Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe u Bosni i Hercegovini 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 1079 hronoloških zapisa, 2322 dokumenata i 104 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 1. 1944. Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Vukovski NOP odred, a njegovo ljudstvo ušlo u sastav Kupreškog NOP odreda.

⚔️ 0. 1. 1944. U Janju, od ljudstva komande mesta i omladine grada Jajca, formiran Jajački NOP odred.

⚔️ 0. 1. 1944. Oblasni odbor AFŽ-a za Hercegovinu formirao okružne odbore AFŽ-a za južnu i severnu Hercegovinu.

⚔️ 1. 1. 1944. U toku banjalučke operacije 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, Udarni NOP odred 5. udarnog korpusa NOVJ i 12. krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ zauzeli G. Seher i Lauš i prodrli do gradske opštine i kaznione.

⚔️ 1. 1. 1944. Sest bataljona četničkog Nevesinjskog korpusa, ojačani četom minobacača iz nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, iz Gacka, Uloga i Kifinog Sela počeli koncentričan napad na 10. hercegovačku udarnu brigadu 29. udarne divizije NOVJ u Gatačko-nevesinjskoj površi. Brigada je do 5. januara, iznenadnim udarima po odvojenim kolonama, odbacila neprijatelja u polazne garnizone i pri tom potpuno razbila jedan ojačani četnički bataljon.

⚔️ 1. 1. 1944. U toku banjalučke operacije dva bataljona 5. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ slomili otpor nemačke posade u s. Trapistima i uništili električnu centralu.

⚔️ 2. 1. 1944. U toku banjalučke operacije 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, Udarni odred 5. udarnog korpusa NOVJ i dva bataljona 12. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ zauzeli gradsku opštinu i kaznionu i oslobodili 207 zatvorenika.

⚔️ 2. 1. 1944. Delovima 12. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ predala se 1. četa 1. bataljona domobranskog 14. pešadijskog puka, posada ž. st. Jasenica-Lug (na pruzi Hum-Gabela). Predaju 2. čete istog bataljona na ž. st. Diklići sprečile su ustaše. U borbi oko ove stanice neprijatelj je imao 1 mrtvog i 28 ranjenih vojnika.

⚔️ 3. 1. 1944. S linije Derventa-Teslić-Sarajevo-Konjic-Jablanica i iz Banje Luke glavnina nemačkog 5. SS brdskog armijskog korpusa i delovi nemačkog 15. i 69. korpusa otpočeli operaciju u cilju odbacivanja 1. proleterskog udarnog i 5. udarnog korpusa NOVJ sa glavne komunikacije Slav. Brod - Sarajevo - Mostar. Trebalo je brzim prodorom razbiti njihove jedinice i izbiti u dolinu r. Vrbasa, odakle odmah produžiti dejstva glavninom ka Livanjskom i Duvanjskom polju, a slabijim delovima, preko Kozare, ka dolini Une. Operacija je trajala do 24. januara.

⚔️ 3. 1. 1944. U s. Kokorini (kod Gacka) dva bataljona 10. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ, bez vlastitih gubitaka, razbili Fojnički bataljon četničke 1. nevesinjske brigade, ojačan vodom minobacača iz nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Gubici neprijatelja: 32 mrtva, 20 zarobljenih i oko 50 ranjenih vojnika. Zaplenjeno je celokupno naoružanje i oprema nemačkog minobacačkog voda.

⚔️ 4. 1. 1944. Druga brigada nemačke 1. kozačke konjičke divizije ojačana 4. pukom domobranske 1. lovačke brigade zauzela Prnjavor koji je, na r. Ukrini, branila 12. udarna brigada 12. divizije NOVJ, Prnjavorski i Dobojsko-derventski NOP odred. U ovoj borbi je poginuo komandant Prnjavorskog NOP odreda Stanko Vukašinović, narodni heroj.

⚔️ 5. 1. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa: Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku mora forsirati formiranje lakih pokretnih jedinica; tom štabu ostaviti 5. crnogorsku NOU brigadu za područje Crne Gore i još jednu brigadu za područje Sandžaka; u pozadini organizovati čvrstu vojnopozadinsku vlast; 29. udarna divizija NOVJ ostaje u Hercegovini i preuzima primorje od Boke do Neretve.

⚔️ 5. 1. 1944. Nemački 901. motorizovani puk s jednim bataljonom 383. puka nemačke 373. legionarske divizije zauzeo Kotor-Varoš. Delovi 12. i 5. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvukli su se ispred udara neprijatelja, povukavši se u rejon Skender-Vakuf - zaselak Borci - s. Siprage.

⚔️ 7. 1. 1944. Jedinice nemačkog 92. motorizovanog puka iznenadile delove 3, proleterske (krajiške) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ i Udarnog NOP odreda 5. udarnog korpusa NOVJ i zauzele s. Čađavicu (kod Mrkonjić-Grada).

⚔️ 7. 1. 1944. Na položaju s. Ovčarevo - s. Dubrava (kod Travnika) dva bataljona 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ, u osamnaestočasovnoj borbi, razbili nemački bataljon i njegove ostatke odbacili prema Travniku, nanevši mu gubitke od oko 150 mrtvih. Proleterski bataljoni su imali 5 mrtvih i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 7. 1. 1944. Kod ž. st. Brđani (na pruzi Sarajevo-Mostar) Mostarski partizanski bataljon uništio nemački vojni voz (3 lokomotive i 12 vagona) sa pratnjom. Uništeni su, između ostalog, jedan tenk i jedna haubica.

⚔️ 8. 1. 1944. VŠ NOV i POJ naredio depešom Štabu 11. udarne divizije da se, s obzirom na neprijateljsku ofanzivu, orijentiše ka srednjoj Bosni, poveže sa 1, proleterskom udarnom divizijom i sa njom napada neprijateljske kolone koje nadiru kroz srednju Bosnu.

⚔️ 8. 1. 1944. Na osnovu direktive VŠ NOV i POJ, 1. proleterska udarna divizija 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ, pregrupisavši se, posela planinski masiv u razvodu reka Ugra, Vrbanje, Bile i Usore sa zadatkom da zatvori komunikaciju Travnik-Jajce.

⚔️ 8. 1. 1944. Nemački 92. motorizovani puk, slomivši otpor delova 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ, prodro u Mrkonjić-Grad i time neposredno ugrozio pozadinu 11. udarne i 1. proleterske udarne divizije NOVJ koje u srednjoj Bosni pokušavaju da zadrže nastupanje nemačke 1. brdske i 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 8. 1. 1944. Nemačka 1. brdska divizija zauzela Skender-Vakuf posle ogorčenih borbi protiv 5. i 12. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ. Istovremeno je 7. SS divizija -Princ Eugen- izbila na pl. Vlašić.

⚔️ 9. 1. 1944. Nemački 92. motorizovani puk i delovi nemačke 1. brdske divizije zauzeli Jajce, odbacivši delove 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ na pl. Lisinu.

⚔️ 9. 1. 1944. Druga krajiška udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Vareš.

⚔️ 9. 1. 1944. U rejonu s. Karaula-Gora - s. Božikovac 1. proleterska udarna divizija 1. proleterskog udarnog korpusa i delovi 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ probili se severno od komunikacije Travnik-Jajce i time izbegli udare od jedinica nemačke 1. brdske divizije i 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 10. 1. 1944. Jače nemačke, ustaške i domobranske snage iz Bos. Gradiške i s. Ivanjske otpočele napad na slobodnu teritoriju Kozare, ali su ih 6, 8. i 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ, Kozarski i Gradiško-lijevčanski NOP odred razbili i odbacili u polazne garnizone.

⚔️ 10. 1. 1944. Na sreskoj izbornoj konferenciji izabran SNO odbor za srez Sokolac.

⚔️ 11. 1. 1944. Štab 3. udarnog korpusa NOVJ iz,dao zapovest za napad na Tuzlu. U napadu su učestvovale jedinice 3. korpusa i 16. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 11. 1. 1944. Kod s. Melića (blizu Jajca) delovi 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, razbili bataljon nemačke 1. brdske divizije. Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici proleterskih jedinica: 12 mrtvih i 7 ranjenih.

⚔️ 13. 1. 1944. Jedinice nemačke 1. brdske divizije i 7. SS divizije -Princ Eugen-, nadirući iz doline r. Bosne, zauzele Bugojno, D. i G. Vakuf, pošto su 1. i 2. ličku udarnu brigadu 6. divizije NOVJ odbacile ka Mrkonjić-Gradu.

⚔️ 13. 1. 1944. Nastupajući s linije Jablanica-Konjic-Kreševo, delovi nemačke 369. legionarske divizije, posle sedmodnevnih borbi, odbacili 7. krajišku udarnu brigadu i Ramski NOP odred 10. udarne divizije NOVJ na pl. Radušu i zauzeli Prozor.

⚔️ 13. 1. 1944. Rasformiran Banjalučki NOP odred. Njegovo ljudstvo je ušlo u sastav 12. krajiške NOU brigade.

⚔️ 13. 1. 1944. Rasformiran Tešanjsko-teslićki NOP odred. Njegovo ljudstvo je ušlo u sastav 5. i 12. krajiške NOU brigade.

⚔️ 13. 1. 1944. Prnjavorski NOP odred ušao u sastav 5. krajiške NOU brigade kao njen 5. bataljon.

⚔️ 13. 1. 1944. Rasformiran Motaj ički NOP odred, a njegovim ljudstvom popunjene 12. krajiška NOU, 12. NOU brigada 12. divizije NOVJ i 14. srednjobosanska NOU brigada.

⚔️ 13. 1. 1944. Zbog velikih gubitaka rasformiran je Dobojsko-derventski NOP odred, a ostatak ljudstva uključen u 12. udarnu brigadu 12. divizije NOVJ.

⚔️ 13. 1. 1944. Delovi 5. udarne divizije NOVJ zauzeli Foču od četnika, koji su pobegli posle kratkog otpora.

⚔️ 13. 1. 1944. U Tuzlu stigla nemačka Borbena grupa -Švarc-, kao pojačanje 5. i 8. puku 3. domobranske lovačke brigade. Očekujući napad 3. udarnog korpusa NOVJ, neprijatelj je ubrzao radove na utvrđivanju mesta.

⚔️ 14. 1. 1944. Oko 200 savezničkih aviona bombardovalo nemačko-domobranski garnizon u Mostaru. Znatno je oštećen aerodrom; uništeno je 69 i oštećeno 98 kuća; poginulo je 37 i ranjeno 68 nemačkih vojnika i domobrana; istovremeno je poginulo oko 200 i ranjeno oko 300 građanskih lica. U borbi je uništeno 8 savezničkih aviona i preko 20 nemačkih i domobranskih aviona.

⚔️ 14. 1. 1944. U s. Vukovsko (kod Kupresa) prodro izviđački odred 7. SS divizije -Princ Eugen- i time ugrozio 7. krajišku udarnu brigadu 10. udarne divizije NOVJ na južnim padinama pl. Raduše.

⚔️ 15. 1. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: da 4. krajiška NOU brigada iz rejona Rogatice krene za Foču i priključi se 5. udarnoj diviziji; da Štab 3. udarnog korpusa NOVJ zadrži ranjenike koji se nalaze s tom brigadom; da sekretar PK KPJ za Srbiju izvesti VŠ NOV i POJ na koji bi se način 2. proleterska udarna divizija NOVJ popunila ljudstvom iz Srbije.

⚔️ 15. 1. 1944. U rejonu s. Carevac - s. Berići (kod Mrkonjić-Grada) 3. lička udarna brigada 6. divizije NOVJ, posle trodnevne borbe, odbacila nemački 92. motorizovani puk koji je pokušavao da prodre ka s. Mliništima. Neprijatelj je imao oko 105 mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici 3. brigade: 21 mrtav i 36 ranjenih.

⚔️ 15. 1. 1944. U Kotor-Varoš ušla 1. proleterska udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ

⚔️ 16. 1. 1944. U Gračanicu ušla dva bataljona 3. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ. Domobrani su se povukli prema s. Karanovcu.

⚔️ 17. 1. 1944. Glavnina 3. udarnog korpusa NOVJ (17. udarna divizija, 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije i 6 odreda) i 16. udarna divizija NOVJ otpočele napad na Tuzlu koju su branili 5. i 8. puk domobranske 3. lovačke brigade i nemačka Borbena grupa -Svare-. I pored uporne borbe, vođene do 20. januara pre podne, grad nije zauzet, jer su pristigla pojačanja: delovi domobranske 1. lovačke brigade, nemačka biciklistička jedinica iz Doboja i motorizovana kolona iz Zvornika. U borbi su poginuli politički komesar bataljona u 19. birčanskoj brigadi Stanko Menjić i zamenik političkog komesara bataljona u 16. muslimanskoj NOU brigadi Jusuf Džonlić, komandant bataljona Hamzo Hamzić i komandant Ozrenskog NOP odreda Simo Lukić, narodni heroj.

⚔️ 17. 1. 1944. U rejonu s. Pecke (kod Mrkonjić-Grada) 3. i 1. lička udarna brigada 6. divizije NOVJ odbile napad nemačkih jedinica iz rejona Jajca.

⚔️ 17. 1. 1944. Šesta istočnobosanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ zauzela rudnik uglja Kreku.

⚔️ 17. 1. 1944. Delovi 1. proleterske udarne brigade 1, proleterske udarne divizije NOVJ ušli u Jajce, koje su napustile nemačke jedinice.

⚔️ 17. 1. 1944. Na položajima s. Hotkovci - s. Stekerovci (kod Glamoča) 3. proleterska (krajiška) udarna brig

⚔️ 17. 1. 1944. Zbog nadiranja jakih neprijateljskih snaga, koje su izbile u Duvanjsko, Livanjsko i Glamočko polje, 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ povukla se, preko pl. Ljubuše, u rejon s. Rakitno (kod Posušja), a 9. krajiška NOU brigada, ispred nastupajuće kolone 7. SS divizije -Princ Eugen-, delom se povukla na pl. Hrbljinu a delom u Omar, između s. D. Vukovskog, Kupresa i Šujice.

⚔️ 19. 1. 1944. Na položaju s. Avdiči - s. G. Orahovica (kod Gračanice) domobranski 6. pešadijski puk napao 3. vojvođansku udarnu brigadu 16. udarne divizije NOVJ, ali je posle jednodnevne borbe odbačena prema Gračanici uz gubitke: oko 134 mrtva, veliki broj ranjenih i 38 zarobljenih domobrana. Gubici 3. brigade: 11 mrtvih i 37 ranjenih boraca.

⚔️ 20. 1. 1944. Posle dvodnevnih borbi 12. slavonska brigada 12. divizije NOVJ i 14. srednjobosanska udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ zauzele Prnjavor, koji su branili 1. bataljon lovačkog 4. puka domobranske 1. lovačke brigade, ustaše i nemački delovi (svega oko 750 ljudi). Gubici neprijatelja: 115 mrtvih i 36 zarobljenih, a gubici brigada: 30 mrtvih i 36 ranjenih boraca.

⚔️ 20. 1. 1944. U rejonu s. Carevac - zaselak Štrbina (kod Mrkonjić-Grada) delovi 6. i 10. udarne divizije NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu (oko 150 vozila) koja se kretala od Mliništa prema Strbini. Posle jednodnevne borbe neprijatelj je, uz osetne gubitke, odbačen prema s. Carevcu.

⚔️ 20. 1. 1944. U rejonu zaselaka Durakovića i Omerbašića (kod Gračanice) domobranske jedinice napale na dva bataljona 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ, ali su ih ovi bataljoni, energičnim protivnapadom, razbili i odbacili, nanevši im gubitke od oko 74 mrtva vojnika, uz sopstvene gubitke od 17 mrtvih i 30 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 1. 1944. Jedinice 7. SS divizije -Princ Eugen- ušle u Jajce, koje je, pred nadmoćnijim snagama neprijatelja, napustila 1. proleterska udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

⚔️ 21. 1. 1944. Kod s. Hotkovaca (blizu Glamoča) delovi nemačke 1. brdske divizije (oko 600 vojnika) napali 1. bataljon 3. proleterske (krajiške) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ. Posle šestočasovne borbe, kad mu je pristiglo pojačanje, bataljon je neprijatelja razbio i naneo mu gubitke od oko 39 mrtvih vojnika, a sam imao 11 mrtvih i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 1. 1944. Na pruzi Bos. Krupa - Bos. Novi diverzantska grupa Podgrmečkog NOP odreda minom srušila neprijateljski voz od 11 vagona i nanela neprijatelju osetne gubitke.

⚔️ 22. 1. 1944. U s. Žunovima (kod Vlasenice), prilikom bombardovanja sela, poginuo politički komesar 27. udarne divizije NOVJ Pavle Goranin Ilija, narodni heroj.

⚔️ 22. 1. 1944. Na pruzi Banja Luka - Prijedor, između s. Omarske i s. Piskavice, delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ minom uništile neprijateljski voz od 5 vagona. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 18 mrtvih i 34 zarobljena vojnika. Brigada je imala 3 ranjena borca.

⚔️ 23. 1. 1944. Na putu Prijedor - Bos. Novi 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ napala neprijateljsku kolonu od 156 kamiona i 20 tenkova i uništila 11 kamiona. Deo kolone se probio za Bos. Novi, a drugi deo se vratio u Prijedor.

⚔️ 24. 1. 1944. Ramski NOP odred 10. udarne divizije NOVJ ušao u Prozor koji su prethodno napustili zaštitni delovi nemačke 369. legionarske divizije.

⚔️ 26. 1. 1944. Delovi 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ zauzeli Tešanj, ali je iz dve utvrđene zgrade i iz tvrđave neprijatelj pružao otpor do zore, kada su se delovi 13. brigade povukli iz grada.

⚔️ 27. 1. 1944. Delovi 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ ušli u Kupres koji su napustile nemačke jedinice.

⚔️ 28. 1. 1944. Delovi 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ ušli u Bugojno koje su napustile nemačke jedinice.

⚔️ 28. 1. 1944. Kod s. Stepena (blizu Avtovca) 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, u susretnoj petočasovnoj borbi, sprečila prodor ojačanog 2. bataljona 13. puka 7. SS divizije -Princ Eugen- u Bileću i odbacila ga u Gacko, nanevši mu gubitke od oko 50 mrtvih, 3 zarobljena i do-sta ranjenih vojnika uz sopstvene gubitke: 3 poginula i 4 ranjena borca, i zaplenivši 3. p. mitraljeza i 20 pušaka.

⚔️ 29. 1. 1944. Na putu između Zborne gomile i s. Stepena (kod Avtovca), bočnim napadom, ojačana 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ sprečila 2. bataljon 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- da, uz podršku posade Gacka, prodre u Bileću, te ga posle šestočasovne borbe odbacila u Gacko. Ipak je jedna četa ovog bataljona, neopaženo, preko pl. Babe, prodrla u Bileću.

⚔️ 29. 1. 1944. Delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na s. Blagaj (kod Bos. Novog), nanevši neprijatelju gubitke od oko 9 mrtvih i 23 ranjena, uz sopstvene gubitke: 2 mrtva i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 30. 1. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da jednu brigadu sa dobrim političkim radnicima uputi na prostoriju Jahorina-Kalinovnik (koju će jedinice 5. udarne divizije NOVJ uskoro napustiti) i da 1. južnomoravsku NO brigadu prebaci prema Foči.

⚔️ 30. 1. 1944. Na putu Čelić-Bijeljina 15. majevička udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ otpočela trodnevne borbe protiv nemačke motorizovane kolone (jačine 82 vozila).

⚔️ 30. 1. 1944. Treća vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ napala četnike u s. D. Zabarima (kod Brčkog). Glavnina četnika se izvukla delom za Brčko, a delom u Srem. Zarobljeno je oko 30 četnika.

⚔️ 30. 1. 1944. Između s. Blagaja i s. Petkovca (kod Bos. Novog) 4. bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napao domobransku kolonu jačine dve čete i naneo joj gubitke od oko 7 mrtvih i 23 ranjena, a on je imao 7 ranjenih boraca.

⚔️ 30. 1. 1944. Delovi 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napali na D, Vakuf koji su branile ustaško-domobranske jedinice. Napad nije uspeo zbog intervencije delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- koji su nadirali iz rejona Jajca. Neprijatelj je imao 12 mrtvih i 20 zarobljenih, a delovi 9. brigade 1 mrtvog i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 0. 2. 1944. Spajanjem Posavskog i Trebavskog NOP odreda formiran Posavsko-trebavski NOP odred.

⚔️ 0. 2. 1944. Ponovo formiran Janjski NOP odred.

⚔️ 0. 2. 1944. Kod Fojnice poginuo komandant Visočko-fojničkog NOP odreda Gliša Janković, narodni heroj.

⚔️ 0. 2. 1944. Kod Mrkonjić-Grada, u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo zamenik političkog komesara bataljona 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije Jovan Vučković, narodni heroj

⚔️ 0. 2. 1944. U s. Cesimu (kod Konjica), u borbi protiv četnika, poginuo politički komesar čete iz Mostarskog partizanskog bataljona Enes Orman, narodni heroj.

⚔️ 1. 2. 1944. Iz zasede na Zegulji (na putu Stolac-Ljubinje) delovi 10. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ uništili 6 kamiona sa obezbeđenjem jačine voda iz sastava 1. bataljona 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Istovremeno su sprečili intervenciju ojačane čete istog bataljona iz Ljubinja. Neprijateljski gubici: 32 mrtva i 9 zarobljenih vojnika, a gubici delova 10. brigade: 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 2. 2. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku formiran štab Unske operativne grupe. On treba da rukovodi dejstvima jedinica u Cazinskoj krajini.

⚔️ 4. 2. 1944. CK KPJ uputio depešu CK KPH: deo Bosanske krajine na levoj obali r. Une, s tamošnjim NOP odredima i partijskim organizacijama, i dalje ostaje pod rukovodstvom CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku; delegate međunarodnog Crvenog krsta uputili u VŠ NOV i POJ.

⚔️ 4. 2. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: odobrava sporazum koji je predstavnik 4. korpusa NOVJ utanačio sa Huskom Miljkovićem, komandantom muslimanske milicije u Cazinskoj krajini, u vezi sa prelaskom ovoga na stranu NOVJ; daje direktivu da se u jedinice pod komandom Huske Miljkovića uputi dovoljno rukovodećeg kadra, nastojeći da to budu muslimani (ukoliko ih nema dovoljno, tražiti ih od Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ).

⚔️ 4. 2. 1944. Ojačana 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala posadu železničkih stanica Duži, Taleža i Jasenica-Lug i posadu mosta u Dražin-Dolu (tri čete 14. puka domobranske 6. pešadijske divizije i jednu četu četničke Trebinjske brigade). Ona je pri tome spalila dve železničke stanice i uništila jedan kamion i jedan teretni voz, a u drugom vozu, izbačenom iz šina, ubila 5 i ranila 20 nemačkih vojnika. Domobrani su imali 30 zarobljenih, 1 mrtvog i 1 ranjenog vojnika, a četnički gubici nisu poznati. Brigada je imala 4 ranjena borca. Zaplenila je: 2 p. mitraljeza, 2 automata, 28 pušaka i 15.000 puščanih metaka.

⚔️ 5. 2. 1944. Iz Ljubinja, Stoca, Bileće i Trebinja dve nemačke pukovske borbene grupe, jedna iz 7. SS divizije -Princ Eugen- a druga iz 181. pešadijske divizije, ojačane delovima četničkog Trebinjskog korpusa i 14. puka domobranske 6. pešadijske divizije (oko 4.000 vojnika), počele koncentričan napad s ciljem da 10. hercegovačku udarnu brigadu i Južnohercegovački NOP odred 29. udarne divizije NOVJ unište u okruženju (operacija -Falkenjagd-), Do 16. februara neprijatelj je prokrstario okruženi deo slobodne teritorije, spalio 5 sela i uništio 2 mosta na r. Trebišnjici. Brigada i odred 29. divizije NOVJ izbegli su odlučujuće sudare s jačim neprijateljem, ali su mu u dvadesetak manjih akcija i diverzija naneli znatne gubitke, sprečivši pljačku i masovnije represalije. Drugi delovi 29. divizije razbili su jedan nemački bataljon kod s. G. i D, Meke Grude. Neprijatelj je imao blizu 200 mrtvih i preko 100 ranjenih (skoro isključivo nemačkih vojnika). Gubici jedinica 29, udarne divizije NOVJ: oko 20 mrtvih i preko 30 ranjenih boraca.

⚔️ 5. 2. 1944. Blizu s. Berega (kod Sokolca) 2. krajiška udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ vodila tročasovnu borbu protiv jednog bataljona ustaške 1. brigade i prisilila ga da se povuče u Rogaticu. Gubici neprijatelja: oko 60 mrtvih i ranjenih, a gubici 2. krajiške brigade: 9. mrtvih boraca.

⚔️ 7. 2. 1944. Održano okružno savetovanje SKOJ-a za okrug Podgrmeč. Analiziran je dotadašnji rad i postavljeni su budući zadaci.

⚔️ 7. 2. 1944. Na putu D. Vakuf - Jajce (kod s. Vijenca) 3. bataljon 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ napao iz zasede neprijateljsku kolonu od oko 50 kamiona (s vojnicima) koja se kretala prema Jajcu i naneo joj gubitke od oko 30 mrtvih i 40 ranjenih.

⚔️ 7. 2. 1944. Kod Bijeljine, naredbom Štaba 18. udarne divizije NOVJ, od Mačvanske partizanske čete formiran Mačvanski NOP odred.

⚔️ 8. 2. 1944. Od Cazinskog NOP odreda u V. Kladuši, po naređenju Štaba 4. korpusa NOVJ, formirana 1. muslimanska brigada Unske operativne grupe.

⚔️ 9. 2. 1944. VŠ NOV i POJ, obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ da je Štab 5. udarne divizije prebacio svoje snage na prostoriju Kalinovik-Foča i naredio mu da snage koje je predvideo za ovaj odsek zadrži na prostoriji s. Bogovići-Rogatica-Sokolac radi obostranog dejstva na višegradskim komunikacijama.

⚔️ 9. 2. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: traži da se tenkisti, avijatičari i mornari upućuju u Drvar; pita da li postoji radio-veza sa rukovodstvom NOP u Zagrebu; da se američki avijatičari koji su se spustili na slobodnu teritoriju i nalaze se kod GŠ NOV i PO za Hrvatsku upute u Drvar, šefu savezničke vojne misije generalu Ficroju Maklinu.

⚔️ 9. 2. 1944. Kod s. Skokova (blizu Cazina) delovi 1. muslimanske brigade Unske operativne grupe napali i razbili neprijateljsku kolonu iz sastava nemačke 373. legionarske divizije. Neprijatelj je imao 8 mrtvih, 12 ranjenih i 7 zarobljenih vojnika, a zaplenjeno mu je: 2 minobacača, 3 mitraljeza, 17 pušaka i automata, 40.000 metaka, 150 mina i druga oprema.

⚔️ 9. 2. 1944. U Bijeljini, u prisustvu oko 400 delegata, otpočelo I oblasno partijsko savetovanje za istočnu Bosnu. Podneti su referati: o vojno-političkoj situaciji, o organizacionim pitanjima, o zadacima partijske organizacije u vojsci, o NO odborima, SKOJ-u i AFŽ-u. Savetovanje je završeno 2. marta.

⚔️ 10. 2. 1944. Između s. Čađavice i s. Buševića Blatne delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Bos. Novi - Bihać na 8 mesta. Saobraćaj je obustavljen 3 dana.

⚔️ 10. 2. 1944. U s. Ponikvama (kod Čajniča) od delova 1. šumadijske i 1. južnomoravske NO brigade formirana 3. srpska NOU brigada. Ona je istog dana ušla u sastav 2. proleterske udarne divizije NOVJ.

⚔️ 11. 2. 1944. Delovi nemačke 1. brdske divizije i 1. i 4. brigade četničkog 1. bosansko-krajiškog korpusa iznenadili delove 1. udarne brigade 9. divizije NOVJ i prodrli u Bos. Grahovo.

⚔️ 12. 2. 1944. Kod s. G. i D. Meke Grude (na putu Gacko-Bileća) tri bataljona 29. udarne divizije NOVJ razbili jedan bataljon nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Na bojištu je nađeno 118 poginulih nemačkih vojnika. Gubici bataljona 29. udarne divizije NOVJ: 10 mrtvih i 11 ranjenih boraca. Zaplenjeno je 5 p. mitraljeza i nekoliko desetina pušaka.

⚔️ 13. 2. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da jednom brigadom vrši pritisak ka Martin-Brodu, kako bi se oslabio pritisak nemačkih snaga koje iz rejona Bos. Grahova napadaju ka Drvaru.

⚔️ 13. 2. 1944. Druga krajiška udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i Romanijski NOP odred napali 24. bataljon ustaške 1. brigade i četnike u Rogatici. Zbog intervencije neprijatelja sa pravca Sokolca i Prače mesto nije zauzeto.

⚔️ 13. 2. 1944. Četvrta krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ zauzela Goražde. Nemačke jedinice i četnici povukli su se.

⚔️ 14. 2. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da njegove jedinice razviju aktivnost na odseku Sarajevo-Višegrad, pošto neprijateljske snage vrše pritisak u Bosanskoj krajini. Ujedno ga obaveštava da je 5. udarnoj diviziji naređeno da iz rejona Foče sadejstvuje s njegovim jedinicama.

⚔️ 15. 2. 1944. Izašao prvi broj lista -Zene kroz borbu-, organa AFŽ-a za istočnu Bosnu.

⚔️ 16. 2. 1944. Blizu Kozarca 2. bataljon 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodio borbu protiv jednog domobranskog bataljona (ojačanog sa 3 tenka) i naneo mu gubitke od oko 15 mrtvih i 20 ranjenih. Gubici bataljona: 6 ranjenih boraca.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izvod iz knjige depeša Trećeg korpusa NOVJ za januar 1944 godine

📜 Obavještenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ komesaru korpusa o stanju jedinica i situaciji u istočnoj Bosni u januaru 1944 godine

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Pete NOU divizije za januar 1944 godine

📜 Analiza operacija Šesnaeste NOU divizije u januaru 1944 godine

📜 Izvještaj političkog komesara Šesnaeste NOU divizije političkom komesaru Trećeg korpusa NOVJ o situaciji na području Posavine, Trebave i Majevice u januaru 1944 godine

📜 Izvještaj političkog komesara Osme krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o dejstvu Četvrtog bataljona na prostoriji oko Ljubije u januaru 1944 godine

📜 Opšta bojna relacija Drugog zbornog područja za januar 1944 godine

📜 Opšta bojna relacija Šeste pješadiske divizije za januar 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 1 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije za produženje napada na Banju Luku

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 1 januara 1944 štabovima Prve i Četvrte krajiške brigade za pokret pravcem Šahbegovići - Podromanija - Nepravdići - Bogovići Sjetlina - Renovica

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 1 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i sprečavanje prodora neprijateljskim snagama ka Banjoj Luci

📜 Izvještaj Štaba Druge hercegovačke brigade od 1 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Bileće i Vilusa

📜 Izvještaj Prvog bataljona Četrnaestog brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije Princ Eugen o akcijama u istočnoj Bosni od 1 decembra 1943 do 1 januara 1944 godine

📜 Naređenje Komande 2. oklopne armije od 1. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za sprovođenje operacije »Valdrauš«, u sadejstvu sa 5. SS-korpusom, na prostoru Travnik — Kupres — Glamoč i sprovođenju mera odmazde nad pripadnicima 29. NOU divizije zbog ubistva kapetana Kirhnera

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva, konja i naoružanja 1. proleterskog Korpusa od 1. januara 1944. upućen Vrnovnom štabu NOV i PO Jugoslavije

📜 Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 2 januara 1944 potćinjenim jedinicama za povlačenje iz Banje Luke na polazne položaje

📜 Obavještenje komandanta Četvrte NOU divizije od 2 januara 1944 Štabu Petog korpusa NOVJ o pokretu neprijateljskih snaga prema Ivanjskoj i u vezi s tim predlog za sprečavanje prodora ka Banjoj Luci

📜 Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije od 2 januara 1944 Štabu Petog korpusa NOVJ o povlačenju svojih jedinica iz Banje Luke

📜 Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 2 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV na području Bosne i Hercegovine

📜 Zapovijest Štaba Četvrte NOU divizije od 3 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na području Bronzanog Majdana, Ivanjske i Prijedora

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 3 januara 1944 potčinjenim jedinicama za prebacivanje na prostoriju Komrani, Datelji i Butkovići

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 3 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji oko Prnjavora

📜 Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 3 januara 1944 potčinjenim jedinicama za pokret pravcem Bronzani Majdan - Obrovac - Kozica - Tomina

📜 Naređenje Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 3 januara 1944 Štabu Petog bataljona za smjenu dijelova Trećeg bataljona na položaju Devečani - Goričaj i za dejstvo ka Travniku i Zenici

📜 Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 3. januara 1944. članu Štaba Komande istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica 29. NOU divizije kod Bileće

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 4 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstva na području Bosanske Krajine

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Jedanaeste NOU divizije od 4 januara 1944 Štabu divizije o situaciji na području Prnjavora i Dervente

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 4 januara 1944 potčinjenim jedinicama za pokret u pravcu Snjegotine

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade od 4 januara 1944 Štabu Šeste NOU divizije o akcijama na aerodrom Ljeskovac - Zalužani

📜 Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 4 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije o situaciji u zapadnom dijelu Bosanske Krajine

📜 Zapovijest Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 4 januara 1944 potčinjenim jedinicama za protjerivanje četnika sa prostorije Ruda Glavica, Brajčevići i Bodežište

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 4 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji Opsječko - Lipovac - Svinjari

📜 Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 4 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV na području Bos. Gradiške, Banje Luke, Sokolca i Bileće

📜 Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 4. januara 1944. potčinjenim jedinicama za dejstva u operaciji »Valdrauš« na pravcu Banja Luka — Kotor-Varoš

📜 Izvještaj Štaba Prvog artiljeriskog diviziona Petog korpusa NOVJ od 5 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije o ishodu napada na Banju Luku

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 5 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade da ispita situaciju u Trnovu i Kalinoviku

📜 Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 5 januara 1944 Štabu Treće hercegovačke brigade za prebacivanje na prostoriju Trusine Planine

📜 Izvještaj Štaba Druge brigade od 5 januara 1944 Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama pri prelazu ceste Tuzla - Zvornik

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 5 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije o borbi kod Bistrice

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade od 5 januara 1944 Štabu Petog korpusa NOVJ i štabovima Četvrte i Desete NOU divizije o napadu na Banju Luku

📜 Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 5 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV na području Prijedora, Banje Luke, Fojnice i Prnjavora

📜 Naređenje Štaba Pete kozarsko-krajiške NOU brigade od 6 januara 1944 potčinjenim jedinicama za sprečavanje neprijateljskog prodora ka pl. Borja i za odbranu ranjenika

📜 Naređenje Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 6 januara 1944 štabovima Četvrtog i Petog bataljona i Štabu Drugog bataljona Prve proleterske brigade za raspored i dejstvo na prostoru Mudrike - Sišava i Siprage i za obezbjeđenje diviziske bolnice

📜 Direktiva Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 7 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstva na prostoriji istočne Bosne

📜 Izvještaj Štaba Druge hercegovačke brigade od 7 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Bileće

📜 Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 8 januara 1944 Štabu Udarnog NOP odreda za posijedanje položaja Kuk - Blatina Glavica

📜 Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 8 januara 1944 Štabu Trinaeste krajiške NOU brigade za zatvaranje komunikacije Čađavica - Ključ i smjenu Udarnog NOP odreda

📜 Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 8 januara 1944 Štabu Banjsko-vučedolskog partizanskog bataljona za razbijanje četnika

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 8 januara 1944 potčinjenim jedinicama za smještaj i dejstvo na prostoriji Đakovići, Cosići, Paklarevo, Dželilovac i Krčevine

📜 Izvještaj Štaba Desete krajiške brigade od 8 januara 1944 Štabu Pete NOU divizije o sopstvenim i neprijateljskim gubicima u borbama od 4 decembra 1943 do 5 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 8 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o razbijanju četnika u Kokorini

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Desete NOU divizije od 8 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije o situaciji na sektoru Pajići - Kočići - Vaganac

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste birčanske NOU brigade od 8 januara 1944 Štabu Trećeg korpusa NOVJ o prebacivanju jedinica na prostoriju Milan Planina - Verići

📜 Naređenje Komande Četrnaestog brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije Princ Eugen od 8 januara 1944 za izviđanje

📜 Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 8 januara 1944 o akcijama na području Banje Luke i u dolini rijeke Bosne

📜 Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 8. januara 1944. Prvoj kozačkoj i 373. legionarskoj diviziji za dejstva u operaciji »Brandfakel« na širem području Kozare

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 9 januara 1944 Štabu Devetnaeste birčanske NOU brigade za oslobođenje Kladnja i Zivinica

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 9 januara 1944 Štabu Pete kozarsko-krajiške brigade Jedanaeste NOU divizije za napad na pravcu Vitovlje - Imljani - Petrovo Polje - Siprage

📜 Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 9 januara 1944 pctčinjenim jedinicama za sprečavanje prodora neprijateljskim snagama na pravcu Medna - Mliništa i za aktivno dejstvo na komunikaciji Čađavica - Mrkonjić Grad

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 9 januara 1944 potčinjenim jedinicama za razbijanje neprijatelja na prostoru Meline - Vitovlje - Dukati i gonjenje preko rijeke Ugra

📜 Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 9 januara 1944 o situaciji na području Bosne i Hercegovine - 661

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 10 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji Dobro Polje, Popovići, Milotina, Rodelj i Poplatice

📜 Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10 januara 1944 potčinjenim jedinicama za formiranje operativnih grupa i za raspored i dejstvo na prostoriji Doboj - Tuzla - Zvornik

📜 Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 10 januara 1944 Štabu Desete brigade za mobilizaciju ljudstva i za dejstvo na sektoru Gacka i Gatačke Površi

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 10 januara 1944 potčinjenim jedinicama za smještaj u selima Meline, Zlovarići, Vlatkovići, Vidovište i Imljani

📜 Zapovijest Štaba Druge brigade Šeste NOU divizije od 10 januara 1944 potčinjenim jedinicama za pokret sa sektora Kupresa prema Drvaru

📜 Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 10 januara 1944 o akcijama na području Banje Luke i u srednjoj Bosni

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama pri povlačenju pravim fjelinac — Kotor Varoš — Vitovlje od 5. do 10. januara 1944. godine

📜 Naređenje zamenika komandanta Romanijskog korpusa od 10. januara 1944. komandantu 1. sarajevske brigade za napad na jedinice 27. divizije NOVJ kod Nišića

📜 Bojna relacija Zapovjedništva 3. lovačkog zdruga od 10. januara 1944. o dejstvima u sjeveroistočnoj Bosni u operaciji »Šnešturm« 

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 11 januara 1944 o stavljanju Petnaeste majevčke i Osamnaeste hrvatske brigade pod komandu komandanta Šesnaeste NOU divizije radi napada na Tuzlu

📜 Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 11 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na komunikacijama Mrkonjić Grad - Mliništa i Čađavica - Ključ

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 11 januara 1944 štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na sektorima Imljani - Vlatkovići i Petrovo Polje - Kruševo Brdo - Trifunovići

📜 Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 11 januara 1944 Štabu Treće hercegovačke brigade za pokret i dejstvo na prostoriji Džinova Mahala - Selakovići - Udrežnje - Biograd

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 11 januara 1944 potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravaca od Vukovića i od sektora Jejići - Zapeče

📜 Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 11 januara 1944 potčinjenim jedinicama za prebacivanje na prostoriju Berići, Grabež i Carevac

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 11 januara 1944 potčinjenim jedinicama za smještaj na prostoriji Petrovo Polje, Kruševo Brdo i Trifunovići

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste Muslimanske brigade Sedamnaeste NOU divizije cd 11 januara 1944 Štabu Trećeg korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i situaciji u dolini Spreče

📜 Naređenje Komande Borbene grupe Gros od 11 januara 1944 potčinjenim jedinicama za napad na Rastovo

📜 Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 11 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV na području Bosne i Hercegovine

📜 Izveštaj političkog komesara Zapadne grupe odreda od 11. januara 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o borbama u rejonu Stare Gradiške i o političkom radu podređenih jedinica

📜 Zapovijest Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 12 januara 1944 štabovima Šesnaeste i Sedamnaeste NOU divizije za napad na Tuzlu

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 12 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade za raspored i obezbjeđenje jedinica od pravca Trnova, Kalinovika i Zakmura pri napadu na Foču

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 12 januara 1944 potčinjenim jedinicama za obezbjeđenje pravca Velike Vode, Jejići, Zapeče, Kotor Varoš i Skender Vakuf

📜 Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 12 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o prebacivanju jedinica na prostoriju Vrba - Čemerno - Izgori i o situaciji na području Gacka

📜 Izvještaj Komande Borbene grupe Gros od 12 januara 1944 o dolasku na prostoriju Rastova

📜 Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 12 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 13 januara 1944 štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoriji između rijeka Bosne i Vrbasa i komunikacija Jajce - Travnik - Zenica i Banja Luka - Teslić - Doboj

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 13 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade za razbijanje četnika na sektoru Kalinovika

📜 Naređenje Pete NOU divizije od 13 januara 1944 potčinjenim jedinicama za prebacivanje u Foču

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 13 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji Grabovice, Maslovare, Očauš, Pribinić i G. Šiprage

📜 Obavještenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 13 januara 1944 Štabu Prve proleterske divizije o situaciji u sjevernom dijelu srednje Bosne

📜 Obavještenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije Štabu Sjevernohercegovačkog NOP odreda o naredbi Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 januara 1944 za promjenu naziva brigada

📜 Naređenje Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 13 januara 1944 potčinjenim jedinicama za smještaj i dejstvo na prostoriji Petrovo Polje, Kruševo Brdo, Bjelobučje i Očauš

📜 Naređenje Štaba Trinaeste krajiške brigade Desete NOU divizije od 13 januara 1944 Štabovima Trećeg bataljona i Udarnog odreda da smijene jedinice Treće proleterske (krajiške) brigade na sektoru Podrašnice

📜 Naređenje Komande Sedme SS divizije Princ Eugen od 13 januara 1944 za posijedanje prostora između Bugojna i G. Vakufa

📜 Naređenje Komande Prvog bataljona Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka od 13 januara 1944 za prebacivanje na prostoriju Krupe i Bistrice

📜 Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 13 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV na području Bosne i Hercegovine

📜 Pregled akcija jedinica Petog korpusa NOVJ u vremenu od 6 do 14 januara 1944 godine

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 14 januara 1944 potčinjenim jedinicama za napad na Tuzlu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu Nevesinje Travnik 12. krajiška udarna brgada Doboj 53. srednjobosanska divizija NOVJ Zvornik 16. vojvođanska divizija NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Bihać Konjic Druga banjalučka operacija 1. proleterski korpus NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Zenica SKOJ Mrkonjić Grad 7. SS divizija Prinz Eugen 9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 29. hercegovačka divizija NOVJ Josip Broz Tito Drvar 6. krajiška udarna brigada 8. krajiška brigada 11. krajiška divizija NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Foča Bosanski Petrovac 39. krajiška divizija NOVJ 36. vojvođanska divizija NOVJ Gacko 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Diverzije u oslobodilačkom ratu Kiseljak Saradnja četnika sa okupatorom Kalinovik Četnička golgota 38. istočnobosanska divizija NOVJ Kozara u oslobodilačkom ratu 2. udarni korpus NOVJ Tuzla Banja Luka Politički komesari u NOR-u 12. hercegovačka udarna brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ Bosanski Novi 13. hercegovačka udarna brigada Bijeljina 27. istočnobosanska divizija NOVJ Livno Vrhovni štab NOVJ Partizanska avijacija 10. krajiška divizija NOVJ Sokolac Bileća 17. istočnobosanska divizija NOVJ Prijedor 11. hercegovačka udarna brigada Derventa 4. krajiška divizija NOVJ Jajce 369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Hercegovini 1944. 12. vojvođanski korpus NOVJ 6. lička proleterska divizija NOVJ Sarajevo 13. SS divizija Handžar 1. proleterska udarna brigada 11. krajiška udarna brigada Teslić Trebinje 16. muslimanska udarna brigada 10. hercegovačka udarna brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu