Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe u Lici 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 99 hronoloških zapisa, 185 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 1. 1944. U Lici, po naređenju Operativnog štaba za Liku, formiran Lički NOP odred.

⚔️ 1. 1. 1944. U s. Podlapcu (kod Udbine), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. brigada Operativnog štaba za Liku (od 30. januara: 1. brigada 35. divizije NOVJ).

⚔️ 6. 1. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku 4. brigada 13. divizije NOVJ preimenovana u 2. brigadu Operativnog štaba za Liku.

⚔️ 10. 1. 1944. Na putu Gračac-Otrić (kod ž. st. Malovan) 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 7 kamiona.

⚔️ 11. 1. 1944. Otpočelo prebacivanje nemačke 114. lovačke divizije iz severne Dalmacije, preko Like i Hrvatskog primorja, na italijanski front.

⚔️ 15. 1. 1944. VŠ NOV i POJ tražio od GŠ NOV i PO za Hrvatsku obaveštenje o aerodromu na Krbavskom polju: da li je siguran; može li se pripremiti za noćno spuštanje; ima li na njemu snega.

⚔️ 16. 1. 1944. Snage nemačke 114. lovačke divizije odbacile 1. i 2. brigadu Operativnog štaba za Liku i zauzele s. Lički Osik i s. Perušić.

⚔️ 18. 1. 1944. Snage nemačke 114. lovačke divizije odbacile 2. brigadu Operativnog štaba za Liku i zauzele Otočac. Tom prilikom poginuo je obaveštajni oficir Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku potpukovnik Petar Grubor Buzdovan, narodni heroj.

⚔️ 21. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: 8. korpus NOVJ dobio je od VŠ direktivu za operacije; zona dejstva ovog korpusa ide do linije Gračac-Plavno; GŠ treba da organizuje radio-vezu sa svim jedinicama 8. korpusa; načelno se ukidaju formacijske dužnosti zamenika komandanata i komandira, te ove treba razmestiti u novoformirane jedinice.

⚔️ 21. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: odobrava da se od postojećih ličkih partizanskih jedinica formira 35. divizija a da se pri tome ostave odredska jezgra.

⚔️ 23. 1. 1944. U cilju zauzimanja oslobođene teritorije Gorskog kotara i Hrvatskog primorja, glavnina nemačke 392. legionarske divizije otpočela nastupanje iz Ogulina pravcima: Jezerane-Brinje-Senj i Jasenak-Drežnica-Brinje. Od 25. januara sadejstvovale su joj i snage nemačke 114. lovačke divizije iz rejona Žute Lokve ka Jezeranima i Drežnici. U višednevnim borbama neprijatelj je odbacio jedinice 13. divizije NOVJ na svim pravcima i do 31. januara zaposeo Drežnicu i uspostavio garnizone duž komunikacije Ogulin-Brinje-Senj.

⚔️ 23. 1. 1944. Delovi nemačke 392. legionarske divizije otpočeli sedmodnevni napad na jedinice 1. i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ na području s. Josipdol - s. Modruš - s. Plaški. U borbama do 29. januara jedinice 8. divizije NOVJ su uspele da onemoguće prodor neprijatelju u rejon Plaškog i da mu nanesu gubitke od 431 vojnika izbačenog iz stroja, dok su same imale 19 mrtvih i 63 ranjena borca.

⚔️ 27. 1. 1944. CK KPH izvestio depešom CK KPJ da je na oslobođenu teritoriju Like stigao delegat -Jugoslovenskog narodnooslobodilačkog komiteta za inostranstvo- čije je sedište u Ženevi; da taj komitet okuplja pristalice NOP i povezuje se sa našom emigracijom, izdaje štampu na našem i francuskom jeziku i vodi kampanju protiv izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije; po podacima Komiteta, oko 600 vojnika i oficira bivše jugoslovenske vojske koji su se zatekli u Svajcarskoj izjasnilo se posle II zasedanja AVNOJ-a za NOP, žele da se vrate kući i uvrste u NOVJ.

⚔️ 29. 1. 1944. GŠ NOV i PO za Hrvatsku izvestio depešom VŠ NOV i POJ, da je odlučio da formira aerobazu na Krbavskom polju; aerodrom je uređen i može primiti najteže bombardere, a za sada je siguran; moli VŠ za mišljenje po ovome.

⚔️ 29. 1. 1944. Domobransku posadu u s. Nijemcima (kod Šida) napali delovi 4. i 6. vojvođanska NOU brigade i 2. sremskog NOP odreda. Likvidirani su neprijateljski bunkeri na mostu na r. Bosutu, ali, usled nejednovremenog početka napada, dalji prodor u selo nije uspeo. Poginula su 4 domobrana a jedan je zarobljen. Gubici jedinica NOV i POJ: 2 poginula i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 30. 1. 1944. Naredbom VŠ NOV i POJ, u Lici formirana 35. divizija NOVJ od 1. i 2. NO brigade, dotadašnjeg Operativnog štaba za Liku i Ličkog NOP odreda. Ovim formiranjem obustavljen je rad Operativnog štaba za Liku.

⚔️ 30. 1. 1944. Odlukom VŠ NOV i POJ, od 13. i 35. divizije NOVJ i jedinica Operativnog štaba za Istru formiran 11. korpus NOVJ. Njegovo je operativno područje zahvatilo Liku, Gorski kotar, Hrvatsko primorje i Istru.

⚔️ 31. 1. 1944. Jedinice 1. i 2. brigade 35. divizije NOVJ napale 34. ustaški bataljon koji je branio s. Lički Osik i s. Perušić. Posle višečasovne borbe neprijatelju su upućena pojačanja (31. ustaški bataljon iz Metka i delovi domobranskog 15. pešadijskog puka iz Gospića), pa je napad obustavljen. Gubici 35. divizije: 14 mrtvih, 19 ranjenih i 12 zarobljenih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

⚔️ 31. 1. 1944. Delovi nemačke 392. legionarske divizije i 33. ustaškog bataljona otpočeli dvodnevni napad na jedinice 1. i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ u rejonu s. Plaškog (kod Ogulina). U tim borbama oni su potisli jedinice 8. divizije i zauzeli s. Plaški, popalivši i opljačkavši više sela. Neprijatelj je imao 24 mrtva i 32 ranjena, a jedinice NOVJ 3 mrtva i 23 ranjena borca.

⚔️ 1. 2. 1944. Kod Popove kape (na putu Obrovac-Gračac) jedinice 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ uništile 4 kamiona, automobil i motocikl s vojnicima iz nemačke 1. brdske divizije. Poginulo je 30 neprijateljskih vojnika a jedan je zarobljen. Jedinice 6. brigade imale su 2 poginula borca.

⚔️ 3. 2. 1944. Otpočeo napad (-Poduhvat Emil-) delova nemačke 1. brdske divizije, 92. motorizovanog puka i četničkih snaga protiv 19. divizije NOVJ i 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ u Bukovici. Prodirući iz Kistanja, Benkovca, Obrovca i s linije Gračac-Otrić, neprijatelj je u trodnevnim borbama okružio ojačanu 19. diviziju NOVJ na prostoriji s. Lipač, s. Kučević, s. Krupa i s. Duboki Dol, odakle se ona, uz teške borbe, 5. februara probila preko komunikacije Otrić-Gračac u Liku.

⚔️ 3. 2. 1944. Jedinice nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon zauzeli s. Dabar (kod Otočca).

⚔️ 5. 2. 1944. Pod pritiskom 2. brigade 13. divizije NOVJ i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ delovi nemačke 392. legionarske divizije i ustaše napustili s. Dabar (kod Otočca).

⚔️ 8. 2. 1944. Iz Otočca, s. Perušića i Gospića ustaški 19, 32. i 34. bataljon izvršili napad na jedinice 1. i 2. brigade 35. divizije NOVJ u s. Ramljanima, s. Širokoj Kuli i kod s. Gostovače. Neprijatelj je potisnuo jedinice 35. divizije, ali se nakon tročasovne borbe povukao u s. Perušić i s. Lički Osik. Gubici neprijatelja: 2 mrtva i 7 ranjenih, a 35. divizije: 8 mrtvih, 6 ranjenih i 1 zarobljen borac.

⚔️ 10. 2. 1944. Na položajima Mudrić-glavici, s. Vain-Vrhu, s. Trojvrhu, Klekinji i s. Sabljaku (sev. od Plaškog) delovi 2. i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali delove nemačke 392. legionarske divizije i ustaše jačine dva bataljona, zauzeli s. Sabljak i Klekinju i prinudili neprijatelja da se povuče u pravcu s. Prodanoviča i s. Vojnovca.

⚔️ 13. 2. 1944. Jedinice 13. divizije NOVJ zauzele s. Tužević (kod Brinja) koji je branio 3. bataljon 846. puka nemačke 392. legionarske divizije.

⚔️ 24. 2. 1944. U s. Dobrom Selu (kod D. Lapca) 3. bataljon 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ zarobio 31 vojnika iz nemačke 1. brdske divizije.

⚔️ 25. 2. 1944. Jedinice 1. udarne brigade 13. divizije NOVJ odbile napad delova 846. puka nemačke 392. legionarske divizije koji su nastupali iz Brinja ka s. Žutoj Lokvi.

⚔️ 27. 2. 1944. Na položajima Um - s. Glavače - s. Škare 3. brigada 13. divizije NOVJ odbila napad delova 4. ustaške brigade iz Otočca.

⚔️ 29. 2. 1944. U Gospiću ustaše obesile 24 zarobljena partizana.

⚔️ 1. 3. 1944. Ojačani 31. ustaški bataljon iz Perušića i s. Ličkog Osika napao jedinice 7. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ u s. Širokoj Kuli i na položaju Lipova glava, te ih posle sedmočasovne borbe odbacio s pomenutih položaja.

⚔️ 2. 3. 1944. Četvrti bataljon 3. brigade 13. divizije NOVJ i 1. bataljon 2. brigade 35. divizije NOVJ odbili napad 19. ustaškog bataljona iz Otočca ka Umu.

⚔️ 4. 3. 1944. Jedinice 1. bataljona 846. puka nemačke 392. legionarske divizije, posle borbi sa 3. udarnom brigadom 8. divizije NOVJ, zauzele s. Tobolić (kod Plaškog).

⚔️ 11. 3. 1944. Kod s. Trnjana (blizu Slav. Broda) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ napale nemačku kolonu, ali se posle jednočasovne borbe povukle u pravcu s. Klokočevika i s. Vrhovina.

⚔️ 12. 3. 1944. Jedinice 8. divizije NOVJ otpočele četvorodnevni napad na 1. i 2. bataljon 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i 33. ustaški bataljon na prostoriji s. Plaški - s. Tobolić - s. Tounj - s. Josipdol, s ciljem da im nanesu što veće gubitke, spreče im pljačku i paljenje sela i izbace ih iz Plašćanske doline. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke: 240 mrtvih, 230 ranjenih i 20 zarobljenih vojnika. Plen: 5 mitraljeza, 8 automata, 70 pušaka, 11,000 metaka, 2 minobacača sa 170 mina, komora jednog bataljona, 35 konja i druga oprema. Jedinice 8. divizije NOVJ imale su 45 mrtvih, 157 ranjenih i 7 nestalih boraca.

⚔️ 12. 3. 1944. Na putu s. Prokike-Brinje 3. bataljon 1. udarne brigade 13. divizije NOVJ uništio jednu manju kolonu iz nemačke 392. legionarske divizije.

⚔️ 21. 3. 1944. Izviđački odred nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon iz Otočca, uz manje obostrane gubitke, odbacili delove 3. brigade 13. divizije i 2. brigade 35. divizije NOVJ i zauzeli brdo Um (kod Otočca).

⚔️ 23. 3. 1944. Pod pritiskom jedinica 8. divizije NOVJ delovi 846. puka nemačke 392. legionarske divizije napustili Plaški i povukli su se u pravcu Ogulina.

⚔️ 30. 3. 1944. Jedinice 13, i 35. divizije NOVJ napale na posade nemačke 392. legionarske divizije koje su, kao predstraža Otočca, bile razmeštene u obližnjim selima. Jednovremeno su snage nemačke 392. legionarske divizije i 4. ustaške brigade otpočele napad iz Otočca i Perušića ka s. Vrhovinama, s. Ramljanima i s. Turjanskom. U teškim dvodnevnim borbama neprijatelj je odbacio jedinice 13. i 35. divizije NOVJ i zauzeo pomenuta mesta.

⚔️ 3. 4. 1944. Otpočeo petodnevni napad delova nemačke 392. legionarske divizije na jedinice 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ na odseku s. Dabar - s. Doljane (blizu Otočca), koje su uspele da odbiju napad neprijatelja i da mu nanesu gubitke od 50 mrtvih i više ranjenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 5 mrtvih i 39 ranjenih boraca.

⚔️ 7. 4. 1944. Jedinice 13. divizije NOVJ napale na delove 847, puka nemačke 392. legionarske divizije koji su u rejonu s. Razvala i Vrha Kapele obezbeđivali saobraćaj na komunikaciji Ogulin-Brinje. Posle višečasovne borbe, zbog pristiglih pojačanja neprijatelju, jedinice 13. divizije NOVJ su se povukle.

⚔️ 18. 4. 1944. Iz Ogulina, Brinja, s. Krivog Puta, Senja i Novog pet bataljona nemačke 392. legionarske divizije i jedan ustaški bataljon otpočeli koncentričan napad u cilju zauzimanja Drežnice i uništenja baza za snabdevanje 13. divizije NOVJ u tom rejonu. I pored jakog otpora 2. brigade i 1. NOP odreda 13. divizije NOVJ u rejonu s. Brezno - s. Škalić - s. Tužević - pl. Miškovica, neprijatelj je istog dana izbio u Drežnicu. On je do 20. aprila pročešljavao šumski predeo oko Drežnice, gde je zaplenio više skladišta municije i druge opreme.

⚔️ 22. 4. 1944. Jedinice 2. brigade 35. divizije NOVJ i 3. brigade 13. divizije NOVJ vodile jaču borbu protiv 3. bataljona 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaškog bataljona koji su iz s. Vrhovina prodrli u s. Babin Potok. Protivnapadom jedinica 2. i 3. brigade neprijatelj je istog dana prinuđen na povlačenje u Vrhovine.

⚔️ 26. 4. 1944. Delovi 8. i 35. divizije NOVJ otpočeli sedmodnevni napad protiv delova nemačke 392. legionarske divizije i ustaških snaga na prostoriji s. Crna Vlast - s. Vrhovine - s. Zalužnica. Neprijatelj nije odbačen sa ove prostorije ali su mu naneti veliki gubici

⚔️ 3. 5. 1944. U rejonu Drežnice tri bataljona nemačke 392. legionarske divizije i jedan ustaški bataljon iz Ogulina, s. Jezerana, Brinja i s. Krivog Puta napali jedinice 13. divizije NOVJ, odbacili ih severno i jugozapadno od s. Jasenka i zauzeli Drežnicu.

⚔️ 7. 5. 1944. Devet bataljona iz nemačke 392. i 373. legionarske divizije i 4. ustaške brigade, nemački 1. puk -Brandenburg-, 92. motorizovani puk i četnički Medački odred otpočeli operaciju (-Morgenstern-) protiv delova 4. i 11. korpusa NOVJ u cilju njihovog uništenja i posedanja slobodne teritorije Like. Koncentričnim napadom iz Gospića, Perušića, s. Lešća, s. Vrhovina, Bihaća, Lapca i Gračaca ka Krbavskom polju, neprijatelj je privremeno ovladao gotovo čitavom slobodnom teritorijom i opustošio je. Pronašao je skoro sva skladišta hrane, municije i opreme i opljačkao ih. Jedinice 4. i 11. korpusa, vešto manevrišući, izbegle su teže udare. Neprijateljske snage su se 20. maja povukle radi učešća u drvarskoj operaciji, a jedinice 11. korpusa NOVJ ponovo su posele Krbavsko polje i Korenicu (sada: Titova Korenica).

⚔️ 14. 5. 1944. U rejonu s. Ličkog Petrovog Sela, s. Plitvičkog Leskovca i s. Čorkove Uvale 3. udarna brigada, delovi 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ i delovi Plaščanskog NOP odreda napali delove nemačke 373. legionarske divizije i naneli im gubitke od 34 mrtva i 20 ranjenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 5 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 5. 1944. U s. Mekinjaru (kod Udbine) jedinice 3. brigade 13. divizije NOVJ napale 4. četu 34. ustaškog bataljona i zauzele selo.

⚔️ 2. 6. 1944. U partizanskoj bolnici u s. Krčanima (kod Udbine) četnici su na zverski način pobili 33 teška ranjenika, među kojima političkog komesara 8. divizije NOVJ Aleksandra Backovića, narodnog heroja, kao i 2 lekara i 2 bolničarke.

⚔️ 16. 6. 1944. U Hrvatskoj, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od bataljona protiv pete kolone (PPK) za Liku, Kordun, Baniju, Pokuplje i Gorski kotar formirana 1. brigada Odeljenja za zaštitu naroda (Ozne) - 1. brigada narodne odbrane.

⚔️ 16. 6. 1944. Po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ u Lici rasformirana 2. brigada 35. divizije NOVJ (ranije: 4. brigada 13. divizije NOVJ).

⚔️ 25. 6. 1944. Delovi Plaščanskog i Kordunaškog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. Dabru (kod Otočca).

⚔️ 30. 6. 1944. Delovi 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i četnici iz s. Lič. Jesenice i s. Glibodola napali 2. bataljon Plaščanskog i 3. bataljon Kordunaškog NOP odreda u rejonu Plaškog, odbacili ih, ušli u Plaški, a zatim produžili za s. Josipdol.

⚔️ 4. 7. 1944. U s. Ličkom Petrovom Selu (kod Bihaća) jedinice 1. brigade 35. divizije NOVJ napale posadu 8. ustaškog bataljona i zauzele selo.

⚔️ 9. 7. 1944. U rejonu s. Ribnik - s. Budak - s. Široka Kula - Perušić 35. divizija NOVJ, uz podršku savezničke avijacije, napala na 4. ustašku brigadu i delove domobranske 3. posadne brigade, te ih odbacila zapadno od komunikacije Otočac-Gospić i zauzela pomenuta mesta.

⚔️ 10. 7. 1944. S linije Perušić-Gospić tri bataljona nemačke 392. legionarske divizije i pet bataljona 4. ustaške brigade napali na 35. diviziju NOVJ koja je u tom rejonu branila slobodnu teritoriju Like. Do 14. jula neprijatelj je potisnuo 35. diviziju i izbio na severnu i zapadnu ivicu Krbavskog polja, ali je toga dana protivnapadom prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

⚔️ 17. 7. 1944. Druga brigada 35. divizije NOVJ napala 8. ustaški bataljon u s. Prijeboju (kod Titove Korenice) i odbacila ga ka s. Ličkom Petrovom Selu. Pokušaj ustaša, ojačanih dvema četama iz nemačke 373. legionarske divizije, da se od s. Plitvičkog Ljeskovca probiju u s. Prijeboj nije uspeo.

⚔️ 19. 7. 1944. Delovi Dopunskog bataljona i četa iz 847. puka nemačke 392. legionarske divizije (jačine oko 800 vojnika) iz s. Krivog Puta, s. Jezerana i Brinja napali na Drežnicu, te je, posle borbi protiv 1. primorsko-goranskog NOP odreda, zauzeli.

⚔️ 22. 7. 1944. Jedinice 35. divizije NOVJ uz sadejstvo savezničke avijacije, napale na ojačani 3. bataljon 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon koji su u rejonu Čudinog klanca, s. D. i G. Babinog Potoka, s. Vrhovina, s. Crne Vlasti obezbeđivali komunikaciju Otočac-Bihać. Neprijatelj je odbačen iz Vrhovina, Crne Vlasti, D. Babinog Potoka i obližnjih visova, ali je on, zbog kratkog dejstva avijacije i zbog pristiglih mu pojačanja iz Otočca, povratio izgubljene položaje.

⚔️ 7. 8. 1944. Na putu D. Lapac - s. Dobro Selo 3. brigada 35. divizije NOVJ napadom iz zasede uništila nemačku motorizovanu kolonu od 26 kamiona s materijalom. Poginulo je i ranjeno 38 neprijateljskih vojnika. Oslobođeno je 17 zarobljenih boraca NOVJ koje su nemački vojnici sprovodili u logor.

⚔️ 8. 8. 1944. Oko 6000 neprijateljskih vojnika (iz nemačke 373. i 392. legionarske divizije, 4. ustaške brigade, domobranskog 10. lovačkog puka i četnici) iz s. Lovinca, Lapca, s. Ličkog Petrovog Sela, s. Babinog Potoka i s. Široke Kule otpočeli napad ka Krbavskom polju radi odbacivanja 35. divizije i 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ i prikupljanja žetve. Vodeći teške borbe neprijatelj je prošao kroz celu oslobođenu teritoriju Like, ali se, pod pritiskom jedinica NOVJ, 18. avgusta povukao u polazne garnizone.

⚔️ 17. 8. 1944. Jedinice 2. brigade 13. divizije NOVJ napale posadu u s. Josipdolu (iz sastava nemačke 392. legionarske divizije). Kad je posadi pristiglo pojačanje, one su se povukle.

⚔️ 27. 8. 1944. U Korenici (sada: Titova Korenica), na okružnoj konferenciji NOF-a za Liku, kojoj je prisustvovalo preko 1200 delegata iz svih srezova Like, izabran Okružni odbor NOF-a za Liku.

⚔️ 27. 8. 1944. Jedinice 9. divizije NOVJ otpočele napad na Gračac. Borbe su vođene do 29. avgusta, kada su se, zbog žilavog otpora snaga nemačke 373. legionarske divizije i četničke Gračačke brigade, jedinice NOVJ povukle na polazne položaje. Gubici neprijatelja nisu utvrđeni, dok je 9. divizija imala 32 mrtva, 145 ranjenih i 8 nestalih boraca.

⚔️ 29. 8. 1944. U udbinskom srezu održana II okružna konferencija USAOH-a za Liku. Izabran je nov Okružni odbor USAOH-a.

⚔️ 31. 8. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 8. korpusa NOVJ: kritikuje odluku o napadu na Gračac; ističe da nije rentabilno krvariti oko nekog utvrđenog gradića ili kote, već je potrebno dobiti pozicije na terenu ođakie s- može u pogodnom trenutku uzeti situaciju u svoje ruke; naređuje da se u roku od 10 dana postavi dovoljno snaga, naročito u srednjoj Dalmaciji, da bi se ozbiljno ugrozio neprijateljski saobraćaj.

⚔️ 5. 9. 1944. U rejonu s. Bunić - s. Ljubovo (kod Gospića) tri ustaška i jedan legionarski bataljon iz s. Široke Kule i s. Perušića napali 3. brigadu 35. divizije NOVJ. Borbe su vođene do 7. septembra, kada se neprijatelj povukao u polazne rejone.

⚔️ 6. 9. 1944. U s. Dabru (kod Otočca) 1. brigada 35. divizije NOVJ razbila četu 19. ustaškog bataljona i 40 milicionera.

⚔️ 7. 9. 1944. Dva bataljona 1. brigade 35. divizije NOVJ zauzela četničko uporište u s. Škarama i s. Glavacama (kod Otočca).

⚔️ 8. 9. 1944. Inž. August Košutić, član rukovodstva HSS u Hrvatskoj, došao u Otočac da pregovara sa CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku. On je, pored ostalog, zahtevao: da se sreski prvaci i zastupnici HSS, izabrani 1938. godine, priznaju kao predstavnici naroda i izjednače s većnicima ZAVNOH-a, te da se formira zajedničko ustavotvorno telo: Vrhovno veće republike Hrvatske (u kome bi predloženih 79 poslanika HSS, prema 72 poslanika ZAVNOH-a, imali apsolutnu većinu); da se NOV i PO i domobrani spoje u jedinstvenu Hrvatsku vojsku; da se usvoje principi tzv. seljačke demokratije HSS CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku odbacili su Košutićeve zahteve i prekinuli svake dalje političke razgovore sa vođstvom HSS, čiji su predloži negirali odluke II zasedanja AVNOJ-a.

⚔️ 8. 9. 1944. Kod s. Otrića (na putu Knin-Gračac) jedinice 9. divizije NOVJ napale nemačku motorizovanu kolonu i uništile 6 kamiona s municijom i drugom ratnom opremom.

⚔️ 8. 9. 1944. Na putu s. Otrić - Srbski klanac (kod Gračaca) 4. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu, uništila 29 kamiona punih municije i raznog drugog materijala i oštetila 1 tenk.

⚔️ 10. 9. 1944. Na putu s. Otrić - D. Lapac 3. bataljon 3. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ napao nemačku kolonu i uništio 4 kamiona sa oko 20.000 kg brašna.

⚔️ 11. 9. 1944. U s. Kupirovu (kod Gračaca) jedinice 3. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ napale domobransku posadu i odbile napad delova nemačke 373. legionarske divizije i četnika koji su pristigli iz s. Srba. Poginulo je 7, ranjeno 15 i zarobljeno 25 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 11. 9. 1944. Održana zajednička sednica ONO odbora za Liku, Izvršnog odbora Okružnog odbora NOF-a za Liku i predstavnika 1. i 2. ličkog vojnog područja u cilju donošenja plana za izgradnju popaljenih kuća u Lici.

⚔️ 13. 9. 1944. Deveta divizija NOVJ napala neprijateljsku posadu (delove nemačke 373. legionar ske divizije, domobrane i četnike) u D. Lapcu i selima Dobrom Selu, Doljanima, Brotnji, D. Suvaji i Srbu. Poginulo je 66, ranjeno 103 i zarobljeno i predalo se 419 neprijateljskih vojnika i 11 oficira. Divizija je imala 10 poginulih, 42 ranjena i 3 nestala borca.

⚔️ 15. 9. 1944. U s. Bukovlju i s. Kamenici (kod Brinja) 1. udarna brigada 13. divizije NOVJ napala delove 19. ustaškog bataljona, ali se povukla kad je neprijatelju pristiglo pojačanje iz s. Krišpolja.

⚔️ 15. 9. 1944. Treća brigada 35. divizije NOVJ napala delove 31. ustaškog bataljona i zauzela s. Kosinj (kod Gospića).

⚔️ 20. 9. 1944. Na Krčkom brdu i Gradini, kod s. Srba (na putu D. Lapac - Knin), jedinice nemačke 373. legionarske divizije napale 5. italijanski bataljon 3. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ i nanele mu gubitke od 5 mrtvih i 21 ranjenog borca.

⚔️ 21. 9. 1944. Jedinice 35. divizije NOVJ zauzele s. Janču, s. Široku Kulu, s. Lički Osik i s. Perušić, koje su branila četiri bataljona 4 ustaške brigade. Ali je neprijatelj, sa pristiglim pojačanjima iz Otočca i Gospića, izvršio protivnapad i primorao jedinice 35. divizije na povlačenje ka Krbavskom polju.

⚔️ 1. 10. 1944. U Privrednom odeljenju ZAVNOH-a otpočela trodnevna konferencija agronoma i poljoprivrednih stručnjaka Korduna, Banije, Pokuplja, Like, Cazinske krajine i Gorskog kotara. Na konferenciji, kojoj je prisustvovalo 65 delegata, raspravljalo se o jedinstvenom planu za obnovu poljoprivrede na oslobođenom području.

⚔️ 4. 10. 1944. Treća udarna brigada 35. divizije NOVJ napala 31. ustaški bataljon i zauzela s. Široku Kulu (kod Gospića).

⚔️ 7. 10. 1944. Prva udarna brigada 35. divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na 19. ustaški bataljon i četu legionara u s. Vrhovinama.

⚔️ 8. 10. 1944. Na Krbavskom polju održan okružni slet ličke omladine. Prisustvovali su stanovnici iz svih krajeva Like i borci 35. divizije NOVJ.

⚔️ 10. 10. 1944. Pri Odeljenju informacija ZAVNOH-a održana I konferencija dopisnika za srednju Hrvatsku. Prisustvovali su dopisnici za okrug Liku, Kordun, Baniju i Pokuplje i iz pojedinih srezova tih okruga. Na njoj se raspravljalo o osposobljavanju dopisnika i uspostavljanju dopisničke mreže u tim krajevima.

⚔️ 14. 10. 1944. U s. Širokoj Kuli (kod Gospića) 3. udarna brigada 35. divizije NOVJ razbila delove 31. i 34. ustaškog bataljona. Istog dana 800 ustaša 1. jurišnog bataljona 4. ustaške brigade probile su se iz s. Ličkog Osika u s. Široku Kulu, odbacivši 3. udarnu brigadu.

⚔️ 21. 10. 1944. Otpočeo dvodnevni rad IV partijske konferencije za okrug Liku. Analiziran je dotadašnji rad partijske oragnizacije u Lici i postavljeni su novi zadaci.

⚔️ 26. 10. 1944. U Glini, pod rukovodstvom sekretara ZAVNOH-a otpočela konferencija predsednika i sekretara okružnih NO odbora Banije, Korduna, Pokuplja, Like i Cazina, kao i delegata iz sreskih NO odbora sa područja okruga Banije, Korduna i Cazina. Na konferenciji, koja je trajala dva dana, razmotrena je opšta politička situacija u zemlji i postavljeni su zadaci NO odborima.

⚔️ 15. 11. 1944. Jedinice 3. udarne brigade 35. divizije NOVJ oslobodile s. Lovinac (kod Gračaca), u kome se branio 35. ustaški bataljon.

⚔️ 16. 11. 1944. Jedinice 2. i 3. brigade 13. divizije NOVJ oslobodile s. Sv. Rok (kod Gračaca), gde se branio 35. ustaški bataljon.

⚔️ 8. 12. 1944. Jedinice 9. udarne divizije NOVJ oslobodile s. Otrić (kod Gračaca), u kome se branila jaka nemačka posada.

⚔️ 9. 12. 1944. Kod Gračaca jedinice 35. divizije i 2. brigada 13. divizije 11. korpusa NOVJ uništile nemački združeni odred, jačine oko 1400 vojnika (iz sastava nemačke 264. pešadijske, 373. i 392. legionarske divizije). Poginulo je 260, ranjeno 45, a zarobljeno 826 neprijateljskih vojnika. Zaplenjena je velika količina ratnog materijala.

⚔️ 10. 12. 1944. Na sednici Predsedništva ZAVNOH-a formiran Odbor za pomoć Dalmaciji, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Lici.

⚔️ 12. 12. 1944. Otpočeo petodnevni napad jedinica 8. udarne divizije NOVJ na delove 7. ustaške brigade i četničke grupacije popa Đujića duž puta Drežnik-Grad - s. Lička Jesenica. Posle obostranih napada i protivnapada neprijatelj je imao 211 mrtvih i ranjenih vojnika, a jedinice 8. udarne divizije - 9 poginulih i 33 ranjena borca.

⚔️ 14. 12. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio borce, podoficire, oficire i političke komesare 11. korpusa NOVJ za pokazanu hrabrost i upornost u višednevnim žestokim borbama za oslobođenje Gračaca.

⚔️ 17. 12. 1944. Dve brigade 13. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na dva ustaška bataljona i dolove 847, puka nemačke 392. legionarske divizije u s. Bilaju (kod Gospića).

⚔️ 18. 12. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio GŠ NOV i PO za Hrvatsku: sve divizije 8. korpusa NOVJ dobile zadatak da zaposeđnu oslobođenu dalmatinsku obalu; za sada nikakve pešadijske i tenkovske jedinice ne uzimati za operacije u Lici.

⚔️ 22. 12. 1944. Na komunikaciji s. Ličko Petrovo Selo - Korenica (sada: Titova Korenica) jedinice 2. udarne brigade 8, udarne divizije NOVJ napale iz zasede nemačke i ustaške delove iz s. Ličkog Petrovog Sela. U osmočasovnoj borbi neprijatelj je prinuđen na povlačenje u polazni garnizon. Zapaljena su 3 kamiona, a 1 kamion i 2 prikolice su zaplenjeni.

⚔️ 23. 12. 1944. Na komunikaciji s. Ličko Petrovo Selo - Korenica (sada: Titova Korenica) jedinice 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ napale iz zasede nemačke delove iz Korenice i posle kraće borbe prinudile ih na povlačenje u polazni garnizon.

Dokumenti

📜 Zapovijest Štaba Devetnaeste divizije od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za čišćenje neprijateljskih uporišta na Promini i za dejstvo na prostoriji Gračac-Otrić-Srb

📜 Zapovijest Operativnog štaba za Liku od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da spriječe prodor ustaša na oslobođenu teritoriju Like

📜 Uputstvo političkog komesara 6 NOU divizije od 1. januara 1944. političkim komesarima brigada, bataljona i četa o organizovanijem političkom radu u jedinicama

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 4 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o stanju u jedinicama i dejstvima neprijatelja

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Operativnog štaba za Liku od 4 siječnja 1944 godine

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 6 siječnja 1944 god. o pohvali boraca i rukovodilaca Turopoljsko-posavskog NOP odreda i Trećeg diverzantskog bataljona za uspješan napad na slagalište eksploziva u Sopnici i o formiranju nove ličke brigade

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9. siječnja 1944. Glavnom Štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima Sedme brigade na komunikacijama Srb-Lapac, Gospić-Gračac i napadu na Veliku Popinu

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9 siječnja 1944 gcd. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima Sedme brigade na komunikacijama Srb-Lapac, Gospić-Gračac i napadu na Veliku Popinu

📜 Direktiva Štaba Devetnaeste divizije Osmog korpusa NOVJ Jugoslavije od 10. siječnja 1944. podređenim jedinicama za dejstvo u sjevernoj Dalmaciji i Lici

📜 Direktiva Štaba Devetnaesta divizije Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 10 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za dejstvo u sjevernoj Dalmaciji i Lici

📜 Izvještaj Opsrativnog štaba za Liku od 12 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o preduzetim mjerama za sprečavanje neprijateljskog prodora na pravcu Gospić- Perušić-Otočac

📜 Zapovijest Operativnog štaba za Liku od 12 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da spriječe prodor neprijatelja na pravcu Gospić-Perušić-Otočac

📜 Izveštaj sekretara partijske ćelije Komande 1. ličkog područja od 14. januara 1944. Okružnom komitetu KPH za Liku o političkim prilikama na teritoriji područja i o radu ćelije

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 15. siječnja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u sjevernoj Dalmaciji i Lici

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 15 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u sjevernoj Dalmaciji i Lici

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Hrastovicu, Gore, Nartu i borbama kod Lovske, Generalskog Stola, Ogulina, Ličkog Osika i na otoku Braču

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da javi mogu li na Krbavskom polju aterirati srednji i teški avioni

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da dostavi izveštaj o pokretima i grupisanju neprijateljskih snaga u Lici

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o pokretu nemačkih divizija iz Bosne i Dalmacije prema Lici

📜 Zapovijest Štaba Devetnaeste divizije od 22. siječnja 1944. podređenim jedinicama za čišćenje neprijateljskih uporišta na Promini i za dejstvo na prostoru Gračac-Otrić-Srb

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 25. siječnja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadima na neprijateljske kolone na komunikaciji Gračac-Gospić

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 25 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadima na neprijateljske kolone na komunikaciji Gračac-Gospić

📜 Pismo Divizijskog komiteta 6. ličke NOU divizije od 26. januara 1944. partijskim organizacijama potčinjenih jedinica o slabostima partijsko-političkog rada za vreme operacija neprijatelja u zimu 1943-44. godine

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 26 siječnja 1944 god. Štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Gospić-Otočac od 1 do 23 siječnja

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 26 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Gospića i na komunikaciji Bihać-Lapac

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 27 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvu Artiljeriskog diviziona prilikom borbi kod Gospića, Široke Kule i Otočca

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 28 siječnja 1944 god. Štaibu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o stanju u Diviziji i na području Karlovac-Ogulin-Plaški u toku siječnja

📜 Zapovijest Operativnog štaba za Liku od 29 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na ustaše u Perušiću i Ličkom Osiku

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 29 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama na području Josipdol-Modruš- Plaški

📜 Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 29 siječnja 1944 god. Štabu Trinaeste divizije o borbama na području Brinja

📜 Izvještaj Štaba Sedme NO brigade od 31. siječnja 1944. Štabu Devetnaeste divizije o napadu na neprijateljske kamione na cesti Gračac-Otrić

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 31 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Josipdol-Modruš-Plaški

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 31 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju na terenu i u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Sedme NO brigade od 31 siječnja 1944 god. Štabu Devetnaeste divizije o napadu na neprijateljske kamione na cesti Gračac-Otrić

📜 Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 2. brigade 6. ličke NOU divizije od 1. februara 1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu o organizacionom stanju i političkom radu

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o akciji čišćenja Ugljana i Dugog otoka i napadu partizana na konvoj na cesti Gračac-Obrovac

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 3 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama oko Perušića

📜 Naređenje Štaba Devetnaeste divizije od 4. veljače 1944. podređenim jedinicama da zaposjednu položaje na Jelovcu, Paripovcu, Javorniku i Turovcu radi izvlačenja divizije u pravcu Gračaca

📜 Naređenje Štaba Devetnaeste divizije od 4 februara 1944 god. podređenim jedinicama da zaposjednu položaje na Jelovcu, Paripovcu, Javorniku i Turovcu radi izvlačenja Divizije u pravcu Gračaca

📜 Naređenje Štaba Treće (kraiiške) proleterske brigado od 5. februara 1944. potčinjenim jedinicama za smjenu Treće ličke brigade na prostoru Jezero — Mrkonjić-Grad — Podrašnica

📜 Izveštaj Divizijskog komiteta KPJ 6. ličke NOU divizije od 9. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o brojnom stanju i radu partijske organizacije u brigadama

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9. veljače 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o proboju iz okružja u Bukovici i prelasku iz sjeverne Dalmacije u Liku

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o proboju iz okruženja na Bukovici i o prelasku iz sjeverne Dalmacije u Liku

📜 Izveštaj 1. brdske divizije od 10. februara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o borbama protiv 19. NOU divizije na području Obrovac — Gračac — Knin u prvoj dekadi februara 1944. godine

📜 Izvještaj Prve brdske divizije od 10. veljače 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o akciji Emil protiv Devetnaeste divizije NOVJ na području Obrovac-Gračac-Knin početkom veljače

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 10 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o upadu neprijatelja u Plaški i o zasjedi kod Košara

📜 Izveštaj načelnika Štaba Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 11. februara 1944. komandantu zapadne Bosne o raspadu četnika u Lici posle kapitulacije Italije i saradnji četnika i Nemaca u Dalmaciji

📜 Direktiva Štaba Devetnaeste divizije od 15 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama za vršenje napada na neprijatelja duž komunikacije Lapac - Srb

📜 Izveštaj majora Vasilija Marovića od 17. februara 1944. komandantu zapadne Bosne o raspadu četničkih jedinica u Lici i Gorskom kotaru posle kapitulacije Italije i saradnji četnika i Nemaca

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 19 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama kod Dabra i Plaškog

📜 Izveštaj kapetana Ilije Jevtića od 20. februara 1944. komandantu zapadne Bosne o svom radu i saradnji četnika i Nemaca u Dalmaciji i Lici

📜 Izvještaj kapetana Ilije Jevtića od 20. veljače 1944. komandantu zapadne Bosne o suradnji četnika i Nijemaca u Dalmaciji i Lici

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 24 februara 1944 god. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Slavoniji, Baniji, Lici i Dalmaciji

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 27. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcima Lapac-Srb i Gračac-Gospić

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 27 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcima Lapac - Srb i Gračac - Gospić

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 29 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Koprivnice, Petrinje, Gračaca, Livna i o diverzijama na željezničkim prugama

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 29. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o situaciji na terenu i o borbama podređenih jedinica u sjevernoj Dalmaciji i Lici

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 29 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o situaciji na terenu i o borbama podređenih jedinica u sjevernoj Dalmaciji i Lici

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 22 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Plaškog

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 22 marta 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na neprijatelja na liniji Jezerane - Brinje

📜 Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 22 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi kod Otočca

📜 Naređenje načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 1. marta 1944. Komandi 2. ličkog područja da u sporazumu s Ekonomskim odeljenjem Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske obezbedi pet vagona soli za stanovništva i jedinice NOVJ na teritoriji Bosanske krajine

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 2 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi protiv ustaša kod Otočca

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 17 marta 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama na području Plaškog od 13 do 15 marta

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Graberje, mostove kod Plaškog i njemačku kolonu kod Josipdola

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 25 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Plaškog

📜 Poruka predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 26. marta 1944. Izvršnom odboru ZAVNOH-a da kao prvu pomoć najsiromašnijim područjima Gorskog kotara, Like i Korduna dodeli 20 miliona kuna i lira, koje će Izvršnom odboru uskoro nadoknaditi NKOJ

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 28 marta 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Brinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 aprila 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Podravsku Slatinu, Krapinske Toplice, Vukmanić i o barbama kod Zlatara, Varaždinskih Toplica, Karlovca i Plaškog

📜 Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 3. ličke proleterske brigade 6. proleterske divizije Nikola Tesla od 9. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu

📜 Izveštaj Divizijskog komiteta 6. proleterske divizije Nikola Tesla od 12. aprila 1944. Centralnom komitetu KPJ o brojnom stanju i organizaciji partijsko-političkog rada u Diviziji

📜 Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 13. aprila 1944. Komandi 2. oklopne armije o završetku operacije »Vrhovine« na komunikaciji Gospić — Otočac

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 27 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga pravcem Otočac - Vrhovine i Lapac - Mazin i o organizacionom stanju jedinica

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 7. maja 1944. Štabu Osme divizije da spriječi prodor neprijateljskih snaga na pravcu Ličko Petrovo Selo - Prijeboj - Plitvički Leskovac, Vrhovine - Plitvički Leskovac i Babin Potok - Brezovac

📜 Izvještaj Štaba Druge brigade od 12 maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama od 7. do 12. maja na pravcima Babin Potok - Homoljac i Ličko Petrovo Seia - Korenica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Mihovljane i Mače i o borbama kod Slatinskog Drenovca, Bunića, Korenice i Udbine

📜 Izvještaj Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 15. maja 1944. Štabu 6. proleterske divizije o stizanju materijala iz Like

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 16. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da podnese izvještaj o stanju u jedinicama i na terenu i da napada neprijatelja na komunikacijama Udbina - Lovinac - Gračac, Udbina - Lapac i Lapac - Mazin - Bruvno

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da napada neprijatelja na komunikaciji Vrhovine - Homoljac - Korenica, Prijeboj - Korenica, Vrebac - Podlapača - Bunić, Gračac - Udbina i Lapac - Udbina

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da zatvori pravce Gračac - Udbine i Lapac - Udbina

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 19. maja 1944. Štabu Osme divizije o borbama u Lici od 5. do 18. maja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Hrvatskom Zagorju, na Krndiji, kod Grubišnog Polja, Gospića, Bribirskih Mostina, Gračaca i Dubrovnika

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Lici, Hrvatskom Zagorju, na Papuku, kod Karlovca, Drniša i Obrovca

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 22. maja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o pokretima neprijateljskih jedinica i o borbama Treće brigade na pravcima Lapac - Udbina i Lapac - Mazin - Bruvno

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 23. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na komunikaciji Plitvice - Ličko Petrovo Selo

📜 Pismo Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 24. maja 1944. Štabu Šeste divizije u vezi s prebacivanjem ranjenika iz Like u Bosnu

📜 Izvještaj Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 26. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o rasporedu neprijateljskih i vlastitih snaga i o pripremama za napad na Čardak, Lisinu i Gradinu

📜 Direktiva Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 26. maja 1944. podredenim jedinicama za napad na neprijatelja na komunikaciji Vrebac - Podlapača

📜 Naređenje Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 27. maja 1944. podređenim jedinicama da protjeraju neprijatelja i posjednu liniju Široka Kula - Ostrovica - Vrebac

📜 Izvještaj Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 27. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama na području Vrepca

📜 Naređenje Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 28. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da zatvori pravce koji od Bunića izvode ka Ramljanima i Širokoj Kuli

📜 Izvještaj Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o rasporedu, dejstvu i stanju jedinica

📜 Izvještaj Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 29. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja na Golouri, Konjskom Vrhu i Velonju

📜 Naređenje Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 29. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da se povuče na prostoriju Breštane - Ledenice - Zrnić Poljana radi odmora i sređivanja jedinica

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 9. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama jedinica Osme divizije na cesti Ličko Petrovo Selo - Prijeboj - Plitvice - Saborski i kod Primišlja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Bjelovara, Garešnice, Hercegovca, Cazina, Ogulina, Plaškog i Benkovca

📜 Direktivna zapovijest Štaba Trideset pete NO divizije od 29. juna 1944. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo u slučaju neprijateljskog prodora na oslobođenu teritoriju Like

📜 Izveštaj obaveštajnog organa od 29. juna 1944. Draži Mihailoviću o stanju četničkih organizacija u Sloveniji, Hrvatskom pri morju, Gorskom kotaru i Lici i saradnji sa nemačkim okupatorima

📜 Izvještaj Štaba 35. divizije od 6. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Ličkom Petrovom Selu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Varaždina, Đakova, Ogulina, kod Ličkog Petrovog Sela i južno od komunikacije Benkovac - Bribirske Mostine

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

13. primorsko-goranska divizija NOVJ Daruvar Korenica Krapina Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1944. Italija u drugom svetskom ratu 4. ustaška brigada Gospić Srb Operacija Kesselstein Borbe u Lici 1943. 15. brdski armijski korpus 8. dalmatinski korpus NOVJ 114. lovačka divizija Benkovac 11. hrvatski korpus NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Drežnica 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ogulin Gračac Plaški Bjelovar 3. primorsko-goranska brigada 13. divizije Otočac Glavni štab Hrvatske Partizanska avijacija 6. lička proleterska divizija NOVJ 1. brdska divizija Vermahta Borbe u Sremu 1943. 3. lička proleterska udarna brigada Operacija Morgenstern Vrhovine 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) 35. lička divizija NOVJ 8. kordunaška divizija NOVJ Bihać Drniš 1. lovačka eskadrila NOVJ 3. dalmatinska udarna brigada 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Četnici u drugom svetskom ratu 373. legionarska divizija Tiger Karlovac Cazin Senj Operacija Adler 7. dalmatinska udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1944. 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ Knin Brač Udbina Operacija Wechselbalg Operacija Drežnica Donji Lapac Grubišno Polje Politički komesari u NOR-u Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ Sremski front Zasede u oslobodilačkom ratu 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Šibenik 1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Bosiljevo ZAVNOH 392. legionarska divizija (plava) Slavonska Požega Lička Jesenica Borbe u Bosni i Hercegovini 1944.