović je odbio najvažnije tačke toga predloga: zajedničke operacije i formiranje zajedničkog operativnog štaba; stvaranje NO odbora; zajednička oprema i ishrana boraca; mobilizacija. Jedino je postignut sporazum o nekim manje važnim pitanjima i o podeli ratnog plena. Na bazi toga sporazuma, VŠ NOP odreda Jugoslavije je uputio četnicima u Požegi 5000 kg žita a Štabu četnika na Ravnoj gori isporučio 500 pušaka i 24.000 puščanih metaka.

⚔️ 6. 11. 1941. Delegat VŠ NOP odreda Jugoslavije i CK KPJ Ivan Milutinović izveštava CK KPJ da je hitno pristupljeno prikupljanju i mobilizaciji partizana radi upućivanja u Sandžak.

⚔️ 7. 11. 1941. CK SKOJ-a izdao proglas -Mladoj generaciji svih naroda Jugoslavije-: poziva je na najširu mobilizaciju svih snaga radi nastavljanja borbe protiv okupatora i njegovih slugu, a za oslobođenje i srećnu budućnost.

⚔️ 11. 11. 1941. U s. Šipovljanima (kod Drvara), na inicijativu OK KPJ za Drvar, formirana kulturno-prosvetna ekipa (od 30 članova) sa zadatkom: mobilizacija omladine i naroda putem kulturnog i političkog prosvećivanja. Ekipa je delovala do kraja. januara 1943. u drvarskom, podgrmečkom i, delom, jajačkom okrugu, pa i u Lici.

⚔️ 0. 12. 1941. Na sastanku u Bukovščici, partijski komitet za rejon Škofja Loka odlučio da otpočne mobilizaciju ljudstva.

⚔️ 9. 12. 1941. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku dao Lovćenskom NOP odredu uputstvo kako treba narodu objašnjavati neuspeh napada na Pljevlja i naredio mu da izvrši mobilizaciju ljudstva za rušenje komunikacija na svome sektoru.

⚔️ 0. 1. 1942. PK SKOJ-a za BiH uputio svim okružnim, sreskim i mesnim organizacijama SKOJ-a direktivno pismo: daje im smernice za učvršćivanje organizacija u vojsci i na terenu, za mobilizaciju omladine, za stvaranje oružanog bratstva omladine i za stupanje, u duhu zaključaka savetovanja u Srednjem, SKOJ-a Bosne i Hercegovine u NOSOBiH. U dopuni ove direktive kao najvažniji zadatak ističe se stvaranje aktiva SKOJ-a u četama, ostvarenje veze među njima i okupljanje što većeg broja omladine, naročito ženske.

⚔️ 0. 1. 1942. Biro PK KPJ za Makedoniju, pod uticajem pisma CK BRP(k) od 15. januara, uputio direktivno pismo svim partijskim organizacijama u Makedoniji: da se nekompromitovani komunisti odazovu mobilizaciji u bugarsku vojsku, što je bilo oprečno direktivi CK KPJ o oružanoj borbi.

⚔️ 1. 1. 1942. CK KPJ uputio direktivno pismo Centralnom komitetu KP Slovenije: obaveštava ga o toku i rezultatima tzv. I neprijateljske ofanzive i o ulozi četnika; zahteva brižnije čuvanje kadrova; nalaže da se pojača organizaciono učvršćenje Partije i naglašava njena rukovodeća uloga, da se razvija OF, pojača mobilizacija u NOP odrede, radi na formiranju proleterskih bataljona; ukazuje na greške CK KP Slovenije (nedovoljan rad na jačanju NOP odreda, kasno preduzimanje mera za čuvanje kadrova, pogrešni stavovi u rezoluciji OF) i na potrebu da se pojača organizacija u Slovenačkom primorju i uspostavi veza sa KP Italije i sa KP Austrije u Koruškoj; traži da se odlučnije kritikuje politika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i njenih eksponenata u zemlji i da se ističe povezanost NOB-a sa borbom naroda SSSR-a.

⚔️ 2. 1. 1942. VŠ NOP odreda Jugoslavije izdao uputstvo Izvršnom odboru OF Slovenije: prići širokoj mobilizaciji u NOP odrede; izvoditi akcije radi obrazovanja i proširenja slobodnih teritorija; još više raditi na učvršćenju jedinstva oslobodilačkih snaga; odbore OF sve više isticati kao organe koji će već sutra postati nosioci celokupne vlasti slovenačkog naroda.

⚔️ 12. 1. 1942. SK KPJ za Zemun izdao proglas stanovništvu pozivajući ga na otpor okupatoru: da se ne odaziva mobilizaciji za istočni front, već da stupa u zajedničku borbu protiv okupatora.

⚔️ 0. 2. 1942. U Mostaru, prerastanjem odbora NO fonda, formiran GNO odbor, koji je ilegalno radio do oslobođenja grada (14. 2. 1945) rukovodeći, preko svojih pododbora, mnogim akcijama, naročito prikupljanjem sredstava za NO fond i za mobilizaciju.

⚔️ 0. 2. 1942. Održan sastanak OK KPJ za Kruševac na kome je rešeno: da se izvrši šira agitacija za mobilizaciju ljudstva radi brojnog jačanja Rasinskog NOP odreda; da se ubrza nabavka opreme boraca; da se porodice boraca pomognu hranom i ostalim sredstvima potrebnim za život.

⚔️ 3. 2. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije izdao naredbu i uputstvo o mobilizaciji svih za borbu sposobnih vojnih obveznika fočanskog, čajničkog i pljevaljskog sreza.

⚔️ 15. 3. 1942. U duhu direktiva VŠ NOP i DV Jugoslavije, GŠ NOP odreda za Hrvatsku izdao proglas vojnim obveznicima i domobranima: da izbegavaju mobilizaciju, odbijaju odlazak na front, organizuju pobune i prelaze na stranu NOP odreda.

⚔️ 15. 3. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio proglas vojnim obveznicima, vojnicima, podofizirima i oficirima hrvatskog domobranstva: poziva ih da se ne odazivaju mobilizaciji, već da je sabotiraju i da prelaze na stranu NOP odreda.

⚔️ 17. 3. 1942. Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar izvestio generalnog sekretara CK KPJ Josipa Broza Tita o premeštanju CK KPH iz Zagreba na oslobođenu teritoriju, o formiranju Povereništva CK KPH za Slavoniju i Povereništva CK KPH u Zagrebu, o neuspehu Pavelićeve mobilizacije, o razvoju ustanka u Dalmaciji i o situaciji u Srbiji i Sloveniji.

⚔️ 0. 4. 1942. Na inicijativu veleške partijske organizacije, preko 200 žena demonstriralo protiv mobilizacije građana u bugarske radne jednice.

⚔️ 0. 4. 1942. U s. G. Rečici (kod Prokuplja) održana konferencija omladinaea Toplice, kojoj je prisustvovalo 400 delegata. Izabran je Okružni odbor USAOJ-a za Toplicu i doneti su zaključci o daljem širenju i jačanju omladinske organizacije i o radu na mobilizaciji omladine za NOB.

⚔️ 19. 4. 1942. U rejonu Broda na Kupi održan sastanak između predstavnika Štaba Primorskogoranskog NOP odreda- i Štaba 3. grupe NOP odreda Slovenije radi pripreme plana za vođenje zajedničkih akcija i za mobilizaciju novih boraca.

⚔️ 0. 5. 1942. Otpočeo da izlazi list -Ustanička Šumadija-, organ OK KPJ za Aranđelovac, Ovaj list, koji je izlazio do kraja rata, imao je zadatak da objašnjava političku situaciju u zemlji i u svetu i daje informacije o stanju na našem i savezničkim frontovima. On je odigrao važnu ulogu u mobilizaciji naroda za borbu protiv okupatora.

⚔️ 0. 5. 1942. OK KPJ za Srem izdao proglas narodu pozivajući ga da stvara borbeno jedinstvo protiv okupatora i domaćih izdajnika i sabotira mobilizaciju i odlazak na rad u Nemačku.

⚔️ 5. 5. 1942. Sekretar Operativnog partijskog rukovodstva CK KPH Vladimir Popović uputio CK KPJ pismo u kome ga obaveštava o stanju u Hrvatskoj (južno od Save), o poduhvatima okupatora, o uspešnoj mobilizaciji u Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju.

⚔️ 26. 5. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio komandantu Grupe kordunaških NOP odreda uputstvo o borbi protiv četnika, formiranju pokretnih udarnih partizanskih bataljona i mobilizaciji Hrvata u NOB.

⚔️ 27. 5. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu Durmitorskog NOP odreda: da u slučaju povlačenja partizanskih jedinica s teritorije šavničkog sreza preduzme sve potrebne mere za odbranu Pive; da komandant odreda izvrši mobilizaciju ljudstva u Pivskoj planini, a da će VŠ preduzeti mere za odbranu Pive; da u pozadinu neprijatelja obavezno ubacuje laka odeljenja koja bi tamo izvodila partizanske akcije.

⚔️ 5. 6. 1942. Komanda područja Durmitorskog NOP odreda izdala naredbu o mobilizaciji omladine sa teritorije Pive, od 18 do 25 godina starosti, u cilju uspešnije borbe protiv italijanskih i četničkih snaga na toj teritoriji.

⚔️ 6. 12. 1942. U Bos. Petrovcu otpočela trodnevna I zemaljska konferencija AFŽ-a za Jugoslaviju, koja je organizaciono uobličila AFŽ i postavila sledeće zadatke: pružanje što veće pomoći jedinicama NOV i PO Jugoslavije; mobilizacija žena za učešće u oružanim i diverzantskim akcijama; svestrana pomoć organima narodne vlasti u organizovanju pozadine; briga o deci; jačanje bratstva i jedinstva među ženama Jugoslavije i pojačan rad na kulturno-prosvetnom uzdizanju žena u selu. Na konferenciji je izabran Centralni odbor AFŽ-a za Jugoslaviju, od 20 drugarica. Prvog dana konferencije vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito održao je govor u kome je ženama Jugoslavije odao visoko priznanje za njihov rad u narodnooslobodilačkoj borbi.

⚔️ 7. 12. 1942. U vezi s nameravanom nemačkom prinudnom mobilizacijom Slovenaca za istočni front, Pokrajinski sekretarijat KPS za Gorenjsku dao direktivu da se organizuje odlazak ljudstva u partizane, kao protivmera koja će sprečiti nemačke namere.

⚔️ 21. 12. 1942. GŠ NOV i PO za Hrvatsku izdao uputstvo o sprovođenju mobilizacije na teritoriji Hrvatske.

⚔️ 24. 12. 1942. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito. u cilju boljeg rukovođenja, izvršio reorganizaciju Vrhovnog štaba, koji je od tada imao sledeću strukturu: 1) Operativni odsek (tri sekcije: za pripremu i izvođenje operacija, za organizaciju, formaciju i mobilizaciju vojske, za nastavu i obuku); 2) Obaveštajni odsek (obaveštajna sekcija i sekcija za kontrašpijunažu); 3) Ekonomski odsek (tri sekcije: za naoružanje i ubojnu spremu, za ishranu i dotur, za odećnu i obućnu opremu); 4) Vojnosudski odsek; 5) Odsek za, vojne vlasti u pozadini; 6) Tehnički odsek (četiri sekcije: građevinska, poštansko-telegrafska, saobraćajna i industrijska); 7) Saniteski odsek (četiri referenta: za sanitet operativne vojske, za epidemiologiju, za bolnice i za apotekarstvo); 8) Komisija za borbu protiv špijuna i pete kolone.

⚔️ 25. 12. 1942. U Slavoniji otpočelo trodnevno prošireno oblasno partijsko savetovanje. Odlučeno je: sprovoditi mobilizaciju u svim delovima Slavonije i proširiti oslobođenu teritoriju; posvetiti veću pažnju radu među nacionalnim manjinama, omladinom i ženama; formirati vojne komitete u kasarnama i pojedinim posadama radi aktivnijeg delovanja među domobranima; aktivnije prići raskrinkavanju izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu, Draže Mihailovića i vodstva HSS, popularisati AVNOJ.

⚔️ 27. 12. 1942. Šef Odseka VŠ NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini upozorio komande područja na isključivu kompetenciju Vrhovnog štaba za mobilizaciju radi popune jedinica NO vojske.

⚔️ 0. 1. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo, na putu za Makedoniju, stigao u Beograd i preneo PK KPJ i GŠ NOV i PO za Srbiju direktivu Vrhovnog štaba da se što snažnijom aktivnošću NOP odreda protiv okupatora i kvislinških snaga stvore uslovi za širu mobilizaciju naroda i formiranje brigada NOVJ.

⚔️ 9. 1. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao naredbu o ustrojstvu mobilizacijskih spiskova vojnih obveznika od navršenih 18 do navršenih 45 godina.

⚔️ 12. 1. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio 6. istočnobosanskoj NOU brigadi da preduzme ofanzivna dejstva na neprijateljska uporišta u istočnoj Bosni i da pristupi mobilizaciji ljudstva i formiranju novih jedinica. On je pri tom ukazao na važnost intenzivnijeg političkog rada u masama.

⚔️ 20. 1. 1943. GŠ NOV i PO za Sloveniju naredio Štabu Gorenjskog NOP odreda da prihvati ljudstvo odbeglo od nemačke mobilizacije i uključi ga u partizanske jedinice i da pojača ofanzivna dejstva, protiv okupatora, posebno protiv belogardista, koji su se počeli organizovati u Gorenj skoj.

⚔️ 28. 1. 1943. Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler izdao dekret o totalnoj mobilizaciji, koja je obuhvatala muškarce od 16. do 65. a žene od 17. do 45. godine.

⚔️ 10. 2. 1943. PK KPS za Štajersku izdao direktivu predstavniku OK KPS za Korušku: raditi na proširenju terenskih organizacija OF i KP; jačati partizanske jedinice mobilizacijom stanovništva; NOP proširiti na teritoriju austrijskog dela Koruške do r. Drave.

⚔️ 15. 2. 1943. PK KPJ za Makedoniju uputio proglas makedonskom narodu da se ne odaziva mobilizaciji, koju je bugarski okupator, pozivima na vežbu, proširio i na starija godišta, već da stupa u NOP odrede.

⚔️ 20. 2. 1943. PK KPJ za Crnu Goru i Boku uputio CK KPJ izveštaj o vojnopoiitičkoj situaciji u Crnoj Gori, Boki i Sandžaku, s podacima o italijansko-četničkom teroru i represalijama, mobilizaciji četnika za odlazak u Bosnu, pokolju muslimanskog življa u Sandžaku i teškoćama u radu partijskih organizacija.

⚔️ 13. 3. 1943. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o porazu četnika na pl. Prenju, navodeći da su četnici pojačali svoje snage mobilizacijom u Crnoj Gori i Hercegovini pod parolom: borba protiv ustaša - muslimana.

⚔️ 29. 3. 1943. CK KPJ dostavio sekretaru PK KPJ za Bosnu i Hercegovinu uputstvo da se 6. istočnobosanska NOU brigada sa Majevičkom grupom udarnih bataljona orijentiže ka Sandžaku radi sadejstva s levim krilom Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ, a da se u istočnoj Bosni ostave manje snage za borbu protiv četnika i za mobilizaciju novog ljudstva.

⚔️ 18. 4. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 3. udarne divizije NOVJ da, ofanzivno dejstvujući središnjim delom Crne Gore, izbije na prostoriju Šavnik-Boan i na oslobođenoj teritoriji vrši mobilizaciju i organizuje narodnu vlast.

⚔️ 22. 4. 1943. Član politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio povereništvu CK KP Slovenije u Ljubljani direktivno pismo o stavu NOP-a prema izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije u Londonu, o radu na jačanju NOF i odnosu prema -sredini- i o potrebi da se u Ljubljani izvrši mobilizacija za NOV.

⚔️ 23. 4. 1943. U Žabljaku održan zbor kome je prisustvovalo oko 700 ljudi iz okolnih sela. Posle govora komandanta 2. proleterske udarne divizije NOVJ narod se izjasnio za opštu mobilizaciju.

⚔️ 1. 5. 1943. GŠ NOV i PO za Crnu Goru i Boku naredio NOP odredima: da pojačaju borbu protiv okupatora i četničkih jedinica u cilju što tešnjeg sadejstva sa Glavnom operativnom grupom VŠ NOV i POJ, čiji su delovi prodrli u Crnu Goru i nastavili dejstva prema Kosovu i Metohiji; da organizaciono i politički učvrste jedinice i mobilizacijom stvore nove brigade.

⚔️ 5. 5. 1943. U duhu direktiva GŠ NOV i PO za Sloveniju, Štab Gorenjskog NOP odreda izdao naredbu o mobilizaciji za borbu sposobnog stanovništva na teritoriji Gorenjske, kako bi sprečio mobilizaciju ljudstva od strane okupatora.

⚔️ 13. 6. 1943. Na mostu na r. Savi kod Kranja zaseda 7. bataljona Gorenjskog NOP odreda napala nemačku policijsku auto-kolonu od 6 automobila, nanevši joj znatne gubitke. Time je omogućila da ostale snage bataljona nesmetano izvrše mobilizaciju u s. Stražišču, u neposrednoj blizini Kranja.

⚔️ 19. 6. 1943. Član VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj obavestio vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita o povoljnoj vojnoj i političkoj situaciji u Sloveniji i o slanju dve brigade u deo Slovenije pod nemačkom okupacijom u cilju vođenja dejstava i mobilizacije na tom području, te tražio odobrenje za formiranje divizija i ukidanje operativnih zona.

⚔️ 20. 6. 1943. CK KP Slovenije dao PK KPS za Slovenačko primorje ocenu dotadanjeg rada i uputstvo za budući rad i konstatovao da najveći rezultat NOB-a u Slovenačkom primorju predstavlja uspela mobilizacija, koju ni pooštrene represalije nisu mogle da spreče. Istovremeno je ukazano na opasnost -sredinaštva- kao nove forme rada reakcije i naglasio potrebu za daljim učvršćenjem Partije i stvaranjem jedinstvenog oslobodilačkog pokreta.

⚔️ 27. 6. 1943. GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio 12. diviziji NOVJ da se iz Slavonije, preko Bilo-gore, Moslavine i Kalnika, prebaci u Hrvatsko zagorje sa zadatkom da s tamošnjim jedinicama pristupi zauzimanju manjih neprijateljskih uporišta, politički deluje i sprovede mobilizaciju.

⚔️ 11. 7. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 2. proleterske udarne divizije NOVJ da, ofanzivno dejstvujući na pl. Ozrenu i u Trebavi, poruši prugu i put Tuzla-Doboj i prugu Maglaj-Doboj, likvidira četnička uporišta, stvori slobodnu teritoriju na tom području i omogući mobilizaciju naših boraca i smeštaj naših bolnica.

⚔️ 25. 7. 1943. Na sastanku MK KPJ za Andrijevicu analizirana vojno-politička situacija u srezu i odlučeno: efikasnim merama sprečavati oživljavanje četničke organizacije i suzbijati četničku propagandu, izvršiti mobilizaciju novih boraca za partizanske bataljone i stvarati legalne partizanske jedinice u svakom mestu na slobodnoj teritoriji.

⚔️ 8. 8. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 2. proleterske udarne divizije NOVJ da svoja dejstva usmeri u pravcu Foče, Sandžaka i Crne Gore sa zadatkom da na toj prostoriji likvidira četnike, reorganizuje 3. proletersku (sandžačku) NOU brigadu, prikupi delove 5. crnogorske NOU brigade, vrši mobilizaciju, formira 2. korpus NOVJ i vojnički se pripremi za događaje u slučaju brze kapitulacije fašističke Italije.

⚔️ 10. 8. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito uputio Štabu 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ direktivu za vojno-politički rad u centralnoj i istočnoj Bosni: živo raditi na mobilizaciji boraca za naše jedinice, likvidirati četnike, porušiti komunikacije, formirati nove NOP odrede i stvoriti bolnice za ranjenike i magacine za hranu u teško pristupačnim rejonima.

⚔️ 10. 8. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito dao Štabu 2. bosanskog udarnog korpusa direktivu za dalji vojno-politički rad, naglasivši mu: da uz pomoć antifašističkih organizacija razvija najživlju aktivnost za mobilizaciju novih boraca, da likvidira četnike i onemogući kretanje neprijateljskih jedinica po komunikacijama i da formira NOP odrede na sektorima gde do tada nisu bili formirani.

⚔️ 28. 8. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Glavnom štabu NOV i PO za Srbiju da pristupi formiranju brigada i divizija koje će imati zadatak da teritoriju Srbije čiste od kvislinških formacija, suzbijaju uticaj Nedića i Draže Mihailovića i stvaraju uslove za najširu mobilizaciju.

⚔️ 30. 8. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito obavestio Štab 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ o vojno-političkoj situaciji u pojedinim pokrajinama Jugoslavije i dao mu uputstva za rad po dolasku u istočnu Bosnu: uništiti četnike na tom području; likvidirati domobranska uporišta, a domobrane uvrstiti u svoje jedinice; težiti uništenju četnika na Romaniji i obuhvatiti Sarajevo sa severne strane; sprovesti mobilizaciju i posvetiti punu pažnju vojno-političkom vaspitanju u jedinicama; pozadinske baze i ustanove postavljati daleko od puteva; 16. udarnu diviziju NOVJ staviti pod svoju komandu; održavati stalnu vezu sa partizanskim snagama u Sremu itd.

⚔️ 0. 9. 1943. Treći oblasni komitet KPM (obuhvatao srezove: Veles, Kavadarci, Negotin i Đevđelija) izdao proglas stanovništvu da se ne odaziva mobilizaciji koju sprovode okupatorske vlasti, već da stupa u redove NOVJ.

⚔️ 6. 9. 1943. VŠ NOV i POJ, naredio Štabu 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ da punu pažnju posveti mobilizaciji novih boraca i učvršćenju NO odbora i komandi mesta i vojnih područja.

⚔️ 8. 9. 1943. GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu povodom kapitulacije Italije: razoružati italijanske i kvislinške jedinice, uspostaviti narodnu vlast, izvršiti opštu mobilizaciju i sprovesti mere za odbranu oslobođene teritorije od prodora nemačkih vojnih snaga.

⚔️ 9. 9. 1943. Povodom kapitulacije Italije, vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito uputio depešu Štabu 2. proleterske udarne divizije NOVJ: sa italijanskim jedinicama pregovarati o predaji oružja ili o zajedničkoj borbi protiv nemačkih jedinica; najhitnije preduzeti mobilizaciju u Sandžaku, Crnoj Gori i Hercegovini.

⚔️ 9. 9. 1943. CK KP Slovenije povodom kapitulacije Italije izdao uputstvo okružnim i rejonskim komitetima: uspostaviti vlast Osvobodilne fronte i izvršiti mobilizaciju svih muškaraca sposobnih za oružje.

⚔️ 11. 9. 1943. Izvršni odbor Osvobodilne fronte raspisao izbore za Zbor poslanika slovenačkog naroda i izdao proglas o opštoj mobilizaciji i preuzimanju celokupne vlasti na teritoriji Slovenije.

⚔️ 11. 9. 1943. U s. Vogerskom (kod Gorice) obrazovano Narodnooslobodilačko veće za Slovenačko primorje. Veće je, kao svoj prvi akt, proglasilo opštu mobilizaciju stanovništva i raspisalo izbore za NO odbore.

⚔️ 12. 9. 1943. Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije izdao naredbu o mobilizaciji potrebnog broja ljudstva, bicikla i konja na teritoriji Debarca radi organizovanja kurirske i obaveštajne službe na slobodnoj teritoriji.

⚔️ 14. 9. 1943. Sekretar 1. oblasnog komiteta KPM dostavio izveštaj delegatu CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozara Vukmanoviću Tempu o stanju u oslobođenom Debru i o nepravilnom stavu rukovodstva albanskih partizanskih jedinica u pogledu delegiranja predstavnika za NO odbore, podele zaplenjenog oružja, mobilizacije ljudstva za NOP odred i drugo.

⚔️ 18. 9. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da s manevarskom grupom (4. proleterskom (crnogorskom) NOU i 2. dalmatinskom NOU brigadom) izvrši pokret u pravcu Sandžaka i Limske doline radi razoružavanja italijanskih jedinica i radi uspešnije mobilizacije.

⚔️ 20. 9. 1943. Štab 2. udarnog korpusa NOVJ, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ i 4. proleterska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ otpočeli marš iz rejona Foče u Sandžak i Crnu Goru radi mobilizacije novog ljudstva, razbijanja četnika i razoružavanja italijanske divizije -Venecija-.

⚔️ 23. 9. 1943. Član Politbiroa CK KPJ i delegat CK KPJ Ivan Milutinović uputio sekretaru PK KPJ za Crnu Goru i Boku uputstvo o merama za mobilizaciju ljudstva i o slanju političko-partijskog kadra radi popune đveju crnogorskih brigada i formiranja treće. S obzirom na mogućnost proširivanja rada PK on nalaže popunu PK KPJ i PK SKOJ-a.

⚔️ 3. 10. 1943. U Pljevljima održana sreska izborna konferencija na kojoj je izabran SNO odbor i donesena rezolucija o organizovanju, učvršćenju i proširenju narodne vlasti, o ostvarenju jedinstva svih naprednih snaga za borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika, o mobilizaciji za NOVJ i o blagovremenom snabdevanju jedinica hranom i drugim potrebama.

⚔️ 5. 10. 1943. PK KPJ za Vojvodinu uputio partijskim rukovodstvima u pozadini i vojsci direktivu za najširu mobilizaciju svih ljudskih i materijalnih snaga.

⚔️ 9. 10. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tnto uputio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ direktivu o osnovnim zadacima, likvidirati četnike; potpuno razoružati italijanske jedinice ili ih pridobiti da se pod našom komandom zajednički bore protiv neprijatelja; stvarati NO odbore i učvrstiti narodnu vlast; vršiti mobilizaciju na celoj teritoriji koja je pod kontrolom naših jedinica. Pored toga, u direktivi je iznet i plan o prenošenju težišta dejstava NOVJ u Srbiju i Makedoniju; saopštava da se upućuje na sektor korpusa 5. udarna divizija NOVJ radi dejstava u Sandžaku, te da se ista privremeno stavlja pod njegovu komandu.

⚔️ 25. 10. 1943. Održana sreska konferencija sekretara opštinskih komiteta SKOJ-a sreza nikšićkog. Ocenjeni su politička situacija i stanje u srezu i postavljeni su ovi zadaci: ideološko-političko uzdizanje i omasovljenje SKOJ-a; učvršćenje omladinskih rukovodstava; rad sa pionirima, mobilizacija omladine u NOVJ i dr.

⚔️ 10. 12. 1943. U s. Brgudcu (kod Buzeta), u Istri, u prisustvu 150 delegata, otpočelo dvodnevno partijsko savetovanje, na kome su doneti zaključci da se učvrste organizacije KPJ i SKOJ-a, kadrovi ideološki jače uzdižu, proširi mobilizacija za NOV i ojačaju NO odbori.

⚔️ 25. 12. 1943. U s. Crkvicama (kod Gacka) počelo trodnevno oblasno savetovanje KPJ za Hercegovinu. Postavljeni su aktuelni zadaci: jačanje političkog rada, puna dobrovoljnost vojne mobilizacije, pažljiv odnos prema imovini stanovništva i više napora za razvoj i ugled organa vlasti i masovnih organizacija. Formirano je okružno povereništvo KPJ za zapadnu Hercegovinu.

⚔️ 5. 1. 1944. Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku naredio Štabu Lovćenskog NOP odreda da pojača politički rad na svom području i na taj način stvori uslove za uspešniju mobilizaciju boraca.

⚔️ 20. 1. 1944. GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu o reorganizaciji odeljenja i odseka. U GŠ su formirana ova odeljenja: operativno, obaveštajno, organizacijsko-mobilizacijsko, za vezu, za pozadinu, ekonomsko, sanitetsko, propagandno i sudsko.

⚔️ 30. 1. 1944. S područja Banjške planote 30. divizija 9. korpusa NOVJ otpočela marš preko r. Soče u Brda i Benešku Sloveniju sa zadatkom da tamo izvrši mobilizaciju boračkog ljudstva i proširi ustanak do krajnjih etničkih granica na zapadu. Divizija je prešla r. Nadižu i izbila delom snaga sve do s. Platišča, vodeći teške borbe kod s. Debenja, s. Liga i s. Kambreškog (kod Tolmina). 20. februara, izvršivši zadatak, probila se preko r. Soče na područje Banjske planote i pl. Krna.

⚔️ 2. 2. 1944. Prvi oblasni komitet SKOJ-a dostavio izveštaj Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Makedoniju o merama koje nemački okupator sprovodi radi razbijanja jedinstva makedonske i šiptarske omladine: nemački okupator je najreakcionarniji deo šiptarske omladine uključio u žandarmerijsku službu ili uputio u gestapovske škole; on je sproveo prinudnu mobilizaciju u tetovskom, gostivarskom i debarskom srezu, gde je mobilisao oko 2000 ljudi za kvislinške formacije.

⚔️ 8. 2. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito izdao naredbu o organizaciji i strukturi štabova koipusa. Štab korpusa ima operativni deo i korpusnu vojnu oblast; operativni deo ima odsek operativni, za vezu, obaveštajni, za naoružanje, intendanturu, sanitet i vojni sud; korpusna vojna oblast, kojom rukovodi zamenik komandanta, ima odsek za mobilizaciju, za saobraćaj, ekonomski, sanitetski, za zaštitu naroda i oblasni vojni sud; u slučaju odlaska operativnog dela štaba, rukovođenje jedinicama na području korpusa preuzima zamenik komandanta. Naredba precizira izvršne organe: komande područja (koje obuhvataju jednu ekonomsku teritorijalnu celinu od 2-3 sreza), komande mesta i seoske straže, njihov sastav i zadatke. Divizije koje su vezane za jednu teritoriju uspostavljaju vojnu vlast u duhu ove naredbe. Ukidaju se sve dotadašnje naredbe o organizaciji vojne vlasti u pozadini. (Tumačenja i razjašnjenja ove naredbe data su od strane VŠ 23. februara 1944.)

⚔️ 19. 2. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: obaveštava da će 5. udarna divizija uskoro krenuti za Srbiju; naređuje da se na prostoriju Kalinovik-Foča-Goražde upute planirane snage koje će se povezati s jedinicama 2. udarnog korpusa NOVJ u Sandžaku; ukazuje na značaj rejona Kalinovika s obzirom na mogućnost savezničkog iskrcavanja, kao i na mogućnost dejstvovanja ka Trnovu, Sarajevskom polju i pruzi Pale-Sarajevo i povezivanje sa hercegovačkim snagama preko Uloga; naređuje da se 5. udarnoj diviziji dodeli radio-staniea i ističe da su uslovi za mobilizaciju povoljni.

⚔️ 0. 3. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ od 8. februara, formirana Vojna oblast 5. udarnog korpusa NOVJ (pet odseka: mobilizacijski, ekonomski, saobraćajni, sanitetski i odsek za zaštitu naroda).

⚔️ 3. 3. 1944. Predsednik NKOJ-a Josip Broz Tito uputio Izvršnom odboru ZAVNOH-a uputstvo o formiranju i zadacima privrednih komisija. Privredne komisije, sa funkcijom pomoćnog organa, treba odmah formirati pri Izvršnom odboru ZAVNOH-a i pri NO odborima. Zadaci su privrednih komisija: obraditi i zasejati svu privatnu zemlju, napuštenu zemlju obraditi u korist NO fonda; izvršiti mobilizaciju stoke i poljoprivrednog alata i nabaviti seme; prikupljati podatke o stanju stočnog fonda, o industrijskim preduzećima i dr. Ovo uputstvo je dostavljeno svim izvršnim odborima zemaljskih veća u Jugoslaviji ili štabovima korpusa NOVJ.

⚔️ 7. 3. 1944. Na osnovu naredbe Vrhovnog Štaba NOV i POJ od 8. februara 1944. godine, Glavni štab NOV i PO za Hrvatsku izdao naredbu o reorganizaciji štabova korpusa. Po njoj je predviđeno da Štab sačinjavaju: komandant, politički komesar, zamenik komandanta, načelnik štaba i pomoćnik načelnika štaba. Pored toga, štab ima operativni deo (odseci: operativni, za vezu, obaveštajni, za naoružanje intendantura, sanitet i vojni sud) i korpusnu vojnu oblast (odseci: za mobilizaciju, za saobraćaj, ekonomski, sanitetski, za zaštitu naroda i oblasni vojni sud).

⚔️ 11. 3. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formirana Vojna oblast 3. korpusa NOVJ (odseci: za mobilizaciju, za saobraćaj, ekonomski, sanitetski za zaštitu naroda i oblasni vojni sud).

⚔️ 16. 3. 1944. Izvršivši prisilnu mobilizaciju, četnički Rasinski i Toplički korpus preduzeli iz Kosanice i gornjeg toka r. Toplice napad na jedinice Štaba južnomoravskih brigada u Toplici i Jablanici. Trebalo je da tim četničkim jedinicama sadejstvuju četnički Jablanički i Kosovski korpus s pravca Jablanice a četnički Resavski korpus preko pl. Jastrepca, dok bi jedinice SDS i SDK i bugarske jedinice zatvarale sve pravce koji izvode u dolinu J. Morave, ne dozvoljavajući jedinicama NOVJ da se prebace na desnu obalu J. Morave. U borbama vođenim do 20. marta jedinice NOVJ su odbile sve napade četnika i proterale ih ka pl. Kopaoniku. Četnici su imali preko 300 mrtvih i veći broj ranjenih, a jedinice NOVJ oko 40 mrtvih. Zaplenjeno: 2 topa, 6 minobacača i veća količina drugog oružja i opreme.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Budimpešta, 4. i 6. april 1941. Telegrami nemačkog poslanika Erdmannsdorffa Ministarstvu inostranih poslova o samoubistvu Pála Telekija i o mobilizacijama u Mađarskoj

📜 Budimpešta, 12. april 1941. Dopis II odeljenja načelništva Generalštaba ministru unutrašnjih poslova o internaciji stranih državljana i mobilizaciji nelojalnih građana Mađarske u posebne jedinice

📜 Instrukcija Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske partijskom članstvu u vezi s jačanjem masovne borbe, te pitanjem mobilizacije, sabotaža, propagande, veza, kontrole, konspiracije i obavještavanja

📜 Izvještaj štaba bataljona Velebit koncem rujna 1911 god. štabu Grupe NOP odreda za Liku o borbama i izvršenoj općoj mobilizaciji naroda za borbu protiv okupatora i njegovih slugu

📜 Uputstvo Štaba Sarajevske oblasti od 4 septembra 1941 god. za mobilizaciju ljudstva i organizaciju rada u jedinicama i na terenu

📜 Naređenje komandanta četničkih odreda jugoslovenske vojske od 9. septembra 1941. za mobilizaciju i formiranje jedinica

📜 Poziv Zajedničkog štaba Valjevskog partizanskog odreda i četničkog odreda Vlade Zečevića od 20. septembra 1941. pripadnicima bivše vojske da se odupru Nedićevoj mobilizaciji i da stupaju u redove boraca protiv okupatora

📜 Uputstvo načelnika Komande četničkih odreda jugoslovenske vojske od 28. septembra 1941. za mobilizaciju ljudstva i materijalnih sredstava

📜 Uputstvo štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda za Crnu Goru, Boku i Sandžak od oktobra 1941 god. za izradu mobilizaciskih spiskova

📜 Proglas Okružnog komiteta KPH Bjelovar upućen vojnicima, podoficirima, oficirima i svim vojnim obveznicima s pozivom da se ne odazovu mobilizaciji koju organizira ustaški režim

📜 Naredba br. 5 Komande NOP odreda Korduna i Banije od 2 studenog 1941 god. o mobilizaciji sposobnog ljudstva za vojsku

📜 Naređenje Draže Mihailovića od 20 decembra 1941 god. komandantu četničkih odreda Crne Gore za mobilizaciju svih oficira, podoficira i vojnih obveznika u četničke organizacije

📜 Telegram Ministarstva domobranstva NDH kotarskom predstojniku u Koprivnici o mobilizaciji rudara koji štrajkuju u rudniku Mirna

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od januara 1942 god. Oblasnom komitetu KPJ za Sandžak o stvaranju preduslova široke mobilizacije narodnih masa za uspešnu borbu protiv okupatora i njegovih četničko-ustaških slugu

📜 Izveštaj Ive Ribara-Lole od 7 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu slabom političkom radu među partizanskim četčma u Mokrom, Vučjoj Luci i Crepoljskom i o proglašenje opšte mobilizacije u Pavelićevoj NDH

📜 Proglas Sreskog komiteta KPJ za zemun od 12. januara 1942. god. Srbima, Hrvatima i Nemcima povodom mobilizacije u NDH

📜 Pismo CK BKP Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju od 15. januara 1942. god. po pitanju sprovođenja mobilizacije od strane bugarske fašističke vlasti

📜 Proglas Operativnog štaba NOP i dobrovoljačkih odreda za Istočnu Bosnu od 23 januara 1942 god. povodom izdajničkog rada četničkih vođa i poziv na opštu mobilizaciju

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 veljače 1942 god. političkim komesarima odreda o raskrinkavanju izbjegličke vlade, četnika i ustaša i mobilizaciji hrvatskih masa za oružanu borbu

📜 Naredba Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 februara 1942 god. za mobilizaciju vojnih obveznika u Fočanskom, Čajničkom i Pljevaljskom srezu

📜 Naredba i uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 februara 1942 god. za mobilizaciju vojnih obveznika u Fočanskom, Cajničkom i Pljevaljskom srezu

📜 Obaveštenje Bitoljskog okružnog komiteta KPJ od 12. februara 1943. god. partizanskoj četi Jane Sandanski o mobilizaciji koju priprema bugarska vlast

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 februara 1942 god. komandantu Pljevaljskog bataljona o radu na teritoriji čajničkog i Pljevaljskog sreza i o mobilizaciji ljudstva za NOP i DV Jugoslavije

📜 Izvještaj štaba Prvog fočanskog bataljona od 22 februara 1942 god. o jačini jedinica na položaju i mobilizaciji novih boraca

📜 Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 25 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o razbijanju partizanskih snaga kod Kolašina i mobilizacijn naoružanog ljudstva radi obezbjeđenja teritorije odreda od napada četničkih snaga

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 27 februara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o mobilizaciji i upućivanju partizana za zaustavljanje četničkog nadiranja prema Lijevoj Rijeci i Morači

📜 Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 28 februara 1942 god. pretstavniku Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku o mobilizaciji i upućivanju svih raspoloživih partizanskih snaga za borbu protiv četnika

📜 Obavještenje Glavnog štaba NON odreda za Crnu Goru i Boku od 2 marta 1942 god. o situaciji na području Komskog odreda i naređenje Lovćenskom odredu za mobilizacnju i odašiljanje jačih snaga u Vasojeviće za borbu protiv četnika

📜 Poziv Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 ožujka 1942 god. vojnim obveznicima i domobranima za izbjegavanje mobilizacije i pristupanje NOB

📜 Proglas Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske upućen vojnim obveznicima u kojem se pozivaju da izbjegavaju mobilizaciju u domobranstvo i stupaju u narodnooslobodilačku borbu

📜 Izvod iz pisma Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 22. marta 1942. Sreskom komitetu za Zemun o pravilnom sprovođenju političke linije i mobilizaciji snaga za borbu

📜 Naređenje Momčila Đujića od 24. ožujka 1942. komandirima četa puka »Petra Mrkonjića« za mobilizaciju boraca i pojačanu budnost

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 1. aprila 1942. god. rukovodstvu partizanskog odreda Sremski Karlovci o mobilizaciji i naoružanju NOP odreda 

📜 Iz pisma Edvarda Kardelja Ivi Loli Ribaru o pitanju mobilizacije partizana iz Zagreba i pitanju veza sa Vrhovnim štabom NOP i DV Jugoslavije

📜 Uputstvo komandanta Rasinskog četničkog korpusa od 15. aprila 1942. za rad na organizaciji i formiranju jedinica pre objave mobilizacije

📜 Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 27 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o uspostavljanju veze sa slovenskim partizanima i o mobilizaciji novih boraca

📜 Odluka štaba Druge grupe partizanskih odreda Slovenije od 25 maja 1942 god. o privremenoj mobilizaciji radne snage i oruđa na području Stične, Krke i Žužemberka

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 svibnja 1942 god. Štabu Kordunaške grupe NOP odreda o borbi protiv četnika, formiranju pokretnih udarnih bataljona i mobiliziranju Hrvata u NOB

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 1. lipnja 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uspješnom djelovanju kombinovanog odreda na tromeđi i poboljšanim uvjetima za mobilizaciju

📜 Uputstvo političkog komesara 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 4. juna 1942. političkim komesarima i delegatima podređenih jedinica o mobilizaciji hrvatskog stanovništva, disciplini u odredima i saradnji sa narodnooslobodilačkim odborima

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Štabu Treće proleterske NOU brigade da požuri sa reorganizacijom svojih jedinica i mobilizacijom konja

📜 Naredba komandanta područja Durmitorskog NOP i DO od 5 juna 1942 god. o mobilizaciji omladine na području Durmitorskog NOP i DO

📜 Okružnica Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku upućena svim rukovodstvima SKOJ-a u Hrvatskoj u vezi s provođenjem direktive Centralnog komiteta KP Hrvatske o mobilizaciji omladine za rezervne omladinske čete na dobrovoljnoj osnovi

📜 Direktiva Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku od 11. lipnja 1942. svim skojevskim rukovodstvima u Hrvatskoj za provođenje mobilizacije i stvaranje omladinskih četa i bataljona u pozadini

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 29 jula 1942 god. Štabu Petog krajiškog NOP odreda o borbama s neprijateljskim snagama iz Kupresa i naređenje da se sistematski poruši komunikacija Glamoč - Livno i onemogući neprijatelju mobilizacija iz rejona Livna

📜 Izvještaj komandira mobilizirane čete od 31. srpnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o upućivanju članova partizanskih porodica s Iža u logor na Molatu

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 8. kolovoza 1942. partizanskoj Dinarskoj grupi kod Omiša za rušenje ceste Omiš—Zadvarje i Omiš—Makarska i da pristupe masovnoj mobilizaciji novih boraca

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 26. kolovoza 1942. Mjesnom komitetu KPH Split o potrebi mobilizacije što većeg broja ljudi za partizanske odrede

📜 Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 1 rujna 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o formiranju Prve dalmatinske udarne brigade, o povoljnim izgledima za dalju mobilizaciju boraca i o situaciji u Kninskoj Krajini

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operaitivne zone od 1. rujna 1942. političkom komesaru Glavnog Štaba NOP odreda Hrvatske o formiranju Prve dalmatinske udarne brigade, o povoljnim izgledima za dalju mobilizaciju boraca i o situaciji u Kninskoj krajini 

📜 Izveštaj Pokrajinskog komiteta KPS za Gorenjsku Centralnom komitetu KPS o neuspehu nemačke mobilizacije

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i mobilizaciji u narodnooslobodilačku vojsku na području kotara

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 21 prosinca 1942 god. o načinu sprovođenja mobilizacije

📜 Upozorenje šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 27 decembra 1942 god. komandama područja na isključivu kompetenciju Vrhovnog štaba za mobilizaciju radi popune jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Varaždin Okružnom komitetu KPH Varaždin o proglašenju Pavelićeve mobilizacije, racijama i teroru ustaša po selima varaždinskoga kotara

📜 Naređenje šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 6 januara 1943 god. o pripremama za izradu mobilizaciskih spiskova

📜 Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9 januara 1943 god. o izradi mobilizaciskih spiskova vojnih obveznika

📜 Uputstvo šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 12 januara 1943 god. o načinu popune mobilizaciskih dokumenata

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 20 januara 1943 god. Štabu Gorenjskog odreda za mobilizaciju i prelaz u ofanzivne akcije

📜 Izveštaj Štaba Prvog bataljona Simon Gregorčič od 23 januara 1943 god. Štabu Soškog odreda o mobilizaciji i akcijama Bataljona

📜 Direktive Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 28 januara 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Slovenačko Primorje za mobilizaciju slovenačkog i aktivizaciju italijanskog stanovništva

📜 Naredba Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 28 januara 1943 god. Štabu Prvog i Trećeg bataljona za dalju mobilizaciju na njihovom terenu

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 30 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Ostrožac, opkoljavanju 737 puka 717 divizije i opštoj mobilizaciji na sektoru Grmeča i Podgrmeča

📜 Proglas Operativnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od februara 1943. povodom četničke mobilizacije za borbu protnv partizana van teritorije Crne Gore

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 1 februara 1943 god. Štabu Devete krajiške brigade za mobilizaciju ljudstva i formiranje Glamočkog bataljona

📜 Okružnica br. 2 Narodnooslobodilačkog odbora Dalmacije od 7. veljače 1943. u povodu opće mobilizacije

📜 Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 15 februara 1943 god. Štabu Istočnodolenjskog i Zapadnodolenjskog odreda za mobilizaciju

📜 Pismo s terena Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica upućeno Kotarskome komitetu KPH Donja Stubica o događajima na terenu, o mobilizaciji, te podacima o prikupljenom oružju na području općina Donja Stubica, Bistra i Oroslavje

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOV i i PO Slovenije od 18 februara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske za mobilizaciju na sektoru Ribnica-Sodražica i u Loškoj Dolini

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 februara 1943 god. Štabu Osme brigade Sedme NOU divizije za upornu odbranu pravca Bugojno - Gornji Vakuf i mobilizaciju transportnih sredstava radi evakuacije plena iz Prozora

📜 Obaveštenje političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 21 februara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Slovenije i članu Vrhovnog štaba NOV i POJ o uspesima mobilizacije u Primorskoj, Štajerskoj i Gorenjskoj

📜 Obavještenje Ministarstva vanjskih poslova NDH od 23 veljače 1943 god. o naredbi četničke komande za mobilizaciju

📜 Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 26. veljače 1943. Guver-natoratu Dalmacije o sprovedenoj mobilizaciji za partizane u Splitu i okolici

📜 Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu IV bataljona III odreda o potrebi grupisanja postojećih snaga, mobilizaciji novih boraca, održavanja diverzantskog kursa, formiranja gerilskih grupa i voda za vezu

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Srijem Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama, organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije na terenu i u vojsci; o razvoju i radu NOO-a i AFŽ; o radu Agitpropa i o uspjehu mobilizacije boraca u NOV

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o brojnom stanju i radu partijskih, skojevskih i antifašističkih organizacija na terenu, o agitaciono-propagandnom i kulturno-prosvjetnom radu Komiteta, o uspjehu mobilizacije, uspostavi veza sa domobranima, kao i o raspoloženju naroda i nacionalnih manjina prema NOP-u

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju i Srijem o političkim prilikama i raspoloženju naroda, o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije, o formiranju kotarskih komiteta i o uspjehu mobilizacije boraca u NOV

📜 Izvještaj Štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu komandi područja na mobilizaciji i vojnom uzdizanju boraca, političkom povezivanju s narodom i osiguravanju zaliha hrane za snabdijevanje boraca

📜 Naredba vođe Njemačke narodne skupine, kao komandanta Odreda za akciju (ES), o reorganizaciji i prestrojavanju ljudstva Odreda od 1908. godišta pa dalje u oružane SS jedinice, izuzev odjeljenja za osiguranje željeznica. Vojno sposobno ljudstvo Odreda od 1907. godišta nadalje bit će mobilizirano u ES bataljone domovinske zaštite (raspoređene u tri bataljona) i služit će za obranu njemačkih naselja i obitelji pripadnika Skupine, koji su mobilizirani u SS jedinice i bore se izvan domovine

📜 Pismo NOO-a Dalmacije od 5. ožujka 1943. Kotarskom NOO-u Hvar, Brač i Vis o vraćanju kućama novomobiliziranih boraca koji se nisu mogli uključiti u partizanske jedinice

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o hapšenju Ive Marinkovića, kooptiranju novih članova u Povjerenstvo CK KPH u Zagrebu, o teroru i hapšenjima u Zagrebu, aktivnosti HSS, mobilizaciji u NOV i ofenzivi na Moslavački NOP odred

📜 Obavijest Okružnoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Zagreb o slanju mobiliziranih grupa u partizane za što im je potrebna stalna veza OK KPH Zagreba s Kalničkim partizanskim odredom, te o drugim pitanjima

📜 Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske štabovima I i II odreda o poduzimanju akcija u pozadini protivnika, o mobilizaciji novih boraca, o uspostavljanju suradnje s NOO-ima i komandama područja radi reorganizacije pozadine i pravilnog objašnjavanja neuspjeha operacije Braun u Slavoniji

📜 Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske štabovima I i II odreda o poduzimanju akcija ekonomskog karaktera, provođenju mobilizacije boraca j o postupku sa zarobljenim njemačkim vojnicima

📜 Izvještaj Komande ispostave Psunjskog područja na Bilo-gori Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o vojno-politličkom radu partizanskih straža, djelatnosti HSS-a među narodom, obavještajnoj, informativnoj i intendantskoj službi i o uspjehu mobilizacije boraca u NOV

📜 Naredba Štaba IV divizije NOVH svim podređenim jedinicama za pokret u novoraspoređene baze radi odmaranja boraca, prikupljanja namirnica i mobilizacije boraca u NOV

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva u Zagrebu o akcijama partizana na području Bilo-gore i Psunja i o hapšenju Hrvata i pripadnika Njemačke narodne skupine u selima oko Daruvara zbog toga što se nisu odazvali mobilizaciji

📜 Izvještaj Regrutne komisije III operativne zone za okrug Nova Gradiška Štabu Zone i Štabu IV divizije NOVH o uspjehu mobilizacije boraca u NOV

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara XI NO brigade IV divizije NOVH Centralnom komitetu KPH o radu i organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije u toku i poslije operacije Braun, o promjeni i popuni kadrova u jedinicama Brigade, o vojinom, ideološkom i političko-prosvjetnom uzdizanju boraca, o radu Agitpropa i uspjehu mobilizacije boraca u NOV

📜 Dopis Štaba I odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o uspjehu mobilizacije novih boraca u selima na području zapadne Posavine

📜 Pismo Štaba IV divizije NOV li PO Hrvatske Štabu Kalničkog NOPO II operativne zone kojim ga obavještava o situaciji u Slavoniji i moli da mu se pošalje bataljon novomobiliziranih boraca

📜 Izveštaj političkog komesara Moslavačkog NOP odreda od 1. aprila 1943. političkom komesaru 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske o uspešnoj mobilizaciji novih boraca i političkom radu

📜 Naredba komandanta 2. ravnogorskog korpusa od 20. aprila 1943. komandantima brigada za mobilizaciju radi odlaska u borbu protiv jedinica NOVJ u oblasti Sandžaka i Crne Gore

📜 Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 29 aprila 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o mobilizaciji na području Kamnika i aktivnosti neprijatelja

📜 Zapisnik sa sastanka Kotarskoga komiteta KPH Dugo Selo upućen Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji u kotaru, organizacijskom stanju partijske organizacije, provedenoj mobilizaciji i akcijama

📜 Dopis Prosvjetnog odbora Komande Papučko-kndijskog područja Štabu XVII NO brigade s molbom za mobilizaciju učitelja simpatizera NOB-a

📜 Izvještaj okružnog rukovodioca Njemačke narodne skupine Srednja Drava - Ilova o političkim prilikama na okrugu, o nesigurnom položaju njemačkog stanovništva uslijed aktivnosti partizana i o slaboj mogućnosti političkog djelovanja vođstva Skupine na pripadnike mjesnih skupina u kotarima: Pakrac, Daruvar, Grubišno Polje i Garešnica. Okružni rukovodilac navodi da partizani imaju veliki utjecaj i uživaju svestranu podršku ne samo među hrvatskim i srpskim stanovništvom, koje se sve više odaziva partizanskim pozivima za mobilizaciju, nego i u organima javne uprave, gdje se službenici drže pasivno prema ovim pojavama, a mnogi čak i simpatiziraju NOP i ne poduzimaju nikakve mjere da se postojeće stanje sredi. Ovakve pojave djeluju negativno na moral pripadnika Skupine, stoga okružni rukovodilac predlaže poduzimanje vajnih operacija širih razmjera na području Papuka i Bilo-gore kako bi se pružila zaštita njemačkim porodicama čiji su sinovi mobilizirani u SS jedinice i bore se van domovine, na istočnom frontu

📜 Izvještaj Komande Diljskog .područja Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji i proslavi Prvog maja, o radu NOO-a i uspješnoj mobilizaciji boraca, o radu pete kolone i ubacivanju agenata u redove NOV, o formiranju Diljskog bataljona i o političkom radu partizanskih straža, relejnih stanica, intendantura i Agitpropa Područja

📜 Izvještaj Štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama I i II odreda, formiranju Čehoslovačkog bataljona i mobilizaciji boraca u NOV

📜 Izvještaj Štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji, raspoloženju naroda i uspjehu mobilizacije boraca u NOV o reakcionarnom radu vodstva bivše HSS i nastojanju četnika da se prebace u Slavoniju i Srijem; o provođenju izbora za NOO-e i sastanku plenuma Oblasnog NOO-a za Slavoniju; o stanju ranjenika i bolesnika u bolnicama i gerilskim upadima protivnika na oslobođeni teritorij i o političkom radu među borcima odreda, operativnih jedinica i komandi područja

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Pljevlja Aprilski rat Nova Gradiška Velika Gorica Srpska državna straža (nedićevci) Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1942. 9. slovenski korpus NOVJ Operacija Weiss Vrhovni štab NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ustanak u Srbiji 1941. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Crnoj Gori 1942. Durmitorski partizanski odred Omladina u ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Ustanak u Crnoj Gori 1941. Krapina Borbe u Hercegovini 1943. Italija u drugom svetskom ratu Zagreb Bitka za Srbiju Glavni štab Slovenije Hrvatsko domobranstvo Pakrac Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Sloveniji 1943. Borbe u Sloveniji 1944. Glavni štab Hrvatske Virovitica Bugarska u drugom svetskom ratu Dragoljub Draža Mihailović Komski partizanski odred Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) 2. proleterska divizija NOVJ Komunistička partija Hrvatske Josip Broz Tito Hrvatska seljačka stranka Borbe u Makedoniji 1944. Gorenjski partizanski odred Politički komesari u NOR-u SKOJ Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Bjelovar Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu USAOH Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Crnoj Gori 1944. Narodno oslobodilački odbori Glavni štab Srbije Borbe u Dalmaciji 1942. Osvobodilna fronta Borbe u Makedoniji 1943. Četnici u drugom svetskom ratu AFŽ Centralni komitet KPJ Komunistička partija Slovenije Četnici u ustanku Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Dalmaciji 1944. 3. udarna divizija NOVJ 2. udarni korpus NOVJ Glavni štab Crne Gore Lovćenski partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Daruvar Sanitet u ratu