Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Druga banjalučka operacija

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 34 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 9. 1944. U San. Mostu formirana 1, i 2. eskadrila 5. udarnog korpusa NOVJ. Eskadrile su formirane od aviona koje su jedinice 5. udarnog korpusa zaplenile na aerodromu u s. Zalužanima za vreme druge banjolučke operacije.

⚔️ 5. 9. 1944. Delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili napad jedne nemačke čete iz s. Ivanjske ka s. Šušnjarima (kod Banje Luke), nanevši joj gubitke od 14 mrtvih, 20 ranjenih i 2 zarobljena vojnika i zaplenivši 4 puške, 1 pištolj, 8 ručnih bombi i 800 metaka. Gubici delova 39. divizije: 1 ranjen borac.

⚔️ 13. 9. 1944. iz s. Ivanjske (Kod Banje Luke) jedan uomobranski bataljon, sa svom opremom, prešao na stranu jedinica 4. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 15. 9. 1944. Delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvršili napad i zauzeli ustaško-domobransko uporište s. Ivanjsku (kod Banje Luke).

⚔️ 15. 9. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 5. udarnog korpusa: ispitati jačinu neprijateljskih snaga u Travniku i, ako su ove slabe, zauzeti grad; na Banju Luku ne vršiti napad ako Štab korpusa nije siguran u uspeh; orijentisati izvesne snage prema Sarajevu, da bi one, s jedinicama 3. udarnog korpusa, eventualno zauzele taj grad i, na taj način, sprečile da u njemu uzmu vlast, posle povlačenja nemačkih snaga, četnici, ustaše ili drugi kontrarevolucionari; rasporediti domobranske jedinice koje su prešle na stranu NOVJ.

⚔️ 16. 9. 1944. Kod s. Krmine (blizu Banje Luke) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ sukobili se sa grupom od 800 četnika i naneli joj gubitke od 20 mrtvih i 31 ranjenog, a sami imali 1 mrtvog i 1 ranjenog.

⚔️ 17. 9. 1944. Delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali neprijateljsko uporište u s. Petričevcu i ustaško-domobransku kolonu (jačine 340 vojnika) kod s. Motike i s. Dragočaja (blizu Banje Luke), nanevši neprijatelju gubitke od 18 mrtvih i 27 ranjenih i zaplenivši 7 pušaka, 600 metaka i 5 ručnih bombi, a sami imali 3 mrtva i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 17. 9. 1944. Delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ zauzeli s. Klašnice (kod Banje Luke). Na njihovu su stranu tada prešla 172 domobrana sa 1 minobacačem, 12 p. mitraljeza, 10 automata, 140 pušaka, 20 pištolja i 15.000 metaka.

⚔️ 18. 9. 1944. Otpočela druga banjolučka operacija 5. udarnog korpusa NOVJ protiv nemačkih, ustaško-domobranskih i četničkih snaga (ukupne jačine oko 15.000 vojnika) s ciljem da se zauzme prostorija Banja Luka - Bos. Gradiška - Kotor Varoš. Posle trodnevnih borbi zauzeta je skoro cela Banja Luka, izuzev utvrđenja Kaštel. Međutim, neprijatelju je stiglo pojačanje, pa grad nije potpuno zauzet, a operacija se završila tek 27. septembra. Gubici neprijatelja: velik broj mrtvih; a predalo se ili je zarobljeno 3.366 vojnika. Zaplenjene su velike količine naoružanja i druge ratne opreme. Gubici 5. udarnog korpusa NOVJ: 154 poginula, među kojima i zamenik komandanta 13. krajiške udarne brigade Nikola Bokan, narodni heroj.

⚔️ 18. 9. 1944. Jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ slomile spoljnu odbranu Banje Luke i okružile neprijatelja u dve odvojene grupe: u centru grada i u Kaštelu.

⚔️ 18. 9. 1944. Osamnaesta srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije NOVJ zauzela s. Trapiste i most na Vrbasu kod ušća r. Vrbanje i očistila deo Banje Luke do Vojne bolnice.

⚔️ 18. 9. 1944. Četrnaesta srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije NOVJ zauzela s. Vrbanju, gde joj se predala četa domobrana, i Rebrovački most i produžila napad ka centru Banje Luke, gde je očistila rejon oko Šumske uprave i napala neprijatelja u Gimnaziji.

⚔️ 19. 9. 1944. Trinaesta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ zauzela predgrađe Lauš, prodrla u Banju Luku i uništila neprijatelja u zgradama žandarmerijskog puka i železničke stanice.

⚔️ 20. 9. 1944. Jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ likvidirale čvor neprijateljske odbrane u centru Banje Luke (izuzev Kaštel).

⚔️ 20. 9. 1944. Trinaesta krajiška udarna brigada (bez jednog bataljona) 39, divizije NOVJ, uz sadejstvo jednog bataljona 18. srednjobosanske udarne brigade 53. udarne divizije NOVJ, zauzela aerodrom Zalužane (kod Banje Luke). U tom rejonu su zarobljeni nemački general fon Devic i zapovednik ustaške policije u Banjoj Luci Gutić.

⚔️ 27. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 6. korpusa NOVJ: dejstvima izvesnih delova toga korpusa u rejonu Bosanske i Nove Gradiške olakšati borbe jedinica 5. udarnog korpusa NOVJ oko Banje Luke; izvestiti da li neprijatelj prikuplja snage u Bos. Gradiški, Novoj Gradiški, Slav. Brodu i Derventi. Ujedno ga obavestio da se priprema napad na Bosansku Gradišku.

⚔️ 28. 9. 1944. U rejonu s. Klašnica spojile se nemačke borbene grupe -Panvic- i -Rudno-, zatim produžile dejstva ka Banjoj Luci i deblokirale posadu. Jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ povukle su se s linije Banja Luka - Bos. Gradiška na istočne padine pl. Kozare i u okolini Banje Luke.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 18. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o situaciji na prostoru Banja Luka - Han-Kola

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 30. avgusta 1944. Štabu 39. divizije da zatvori pravce od Banje Luke ka Prijedoru i da izvrši demonstrativan napad na Banju Luku

📜 Zapovijest Zapovjedništva 3. gorskog zdruga od 3. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za odbranu Banje Luke

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 3. septembra 1944. o napadu, na saobraćaj na komunikaciji Vlasinje - Banja Luka - Bosanska Gradiška

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 7. septembra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na pomorski saobraćaj kod Hvara i o bombardovanju mosta na komunikaciji Banja Luka - r.Jajce

📜 Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od 10. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za ovladavanje neprijateljevim uporištima u okolini Banje Luke

📜 Naređenje Komande zapadne Bosne od 10. septembra 1944. komandantu Srednjobosanskog korpusa za povezivanje sa komandantom nemačkih jedinica u Banjaluci radi snabdevanja municijom

📜 Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. septembra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za dejstva prema Travniku, Banjaluci i Sarajevu

📜 Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od 16. septembra 1944. štabovima potčinjenih divizija za napad na Banju Luku i Bosansku Gradišku

📜 Zapovijest Štaba 4. NOU divizije od 17. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Banju Luku

📜 Zapovijest Štaba 39. NOU divizije od 18. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Banju Luku

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. septembra 1944. o borbama na području Banje Luke, Bihaća, Doboja i Nevesinja

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. septembra 1944. o borbama za Banju Luku

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. septembra 1944. o borbama oko Travnika i Banje Luke

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. septembra 1944. o borbama u istočnoj Bosni i borbama za Banju Luku

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. septembra 1944. o borbama oko Banje Luke, Bihaća i Tuzle

📜 Izvještaj štaba 13. krajiške brigade od 24. septembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o rezultatima napada na Banju Luku

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 24. septembra 1944. o borbama na području Banje Luke i Travnika

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 24. septembra 1944. štabovima 15. krajiške brigade i Banjalučkog NOP odreda za razbijanje četnika na prostoru Ljubačevo - Agino Selo

📜 Saopštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 25. septembra 1944. štabu 39. divizije o rezultatima borbe za Banju Luku

📜 Izvještaj komandanta Operativne grupe od 25. septembra 1944. štabu 5. korpusa NOVJ o borbama u zahvatu komunikacije Banja Luka - Bosanska Gradiška

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. septembra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ da neprekidno dostavlja izveštaje o borbama za Banjaluku

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 26. septembra 1944. Štabu Srednjobosanske divizije da sprečava brz prodor neprijatelju koji nadire preko Prnjavora u pravcu Banje Luke

📜 Izvještaj komandanta Operativne grupe od 26. septembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama na pravcu Banja Luka Bosanska Gradiška

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. septembra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ da se sačuva Banjaluka i da se sav materijal evakuiše na sigurna mesta

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za angažovanje dela jedinica radi konsolidacije uspeha 5. udarnog korpusa u borbama za Banjaluku

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 27. septembra 1944. o borbama oko Banje Luke

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. septembra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za obezbeđenje banjalučkog uspeha

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 28. septembra 1944. o borbama oko Banje Luke, Konjica, Rogatice i Trebinja

📜 Izvještaj štandartenfirera Rekvarda od 29. septembra 1944. njemačkom poslanstvu u Zagrebu o nepovoljnom razvoju situacije kod Banje Luke

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. septembra 1944. o borbama oko Banje Luke

📜 Predlog komandanta Jugoistoka od 29. septembra 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta u vezi obezbeđenja Banje Luke posle njenog ponovnog zauzimanja od nemačkih jedinica 28. septembra 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba 8. krajiške brigade od 30. septembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o toku napada na Banju Luku

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 30. septembra 1944. o borbama oko Banje Luke

Fotografije

Povezane odrednice

6. slavonski korpus NOVJ Derventa Prijedor Uroš Drenović Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 6. krajiška udarna brigada Bolnice u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ 15. krajiška udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Banja Luka Bosanska Gradiška Slavonski Brod Borbe na Jadranu 1944. Maximilian von Weichs 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 18. srednjobosanska udarna brigada Travnik Hvar Trebinje Zagreb Četnici u drugom svetskom ratu Hrvatsko domobranstvo 8. krajiška brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Komandant Jugoistoka Glavni štab Hrvatske Konjic Kozara u oslobodilačkom ratu Prnjavor Sarajevo Nevesinje 1. lovačka eskadrila NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Sanski Most Slavko Rodić Saradnja četnika sa okupatorom Britanija i Jugoslavija Srednjobosanski korpus JVuO 53. srednjobosanska divizija NOVJ Saradnja četnika sa NDH Bitka za Prijedor 1944. 3. gorski zdrug (NDH) 4. krajiška divizija NOVJ 39. krajiška divizija NOVJ Zarobljenici u ratu Nova Gradiška Vrhovna komanda Vermahta Narodni heroji Jugoslavije Bihać 13. krajiška udarna brigada Borbe u Hercegovini 1944. Ilija Došen Partizanska avijacija Josip Broz Tito 14. srednjobosanska udarna brigada Doboj 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski)