Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Mlinište u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 20 hronoloških zapisa, 52 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

⚔️ 31. 7. 1941. Oko 300 ustanika zauzeli žand. st. Ribnik i Opštinu u s. Velijama i oslobodili 80 talaca. Istovremeno je Prekajski gerilski odred Štaba gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu zauzeo ž. i žand. st. Mliništa (kod Glamoča). Time su spojene oslobođene teritorije oko Drvara i Jajca i povezane tamošnje ustaničke jedinice.

⚔️ 0. 9. 1941. Dva ustaška, dva domobranska i jedan nemački bataljon, uz podršku avijacije, prodorom iz Ključa i doline Vrbasa počeli šestodnevni konvergentan napad u cilju ugušenja ustanka u Janju i Pljevi. Neprijatelj je razbio neke ustaničke jedinice, ovladao Mrkonjić-Gradom, Jezerom, Šipovom, Mliništima i komunikacijama, izvršio masovne zločine [Tom prilikom je 1. bataljon 738. puka nemačke 718. pešadijske divizije spalio u selima Janja sve kuće i pobio 1195 ljudi, žena i dece, a jedna ustaška četa samo kod crkve u s. Jezeru ubila 165 ljudi.], ali je i sam pretrpeo gubitke.

⚔️ 5. 9. 1941. Iz doline r. Plive dva ustaška bataljona prodrla u s. Mliništa, gde je njihovo dalje nastupanje prema Drvaru (prugom Jajce-Drvar) zaustavljeno.

⚔️ 6. 9. 1941. Da bi sprečio prodor ustaških snaga iz rejona Mliništa prema Drvaru, Štab Drvarske brigade formirao Operativni štab Mliništa (-Komandu partizanskih odreda za Mliništa i okolinu-), objedinivši, pod njegovom komandom, jedinice iz srezova Glamoč, Ključ, Mrkonjić-Grad i Jajce. U sastav tih snaga ušli su i delovi 1. partizanskog bataljona -Sloboda-.

⚔️ 31. 8. 1942. Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije naredio Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu da uspostavi železnički saobraćaj na relacijama Mliništa-Drvar i Srnetica-Grmeč i telefonsku liniju Mrkonjić-Grad-Mliništa.

⚔️ 8. 9. 1942. U s. Mliništima (kod Glamoča) održana sednica CK KPJ.

⚔️ 30. 9. 1942. Kod s. Mliništa (blizu Glamoča) četnici iz zasede ubili vodnika Prateće čete Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Milorada Stanojlovića Miču, narodnog heroja.

⚔️ 10. 10. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio da se od 3. sandžačke i 4. crnogorske NOU brigade formira udarna grupa za zaštitu pravca Mrkonjić-Grad-Mliništa, razoružavanje četničkih elemenata i politički rad na terena, a od 2. proleterske i 2. dalmatinske NOU brigade formira udarna grupa za zaštitu pravaca Bos. Grahovo - Drvar i Bos. Grahovo - Peulje - Livanjsko polje.

⚔️ 30. 12. 1942. Šef Tehničkog odseka VŠ NOV i POJ obavestio Štab 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske o stalnom redu vožnje na partizanskoj pruzi Drvar-Mliništa, koji stupa na snagu 1. januara 1943.

⚔️ 25. 2. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito, zbog teške situacije s ranjenicima, naredio Štabu 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ da obustavi odlazak svojih jedinica u srednju Bosnu, izvrši pritisak na neprijateljske snage u rejonu Jajce i obezbeđuje pravac prema s. Mliništima.

⚔️ 1. 3. 1943. Nastupajući ka Glamočkom polju, nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- izbila pred severoistočne ogranke pl. Šatora, nemačka 369. legionarska divizija zauzela s. Mliništa i produžila nadiranje u pravcu Glamoča, a domobranska 3. brdska brigada, po zauzimanju s. Šipova, produžila nastupanje ka Janju. Pred ovim su se snagama 4. i 8. krajiška NOU brigada, 2. bataljon 7. krajiške NOU brigade i Prateći bataljon i bolnica 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ povukli na prostor s. M. Tičevo, s. Peulje.

⚔️ 17. 8. 1943. Na Svetoj planini (kod Trbovlja) nemački 19. SS policijski puk, žandarmerija i jedinice operativne vojske okružili 6. slovenačku NOU brigadu -Slavko Šlander-, ali je ova posle oštre višečasovne borbe, uspela da se između s. Mliništa i s. Loga probije iz okruženja i prebaci u pravcu s. Tlačnice. Jedna ojačana četa 2. bataljona primorana je da se vrati na Sv. planinu, gde je sledećeg dana vodila žestoku borbu, a pred veče se probila u pravcu s. Rovišča.

⚔️ 15. 1. 1944. U rejonu s. Carevac - s. Berići (kod Mrkonjić-Grada) 3. lička udarna brigada 6. divizije NOVJ, posle trodnevne borbe, odbacila nemački 92. motorizovani puk koji je pokušavao da prodre ka s. Mliništima. Neprijatelj je imao oko 105 mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici 3. brigade: 21 mrtav i 36 ranjenih.

⚔️ 20. 1. 1944. U rejonu s. Carevac - zaselak Štrbina (kod Mrkonjić-Grada) delovi 6. i 10. udarne divizije NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu (oko 150 vozila) koja se kretala od Mliništa prema Strbini. Posle jednodnevne borbe neprijatelj je, uz osetne gubitke, odbačen prema s. Carevcu.

⚔️ 25. 5. 1944. Za vreme drvarske operacije 3. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- napala nemački 500. SS padobransko-lovački bataljon i uspela da u zahvatu svoga napada ovlada svim dominantnim tačkama na prilazima Drvaru izuzev Šobića glavice. Zbog toga je nemački 500. SS padobransko-lovački bataljon morao da veći deo snaga odvoji za borbu protiv 3. proleterske (ličke) NOU brigade, tako da su maršal Jugoslavije Josip Broz Tito i ostali članovi VŠ NOV i POJ bili u mogućnosti da oko 12 časova napuste pećinu a zatim, preko s. Podova, stignu na ž. st. Potoci (na pruzi Drvar - s. Mliništa). Neprijatelju su naneseni osetni gubici. Jedinice NOVJ imale su 24 mrtva, 40 ranjenih i 15 nestalih.

⚔️ 25. 5. 1944. Za vreme drvarske operacije, na pravcima: Mrkonjić-Grad - s. Mliništa - s. Jezero - s. Dragnić Podovi, s. Vijenac - s. Pljevski Podovi, 1. proleterska udarna brigada i 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ i delovi 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ vodili odbrambene borbe protiv ojačanog izviđačkog odreda i 13. SS puka 7. SS divizije -Princ Eugen- i zadržali ih na liniji Dimitor - Crni vrh i s. Dragnić Podovi.

⚔️ 26. 5. 1944. Za vreme drvarske operacije 1. proleterska udarna brigada i 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije i 39. divizija NOVJ do 29. maja uporno zadržavale Borbenu grupu nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- na pravcima železničkih stanica Mliništa-Lisina-Potoci i G. Ribnik - Resenovača - Uvala, sprečavajući je da se spoji s nemačkim snagama u rejonu Drvar-Prekaja i okruži 1. proletersku udarnu diviziju NOVJ i VŠ NOV i POJ.

⚔️ 2. 6. 1944. Na komunikaciji s. Mliništa-Glamoč 1. proleterska udarna divizija NOVJ vodila vrlo teške borbe protiv snaga nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Ona je uspela da ih zadrži sve dok se VŠ NOV i POJ nije prebacio preko te komunikacije, a zatim mu je obezbedila pokret ka Kupreškom polju.

⚔️ 3. 6. 1944. Obezbeđujući pokret VŠ NOV i POJ, jedinice 1. proleterske udarne divizije NOVJ vodile žestoke borbe protiv snaga 7. SS divizije -Princ Eugen- istočno od komunikacije Mliništa-Glamoč.

⚔️ 11. 3. 1945. Po naredbi Štaba 5. udarnog korpufa JA rasformirana Komanda mrkonjićkog vojnog područja čije su komande mesta u Ključu i Bronzanom Majdanu potpale pod Komandu prijedorskog vojnog područja a komande mesta u Mrkonjić-Gradu i Mliništima pod Komandu jajačkog vojnog područja.

Dokumenti

📜 Izveštaj ustaškog pukovnika Franje Lukca od 5. septembra 1941. Slavku Kvaterniku o vojnoj situaciji u Mliništu i popaljenim srpskim selima

📜 Izvještaj Operativnog štaba partizanskih odreda na sektoru Mliništa ol 8 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o rasporedu jedinica i borbama

📜 Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o stanju na svom sektoru

📜 Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o stanju na sektoru Mliništa-Glamoč

📜 Obavještenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 11 septembra 1941 god. politkomesaru o radu ostalih članova štaba na sređivanju jedinica i o rezultatima borbi kod Šipova i Mliništa

📜 Izvještaj Komande partizanskih odreda za Mlinište i okolinu od 11. septembra 1941. štabu Drvarske NOP brigade o situaciji kod Mliništa

📜 Izvještaj Štaba Ribničkih NOP odreda od 12 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o borbama kod Mliništa i nestašici municije

📜 Izvještaj Komande partizanskih odreda za Mlinište i okolinu od 14. septembra 1941. Štabu Drvarske NOP brigade o borbama oko Glamoča

📜 Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Ribnik i okolinu od 16 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o nzvlačenju opkoljenog neprijatelja iz Mliništa

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 19 septembra 1941 god. Štabu Operativnog sektora Mliništa za rušenje željezničke pruge Jajce-Mliništa i obavještenje o borbama protiv Italijana i ustaša kod Resanovaca, Bravskog, Sitnice i Banje Luke

📜 Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 20 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o vojno-političkoj situaciji oko Glamoča

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 21 septembra 1941 god. Štabu operativnog sektora Mliništa za pregrupaciju jedinica na položaju i pojačanje političkog rada među muslimanima i Hrvatima

📜 Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 23 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o pripremama za napad na Glamoč i izboru narodne vlasti u Prekaji

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 24 septembra 1941 god. Štabu bataljona NOP odreda za Mliništa i okolinu za podnošenje izvještaja o situaciji i o stanju partizanskih jedinica oko Mliništa, Čardaka i Mrkonjić Grada

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 avgusta 1942 god. štabu Prve proleterske brigade da zatvori pravac Kupres - Livno i da u rejonu Mliništa stvori čvrsto uporište brigadama određenim za napad na Mrkonjić Grad

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 31 avgusta 1942 god. komandantu Operativnog štaba NOP i DO za Bosansku Krajinu za uspostavljanje železničkog saobraćaja na relaciji Mliništa - Drvar, Srnetica - Grmeč i telefonskih linija Mrkonjić Grad - Mliništa

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 10 oktobra 1942 god. o formiranju Udarne grupe brigade radi zaštite pravca Mrkonjić Grad - Mliništa i stvaranja uslova za svestraniji politički rad na terenu

📜 Pismo Moše Pijade od 14 oktobra 1942 god. Aleksandru Rankoviću o aktivnosti neprijateljskih grupica na širem području Mliništa i preduzetim merama protiv njih

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 oktobra 1942 god. štabovima Pete (crnogorske) i Desete (hercegovačke) NOU brigade da sa prostorije Prozor - Gornji Vakuf izvrše udar u bok i pozadinu neprijateljskih snaga koje nadiru ka Janju i Mliništima

📜 Odobrenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 oktobra 1942 god. štabovima Treće proleterske brigade i Trećeg krajiškog NOP odreda da pomere svoj front na liniju Štrbina - Trnovo - Podgorija i zaštite pravce koji preko Mliništa vode ka Glamoču i Oštrelju

📜 Naređenje Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije od 1 novembra 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade da objedini borbena dejstva na sektoru Mliništa - Mrkonjić Grad i odbaci neprijatelja ka Jajcu

📜 Izvještaj štaba Krajiške NOU polubrigade od 1 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za bosansku Krajinu o prodoru neprijatelja prema Mliništima i o potrebi pojačanja pritiska prema neprijateljskom uporištu Sitnici

📜 Obaveštenje šefa Tehničkog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30 decembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske o stalnom redu vožnje na partizanskoj pruzi Drvar-Mliništa

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 februara 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za prebacivanje Četvrte NOU divizije sa Grmeča na pravce Vrbljani - Mliništa i Mrkonjić Grad - Mliništa

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 26 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da sadejstvuje Glavnoj operativnoj gruipi upornim držanjem pravca Mrkonjić Grad - Mliništa i ofanzivnim dejstvom na Jajce

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 27 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Bosanski Petrovac - Drvar i Mrkonjić Grad - Mliništa i o zauzimanju Oštrelja od strane neprijatelja

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 28 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Mliništa-Janja i na sektoru Jajce-Blagaj

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Devete krajiške NOU brigade od 1 marta 1943 god. načelniku Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o borbama oko Sipova i prodoru neprijatelja prema Mliništima

📜 Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Mokronoge i Mliništa

📜 Izvještaj Štaba 10. divizije od 14. marta 1943. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o situaciji i zatvaranju pravaca Jajce – Donji Vakuf i Mrkonjić-Grad – Mlinište u bici za Neretvu i o formiranju 11. glamočke brigade

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 30 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o povlačenju neprijatelja u pravcu Čardaka i Mliništa

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 3. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i stanju na pravcu Livno-Glamoč-Mliništa

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 3 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu jedinica i stanju na pravcu Livno-Glamoč-Mliništa

📜 Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 9 januara 1944 pctčinjenim jedinicama za sprečavanje prodora neprijateljskim snagama na pravcu Medna - Mliništa i za aktivno dejstvo na komunikaciji Čađavica - Mrkonjić Grad

📜 Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 11 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na komunikacijama Mrkonjić Grad - Mliništa i Čađavica - Ključ

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 3. aprila 1944. Štabu 1. proleterske brigade za sprečavanje neprijateljskog prodora sa linije Jezero - Mrkonjić-Grad - Rogolje ka Mliništima

📜 Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade od 6. aprila 1944 Štabu 5. korpusa NOVJ o situaciji na prostoru Strbina - Mliništa

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 7. aprila 1944. Štabu 1. proleterske brigade za zatvaranje pravaca od Jezera, Mrkonjić-Grada i Čađavice ka Mliništima

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 13. aprila 1944. Štabu 1. proleterske brigade za raspored i dejstvo na položajima oko Mrkonjić-Grada i za zatvaranje pravaca od Jajca ka Mrkonjić-Gradu i Mliništima

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika 2. bataljona 13. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije Princ Eugen o borbama protiv jedinica NOV i POJ na sektorima Jajce - Mrkonjić-Grad i Mliništa - Potoci u maju 1944 godine

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 7. maja 1944. štabovima 1. i 13. proleterske brigade za raspored na sektorima Sipovo - Potkraj - Trnovo i Podrašnica - Sjenokos - Berići i za zatvaranje pravaca ka Mliništima

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 26. maja 1944. štabovima 1. i 13. proleterske brigade i Komandi brdske baterije za zatvaranje svih pravaca koji od Jajca, Mrkonjić-Grada, Čađavice i Ključavode ka Mliništima

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 27. maja 1944. Štabu 1. proleterske brigade za stvaranje jedne rezervne manevarske grupe za ofanzivno dejstvo i za napad na sektor Mliništa - Bjelovina

📜 Izvještaj Štaba 1. proleterske divizije od 27. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na prostoru Jajce - Mrkonjić-Grad - Podrašnica - Čađavica i Janj - Sipovo - Baraći - Mliništa

📜 Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 27. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o situaciji na prostoru Podgorija - Mliništa

📜 Naređenje Štaba 3. proleterske (krajiške) brigade od 27. maja 1944 štabovima bataljona za prebacivanje na prostor Lokva - Ubavići - Cegare - Popovići - Vaganj i za dejstvo na komunikaciju Glamoč - Mliništa

📜 Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 28. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o situacijina sektoru Mliništa

📜 Izvještaj komandanta 1. proleterskog korpusa od 31. maja 1944. Vrhovnom komandantu NOV i POJ o situaciji na prostoru Livno - Bosansko Grahovo - Drvar i Livno - Glamoč - Mliništa

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 31. maja 1944. štabovima 1. i 13. proleterske brigade za uporno držanje položaja na liniji Mrđenova poljana - Kurozeb - žandarmerijska stanica Mliništa i za zatvaranje svih pravaca koji vode od linije Prijani - Odžak - Glamoč ka Čardaku

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika 2. bataljona 13. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije Princ Eugen o borbama protiv jedinica NOV i POJ na prostoriji Ribnik - Mliništa - Prozor - Fojnica u junu 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba 3. proleterske (krajiške) brigade od 9. juna 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dejstvu brigade na prostoru Glamoč - Livno - Mliništa

📜 Zapovijest Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 13. juna 1944. za zatvaranje pravaca koji od Mliništa i Pribelja izvode ka Glamoču

Fotografije

Povezane odrednice

3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Ustanak u NDH 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 10. krajiška divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije 7. SS divizija Prinz Eugen Trbovlje Slavko Kvaternik Vlado Šćekić 3. gorski zdrug (NDH) Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Luftwaffe u Jugoslaviji Operacija Weiss Ribnički partizanski odred 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Arso Jovanović Žene u ratu Borbe u Dalmaciji 1944. 8. krajiška brigada Bosansko Grahovo Diverzije u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 9. dalmatinska divizija NOVJ Prateći bataljon Vrhovnog štaba Četnici u drugom svetskom ratu Jajce 1. proleterska udarna brigada 1. proleterska divizija NOVJ Mrkonjić Grad 6. lička proleterska divizija NOVJ Drvarska brigada Centralni komitet KPJ Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Livno Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander 13. proleterska udarna brigada Rade Končar 9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Trnovo Ustaški zločini 1941. Vrhovni štab NOVJ Vlado Zečević Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 39. krajiška divizija NOVJ Borbe za Jajce 1942. Gornji Vakuf Prozor Bitka na Neretvi Prijedor Desant na Drvar Glamoč Milovan Đilas 718. pešadijska divizija Borbe u Sloveniji 1943. Pljevlja Drvar Avijacija u oslobodilačkom ratu Ranjenici u ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ 7. krajiška udarna brigada Bolnice u oslobodilačkom ratu Ključ 3. lička proleterska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1942. Josip Broz Tito 369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe za Livno 1942. Kupres Genocid u NDH Donji Vakuf