Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Tešanj u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 25 hronoloških zapisa, 19 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 26. 7. 1941. U Tešanjskom krnjinu, od članova KPJ iz Teslića i partijskih aktivista sreza Tešanj, formiran Teslićki NOP odred, jačine voda.

⚔️ 23. 8. 1941. NOP odredi pod rukovodstvom Štaba ozrenskog sektora, praćeni masom naroda, u ranim jutarnjim časovima izvršili napad na Doboj, jedan od najvažnijih železničkih čvorova u Bosni i Hercegovini. Oni su porušili pruge koje od Doboja vode prema Slav. Brodu do Kotorskog, prema Sarajevu do Maglaja, prema Tuzli do Bos. Petrova Sela i prema Teslicu do Tešanjke (oko 60 km). U dvodnevnim borbama su zauzeli Doboj (bez tvrđave), Gračanicu, Maglaj i desetak železničkih stanica. Uz to, uništili su tt linije u dužini od 50 km.

⚔️ 31. 10. 1941. Delovi 1. partizanske čete za Bos. krajinu zauzeli Pribinić (kod Tešnja), uništili ž. i žand. st., zaplenili 32 puške.

⚔️ 0. 12. 1941. Formiran Opštinski narodnooslobodilački odbor Šnjegotina, sa sedištem u s. Karaču (srez Tešanj).

⚔️ 0. 12. 1941. Na zboru u s. Čečavi (kod Tešnja) izabran opštinski NO odbor.

⚔️ 24. 5. 1942. Delovi Banijskog NOP odreda, posle kratke borbe, zauzeli ustaška uporišta u selima Dolnjacima, Svračici i Maji (kod Gline) i zaplenili 15 pušaka, 1 p. mitraljez i 3500 metaka. Pored toga, kod Tešnjaka su porušili železničku prugu Karlovac-Petrinja u dužini od 600 m i pokidali tt veze.

⚔️ 6. 1. 1943. Delovi nemačke 718. i domobranske 3. divizije i četnici, uz podršku artiljerije, avijacije i tenkova, nastupajući iz Tešnja, Maglaja i Doboja, posle trodnevnih borbi potisli 1. proletersku udarnu diviziju NOV i zauzeli Teslić.

⚔️ 14. 1. 1943. Jedinice 3. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ napale Teslić, a delovi 1. proleterske NOU brigade napali Tešanj i s. Jelah. Sutradan su zauzeti Tešanj i s. Jelah, ali napad na Teslić nije uspeo zbog jakog otpora i zbog dolaska dva oklopna voza iz Doboja. Jedinice 1. proleterske udarne divizije NOVJ su imale 8 mrtvih i 24 ranjena. Zarobile su 150 domobrana, 1 podoficira i 3 oficira, a zaplenile 10 p. mitraljeza. 1 minobacač sa 42 mine, 60 pušaka, 4 automata i drugu ratnu opremu.

⚔️ 15. 1. 1943. Na pruzi Doboj-Žepče jedinice 3. udarne divizije NOVJ napale neprijateljska uporišta i do 17. januara zauzele Novi Seher i Žepče, na više mesta porušile prugu i put prema Tešnju i onemogućile Saobraćaj 4 dana. Zarobile su 200 ustaša i domobrana, zaplenile 150 pušaka, 100.000 metaka, oklopni vog i 60 vagona, a u Zepču zapalile žel. i žand. stanicu i ostale zgrade nadleštava, kao i 2 železnička i 1 domobransko skladište.

⚔️ 14. 3. 1943. Jedinice 1. i 3. bataljona 1. krajiške NOU brigade napale delove domobranskog dobrovoljačkog bataljona i žandarme u Tešnju, ali su posle četvoročasovne borbe prinuđene na povlačenje zbog jakog neprijateljskog otpora i dolaska jakih neprijateljskih ojačanja iz Teslića.

⚔️ 25. 7. 1943. Druga krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ, ojačana sa 2 bataljona 5. krajiške NOU brigade napala ustaško-domobranske posade na ž. pruzi Doboj - Teslić - s. Blatnica, te zauzele ž. stanice Blatnicu, Tešanjku i Komušina, banju i rudnik Vrućicu, i grad Tešanj (bez tvrđave). Domobranska i milicijska posada Tešnja i ž. st. Jelaha održala se do pristizanja pojačanja iz Zepča i Doboja.

⚔️ 18. 9. 1943. Po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od boraca iz okoline Tešnja i Teslića, formiran Tešanjsko-teslićki NOP odred.

⚔️ 13. 1. 1944. Rasformiran Tešanjsko-teslićki NOP odred. Njegovo ljudstvo je ušlo u sastav 5. i 12. krajiške NOU brigade.

⚔️ 26. 1. 1944. Delovi 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ zauzeli Tešanj, ali je iz dve utvrđene zgrade i iz tvrđave neprijatelj pružao otpor do zore, kada su se delovi 13. brigade povukli iz grada.

⚔️ 18. 2. 1944. Naredbom Štaba 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, od bivših boraca Tešanjsko-teslićkog NOP odreda, ponovo formiran Tesanjsko-teslićki NOP odred.

⚔️ 0. 6. 1944. Od Prnjavorskog NOP odreda, Poljskog bataljona 14. srednjobosanske brigade, jedne čete Motajičkog NOP odreda i jedne čete Tešanjsko-teslićkog NOP odreda formirana 18. srednjobosanska NOU brigada

⚔️ 8. 7. 1944. Jedinice 11. udarne divizije NOVJ napale Teslić, Tešanj i Jelah, ali su zauzele samo Teslić. Ta mesta je branio domobranski 6. lovački puk, koji je pretrpeo gubitke od 75 mrtvih i 370 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno; 2 topa, 9 minobacača, 15 mitraljeza, 20 p. mitraljeza, 15 automata, 300 pušaka, 400.000 metaka, 2 radio-stanice, 100 konja i mnogo ostale ratne opreme. Uništena je električna centrala i porušen je most na r. Usori. Gubici jedinica NOVJ: 9 mrtvih i 30 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 7. 1944. Jedinice 11. udarne divizije NOVJ, posle dvodnevne borbe, razbile i potisle neprijatelja koji je jačim snagama nadirao iz Doboja prema Tesliću i Tešnju i nanele mu gubitke od oko 150 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 22. 7. 1944. Jedinice 11. udarne divizije NOVJ napale na Tešanj koji su branili nemački vojnici i domobrani. U borbi je poginulo 25 neprijateljskih vojnika i zarobljeno je 300 domobrana. Zaplenjeno: 3 minobacača, 5 mitraljeza, 9 p. mitraljeza, 250 pušaka i velika količina municije i ostale ratne opreme.

⚔️ 8. 9. 1944. Delovi 14. srednjobosanske udarne brigade 53. udarne divizije NOVJ zauzeli Tešanj koji su branili nemački vojnici, ustaše i domobrani. Neprijateljski gubici: 2 mrtva, 10 ranjenih i 25 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno: 2 minobacača, 4 mitraljeza, 1 motocikl i veća količina druge ratne opreme.

⚔️ 15. 9. 1944. Po naredbi Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, od Tešanjsko-teslićkog NOP odreda formirana Tešanjsko-teslićka brigada 53. divizije NOVJ.

⚔️ 1. 10. 1944. Po naređenju 5. udarnog korpusa NOVJ, Tešanjsko-teslićka brigada 53. udarne divizije NOVJ preimenovana u 19. srednjobosansku brigadu.

⚔️ 17. 10. 1944. Održano prvo partijsko savetovanje za srez Teslić-Tešanj i formiran SK KPJ za srez Teslić.

⚔️ 31. 12. 1944. U Tešnju, na sreskoj konferenciji NOF-a, izabran Sreski odbor NOF-a za srez Tcšanj.

⚔️ 6. 1. 1945. Na liniji s. Miljanovci - s. Lončari - s. Gojakovac (kod Tešnja) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad oko 550 nemačkih i ustaških vojnika od s. Sivše, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i 8 ranjenih.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 10 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za pripremu napada na Teslić i dostavljanje izvještaja o rezultatu akcije na Tešanj

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 11 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za napad na Teslić, Tešanj, Jelah i na prugu Derventa - Maglaj

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 13 januara 1943 god. štabovima Prvog, Trećeg i Šestog bataljona za napad na Jelah i Tešanj

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona Prve krajiške NOU brigade od 15 marta 1943 god. štabu brigade o napadu na Tešanj

📜 Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prve krajiške NOU brigade od 15 marta 1943 god. štabu brigade o napadu na Tešanj

📜 Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 4 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o aktivnosti neprijatelja u Podgrmeču, oslobođenju Tešnja, Novog Šehera i Pribinića

📜 Naređenje štaba 12. NOU divizije od 20. jula 1943. štabovima 2. i 5. krajiške brigade i Prnjavorskog odreda za napad na Jelah, Tešanj i Tešanjku

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 28 jula 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o čišćenju sektora Sibovske i napadu na Tešanj, Jelah i prugu Doboj - Teslić

📜 Izvještaj Štaba Pete kozarske brigade od 2 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o napadu na Jelah, Tešanjku i Tešanj

📜 Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 2 avgusta 1943 god. o napadu jedinica NOV na Puračić i Tešanj

📜 Izvještaj Štaba 11. divizije od 1. oktobra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ i Štabu 1. bosanskog korpusa o formiranju Tešanjsko-teslićkog NOP odreda i akcijama u srednjoj Bosni septembra 1943. godine

📜 Naređenje Štaba Pete kozarsko-krajiške NOU brigade od 28 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Gojakovac, Križ, Jelah i Tešanjku

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 29 novembra 1943 god. štabovima Pete brigade i Tešanjsko-teslićkog NOP odreda za napad na komunikacije Novi Šeher - Doboj - Zepče

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDHod 24. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ na području Brčkog, Teslića, Tešnja i Goražda

📜 Izvještaj Štaba 5. kozarske (krajiške) brigade od 14. jula 1944. Štabu 11. NOU divizije o borbi kod Tešanjke

📜 Izvještaj Štaba Tešanjsko-teslićke brigade od 28. septembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije_o dejstvima na prostoriji Doboj - Maglaj - Teslić u drugoj polovini septembra

📜 Izvještaj Štaba 19. srednjobosanske brigade od 1. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima na sektoru Teslić - Tešanj

📜 Izvještaj Štaba 19. srednjobosanske brigade od 1. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima na sektoru Teslić - Tešanj

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 24. marta 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u martu na prostoru Žepče-Tešanj-Doboj

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Avijacija u oslobodilačkom ratu Prnjavor 2. krajiška udarna brigada Kozara u oslobodilačkom ratu Banijski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Napad NOVJ na Teslić januara 1943. 5. krajiška (kozarska) udarna brigada 11. krajiška divizija NOVJ Derventa Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Karlovac Teslić Brčko Ustanak u NDH Narodno oslobodilački odbori 18. srednjobosanska udarna brigada Operacija Weiss Maglaj Vrhovni štab NOVJ Luftwaffe u Jugoslaviji 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Saradnja četnika sa okupatorom 19. srednjobosanska udarna brigada (tešanjsko-teslićka) Glina 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Borbe u Hrvatskoj 1942. Četnici u drugom svetskom ratu 1. proleterska divizija NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 53. srednjobosanska divizija NOVJ 718. pešadijska divizija 3. krajiška proleterska udarna brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Goražde Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 1. proleterska udarna brigada 12. slavonska divizija NOVJ Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Koča Popović Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Slavonski Brod 1. krajiška udarna brigada Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Motajički partizanski odred Tuzla Bosanski Petrovac Žepče Diverzije u oslobodilačkom ratu Sarajevo 3. udarna divizija NOVJ 14. srednjobosanska udarna brigada Doboj Gračanica Petrinja 12. krajiška udarna brgada