Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Mlinište u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 20 hronoloških zapisa, 52 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

⚔️ 31. 7. 1941. Oko 300 ustanika zauzeli žand. st. Ribnik i Opštinu u s. Velijama i oslobodili 80 talaca. Istovremeno je Prekajski gerilski odred Štaba gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu zauzeo ž. i žand. st. Mliništa (kod Glamoča). Time su spojene oslobođene teritorije oko Drvara i Jajca i povezane tamošnje ustaničke jedinice.

⚔️ 0. 9. 1941. Dva ustaška, dva domobranska i jedan nemački bataljon, uz podršku avijacije, prodorom iz Ključa i doline Vrbasa počeli šestodnevni konvergentan napad u cilju ugušenja ustanka u Janju i Pljevi. Neprijatelj je razbio neke ustaničke jedinice, ovladao Mrkonjić-Gradom, Jezerom, Šipovom, Mliništima i komunikacijama, izvršio masovne zločine [Tom prilikom je 1. bataljon 738. puka nemačke 718. pešadijske divizije spalio u selima Janja sve kuće i pobio 1195 ljudi, žena i dece, a jedna ustaška četa samo kod crkve u s. Jezeru ubila 165 ljudi.], ali je i sam pretrpeo gubitke.

⚔️ 5. 9. 1941. Iz doline r. Plive dva ustaška bataljona prodrla u s. Mliništa, gde je njihovo dalje nastupanje prema Drvaru (prugom Jajce-Drvar) zaustavljeno.

⚔️ 6. 9. 1941. Da bi sprečio prodor ustaških snaga iz rejona Mliništa prema Drvaru, Štab Drvarske brigade formirao Operativni štab Mliništa (-Komandu partizanskih odreda za Mliništa i okolinu-), objedinivši, pod njegovom komandom, jedinice iz srezova Glamoč, Ključ, Mrkonjić-Grad i Jajce. U sastav tih snaga ušli su i delovi 1. partizanskog bataljona -Sloboda-.

⚔️ 31. 8. 1942. Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije naredio Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu da uspostavi železnički saobraćaj na relacijama Mliništa-Drvar i Srnetica-Grmeč i telefonsku liniju Mrkonjić-Grad-Mliništa.

⚔️ 8. 9. 1942. U s. Mliništima (kod Glamoča) održana sednica CK KPJ.

⚔️ 30. 9. 1942. Kod s. Mliništa (blizu Glamoča) četnici iz zasede ubili vodnika Prateće čete Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Milorada Stanojlovića Miču, narodnog heroja.

⚔️ 10. 10. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio da se od 3. sandžačke i 4. crnogorske NOU brigade formira udarna grupa za zaštitu pravca Mrkonjić-Grad-Mliništa, razoružavanje četničkih elemenata i politički rad na terena, a od 2. proleterske i 2. dalmatinske NOU brigade formira udarna grupa za zaštitu pravaca Bos. Grahovo - Drvar i Bos. Grahovo - Peulje - Livanjsko polje.

⚔️ 30. 12. 1942. Šef Tehničkog odseka VŠ NOV i POJ obavestio Štab 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske o stalnom redu vožnje na partizanskoj pruzi Drvar-Mliništa, koji stupa na snagu 1. januara 1943.

⚔️ 25. 2. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito, zbog teške situacije s ranjenicima, naredio Štabu 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ da obustavi odlazak svojih jedinica u srednju Bosnu, izvrši pritisak na neprijateljske snage u rejonu Jajce i obezbeđuje pravac prema s. Mliništima.

⚔️ 1. 3. 1943. Nastupajući ka Glamočkom polju, nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- izbila pred severoistočne ogranke pl. Šatora, nemačka 369. legionarska divizija zauzela s. Mliništa i produžila nadiranje u pravcu Glamoča, a domobranska 3. brdska brigada, po zauzimanju s. Šipova, produžila nastupanje ka Janju. Pred ovim su se snagama 4. i 8. krajiška NOU brigada, 2. bataljon 7. krajiške NOU brigade i Prateći bataljon i bolnica 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ povukli na prostor s. M. Tičevo, s. Peulje.

⚔️ 17. 8. 1943. Na Svetoj planini (kod Trbovlja) nemački 19. SS policijski puk, žandarmerija i jedinice operativne vojske okružili 6. slovenačku NOU brigadu -Slavko Šlander-, ali je ova posle oštre višečasovne borbe, uspela da se između s. Mliništa i s. Loga probije iz okruženja i prebaci u pravcu s. Tlačnice. Jedna ojačana četa 2. bataljona primorana je da se vrati na Sv. planinu, gde je sledećeg dana vodila žestoku borbu, a pred veče se probila u pravcu s. Rovišča.

⚔️ 15. 1. 1944. U rejonu s. Carevac - s. Berići (kod Mrkonjić-Grada) 3. lička udarna brigada 6. divizije NOVJ, posle trodnevne borbe, odbacila nemački 92. motorizovani puk koji je pokušavao da prodre ka s. Mliništima. Neprijatelj je imao oko 105 mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici 3. brigade: 21 mrtav i 36 ranjenih.

⚔️ 20. 1. 1944. U rejonu s. Carevac - zaselak Štrbina (kod Mrkonjić-Grada) delovi 6. i 10. udarne divizije NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu (oko 150 vozila) koja se kretala od Mliništa prema Strbini. Posle jednodnevne borbe neprijatelj je, uz osetne gubitke, odbačen prema s. Carevcu.

⚔️ 25. 5. 1944. Za vreme drvarske operacije 3. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- napala nemački 500. SS padobransko-lovački bataljon i uspela da u zahvatu svoga napada ovlada svim dominantnim tačkama na prilazima Drvaru izuzev Šobića glavice. Zbog toga je nemački 500. SS padobransko-lovački bataljon morao da veći deo snaga odvoji za borbu protiv 3. proleterske (ličke) NOU brigade, tako da su maršal Jugoslavije Josip Broz Tito i ostali članovi VŠ NOV i POJ bili u mogućnosti da oko 12 časova napuste pećinu a zatim, preko s. Podova, stignu na ž. st. Potoci (na pruzi Drvar - s. Mliništa). Neprijatelju su naneseni osetni gubici. Jedinice NOVJ imale su 24 mrtva, 40 ranjenih i 15 nestalih.

⚔️ 25. 5. 1944. Za vreme drvarske operacije, na pravcima: Mrkonjić-Grad - s. Mliništa - s. Jezero - s. Dragnić Podovi, s. Vijenac - s. Pljevski Podovi, 1. proleterska udarna brigada i 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ i delovi 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ vodili odbrambene borbe protiv ojačanog izviđačkog odreda i 13. SS puka 7. SS divizije -Princ Eugen- i zadržali ih na liniji Dimitor - Crni vrh i s. Dragnić Podovi.

⚔️ 26. 5. 1944. Za vreme drvarske operacije 1. proleterska udarna brigada i 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije i 39. divizija NOVJ do 29. maja uporno zadržavale Borbenu grupu nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- na pravcima železničkih stanica Mliništa-Lisina-Potoci i G. Ribnik - Resenovača - Uvala, sprečavajući je da se spoji s nemačkim snagama u rejonu Drvar-Prekaja i okruži 1. proletersku udarnu diviziju NOVJ i VŠ NOV i POJ.

⚔️ 2. 6. 1944. Na komunikaciji s. Mliništa-Glamoč 1. proleterska udarna divizija NOVJ vodila vrlo teške borbe protiv snaga nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Ona je uspela da ih zadrži sve dok se VŠ NOV i POJ nije prebacio preko te komunikacije, a zatim mu je obezbedila pokret ka Kupreškom polju.

⚔️ 3. 6. 1944. Obezbeđujući pokret VŠ NOV i POJ, jedinice 1. proleterske udarne divizije NOVJ vodile žestoke borbe protiv snaga 7. SS divizije -Princ Eugen- istočno od komunikacije Mliništa-Glamoč.

⚔️ 11. 3. 1945. Po naredbi Štaba 5. udarnog korpufa JA rasformirana Komanda mrkonjićkog vojnog područja čije su komande mesta u Ključu i Bronzanom Majdanu potpale pod Komandu prijedorskog vojnog područja a komande mesta u Mrkonjić-Gradu i Mliništima pod Komandu jajačkog vojnog područja.

Dokumenti

📜 Izveštaj ustaškog pukovnika Franje Lukca od 5. septembra 1941. Slavku Kvaterniku o vojnoj situaciji u Mliništu i popaljenim srpskim selima

📜 Izvještaj Operativnog štaba partizanskih odreda na sektoru Mliništa ol 8 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o rasporedu jedinica i borbama

📜 Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o stanju na svom sektoru

📜 Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o stanju na sektoru Mliništa-Glamoč

📜 Obavještenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 11 septembra 1941 god. politkomesaru o radu ostalih članova štaba na sređivanju jedinica i o rezultatima borbi kod Šipova i Mliništa

📜 Izvještaj Komande partizanskih odreda za Mlinište i okolinu od 11. septembra 1941. štabu Drvarske NOP brigade o situaciji kod Mliništa

📜 Izvještaj Štaba Ribničkih NOP odreda od 12 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o borbama kod Mliništa i nestašici municije

📜 Izvještaj Komande partizanskih odreda za Mlinište i okolinu od 14. septembra 1941. Štabu Drvarske NOP brigade o borbama oko Glamoča

📜 Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Ribnik i okolinu od 16 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o nzvlačenju opkoljenog neprijatelja iz Mliništa

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 19 septembra 1941 god. Štabu Operativnog sektora Mliništa za rušenje željezničke pruge Jajce-Mliništa i obavještenje o borbama protiv Italijana i ustaša kod Resanovaca, Bravskog, Sitnice i Banje Luke

📜 Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 20 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o vojno-političkoj situaciji oko Glamoča

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 21 septembra 1941 god. Štabu operativnog sektora Mliništa za pregrupaciju jedinica na položaju i pojačanje političkog rada među muslimanima i Hrvatima

📜 Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 23 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o pripremama za napad na Glamoč i izboru narodne vlasti u Prekaji

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 24 septembra 1941 god. Štabu bataljona NOP odreda za Mliništa i okolinu za podnošenje izvještaja o situaciji i o stanju partizanskih jedinica oko Mliništa, Čardaka i Mrkonjić Grada

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 avgusta 1942 god. štabu Prve proleterske brigade da zatvori pravac Kupres - Livno i da u rejonu Mliništa stvori čvrsto uporište brigadama određenim za napad na Mrkonjić Grad

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 31 avgusta 1942 god. komandantu Operativnog štaba NOP i DO za Bosansku Krajinu za uspostavljanje železničkog saobraćaja na relaciji Mliništa - Drvar, Srnetica - Grmeč i telefonskih linija Mrkonjić Grad - Mliništa

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 10 oktobra 1942 god. o formiranju Udarne grupe brigade radi zaštite pravca Mrkonjić Grad - Mliništa i stvaranja uslova za svestraniji politički rad na terenu

📜 Pismo Moše Pijade od 14 oktobra 1942 god. Aleksandru Rankoviću o aktivnosti neprijateljskih grupica na širem području Mliništa i preduzetim merama protiv njih

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 oktobra 1942 god. štabovima Pete (crnogorske) i Desete (hercegovačke) NOU brigade da sa prostorije Prozor - Gornji Vakuf izvrše udar u bok i pozadinu neprijateljskih snaga koje nadiru ka Janju i Mliništima

📜 Odobrenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 oktobra 1942 god. štabovima Treće proleterske brigade i Trećeg krajiškog NOP odreda da pomere svoj front na liniju Štrbina - Trnovo - Podgorija i zaštite pravce koji preko Mliništa vode ka Glamoču i Oštrelju

📜 Naređenje Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije od 1 novembra 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade da objedini borbena dejstva na sektoru Mliništa - Mrkonjić Grad i odbaci neprijatelja ka Jajcu

📜 Izvještaj štaba Krajiške NOU polubrigade od 1 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za bosansku Krajinu o prodoru neprijatelja prema Mliništima i o potrebi pojačanja pritiska prema neprijateljskom uporištu Sitnici

📜 Obaveštenje šefa Tehničkog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30 decembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske o stalnom redu vožnje na partizanskoj pruzi Drvar-Mliništa

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 februara 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za prebacivanje Četvrte NOU divizije sa Grmeča na pravce Vrbljani - Mliništa i Mrkonjić Grad - Mliništa

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 26 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da sadejstvuje Glavnoj operativnoj gruipi upornim držanjem pravca Mrkonjić Grad - Mliništa i ofanzivnim dejstvom na Jajce

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 27 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Bosanski Petrovac - Drvar i Mrkonjić Grad - Mliništa i o zauzimanju Oštrelja od strane neprijatelja

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 28 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Mliništa-Janja i na sektoru Jajce-Blagaj

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Devete krajiške NOU brigade od 1 marta 1943 god. načelniku Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o borbama oko Sipova i prodoru neprijatelja prema Mliništima

📜 Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Mokronoge i Mliništa

📜 Izvještaj Štaba 10. divizije od 14. marta 1943. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o situaciji i zatvaranju pravaca Jajce – Donji Vakuf i Mrkonjić-Grad – Mlinište u bici za Neretvu i o formiranju 11. glamočke brigade

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 30 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o povlačenju neprijatelja u pravcu Čardaka i Mliništa

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 3. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i stanju na pravcu Livno-Glamoč-Mliništa

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 3 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu jedinica i stanju na pravcu Livno-Glamoč-Mliništa

📜 Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 9 januara 1944 pctčinjenim jedinicama za sprečavanje prodora neprijateljskim snagama na pravcu Medna - Mliništa i za aktivno dejstvo na komunikaciji Čađavica - Mrkonjić Grad

📜 Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 11 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na komunikacijama Mrkonjić Grad - Mliništa i Čađavica - Ključ

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 3. aprila 1944. Štabu 1. proleterske brigade za sprečavanje neprijateljskog prodora sa linije Jezero - Mrkonjić-Grad - Rogolje ka Mliništima

📜 Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade od 6. aprila 1944 Štabu 5. korpusa NOVJ o situaciji na prostoru Strbina - Mliništa

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 7. aprila 1944. Štabu 1. proleterske brigade za zatvaranje pravaca od Jezera, Mrkonjić-Grada i Čađavice ka Mliništima

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 13. aprila 1944. Štabu 1. proleterske brigade za raspored i dejstvo na položajima oko Mrkonjić-Grada i za zatvaranje pravaca od Jajca ka Mrkonjić-Gradu i Mliništima

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika 2. bataljona 13. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije Princ Eugen o borbama protiv jedinica NOV i POJ na sektorima Jajce - Mrkonjić-Grad i Mliništa - Potoci u maju 1944 godine

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 7. maja 1944. štabovima 1. i 13. proleterske brigade za raspored na sektorima Sipovo - Potkraj - Trnovo i Podrašnica - Sjenokos - Berići i za zatvaranje pravaca ka Mliništima

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 26. maja 1944. štabovima 1. i 13. proleterske brigade i Komandi brdske baterije za zatvaranje svih pravaca koji od Jajca, Mrkonjić-Grada, Čađavice i Ključavode ka Mliništima

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 27. maja 1944. Štabu 1. proleterske brigade za stvaranje jedne rezervne manevarske grupe za ofanzivno dejstvo i za napad na sektor Mliništa - Bjelovina

📜 Izvještaj Štaba 1. proleterske divizije od 27. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na prostoru Jajce - Mrkonjić-Grad - Podrašnica - Čađavica i Janj - Sipovo - Baraći - Mliništa

📜 Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 27. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o situaciji na prostoru Podgorija - Mliništa

📜 Naređenje Štaba 3. proleterske (krajiške) brigade od 27. maja 1944 štabovima bataljona za prebacivanje na prostor Lokva - Ubavići - Cegare - Popovići - Vaganj i za dejstvo na komunikaciju Glamoč - Mliništa

📜 Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 28. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o situacijina sektoru Mliništa

📜 Izvještaj komandanta 1. proleterskog korpusa od 31. maja 1944. Vrhovnom komandantu NOV i POJ o situaciji na prostoru Livno - Bosansko Grahovo - Drvar i Livno - Glamoč - Mliništa

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 31. maja 1944. štabovima 1. i 13. proleterske brigade za uporno držanje položaja na liniji Mrđenova poljana - Kurozeb - žandarmerijska stanica Mliništa i za zatvaranje svih pravaca koji vode od linije Prijani - Odžak - Glamoč ka Čardaku

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika 2. bataljona 13. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije Princ Eugen o borbama protiv jedinica NOV i POJ na prostoriji Ribnik - Mliništa - Prozor - Fojnica u junu 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba 3. proleterske (krajiške) brigade od 9. juna 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dejstvu brigade na prostoru Glamoč - Livno - Mliništa

📜 Zapovijest Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 13. juna 1944. za zatvaranje pravaca koji od Mliništa i Pribelja izvode ka Glamoču

Fotografije

Povezane odrednice

Ribnički partizanski odred Ranjenici u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Prijedor Vlado Šćekić 3. gorski zdrug (NDH) Trbovlje Donji Vakuf Borbe za Jajce 1942. Slavko Kvaternik Milovan Đilas Borbe u Sloveniji 1943. Bosansko Grahovo 1. proleterska divizija NOVJ Bolnice u oslobodilačkom ratu 39. krajiška divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe za Livno 1942. 10. krajiška divizija NOVJ 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Ustaški zločini 1941. Ustanak u NDH 7. krajiška udarna brigada Prateći bataljon Vrhovnog štaba Arso Jovanović Pljevlja Operacija Weiss Desant na Drvar Luftwaffe u Jugoslaviji Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 3. lička proleterska udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Hrvatskoj 1944. Vrhovni štab NOVJ 8. dalmatinski korpus NOVJ 9. dalmatinska divizija NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Ključ 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 7. SS divizija Prinz Eugen 8. krajiška brigada Borbe u Hrvatskoj 1942. Centralni komitet KPJ Narodni heroji Jugoslavije Prozor Zasede u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Jajce Kupres Gornji Vakuf 369. legionarska divizija (vražja) 6. lička proleterska divizija NOVJ Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Drvarska brigada 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Josip Broz Tito Vlado Zečević 9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja 718. pešadijska divizija Trnovo 1. proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Žene u ratu 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Livno Mrkonjić Grad Drvar Genocid u NDH Četnici u drugom svetskom ratu Glamoč Bitka na Neretvi