Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu

Za ovaj pojam je pronađeno 42 hronoloških zapisa, 112 dokumenata i 46 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 6. 1942. U šumi iznad s. Vrbniče (na pl. Zelengori) održano savetovanje VŠ NOP i DV Jugoslavije sa štabovima 1, 2, 3. i 4. proleterske NOU brigade. Vrhovni komandant Josip Broz Tito je dao ocenu proteklih borbi, analizirao novonastalu situaciiu i istakao nužnost pohoda brigada ka Bosanskoi kraiini. Razrađeni su zadaci poiedinih brigada u prvoj etapi (prelaz puta Foča-Kalinovik-Ulog i izbijanje na Treskavicu) i izdata su uputstva o svestranoj pripremi jedinica za pomenuti pohod, koji bi počeo kroz tri do četiri dana.

⚔️ 22. 6. 1942. U šumi iznad s. Vrbniče (na pl. Zelengori) vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito izdao istorijsku zapovest za pohod grupe proleterskih udarnih brigada u Bosansku krajinu, radi povezivanja s partizanskim jedinicama Bosanske krajine i Hrvatske. Ta odluka predstavlja značajnu prekretnicu u ratu i revoluciji naroda Jugoslavije. Početak pohoda je određen za 24. jun.

⚔️ 24. 6. 1942. Otpočeo pohod grupe proleterskih udarnih brigada za Bosansku krajinu. Brigade su nastupale iz rejona s. Vrbnica - s. Grendići (na pl. Zelengori), u dve kolone: desna (2. proleterska i 4. proleterska (crnogorska) NOU brigada) opštim pravcem Kalinovik - pl. Treskavica - Kreševo - G. i D. Vakuf - Kupres, i leva (1. proleterska i 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada) opštim pravcem Kalinovik - pl. Treskavica - pl. Bjelašnica - Konjic - Prozor - Livno - pl. Cincar, sa zadatkom da na svojim pravcima nastupanja ruše komunikacije i oslobađaju naselja.

⚔️ 2. 7. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Josip Broz Tito izdao štabovima proleterskih udarnih brigada naređenje da prilikom pohoda u pravcu Bos. krajine suzbijaju sve nepravilne postupke boraca i intendantskih i drugih organa prema stanovništvu (u pogledu rekvizicije, konfiskacije ili zaplene namirnica i stoke).

⚔️ 2. 7. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito izdao grupi proleterskih udarnih brigada zapovest da napadnu ustaško-domobranske i žandarmerijske posade koje su obez.beđivale železničku prugu Sarajevo-Konjic i da zatim ovu prugu pređu, porušivši sve objekte i uređaje na njoj.

⚔️ 3. 7. 1942. Grupa proleterskih udarnih brigada porušila železničku prugu Blažuj-Konjic (40 km). Uništeno je 10 ž. st. sa posadama, uređajima i zatečenim vojnim parkom i 2 pilane. Do 8. jula su porušene još četiri ž. st. i oko 20 km železničke pruge. Ukupno je uništeno 32 lokomotive, 2 veća mosta (Lukač i Ostrožac), 14 ž. st., 1 ložionica i 76 vagona.

⚔️ 6. 7. 1942. Kod Bradine (na pruzi Sarajevo-Mostar) inžinjerijski delovi Grupe proleterskih udarnih brigada srušili železnički most Lukač (danas: Bobotov most), raspona 52 m, čija je opravka trajala 2 meseca i 6 dana.

⚔️ 8. 7. 1942. Dva bataljona 1. proleterske NOU brigade, posle duže borbe, savladali ojačani 1. bataljon domobranskog 7. pešadijskog puka i zauzeli Konjic. Uništena su ž. st. i ložionica sa 25 lokomotiva i 76 vagona.

⚔️ 10. 7. 1942. US, Solakovu Kulu (kod Prozora) u VŠ NOP i DV Jugoslavije stigli prvi kuriri iz GŠ NOP odreda za Sloveniju.

⚔️ 11. 7. 1942. U rejonu s. Kulaglića (kod Prozora), u susretnoj borbi između 4. bataljona 1. proleterske NOU brigade i jedne čete ustaške Crne legije, smrtno ranjena, a sledećeg dana podlegla ranama, politički komesar čete u 4. bataljonu Olga Jovićić Rita, narodni heroj.

⚔️ 13. 7. 1942. U s. Kalinu (kod Bugojna) od artiljerijske granate poginuo zamenik političkog komesara 1. bataljona 2. proleterske NOU brigade Milisav Matović, narodni heroj.

⚔️ 13. 7. 1942. Ojačana 3. proleterska NOU brigada razbila posadu od tri čete ustaša i zauzela Prozor.

⚔️ 14. 7. 1942. Italijansko-četničke snage iz Rame i Jablanice ušle u Konjic, koji su napustili delovi 1. proleterske NOU brigade i Mostarski (ranije Konjički bataljon).

⚔️ 14. 7. 1942. Posle 24-časovne borbe delovi 1. proleterske NOU brigade uništili posadu jakog žandarmerijsko-ustaškog uporišta Šćit (kod Prozora). Naročito žestok otpor pružili su ustaše i fratri iz manastira Šćit.

⚔️ 16. 7. 1942. Ojačana 4. proleterska NOU brigada napala dobro branjeni garnizon Bugojno (oko 900 vojnika - uglavnom ustaša). Uprkos velikom zalaganju napad je, uz osetne gubitke, odbijen. U borbi je ranjeno 23 i poginulo 22 borca među kojima i Milorad Jovančević, narodni heroj iz 4. batalojona 4. proleterske NOU brigade.

⚔️ 16. 7. 1942. Delovi ustaške Crne legije, koji su se probijali iz D. Vakufa u blokirani garnizon Bugojno, odbacili 3. bataljon 2. proleterske NOU brigade iz s. Urije, gde su zatim, pobili 65 ljudi, žena i dece. U borbi je poginula i politički komesar čete Rada Miljković, narodni heroj. Protivnapadom pristiglih pojačanja neprijatelj je istog dana odbačen u D. Vakuf, dok mu se glavnina probila u Bugojno.

⚔️ 20. 7. 1942. Druga i 4. proleterska NOU brigada i tri bataljona 1. proleterske NOU brigade izvršili novi napad na ponovno ojačani garnizon u Bugojnu. Slabo organizovan i nejednovremeno i nepovezano otpočet, napad se, i pored obostrano vrlo visokih gubitaka, završio neuspehom.

⚔️ 20. 7. 1942. Posle jedanaestodnevne blokade delovi 5. i 3. krajiškog NOP odreda zauzeli Glamoč. Glavnina 18. čete domobranskog 13. pešadijskog puka probila se u Livno, dok je ostatak uništen.

⚔️ 24. 7. 1942. Peta proleterska NOU brigada i Hercegovački NOP odred, opterećeni bolnicom i zbegom, otpočeli osmodnevni marš pod borbom sa pl. Zelengore prema Prozoru. Do Igman-planine na maršu je učestvovao i Kalinovički NOP odred (50 boraca), čije je poznavanje terena znatno koristilo.

⚔️ 26. 7. 1942. U rejonu s. D. Malovana (kod Kupresa) vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito održao prvi sastanak sa štabom 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske da bi se upoznao sa situacijom u Dalmaciji.

⚔️ 28. 7. 1942. Ispadom iz Kupresa jedan ojačani bataljon ustaške Crne legije, podržan četom tenkova i avijacijom, iznenadio delove 3. i 1. proleterske NOU brigade, uništio s. Malovan i zauzeo Šujicu i Duvno. Istovremeni pokušaj neprijateljske posade iz Livna da se sa ovim bataljonom poveže u Šujici sprečio je na Borovoj glavi partizanski bataljon -Vojin Zirojević-.

⚔️ 29. 7. 1942. Između s. Bilog Briga i Trnove Poljane (na putu Sinj-Livno) jedinice 1. dalmatinskog udarnog bataljona, u petočasovnoj borbi, razbile italijansku motorizovanu kolonu. Zapaljeno je 16 a oštećeno 7 kamiona. Oko 150 neprijateljskih vojnika je poginulo. Zaplenjeno je: 1 minobacač sa 72 mine, 41 puška, 2500 metaka i druga ratna oprema.

⚔️ 0. 8. 1942. Ostatak Kalinovičkog NOP odreda probio se sa Igmana na oslobođenu teritoriju, u rejon Prozora, gde je uključen u 10. hercegovačku NOU brigadu kao četa.

⚔️ 0. 8. 1942. Naređenjima VŠ NOP i DV Jugoslavije, na novooslobođenoj teritoriji Prozor - Duvno - Livno - Kupres - G. Vakuf, u sastavu 3. krajiškog NOP odreda, Livanjskog vojnog područja i 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, formirano pet novih partizanskih bataljona (Livanjski, Duvanjski -Mihovil Tomić-, Kupreški, Prozorski i Zijametski).

⚔️ 0. 8. 1942. U s. Blagaju (kod Kupresa) održana prva sreska konferencija KPJ za Kupres.

⚔️ 0. 8. 1942. U Livnu, po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije, formirana komanda Livanjskog vojnog područja.

⚔️ 0. 8. 1942. U Livnu formiran OK SKOJ-a za Livno.

⚔️ 0. 8. 1942. U Livnu, na konferenciji građana i predstavnika seoskih i opštinskih NO odbora, izabran SNO odbor za Livno.

⚔️ 0. 8. 1942. Štab 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio Štabu 5. krajiškog NOP odreda pismo o potrebi da se onesposobi put Grahovo-Livno i o razmeni italijanskih zarobljenika za grupu rodoljuba u italijanskim zatvorima.

⚔️ 1. 8. 1942. U noćnom napadu uoči ovog dana 2. proleterska NOU brigada, jedan bataljon 3. proleterske NOU brigade i delovi 3, krajiškog NOP odreda i bataljona -Vojin Zirojević- zauzeli s. Zlosela i visove oko Kupresa a zatim upali u Kupres, ali ga zbog snažnog otpora ustaške i milicijske posade i slabog sadejstva, nisu zauzeli.

⚔️ 1. 8. 1942. Delovi 1. i 3. proleterske NOU brigade zauzeli Duvno i Šujicu savladavši manji otpor u Duvnu. Ustaško-domobranske posade su se povukle u Kupres. U borbi sa ustašama kod s. Malovana je poginuo komandir 3. čete 1. bataljona 3. proleterske NOU brigade Živko Ljujić, narodni heroj.

⚔️ 4. 8. 1942. Delovi 1. i 3. proleterske (sandžačke) NOU brigade i 5. krajiškog NOP odreda i bataljon -Vojin Zirojević- (svega 10 bataljona), pod neposrednim rukovodstvom VŠ NOP i DV Jugoslavije, u noćnom napadu zauzeli Livno. Posada oko dva bataljona (900) domobrana i ustaša - uglavnom je zarobljena i delom uništena. Poslednja grupe čije su jezgro sačinjavali naoružani službenici nemačkog preduzeća -Lajhtmetal- i 2. četa 20. ustaškog bataljona, uništena je tek 7. avgusta. Pri njenom uništenju je poginuo komandant 1. bataljona 3. proleterske NOU brigade Momir Pucarević, narodni heroj.

⚔️ 5. 8. 1942. Na Vagnju (na putu Senj-Livno) jedinice Srednjodalmatinskog NOP odreda napale italijansku posadu, ali su se posle petočasovne borbe morale povući uz gubitke od 6 mrtvih i preko 20 ranjenih boraca. U toj borbi je poginuo i komandant 1. dalmatinskog udarnog bataljona Ante Jonić, narodni heroj. Neprijatelj je imao 1 mrtvog, 11 ranjenih i 2 nestala.

⚔️ 10. 8. 1942. Kod s. D. Malovana (blizu Kupresa), po direktivi VŠ NOP i DV Jugoslavije, od Hercegovačkog NOP odreda i Mostarskog partizanskog bataljona formirana 10. hercegovačka NOU brigada.

⚔️ 11. 8. 1942. U s. Glavicama (kod Bugojna) delovi ustaške Crne legije poklali 76 žena, dece i staraca.

⚔️ 11. 8. 1942. Druga i 4. proleterska NOU brigada, 10. hercegovačka NOU brigada i delovi 3. proleterske NOU brigade i 3. krajiškog NOP odreda izvršili napad na utvrđeni garnizon Kupres (1500 ustaša Crne legije i mesnih milicionera sa baterijom topova i oklopnim automobilom). Iako su dve čete bile prodrle u grad, neprijatelj je protivnapadom, uz znatne obostrane gubitke, odbacio partizanske snage na polazne položaje.

⚔️ 13. 8. 1942. Druga proleterska, 1. krajiška, 2. bataljon 3. sandžačke, 4. crnogorska i 10. hercegovačka NOU brigada i delovi 3. krajiškog NOP odreda, pod komandom Operativnog štaba kupreških snaga, ponovili napad na Kupres. Frontalni juriš je zaustavljen pred rovovima na ivici grada. Uporni neprijatelj prvo je izbacio iz grada uklinjene delove 1. krajiške i 4. crnogorske NOU brigade, a zatim odbacio i sve ostale snage. U napadima na Kupres (11-14. avgusta) naše jedinice su imale 141 ranjenog i 97 mrtvih boraca, među kojima je sedam narodnih heroja: Špiro Mugoša, zamenik komandanta 4. crnogorske NOU brigade, Dušan Metlić i Simo Šolaja, komandanti 1. i 2. bataljona 3. krajiškog NOP odreda, Mašo Brguljan i Sekula Popović, politički komesari četa, Jelica Mašković Jeja, desetar, i Đuro Petrović, puškomitraljezac - svi iz 4. crnogorske NOU brigade. Gubici neprijatelja su bili 72 mrtva i 115 ranjenih.

⚔️ 15. 8. 1942. Iz Livna Aleksandar Ranković, član Politbiroa CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije, uputio pismo vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu: izveštava o problemu odnosa Srba, Hrvata i muslimana livanjskog područja i o merama za sređivanje političkih prilika posle oslobođenja Livna; ukazuje na sektaške greške drugova iz PK KPJ za Dalmaciju prema predstavnicima građanskih partija i izveštava o preduzetim merama za suzbijanje grešaka prema narodu.

⚔️ 16. 8. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 3. krajiškog NOP odreda da na prostoriji Livno - G. Vakuf - Travnik formira dva bataljona koji će dejstvom na komunikaciji Travnik - D. i G. Vakuf i u širem rejonu Kupresa ceo taj kraj aktivirati i podići u borbu.

⚔️ 19. 8. 1942. PK KPJ za BiH uputio rudarima tuzlanskog basena proglas s pozivom na masovnije stupanje u NOB, obaveštavajući ih o pobedama proleterskih udarnih brigada na pohodu u Bosansku krajinu, o rezultatima Moskovske konferencije kao i o situaciji u svetu.

⚔️ 22. 8. 1942. Formiran Operativni štab južne grupe brigada (1. proleterska, 1. dalmatinska i 10. hercegovačka NOU brigada i 5. krajiški i Južnodalmatinski NOP odred) sa zadatkom da objedini komandu u predelu Livno, Duvno, Aržano i zatvori pravce od Imotskog, Sinja, Bos. Grahova i Mostara.

⚔️ 29. 8. 1942. Ustaško-domobranska posada Kupresa (oko 1.000 ustaša i domobrana) izvršila ispad u s. Blagaj i Novo Selo, potisnula 1. bataljon 4. crnogorske NOU brigade i dve čete Kupreškog bataljona 3. krajiškog NOP odreda, spalila oko 250 domova i pobila oko 150 ljudi, žena i dece.

Dokumenti

📜 Saopštenje partizanskog Obavještajnog biroa Operativnog štaba za Bosansku Krajinu od juna 1942 god. o ustaškočetničkom sporazumu za borbu protiv partizana

📜 Zapovest Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 22 juna 1942 god. za izvođenje nastupnog maršmanevra i ofanzive Operativne grupe proleterskih brigada u Bosansku Krajinu

📜 Izveštaj komandanta Više komande oružanih snaga »Slovenija- Dalmacija« od 23. jula 1942. Vrhovnoj komandi o operacijama, vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji i o potrebi da se nadležnost za obezbeđenje javnog poretka na toj teritoriji poveri vojnim vlastima

📜 Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 1 jula 1942 god. o borbama protiv partizana oko Jajca, Kupresa i Sarajeva

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 2 jula 1942 god. štabovima Prve i Treće proleterske brigade o načinu izvođenja prelaska preko komunikacija Sarajevo - Konjic i vršenja diverzija na njima

📜 Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 4 jula 1942 god. o borbama oko Jajca, Konjica i Pazarića

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 5 jula 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade za temeljito rušenje komunikacija Sarajevo - Konjic na otseku Raštelica - Brđani

📜 Izvještaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 6 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o postavljenim zadacima Trećoj proleterskoj brigade i o povoljnim uslovima za napad na Konjic

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 jula 1942 god. Štabu Prve proleterske brigade za oslobođenje Konjica

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 jula 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade za oslobođenje Prozora i presecanje komunikacije Prozor - Gornji Vakuf

📜 Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 7 jula 1942 god. o borbama sa partizanima oko Kreševa, Konjica i Prozora

📜 Izvještaj oružničke postaje Bugojno od 7 jula 1942 god. saradnji četnika sa ustaško-domobranskim vlastima

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 7 jula 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade da prikupi svoje bataljone iz rejona Ivan Sedlo - Bradina i uputi ih za Prozor

📜 Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na prostoru Konjic - Ostrožac i predlog za dalje akcije u dolini Neretve i Rame

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 8 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o oslobođenju Konjica i nepravilnim postupcima jedinica Konjičkog bataljona pri oslobođenju Ostrošca

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 8 jula 1942 god. Štabu Prve proleterske brigade da brigada krene u pravcu Prozora i ispita mogućnost uništenja neprijateljskih posada u dolini Rame

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 8 jula 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade o načinu i pravcu kretanja brigade i obaveštenje o snagama određenim za oslobođenje Prozora

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 9 jula 1942 god, zameniku komandanta Treće proleterske brigade da se blokira Prozor i izvrše pripreme za njegovo oslobođenje

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 11 jula 1942 god. Štabu Prve proleterske brigade da izvrši pokret u pravcu Prozora radi odmora i priprema za nove zadatke

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 11 jula 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade za oslobođenje Prozora

📜 Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 11 jula 1942 god. o borbama protiv partizana oko Fojnice i Prozora

📜 Izvještaj štaba Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 12 jula 1942 god. drugu Titu o oslobođenju Gornjeg Vakufa i dejstvu Druge proleterske brigade na komunikaciji Donji Vakuf - Bugojno - Gornji Vakuf

📜 Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 12 jula 1942 god. o borbama protiv partizana oko Travnika, Glamoča i Prozora

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 17 jula 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba za pripremu ponovnog napada na Bugojno i otklanjanje uzroka ranijeg neuspeha

📜 Obaveštenje pretstavnika Vrhovnog štaba pri desnoj koloni Operativne grupe proleterskih brigada od 17 jula 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije o neuspelom napadu Druge proleterske brigade na Donji Vakuf i o mogućnostima sadejstva Četvrtoj proleterskoj brigadi pri drugom napadu na Bugojno

📜 Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 19 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o pripremama za napad na Bugojno

📜 Primedbe pretstavnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 19 jula 1942 god. na zadatke postavljene od strane načelnika Vrhovnog štaba Drugoj proleterskoj brigadi pri obnavljanju napada na Bugojno

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 20 jula 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba da se ne odgađa izvršenje napada na Bugojno

📜 Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o izvršenim pripremama za ponovni napad n? Bugojno

📜 Primedbe pretstavnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije upućene 20 jula 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba u vezi s planom ponovnog napada na Bugojno

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije, druga Tita od 21 jula 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade da dva bataljona obezbede teritoriju između Gornjeg i Donjeg Malovana i kontrolišu komunikacije koje vode za Livno i Kupres

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 22 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o teškoćama pri stvaranju pozadinskih vojnih ustanova na oslobođenoj prostoriji Prozor - Šćit

📜 Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila Jajce od 22 jula 1942 god. o zauzimanju Prozora i Gornjeg Vakufa od strane partizana

📜 Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila Jajce od 23 jula 1942 god. o napadu partizana na Prozor i Šćit

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 24 jula 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade da se spreči prodor ustaša ka Prozoru i izvrši prihvat Konjičkog bataljona

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 jula 1942 god. Štabu Prve proleterske brigade da se poruši i zatvori raskršće komunikacija kod Karlovog Hana, izviđa prema Livnu i politički radi među stanovništvom

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 jula 1942 god. zameniku komandanta Petog krajiškog NOP odreda da i Peti odred delom snaga učestvuje u oslobođenju Livna i zatvori pravac Bosansko Grahovo - Livno

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 27 jula 1942 god. Štabu Druge proleterske brigade da se jačom izviđačkom delatnošću obezbedi i da veže neprijateljske snage za Bugojno, Kupres i Zlosela u cilju neometanog dejstva na Livno

📜 Izvještaj štaba Treće sandžačke brigade od 27 jula 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu jedinica brigade i o neprijateljskim snagama u Livnu i okolini

📜 Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 27 jula 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije u vezi sa učešćem jedinica odreda u napadu na Livno

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 jula 1942 god. Štabu Druge proleterske brigade da u sadejstvu sa Trećim krajiškim NOP odredom preseče komunikaciju Bugojno - Kupres i da vrši stalni pritisak na neprijateljske snage u Kupresu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 jula 1942 god. Štabu Prve krajiške NOU brigade da koncentriše svoje jedinice na prostoriji D. Vakuf - Bugojno - Kupres - Blagaj i poveže se sa Drugom proleterskom brigadom i delovima Trećeg krajiškog NOP odreda

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 29 jula 1942 god. Štabu Petog krajiškog NOP odreda o borbama s neprijateljskim snagama iz Kupresa i naređenje da se sistematski poruši komunikacija Glamoč - Livno i onemogući neprijatelju mobilizacija iz rejona Livna

📜 Izvještaj Štaba 2. proleterske brigade od 30. jula 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama na komunikaciji Bugojno–Kupres

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 30 jula 1942 god. štabovima Prve, Druge i Treće proleterske brigade o rasporedu snaga i načinu dejstva pri napadu na Livno

📜 Izveštaj Sretena Zujovića od 30 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o stanju u Drugoj proleterskoj brigadi, izvršenoj akciji i pripremi brigade za napad na Kupres i Zlosela

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 jula 1942 god. Sretenu Zujoviću da se preseče komunikacija Bugojno - Kupres i da se napad na Zlosela i Kupres izvrši uz pomoć jedinica Trećeg krajiškog NOP odreda

📜 Izvještaj zapovjedništva Devete pješačke pukovnije o borbama oko Kupresa, Duvna, Bugojna, Mrkonjić Grada. Janja i Jajca za vrijeme od 1 do 31 jula 1942 godine

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 jula 1942 god. Štabu glamočkih posadnih četa da se što pre prekine drum Prisap - Zirović i demonstrativnim dejstvima u pravcu Livna vezuju tamošnje neprijateljske snage

📜 Obaveštenje Pavla Ilića od 31 jula 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije o jedinicama kojima će načelnik Vrhovnog štaba komandovati pri napadu na Livno i o rasporedu i zadacima sadejstvujućih snaga

📜 Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 31. jula 1942. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o razmještaju brigade na prostoru Tomislav-Grad – Šujica – Livno

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 jula 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade za što punije borbeno sadejstvo Prve i Treće proleterske brigade pri razbijanju ustaških snaga koje su prodrle od Kupresa u Šujicu i Duvno

📜 Zapovest načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije u ulozi komandanta Udarne grupe brigada od avgusta 1942 god. za oslobođenje Livna

📜 Izvještaj 5. oružničke pukovnije od 17. avgusta 1942. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o napadu partizana na Vaganj i Livno

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE Broj 17 - 18 - 19 za juni, juli, avgust 1942 god. (Marš narodnooslobodilačkih proleterskih i udarnih brigada od Crne Gore i Hercegovine do Krajine)

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE Broj 17 - 18 - 19 za juni, juli, avgust 1942 god. (Bosanska Krajina)

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Sretena Zujovića od 1 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o slabostima koje su se ispoljile pri napadima na Kupres

📜 Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o neuspelom napadu na Kupres i Šujicu i o pripremama za obnavljanje napada na Šujicu i vršenje pritiska na Duvno

📜 Izvještaj pggaba kombinovanih snaga od 1 avgusta 1942 god. Vrhovnom iggabu NOP i DV Jugoslavije o izviđanju terena oko Kupresa

📜 Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o pripremama za oslobođenje Livna

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 3 avgusta 1942 god. Štabu kombinovanih glamočkih snaga Petog krajiškog NOP odreda za napad na Livno i uputstvo o načinu izvršenja napada

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 4 avgusta 1942 god. Sretenu Zujoviću za nastavljanje demonstrativnih napada na Kupres i prekidanje komunikacije Kupres - Bugojno

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 4 avgusta 1942 god. Štabu Četvrte proleterske brigade za nastavljanje demonstrativnih napada prema Bugojnu i obaveštenje o dejstvima ostalih brigada

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 4 avgusta 1942 god. Štabu Pete proleterske brigade za smeštaj jedinica u rejon Prozora i obaveštenje o ponovnom oslobođenju Šujice i Duvna

📜 Obaveštenje Pavla Ilića od 4 avgusta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije o saglasnosti Vrhovnog štaba sa planom napada za oslobođenje Livna

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 5 avgusta 1942 god. Štabu Pete proleterske brigade da preuzme položaje i zadatke Četvrte proleterske brigade u rejonu Prozor, Bugojno, Gornji Vakuf

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita Od 5 avgusta 1942 god. Sretenu Zujoviću o uspesima postignutim na sektorima Livna i Ključa i naređenje za nastavljanje demonstrativnih napada na Kupres

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 5 avgusta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba za potpuno uništenje preostalih ustaških uporišta u Livnu

📜 Izvještaj štaba Prve proleterske brigade od 5 avgusta 1942 god. članu Vrhovnog štaba Aleksandru Rankoviću o borbama za Livno -

📜 Predlog Štaba 1. proleterske brigade od 5. avgusta 1942. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije za pohvalu jedinica koje su učestvovale u zauzimanju Tomislav-Grada i Livna

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 5 avgusta 1942 god. Štabu Četvrte proleterske brigade da se brigada hitno prebaci u rejon Kupresa, posedne pogodne položaje i u sadejstvu sa delovima Druge i Treće proleterske brigade otpočne izviđačku aktivnost i prepade na Kupres

📜 Izvještaj štaba bataljona Vojin Zirojević od 6 avgusta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba drugu Pavlu Iliću o borbama na Livnu

📜 Izveštaj Sretena Zujovića od 6 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o neuspelom napadu ustaša iz Kupresa i Zlosela na Drugu proletersku brigadu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 avgusta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba da se izvrše pripreme za napad na Kupres i Zlosela

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 7 avgusta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Sretenu Žujoviću o oslobođenju Livna i o pripremama za napad na Kupres i Zlosela

📜 Izvještaj zapovjednika Prve bojne Sedme pješačke pukovnije od 8 avgusta 1942 god. o zauzeću Konjica od strane partizana

📜 Izvještaj Štaba 4. proleterske (crnogorske) brigade od 9. avgusta 1942. načelniku Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije o rasporedu brigade i planu za napad na Kupres

📜 Pismo Milovana Đilasa od 10 avgusta 1942 god. kojim prenosi Aleksandru Rankoviću direktive druga Tita za postupak sa zarobljenicima u Livnu

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 avgusta 1942 god. Štabu Četvrte proleterske brigade da sadejstvuje Prvoj proleterskoj brigadi ugrožavanjem Kupresa

📜 Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 12. avgusta 1942. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o stanju u brigadi i odgovornosti načelnika Vrhovnog štaba NOP i DVJ za stanje nastalo poslije zauzimanja Livna

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Sretena Zujovića od 12 avgusta 1942 god. o osnovnom razlogu neuspeha pri napadu na Kupres

📜 Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 12 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o neuspelom napadu na Kupres, taktici neprijatelja i neophodnim ojačanjima za obnavljanje napada

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 12 avgusta 1942 god. Štabu Četvrte proleterske brigade da obnovi napad na Kupres u sadejstvu sa Drugom proleterskom, Desetom hercegovačkom i Prvom krajiškom NOU brigadom

📜 Izvještaj štaba Petog bataljona Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 12 avgusta 1942 god. Štabu brigade o borbama na Kupresu

📜 Izvještaj Štaba 4. proleterske (crnogorske) brigade od 12. avgusta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju u brigadi, uzrocima neuspjelog napada na Kupres i pripremi novog (drugog) napada

📜 Izvještaj štaba Četvrtog bataljona Budućnost Trećeg krajiškog NOP odreda od 13 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o prekopavanju ceste Glamoč - Livno

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 avgusta 1942 god. Štabu Pete proleterske brigade da jačim demonstrativnim napadom ka Gornjem Vakufu sadejstvuje Grupi brigada pri obnavljanju napada na Kupres

📜 Zapovest delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Sava Orovića od 13 avgusta 1942 god. Udarnoj grupi brigada za obnavljanje napada na Kupres

📜 Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 avgusta 1942-god. delegatu Vrhovnog štaba Sretenu Zujoviću o planu ponovnog napada na Kupres

📜 Izvještaj oružničke postaje Kupres od 13 avgusta 1942 god. o napadima partizana na Kupres

📜 Zapovijest Štaba 4. proleterske (crnogorske) NOU brigade od 13. avgusta 1942. štabovima bataljona za drugi (ponovni) napad na Kupres

📜 Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu da Kupres nije oslobođen ni posle obnovljenog napada

📜 Izvještaj štaba Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 14 avgusta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba o toku borbi u Kupresu

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 15 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o situaciji u Livnu i na livanjskom području

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 avgusta 1942 god. Štabu Trećeg krajiškog NOP odreda da izvrši formiranje novih bataljona i prenese težište svog dejstva na područje Kupresa

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 17 avgusta 1942 god. Štabu Pete (crnogorske) NOU brigade o jačem angažovanju brigade na području između Gornjeg Vakufa, Bugojna, Donjeg Vakufa i Travnika

📜 Izvještaj štaba Prve (desete) hercegovačke NOU brigade od 17 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o napadu na Kupres

📜 Izvještaj Štaba 2. proleterske brigade od 17. avgusta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama kod Kupresa

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 18 avgusta 1942 god. Štabu Četvrte proleterske brigade o sadejstvu u demonstrativnom napadu na Kupres i o načinu dejstva u slučaju neprijateljskog ispada iz Kupresa

📜 Izvještaj štaba Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 18 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama na Kupresu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Pavle Ilić Sanitet u ratu Duvno Operacija Beta Glamoč Vrhovni štab NOVJ 3. krajiški partizanski odred 1. krajiška udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Avijacija u oslobodilačkom ratu Savo Orović Borbe u Hrvatskoj 1942. Crna legija Prateći bataljon Vrhovnog štaba Sreten Žujović 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Mostar Hrvatsko domobranstvo Milovan Đilas Josip Broz Tito Mlinište Kupres Žene u ratu Borbe u Hercegovini 1942. Aleksandar Ranković Narodni heroji Jugoslavije Vlado Zečević Drvar Livanjski partizanski odred Bosansko Grahovo 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Bugojno Prozor Ključ Jajce Sarajevo Operacija Dinara 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Sinj Diverzije u oslobodilačkom ratu Gornji Vakuf Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe za Livno 1942. Saradnja četnika sa okupatorom Borbe za Jajce 1942. Kalinovik Livno Genocid u NDH Razmena zarobljenika u oslobodilačkom ratu Hercegovački partizanski odred Bitka za Kupres 1942. Mrkonjić Grad Bataljon Vojin Zirojević 1. dalmatinski udarni bataljon Ivan Rukavina Operacija Albia Vladimir Popović Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Malovan Bolnice u oslobodilačkom ratu Konjic 1. proleterska udarna brigada 10. hercegovačka udarna brigada 2. proleterska udarna brigada Travnik Zarobljenici u ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Arso Jovanović Donji Vakuf Kalinovički partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Vrbnica