Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Tešanj u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 25 hronoloških zapisa, 19 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 26. 7. 1941. U Tešanjskom krnjinu, od članova KPJ iz Teslića i partijskih aktivista sreza Tešanj, formiran Teslićki NOP odred, jačine voda.

⚔️ 23. 8. 1941. NOP odredi pod rukovodstvom Štaba ozrenskog sektora, praćeni masom naroda, u ranim jutarnjim časovima izvršili napad na Doboj, jedan od najvažnijih železničkih čvorova u Bosni i Hercegovini. Oni su porušili pruge koje od Doboja vode prema Slav. Brodu do Kotorskog, prema Sarajevu do Maglaja, prema Tuzli do Bos. Petrova Sela i prema Teslicu do Tešanjke (oko 60 km). U dvodnevnim borbama su zauzeli Doboj (bez tvrđave), Gračanicu, Maglaj i desetak železničkih stanica. Uz to, uništili su tt linije u dužini od 50 km.

⚔️ 31. 10. 1941. Delovi 1. partizanske čete za Bos. krajinu zauzeli Pribinić (kod Tešnja), uništili ž. i žand. st., zaplenili 32 puške.

⚔️ 0. 12. 1941. Formiran Opštinski narodnooslobodilački odbor Šnjegotina, sa sedištem u s. Karaču (srez Tešanj).

⚔️ 0. 12. 1941. Na zboru u s. Čečavi (kod Tešnja) izabran opštinski NO odbor.

⚔️ 24. 5. 1942. Delovi Banijskog NOP odreda, posle kratke borbe, zauzeli ustaška uporišta u selima Dolnjacima, Svračici i Maji (kod Gline) i zaplenili 15 pušaka, 1 p. mitraljez i 3500 metaka. Pored toga, kod Tešnjaka su porušili železničku prugu Karlovac-Petrinja u dužini od 600 m i pokidali tt veze.

⚔️ 6. 1. 1943. Delovi nemačke 718. i domobranske 3. divizije i četnici, uz podršku artiljerije, avijacije i tenkova, nastupajući iz Tešnja, Maglaja i Doboja, posle trodnevnih borbi potisli 1. proletersku udarnu diviziju NOV i zauzeli Teslić.

⚔️ 14. 1. 1943. Jedinice 3. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ napale Teslić, a delovi 1. proleterske NOU brigade napali Tešanj i s. Jelah. Sutradan su zauzeti Tešanj i s. Jelah, ali napad na Teslić nije uspeo zbog jakog otpora i zbog dolaska dva oklopna voza iz Doboja. Jedinice 1. proleterske udarne divizije NOVJ su imale 8 mrtvih i 24 ranjena. Zarobile su 150 domobrana, 1 podoficira i 3 oficira, a zaplenile 10 p. mitraljeza. 1 minobacač sa 42 mine, 60 pušaka, 4 automata i drugu ratnu opremu.

⚔️ 15. 1. 1943. Na pruzi Doboj-Žepče jedinice 3. udarne divizije NOVJ napale neprijateljska uporišta i do 17. januara zauzele Novi Seher i Žepče, na više mesta porušile prugu i put prema Tešnju i onemogućile Saobraćaj 4 dana. Zarobile su 200 ustaša i domobrana, zaplenile 150 pušaka, 100.000 metaka, oklopni vog i 60 vagona, a u Zepču zapalile žel. i žand. stanicu i ostale zgrade nadleštava, kao i 2 železnička i 1 domobransko skladište.

⚔️ 14. 3. 1943. Jedinice 1. i 3. bataljona 1. krajiške NOU brigade napale delove domobranskog dobrovoljačkog bataljona i žandarme u Tešnju, ali su posle četvoročasovne borbe prinuđene na povlačenje zbog jakog neprijateljskog otpora i dolaska jakih neprijateljskih ojačanja iz Teslića.

⚔️ 25. 7. 1943. Druga krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ, ojačana sa 2 bataljona 5. krajiške NOU brigade napala ustaško-domobranske posade na ž. pruzi Doboj - Teslić - s. Blatnica, te zauzele ž. stanice Blatnicu, Tešanjku i Komušina, banju i rudnik Vrućicu, i grad Tešanj (bez tvrđave). Domobranska i milicijska posada Tešnja i ž. st. Jelaha održala se do pristizanja pojačanja iz Zepča i Doboja.

⚔️ 18. 9. 1943. Po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od boraca iz okoline Tešnja i Teslića, formiran Tešanjsko-teslićki NOP odred.

⚔️ 13. 1. 1944. Rasformiran Tešanjsko-teslićki NOP odred. Njegovo ljudstvo je ušlo u sastav 5. i 12. krajiške NOU brigade.

⚔️ 26. 1. 1944. Delovi 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ zauzeli Tešanj, ali je iz dve utvrđene zgrade i iz tvrđave neprijatelj pružao otpor do zore, kada su se delovi 13. brigade povukli iz grada.

⚔️ 18. 2. 1944. Naredbom Štaba 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, od bivših boraca Tešanjsko-teslićkog NOP odreda, ponovo formiran Tesanjsko-teslićki NOP odred.

⚔️ 0. 6. 1944. Od Prnjavorskog NOP odreda, Poljskog bataljona 14. srednjobosanske brigade, jedne čete Motajičkog NOP odreda i jedne čete Tešanjsko-teslićkog NOP odreda formirana 18. srednjobosanska NOU brigada

⚔️ 8. 7. 1944. Jedinice 11. udarne divizije NOVJ napale Teslić, Tešanj i Jelah, ali su zauzele samo Teslić. Ta mesta je branio domobranski 6. lovački puk, koji je pretrpeo gubitke od 75 mrtvih i 370 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno; 2 topa, 9 minobacača, 15 mitraljeza, 20 p. mitraljeza, 15 automata, 300 pušaka, 400.000 metaka, 2 radio-stanice, 100 konja i mnogo ostale ratne opreme. Uništena je električna centrala i porušen je most na r. Usori. Gubici jedinica NOVJ: 9 mrtvih i 30 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 7. 1944. Jedinice 11. udarne divizije NOVJ, posle dvodnevne borbe, razbile i potisle neprijatelja koji je jačim snagama nadirao iz Doboja prema Tesliću i Tešnju i nanele mu gubitke od oko 150 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 22. 7. 1944. Jedinice 11. udarne divizije NOVJ napale na Tešanj koji su branili nemački vojnici i domobrani. U borbi je poginulo 25 neprijateljskih vojnika i zarobljeno je 300 domobrana. Zaplenjeno: 3 minobacača, 5 mitraljeza, 9 p. mitraljeza, 250 pušaka i velika količina municije i ostale ratne opreme.

⚔️ 8. 9. 1944. Delovi 14. srednjobosanske udarne brigade 53. udarne divizije NOVJ zauzeli Tešanj koji su branili nemački vojnici, ustaše i domobrani. Neprijateljski gubici: 2 mrtva, 10 ranjenih i 25 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno: 2 minobacača, 4 mitraljeza, 1 motocikl i veća količina druge ratne opreme.

⚔️ 15. 9. 1944. Po naredbi Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, od Tešanjsko-teslićkog NOP odreda formirana Tešanjsko-teslićka brigada 53. divizije NOVJ.

⚔️ 1. 10. 1944. Po naređenju 5. udarnog korpusa NOVJ, Tešanjsko-teslićka brigada 53. udarne divizije NOVJ preimenovana u 19. srednjobosansku brigadu.

⚔️ 17. 10. 1944. Održano prvo partijsko savetovanje za srez Teslić-Tešanj i formiran SK KPJ za srez Teslić.

⚔️ 31. 12. 1944. U Tešnju, na sreskoj konferenciji NOF-a, izabran Sreski odbor NOF-a za srez Tcšanj.

⚔️ 6. 1. 1945. Na liniji s. Miljanovci - s. Lončari - s. Gojakovac (kod Tešnja) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad oko 550 nemačkih i ustaških vojnika od s. Sivše, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i 8 ranjenih.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 10 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za pripremu napada na Teslić i dostavljanje izvještaja o rezultatu akcije na Tešanj

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 11 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za napad na Teslić, Tešanj, Jelah i na prugu Derventa - Maglaj

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 13 januara 1943 god. štabovima Prvog, Trećeg i Šestog bataljona za napad na Jelah i Tešanj

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona Prve krajiške NOU brigade od 15 marta 1943 god. štabu brigade o napadu na Tešanj

📜 Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prve krajiške NOU brigade od 15 marta 1943 god. štabu brigade o napadu na Tešanj

📜 Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 4 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o aktivnosti neprijatelja u Podgrmeču, oslobođenju Tešnja, Novog Šehera i Pribinića

📜 Naređenje štaba 12. NOU divizije od 20. jula 1943. štabovima 2. i 5. krajiške brigade i Prnjavorskog odreda za napad na Jelah, Tešanj i Tešanjku

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 28 jula 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o čišćenju sektora Sibovske i napadu na Tešanj, Jelah i prugu Doboj - Teslić

📜 Izvještaj Štaba Pete kozarske brigade od 2 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o napadu na Jelah, Tešanjku i Tešanj

📜 Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 2 avgusta 1943 god. o napadu jedinica NOV na Puračić i Tešanj

📜 Izvještaj Štaba 11. divizije od 1. oktobra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ i Štabu 1. bosanskog korpusa o formiranju Tešanjsko-teslićkog NOP odreda i akcijama u srednjoj Bosni septembra 1943. godine

📜 Naređenje Štaba Pete kozarsko-krajiške NOU brigade od 28 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Gojakovac, Križ, Jelah i Tešanjku

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 29 novembra 1943 god. štabovima Pete brigade i Tešanjsko-teslićkog NOP odreda za napad na komunikacije Novi Šeher - Doboj - Zepče

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDHod 24. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ na području Brčkog, Teslića, Tešnja i Goražda

📜 Izvještaj Štaba 5. kozarske (krajiške) brigade od 14. jula 1944. Štabu 11. NOU divizije o borbi kod Tešanjke

📜 Izvještaj Štaba Tešanjsko-teslićke brigade od 28. septembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije_o dejstvima na prostoriji Doboj - Maglaj - Teslić u drugoj polovini septembra

📜 Izvještaj Štaba 19. srednjobosanske brigade od 1. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima na sektoru Teslić - Tešanj

📜 Izvještaj Štaba 19. srednjobosanske brigade od 1. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima na sektoru Teslić - Tešanj

📜 Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 24. marta 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u martu na prostoru Žepče-Tešanj-Doboj

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Maglaj Koča Popović Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu 53. srednjobosanska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Žepče Kozara u oslobodilačkom ratu 3. krajiška proleterska udarna brigada Napad NOVJ na Teslić januara 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. proleterska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu 14. srednjobosanska udarna brigada Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Saradnja četnika sa okupatorom 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Teslić Prnjavor 5. krajiška (kozarska) udarna brigada 718. pešadijska divizija Vrhovni štab NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Četnici u drugom svetskom ratu Petrinja Motajički partizanski odred Tuzla 11. krajiška divizija NOVJ 1. krajiška udarna brigada 2. krajiška udarna brigada Sarajevo Glina Bosanski Petrovac Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Brčko Gračanica Luftwaffe u Jugoslaviji Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Karlovac 18. srednjobosanska udarna brigada Derventa Banijski partizanski odred 12. krajiška udarna brgada Doboj Narodno oslobodilački odbori Slavonski Brod 12. slavonska divizija NOVJ 19. srednjobosanska udarna brigada (tešanjsko-teslićka) 1. proleterska udarna brigada Ustanak u NDH Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Operacija Weiss Goražde