Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Bosansko Grahovo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 58 hronoloških zapisa, 150 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 6. 1941. U Banjoj Luci formiran Oblasni vojni komitet (rukovodstvo) za Bos. krajinu. Na prvom sastanku, kojim je rukovodio član Pokrajinskog vojnog komiteta Mahmut Bušatlija, prenete su direktive o stvaranju diverzantskih grupa i mreže vojnih poverenika i imenovani su sreski vojni poverenici ga srezove: Bos. Grahovo, Bos. Petrovac, Ključ, Bos. Krupu, Bos. Novi, Bos. Dubicu. Prijedor, Prnjavor, Jajce i Mrkonjić-Grad i rukovodioci diverzantskih grupa.

⚔️ 18. 7. 1941. U s. Bukovači (kod Bos. Petrovca), na sastanku rukovodilaca Oblasnog vojnog rukovodstva za Bos. krajinu i članova Sreskog komiteta KPJ za Bos. Grahovo, formiran Štab gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu i preneta direktiva CK KPJ za formiranje odreda i otpočinjanje ustanka.

⚔️ 24. 7. 1941. Na Kamenici, Crvljivici i Javorju (kod Drvara) Štab gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu formirao gerilske odrede.

⚔️ 27. 7. 1941. Gerilski odredi, pod rukovodstvom Štaba gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu, praćeni stotinama seljaka, zauzeli Drvar[Posada Drvara (3. četa 1. bataljona domobranskog 10. pešadijskog puka).] i Bos. Grahovo, uništili žand. stanice Oštrelj, Manastir Rmanj, Potoke, Grkovce, zauzeli dvadesetak ž. stanica i razbili nekoliko manjih odreda ustaša, žandarma i domobrana koji su pokušali da od Srnetice, duž železničke pruge, prodru u Drvar. [Taj dan se praznuje kao Dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine.]

⚔️ 30. 7. 1941. U Drvaru Štab gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo imenovao Vojno-revolucionarno veće (imalo je karakter SNO odbora), koje su sačinjavali svi komesari odreda, odbora (kako su se zvali izvršni organi Veća) i ustanova. Veće je imalo odbore za komunalnu politiku i za industriju, komesarijate za ishranu, za javnu sigurnost i druge. Ono je bilo prvi organ narodne vlasti u Bosni i Hercegovini.

⚔️ 31. 7. 1941. Oko 300 ustanika zauzeli žand. st. Ribnik i Opštinu u s. Velijama i oslobodili 80 talaca. Istovremeno je Prekajski gerilski odred Štaba gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu zauzeo ž. i žand. st. Mliništa (kod Glamoča). Time su spojene oslobođene teritorije oko Drvara i Jajca i povezane tamošnje ustaničke jedinice.

⚔️ 0. 8. 1941. U s. Prekaji (kod Drvara), odlukom Štaba gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu, formiran Štab gerilskih odreda za Glamoč i okolinu.

⚔️ 2. 8. 1941. Gerilski odredi Štaba za Bos. Grahovo i okolinu zauzeli raskrsnicu puteva Vrtoče i žand. st. Lipu, i time odsekli neprijateljski garnizon u Bos. Petrovcu.

⚔️ 3. 8. 1941. Kod s. Srnetice gerilski odredi Štaba za srez Bos. Grahovo i okolinu razbili polubataljon domobrana, koji se, probijao iz s. Potoka u Ključ. Tom prilikom su mu naneli gubitke od 50 mrtvih.

⚔️ 16. 8. 1941. Odlukom delegata CK KPJ Marka Oreškovića, objedinjavanjem i reorganizacijom ustaničkih jedinica iz delova Bosne, Like i Dalmacije, formirana Drvarska brigada (-Brigada gerilskih odreda za oslobođene krajeve Bosne i Like-) sa sedištem u Drvaru. Štab gerilskih odreda za Bos. Grahovo i okolinu preimenovan u Štab brigade, ostali sreski štabovi idućih dana preimenovani u štabove bataljona a odredi (delom objedinjavanjem po 2-3 odreda) reorganizovani u čete, koje su se još neko vreme nazivale odredima.

⚔️ 9. 9. 1941. Po prethodnom sporazumu između komandanta italijanske divizije -Sasari- i komandanta Kninskog bataljona Drvarske brigade, italijanski vojnici ušli u Bos. Grahovo. Time se raspao i Grahovski bataljon Drvarske brigade.

⚔️ 0. 3. 1942. Po odluci I oblasne konferencije KPJ za Bos. krajinu, održane 21-23. februara u Skender-Vakufu, formiran 5. krajiški NOP odred, za dejstva na teritoriji srezova Bos. Petrovac, Drvar, Bos. Grahovo i na jednom delu teritorije livanjskog i glamočkog sreza.

⚔️ 5. 4. 1942. Kod s. Crnog Luga (blizu Bos. Grahova) četnici uhvatili političkog komesara Dinarsko-dalmatinskog NOP odreda i člana Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju Vojina Zirojevića, narodnog heroja, i posle zverskog mučenja zakopali ga još živog u zemlju.

⚔️ 7. 4. 1942. Otpočele trodnevne borbe u kojima su delovi italijanske divizije -Sasari- i četničke Dinarske divizije, uz podršku tenkova, artiljerije i avijacije, prodrli iz Bos. Grahova i Bos. Petrovca u Drvar, odbacili delove 5. krajiškog NOP odreda, zapalili desetak sela i uspostavili saobraćaj sa dotada blokiranim garnizonom u Drvaru.

⚔️ 27. 5. 1942. U selima Peulje, Crni Lug i Grkovci (kod Bos. Grahova) Udarni bataljon 5. krajiškog NOP odreda i bataljon -Starac Vujadin- 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uništili jaču četničku grupu, ubivši preko 40 četnika. Time je uspostavljena čvršća veza krajiških i dalmatinskih partizana.

⚔️ 10. 7. 1942. Iz rejona Bos. Grahova, Sinja, Vrlike i Vagnja otpočeo napad italijanskih jedinica na područje Dinare (Vještića gora). Posle trodnevnih borbi jedinice 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske su zaustavile napad neprijatelja.

⚔️ 11. 7. 1942. Jedan bataljon italijanske divizije -Sasari-, ojačan četom tenkova i artiljerijom, i oko 250 četnika iz Bos. Grahova, uz podršku jedne eskadrile aviona, izvršili napad na partizanski bataljon -Starac Vujadin- Dinarsko-dalmatinskog NOP odreda u donjem Livanjskom polju. Do 13. jula neprijatelj je prodro do s. Sajkovića, ali je protivnapadom partizanskog bataljona -Starac Vujadin- i 2. dalmatinskog udarnog partizanskog bataljona odbačen u Bos. Grahovo. Između ostalih, zarobljeno je 38 italijanskih vojnika, dok ih se jedan deo podavio u blatu Ždralovac.

⚔️ 0. 8. 1942. U s. Lugu, na konferenciji delegata opštinskih NO odbora, izabran SNO odbor za Bos. Grahovo.

⚔️ 16. 8. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito izdao uputstvo Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu da se pripremi za zauzimanje Bos. Grahova, Mrkonjić-Grada i Jajca u cilju proširenja oslobođene teritorije i stvaranje čvrstog oslonca za preduzimanje dejstva ka San. Mostu, pl. Kozari i r. Uni.

⚔️ 22. 8. 1942. Formiran Operativni štab južne grupe brigada (1. proleterska, 1. dalmatinska i 10. hercegovačka NOU brigada i 5. krajiški i Južnodalmatinski NOP odred) sa zadatkom da objedini komandu u predelu Livno, Duvno, Aržano i zatvori pravce od Imotskog, Sinja, Bos. Grahova i Mostara.

⚔️ 9. 9. 1942. U s. Tičevu (kod Bos. Grahova), po naređenju Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, od izabranih boraca 5. krajiškog NOP odreda formirana 4. krajiška NOU brigada.

⚔️ 10. 9. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio Štabu 4. krajiške NOU brigade uputstvo o dejstvu na neprijateljska uporišta u rejonu Bos. Grahovo, na komunikaciji Bos. Grahovo - Knin, i o suzbijanju četničkog uticaja u tom kraju. Zatim je naredio da se formira Komanda drvarskog područja (s komandama mesta i partizanskim stražama).

⚔️ 14. 9. 1942. Četvrta krajiška NOU brigada, u svojoj prvoj akciji, razbila tri čete četnika i zauzela sela Marinkovce, Obijaj i Luku kod Bos. Grahova.

⚔️ 28. 9. 1942. Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.

⚔️ 9. 10. 1942. Italijanske snage i četnici napali 4. bataljon 2. dalmatinske NOU brigade u s. PeuIjama (kod Bos. Grahova). Iznenađen napadom, taj bataljon se, uz sadejstvo 2. bataljona iste brigade, izvukao iz obruča u pravcu Marino brdo - tt 1457, uz gubitke od 9 mrtvih i 6 nestalih boraca.

⚔️ 10. 10. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio da se od 3. sandžačke i 4. crnogorske NOU brigade formira udarna grupa za zaštitu pravca Mrkonjić-Grad-Mliništa, razoružavanje četničkih elemenata i politički rad na terena, a od 2. proleterske i 2. dalmatinske NOU brigade formira udarna grupa za zaštitu pravaca Bos. Grahovo - Drvar i Bos. Grahovo - Peulje - Livanjsko polje.

⚔️ 26. 10. 1942. U rejonu Bos. Grahova, po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije, otpočeo trodnevni protivudar 1. i 2. proleterske i 4. krajiške NOU brigade protiv delova italijanske divizije -Sasari- i četničke Dinarske divizije, u cilju paralisanja neprijateljskih dejstava u nemačko-italijanskoj protivofanzivi (ciklusa operacija -Dinara-), Zbog sporog i nepotpunog grupisanja snaga nije postignuto iznenađenje, pa protivudar nije uspeo, iako je Udarna grupa brigada zauzela s. Strmicu, razbila četnike na spoljnoj odbrani Bos. Grahova i nanela velike gubitke italijansko-četničkom utvrđenom garnizonu. U tim borbama pored ostalih, poginuo je i puškomitraljezac iz 2. proleterske NOU brigade Radiša Radosavljević Šoša, narodni heroj.

⚔️ 5. 1. 1943. U s. D. Tiškovcu (kod Bos. Grahova), po naređenju Komande sektora Bos. Grahovo, formiran Drvarski područni partizanski bataljon od partizana iz s. Tiškovca i Komande mesta Bos. Grahovo.

⚔️ 0. 2. 1943. U Bos. Grahovu, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 5. dalmatinska brigada 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske

⚔️ 4. 2. 1943. U okolini Bos. Grahova, po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od bataljona Komande Drvarskog vojnog područja i novodošlog ljudstva formirana 10. krajiška NOU brigada, sastava tri bataljona, jačine oko 900 boraca.

⚔️ 9. 2. 1943. Kod Suhog i Jelinog polja delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- odbacili delove 7. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ i zauzeli s. Ugarce (kod Bos. Grahova).

⚔️ 10. 2. 1943. Na liniji s. Strmica-Stožište (kod Bos. Grahova) italijanske snage izvršile napad na jedinice 10. krajiške NOU brigade, koje su se posle šestočasovne borbe povukle u pravcu s. Peći.

⚔️ 28. 2. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da dve najbolje brigade odmah uputi preko s. Martina Broda ka Drvaru ili Bos. Grahovu gde će snagama 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ pružati pomoć da što duže zadržavaju nemačku 7. SS diviziju -Princ Eugen- i nemačku 369. legionarsku diviziju koje su nadirale ka Livnu. Istovremeno je naredio 9. diviziji NOVJ da ispita mogućnost prebacivanja jednog dela ranjenika na pl. Biokovo.

⚔️ 28. 2. 1943. Bos. Grahovo zauzeli delovi nemačke 7, SS divizije -Princ Eugen- posle žestokih borbi protiv 10. krajiške NOU brigade.

⚔️ 31. 3. 1943. U Bos. Petrovac, Drvar i Bos. Grahovo ušle jedinice 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ pošto su se neprijateljske snage blagovremeno povukle.

⚔️ 0. 5. 1943. Delovi 4. i 10 udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ (4 brigade i 2 odreda) posle višednevnih borbi sprečili pokušaj spajanja četničke Dinarske divizije i delova Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda i odbacili ih sa planina Vijenca, Šatora i Staretine u Grahovsko polje i na Manjaču.

⚔️ 24. 7. 1943. Četnička Dinarska divizija iz rejona Bos. Grahova počela napad u pravcu Mrkonjić-Grada u cilju spajanja sa snagama Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda. U šestodnevnim borbama delovi 4. udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ i 6. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ potisli su četnike sa pl. Šatora i Staretine i odbacile ih preko grebena pl. Dinare. Poginulo je i zarobljeno 135 četnika i ranjeno 60, dok su se dva voda četnika predala.

⚔️ 6. 9. 1943. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ da uputi potrebne snage za razbijanje četnika u rejonu Bosanskog Grahova.

⚔️ 1. 11. 1943. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da jačim snagama uništi četnike u rejonu Bos. Grahova.

⚔️ 2. 12. 1943. Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, od 1. udarnog bataljona Drvarsko-petrovačkog NOP odreda, 1. udarnog bataljona Grahovsko-peuljskog NOP odreda i dotadanjeg Udarnog NOP odreda 5. udarnog korpusa NOVJ, formiran Udarni NOP odred 5. udarnog korpusa NOVJ, sastava: 3 bataljona.

⚔️ 4. 12. 1943. U Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni otpočela operacija nemačko-kvislinških snaga (nazvana -Citen-) protiv 8. korpusa i delova 1. i 5. korpusa NOVJ. Iz Posušja i Studenaca ka Duvnu nastupali su delovi nemačke 118. lovačke divizije i 5. ustaške brigade a iz Sinja, Knina i Bos. Grahova ka Livnu snage nemačke 114. lovačke divizije, domobranskog 15. puka i četnici. (Neprijatelj je 5. i 6. decembra zauzeo Duvno i Livno. Borbe na ovom području nastavljene su do kraja decembra.)

⚔️ 5. 12. 1943. Nastupajući iz Knina, nemačka pukovska borbena grupa -Berger- (delovi 721. puka nemačke 114. lovačke divizije, delovi puka -Brandenburg- i oko 600 četnika) bez otpora ušla u Bos. Grahovo.

⚔️ 6. 12. 1943. Nemačka pukovska borbena grupa -Berger-, nastupajući iz Bos. Grahova, slomila otpor dvaju bataljona 6. brigade 19. divizije NOVJ kod s. Luke i zauzela Livno Poginulo je nekoliko članova OK KPJ za Livno.

⚔️ 11. 2. 1944. Delovi nemačke 1. brdske divizije i 1. i 4. brigade četničkog 1. bosansko-krajiškog korpusa iznenadili delove 1. udarne brigade 9. divizije NOVJ i prodrli u Bos. Grahovo.

⚔️ 13. 2. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da jednom brigadom vrši pritisak ka Martin-Brodu, kako bi se oslabio pritisak nemačkih snaga koje iz rejona Bos. Grahova napadaju ka Drvaru.

⚔️ 5. 5. 1944. Iz Grahova, Trebinja, Bileće i Gacka četiri četničke brigade (Trebinjska, Vučedolska, Bilećka i Gatačka), sa oko dva bataljona nemačke 369. legionarske i 181. pešadijske divizije, napale 12. i 10. hercegovačku udarnu brigadu 29. udarne divizije i 16. muslimansku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ. Sutradan su, uz gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih, odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 25. 5. 1944. Iz Livna nemački 105. izviđački SS odred otpočeo nastupanje u pravcu Bos. Grahova u cilju spasavanja svojih snaga u Drvaru. Na položajima s. Čelebić - s. Strupnić (jugozapadne padine pl. Staretine) izviđački odred je vodio borbu protiv 13. dalmatinske brigade 9. divizije 8. korpusa NOVJ i odbacio je.

⚔️ 26. 5. 1944. Nastupajući iz Livna, nemački 105. izviđački SS odred ušao u Bos. Grahovo a zatim u Drvar.

⚔️ 26. 5. 1944. Iz Knina nemački 1. puk -Brandenburg- ušao u Bos. Grahovo.

⚔️ 29. 5. 1944. Kod s. Sajkovića i s. Čelebića (na putu Livno-Bos. Grahovo) Livanjsko-duvanjski NOP odred napao nemačku motorizovanu kolonu i naneo joj gubitke od oko 14 mrtvih i 14 ranjenih. Odred je imao 1 ranjenog borca. Uništena su 2 tenka, 1 borna kola, 2 kamiona i 1 motocikl.

⚔️ 1. 6. 1944. Delovi 4. i 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ vodili jednodnevnu borbu protiv motorizovane kolone nemačkog 1. puka -Brandenburg- (100 kamiona i 20 tenkova) koja je od Bos. Grahova stigla na prostor s. Peulje - s. Grkovci i razvila se u borbu u pravcu Tičeva. Neprijatelj je prisiljen da se povuče prema Bos. Grahovu, uz gubitke od oko 70 mrtvih i 100 ranjenih vojnika.

⚔️ 4. 6. 1944. Na pl. Vijencu (u rejonu vrha Jedovnik) 13. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ i Grahovsko-peuljski NOP odred vodili ogorčenu borbu u okruženju protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 373. legionarske divizije. U toku noći oni su se probili iz okruženja zapadno od komunikacije Bos. Grahovo - Drvar, a štabovi 8. korpusa NOVJ i 9. divizije, sa 3. dalmatinskom udarnom brigadom i savezničkim misijama (sovjetskom i anglo-američkom), ostali su u okruženju na Tisovoj kosi.

⚔️ 5. 6. 1944. Zbog pomorskog desanta 26. divizije NOVJ na ostrvo Brač, Štab nemačke 2. oklopne armije počeo hitno da izvlači snage sa pl. Vijenca i iz rejona Bos. Grahova i da ih upućuje ka obali Jadranskog mora, a Štab 8. korpusa NOVJ je to iskoristio, pa se noću s ostalim jedinicama i savezničkim vojnim misijama izvukao iz okruženja i sa pl. Vijenca uputio u pravcu s. Tičeva (na pl. Šator).

⚔️ 23. 7. 1944. Pet bataljona Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, u cilju rasterećenja 29. udarne divizije NOVJ, napali delove nemačke 369. legionarske divizijii četničke Trebinjske i Grahovske brigade i posle dvodnevnih borbi odbacili ih s linije Lastva-Zupci-Mrcine u Trebinje, Grudu i Herceg-Novi. Neprijatelj je imao 31 poginulog, 45 ranjenih i 30 zarobljenih vojnika.

⚔️ 0. 9. 1944. Jedinice 5. udarnog korpusa ušle u Bos. Grahovo, San. Most, Ključ, Mrkonjić-Grad, Glamoč, Kupres i Prozor, iz kojih su se povukle nemačke jedinice.

⚔️ 0. 9. 1944. Izabran Sreski odbor NOF-a za Bos. Grahovo.

⚔️ 4. 1. 1945. Na liniji s. Vrhselje - s. Konjevići - s. Grahovčići - s. Lupac (kod Zenice) delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvršili napad na nemačke jedinice. Odbačen u početnoj borbi, neprijatelj je protivnapadom povratio izgubljene položaje pretrpevši osetne gubitke. Divizija imala 7 mrtvih i 43 ranjena.

⚔️ 7. 3. 1945. Naredbom Štaba 5. udarnog korpusa JA rasformiran Grahovsko-peuljski NOF odred a njegovim ljudstvom popunjena 1. brigada 3. divizije KNOJ-a i 17. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije JA.

Dokumenti

📜 Zapisnik o saslušanju ustaškog tabornika od 30 jula 1941 god. povodom napada ustannka na Bos. Grahovo

📜 Proglas Štaba gerilskih odreda za Srez Bosansko Grahovo i okolinu od avgusta 1941 godine

📜 Proglas Štaba gerilskih odreda za Srez Bosansko Grahovo i okolinu od avgusta 1941 godine

📜 Proglas Štaba gerilskih odreda za Srez Bosansko Grahovo i okolinu od 7 avgusta 1941 godine

📜 Izvještaj Informacionog biroa Štaba gerilskih odreda za Srez Bosansko Grahovo i okolinu od 7 avgusta 1941 god. o borbama u Bosanskoj Krajini

📜 Naredba Štaba gerilskih odreda za Srez Bos. Grahovo i okolinu od 19 avgusta 1941 god. rukovodstvu gerilskih odreda Sreza Bos. Petrovca za pojačanje budnosti prema neprijateljskim agentima

📜 Izvještaj Komande gerilskih odreda Sreza Bosanskog Petrovca od 19 avgusta 1941 god. Štabu gerilskih rdreda za Srez Bosansko Grahovo i okolinu o sastavu komandnog kadra i naoružanju gerilskog odreda u Javorju

📜 Izvještaj Informacionog biroa Štaba gerilskih odreda za Srez Bos. Grahovo i okolinu od 19 avgusta 1941 god. o borbama u Bosanskoj Krajini

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 21 septembra 1941 god. Peuljskom odredu za zatvaranje pravca Grahovo-Livno i obavještenje o borbama kod Resanovaca

📜 Izvještaj zapovjedništva Pete pješačke divizije o porazu kombinovane bojne Sedme pješačke pukovnije na liniji Paljevina-Grahov Dol decembra 1941 godine

📜 Izvještaj Štaba 5. krajiškog odreda od 14. marta 1942. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o razmještaju odreda i akcijama na prostoriji Drvar – Bosanski Petrovac – Bosansko Grahovo

📜 Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 9 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o talijanskoj ofanzivi na sektoru Grahovo-Drvar-Petrovac i rasporedu snaga odreda

📜 Naređenje Momčila Đujića od 10. lipnja 1942. komandantima pukova »Kralj Aleksandar« i »Gavrilo Princip« za operacije na pravcima Bos. Grahovo — Livno i Grahovo—Glamoč

📜 Naređenje Štaba Dinarske četničke divizije od 10. juna 1942. potčinjenim jedinicama za napad na partizane na pravcu Grahovo–Livno i Grahovo–Glamoč

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 19. lipnja 1942. Poglavniku NDH o aktivnosti partizana u kotarima: Bos. Grahovo, Drvar, Knin i Drniš

📜 Izvještaj štaba Drugog bataljona Petog krajiškog NOP odreda od 21 juna 1942 god. Štabu odreda o diverziji na cesti Drvar - Bosansko Grahovo

📜 Pismo članova štaba Četvrte operativne zone od 31 srpnja 1942 god. drugovima u sjedištu štaba o situaciji na sektoru Livna, Duvna i Bosanskog Grahova i zadacima jedinica na sektoru Dinare i Kamešnice

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 jula 1942 god. zameniku komandanta Petog krajiškog NOP odreda da i Peti odred delom snaga učestvuje u oslobođenju Livna i zatvori pravac Bosansko Grahovo - Livno

📜 Pismo članova Štaba Četvrte operativne zone od 31. srpnja 1942. drugovima u sjedištu Štaba o situaciji na sektoru Livna, Duvna i Bosanskog Grahova i zadacima jedinica na sektoru Dinare i Kamešnice

📜 Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 6 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o reorganizaciji bataljona i o četničkim snagama oko Grahova

📜 Dopis štaba Petog krajiškog NOP odreda od 8 avgusta 1942 god. štabu Sjeverno-dalmatinskog NOP odreda o stvaranju zajedničkog plana u pogledu čišćenja terena od četnika oko Knina i Bosanskog Grahova

📜 Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 11 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o brojnom stanju i naoružanju neprijatelja u Bosanskom Grahovu i okolini

📜 Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 11 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o neprijateljskim snagama u Bosanskom Grahovu i okolini i o uspostavljanju veza sa Sjevernodalmatinskim NOP odredom

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 11. kolovoza 1942. o rasporedu, brojnom stanju i naoružanju četničkih jedinica na području Knina, Gračaca i Bos. Grahova

📜 Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 20 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju Treće krajiške NOU brigade i Šestog krajiškog NOP odreda i neprijateljskim snagama u Bosanskom Grahovu

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 21. avgusta 1942. štabovima bataljona »Starac Vujadin« i »Gavrilo Princip« i 5. krajiškog odreda o pretpotčinjavanju bataljona i o akcijama prema Bosanskom Grahovu

📜 Izvještaj obavještajnog oficira Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 21 avgusta 1942 god. Operativnom štabu o brojnom stanju neprijatelja u Bihaću i Grahovu

📜 Izvještaj Štaba Operativnih trupa na sektoru Bosanskog Grahova od 19. septembra 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu jedinica i planovima za dejstva prema Bosanskom Grahovu

📜 Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 3 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o formiranju dva udarna bataljona i o stanju oko Bosanskog Grahova i Bihaća

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 septembra 1942 god. Štabu Četvrte krajiške NOU brigade o dejstvu na neprijateljska uporišta u rejonu Bosanskog Grahova i o formiranju Drvarskog područja

📜 Izvještaj štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 10 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju brigade i o brojnom stanju četnika u Bosanskom Grahovu

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 septembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOP odreda Hrvatske da zatvori pravce koji iz južne i srednje Dalmacije izvode ka Duvnu, Livnu i Glamoču, i obaveštenje o pripremama za napad na Bosansko Grahovo

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 septembra 1942 god. Štabu Četvrte krajiške NOU brigade da vrši pripreme za napad na Bosansko Grahovo

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 13 septembra 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku o pripremama za napad na Bosansko Grahovo i o snagama koje treba da uputi Glavni štab

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone da zatvori pravce koji iz južne i srednje Dalmacije izvode ka Duvnu, Livnu i Glamoču, i obavještenje o pripremama za napad na Bosansko Grahovo

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 15 septembra 1942 god. Štabu Četvrte krajiške NOU brigade o načinu dejstva za slučaj italijanskog nadiranja od Bosanskog Grahova ka Livanjskom Polju ili Drvaru

📜 Izvještaj štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 15 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju i o rasporedu partizanskih jedinica na terenu sreza Bosansko Grahovo

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 15. rujna 1942. Štabu Četvrte krajiške NOU brigade o načinu dejstva za slučaj talijanskog nadiranja od Bosanskog Grahova ka Livanjskom polju i Drvaru

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 15. rujna 1942. Štabu »Dinarskog« bataljona za dejstva na cesti Knin — Bosansko Grahovo

📜 Dopis štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 15 septembra 1942 god. štabu Prve proleterske brigade o dolasku pojačanja neprijateljskom garnizonu u Grahovu

📜 Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o načinu izvršenja protivnapada na neprijateljske snage koje nadiru od Banje Luke, i obaveštenje o situaciji kod Bosanskog Grahova

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 septembra 1942 god. Koči Popoviću i Pavlu Iliću da preuzmu komandu nad snagama određenim za napad na Bosansko Grahovo

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16. rujna 1942. Koči Popoviću i Pavlu Ilicu da preuzmu komandu nad snagama određenim za napad na Bosansko Grahovo

📜 Dopis Štaba operativnih trupa na sektoru Bosansko Grahovo od 19 septembra 1942 god. Štabu ličkih jedinica i štabu Prve operativne zone Hrvatske o potrebi hitnog upućivanja jedinica određenih za akciju na Bosansko Grahovo

📜 Dopis Štaba operativnih trupa na sektoru Bosansko Grahovo od 20 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o potrebi upućivanja jednog brdskog topa za akciju na Bosansko Grahovo

📜 Izvještaj Štaba operativnih trupa na sektoru Bosansko Grahovo od 23 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o_situaciji u vezi s nedolaskom ličkih brigada određenih za akciju na Bosansko Grahovo

📜 Izvještaj obavještajnog oficira Četvrte krajiške NOU brigade od 23 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rasporedu neprijateljskih uporišta i snaga u Bosanskom Grahovu i njegovoj okolini

📜 Izvještaj Štaba operativnih trupa na sektoru Bosansko Grahovo od 24 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o neprijateljskim snagama u Bosanskom Grahovu i okolini

📜 Uputstva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 25 septembra 1942 god. Operativnom štabu partizanskih udarnih snaga na sektoru Bosansko Grahovo o načinu daljeg dejstva

📜 Dopis Štaba operativnih trupa na sektoru Bosansko Grahovo od 26 septembra 1942 god. operativnom oficiru Četvrte operativne zone Hrvatske o popuni proleterskih jedinica ljudstvom iz Dalmacije

📜 Obavještenje Štaba operativnih trupa na sektoru Bosansko Grahovo od 26 septembra 1942 god. štabu Četvrte operativne zone Hrvatske o upućivanju grupe rukovodilaca za Drugu dalmatinsku brigadu i zahtjev za upućivanje boraca za popunu Prve proleterske brigade

📜 Naređenje Štaba operativnih trupa na sektoru Bosansko Grahovo od 26 septembra 1942 god. štabu Četvrte krajiške NOU brigade za dostavljanje redovnih izvještaja i za održavanje stalnih veza sa susjednim jedinicama

📜 Dopis Štaba operativnih trupa na sektoru Bosansko Grahovo od 26. rujna 1942. operativnom oficiru Četvrte operativne zone Hrvatske o popuni proleterskih jedinica ljudstvom iz Dalmacije

📜 Obavještenje Štaba operativnih trupa na sektoru Bosansko Grahovo od 26. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone Hrvatske o upućivanju grupe rukovodilaca za Drugu dalmatinsku brigadu i zahtjev za upućivanje boraca za popunu Prve proleterske brigade

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od oktobra 1942 god. Pavlu Ilicu o artiljeriskim oruđima i municiji koje treba uputiti za podršku napada na Bosansko Grahovo

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od oktobra 1942 god. Štabu Prve proleterske brigade o pretstojećem formiranju i posebnom zadatku Prve proleterske divizije i uputstvo, u vezi s tim, o načinu daljeg dejstva na sektoru Bosansko Grahovo

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 9 oktobra 1942 god. Aleksandru Rankoviću o mogućnosti i talijanskog ofanzivnog dejstva na pravcu Bosansko Grahovo - Drvar

📜 Obavještenje Narodnooslobodilačkog odbora Donje Polje od 9 oktobra 1942 god. komandantu mjesta Glamoč o prodoru neprijatelja iz pravca Grahova

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 10 oktobra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOP odreda Hrvatske o formiranju Udarne grupe brigada za zaštitu pravaca koji od Bosanskog Grahova izvode ka Drvaru i Livanjskom Polju i naređenje za partizanska dejstva u neprijateljskoj pozadini

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 12 oktobra 1942 god. Štabu Prve operativne zone NOP odreda Hrvatske o ishodu neprijateljskih ofanzivnih dejstava na oslobođenu teritoriju u zapadnoj Bosni i naređenje za upućivanje još jedne brigade na sektor Bosanskog Grahova

📜 Izvještaj Komande područja Patog krajiškcg NOP odreda od 12 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama Druge dalmatinske brigade protiv četnika u Plavnom i u okolini Grahova

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 oktobra 1942 god. štabovima Prve i Druge ličke NOU brigade da se obe brigade hitno prebace na prostor Resanovci - Gornji Tiškovac radi sadejstva u napadu na Bosansko Grahovo

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 21 oktobra 1942 god. Štabu Prve proleterske brigade da se Brigada hitno prebaci u rejon Drvara radi ofanzivnog dejstva u pravcu Bosanskog Grahova

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 23 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o blagovremenom doturu municije jedinicama za napad na Bosansko Grahovo

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 oktobra 1942 god. Štabu Druge dalmatinske NOU brigade da sadejstvuje Udarnoj grupi brigada u napadu na Bosansko Grahovo

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 oktobra 1942 god. Štabu Devete hrvatske (Treće ličke) NOU brigade da dejstvom na komunikaciju Knin - Strmica sadejstvuje Udarnoj grupi brigada za vreme napada na Bosansko Grahovo

📜 Obaveštenje referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 24 oktobra 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o upućivanju hirurških ekipa za sektor Bosansko Grahovo

📜 Zapovest načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 oktobra 1942 god. za napad na Bosansko Grahovo

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 oktobra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOP odreda Hrvatske za taktičko sadejstvo Udarnoj grupi brigada u napadu na Bosansko Grahovo

📜 Zajednički izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i komandanta Operativne grupe za sektor Bosansko Grahovo od 27 oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o rezultatu napada na Bosansko Grahovo

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 oktobra 1942 god. komandiru haubičke baterije o načinu upotrebe baterije u ponovnom napadu na Bosansko Grahovo

📜 Dopis Komande mjesta Sajkovići od 28 oktobra 1942 god. jedinicama u napadu na Grahovo o pokušaju neprijatelja da deblokira svoj garnizon u Grahovu

📜 Dopis Komande mjesta Sajkovići od 28 oktobra 1942 god. komandantu Drugog bataljona Četvrte krajiške NOU brigade o rasporedu obezbjeđenja prema Livnu, Vagnju i Grahovu

📜 Izvještaj štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 2 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o čišćenju od četnika sela oko Bosanskog Grahova

📜 Izvještaj Štaba 2. proleterske brigade od 4. novembra 1942. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama kod Bosanskog Grahova

📜 Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5 novembra 1942 god. Štabu Druge proleterske divizije o načinu dejstva na sektor Bosansko Grahovo i u pravcu severne Dalmacije

📜 Naređenje Vrhovnog kornandanta NOV i POJ druga Tita od 10 novembra 1942 god. Štabu Druge proleterske divizije da partizanski dejstvuje na prostoru Knin - Kistanje - Sinj - Drniš i utiče na efikasnost blokade Bosanskog Grahova i Strmice

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29 novembra 1942 god. Štabu Devete hrvatske (Treće ličke) NOU brigade da smeni Četvrtu (crnogorsku) proletersku brigade Druge proleterske divizije i zatvori pravac Bosansko Grahovo - Drvar

📜 Naređenje šefa Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16 decembra 1942 god. Komandi mesta Bosansko Grahovo za dostavljanje preglednih izveštaja o naoružanju i ubojnoj opremi jedinica i za upućivanje suvišnog materijala odgovarajućoj sekciji Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ

📜 Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 21 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu na neprijateljske posade na pruzi Vraca - Žepče i na uporišta Mehuriće, Maline, Gučja Gora, Bukovica, Brajkovići i Grahovčići

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27 decembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske da razbije četnike u Strmici i zaštiti pravac Bosansko Grahovo - Drvar

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11 januara 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za rokiranje glavnih snaga u pravcu Bosanskog Grahova

📜 Izvještaj komandanta sektora Bosansko Grahovo od 11 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru i o brojnom stanju i rasporedu jedinica

📜 Izvještaj komandanta Sektora Bosansko Grahovo od 11. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na Sektoru i o brojnom stanju i rasporedu jedinica

📜 Pismo Štaba Pete dalmatinske NO brigade od 30 siječnja 1943 god. Komandi mjesta Bosansko Grahovo o stanju na području Strmice

📜 Pismo Štaba Pete dalmatinske NO brigade od 30. siječnja 1943. Komandi mjesta Bosansko Grahovo o stanju na području Strmice

📜 Naređenje Velimira Terzića od 9 februara 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ da traži saglasnost vrhovnog komandanta druga Tita za hitno prebacivanje jedne brigade Četvrte NOU divizije na sektor Bosansko Grahovo

📜 Predlog šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od marta 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu da se u vezi s ispitivanjem mogućnosti prebacivanja ranjenika u Liku traži od Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa obaveštenje o stanju puta Bosansko Grahovo - Resanovci i obezbeđenje tog pravca

📜 Izvještaj štaba Pete divizije od 15 marta 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o jačini neprijateljskih posada u Livnu, Mrkonjić Gradu, Bosanskom Grahovu, Drvaru i Ključu

📜 Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 21 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju Bosanskog Petrovca, Drvara i Grahova

📜 Naređenje Draže Mihailovića od 1. aprila 1943. inspektoru trupa istočne Bosne i Hercegovine za formiranje Grmečko-klekovačkog četničkog korpusa i borbu protiv NOVJ na sektoru Bosanski Petrovac — Glamoč — Bosansko Grahovo

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 29 maja 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o izvršenim akcijama na području Bosansko Grahovo, Knin, formiranju Drvarskog odreda i situaciji u Podgrmeču

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 srpnja 1943 god. o akciji u Zagorju, rezultatima akcije na području Psunj - Papuk i djelatnosti četnika oko Knina i Bos. Grahova

📜 Obavještenje Štaba 2. bosanskog NOU korpusa od 10. avgusta 1943. Štabu 5. divizije o zauzimanju Ključa, razbijanju četnika u planini Dinari i formiranju Grahovskog NOP odreda

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. septembra 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da uputi potrebne snage za razbijanje četnika ne sektoru Bosanskog Grahova

📜 Izvještaj delegata Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 9 septembra 1943 god. Štabu Drugog korpusa o situaciji na sektoru Grahova

📜 Izvještaj Štaba Desete brigade od 16 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o borbama i situaciji na sektoru Bosansko Grahovo - Šator i Staretina

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara Grahovsko-peuljskog NOP odreda od 23 septembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o rasporedu jedinica

📜 Desetodnevni izvještaj Štaba Grahovsko-peuljskog NOP odreda delegatu Drugog Bosanskog NOU korpusa o pokretima i akcijama u vremenu od 19 do 28 septembra 1943 godine

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. oktobra 1943. Štabu Prve proleterske divizije da izvrši predislokaciju snaga na prostoru Bosansko Grahovo - Duvno - Bugojno i da zajedno sa Štabom Devete NOU divizije dođe na sastanak u Vrhovni štab

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Italija u drugom svetskom ratu Bosanski Petrovac Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Dalmaciji 1942. 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 15. brdski armijski korpus 114. lovačka divizija Trebinje Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 2. proleterska divizija NOVJ Operacija Dinara Sinj Borbe u Hrvatskoj 1943. Ustanak u NDH 2. proleterska udarna brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 1. proleterska udarna brigada Borbe u Hercegovini 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Glamoč Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Hrvatskoj 1942. 13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska) Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Arso Jovanović Josip Broz Tito Bataljon Starac Vujadin Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bileća 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Duvno 12. pešadijska divizija Sassari Glavni štab Hrvatske Drvar Ključ 2. oklopna armija Drvarska brigada 9. dalmatinska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ Politički komesari u NOR-u Operacija Weiss 4. krajiška udarna brigada 5. dalmatinska udarna brigada Livno Četnici u drugom svetskom ratu 369. legionarska divizija (vražja) Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Knin Narodno oslobodilački odbori Dinarska četnička divizija Desant na Drvar Operacija Ziethen Mrkonjić Grad 12. hercegovačka udarna brigada Vilus Jajce Borbe u Lici 1942. Drniš Saradnja četnika sa okupatorom Mlinište Vrhovni štab NOVJ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 10. hercegovačka udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1944. 29. hercegovačka divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Dinarsko-dalmatinski partizanski odred Divizija Brandenburg Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe za Livno 1942. 7. SS divizija Prinz Eugen 4. krajiška divizija NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 10. krajiška udarna brigada