Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

13. proleterska udarna brigada Rade Končar

Za ovaj pojam je pronađeno 69 hronoloških zapisa, 267 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 10. 11. 1942. U s. Sjeničaku (kod Karlovca), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske i Žumberačko-pokupskog NOP odreda završeno formiranje 13. hrvatske NOU brigade -Josip Kraš-.

⚔️ 16. 11. 1942. Jedinice 13. hrvatske NOU brigade -Josip Kraš-, uz sadejstvo jedne čete Krškog NOP odreda, zauzele ustaško uporište u Sv. Jani (kod Samobora), zarobile 34 ustaše i žandarme i zaplenile 36 pušaka.

⚔️ 20. 11. 1942. Jedinice 13. hrvatske NOU brigade -Josip Kraš-< napale ustaška uporišta u s. Novo Selo i s. Stojdragu (kod Samobora). I pored velikih obostranih gubitaka, mesta nisu zauzeta.

⚔️ 22. 11. 1942. Naredbom VŠ NOV i POJ, od 7. i 8. NO brigade i 13. hrvatske NOU brigade NOV i PO Hrvatske formirana 7. divizija NOVJ [Pošto je 13. hrvatska NOU brigada dejstvovala u Prokuplju i Žumberku, tj. teritorijalno daleko od drugih dveju brigada 7. divizije NOVJ, ona je samo formalno bila u sastavu ove divizije. Posle frormiranja 16. hrvatske NO brigade 26. decembra 1942, koja je ušla u sastav 7. divizije NOVJ, 13. NOU brigada je potpuno potpala pod komandu 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske.].

⚔️ 26. 11. 1942. Trinaesta hrvatska NOU brigada i jedinice slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- izvele napad na belogardističko uporište s. Suhor (kod Metlike). Posada je uništena ili zarobljena.

⚔️ 27. 11. 1942. Jedinice 13. hrvatske NOU brigade i slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- zauzele belogardističko i italijansko uporište u s. Suhoru (kod Metlike), zarobile 110 neprijateljskih vojnika i zaplenile 104 puške, 4 p. mitraljeza i 7000 metaka.

⚔️ 28. 11. 1942. Kod s. Grabroveca (blizu Metlike) 13. hrvatska NOU brigada -Josip Kraš- napala italijansku kolonu, razbila je i prinudila na povlačenje u pravcu Metlike, nanevši joj gubitke od oko 100 vojnika izbačenih iz stroja i zaplenila 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 15 pušaka, 3400 metaka, 60 mina za minobacač i drugu opremu.

⚔️ 4. 12. 1942. Jedinice 13. hrvatske NOU brigade -Josip Kraš- zauzele italijansko uporište Radntoviće (kod Metlike), pošto su italijanske vojnike prisilile da ga napuste.

⚔️ 7. 12. 1942. Kod s. Kamanja (između Karlovca i Metlike) jedinice 13. hrvatske NOU brigade -Josip Kraš- porušile prugu, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 24 časa.

⚔️ 11. 12. 1942. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku, za uspešne borbe protiv italijanskih vojnika, Bele garde i ustaša, 13. hrvatska NOU brigada -Josip Kraš- proglašena proleterskom i dobila naziv 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar-.

⚔️ 12. 12. 1942. Na Žumberku održan sastanak Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar-, na kome je formiran Operativni štab za rukovođenje zajedničkim akcijama jedinica 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar-.

⚔️ 15. 12. 1942. Jedinice 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- zauzele ustaško uporište u s. Krašiću (kod Jastrebarskog).

⚔️ 19. 12. 1942. Kod sela Visoče i Plavci (blizu Metlike) delovi 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- odbili napad ustaša i naneli im velike gubitke.

⚔️ 31. 12. 1942. Održana vojna konferencija Štaba 2. operativne ;:one NOV i PO Hrvatske i štabova 4. hrvatske NOU brigade i 13. NOU proleterske brigade -Rade Končar-, na kojoj je izabran zajednički Operativni štab za rukovođenje akcijama na Žumberku.

⚔️ 2. 1. 1943. Posle dvodnevnih borbi 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ zauzele s. Krašić (kod Jastrebarskog). Poginulo je oko 200 i zarobljeno 314 vojnika iz 33. i 35. ustaškog bataljona i domobranskog 3. inžinjerijskog bataljona, dok su jedinice NOVJ imale 40 mrtvih i 61 ranjenog.

⚔️ 25. 1. 1943. Jedinice 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ i 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- zauzele u Žumberku sela: Vukšin Šipak, Guče, G. Kupčinu i Draganiće. Zarobljeno je 70 domobrana i 2 oficira 9. regrutnog bataljona, dok gubici u mrtvima i ranjenima nisu utvrđeni. Jedinice NOVJ su imale 10 mrtvih i 27 ranjenih.

⚔️ 28. 1. 1943. U s. Bresarieu (kod Jastrebarskog) nemački SS bataljon -Princ Eugen- iz s. Draganića i Ozlja izvršio napad na 1. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar-. Ovaj se bataljon povukao ka s. Brleniću, gde je sa ostalim jedinicama te brigade sačekao i napao neprijatelja, kome je pritekla u pomoć četa ustaša iz s. Izimja, i odbacio ga u pravcu s. G. Kupčine. Zarobljena su 2, a ubijeno je 8 nemačkih vojnika. Brigada je imala 4 mrtva.

⚔️ 30. 1. 1943. Iz Metlike. Ozlja, Karlovca i Jastrebarskog otpočeo koncentričan napad jakih italijanskih snaga (iz sastava divizija -Lombardija-, -Kačatori dele Alpi- i -Izonco-) i ustaškog 10. i ,9. domobranskog bataljona na oslobođenu teritoriju Žumberka. Tri slovenačke NOU brigade (-Matija Gubec-, -Tone Tomšič- i -Ivan Cankar-) i dve hrvatske brigade (13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ), u ogorčenim borbama koje su trajale do 2. februara, na položajima između s. Vivodine i s. Krašića, nanele su neprijatelju velike gubitke i prinudile ga na povlačenje u polazne rejone. Prema italijanskim izveštajima, samo dve njihove kolone izgubile su oko 500 ljudi. Jedinice NOVJ su imale 21 mrtvog i 95 ranjenih.

⚔️ 9. 2. 1943. U s. Draganićima i s. Darićima (kod Jastrebarskog) IM proletersk-i NOU brigadi -Rade Končar-, u sadejstvu sa 4. udarnom brigadom 8. divizije NOVJ i slovenačkim brigadama -Tone Tomšič-. -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-, napala domobranski 9. regrutni bataljon i u dvodnevnim borbama zarobila 140 domobrana i 4 oficira.

⚔️ 18. 2. 1943. Belogardistička uporišta u s. D. Brezovici i s. Pleterju (kod Novog Mesta) napale 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- i 13. proleterska brigada -Rade Končar-. Posle oštre 40-časovne borbe protiv posade u Pleterju i italijanskih kolona koje su intervenisale iz Novog Mesta, jedna italijanska motorizovana kolona se probila u Pleterje i izvukla ostatak belogardističke posade. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 138 mrtvih, a zaplenjena je izvesna količina oružja i vojne opreme. Poginuo je operativni oficir Štaba 13. proleterske brigade -Rade Končar- Simo Vučinic Šime, narodni heroj.

⚔️ 4. 3. 1943. U Metlici 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- i 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- napale italijansko-belogardističku posadu. Zbog snažnog otpora iz jakih fortifikacijskih objekata napad je obustavljen sutradan u zoru. Istovremeno su 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- porušile prugu Metlika-Črnomelj na više mesta i uništile posadu ž. st. Rosalnice.

⚔️ 22. 3. 1943. U Žumberku italijanske i ustaške snage (jačine 5000 vojnika) napale 13. proletersku NOU brigadu -Rade Končar- i Žumberački partizanski bataljon. Žestoke borbe su vođene do 24. marta, kada su se jedinice NOVJ povukle preko pl. Suhora u Sloveniju.

⚔️ 1. 4. 1943. U rejonu s. Prilišća i s. Vukove Gorice (kod Karlovca) 10. ustaški bataljon izvršio napad na ojačani 2. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar-. Poginulo je 7 a ranjeno 15 boraca 13. brigade, dok su ustaše imale 4 mrtva i 13 ranjenih.

⚔️ 16. 4. 1943. Između ž. st. Gradac i ž. st. Dobravice jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec-, 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar-, Istočnodolenjskog NOP odreda i Primorsko-goranskog odreda porušile na više mesta prugu Metlika-Črnomelj i uništile nekoliko bunkera s posadom za obezbeđenje pruge.

⚔️ 18. 4. 1943. Delovi italijanske divizije -Izonco- iz Novog Mesta i Metlike otpočeli koncentričan napad na jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec-, 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar-, Istočnodolenjskog i Primorsko-goranskog NOP odreda. Posle višednevnih borbi u rejonima Jugorje - Mišino brdo - Ugljarica - Strmec (kod Metlike) i Oklinak-Lipovec-Gaj (kod Novog Mesta) jedinice NOVJ su se, zbog opasnosti da budu okružene, 21. aprila uveče povukle preko Sv. gore i r. Krke u rejon s. Škocijana (kod Novog Mesta).

⚔️ 28. 4. 1943. Nemačka uporišta u s. Drušču, s. Bučki i s. Donjem Radovlju (kod Krškog) napale 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i Primorsko-goranski NOP odred. Uništeno je samo nekoliko otpornih tačaka, a pred zoru jedinice su odustale od daljih napada.

⚔️ 1. 5. 1943. U s. Št. Rupert (kod Trebnja) upale jedinice 3. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar-, 1. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i Zapadnodolenjski NOP odred. Borba je vođena dve noći, ali uporište nije zauzeto zbog žilavog otpora belogardističke posade iz jakih utvrđenja i zbog intervencije neprijatelja iz susednih uporišta. U noćnom napadu 1/2. maja poginuo je komandant 1. bataljona 13. proleterske NOU brigade Ilija Popović, narodni heroj.

⚔️ 2. 5. 1943. Kod s. Gomile i s. Brezovice (blizu Mokronoga) 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- napala italijansko-belogardističku kolonu iz Trebinja koja je nadirala u pomoć posadi St. Ruperta. Brigada se posle višečasovne oštre borbe, u kojoj je odbila nekoliko uzastopnih juriša i nanela neprijatelju znatne gubitke, morala, zbog nestanka municije i većeg pojačanja koje je neprijatelju pristiglo, povući u pravcu s. Mirne.

⚔️ 28. 5. 1943. Jedriličarsku školu u s. Sv. Nedelji (kod Zagreba) napala 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar-. Ona je zarobila 70 domobrana, 56 pitomaca, 4 oficira, 4 podoficira i 4 nastavnika letenja i uništila 2 školska aviona, jedrilice, stambene zgrade i radionice.

⚔️ 8. 6. 1943. U s. Martiniću (kod Petrinje) delovi nemačkog 130. grenadirskog puka sa Inžinjerijskom četom domobranske 1. brdske divizije napali 2. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar-. Posle jednočasovne borbe neprijatelj je odbijen uz gubitke od 7 ranjenih i 9 zarobljenih. Bataljon je imao 2 ranjena.

⚔️ 8. 6. 1943. Na ž. st. Peščenica (kod Petrinje) 1. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- razoružao 20 domobrana i uništio stanična postrojenja.

⚔️ 10. 6. 1943. U s. Brezovici (kod Zagreba) 3. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- napao posadu i zarobio 13 domobrana, dok su se ostali razbežali.

⚔️ 10. 6. 1943. Na ž. st. Odra (kod Zagreba) 2. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- razoružao stražu od 6 domobrana, a stanicu zapalio.

⚔️ 18. 6. 1943. Oslobođenu teritoriju Žumberka napalo pet ojačanih ustaških i italijanskih bataljona. Posle desetodnevnih jakih borbi protiv 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i Žumberačko-pokupskog NOP odreda na prostoriji s. Krašić - s. Vivodina - s. Sošice neprijatelj se morao povući uz gubitke od 152 mrtva, ranjena i nestala. Jedinice NOVJ su imale 22 mrtva i 53 ranjena.

⚔️ 15. 7. 1943. U s. V. Gorici (kod Zagreba) jedinice 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- razoružale 20 domobrana iz 2. pešadijskog puka.

⚔️ 16. 7. 1943. U s. Lekeniku (kod Siska) 2. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i delovi Žumberačko-pokupskog NOP odreda napali posadu domobranskog 6. železničko-stražarskog bataljona i žandarme. Zarobljeno je 108 domobrana i žandarma i 3 oficira, a zaplenjene su žand. i ž. st. i druge vojne zgrade.

⚔️ 19. 7. 1943. U s. Žažini (kod Siska) jedinice 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i Žumberačko-pokupskog NOP odreda napale i zarobile 30 domobrana i 8 ustaše.

⚔️ 24. 7. 1943. Jake snage italijanske divizije -Lombardija- sa 5. i 13. ustaškim bataljonom iz Črnomelja, Novog Mesta, Metlike, Ozlja, Jastrebarskog i Samobora napale oslobođenu teritoriju Žumberka da spreče izbore za opštinske i sreske NO odbore zakazane za 25. jul. U dvodnevnoj borbi na Paulovom bregu kod s. Vrhovca, s. Bukovice i s. Pribića 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- pružila je otpor neprijatelju, a zatim se sa delovima Žumberačko-pokupskog NOP odreda prebacila u Sloveniju.

⚔️ 2. 8. 1943. U s. Lekeniku i na ž. st. Greda (kod Siska) jedinice 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i Žumberačko-pokupskog NOP odreda napale posade domobranskog 2. pešadijskog puka i 4. železničko-stražarskog bataljona, te zarobile 113 domobrana i 1 oficira, a na ž. st. Lekenik uništile 21 teretni vagon.

⚔️ 5. 8. 1943. U Pokuplju i Turopolju jake nemačke i ustaško-domobranske snage napale 2. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i 2, bataljon Žumberačko-pokupskog NOP odreda. Posle žestoke borbe u rejonu s. Dubranec, s. Bukovčak, s. Vukomerić (kod Pisarovine) bataljoni su se sutradan povukli u Žumberak uz gubitke od 7 mrtvih i 11 ranjenih.

⚔️ 18. 8. 1943. U s. Remetincu (kod Zagreba) 1. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- zarobio 21 domobrana i zapalio ž. st. i vojni magacin hrane.

⚔️ 21. 8. 1943. U s. D. Kupčini (kod Karlovca) jedinice 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i Turopoljsko-posavskog NOP odreda napale delove 30. ustaškog bataljona. Poginulo je 6 i zarobljeno 11 ustaša, dok su gubici jedinica NOVJ iznosili 1 mrtav i 2 ranjena.

⚔️ 9. 9. 1943. Ustaška uporišta Gorenju Vas i Novo Selo (kod Jastrebarskog) zauzela 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar-, pošto je razbila dve čete 13. ustaškog bataljona. Poginulo je i ranjeno oko 90, a zarobljeno 6 ustaša. Brigada je imala 5 mrtvih i 2 ranjena.

⚔️ 14. 9. 1943. U blizini s. Rakovog Potoka (kod Zagreba) delovi 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- zarobili 42 domobrana.

⚔️ 27. 9. 1943. U rejonu s. Krašića (kod Jastrebarskog) delovi nemačkog 5. tenkovskog puka, sa bataljonom nemačkog 14. SS policijskog puka i ustaško-domobranskim jedinicama iz Karlovca i Jastrebarskog, podržavani avijacijom, napali 13. proletersku NOU brigadu -Rade Končar- i odbacivši je, ušli u s. Krašić i s. Hrženik, ali su se pred veče povukli u polazne rejone. Brigada je imala 35 mrtvih, 27 ranjenih i 15 nestalih, a neprijatelj 9 mrtvih i 26 ranjenih.

⚔️ 28. 9. 1943. Na ž. stanicama Domagović i Lazina (kod Jastrebarskog) jedinice 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- zarobile 53 domobrana i uništile stanična postrojenja.

⚔️ 3. 10. 1943. U s. Plešivici (kod Samobora) 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- posle dvodnevnih borbi razbila dve čete ustaša (ovi su se većim delom probili u Jastrebarsko). Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i ranjenih i 12 zarobljenih. Brigada je imala 4 mrtva i 10 ranjenih.

⚔️ 5. 10. 1943. Naredbom vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita formiran 1. proleterski udarni korpus NOVJ. (Korpus je do sredine novembra 1943. pod svojom komandom imao samo 1. proletersku udarnu diviziju NOVJ, a tada su u njegov sastav ušle i 6. divizija NOVJ i 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar-.)

⚔️ 21. 10. 1943. Na slobodnu teritoriju Žumberka otpočeo napad nemačkih SS motorizovanih divizija -Viking- i -Herman Gering- iz Karlovca, s. Draganića i Jastrebarskog i delova nemačke SS oklopne divizije -Adolf Hitler- i 162. pešadijske turkestanske divizije iz Novog Mesta i Metlike. Posle trodnevnih borbi kod s. Okića, s. Sv. Jane, s. Pribića, s. Relića i s. Baroni-Sela 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar-, veštim manevrom (sa tek pristiglim ranjenicima iz Slovenije), prebacila se u Turopolje, a zatim, preko r. Kupe, na Kordun. Gubici neprijatelja nisu utvrđeni. Brigada je imala 14 mrtvih, 40 ranjenih i 33 nestala.

⚔️ 30. 10. 1943. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da 13, proletersku NOU brigadu -Rade Končar- i 6. diviziju NOVJ uputi u sastav 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 0. 11. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- ušla u sastav 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

⚔️ 7. 1. 1944. Na položaju s. Ovčarevo - s. Dubrava (kod Travnika) dva bataljona 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ, u osamnaestočasovnoj borbi, razbili nemački bataljon i njegove ostatke odbacili prema Travniku, nanevši mu gubitke od oko 150 mrtvih. Proleterski bataljoni su imali 5 mrtvih i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 26. 1. 1944. Delovi 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ zauzeli Tešanj, ali je iz dve utvrđene zgrade i iz tvrđave neprijatelj pružao otpor do zore, kada su se delovi 13. brigade povukli iz grada.

⚔️ 22. 4. 1944. Motorizovani delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Jajca izvršili prodor u Mrkonjić-Grad, odbacivši 1. proletersku i 13. proletersku udarnu brigadu -Rade Končar-.

⚔️ 2. 5. 1944. Otpočeo dvodnevni neuspeo napad 1. i 13. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ na Mrkonjić-Grad, koji su branili delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 25. 5. 1944. Za vreme drvarske operacije, na pravcima: Mrkonjić-Grad - s. Mliništa - s. Jezero - s. Dragnić Podovi, s. Vijenac - s. Pljevski Podovi, 1. proleterska udarna brigada i 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ i delovi 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ vodili odbrambene borbe protiv ojačanog izviđačkog odreda i 13. SS puka 7. SS divizije -Princ Eugen- i zadržali ih na liniji Dimitor - Crni vrh i s. Dragnić Podovi.

⚔️ 26. 5. 1944. Za vreme drvarske operacije 1. proleterska udarna brigada i 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije i 39. divizija NOVJ do 29. maja uporno zadržavale Borbenu grupu nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- na pravcima železničkih stanica Mliništa-Lisina-Potoci i G. Ribnik - Resenovača - Uvala, sprečavajući je da se spoji s nemačkim snagama u rejonu Drvar-Prekaja i okruži 1. proletersku udarnu diviziju NOVJ i VŠ NOV i POJ.

⚔️ 13. 9. 1944. U Lajkovac ušla 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ, ali ga je uveče, pod pritiskom nemačkih jedinica iz Obrenovca, napustila.

⚔️ 14. 9. 1944. Kod s. Slovca (blizu Valjeva) jedna četa 1. bataljona 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ odbila napad oko 100 vojnika nemačkog 2. puka -Brandenburg-, koji su pokušali da se probiju od Lajkovca prema Valjevu. Neprijatelj je imao 5 mrtvih vojnika.

⚔️ 15. 9. 1944. Kod s. Slovca (blizu Valjeva) 1. i 4. bataljon 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv 200 vojnika nemačkog 2. puka -Brandenburg-. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 2 ranjena vojnika.

⚔️ 16. 9. 1944. Kod s. Slovca (blizu Valjeva) jedna nemačka motorizovana kolona 2. puka -Brandenburg- (oko 20 tenkova i 80 kamiona pešadije) iz Uba probila položaje 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ i produžila ka s. Divcima. Tu ju je sačekala 3. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-. Posle jednočasovne borbe neprijatelj se probio u Valjevo. Oštećen je jedan neprijateljski tenk.

⚔️ 18. 9. 1944. Posle kraće borbe 5. bataljon 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ oslobodio Lajkovac i zarobio 4 pripadnika SDS.

⚔️ 18. 9. 1944. Delovi 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proletrske divizije NOVJ ušli u Lazarevac. Oslobođeno je 25 zarobljenih italijanskih vojnika.

⚔️ 21. 9. 1944. Prvi bataljon 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ, u kratkoj borbi, odbio pokušaj jedne grupe nemačkih vojnika (50 vojnika i 2 tenka) da se probije iz s. Vreoca u Lazarevac.

⚔️ 22. 9. 1944. U s. Zeokama (kod Lazarevca) 1. bataljon 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ, u kratkoj borbi, razbio 300-400 četnika. Pri tom je zarobio 14 četnika i zaplenio 13 pušaka.

⚔️ 12. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv nemačkih jedinica 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ, tri bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i jedinice 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jednog motorizovanog puka 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, oslobodile Topolu.

⚔️ 12. 10. 1944. Kod s. Belosavaca (na komunikaciji Topola-Mladenovac) 2. bataljon 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ iz zasede ubio 22 i ranio 25 nemačkih vojnika, a uništio kamion i zaplenio minobacač i nekoliko pušaka.

⚔️ 20. 10. 1944. Posle oslobođenja Beograda, jedinice 73. gardijske streljačke divizije i 13. gardijske motorizovane brigade Crvene armije i 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla-, ojačana 13. proleterskom brigadom 1. proleterske udarne divizije, prešle r. Savu i otpočele borbu za oslobođenje Zemuna.

⚔️ 15. 11. 1944. Predsedništvo AVNOJ-a, na predlog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, za naročite zasluge u borbama za oslobođenje Beograda odlikovalo Ordenom partizanske zvezde I reda 1. proletersku udarnu brigadu, 3. proletersku (krajišku) udarnu brigadu i 13. proletersku udarnu brigadu -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

Dokumenti

📜 Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 4 studenog 1942 god. o formiranju Trinaeste NOU brigade Hrvatske

📜 Naredba br. 23 Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o osnivanju Trinaeste NOU brigade Hrvatske

📜 Izvještaj Marka Belinića, politkomesara Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o borbama na Žumberku i provedenoj organizaciji Trinaeste udarne brigade Josip Kraš

📜 Naredba štaba Druge operativne zone od 13 studenog 1942 god. šta bu Trinaeste NOU brigade Josip Kraš o pripremi brigade za prelaz preko rijeke Kupe

📜 Izveštaj zamenika komesara Trinaeste hrvatske NOU brigade od 13. novembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

📜 Naredba Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Štabu Trinaeste NOU brigade Josip Kraš o pripremi brigade za prijelaz preko Kupe

📜 Iz Naredbe br. 7 Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske štabovima Kalničkoga i Moslavačkog NOP odreda te Štabu Trinaeste NOU brigade o osnivanju Kalničkog NOP odreda i postavljanju komandnog kadra

📜 Izvještaj Milke Kufrin Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o svom radu među omladinom, njenom raspoloženju i organiziranosti na Žumberku i u Trinaestoj NOU brigadi Josip Kraš

📜 Zapovest štaba Trinaeste hrvatske narodnooslobodilačke udarne brigade Josip Kraš od 25 novembra 1942 god. za napad na belogardističko uporište Suhor

📜 Iz izvještaja Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o akcijama Trinaeste NOU brigade Josip Kraš od 15. do 29. studenog 1942. godine

📜 Naredba br. 8 Štaba II operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Trinaeste NOU brigade o formiranju Komande Žumberačkog područja

📜 Izveštaj štaba Trinaeste hrvatske narodnooslobodilačke udarne brigade Josip Kraš od 3 decembra 1942 god. o borbi za Suhor i napadu na pruzi Ljubljana-Karlovac

📜 Obavijest Marka Belinića, političkog komesara Druge operativne zone, Ivi Marinkoviću i Dragutinu Sailiu, članovima Povjerenstva CK KPH u Zagrebu, o nemogućnosti dolaska u Zagreb zbog reorganizacije zone te o akcijama Trinaeste NOU brigade Rade Končar u Žumberku

📜 Naredba br. 30 Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 11 prosinca 1942 god. o proglašenju Trinaeste NOU brigade proleterskom i formiranju Četrnaeste i Petnaeste NO brigade Hrvatske

📜 Obavještenje Štaba Druge operativne zone od 13 prosinca 1942 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar o formiranju operativnog štaba za rukovođenje napadom na Krašić

📜 Obavještenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar o osnivanju operativnog štaba za rukovođenje napadom na Krašić

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste NOU brigade Josip Kraš Štabu Druge operativne zone od 17 prosinca 1942 god. o napadu na Krašić i drugim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste NOU brigade Josip Kraš Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Krašić i drugim akcijama

📜 Izvještaj 13. proleterske brigade Rade Končar od 22. decembra 1942. Štabu 1. korpusa NOV Hrvatske o organizaciji Brigade

📜 Naredba Štaba Druge operativne zone od 28 prosinca 1942 god. o imenovanju rukovodilaca Glavne bolnice i pohvali boraca i rukovodilaca Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar

📜 Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o imenovanju rukovodilaca Glavne bolnice i pohvali boraca i rukovodilaca Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar

📜 Naredba o formiranju zajedničkog operativnog štaba 4. NOU i 13. proleterske NOU brigade od 31. decembra 1942. godine

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 1 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za naped na Krašić

📜 Naređenje Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 2 siječnja 1943 god. Štabu Drugog proleterskog bataljona u vezi s napadom na Krašić

📜 Pismo Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 2 siječnja 1943 god. Štabu Trećeg proleterskog bataljona o početku napada na Krašić

📜 Zapovijest Operativnog štaba Četvrte kordunaške NOU brigade i Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar'' od 2 siječnja 1943 god. za razmještaj jedinica i obezbjeđenje poslije napada na Krašić

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade ,,Rade Končar od 6 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske i Štabu Druge operativne zone o napadu na Krašić i borbama kod Željezna i Bukovice

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar Štabu Prvoga korpusa i Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Krašić i borbama kod Željezna i Bukovice

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8 januara 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske za upućivanje popune Trinaestoj proleterskoj brigadi Rade Končar i dostavljanje izveštaja o jačini, rasporedu i zadacima potčinjenih jedinica

📜 Zapovijest Operativnog štaba Četvrte kordunaške NOU brigade i Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 8 siječnja 1943 god. za rušenje željezničke pruge Jastrebarsko - Desinec

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 10 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Samobor

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 13 siječnja 1943 god. za raspored određenih jedinica u cilju sprečavanja neprijateljskog prodora na oslobođenu teritoriju Žumberka

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 14 siječnja 1943 god. za raspored jedinica u slučaju neprijateljske ofanzive na Žumberak

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 15 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske i Štabu Druge operativne zone o akciji na željezničkoj pruzi Jastrebarsko - Desinec i upadu u Samobor

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar Štabu Prvoga korpusa i Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akciji na željezničkoj pruzi Jastrebarsko -Desinec i upadu u Samobor

📜 Zapovijest Operativnog štaba Četvrte kordunaške NOU brigade i Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 18 siječnja 1943 god. za forsiranje rijeke Kupe i rušenje željezničke pruge Karlovac - Metlika

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 23 siječnja 1943 god. Operativnom štabu Četvrte i Trinaeste brigade o borbi kod Petrovine i rasporedu jedinica za napad na Volavje

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 24 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za pokret na Kordun

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 25 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Draganiće i rušenje komunikacije Zagreb - Karlovac

📜 Zapovijest Operativnog štaba Četvrte NOU brigade i Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 26 siječnja 1943 god. za napad na Ceglje i Novake

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 29 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Draganiće i komunikaciju Zagreb - Karlovac

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar Štabu Prvoga korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Draganiće i komunikaciju Zagreb-Karlovac

📜 Zapovijest štaba Trinaeste proleterske NOU brigade od 2 veljače 1943 god. za raspored jedinica i postavljanje zasjeda neprijatelju

📜 Izvještaj štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 4 veljače 1943 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama u toku ofanzive na Zumberak

📜 Pismo komande Zumberačko-pokupskog područja od 4 veljače 1943 god. štabu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar o upućivanju u Brigadu pripadnika talijanske vojske koji su dobrovoljno stupili u NOV

📜 Iz izvještaja Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar Štabu Prvoga korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama u toku ofenzive na Žumberak

📜 Zapovijest štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 9 veljače 1943 god. za napad na Draganiće

📜 Izvještaj štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 12 veljače 1943 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Draganiće

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar Štabu Prvoga korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Draganiće i okolna sela

📜 Naređenje Operativnog štaba hrvatskih i slovenačkih brigada od 16 veljače 1943 god. štabu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar za raspored jedinica i obezbjeđenje sa pravaca Stojdraga i Kostanjevica

📜 Zapovest Štaba Trinaeste proleterske udarne brigade Rade Končar od 17 februara 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Pleterje

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 13. proleterske brigade Rade Končar od 20. februara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije u toj brigadi

📜 Izveštaj Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 22 februara 1943 god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske i Operativnom štabu hrvatskih i slovenačkih brigada o akciji na Donju Brezovicu

📜 Zapovijest štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 26 veljače 1943 god. za napad na Stojdragu

📜 Zapovest Štaba Trinaeste proleterske udarne brigade Rade Končar od 3 marta 1943 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Metliku

📜 Izveštaj Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 8 marta 1943 god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske i Operativnom štabu hrvatskih i slovenačkih brigada o akciji na neprijateljsko uporište Metlika

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 13 ožujka 1943 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar da sruši prugu Zagreb - Karlovac

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar Štabu Druge operativna zone od 14 ožujka 1943 god. o napadu na Stojdragu

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 17 ožujka 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade od 18 ožujka 1943 god. Štabu Druge operativne zone o rušenju komunikacije Zagreb - Karlovac i električnog voda Ozalj - Zagreb

📜 Obavijest Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Politbirou Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar o upućivanju 19 drugarica i drugova iz Hrvatskog zagorja u brigadu

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar za 15. ožujak 1943. godine upućen Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 23 ožujka 1943 god za raspored jedinica i sprečavanje neprijateljskog prodora na oslobođeni teritorij Zumberka

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 1 travnja 1943 godine

📜 Izvještaj Ustaškog vrhovnog zapovjedništva oružništva od 1 travnja 1943 god. o borbi Trinaeste proleterske brigade Rade Končar kod s. Prilišća i Vukove Gorice

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 2 travnja 1943 god. podređenim jedinicama da izvrše pripreme za odbijanje eventualnog neprijateljskog napada

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 4 travnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu ustaša na dijelove brigade u Vukovoj Gorici

📜 Uputstvo Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 7 travnja 1943 god. o izradi plana rada sa jedinicama

📜 Izveštaj političkog komesara 13. proleterske brigade Rade Končar od 7. aprila 1943. Štabu 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju u ovoj brigadi

📜 Zapovest Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar za 16 april 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje pruge Metlika-Črnomelj i likvidaciju bunkera od Dobravice do Gradca

📜 Uputstvo političkog komesara 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 23. aprila 1943. političkim komesarima 13. proleterske brigade Rade Končar i 1. NOP odreda 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske o odnosu prema slovenačkom stanovništvu

📜 Izveštaj Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 25 aprila 1943 god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o sukobima sa neprijateljem posle rušenja pruge Metlika - Novo Mesto

📜 Obaveštenje Štaba 13. proleterske brigade Rade Končar od 26. aprila 1943. potčinjenim jedinicama o pozivu Štaba 2. bataljona na jednomesečno međusobno takmičenje

📜 Obavijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar pripadajućim jedinicama o pozivu Štaba Drugoga bataljona na jednomjesečno međusobno natjecanje

📜 Zapovest Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 27 aprila 1943 god. za napad na Bučku

📜 Izveštaj Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 29 aprila 1943 god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske i Operativnom štabu hrvatskih i slovenačkih brigada o napadu na neprijateljsko uporište Bučka

📜 Zapovest Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 30 aprila 1943 god. za napad na neprijateljsko uporište Mokronog i St. Rupert

📜 Zapovest Štaba Trinaeste proleterske udarne brigade Rade Končar od 4 maja 1943 god. za rušenje pruge Novo Mesto - Velika Loka

📜 Zapovest Štaba Trinaeste proleterske udarne brigade Rade Končar od 7 maja 1943 god. za rušenje pruge Velika Loka-Trebnje

📜 Izveštaj političkog komesara 13. proleterske brigade Rade Končar od 7. maja 1943. političkom komesaru 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu u jedinici

📜 Iz izvještaja političkoga komesara Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar Markii Beliniću, političkome komesaru Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkome radu u jedinici

📜 Proglas Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar borcima, komandirima, komandantima i političkim komesarima Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar prigodom prve godišnjice osnutka Prvog proleterskog bataljona Hrvatske

📜 Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 10 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar u Sloveniji

📜 Izveštaj Štaba Trinaeste proleterske udarne brigade Rade Končar od 10 maja 1943 god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske i Operativnom štabu hrvatskih i slovenačkih brigada o rušenju železničke pruge Velika Loka - Trebnje

📜 Izveštaj političkog komesara 2. operativne zone Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14. maja 1943. političkom komesaru Glavnog štaba o primernom držanju 13. proleterske brigade Rade Končar u Sloveniji

📜 Izveštaj političkog komesara 13. proleterske brigade Rade Končar od 18. maja 1943. političkom komesaru 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju u jedinici

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 27 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Svetu Nedelju

📜 Izvještaj Zapovjedništva grada Zagreba od 29 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Trinaeste proleterske brigade Rade Končar na jedriličarsku školu u Sv. Nedelji

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29 svibnja 1943 god. o napadu Trinaeste proleterske brigade Rade Končar na jedriličarsku školu u Sv. Nedelji i o dejstvima jedinica NOV i PO u sjevernoj i južnoj Hrvatskoj

📜 Izvještaj Zapovjedništva grada Zagreba Ministarstvu oružanih snaga NDH o napadu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar na jedriličarsku školu u Svetoj Nedelji

📜 Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 31 svibnja 1943 god. Štabu brigade o napadu na jedriličarsku školu u Svetoj Nedelji

📜 Izvještaj Štaba Trećega bataljona Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar Štabu brigade o napadu na jedriličarsku školu u Svetoj Nedelji ..

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 1 lipnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Svetu Nedelju

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade »Rade Končar« Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Svetu Nedelju

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 lipnja 1943 god. o kretanju Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar i zauzimanju Slunja od strane Četvrte banijske NO i Osme krajiške NOU brigade

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 7 lipnja 1943 god. podredenim jedinicama za napad na željezničku stanicu u Peščenici

📜 Zapovijest Štaba Drugog bataljona Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 7 lipnja 1943 god. za rušenje pruge Peščenica - Turopolje

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 7 lipnja 1943 god. o kretanju dijelova Trinaeste NOU brigade Rade Končar iz Pisarovine za Cerje

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 8 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar na željezničku stanicu Peščenicu

📜 Izvještaj Štaba Drugog bataljona od 9 lipnja 1943 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar o rušenju pruge Peščenica - Turopolje i borbi kod Martinića

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

1. proleterska divizija NOVJ Ranjenici u ratu Slovenska udarna brigada Matija Gubec Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Crvena armija Valjevo Borbe u Crnoj Gori 1944. Sveta Nedelja 17. slavonska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Lazarevac Primorsko-goranski partizanski odred Črnomelj Novo Mesto 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Moslavački partizanski odred Bolnice u oslobodilačkom ratu 1. proleterski bataljon Hrvatske Hrvatsko domobranstvo Jajce Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Srbiji 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu 14. pešadijska divizija Isonzo Borbe u Sloveniji 1943. Samobor Livno Vrhovni štab NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Divizija Brandenburg Politički komesari u NOR-u Petrinja Operacija Waldrausch 6. lička proleterska divizija NOVJ Mrkonjić Grad Metlika Teslić Sisak Glavni štab Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1943. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 8. kordunaška divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Srpska državna straža (nedićevci) Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Bitka za Srbiju Jastrebarsko Zagreb Travnik Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 1. proleterska udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Užice Bela garda Borbe u Lici 1943. 1. proleterski korpus NOVJ 57. pešadijska divizija Lombardia Ozalj 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Karlovac Josip Broz Tito Komunistička partija Hrvatske SKOJ Borbe u Sloveniji 1942. 7. SS divizija Prinz Eugen Beograd Beogradska operacija Kalnički partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu Mlinište Borbe u Dalmaciji 1944.