Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

1. krajiška udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 81 hronoloških zapisa, 121 dokumenata i 41 fotografija.

Događaji

⚔️ 21. 5. 1942. U s. Lamovitoj (na pl. Kozari) od udarnih bataljona 1, 2. i 5. krajiškog NOP odreda formirana 1. krajiška NOU brigada.

⚔️ 28. 5. 1942. Kod s. Piskavice (blizu Banje Luke) 1. krajiška NOU brigada i 4. bataljon 2. krajiškog NOP odreda odbili napad jačih delova domobranske Banjolučke brigade (1. jurišnog bataljona i 1. bataljona 1. pešadijskog puka) i četničkog puka -Manjača- iz Banje Luke.

⚔️ 2. 6. 1942. Prva krajiška NOU brigada izvršila neuspeo napad na položaj Klupe (kod Banje Luke), koji je branio bataljon domobranskog 1. pešadijskog puka. Zbog pristizanja pojačanja (1. bataljona domobranske 3. brdske brigade) i zbog upada četnika u s. Bronzani Majdan napad je obustavljen. U borbi je poginuo komandant bataljona Jovo Kecman Panin, narodni heroj.

⚔️ 9. 6. 1942. Delovi 1. krajiške NOU brigade zauzeli selo Bronzani Maidan (na putu Sanski Most-Banja Luka) i u borbi odbacili delove četničkog puka -Manjača- prema Han-Kolima.

⚔️ 10. 6. 1942. Kod s. Radosavske (blizu Prijedora) delovi 1. krajiške NOU brigade razbili 1. bataljon 1, domobranskog pešadijskog puka.

⚔️ 14. 6. 1942. Kod s. Slavića (blizu Banje Luke) delovi 1. krajiške NOU brigade razbili domobranski 1. jurišni bataljon i time jedinice Zapadnog odseka odbrane Banje Luke (oko tri bataljona domobrana i nešto četnika) odbacili na polazne položaje.

⚔️ 17. 6. 1942. Pošto je osam dana uspešno zadržavala jače neprijateljske snage u rejonu sela Bronzanog Majdana i Piskavice, 1. krajiška NOU brigada se izvukla preko r. Sane i time izbegla potpuno okruženje za koje je neprijatelj angažovao nemačku borbenu grupu -Vedel-, zapadni odsek odbrane Banje Luke, delove domobranske 3. brdske brigade i četničkog puka -Manjača- i posadu San Mosta.

⚔️ 3. 7. 1942. Dva bataljona 1. krajiške NOU brigade sa delovima 1. bataljona 2. krajiškog NOP odreda, posle dvočasovne borbe, zauzeli Dobrljin (kod Bos. Kostajnice). Zarobljen je 3. bataljon domobranskog 3. pešadijskog puka (305 vojnika i oficira) a ž. st., pilana, separacija, električna centrala i vojne zgrade su spaljene. Naši gubici: 1 mrtav i 2 ranjena.

⚔️ 7. 7. 1942. Prva krajiška NOU brigada, 1. krajiški i Banijski NOP odred i manji delovi 2. krajiškog NOP odreda, pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, napali Bos. Novi u cilju rasterećenja ostataka 2. krajiškog NOP odreda okruženih na Kozari. Zbog velike nadmoćnosti nemačko-ustaške posade, uprkos obostrano visokim gubicima, napad nije uspeo.

⚔️ 28. 7. 1942. Posle trinaestočasovne borbe 1. krajiška NOU brigada, sa delovima 1, 3. i 5. krajiškog NOP odreda, zauzela Ključ. Razbijene ustaše i delove domobranskog 10. pešadijskog puka je podržavala avijacija, koja je u toku napada zapaljivim bombama spalila grad.

⚔️ 31. 7. 1942. Posle četvorodnevnih borbi 1. krajiška NOU brigada, sa po jednim bataljonom 1, 2. i 5. krajiškog NOP odreda, zauzela Sanicu i desetak u međurečju Sane i Sanice.

⚔️ 0. 8. 1942. CK KPJ uputio zameniku političkog komesara 1. krajiške NOU brigade uputstvo o ulozi komunista-rukovodilaca u vojnom i političkom uzdizanju i moralnom učvršćivanju jedinica.

⚔️ 0. 8. 1942. CK KPJ uputio zameniku političkog komesara 1. krajiške NOU brigade Uputstvo o načinu rukovođenja brigadom u kome, pored ostalog, napominje da je komandant brigade odgovoran ne samo za vojna pitanja, već i za moralno-političko stanje u jedinicama. Vojni i politički rukovodioci su dužni da svojim radom podignu autoritet Partije među boračkim sastavom, u cilju boljeg izvršavanja zadataka.

⚔️ 25. 8. 1942. CK KPJ saopštio političkom komesaru 2. proleterske NOU brigade Milinku Kušiću odluku o formiranju politodela pri 1. krajiškoj NOU brigadi i o njegovom postavljanju za rukovodioca tog politodela. (Politođeli su imali sledeće zadatke: organizaciono-partijski rad u brigadi; opšti političko-propagandni rad u brigadi i van nje; rad s partijskim organizacijama na terenu; organizacija pozadine uz pripomoć, saglasnost i kontrolu partijske organizacije u brigadi i na terenu, kao i zamenika politkoma - uz saradnju celokupnog partijskog aktiva. Kao organi CK KPJ, oni su direktno opštili s njim i podnosili mu izveštaj o svom radu. Kasnije su politođeli formirani i u drugim brigadama.)

⚔️ 26. 8. 1942. Motorizovana borbena grupa -Putlic- nemačke 714. pešadijske divizije ojačana sa 2 čete domobrana, nemačkom četom pionira i baterijom i 4 čete četničkog puka -Manjača-, zauzela s. Sitnicu (pod Manjačom), ali se zbog uočenog manevra 1. krajiške NOU brigade isti dan povukla u s. Kadinu Vodu.

⚔️ 31. 8. 1942. Otpočeo napad nemačke borbene grupe -Putlic-, ojačane sa još četom nemačkih tenkova i delovima četničkih odreda -Borje- i -Kočić-. Ona je od s. Kadine Vode (na Manjači) tek 5. septembra prodrla u s. Sitnicu, odbacivši 2. i delove 1. krajiške NOU brigade ali je zbog manevra 2. proleterske NOU brigade duž r. Vrbasa isti dan odstupila na polazne položaje.

⚔️ 2. 9. 1942. U s. Delijićima (na pl. Manjači) neprijateljski avion bombardovao Štab 1. krajiške NOU brigade. Poginula su 3 borca, a ranjeno je 18 boraca, među kojima komandant, komesar i zamenik komesara brigade. Komandant brigade Ivica Marušić Ratko, narodni heroj, uskoro je podlegao ranama.

⚔️ 11. 9. 1942. U s. Busijama (na Manjači) 3. bataljon 1. krajiške NOU brigade razbio 2. bataljon domobranske 5. brdske brigade.

⚔️ 14. 9. 1942. Na V. gredi (najvišem vrhu Manjače) 1. krajiška NOU brigada uništila ranije razbijeni 2. bataljon domobranske 5. brdske brigade pošto je prethodno navela nemačku artiljeriju da tuče položaje toga bataljona. Zbog toga uspeha ju je pohvalio Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinu. Zarobljeno je 109, poginulo i ranjeno oko 100 i nestalo 100 domobrana. Zaplenjeno je 5 mitraljeza, 9 p. mitraljeza i preko 130 pušaka. Brigada je imala 10 boraca izbačenih iz stroja.

⚔️ 12. 10. 1942. Kod s. Majkića (blizu Ključa) dve čete 1. krajiške NOU brigade iz zasede iznenadile na maršu i razbile jednu četu borbene grupe -Vedel- nemačke 718. pešadijske divizije. U zabuni neprijatelj je artiljerijom tukao svoje trupe.

⚔️ 2. 11. 1942. Po odluci VŠ NOP i DV Jugoslavije, Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinusa svojih pet brigada (1, 2, 3, 5. i 6. brigadom) i tri brigade (2, 4. i 8. brigadom) i dva odreda 1. operativne zone NOV i PO Hrvatske, otpočeo bihaćku operaciju u cilju uništenja neprijateljskih uporišta u međurečju Une i Korane i spajanja oslobođene teritorije u Bosni i Hrvatskoj. Operacija, koja je trajala do 15. novembra, izvedena je u dve etape: u prvoj etapi (2-4. novembra) naše snage su zauzele Bihać, u drugoj etapi (5-15. novembra), gonjenjem neprijatelja, zauzeti su Bos. Krupa, Cazin, Velika Kladuša, Cetingrad, Pećigrad, Vrnograč i Slunj. U toku operacije uništeni su glavnina ustaške 4. brigade i delovi dva domobranska puka, a zarobljeni domobrani (860) pušteni su kućama. 

⚔️ 4. 11. 1942. Posle dvodnevnih borbi, koncentričnim napadom pet ojačanih brigada NOVJ, zauzet Bihać i uništeni dva bataljona ustaške 4. brigade i delovi domobranskog 2. i 12. pešadijskog puka. Zauzimanje grada znatno je olakšano ubacivanjem 1. bataljona 2. krajiške NOU brigade, koji je poseo most na r. Uni. U borbi je pored ostalih poginuo komandir 1. čete 1. bataljona 1. krajiške NOU brigade Mile Tubić, narodni heroj. Zbog. junačkog držanja u borbi za oslobođenje grada i okoline, Vrhovni komandant NOV i POJ pohvalio je 1, 2, 3, 5. i 6. krajišku NOU i 8. hrvatsku NO brigadu, a posebno komandanta 1. bataljona 2. krajiške NOU brigade Ranka Šipku, narodnog heroja.

⚔️ 26. 11. 1942. Dve brigade 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ (1. i 2. krajiška NOU) izvršile napad, prodrle u Bos. Novi i zarobile 1. bataljon domobranskog 12. pešadijskog puka i haubičku bateriju, ali grad nisu zauzele, jer je neprijatelju stiglo pojačanje iz Kostajnice i Prijedora (delovi domobranske 2. i 3, brdske brigade i dve nemačke tenkovske čete). U 1. krajiškoj NOU brigadi je bilo 35 poginulih i 106 ranjenih; među ovima je i zamenik komandanta bataljona Veljko Miljević, narodni heroj, koji je ubrzo podlegao ranama.

⚔️ 17. 12. 1942. Kod s. Mitrovica (blizu Prijedora) 3. bataljon 1. krajiške NOU brigade razbio nemačku kolonu jačine bataljona i naneo joj gubitke od 80 mrtvih i 6 zarobljenih.

⚔️ 4. 1. 1943. Kod s. Šehovaca (blizu San. Mosta) delovi domobranske Banjalučke brigade i nemačke jedinice napali 1. krajišku udarnu brigadu 5. udarne divizije NOVJ. Posle četvoročasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazni garnizon uz gubitke od 3 mrtva i 2 ranjena, dok je J. krajiška NOU brigada imala 3 mrtva i 4 ranjena.

⚔️ 10. 1. 1943. U s. Omarskoj (kod Prijedora) delovi 1. krajiške NOU brigade napali delove domobranskog dobrovoljačkog bataljona iz Banje Luke, ali se, posle četvoročasovne borbe, povukli zbog jakog otpora. Pruga između s. Ivanjske i s. Omarske je porušena. Neprijatelj je imao 2 mrtva i 3 ranjena, a delovi 1. krajiške NOU brigade 15 ranjenih.

⚔️ 21. 1. 1943. Kod s. Kamička (blizu San. Mosta) delovi 749. puka nemačke 717. divizije napali 2. bataljon 1. krajiške NOU brigade i prinudili ga da se povuče u s. Peći (kod Ključa). Neprijatelj je imao oko 15 mrtvih i ranjenih, a bataljon NOVJ 5 mrtvih i 1 ranjenog

⚔️ 23. 1. 1943. Kod s. Peći (blizu Ključa) delovi 749. puka nemačke 717. divizije iz s. Vrhpolja napali delove 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, ali su posle žestoke borbe razbijeni. Neprijatelj je imao oko 80 mrtvih i ranjenih, a brigada 30 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 25. 1. 1943. Kod s. Đedovače, s. Brajića Tavana, s. Umaca i s. Eminovaca jedinice 6. krajiške NOU brigade i 3. bataljon 1. krajiške NOU brigade odbili napad delova domobranske 2. brdske brigade i 737. puka nemačke 717. divizije iz San. Mosta. Neprijatelj je imao 70 mrtvih i više ranjenih, a jedinice NOVJ 12 mrtvih i 18 ranjenih. Zaplenjeno: cela neprijateljska komora, minobacač, 10 mitraljeza, 40 p. mitraljeza, 15 metaka, četiri brdska i protivtenkovski top, 40 pušaka, 60 konja i radio-stanica.

⚔️ 21. 2. 1943. Na padinama pl. Uzlomca 1. krajiška NOU brigada i 4. krajiški NOP odred napali četničke i nemačke snage. Posle dvodnevne borbe jedinice NOVJ su potisle neprijatelja u pravcu s. Maslovara, pl. Uzlomca i Kotor-Varoši, Neprijatelj je imao 22 mrtva i ranjena, a jedinice NOVJ 2 mrtva i 7 ranjenih.

⚔️ 28. 2. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ da po svaku cenu održi položaje kod Drvara, angažujući i dve brigade sa Podgrmeča; da 1. krajišku NOU brigadu iz srednje Bosne orijentiše prema Turbetu i Travniku radi sadejstva s jedinicama Glavne operativne grupe kod G. Vakufa; da 9, krajišku NOU brigadu iz rejona Kupresa i dve brigade 1. hrvatskog korpusa NOVJ, uz podršku artiljerije i tenkova, angažuje na sprečavanju prodora nemačkih snaga u pravcu juga. Istovremeno je naredio istočnobosanskim jedinicama da izbiju na pl. Igman i dejstvuju u pozadini nemačke 718. pešadijske divizije.

⚔️ 4. 3. 1943. Kod s. Pribinića (blizu Teslica) 1. krajiška NOU brigada i 4. krajiški NOP odred napali i, posle kraće borbe, razbili četničke snage, nanevši im gubitke od 50 mrtvih i ranjenih i 10 zarobljenih i zaplenivši 20 pušaka i 1 minobacač.

⚔️ 14. 3. 1943. Jedinice 1. i 3. bataljona 1. krajiške NOU brigade napale delove domobranskog dobrovoljačkog bataljona i žandarme u Tešnju, ali su posle četvoročasovne borbe prinuđene na povlačenje zbog jakog neprijateljskog otpora i dolaska jakih neprijateljskih ojačanja iz Teslića.

⚔️ 22. 3. 1943. U s. Maslovarama i s. Borcima (kod Kotor-Varoši) jedinice 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napale četničke snage i posle kraće borbe prinudile ih na povlačenje preko r. Vrbasa. Zarobljeno je 11 četnika.

⚔️ 29. 3. 1943. Prva krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ napala delove nemačke 114. divizije i domobrane u Kotor-Varoši. Zbog jakog otpora neprijatelja i zbog slabog sadejstva napad nije uspeo.

⚔️ 24. 4. 1943. U s. Koričanima (u izvornom delu r. Ugra) oko 600 četnika napalo delove 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ s ciljem da unište bolnicu (275 ranjenika i bolesnika), ali su intervencijom glavnine 1. krajiške udarne brigade i 4. krajiškog NOP odreda razbijeni, pretrpevši gubitke od 40 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 30. 6. 1943. Po naređenju Vš NOV i POJ rasformirana 16. brigada 7. divizije NOVJ, a njenim ljudstvom popunjena 7. i 8. brigada iste divizije.

⚔️ 18. 7. 1943. Prva krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ razbila domobrane i žandarme i zauzela Kiseljak (kod Sarajeva).

⚔️ 19. 7. 1943. Kod Han-Ploče (na putu Sarajevo-Kiseljak) 1. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ uništila kombinovanu četu nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Plen: 2 protivtenkovska topa, 4 puškomitraljeza, 48 pušaka i automata. Gubici neprijatelja: 84 poginula, 4 zarobljena i veći broj ranjenih.

⚔️ 24. 7. 1943. Nastupajući s linije Kiseljak - Han-Ploča - s. Tarčin delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- (oko dva bataljona pešadije i četa tenkova) zauzeli Kreševo. Prva krajiška NOU brigada, nanoseći neprijatelju gubitke udarom po manjim kolonama, povukla se na brdo Inač, a zatim, pošto je neprijatelj istog dana napustio Kreševo, vratila na ranije položaje duž puta Kiseljak - s. Blažuj - s. Taračin. Brigada je imala 5 mrtvih i 15 ranjenih, a neprijatelj 4 mrtva i 30 ranjenih.

⚔️ 0. 8. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao dnevnu zapovest kojom je pohvalio celokupni sastav 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ za. junaštvo i hrabrost u borbama na aerodromu Rajlovac kod Sarajeva.

⚔️ 10. 8. 1943. Aerodrom Rajlovac (kod Sarajeva) iznenada napala 1. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ. Ona je razbila deo nemačko-domobranske posade, uništila 17 aviona na pisti i veći broj oštetila. Njeni manji delovi na obezbeđenju porušili su na više mesta prugu prema Sarajevu i Visokom i usporili intervenciju neprijatelja.

⚔️ 22. 9. 1943. Na pruzi Travnik-Turbe delovi 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ minom uništili oklopni voz. Neprijateljski gubici: 70 mrtvih i 8 zarobljenih, a delovi 1. brigade: 3 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 27. 9. 1943. Kod s. Han-Bile dve čete 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ minirale prugu Travnik-Lašva i uništile nemački transportni voz. Poginulo je 40 nemačkih vojnika i oficira.

⚔️ 29. 10. 1943. Jedinice 4. krajiške udarne i 10 krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i 2. proleterska NOU brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ zauzele Priboj.

⚔️ 10. 11. 1943. U s. Mokroj Gori (na pruzi Užice-Višegrad) dva bataljona 1. krajiške NOU brigade napali oko 200 nemačkih vojnika, koii su se, posle oštre borbe, probili i odstupili ka Užicu.

⚔️ 17. 3. 1944. Između ž. st. Dobrun i ž. st. Mokra Gora (na pruzi Titovo Užice - Višegrad) dva bataljona 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i jedan bataljon 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ napali nemačko-bugarske posade. Poginulo je oko 40 neprijateljskih vojnika; zaplenjeno je 10 kamiona s municijom i opremom, 1 mitraljez i 10 pušaka; porušeno je oko 500 m železničke pruge Jedinice NOVJ su imale 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 23. 3. 1944. Kod s. Ravni (blizu Titovog Užica) 2. bataljon 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ slomio otpor četničke Zlatiborske i Užičke brigade. Neprijatelj je imao 5 poginulih, 8 ranjenih i 6 zarobljenih, a 1. krajiška NOU brigada 1 poginulog i 1 ranjenog borca.

⚔️ 31. 3. 1944. Kod s. Brzovika (blizu Ušća) jedinice 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ vodile petočasovnu borbu protiv 1. bataljona bugarskog 70. pešadijskog puka i 2. bataljona bugarskog 69. pešadijskog puka (i uspele da ih zadrže na liniji s. Erci - s. Lazi). U toku noći u borbu su uvedene jedinice 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije i dva bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ. Neprijatelj se uporno branio iz kuća, a zbog brisanog terena i dubokog snega prilaz je bio otežan, tako da napad nije uspeo, zbog čega su se jedinice NOVJ povukle ka s. Koritniku, s. Despotovici i s. Čečini.

⚔️ 8. 4. 1944. Na prostoriji s. Crna Reka - s. Ostatija - s. Ljeskovica (kod Ušća) 1, krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ napala borbenu grupu -Jug- bugarske 25. sabirne divizije i četnički Javorški korpus i odbacila ih na desnu obalu r. Studenice. Brigada je imala 2; mrtva i 3 ranjena borca, a zaplenila je 1 p. mitraljez.

⚔️ 10. 4. 1944. Kod s. Dragojlovića (blizu Ušća) 1. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ napala borbenu grupu -Severs bugarske 25. sabirne divizije, ali se, posle kraće borbe, povukla na polazni položaj.

⚔️ 12. 4. 1944. U s. Rudnu i kod s. Dragojlovića i s. Marinkovića (blizu Ušća) 1. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ napala bugarski 70. pešadijski puk i zauzela Dragojloviće i Marinkoviće. Brigada je imala 1 mrtvog i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 15. 4. 1944. Kod s. Binića (blizu Ušća) 3. bataljon i dve čete 4. bataljona 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali jedan bataljon bugarskog 70. pešadijskog puka. Napad je odbijen. Gubici jedinica brigade: 1 mrtav i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 17. 4. 1944. U s. Trnavi (kod Raške) jedna četa 3. bataljona 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ razbila deo četničkog 1. kosovskog korpusa, te zarobila 4 četnika i zaplenila 3 puške, 1 telefon i 200 metaka.

⚔️ 22. 4. 1944. U s. G. Štitkovu (kod Kokinog Broda) delovi 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ razbili slabije snage četničkog 2. mileševskog korpusa i zarobili 8 četnika, a kod s. Lepoviča (blizu Sjenice) delovi 1, krajiške udarne brigade iste divizije odbili napad izviđačkih snaga nemačke borbene grupe -Leb-.

⚔️ 23. 4. 1944. Kod s. Trudova (blizu Kokinog Broda) 2. i 4. bataljon 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv delova četničkog 2. mileševskog korpusa i nemačke legije -Krempler- i odbacili ih prema Sjenici i na levu obalu r. Uvca.

⚔️ 28. 4. 1944. Između ž. st. Kremna i ž. st. Stapari 5. udarna divizija NOVJ i 4. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ prešle prugu Užice (sada: Titovo Užice) - Višegrad. U borbi protiv dva bataljona nemačkog 4. puka -Brandenburg-, jednog bataljona bugarske 24. pešadijske divizije i posada na železničkim stanicama, one su neprijatelju nanele gubitke od preko 150 mrtvih, ranjenih i zarobljenih, spalile ž. st. Stapari i uništile 2 teretna vagona, 4 kamiona, 6 prikolica, 1 putnički automobil, 3 motocikla i 2 radio-stanice. Jedinice NOVJ su imale 37 mrtvih i 52 ranjena borca. Tom prilikom je poginuo i zamenik političkog komesara 2. bataljona 1. krajiške brigade Mirko Kesić Kešo, narodni heroj.

⚔️ 1. 5. 1944. Kod s. Ovčinje (blizu Rogačice) 1. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ slomila otpor četničkog Cerskog korpusa, Grupe račanskih brigada i delova 4. puka SDK, a na Zaroškoj kosi dva bataljona 4. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, posle oštre borbe, sprečili prodor delova nemačke borbene grupe -Holman- i jednog bataljona bugarske 24, pešadijske divizije od s. Leštanskog ka s. Vujetićima i s. Vardi.

⚔️ 1. 5. 1944. Na liniji Pašina ravan - Debelo brdo - Stubica (kod Valjeva) jedinice 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ i 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, posle nekoliko napada i protivnapada, slomile otpor četničkog Cerskog korpusa i 4. puka SDK i odbacile ih na Borovnjak. Zarobljena su 24 četnika, a zaplenjeni su 1 mitraljez, 1 p. mitraljez i 25 pušaka.

⚔️ 4. 5. 1944. Kod s. Varde (blizu Kosjerića) 2. bataljon 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ slomio otpor Užičke brigade četničkog Zlatiborskog korpusa i zauzeo s. Vardu. Zarobljeno 6 a ranjeno 7 četnika.

⚔️ 6. 5. 1944. Na Đakovom kamenu (na pl. Jelovoj gori) 2. bataljon 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ iz zasede razbio bugarsku izviđačku grupu jačine oko 50 vojnika. Iz stroja je izbačeno oko 10 neprijateljskih vojnika; zaplenjeno je nekoliko pušaka i 1 p. mitraljez. U toj borbi je poginuo član GŠ NOV i PO za Srbiju Sveta Popović Milić, narodni heroj.

⚔️ 6. 5. 1944. Na pL Jelovoj gori (kod Titovog Užica) 1. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ odbila napad bataljona iz bugarske 24. pešadijske divizije. Izbačeno je iz stroja oko 50 bugarskih vojnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

⚔️ 10. 5. 1944. Kod s. Kneževića i s. Rudina (blizu Čajetine) 1. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv oko 200 vojnika bugarske 24. pešadijske divizije, pripadnika SDS, četničkog Valjevskog korpusa i delova četničkog Zlatiborskog korpusa. Neprijatelj se, uz gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih, povukao u Čajetinu i na komunikaciju Užice (sada: Titovo Užice) - s. Ljubiš. Zarobljeno je 8 četnika, a zaplenjene su 3 puške, 2 pištolja i dosta drugog materijala. U 1. krajiškoj brigadi ranjen je 1 borac.

⚔️ 14. 5. 1944. U s. Katićima (kod Ivanjice) 4. bataljon 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napao četničku Moravičku brigadu i odbacio je ka s. Kušićima. U borbi je zarobljeno 9 četnika.

⚔️ 16. 5. 1944. Kod s. Amzića (blizu Nove Varoši) jedinice 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv četničke Užičke brigade i oko 200 nemačkih vojnika. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen ka Kokinom Brodu i na desnu obalu r. Uvca. U borbi je poginulo 16 a zarobljena su 3 neprijateljska vojnika. Zaplenjeni su 1 p. mitraljez i 5 pušaka. Gubici jedinica 5, divizije 2 ranjena i 1 poginuo borac.

⚔️ 3. 8. 1944. Kod s. Banjske (blizu Kos. Mitrovice) 1. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv ojačanog bataljona nemačke 1. brdske divizije. Neprijatelj je imao preko 65 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 22. 8. 1944. Tri bataljona 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napala aerodrom kod Kruševca, koji su branili nemački i bugarski vojnici. Mitraljeskom vatrom su zapaljena 3 aviona, a poginula su 4 nemačka i 3 bugarska vojnika. Istovremeno je četvrti bataljon te brigade napao četnike u s. Parunovcu, te ubio 25, ranio 6 i zarobio 43 četnika. Brigada, koja je imala 2 mrtva i 4 ranjena, povukla se ka s. M. Šiljegovcu.

⚔️ 24. 8. 1944. Blizu s. Vitkovca (na pruzi Niš-Stalać) 1. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ uništila teretnu kompoziciju od 95 vagona s namirnicama i ubila 14 nemačkih vojnika.

⚔️ 27. 8. 1944. Kod s. Tešice (na pruzi Niš-Stalać) jedan bataljon 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ miniranjem uništio lokomotivu i 15 vagona sa 3 demontirana aviona, 2 kamiona i drugim materijalom, te ubio 6 nemačkih vojnika. Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

⚔️ 30. 8. 1944. Kod s. Rataja (blizu Kruševca) delovi 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije i 4. srpske udarne brigade 21. udarne divizije NOVJ razbili leteću brigadu četničkog Rasinskog korpusa i delove četničkog 2. kosovskog korpusa i proterali ih preko r. Z. Morave. Četnici su imali 40 mrtvih, više ranjenih i 27 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 3 ranjena borca.

⚔️ 8. 9. 1944. U s. Rudnom (kod Ušća) 1. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ zarobila 70 četnika, a dvojicu ubila i jednog ranila. Brigada je imala 1 ranjenog borca.

⚔️ 10. 9. 1944. Kod s. Prilika (blizu Ivanjice), u kratkoj borbi, 4. bataljon 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ razbio oko 90 četnika i zarobio njih 13, zaplenivši mitraljez, 15 pušaka, pištolj, 1.000 metaka, 4 sanduka mina, dvoja kola razne municije, dvoja kola brašna, 15 šinjela i petoro ćebadi.

⚔️ 11. 9. 1944. Prva krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ ušla u Arilje.

⚔️ 18. 9. 1944. Kod s. Koželja (blizu Belanovice) 1. krajiška udarna brigada 5, udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe, razbila jednu četničku grupu, zarobivši 104 i ubivši 3 četnika i zaplenivši 3 mitraljeza i 30 pušaka. Brigada je imala 1 ranjenog borca.

⚔️ 22. 9. 1944. Kod Preseke (blizu Aranđelovca) delovi 3. bataljona 4. krajiške udarne brigade i dva bataljona 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv 300 nemačkih vojnika i oko 100 pripadnika SDK koji su pokušali da se od s. Kopljara probiju u Aranđelovac. Jedinice 5. divizije odbacile su neprijatelja prema Mladenovcu i zaplenile nekoliko pušaka. One su imale 6 ranjenih boraca.

⚔️ 27. 9. 1944. Na pl. Venčacu i s. G. i D. Satornji (kod Aranđelovca) 1. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ u borbi ubila 15 nemačkih vojnika a zaplenila p. mitraljez i dosta drugog materijala. Ona je imala 1 poginulog i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 1. 10. 1944. Na prostoriji pl. Venčac - Velika bara - Kapetanovi stanovi 1. krajiška udarna brigada i jedan bataljon 4. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i Kosmajski NOP odred napali na bataljon nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i bataljon SDK i posle oštre borbe odbacili ih ka Topoli i u s. Parcane. Neprijatelj je imao 27 mrtvih i 2 zarobljena, a zaplenjeno mu je 10 pušaka. Jedinice 5. divizije imale su 6 mrtvih i 16 ranjenih boraca.

⚔️ 4. 10. 1944. U Topoli 1. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ napala jedan bataljon nemačkih vojnika i četnika i potisnula ih na Oplenac, ali se morala povući ka Aranđelovcu kad je neprijatelju stigla pomoć od Kragujevca. Neprijatelj je imao oko 70 mrtvih i ranjenih. Zaplenjena su 2 minobacača, 10 pušaka i dosta drugog materijala. Uništena su 3 kamiona. Brigada je imala 2 mrtva i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 7. 10. 1944. U Topolu iz koje su se povukle nemačke jedinice, ponovo ušle jedinice 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ. Istog dana, posle kraće borbe protiv jednog bataljona 7. SS divizije -Princ Eugen- koji je stigao iz Kragujevca, one su napustile varoš, zaplenivši 1 top i 10 pušaka.

⚔️ 9. 10. 1944. Prva krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ ponovo napala nemački garnizon u Topoli, ali zbog jake odbrane i zbog dejstva neprijateljskih tenkova ona se povukla ka s. Natalincima. Iste noći jedan bataljon 4. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ porušio je železničku prugu i ž. st. u s. Kovačevcu i likvidirao neprijateljsku posadu na stanici. Neprijatelj je imao 11 mrtvih i 4 zarobljena, a jedinice 5. divizije - 11 ranjenih boraca.

⚔️ 26. 12. 1944. Između s. Vranduka i s. Nemile (na putu Zenica-Žepče) delovi 11 krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 55 poginulih i 36 ranjenih vojnika. Oštećeno je 11 kamiona.

Dokumenti

📜 Naredba Operativnog štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu od 21 maja 1942 god. za formiranje Prve krajiške udarne brigade

📜 Izvještaj štaba Prve krajiške NOP brigade Operativnom štabu NOP i DV za Bos. Krajinu o borbama protiv četničko-ustaško-domobranskih snaga vođenim 28 i 29 maja 1942 godine

📜 Brojni pregled ljudstva, oružja i opreme Prve krajiške NOP udarne brigade na dan 1 juna 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 4 juna 1942 god. Operativnom štabu za Bosansku Krajinu o napadu na neprijateljske položaje kod Brankovca i Goleša

📜 Izvještaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 7 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o pretstojećim akcijama brigade

📜 Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prve krajiške NOU brigade Štabu brigade o akcijama i političkom radu u vremenu od 5 do 10 juna 1942 godine

📜 Izvještaj Štaba 1. krajiške brigade od 18. jula 1942. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o dejstvima brigade u sjeverozapadnoj Bosni od 12. juna do 16. jula 1942. godine

📜 Saopštenje štaba Drugog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 14 juna 1942 god. štabu Prve krajiške NOU brigade o početku neprijateljske ofanzive na Kozaru i o potrebi preduzimanja zajedničkih akcija

📜 Izvještaj političkog komesara Prve krajiške NOU brigade od 15 juna 1942 god. Štabu brigade o prebacivanju ranjenika na teren Prvog krajiškog odreda i o stanju u Drugom bataljonu

📜 Izvještaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 15 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu , o borbi kod Rakitovače i Sasine

📜 Izvještaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 16 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rezultatu napada neprijatelja na položaje Trećeg bataljona u Radosavskoj

📜 Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prve krajiške NOU brigade Štabu brigade o akcijama i pokretu bataljona u vremenu od 15 do 20 juna 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 21 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prelasku Trećeg i Četvrtog bataljona na teren Drugog krajiškog odreda i o napadu na neprijatelja na cesti Prijedor - Bosanski Novi

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Prve krajiške NOU brigade od 21 juna. 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o situaciji na sektoru Bosanski Novi i pripremama za napad na Rudice i Blatnu

📜 Pismo štaba Prve krajiške NOU brigade od 21 juna 1942 god. zamjeniku komandanta brigade o situaciji na terenu Drugog krajiškog NOP odreda i o pripremanju napada na Dobrljin

📜 Pismo štaba Prve krajiške NOU brigade od 22 juna 1942 god. zamjeniku komandanta brigade o napadu na Suhaču i rezultatu napada na neprijatelja u selu Petkovac i na cesti Prijedor-Novi

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Drugog krajiškog NOP odreda od 24 juna 1942 god. štabu Prve krajiške NOU brigade o borbama na položajima Pogleđevo i Mirkovac

📜 Pismo štaba Prvog bataljona Prve krajiške NOU brigade od 29 juna 1942 god. štabu Udarnog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda o situaciji na sektoru bataljona i zahtjev za upućivanje obučenih artiljeraca

📜 Zapovijest štaba Prve krajiške NOU brigade od 30 juna 1942 god. za napad na neprijateljsko uporište Planinicu

📜 Izvještaj Prve krajiške NOU brigade od 1 jula 1942 god. štabu Drugog krajiškog NOP odreda o napadu na neprijateljska uporišta Kapela, Asina Straža i Ravni Gaj

📜 Zapovijest Prve krajiške NOU brigade od 3 jula 1942 god. za napad na Dobrljin

📜 Izvještaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 4 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o oslobođenju Dobrljina i o situaciji na Kozari

📜 Izvještaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 6 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o probijanju jednog dijela jedinica Drugog krajiškog odreda iz neprijateljskog obruča

📜 Izvještaj Prve krajiške NOU brigade od 8 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rezultatu napada na Kulsko Brdo i Blagaj Japru

📜 Pismo komandanta Drugog krajiškog NOP odreda od 11 jula 1942 god. komandantu Trećeg bataljona Prve krajiške NOU brigade o koncentraciji i namjerama neprijatelja poslije završenih borbi na Kozari

📜 Izvještaj Prve krajiške NOU brigade od 12 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o potrebi što bržeg smjenjivanja jedinica brigade od strane Prvog krajiškog odreda

📜 Naredba Prve krajiške NOU brigade od 16 jula 1942 god. o postavljanju komandnog kadra

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 jula 1942 god. Štabu Prve krajiške NOU brigade da koncentriše svoje jedinice na prostoriji D. Vakuf - Bugojno - Kupres - Blagaj i poveže se sa Drugom proleterskom brigadom i delovima Trećeg krajiškog NOP odreda

📜 Izvještaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 29 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o oslobođenju Ključa i situaciji na novooslobođenoj teritoriji

📜 Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 30 jula 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o oslobođenju Ključa od strane Prve krajiške udarne brigade i o izvršavanju postavljenih zadataka

📜 Izvještaj štaba Prve krajiške NOU brigade od avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o izvršenom napadu na Gornju Sanicu i okolna uporišta

📜 Uputstvo Centralnog komiteta KPJ od avgusta 1942 god. zameniku političkog komesara Sedme (Prve krajiške) NOU brigade o načinu rukovođenja Brigadom

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Prve krajiške NOU brigade od 1. avgusta 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercegovinu o radu partijske organizacije brigade u julu

📜 Izvještaj Prve krajiške NOU brigade od 3 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o oslobođenju Ključa i Sanice

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 5 avgusta 1942 god. Štabu Prve krajiške NOU brigade da uništi neprijateljske snage oko Ključa, prebaci se na prostoriju Blagaj - Donji Vakuf i poveže sa proleterskim brigadama

📜 Izveštaj Štaba Prve krajiške NOU brigade od 5. avgusta 1942. Operativnom štabu za Bosansku krajinu o političkom radu i moralno-političkom stanju u brigadi

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 12 avgusta 1942 god. Štabu Četvrte proleterske brigade da obnovi napad na Kupres u sadejstvu sa Drugom proleterskom, Desetom hercegovačkom i Prvom krajiškom NOU brigadom

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 17 avgusta 1942 god. štabovima Druge proleterske i Sedme (Prve krajiške) NOU brigade da pod komandom Operativnog štaba NOP i DO za Bosansku Krajinu izvrše napad na Mrkonjić Grad

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 avgusta 1942 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Sedme (Prve krajiške) NOU brigade da izvrše prihvat muslimanske grupe kupreške posade i pokušaju zauzeti Kupres

📜 Direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 avgusta 1942 god. štabovima Druge proleterske i Sedme (Prve krajiške) NOU brigade o izvršenju marša ka Mrkonjiću Gradu

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o pravcima kretanja i vremenu pristizanja Druge proleterske i Sedme (Prve krajiške) NOU brigade u rejon Mrkonjića Grada

📜 Izvještaj Prve krajiške NOP brigade od 19 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o prvom i drugom napadu na Kupres i okolna neprijateljska uporišta

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 avgusta 1942 god. štabovima Druge proleterske i Sedme (Prve krajiške) NOU brigade da im se za napad na Mrkonjić Grad priključuje i Treća proleterska brigada

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 avgusta 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade da sadejstvuje Drugoj proleterskoj i Sedmoj (Prvoj krajiškoj) NOU brigadi pri oslobođenju Mrkonjića Grada

📜 Naređenje Operativnog štaba 1. krajiške i 2. proleterske NOU brigade od 23. avgusta 1942. potčinjenim štabovima za napad na Mrkonjić-Grad

📜 Odluka Centralnog komiteta KPJ od 25. avgusta 1942. o postavljanju Politodela Prve krajiške NOU brigade i uputstvo za njegov rad

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 avgusta 1942 god. Štabu Sedme (Prve krajiške) NOU brigade o odluci Centralnog komiteta KPJ da se pri Brigadi formira Politodel

📜 Odluka Centralnog komiteta KPJ od 25 avgusta 1942 god. o formiranju Politodela Sedme (Prve krajiške) NOU brigade i uputstvo o njegovim najvažnijim zadacima

📜 Izvještaj Štaba 1. krajiške brigade od 28. avgusta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o zauzimanju Mrkonjić-Grada

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 4 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o bombardovanju štaba Prve krajiške brigade od strane neprijateljskih aviona

📜 Izvještaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 15 septembra 1942 god. komandantu Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu o napadu neprijatelja na položaje Velika Greda i Prepljetnjak

📜 Pismo načelnika štaba Druge proleterske brigade od 18 septembra 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba o zapažanjima u vezi sa borbama proleterskih i krajiških brigada na sektoru Banja Luka - Mrkonjić Grad

📜 Izvještaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 20 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o povlačenju neprijatelja i o njegovim gubicima na položaju Velika Greda - Prepljetnjak

📜 Naredba štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 21 septembra 1942 god. o pohvaljivanju proleterskih i krajiških brigade koje su učestvovale u borbama oko Banja Luke

📜 Pismo sekretara Centralnog komiteta KPJ druga Tita od 23 septembra 1942 god. komandantu Sedme (Prve krajiške) NOU brigade u vezi s postavljanjem partisko-političkog rukovodstva Brigade

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 2 oktobra 1942 god. štabu Prve krajiške NOU brigade za pripremu napada na Ključ

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona Prve Krajiške NOU brigade od 2 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbama na Krasuljama

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 16 oktobra 1942 god. štabovima Prve proleterske i Treće krajiške NOU brigade, Grupi brigada Mrkonjić Grad i Krajiškoj polubrigadi za čišćenje prostorije Sitnica, Čađavica, Ponor

📜 Naređenje Štaba 1. krajiške brigade od 26. novembra 1942. štabovima bataljona za napad na Bosanski Novi

📜 Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prve krajiške NOU brigade od decembra 1942 god. štabu brigade o borbi sa njemačkom kolonom na komunikaciji Prijedor Sanski Most

📜 Izveštaj Politodela Prve krajiške NOU brigade od 17. decembra 1942. Centralnom komitetu KPJ

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od januara 1943 god. Štabu Pete divizije za upućivanje Prve krajiške brigade na teren istočno od Sanskog Mosta i Manjače

📜 Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 januara 1943 god Vrhovnom komandantu drugu Titu o dejstvu Prve krajiške brigade Pete NOU divizije na pruzi Prijedor - Banja Luka

📜 Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Prve krajiške brigade Pete NOU divizije od 27 januara 1943 god. Štabu brigade o rezultatu borbe na brdu Nagliš

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije od 3 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o napadu na Ramiće i zahtjev da se Treći bataljon Prve krajiške NOU brigade uputi na ključki sektor

📜 Izvještaj Štaba Trećeg bataljona od 4 februara 1943 god. Štabu Prve krajiške NOU brigade o borbama oko Majkić Japre

📜 Izvještaj Štaba Drugog bataljona Prve krajiške NOU brigade Štabu brigade o borbama bataljona u vremenu od 18 januara do 9 februara 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Prve krajiške NOU brigade Štabu brigade o borbama bataljona od 18 januara do 10 februara 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona Prve krajiške NOU brigade Štabu brigade o borbama u vremenu od 21 januara do 10 februara 1943 godine

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona Prve krajiške NOU brigade od 15 marta 1943 god. štabu brigade o napadu na Tešanj

📜 Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prve krajiške NOU brigade od 15 marta 1943 god. štabu brigade o napadu na Tešanj

📜 Izvještaj štaba Prve krajiške brigade od 14 juna 1943 god. Štabu Pete NOU divizije o borbi protiv neprijatelja kod sela Brvanci

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije o pokretu Sedamnaeste NOU divizije prema Ozren planini i o uspeloj akciji Prve (krajiške) NOU brigade na aerodromu Rajlovac

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 31 avgusta 1943 god. Štabu Prve brigade za preuzimanje položaja od Prve krajiške NOU brigade na sektoru Gornji Vakuf i Prozor

📜 Izveštaj Politodela 1. krajiške NOU brigade od 20. septembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije

📜 Izveštaj Štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NO udarne divizije od 12 novembra 1943 god. Štabu divizije o napadu na nemačke snage u Mokroj Gori

📜 Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 21 marta 1944 god. štabu Pete NOU divizije o koncentraciji neprijateljskih snaga na prostoriji Užice - Čajetina - Palisad

📜 Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 23 marta 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv četnika na sektoru Sirogojno - Ravni

📜 Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 24 marta 1944 god. Štabu divizije o borbama protiv četnika Užičke i Zlatiborske brigade

📜 Izveštaj štaba Druge proleterske brigade Druge proleterske divizije od 2 aprila 1944 god. Štabu divizije o napadu na neprijateljske jedinice u s. Ercima u sadejstvu sa jedinicama Prve krajiške NOU brigade

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 3 aprila 1944 god. štabu Prve krajiške NOU brigade za marš na prostoriju Bela Stena - Kulizino - D. Gleđica

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 7 aprila 1944 god. štabu Četvrte krajiške NOU brigade za sadejstvo Prvoj krajiškoj NOU brigadi pri napadu na neprijatelja na prostoriji Brusnik - Kotlovi - Ostatija

📜 Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 9 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv Nemaca, Bugara i nedićevaca u s. Koritniku na R. Studenici

📜 Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 11 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbama protiv neprijatelja na sektoru Rudno - Vzovik

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 14 aprila 1944 god. štabu Četvrte krajiške brigade za upućivanje jednog bataljona Prvoj krajiškoj NOU brigadi

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 15 aprila 1944 god. štabu Prve krajiške NOU brigade za napad na bugarske jedinice na sektoru Bzovika

📜 Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 15 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbama protiv neprijateljskih jedinica na sektoru Riljin Do - Gradina

📜 Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 5 maja 1944 god. Štabu divizije o borbama od 16 - 30 aprila 1944 godine

📜 Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 17 aprila 1944 god. Štabu divizije o razbijanju četnika u s. Trnavi

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 18 aprila 1944 god. štabu Prve krajiške NOU brigade za ispitivanje neprijateljskih snaga na sektoru Raška - Novi Pazar i mogućnosti prelaza preko reke Ibra južno od Raške

📜 Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 23 aprila 1944 god. Štabu divizije o sukobu sa Četnicima između Štitkova i G. Trudova i postavljanju zasede kod Kokinog Broda

📜 Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 28 aprila 1944 god. Štabu divizije o napadu na Viosku

📜 Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 7 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbama od 24 - 31 marta 1944 godine

📜 Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 1 maja 1944 god. Štabu divizije o borbama protiv četnika na južnim ogranima Povlena

📜 Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 4 maja 1944 god. Štabu divizije o borbi sa četnicima na sektoru s. Makovište

📜 Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 9 maja 1944 god. Štabu divizije o napadu na Čajetinu i Palisad

📜 Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 12 maja 1944 god. Štabu divizije o borbama protiv četnika na sektoru Čajetina - Rožanstvo

📜 Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 13 maja 1944 god. Štabu divizije o borbama četnika na položajima između s. Sirogojna i s. G. Kruščice

📜 Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 14 maja 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv četnika na Preslapi, između Visoke i Čičkova

📜 Izveštaj Štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 5 avgusta 1944 god. Štabu divizije o borbama na komunikaciji Raška - Kosovska Mitrovica

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Aranđelovac Politički komesari u NOR-u Ilok Narodni heroji Jugoslavije Kakanj 6. krajiška udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Mrkonjić Grad Centralni komitet KPJ Travnik 2. proleterska udarna brigada 2. krajiški partizanski odred Ivanjica Visoko Peć Sjenica Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 7. SS divizija Prinz Eugen 3. krajiška proleterska udarna brigada Napad na sarajevski aerodrom 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Užice Borbe na Kosovu i Metohiji Saradnja četnika sa okupatorom 3. gorski zdrug (NDH) Beograd Ključ Četnici u drugom svetskom ratu Bosanska Kostajnica Diverzije u oslobodilačkom ratu Kiseljak Josip Broz Tito 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Bitka na Kozari Valjevo Ranjenici u ratu Banja Luka 717. pešadijska divizija Kruševac Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Sremu 1945. Operacija Schwarz Operacija Weiss Borbe u Srbiji 1944. Zasede u oslobodilačkom ratu Bihać Sanski Most Avijacija u oslobodilačkom ratu Bitka za Kupres 1942. Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Bihaćka operacija Kupres Gornji Vakuf 4. krajiška udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Kozara u oslobodilačkom ratu Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Prijedor Bugarska u drugom svetskom ratu Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Sremski front 5. krajiška udarna divizija NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ Kurirska služba u ratu Donji Vakuf 2. krajiška udarna brigada Foča Kragujevac Vrhovni štab NOVJ Bosanski Novi Vršac Bitka za Srbiju 10. krajiška udarna brigada Bolnice u oslobodilačkom ratu Tešanj