Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Hrvatska seljačka stranka

Za ovaj pojam je pronađeno 39 hronoloških zapisa, 81 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 3. 1941. U Zagrebu poslanik V. Britanije Ronald Kembel vodio razgovore sa Vladimirom Mačekom, Augustom Košutićem i Jurjom Krnjevićem, pokušavajući da ih, kao članove vlade i rukovodioce HSS, nagovori da vlada Kraljevine Jugoslavije ne pristupi Trojnom paktu.

⚔️ 31. 3. 1941. U Zagrebu održana konferencija poslanika i drugih istaknutih funkcionera HSS, na kojoj je razmotrena situacija posle 27. marta. Doneta je rezolucija u kojoj se ističe da je Kraljevina Jugoslavija prestala da postoji, a da će se ponovo, uz podršku i pomoć sila Osovine, stvoriti -država Hrvatska-. Rešeno je da se ta rezolucija odmah uputi vladi Nemačke i ova zamoli da im pruži pomoć i zaštitu.

⚔️ 5. 4. 1941. Izaslanik vođe Trećeg Rajha, Edmund Vesenmajer, iz Zagreba poslao u Berlin ministru inostranih poslova Joakimu fon Ribentropu rezoluciju koju su istaknuti funkcionari HSS-a doneli na sastanku u Zagrebu 31. marta.

⚔️ 10. 4. 1941. U Zagrebu, posle ulaska nemačkih jedinica, objavljeno stvaranje kvislinške Nezavisne Države Hrvatske (NDH). Vođa HSS Vladimir Maček pozvao narod da se novoj vlasti pokori, a članove stranke savetovao da iskreno sarađuju sa novom vlašću.

⚔️ 0. 7. 1941. OK KPH za Sušak izdao letak pod naslovom -U borbu-, u kome poziva sve građanske partije, a u prvom redu HSS, da se udruže sa komunistima u borbi za oslobođenje Hrvatskog primorja i Istre.

⚔️ 0. 8. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio direktivu Centralnom komitetu KPH: da koordinira dejstva u Lici i Bos. krajini, da šalje španske borce u Bosnu i da preduzima mere radi snabdevanja partizana odećom i obućom u zimskim uslovima. Pored toga, on traži da CK KPH odredi tri-četiri predstavnika HSS za Narodni komitet oslobođenja.

⚔️ 10. 8. 1941. Znatan deo prvaka HSS i ostalih organizacija hrvatskog seljačkog pokreta na svečan način pristupio ustaškom pokretu i položio zakletvu Paveliću.

⚔️ 17. 8. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio direktivu Centralnom komitetu KPH: ističe da je rukovođenje ustankom u Hrvatskoj još dosta neorganizovano; zahteva da se taj ustanak organizuje svim silama i objedini pod jednim rukovodstvom, da se drugovi iz Zagreba šalju u partizanske jedinice, da se organizuje NO fond, da se članovima HSS uputi apel da pomažu NOB; traži informacije o radu na stvaranju NO fronta, o političkom radu i o štampi.

⚔️ 5. 9. 1941. CK KPH pozvao sve organizacije i pristalice HSS da pristupe NO frontu i da sarađuju sa svim naprednim elementima u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 8. 4. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, u ime CK KPJ, uputio CK KPH direktivno pismo u kome analizira političku situaciju u zemlji u svetlosti međunarodnih zbivanja; izlaže političku liniju KPJ u odnosu na savez SSSR-a, Engleske i Amerike, na izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije u Londonu, na HSS i druge bivše građanske partije; pred KPH postavlja kao najvažniji zadatak: neumorno stvarati organizacije NOF-a, okupljajući u njih najšire narodne mase.

⚔️ 11. 8. 1942. U Slavoniji otpočelo dvodnevno savetovanje vojnih i političkih rukovodilaca 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske na kome je odlučeno: popuniti Štab 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske i štabove jedinica; intenzivno politički raditi među stanovništvom, propagirajući NOB i raskrinkavajući domobrane, ustaše i rukovodioce HSS, a samim tim povećavati broj novih boraca za partizanske jedinice. Pored toga, odlučeno je da se od delova 1. slavonskog NOP odreda formira još jedan odred u Slavoniji.

⚔️ 18. 8. 1942. Politički komesar 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio direktivno pismo političkim komesarima podređenih jedinica: raskrinkati rad izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu, četnika Draže Mihailovića i rukovodstva HSS; preduzeti akcije širih razmera protiv okupatora, ustaša, domobrana i četnika u cilju proširenja i povezivanja slobodne teritorije Like, Korduna, Cazinske krajine i Banije.

⚔️ 15. 12. 1942. CK KPH uputio posmo zameniku političkog komesara 8. hrvatske NO brigade i ukazuje na pojačanu aktivnost vodstva HSS protiv NOP-a; objašnjava namere, reakcionarnu ulogu, način delovanja i povezanost HSS sa četnicima i velikosrpskom izbegličkom vladom Kraljevine Jugoslavije u Londonu; ističe potrebu da se vodi otvorena i odlučna borba protiv izdajničke politike vodstva HSS i da se sve partijske i masovne organizacije angažuju na uvlačenju hrvatskih mr.sa i bivših članova HSS u NOB.

⚔️ 25. 12. 1942. U Slavoniji otpočelo trodnevno prošireno oblasno partijsko savetovanje. Odlučeno je: sprovoditi mobilizaciju u svim delovima Slavonije i proširiti oslobođenu teritoriju; posvetiti veću pažnju radu među nacionalnim manjinama, omladinom i ženama; formirati vojne komitete u kasarnama i pojedinim posadama radi aktivnijeg delovanja među domobranima; aktivnije prići raskrinkavanju izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu, Draže Mihailovića i vodstva HSS, popularisati AVNOJ.

⚔️ 30. 12. 1942. GŠ NOV i PO za Hrvatsku izdao Štabu 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske uputstvo o borbi protiv Mačekove politike čekanja i njegove politike pasiviziranja naroda: naglašava se da treba raskrinkavati rukovodioce HSS koji ne sarađuju sa NOP-om, kako bi se celokupno stanovništvo uključilo u NOP.

⚔️ 19. 6. 1943. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj pismom upoznao Izvršni odbor Osvobodilne fronte Slovenije o radu I zasedanja ZAVNOH-a i o početku pregovora sa predstavnicima HSS, te preneo poziv da nekoliko članova Izvršnog odbora poseti ZAVNOH.

⚔️ 25. 6. 1943. Predstavnici HSS u inostranstvu Krnjević i Šutej izjavili u Londonu da će sarađivati u svakoj novoj izbegličkoj vladi koja bude priznala sporazum Cvetković-Maček i koja odobri budžet Banovine Hrvatske.

⚔️ 8. 8. 1943. U Otočcu održana konferencija pristalica i funkcionera HSS iz Like. Konferencija je proglasom pozvala Hrvate Like da stupaju u NOVJ i osudila Mačekovu politiku -čekanja- i zločine ustaša.

⚔️ 14. 8. 1943. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku direktivu u kojoj ističe da je pogrešno pomagati stvaranje neke nove HSS kao osnove saradnje u NOB-u i da jo to čisto interna stvar onih koji to žele; sporazume treba stvarati u okviru ZAVNOH-a, a stvaranje opozicije Vladimiru Mačeku treba da ide po liniji borbe protiv Mačeka.

⚔️ 14. 8. 1943. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj izvestio generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita o postignutom sporazumu sa predstavnicima HSS: da se u okviru ZAVNOH-a obrazuje njihovo političko predstavništvo (izvršni odbor); da se na terenu ne stvaraju samostalne organizacije HSS, nego da jedinstvenim opštenarodnim oslobodilačkim pokretom rukovode NOO-i, u kojima će i HSS imati svoje ljude i da HSS prilazi tom pokretu samo preko ZAVNOH-a.

⚔️ 25. 1. 1944. U selu Ba (kod Valjeva) otpočeo četverodnevni četnički kongres, uz prisustvo 274 delegata, među kojima su bili i predstavnici bivših političkih partija: Živko Topalović, predsednik Socijalističke stranke (SS), Anton Krejči, predstavnik jugoslovenske nacionalne stranke (JNS), inž. Vladimir Predavec, predstavnik HSS i lični izaslanik Vladimira Mačeka, Velimir Jojić, predstavnik Demokratske stranke (DS). Prisustvovao je i kapetan Mensfild, član vojne misije SAD kod četničke Vrhovne komande. Sve organizacije i stranke koje su podržavale četnički pokret ujedinile su se pod nazivom Jugoslovenska narodna demokratska zajednica; obrazovan je Centralni nacionalni komitet Kraljevine Jugoslavije; donet je Opšti narodni program; sastavljena je je rezolucija o zadacima u daljoj borbi protiv NOP-a. Ovaj kongres je bio još jedan pokušaj da se ospori zakonitost AVNOJ-a i da se svetska reakcija mobilise u odbrani četnika Draže Mihailovića.

⚔️ 0. 2. 1944. Mačekova rukovodeća grupa HSS zaključila sporazum sa vladom NDH: da ustaše i domobrani, u času kapitulacije Nemačke, pomognu Mačeku u preuzimanju vlasti, a da rukovodstvo HSS uzme ustaške zločince pod svoju zaštitu.

⚔️ 4. 2. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: obaveštava da je predstavnik rukovodstva HSS Tomo Jančiković, po direktivi predsednika HSS Vladimira Mačeka, stigao u Kairo i preko izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije tražio da ide u London i da se poveže s Jurjem Krnjevićem i drugim rukovodiocima HSS, inače članovima izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, radi pojačane borbe protiv NOP-a.

⚔️ 0. 5. 1944. Šef vojne misije VŠ NOV i POJ general-major Vladimir Velebit se sastao u Londonu sa predsednikom HSS Ivanom Šubašićem. Šubašić mu je izneo razlog dolaska u Englesku, naglašavajući da će nova vlada Kraljevine Jugoslavije biti formirana posle sporazuma sa NKOJ-em. Buduća vlada, po mišljenju Šubašića, treba da bude vlada koalicije, u kojoj bi učestvovali i predstavnici NKOJ-a, a umesto Draže Mihailovića dužnost ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva preuzeo bi Josip Broz Tito. Pored toga, on je naglasio da će buduća vlada Kraljevine Jugoslavije podržati NOP s ciljem da se sve snage u zemlji mobilišu za borbu protiv spoljnih i unutrašnjih neprijatelja.

⚔️ 0. 5. 1944. Održan prvi sastanak između predstavnika NDH Mladena Lorkovića i Davida Sinčića i rukovodilaca HSS Augusta Košutića i Ivana Farolfija. Na njemu je zaključeno: izvesti državni udar, raspustiti ustaške vojne formacije i stranačke organizacije i objedinjenim snagama domobrana i narodne zaštite preuzeti građansku i vojnu vlast u NDH; u zajednici sa četnicima popa Đujića organizovati odbranu na liniji r. Neretva - pl. Bjelašnica - r. Bosna - Vinkovci i pozvati zapadne saveznike da zaposednu dalmatinsku obalu; Anti Paveliću dozvoliti dobrovoljni odlazak u emigraciju, a dužnost predsednika Hrvatske Republike poveriti Vladimiru Mačeku. S planom puča je upoznat i Pavelić, koji se složio sa svim njegovim pojedinostima, ali je o svemu tome nesmotreno obavestio nemačkog poslanika u Zagrebu Zigfrida Kašea. Informisan o pripremama prevrata u Hrvatskoj, Hitler je odmah zatražio od Pavelića da uhapsi i internira vođe puča.

⚔️ 0. 6. 1944. Vodstvo HSS u Jugoslaviji, nezadovoljno sporazumom Tito-Šubašić, odlučilo da jedna njihova delegacija otputuje u inostranstvo i da u ime Glavnog upravnog odbora stranke zapadnim saveznicima preda memorandum: HSS osporava pravo svojim predstavnicima Rudolfu Bičaniću i Ivanu Šubašiću da sklapaju bilo kakve ugovore sa NOP-om.

⚔️ 0. 7. 1944. U Zagrebu rukovodstvo HSS izdalo letak u kome izjavljuje da sa NOP-om ne može praviti sporazum.

⚔️ 20. 7. 1944. Otpočela četvorodnevna sednica četničkog Centralnog nacionalnog komiteta Kraljevine Jugoslavije. U rezoluciji, kojom se u ime četnika osuđuje sporazum Tito-Šubašić, konstatuje se da Ivan Šubašić nije zastupao interese sledećih jugoslovenskih građanskih partija: Jugoslovenske radikalne zajednice, Jugoslovenske nacionalne stranke, Zemljoradničke stranke, Slovenske ljudske stranke, Jugoslovenske socijalidemokratske stranke i Hrvatske seljačke sloge, pa se zbog toga zahteva da vlada odmah podnese ostavku. Sve odluke izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije proglašene su bespravnim.

⚔️ 29. 8. 1944. U Londonu održan sastanak članova Glavnog odbora HSS u inostranstvu. Rešeno je: da se ne odobri sporazum Tito-Šubašić i da se sve pristalice HSS bore protiv međunarodne afirmacije NOP-a; da se položaj Šubašićev iskoristi za osvajanje rukovodeće uloge HSS u rešavanju jugoslovenskog pitanja, te da Toma Jančiković, član Glavnog odbora HSS, stalnim kontaktom sa Ivanom Šubašićem štiti interese HSS Odbačen je predlog prvaka Zemljoradničke stranke dr Branka Čubrilovića o stvaranju koalicije sa Zemljoradničkom i Socijal-demokratskom strankom.

⚔️ 0. 9. 1944. Juraj Krnjević, jedan od rukovodilaca HSS u inostranstvu, postavio je svim izbeglim članovima HSS zadatak da se povežu u političke grupe koje će se boriti protiv NOP-a i sporazuma Tito-Šubašić.

⚔️ 0. 9. 1944. U Bernu (u Švajcarskoj) emigrantska grupa HSS, pod rukovodstvom Bruna Jutronića i Federika Goldonija, formirala odbor pod nazivom -Spas Hrvata-. Ovaj odbor i Balkan klub - sekcija za Švajcarsku 14. septembra, na zajedničkom sastanku u Cirihu, doneli su rezoluciju u kojoj izbegličku vladu Ivana Šubašića proglašuju odgovornom za propast monarhije i izražavaju solidarnost sa Dražom Mihailovićem.

⚔️ 7. 9. 1944. Rukovodstvo HSS uputilo pismo predsedniku izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivanu Šubašiću u kome napada sporazum Tito-Šubašić i ističe svoj plan: obezbediti rukovodeću ulogu u budućoj državnoj zajednici; osigurati pomoć i podršku zapadnih saveznika na razbijanju NOV i POJ pomoću četnika; uvlačiti što šire mase u domobranske jedinice, kao buduću oružanu snagu države Hrvatske pod rukovodstvom HSS.

⚔️ 8. 9. 1944. Inž. August Košutić, član rukovodstva HSS u Hrvatskoj, došao u Otočac da pregovara sa CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku. On je, pored ostalog, zahtevao: da se sreski prvaci i zastupnici HSS, izabrani 1938. godine, priznaju kao predstavnici naroda i izjednače s većnicima ZAVNOH-a, te da se formira zajedničko ustavotvorno telo: Vrhovno veće republike Hrvatske (u kome bi predloženih 79 poslanika HSS, prema 72 poslanika ZAVNOH-a, imali apsolutnu većinu); da se NOV i PO i domobrani spoje u jedinstvenu Hrvatsku vojsku; da se usvoje principi tzv. seljačke demokratije HSS CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku odbacili su Košutićeve zahteve i prekinuli svake dalje političke razgovore sa vođstvom HSS, čiji su predloži negirali odluke II zasedanja AVNOJ-a.

⚔️ 17. 9. 1944. Predstavnici HSS i Draže Mihailovića potpisali sporazum o sledećim pitanjima: predlog Draže Mihailovića o posleratnom uređenju Jugoslavije, iako ima prvorazredan značaj, razmatraće se tek posle svršetka rata; vodstvo HSS ne može ni pod kakvim uslovima paktirati s NOP-om; vodstvo HSS sa simpatijama prati rad četničkog Centralnog nacionalnog komiteta Kraljevine Jugoslavije, a naročito posle njegovog kongresa održanog početkom 1944. godine u selu Ba.

⚔️ 0. 10. 1944. U Rimu dr Miha Krek, bivši ministar izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, primio tajnu delegaciju Natlačena i Rupnika i s njom izradio plan o stvaranju samostalne slovenačke države, koja će, u zajednici sa četnicima Draže Mihailovića, Seljačkom zaštitom HSS - i ustaškim i domobranskim snagama Ante Pavelića, organizovati tzv. slovenački mostobran da bi se sprečio prodor NOVJ na zapad.

⚔️ 0. 10. 1944. U Zagrebu predstavnici HSS i Draže Mihailovića postigli saglasnost o saradnji Narodne zaštite i četničkih jedinica, o obrazovanju zajedničkih štabova u zajedničkoj borbi protiv partizana onog momenta kada se HSS odluči na direktnu oružanu borbu. Draža Mihailović se obavezao da neće pomagati jugoslovenske nacionaliste u Hrvatskoj ako to ne odobrava vodstvo HSS.

⚔️ 3. 10. 1944. Odbor HSS iz Aleksandrije (u Egiptu) uputio pismo predsedniku izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivanu Šubašiću, u kome ga optužuje da čini ustupke partizanima.

⚔️ 8. 10. 1944. Generalni sekretar HSS Juraj Krnjević posetio ministra spoljnih poslova V. Britanije Antoni Idna i predložio mu da jedinice savezničkih armija u Italiji zaposeđnu dalmatinsku obalu, a zatim da se, pod kontrolom savezničkih snaga sprovede referendum naroda o društvenom uređenju Jugoslavije. Krnjevićev predlog je odbačen.

⚔️ 0. 11. 1944. Rukovodstvo HSS uputilo proglas stanovništvu u Hrvatskoj pozivajući ga da se dobrovoljno javlja u domobranske jedinice. Time je to rukovodstvo htelo uzdići borbeni duh domobranskim jedinicama i u njima osigurati svoj uticaj, te u povoljnom momentu staviti oružane snage NDH pod svoju komandu.

Dokumenti

📜 Poziv Centralnog komiteta KPH od 5 rujna 1941 god. organizacijama i pristalicama Hrvatske seljačke stranke za pristupanje Jedinstvenom narodnooslobodilačkom frontu

📜 Poziv Centralnog komiteta KPH od 5. rujna 1941. god. organizacijama i pristalicama Hrvatske seljačke stranke za pristupanje Jedinstvenom narodnooslobodilačkom frontu

📜 Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske pristašama Hrvatske seljačke stranke s pozivom da se uključe u jedinstvenu narodnooslobodilačku frontu u borbi za nezavisnost i oslobođenje naroda Hrvatske i svih naroda Jugoslavije

📜 Zapisnik sa sastanka predstavnika Hrvatske seljačke stranke, Gospodarske sloge i drugih organizacija Općine busovačke od 7 rujna 1941 god. o pristupanju ustaškom pokretu

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 101 od 17. listopada 1941. o prisiljavanju pristaša HSS-a da stupe u ustaški pokret, poziv građanima da bojkotiraju fašističke priredbe i o eksploziji na brodu »Sokol«

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Koprivnica Ustaškoj nadzornoj službi o hapšenju i odvođenju bivšeg narodnog zastupnika HSS-a Mihovila Pavleka Miškine

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Birou CK KP Hrvatske ? potrebi za rukovodećim kadrovima u Zagrebu i pregovorima s grupom HSS-ovaca

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnom komitetu KPH Karlovac o pregovorima s nekim HSS-ovcima na području kotara

📜 Zapisnik sa sastanka logornika Velike župe Prigorje proslijeđen od Glavnoga ustaškog stana Glavnome ravnateljstvu za promičbu o djelovanju partizana i pojačanoj aktivnosti HSS-a na području Velike župe

📜 Letak Okružnoga komiteta KPH Pokuplje upućen hrvatskom narodu Pokuplja i Žumberka u kojem se govori o porazu fašizma i izdajničkom radu HSS i poziva narod u narodnooslobodilačku borbu

📜 Izvještaj Srpskog Nacionalnog komiteta u Splitu iz siječnja 1943. Draži Mihailoviću o razgovorima vođenim između predstavnika HSS-a i Srba u Splitu

📜 Uputstvo Centralnog komiteta KP Hrvatske od 9. februara 1943. partijskom komitetu 8. NOU divizije o razobličavanju rada i političkih planova izdajničkog vodstva Hrvatske seljačke stranke

📜 Dopis Centralnoga komiteta KPH Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o odnosu prema Hrvatskoj seljačkoj stranci

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara XVII brigade Centralnom komitetu KPH o političkim događajima u zemlji i reakcionarnom radu HSS, o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u Brigadi, o izdavačkoj djelatnosti Agitpropa i o uspjehu održanih usmenih novina

📜 Dopis Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju svim mjesnim i općinskim komitetima o poduzimanju mjera za raskrinkavanje reakcionarnog rada vodstva HSS-a

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o hapšenju Ive Marinkovića, kooptiranju novih članova u Povjerenstvo CK KPH u Zagrebu, o teroru i hapšenjima u Zagrebu, aktivnosti HSS, mobilizaciji u NOV i ofenzivi na Moslavački NOP odred

📜 Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnome komitetu KPH Krapina u kojemu se zahtijeva raskrinkavanje reakcionarnog vodstva HSS u okrugu, odgovara na primljeni izvještaj Okružnoga komiteta te šalje na nj primjedbe

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KPH o situaciji na terenu Okružnoga komiteta, o aktivnosti HSS, o planiranim akcijama u Pokuplju te o drugim pitanjima

📜 Izvještaj Stjepana Korena, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje, Okružnome komitetu KPH Pokuplje o aktivnosti HSS, o prebacivanju ljudi na oslobođeni teritorij, o organizacijskom stanju Partije i ostalih masovnih antifašističkih organizacija na terenu KK KPH Velika Gorica

📜 Izvještaj Komande ispostave Psunjskog područja na Bilo-gori Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o vojno-politličkom radu partizanskih straža, djelatnosti HSS-a među narodom, obavještajnoj, informativnoj i intendantskoj službi i o uspjehu mobilizacije boraca u NOV

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o djelovanju HSS, rekviziciji hrane od strane ustaša, dolasku domobrana u Cvetnić Brdo, kontroli isprava, te o akcijama KK KPH Pisarovina u ožujku 1943. godine

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkim i organizacijskim, pitanjima u zagrebačkome okrugu, o pojačanoj aktivnosti HSS, o pljački sela u čazmanskom okrugu i o brojnom stanju partijske organizacije u Kalničkome NOP odredu

📜 Pismo Centralnoga komiteta KP Hrvatske Okružnome komitetu KPH Bjelovar o potrebi suzbijanja političkog djelovanja izdajničkog vodstva HSS u okrugu i o upućivanju Grge Jankesa, koji će kao sekretar pomoći Okružnome komitetu u daljem radu

📜 Izvještaj Štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji, raspoloženju naroda i uspjehu mobilizacije boraca u NOV o reakcionarnom radu vodstva bivše HSS i nastojanju četnika da se prebace u Slavoniju i Srijem; o provođenju izbora za NOO-e i sastanku plenuma Oblasnog NOO-a za Slavoniju; o stanju ranjenika i bolesnika u bolnicama i gerilskim upadima protivnika na oslobođeni teritorij i o političkom radu među borcima odreda, operativnih jedinica i komandi područja

📜 Izvještaj Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji i reakcionarnom radu HSS-a, naročito na području OK KPH Virovitica, o pojačanom teroru, o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u okružnim komitetima KPH, operativnim jedinicama, partizanskim odredima i vojnopozadinskim ustanovama, o provođenju izbora za NOO-e, formiranju Privremenog oblasnog NOO-a za Slavoniju i o radu AFŽ i Agitpropa Oblasnog komiteta

📜 Izvještaj jednoga od povjerenika Obavještajne službe Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Mjesnome komitetu KPH Zagreb o sastanku dijela reakcionarnog rukovodstva HSS i njihovim pregovorima s ustašama

📜 Izvještaj Ivana Birkića, rukovodioca Izaslanstva UNS-a u Samoboru Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o djelovanju nekih predstavnika bivšeg HSS u kotarevima Samobor, Jaska i Pisarovina te o suradnji učitelja Silvia Mikolića iz Zdenčine s partizanima

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o rezultatima rada na organiziranju dopisničke službe, o dolasku njemačkih aviona i gestapovaca u Zagreb, o djelovanju HSS, koji organizira odrede Zaštite, te o održavanju partijskoga savjetovanja u Moslavini

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Karlovac Okružnome komitetu KPH Pokuplje u kojemu javljaju o namjeri stvaranja punkta u Dugom Selu za prenošenje materijala, šalju vijesti o radu pristaša HSS i šalju traženu štampu

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška kotarskim komitetima KPH: Daruvar, Novska, Pakrac i Nova Gradiška, kojim ih upućuje na pojačani rad protiv djelovanja organizacije HSS-a, upozorava na opasnost djelovanja ove organizacije na hrvatski narod i savjetuje kako treba propagandom pridobiti hrvatsko stanovništvo da se odazove mobilizaciji u NOV

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske političkim komesarima i političkim radnicima NOV i POH kako da se u ideološkopolitičkom radu odnose prema HSS-u. U uputstvu se kritikuje nepravilan odnos prema toj stranci uslijed nedovoljnog poznavanja njenog historijata i politike

📜 Izvještaj jednoga od povjerenika Obavještajne službe Mjesnome komitetu KPH Zagreb o radu izdajničkog dijela vodstva HSS u Bjelovaru, Đurđevcu, Koprivnici i Križevcima

📜 Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Oblasnome komitetu za Slavoniju o teroru u Zagrebu, garešničkom i bjelovarskom kotaru, o aktivnosti HSS i o drugim pitanjima

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb o djelovanju HSS te o organizacijskom stanju partijskih organizacija u općinama Brdovec, Stenjevec, Vrapče, Sesvete, Pušća i Zaprešić

📜 Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o vijećnicima ZAVNOH-a iz čazmanskog kotara, te o djelovanju HSS-a

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 27. juna 1943. političkim komesarima i političkim radnicima jedinica o pravilnom tumačenju politike HSS

📜 Pismo Vladimira Bakarića, političkoga komesara Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske političkim komesarima i političkim radnicima u jedinicama NOV i PO Hrvatske o ispravnom tumačenju politike HSS

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o aktivnosti HSS, o političko-organizacijskom stanju i drugim pitanjima

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Brod kotarskim komitetima Brod, Đakovo i Županja u kojem se prenose direktive i uputstva Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju o borbi protiv djelovanja HSS-a, pokušaja organiziranja četništva, zadacima NOP odreda i o brizi za žetvu

📜 Izvještaj Oblasnog NOO-a za Slavoniju Izvršnom odboru ZAViNOH-a o radu odsjeka Oblasnog (NOO-a s naročitim osvrtom na rad Političko-administrativnog odsjeka i političku situaciju u vrijeme julske ofanzive na Slavoniju, iznoseći organizaciono stanje NOO-a po okruzima i prijedlog kandidata za oblasnu konferenciju, te podatke o djelovanju HSS-a i pojavi četničkih tendencija

📜 Pismo Lutve Ahmetovića, sekretara Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o stanju i radu NOO, AFŽ, mobilizaciji u NOV, djelovanju HSS na terenu KK KPH Samobor, Velika Gorica i Pisarovina te o akciji u Turopolju noću ođ 1—2. srpnja 1943. godine

📜 Poslanica Božidara Magovca pristašama Hrvatske seljačke stranke s pozivom da se priključe narodnooslobodilačkom pokretu

📜 Pismo Centralnoga komiteta KP Hrvatske Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o političkom značenju izlaženja »Slobodnog doma« koji će pridonijeti daljem procesu previranja unutar HSS

📜 Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Lutvi Ahmetoviću, sekretaru Okružnoga komiteta KPH Pokuplje u kojemu navodi metode rada vodstva HSS-a i daje upute koje je vodstvo poslalo povjerenicima na terenu

📜 Pismo političkog komesara XII divizije NOV Hrvatske političkim komesarima podređenih jedinica u kome im daje instrukcije kako treba politički djelovati među narodom, posebno među Hrvatima nakon prilaženja jednog dijela vodstva HSS-a narodnooslobodilačkom pokretu

📜 Pismo Božidara Magovca upućeno pristašama Hrvatske seljačke stranke s pozivom da se priključe NOP-u i proglas Oblasnog NOO-a za Slavoniju članovima HSS-a da se odazovu ovom pozivu

📜 Izvještaj Pavla Gregorića Centralnome komitetu KP Hrvatske o previranju u vodstvu HSS

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o djelovanju bivšeg vodstva HSS na terenu Karlovca, Velike Gorice, Jaske i Samobora

📜 Izvještaj Marka Belinića, komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Centralnome komitetu KP Hrvatske o radu Okružnoga komiteta KPH Varaždin, posebno u vezi s radom SKOJ-a, NOO, te odnosu prema vojnim bjeguncima i HSS

📜 Izvještaj Marka Belinića, komesara Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o održanom savjetovanju na teritoriju Okružnoga komiteta KPH Varaždin u vezi s djelovanjem pristaša HSS, te radom kotarskih komiteta

📜 Direktiva sekretara Centralnog komiteta KPJ druga Tita od 14. avgusta 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske i Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske u vezi sa stavom prema pristalicama Hrvatske seljačke stranke

📜 Izveštaj Edvarda Kardelja od 14. avgusta 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o stavu prema predstavnicima Hrvatske seljačke stranke

📜 Izvještaj Stipe Ugarkovića Povjerenstvu CK KP Hrvatske u Zagrebu o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije i drugih masovnih antifašističkih organizacija u okrugu Krapina te o djelovanju HSS

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KP Hrvatske u Zagrebu o političkom stanju, djelovanju pristaša HSS-a i održanom partijskom savjetovanju

📜 Pismo Oblasnog NOO-a za Slavoniju Okružnom NOO-u Osijek u kome se obavještava o održanoj konferenciji HSS-a u Voćinu, radu i zakjiučcima konferencije i apelira na sve pristaše HSS-a da se priključe NOP-u

📜 Obavijest Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o dolasku Petra Fiolića, zastupnika HSS na oslobođeni teritorij Pokuplje, u kojoj se traži mišljenje o tome kakav stav da zauzme Okružni komitet u takvu i sličnim slučajevima

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o izborima za NOO, o njihovu radu, formiranju Okružnoga NOO Pokuplje, suradnji s pristašama HSS, nepravilnostima u radu rukovodstva AFŽ i SKOJ-a, kadrovskim problemima pri osnivanju Turopoljsko-posavskoga odreda, te o ratnom materijalu zaplijenjenom od talijanske vojske nakon kapitulacije Italije

📜 Izvještaj Stjepana Ivića, sekretara Okružnoga komiteta KPH Varaždin Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkom stanju u vezi s formiranjem kotarskih i Okružnog N00, radom HSS, djelovanjem četnika i o uspostavljenoj vezi s Međimurjem

📜 Pismo Centralnoga komiteta KP Hrvatske Okružnome komitetu KPH Pokuplje u kojemu se ukazuje na njihove pogrešne postupke o suradnji s pristašama HSS i načinu organiziranja obavještajne službe

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Centralnome komitetu KP Hrvatske o razgovorima s Đurom Predavcem, istaknutim HSS-ovcem iz Kotara Dugo Selo, te o interesu za list "Slobodni dom" na njihovu području

📜 Okružnica Centralnoga komiteta KP Hrvatske svim okružnim komitetima KPH o načinu suradnje s predstavnicima HSS

📜 Izvještaj Stjepana Korena, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i odnosu prema HSS na području Pisarovine

📜 Proglas pristaša HSS-a iz Slavonije s konferencije održane u Voćinu 26. septembra 1943. godine u kojem se poziva hrvatski narod Slavonije da pristupi NOP-u, a osuđuju se oni članovi koji su potpomagali NDH i prvaci koji su propovijedali politiku »čekanja«

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o djelovanju pojedinih funkcionera HSS na području kotara

📜 Uputstvo Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju političkim radnicima na terenu o potrebi i načinu pridobijanja pristaša HSS-a za narodnooslobodilački pokret. U uputstvu se navode objektivne i subjektivne teškoće koje koče zbližavanje pristalica HSS-a i NOP-a, te tako štete razvoju NOB-a

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o radu na učvršćivanju NOO-a, aktiviranju naroda, uspostavljanju veza s HSS-ovcima koji prelaze na stranu NOB-a, radu AFŽ-a, agitaciji i propagandi, radu obavještajne službe te o sakupljanju hra-ne za vojsku

📜 Izvještaj Tome Pipiča, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje, Okružnome komitetu KPH Pokuplje o radu pristaša HSS-a te organizacijskom stanju antifašističkih organizacija na kotaru Jastrebarsko

📜 Izvještaj Lepe Perović Centralnom komitetu KP Hrvatske o pokušajima nekih HSS-ovaca da pregovaraju s predstavnicima NOP-a, odjecima odluka AVNOJ-a, radu Mjesnoga komiteta KP i Mjesnoga NOO Zagreb, drugovima za zamjenu, te agentima ubačenima u jedinice NOV

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o odnosu predstavnika bivše HSS prema odlukama AVNOJ-a, te o ekonomskim prilikama i snabdijevanju na području okruga

📜 508Poziv bivšeg tajnika HSS-a za kotar Daruvar pristašama HSS-a da napuste politiku čekanja i da stupe u NOB

📜 Pismo Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju partijskim organizacijama i političkim radnicima na terenu u kome se daju detaljna uputstva za razobličavanje politike pristaša reakcionarnog dijela HSS-a kojom nastoje odvratiti hrvatski narod od uključivanja u NOP i spriječiti mobilizaciju u NOV. Ističe se da su odluke II zasjedanja AVNOJ-a najsnažnije oružje za mobilizaciju masa u NOB i da ih treba stalno tumačiti narodu

📜 Izvod iz izvještaja Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost NDH Ministarstva unutarnjih poslova o političkim prilikama na kotaru Valpovo. Žali se na težak položaj ustaškog pokreta jer su viđeniji vođe HSS-a pristupili NOP-u a inteligencija se otvoreno izjašnjava protiv ustaške vlasti, pa predlaže oštriji kurs

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju u kome se daje informacija o političkoj situaciji i poduzetim mjerama protiv djelovanja reakcionarnog dijela HSS-a, koji pokušava organizirati i oružane grupe protiv NOB-a

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o povezivanju rukovodstva Hrvatske seljačke stranke s članovima izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije radi zajedničke borbe protiv narodnooslobodilačkog pokreta

📜 Izvještaj Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o neprijateljskoj ofenzivi na oslobođeni teritorij, o slabostima koje su tom prilikom pokazale organizacije NOP-a, te o sprezi bivših HSS-ovaca i ustaša.

📜 Pismo Centralnoga komiteta KP Hrvatske Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o stavu Izvršnog odbora HSS prema Mačeku i njegovim agentima, o učvršćenju NOF i osnivanju njenih rukovodećih organa te o potrebi popularizacije ZAVNOH-a

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o pojačanoj aktivnosti neprijatelja u sprezi s HSS-ovcima, dezerterstvu, radu na stvaranju odbora JNQF, političkoj situaciji po kotarima, te organizacijskom stanju partijske organizacije

📜 Upozorenje predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 19. jula 1944. Vojislavu Kecmanoviću i Đuri Pucaru da se najšira politička narodnooslobodilačka društvena organizacija naziva Narodnooslobodilački front i da se u društvenoj bazi ne stvaraju organizacije Hrvatske seljačke stranke

📜 Zagreb: Izvještaj Norberta Vebera Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o situaciji u Zagrebu, problemu nekonspirativnoga rada, nesuglasicama u redovima bivšeg vodstva HSS povodom sporazuma Tito-Šubašić te o drugim pitanjima

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. oktobra 1944. za preduzimanje mera bezbednosti u vezi sa iskrcavanjem savezničke vojske u Albaniji, odlaskom komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Sofiju, stavljanjem pod nadzor Augusta Košutoca funkcionera HSS-a u zemlji i održavanjem Skupštine u Srbiji

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o razgovoru s dr Markom Zužićem i puštanju HSS-ovaca iz Lepoglave

Fotografije

Povezane odrednice

Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Franjo Gaži Komunistička partija Hrvatske Krapina Bjelovar Omladina u ratu Intendantura u ratu Centralni komitet KPJ Sušak Centralni nacionalni komitet 8. kordunaška divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ivan Šubašić Dezerteri u ratu Dugo Selo Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Vojni puč 27. marta Samobor Avijacija u oslobodilačkom ratu AVNOJ Politički komesari u NOR-u Bolnice u oslobodilačkom ratu Ranjenici u ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Daruvar Mihajlo Apostolski SKOJ SAD i Jugoslavija Borbe u Lici 1943. Varaždin Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Hrvatskoj 1942. Italija u drugom svetskom ratu Glavni štab Makedonije Četnici u drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Virovitica Narodno oslobodilački odbori Španski borci u oslobodilačkom ratu Britanija i Jugoslavija Štampa u ratu Borbe u Lici 1944. Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Lici 1942. Genocid u NDH Borbe u Slavoniji 1943. Edvard Kardelj Borbe u Hrvatskoj 1943. Marko Natlačen Zaprešić Otočac Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Zagreb AFŽ Velika Gorica Aprilski rat Valpovo Istra u oslobodilačkom ratu Partizanska avijacija Karlovac Ustanak u Dalmaciji 1941. Pakrac ZAVNOH Ustanak u NDH Ustanak u Lici 1941. Koprivnica Ante Pavelić Ustanak u Hrvatskoj 1941. Glavni štab Hrvatske Voćin Borbe u Slavoniji 1944. Vinkovci Vladko Maček