Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Prnjavor u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 57 hronoloških zapisa, 50 dokumenata i 13 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 6. 1941. U Banjoj Luci formiran Oblasni vojni komitet (rukovodstvo) za Bos. krajinu. Na prvom sastanku, kojim je rukovodio član Pokrajinskog vojnog komiteta Mahmut Bušatlija, prenete su direktive o stvaranju diverzantskih grupa i mreže vojnih poverenika i imenovani su sreski vojni poverenici ga srezove: Bos. Grahovo, Bos. Petrovac, Ključ, Bos. Krupu, Bos. Novi, Bos. Dubicu. Prijedor, Prnjavor, Jajce i Mrkonjić-Grad i rukovodioci diverzantskih grupa.

⚔️ 19. 9. 1941. U s. Kokorima (kod Prnjavora) ustanici spalili opštinsku zgradu.

⚔️ 0. 10. 1941. Na Luburića polju (na pl. Romaniji) Romanijski NOP odred, po naređenju VŠ NOP odreda Jugoslavije, uredio aerodrom radi prelaska nekih avijatičara NDH [Jednom od njih, prilikom preleta iz Zagreba u Sarajevo, avion je oštećen nad slobodnom teritorijom kod Prnjavora. Pilot je nastavio da se bori kao partizan, a avion su, iz neznanja, uništili seljaci iako se kvar mogao lako otkloniti.], a kasnije radi očekivanog spuštanja sovjetskih aviona.

⚔️ 0. 11. 1941. Na zboru predstavnika seoskih odbora formiran -odbor partizanske opštine- Potočani (kod Prnjavora), sa seđištem u s. Skucanom Vakufu. Opština je imala NO fond, sud, relejnu kurirsku stanicu i druge ustanove.

⚔️ 22. 11. 1941. Delovi 3. krajiškog NOP odreda zauzeli s. Hrvaćane (kod Prnjavora), uništili posadu (oko 100 žandarma, domobrana i milicionera) i zapalili žand. stanicu, poštu i opštinu.

⚔️ 26. 11. 1941. U pl. Borji Oblasni komitet KPJ za Bos. krajinu organizovao konferenciju komandnog kadra ustaničkih jedinica sa područja prnjavorskog i kotorvaroškog sreza. Iako su pojedini vodovi bili pod komandom četnika, formiran je partizanski bataljon i uključen u 3. krajiški NOP odred kao 6. bataljon. Kao jezgro novog bataljona poslužili su 2. i 4. partizanski odred 1. partizanske čete za Bos. krajinu.

⚔️ 0. 12. 1941. Formirani opštinski NO odbori Vijačani, Hrvaćani, Otpočivaljka i St. Martinac (kod Prnjavora).

⚔️ 20. 12. 1941. Kod s. Galjipovaca (na putu Prnjavor - Banja Luka) delovi 6. bataljona 3. krajiškog NOP odreda sprečili prodor jednog domobranskog bataljona i oko 300 pripadnika -Kulturbunda- prema s. Hrvaćanima. U borbi, koja se produžila i sledeća dva dana, neprijatelj je imao 102 mrtva.

⚔️ 25. 12. 1941. Delovi 6. bataljona 3. krajiškog NOP odreda zauzeli žand. st. Dragolovce (na putu Teslić-Prnjavor), razbili mesnu miliciju i zarobili vod domobrana.

⚔️ 0. 2. 1942. Izdvajanjem Manjačkog, Cemerničkog, Crnovrškog i Prnjavorskog bataljona iz 3. krajiškog NOP odreda formiran 4. krajiški NOP odred.

⚔️ 14. 3. 1942. Kod s. Galjipovaca (na putu Prnjavor - Banja Luka) delovi 4. krajiškog NOP odreda, posle dvodnevne borbe, odbili ispad na oslobođenu teritoriju šest četa ustaša, domobrana i kulturbundovaca. Neprijatelj je imao 80 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 0. 12. 1942. U rejonu Kotor-Varoši, odlukom Oblasnog komiteta KPJ za Bos. krajinu, formirano Okružno povereništvo KPJ za srednju Bosnu, koje je obuhvatalo Kotor-Varoš, Banju Luku, Prnjavor i Teslić.

⚔️ 15. 12. 1942. Prva proleterska udarna divizija NOVJ (bez 3. krajiške NOU brigade) u četvorodnevnim borbama protiv delova četničkog odreda -Borje-, ojačanih manjim nemačkim jedinicama, oslobodila sela u rejonu Prnjavor - Kotor-Varoš - Banja Luka i odbacila ih u s. Čelinac i s. Klašnice (kod Banje Luke).

⚔️ 28. 12. 1942. Kod s. Devetine (na putu Banja Luka - Prnjavor) dva bataljona 1. proleterske NOU brigade razbila nemačko-četničku kolonu (350 nemačkih vojnika i 150 četnika sa 2 tenka, 4 minobacača, 2 haubice) i proterala je u s. Klašnice.

⚔️ 2. 1. 1943. Na prostoriji s. Lišnja -- s. Dubrava - s. Crni Vrh - s. Devetina nemačke jedinice, ustaše i četnici iz Banje Luke i Prnjavora napali delove 1. proleterske udarne i 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ. Posle četvorodnevnih borbi, u kojima je imao 11 mrtvih i 27 ranjenih, neprijatelj je obustavio napad i povukao se u polazne garnizone, pošto je opljačkao i opustošio više sela. 

⚔️ 16. 1. 1943. Prnjavor i s. Glogovac zauzeli 2. i 4. bataljon 1. proleterske udarne brigade 1, proleterske udarne divizije NOVJ, zarobivši u Prnjavoru bataljon domobrana iz sastava 5. pešadijskog puka, zaplenivši 300 pušaka, 3 mitraljeza, 20 p. mitraljeza, 2 minobacača, 2 kamiona i 1 autobus.

⚔️ 3. 2. 1943. Na području Prnjavora i Kotor-Varoši, po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od novomobilisanog ljudstva obnovljen 4. krajiški NOP odred.

⚔️ 11. 5. 1943. Peta udarna divizija 1. bosanskog udarnog korpuka NOVJ sa gornjeg toka r. Vrbanje, preko Borje planine i Uzlomca, napala četnički Borjanski odred i, u trodnevnim borbama, odbacila ga prema Banjoj Luci, Prnjavoru i Tesliću, izbivši na liniju s. Jošavka - s. Popović - s. Ukrnjica.

⚔️ 16. 5. 1943. Četnički Borjanski odred i delovi četničkog Trebavskog odreda, ojačani nemačkim bataljonom i dvema četama domobrana, protivnapadom iz Teslića, Banje Luke i Prnjavora odbacili glavninu 5 udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ iz doline r. M. i V, Ukrine na pl. Uzlomac.

⚔️ 18. 5. 1943. U rejonu s. Stanara (na putu Prnjavor-Teslić) 4. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ razbila oko 900 četnika Trebavskog odreda i uništila štab ovog odreda.

⚔️ 20. 5. 1943. U trouglu Kotor-Varoš-Teslić-Prnjavor 5. udarna divizija NOVJ posle trodnevnih borbi razbila četnički Borjanski odred i delove četničkog Trebavskog odreda (oko 2.000 četnika) i odbacila ih u garnizone Teslić i Prnjavor.

⚔️ 1. 6. 1943. Kod s. Vijačana (blizu Prnjavora) 5. krajiška NOU brigada razbila ojačani 2. bataljon 1. puka domobranske 4. pešadijske divizije i ostatke odbacila prema Prnjavoru.

⚔️ 4. 6. 1943. Kod s. Vijačana (blizu Prnjavora), u oštroj susretnoj borbi, dva bataljona 4. krajiške NOU brigade 5. udarne divizije NOVJ sprečili prodor nemačke borbene grupe -Huve- - nepotpunog bataljona 721. puka 114. lovačke divizije - prema s. Pribiniću. Poginuo je politički komesar 3. bataljona Ante Rukavina, narodni heroj.

⚔️ 10. 6. 1943. Naredbom Štaba 12. udarne divizije NOVJ, iz Banjalučkog NOP odreda izdvojen Prnjavorski bataljon i od njega formiran Prnjavorski NOP odred.

⚔️ 14. 6. 1943. Po jedna pukovska borbena grupa nemačke 114. lovačke i 373. legionarske i domobranske 4. pešadijske divizije, te glavnina četničkog Srednjobosanskog korpusa (ukupno 10.000-12.000 vojnika) iz Banje Luke, Kotor-Varoši, Teslića, Dervente i Prnjavora počeli koncentričan napad (operacija -Pfingsten-) na 12. udarnu diviziju 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ u srednjoj Bosni. U petodnevnim borbama, počesnim razbijanjem kolona od Banje Luke (preko s. Jošavke), Kotor-Varoši i Teslića i izbegavanjem sudara sa glavnim kolonama, 12. divizija je izbegla okruženje i prisilila neprijatelja da se 18. juna povuče u polazne garnizone. Neprijatelj je imao oko 200 izbačenih iz stroja, a uništen mu je i jedan avion.

⚔️ 18. 6. 1943. Posle dvanaestodnevnog marša, pod borbom, 5. udarna divizija (dve brigade) 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ stigla iz rejona Prnjavora na određene joj položaje (s. Hadžići, s. Tarčin, Ivan-sedlo) na ž. pruzi Sarajevo-Mostar u cilju prihvata Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ po proboju sa Sutjeske. [Udarna grupa (tri bataljona) 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, posle šestodnevnog marša iz s. Blagaja (kod Kupresa), tri dana kasnije, na južnim padinama pl. Bitovnje, ušla je u sastav 5. udarne divizije NOVJ.]

⚔️ 9. 7. 1943. Druga i 5. krajiška udarna brigada i Prnjavorski NOP odred 12. udarne divizije NOVJ razbili delove četničke Vrbaske brigade i 10. četu domobranskog 5. pešadijskog puka i zauzeli Prnjavor.

⚔️ 17. 7. 1943. Dvanaesta divizija 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ napala četnički Motajički odred, ojačan manjim domobranskim i nemačkim delovima. Posle petodnevnih borbi ona ga je razbila i oslobodila prostrano područje između Prnjavora, r. Vrbasa, r. Save i Dervente.

⚔️ 19. 7. 1943. Dvanaesta udarna divizija NOVJ (2, 5. i 12. krajiška NOU brigada i Banjalučki i Prnjavorski NOP odred) 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ po naređenju VŠ NOV i POJ, prešla u sastav 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 0. 8. 1943. Podelom OK KPJ za centralnu Bosnu formiram OK KPJ za Banju Luku i OK KPJ za Prnjavor (centralnu Bosnu).

⚔️ 22. 8. 1943. Naredbom Štaba 11. udarne divizije NOVJ formirana Komanda Banjalučkog vojnog područja (sa sedištem u s. Bebama). Obuhvatala je srednju Bosnu s komandama mosta: Prnjavor, Maslovare, Šiprage i Skender-Vakuf.

⚔️ 23. 8. 1943. Kod s. Kalenderovaca i s. Detlaka 2. krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ, ojačana sa dva bataljona 5. krajiške udarne brigade i Prnjavorskim NOP odredom, iznenadnim obuhvatnim napadom razbila 2. bataljon domobranskog 6. pešadijskog puka i prodrla do Dervente. Angažovanjem ojačanog 2. jurišnog bataljona iz Sl. Broda domobranski puk je održao mesto. Neprijatelj je imao 9 mrtvih, 17 ranjenih i 118 zarobljenih, a jedinice 11. divizije 4 mrtva i 3 ranjena. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 6 puškomitraljeza i 160 pušaka

⚔️ 14. 9. 1943. Četnici zauzeli Prnjavor, ali ga je, uz pomoć pristiglih delova 5. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ. Prnjavorski NOP odred povratio.

⚔️ 16. 10. 1943. U s. Glogovcu (kod Prnjavora), po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ. od Banjalučkog i Prnjavorskog NOP odreda formirana 14. srednjobosanska NOU brigada, sastava: 3 bataljona.

⚔️ 18. 10. 1943. U Prnjavoru, od diverzantske čete 11. udarne divizije NOVJ, grupa boraca iz 5, i 12. krajiške udarne brigade i novomobilisanog ljudstva, formiran Crnovrški NOP odred.

⚔️ 0. 11. 1943. U Prnjavoru formiran ONO odbor za centralnu Bosnu.

⚔️ 4. 1. 1944. Druga brigada nemačke 1. kozačke konjičke divizije ojačana 4. pukom domobranske 1. lovačke brigade zauzela Prnjavor koji je, na r. Ukrini, branila 12. udarna brigada 12. divizije NOVJ, Prnjavorski i Dobojsko-derventski NOP odred. U ovoj borbi je poginuo komandant Prnjavorskog NOP odreda Stanko Vukašinović, narodni heroj.

⚔️ 13. 1. 1944. Prnjavorski NOP odred ušao u sastav 5. krajiške NOU brigade kao njen 5. bataljon.

⚔️ 20. 1. 1944. Posle dvodnevnih borbi 12. slavonska brigada 12. divizije NOVJ i 14. srednjobosanska udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ zauzele Prnjavor, koji su branili 1. bataljon lovačkog 4. puka domobranske 1. lovačke brigade, ustaše i nemački delovi (svega oko 750 ljudi). Gubici neprijatelja: 115 mrtvih i 36 zarobljenih, a gubici brigada: 30 mrtvih i 36 ranjenih boraca.

⚔️ 18. 2. 1944. Naredbom Štaba 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, od 5. bataljona 5. krajiške NOU brigade, ponovo formiran Prnjavorski NOP odred.

⚔️ 0. 3. 1944. Na Okružnoj konferenciji u Prnjavoru izabran ONO odbor za okrug Prnjavor.

⚔️ 0. 3. 1944. U Prnjavoru održana konferencija sa predstavnicima poljskih i ukrajinskih manjina u cilju osnivanja njihovih vojničkih jedinica u sastavu NOVJ.

⚔️ 16. 4. 1944. Na položajima kod s. Miljanovaca i s. Prnjavora (na putu Tuzla-Zvornik) 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ napala na oko 500 zelenokadrovaca i posle osmočasovne borbe razbila ih, nanevši im gubitke od oko 45 mrtvih. Brigada je imala 4 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 7. 5. 1944. U s. Martincu (kod Prnjavora), od omladinaca poljske nacionalne manjine u srednjoj Bosni formiran 1. poljski bataljon. On je ušao u sastav 14. srednjobosanske udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 0. 6. 1944. Od Prnjavorskog NOP odreda, Poljskog bataljona 14. srednjobosanske brigade, jedne čete Motajičkog NOP odreda i jedne čete Tešanjsko-teslićkog NOP odreda formirana 18. srednjobosanska NOU brigada

⚔️ 6. 6. 1944. Sa linije s. Capardi - s. Osmaci - s. Prnjavor, u tri napadne kolone otpočelo nastupanje jedinica 3. udarnog korpusa NOVJ ka pl. Majevici, protiv nemačke 13. SS divizije -Handžar- i ustaško-domobranskih jedinica. Cilj im je bio da olakšaju položaj 1, 5. i 8. korpusa NOVJ koji su, posle nemačkog vazdušnog desanta na Drvar, vodili teške borbe protiv nemačkih snaga u zapadnoj Bosni i severnoj Dalmaciji.

⚔️ 0. 8. 1944. Jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Prnjavor, iz koga su se povukli nemački vojnici.

⚔️ 1. 8. 1944. U rejonu s. Dubrava (kod Prnjavora) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali četnike i naneli im gubitke od 25 mrtvih i 17 ranjenih, a sami imali 4 mrtva i 31 ranjenog borca.

⚔️ 19. 8. 1944. Kod s. Devetine (blizu Prnjavora) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali jače četničke snage i u sedmočasovnoj borbi naneli im gubitke od 12 mrtvih i 18 ranjenih, a sami imali 4 ranjena i 1 zarobljenog.

⚔️ 3. 10. 1944. Kod s. Cerana (blizu Prnjavora) jedinice 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, iznenadnim napadom, razbile preko 1200 četnika i nanele im gubitke od 14 mrtvih, 31 ranjenog i 11 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 5 mrtvih i 2 nestala borca. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 9 pušaka, 320 metaka, 2 sanduka sanitetskog materijala i 15 konja.

⚔️ 4. 10. 1944. Kod s. Ilove i s. Pojezne (blizu Prnjavora) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, u oštroj borbi, razbili jaču grupu četnika i naneli im gubitke od 19 mrtvih, 11 ranjenih i 2 zarobljena, a sami imali 3 mrtva i 6 ranjenih boraca. Zaplenjeno 6 pušaka i 250 metaka.

⚔️ 17. 10. 1944. Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali četnike u s. Devetinama i s. Lađevcima (kod Prnjavora) i naneli im gubitke od 17 mrtvih i 24 ranjena.

⚔️ 25. 10. 1944. Na prostoriji s. Rađići - s. Javorani (kod Kotor-Varoši) - s. Presjek - s. Potočani (kod Prnjavora) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali četnike i naneli im gubitke od 40 mrtvih, 45 ranjenih i 4 zarobljena, a Lami imali 1 mrtvog i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 26. 10. 1944. Iz s. D. Lupljanice, s. Cerana i s. Johovca oko 1000 nemačkih vojnika, ustaša i milicionera izvršilo ispad ka položajima delova 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ na liniji s. M. Prnjavor - s. V. Sočanica (između Doboja i Dervente). Posle žestoke borbe neprijatelj je razbijen i odbačen u polazne garnizone, uz gubitke od oko 80 mrtvih i 60 ranjenih. Gubici delova 53. divizije: 10 mrtvili i 13 ranjenih boraca. Zaplenjeno: minobacač, 2 automata i 10 pušaka.

⚔️ 14. 11. 1944. Kod s. Kalenderovaca (na putu Derventa-Prnjavor) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ iz zasede napali nemačku kolonu jačine 400 vojnika, razbili je i odbili ka Prnjavoru, nanevši joj gubitke od 17 mrtvih, 19 ranjenih i 8 zaroIjenih i zaplenivši 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, 4 puške, 1500 metaka i drugu opremu (uz sopstvene gubitke od 8 ranjenih boraca).

⚔️ 18. 11. 1944. Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad jače nemačko-ustaške kolone iz s. Lupljanice ka Prnjavoru i naneli im gubitke od 3 mrtva i 4 ranjena, a oni imali 4 ranjena borca.

⚔️ 3. 1. 1945. Na sreskoj izbornoj konferenciji NOF-a za srez prnjavorski, kojoj je prisustvovalo oko 270 delegata, izabran Sreski odbor NOF-a od 110 članova.

Dokumenti

📜 Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 decembra 1942 god. Štabu Prve proleterske divizije za angažovanje divizije na prostoru Banja Luka - Prnjavor - izvorni deo reke Vrbanje, s težištem dejstva na presecanju komunikacija i ugrožavanju Banje Luke

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije NOVJ od 22. decembra 1942. Štabu 1. proleterske brigade za deistva u rejonu Prnjavora, ovladavanje lijevom obalom rijeke Ukrine i prodiranje prema planini Motajici

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Prve brigade Prve proleterske divizije od 23 decembra 1942 god. Štabu divizije o borbama na putu Banja Luka - Prnjavor i o rasporedu i zadacima jedinica

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade za napad na četnike na prostoriji Prnjavor - Kotor Varoš

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zarobljavanju domobrana na sektoru Teslić - Doboj i oslobođenju Prnjavora

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade za čišćenje prostorije Kotor Varoš, Prnjavor i Teslić od četnika i ustaško-domobranske milicije

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama s Nijemcima kod Teslića i s četnicima oko Prnjavora i Celinca

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 8 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Teslić i borbama protiv Nijemaca, ustaša i četnika na sektoru Banja Luka - Prnjavor

📜 Naređenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 15 januara 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Prnjavor

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 17 januara 1943 god. Štabu Prve brigade o oslobođenju Prnjavora

📜 Dopis komande bosanskih četničkih odreda od 17 januara 1943 god. njemačkom komandantu u Banjoj Luci o zajedničkoj saradnji u borbi protiv jedinica NOV kod Prnjavora, Vršana i Branešaca

📜 Dopis Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 20 januara 1943 god. komandantu brigade i komandantu Šestog bataljona o situaciji na terenu oko Prnjavora i o rasformiranju Kombinovanog bataljona

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 21 januara 1943 god. komandantu brigade i komandantu Šestog bataljona o situaciji na terenu Prnjavora i Motajice

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Prve proleterske brigade od 25 januara 1943 god. Štabu brigade o situaciji na sektoru Prnjavor

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 2 februara 1943 god. Štabu Prve brigade da uputi izvjestan broj novih boraca i puškomitraljeza za formiranje Prnjavorskog i Teslićkog bataljona

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 20 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Prnjavora i Kotor Varoši

📜 Naredba Štaba Dvanaeste NOU divizije od 10 juna 1943 god. za formiranje Štaba Prnjavorskog i Banjalučkog NO partizanskog odreda

📜 Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 11 jula 1943 god. o napadu na Prnjavor i borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni

📜 Naređenje štaba 12. NOU divizije od 20. jula 1943. štabovima 2. i 5. krajiške brigade i Prnjavorskog odreda za napad na Jelah, Tešanj i Tešanjku

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 23 jula 1943 god. Štabu Pete brigade i Štabu Prnjavorskog NOP odreda za čišćenje sektora Kokori - Lađevci - Brezičani - Dubrava i Branešci

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 25 jula 1943 god. Štabu Pete brigade i Štabu Prnjavorskog NOP odreda za posijedanje položaja Lišnja - Vijačani - Cer

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 29 jula 1943 god. o rasporedu i jačini jedinica NOV na prostoriji Teslić-Prnjavor- Kotor Varoš

📜 Naređenje komandanta bosanskih četničkih odreda od 2. avgusta 1943. komandantu Motajičkog četničkog odreda i bataljo-nima »Mrkonjić« i »Pecija« za napad na jedinice NOVJ na sektoru Prnjavor

📜 Izvještaj Štaba Pete kozarske brigade od 5 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o odbijanju četničkog napada na Prnjavor

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 19 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razbijanju neprijateljskih snaga na pravcu Vagani - Boljanići - Podosoje i na liniji Mačino Brdo - Glogovac - Prnjavor

📜 Izveštaj šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. oktobra 1943. Vrhovnom štabu o ratnom plenu u Kupresu i o hrani prikupljenoj u rejonu Prnjavora i Janja

📜 Naređenje Štaba Pete kozarske (krajiške) NOU brigade od 6 novembra 1943 god. štabovima Prvog i Drugog bataljona za napad na Veliki Prnjavor, Brđane i Dažnicu

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o pokretima i akcijama na prostoriji između Doboja, Dervente i Prnjavora od 15 do 31 oktobra 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 2 decembra 1943 god. Štabu Devetnaeste birčanske NOU brigade za zatvaranje pravaca od Prnjavora i Caparda prema Šekovićima

📜 Zapovest Komande Srednjobosanskog četničkog korpusa od 7. decembra 1943. potčinjenim za napad na delove 11. i 12. NOU divizije kod Prnjavora

📜 Izvještaj Štaba Druge vojvođanske brigade od 17 decembra 1943 god. Štabu Šesnaeste NOU divizije o napadu na Kalesiju i Prnjavor

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 30 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama da dejstvuju na komunikacijama Derventa - Prnjavor i da zatvore pravce ka Banjoj Luci

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 30 decembra 1943 god. štabovima bataljona da dejstvuju na komunikacijama Derventa - Prnjavor

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 12. brigade 12. NOU divizije od 1. januara 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijskom radu u brigadi i o političkom stanju na sektoru severno od Prnjavora

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 3 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji oko Prnjavora

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Jedanaeste NOU divizije od 4 januara 1944 Štabu divizije o situaciji na području Prnjavora i Dervente

📜 Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 5 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV na području Prijedora, Banje Luke, Fojnice i Prnjavora

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 24 januara 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o akcijama na komunikaciji Derventa - Prnjavor

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 24 januara 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Prnjavora

📜 Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 16. aprila 1944. štabovima 12. i 14. brigade i Prnjavorskom NOP odredu za vršenje pritiska na istočni dio Banje Luke i demonstrativni napad na Klašnice

📜 Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 11. maja 1944. štabovima 14. srednjobosanske i 18. hrvatske brigade i Motajičkog, Prnjavorskog i Posavsko-trebavskog NOP odreda za raspored i dejstvo na prostorijama Klašnice - Jošavka, Motajica, Stanari, Kokori - Branešci i Glogovac

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 28. jula 1944. Štabu Srednjobosanske divizije i komandama banjalučkog i prnjavorskog područja u vezi s formiranjem bataljona OZNe

📜 Izvještaj Štaba 5. kozarske (krajiške) brigade od 5. avgusta 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvima na prostoru Prnjavor - Teslić - Topčić Polje u julu

📜 Izveštaj sekretara komiteta SKOJ-a Motajičkog NOP odreda od 25. avgusta 1944. Okružnom komitetu SKOJ-a za Prnjavor o organizacionom stanju i radu skojevske organizacije

📜 Izvještaj Štaba Srednjobosanske divizije od 25. septembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o prodoru neprijatelja iz Dervente prema Prnjavoru

📜 Zapovijest Štaba Grenadirskog jurišnog puka Borbene grupe Rudno od 25. septembra 1944. za napad na Prnjavor

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 26. septembra 1944. Štabu Srednjobosanske divizije da sprečava brz prodor neprijatelju koji nadire preko Prnjavora u pravcu Banje Luke

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima u novembru 1944. na području Dervente i Prnjavora

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima u novembru 1944. na području Dervente i Prnjavora

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 27. januara 1945. Štabu 53. NOU divizije o dejstvima na sektoru Kotor-Varoš - Prnjavor

Fotografije

Povezane odrednice

Zasede u oslobodilačkom ratu 4. krajiška udarna brigada Trebavski četnički odred Kozarska Dubica Doboj 1. lovački zdrug (NDH) 13. SS divizija Handžar Teslić Danilo Lekić Motajički partizanski odred Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 2. krajiška udarna brigada 1. proleterska divizija NOVJ Kupres Vrhovni štab NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 6. slavonski korpus NOVJ Srednjobosanski korpus JVuO Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Sanitet u ratu Politički komesari u NOR-u 12. slavonska proleterska udarna brigada Folksdojčeri u drugom svetskom ratu 12. slavonska divizija NOVJ 1. vojvođanska udarna brigada Ključ Vaso Jovanović Tešanj 16. vojvođanska divizija NOVJ Narodno oslobodilački odbori 114. lovačka divizija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 53. srednjobosanska divizija NOVJ Bosansko Grahovo Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Koča Popović Prijedor Operacija Weiss Napad NOVJ na Teslić januara 1943. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 4. pješačka divizija (NDH) Banja Luka Operacija Pfingsten Motajički četnički odred Operacija Schwarz 1. kozačka divizija Vermahta 373. legionarska divizija Tiger 1. proleterska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Kozara u oslobodilačkom ratu Četnička golgota Narodni heroji Jugoslavije 12. krajiška udarna brgada Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Omladina u ratu Kalesija 3. krajiški partizanski odred 11. krajiška divizija NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ Saradnja četnika sa NDH 18. srednjobosanska udarna brigada Zvornik 14. srednjobosanska udarna brigada Ustanak u NDH Derventa Borjanski četnički odred 5. krajiška (kozarska) udarna brigada