Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič

Za ovaj pojam je pronađeno 121 hronoloških zapisa, 51 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 30. 6. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu o formiranju 1. proleterske NOU brigade -Tone Tomšič-.

⚔️ 16. 7. 1942. U s. Cesti (kod Kočevja), po naređenju GŠ NOP odreda za Sloveniju, na svečan način formirana 1. proleterska NOU brigada -Tone Tomšič-.

⚔️ 16. 7. 1942. Otpočela ofanziva italijanskih snaga na oslobođenu teritoriju Slovenije. U njoj je učestvovalo oko 75.000 italijanskih vojnika. Ofanziva se razvijala na teritoriji Dolenjske, Notranjske i Bele krajine, gde su dejstvovali: 1. proleterska NOU brigada -Tone Tomšič- i 3. i 5. grupa NOP odreda, svega 2.500-3.000 partizana. Uporedo s italijanskom ofanzivom razvijala se u Gorenjskoj i u Štajerskoj nemačka ofanziva, u kojoj je učestvovalo oko 20.000 nemačkih vojnika. Ofanziva je, u 12 etapa, trajala sve do 4 novembra. Treća etapa je poznata kao roška ofanziva.

⚔️ 9. 8. 1942. Prva proleterska NOU brigada -Tone Tomšič- napala utvrđeno italijansko uporište Ratež, ali nije uspela da potpuno uništi posadu.

⚔️ 11. 8. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu kojom se naziv 1. proleterska NOU brigada -Tone Tomšič- zamenjuje nazivom 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-.

⚔️ 13. 8. 1942. Prva slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- iznenada napala belogardističko uporište kod Sv. Ane (blizu Novog Mesta). Italijanski vojnici su artiljerijskom vatrom podržali odbranu uporišta, te je stoga napad samo delimično uspeo.

⚔️ 14. 8. 1942. Treći bataljon 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- izvršio napad na s. Dvor (kod Žužemberka), ali bez uspeha.

⚔️ 22. 8. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju naredio 1. slovenačkoj NOU brigadi, -Tone Tomšič- da u blizinu Ljubljane odmah uputi jedan bataljon koji će svojom akcijom oslabili neprijateljski pritisak na partizanske jedinice na sektoru Dolenjske i Kočevske.

⚔️ 23. 9. 1942. Kod Cerknice 2. bataljon 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- vodio uspešnu borbu protiv nemačkih vojnika.

⚔️ 11. 12. 1942. Naredbom Glavnog štaba NOV i PO za Sloveniju formirana 2. operativna zona NOV i PO Slovenije, na teritoriji Dolenjske i Bele krajine s jedinicama: slovenačkom NOU brigadom -Matija Gubec-, slovenačkom NOU brigadom -Ivan Cankar-, Zapadnodolenjskim NOP odredom i, privremeno, 1. slovenačkom NOU brigadom -Tone Tomšič-.

⚔️ 12. 12. 1942. Slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, sa delom 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, posle duge i oštre borbe uništila belogardističku posadu u Ajdovcu (kod Žužemberka) i zaplenila veću količinu oružja, municije i hrane.

⚔️ 26. 12. 1942. GŠ NOV i PO za Sloveniju pođelio slovenačku teritoriju na četiri operativne zone: Dolenjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, Istočnodolenjski i Zapadnodolenjski NOP odred); Notranjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- i Notranjski NOP odred), Alpsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Soški, Gorenjski i Dolomitski NOP odred) i Štajersku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Kamniški, Moraviški, Kozjanski, Savinjski i Pohorski partizanski bataljon).

⚔️ 1. 1. 1943. Jedinice 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- i 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- porušile na vjše mesta prugu Trebnje-Sevnica, zbog čega je saobraćaj bio prekinut 27 dana.

⚔️ 4. 1. 1943. Slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar- napale belogardističke posade u s. Dolenjoj Vasi, s. Temenici i s. Primskovu (kod Trebnja) i energičnim udarom zauzele s. Dolenju Vas i s. Temenicu, iz kojih se deo posade probio u italijanski garnizon s. Sela. Belogardistička posada blokiranog Primskova, pretrpevši osetne gubitke, 6. januara se povukla u s. Sela.

⚔️ 13. 1. 1943. Italijanski garnizon u s. Št. Vidu i belogardističku posadu u s. Sv. Roku (kod Stične) napale slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-. Posle petočasovne borbe zauzeto je uporište Sv. Rok, iz koga su belogardisti pobegli u Št. Vid, gde su jedinice NOVJ zapalile fabriku kože, ali su, zbog jakog fortifikacijskog uređenja zgrade suda u kojoj se nalazila italijanska posada, odustale od daljih napada. Neprijatelju su naneti gubici od 4 mrtva, 3 ranjena i 3 zarobljena.

⚔️ 16. 1. 1943. U s. G. Brezovu (kod Grosuplja) belogardističke snage iz s. Police napale 1. slovenačku NOU brigadu -Tone Tomšič-. Brigada je u jednočasovnoj borbi razbila belogardističku formaciju, koja se povukla u polazni garnizon, pretrpevši gubitke od 17 mrtvih.

⚔️ 18. 1. 1943. Slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar- krenule iz s. Police (kod Grosuplja) u Hrvatsku da, u duhu naređenja Vrhovnog komandanta NOV i POJ i naređenja GŠ NOV i PO za Sloveniju, sa hrvatskim jedinicama preduzmu zajednička dejstva protiv neprijateljskih snaga u Žumberku.

⚔️ 21. 1. 1943. U s. Biču (kod Stične) dve čete 52. pešadijskog puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpis, četa 104. bataljona crnih košulja i delovi Bele garde iz s. St. Vida, podržani artiljerijom, napali delove 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-. Posle 14-časovne borbe po snegu i zimi, pretrpevši gubitke od 16 mrtvih i 14 ranjenih, neprijatelj se morao povući u s. Pristavicu.

⚔️ 30. 1. 1943. Iz Metlike. Ozlja, Karlovca i Jastrebarskog otpočeo koncentričan napad jakih italijanskih snaga (iz sastava divizija -Lombardija-, -Kačatori dele Alpi- i -Izonco-) i ustaškog 10. i ,9. domobranskog bataljona na oslobođenu teritoriju Žumberka. Tri slovenačke NOU brigade (-Matija Gubec-, -Tone Tomšič- i -Ivan Cankar-) i dve hrvatske brigade (13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ), u ogorčenim borbama koje su trajale do 2. februara, na položajima između s. Vivodine i s. Krašića, nanele su neprijatelju velike gubitke i prinudile ga na povlačenje u polazne rejone. Prema italijanskim izveštajima, samo dve njihove kolone izgubile su oko 500 ljudi. Jedinice NOVJ su imale 21 mrtvog i 95 ranjenih.

⚔️ 9. 2. 1943. U s. Draganićima i s. Darićima (kod Jastrebarskog) IM proletersk-i NOU brigadi -Rade Končar-, u sadejstvu sa 4. udarnom brigadom 8. divizije NOVJ i slovenačkim brigadama -Tone Tomšič-. -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-, napala domobranski 9. regrutni bataljon i u dvodnevnim borbama zarobila 140 domobrana i 4 oficira.

⚔️ 18. 2. 1943. Belogardistička uporišta u s. D. Brezovici i s. Pleterju (kod Novog Mesta) napale 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- i 13. proleterska brigada -Rade Končar-. Posle oštre 40-časovne borbe protiv posade u Pleterju i italijanskih kolona koje su intervenisale iz Novog Mesta, jedna italijanska motorizovana kolona se probila u Pleterje i izvukla ostatak belogardističke posade. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 138 mrtvih, a zaplenjena je izvesna količina oružja i vojne opreme. Poginuo je operativni oficir Štaba 13. proleterske brigade -Rade Končar- Simo Vučinic Šime, narodni heroj.

⚔️ 1. 3. 1943. Na odseku s. Uršna Sela - s. Birčna Vas (kod Novog Mesta) 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- i 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- porušile na više mesta tt veze i prugu Novo Mesto - Metlika, zbog čega je nekoliko dana bio prekinut saobraćaj.

⚔️ 4. 3. 1943. U Metlici 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- i 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- napale italijansko-belogardističku posadu. Zbog snažnog otpora iz jakih fortifikacijskih objekata napad je obustavljen sutradan u zoru. Istovremeno su 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- porušile prugu Metlika-Črnomelj na više mesta i uništile posadu ž. st. Rosalnice.

⚔️ 12. 3. 1943. Kod s. Mirne (blizu Trebnja) 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- porušila dva i po km pruge Mokronog-Trebnje i uništila železnička postrojenja.

⚔️ 15. 3. 1943. Iz rejona Novo Mesto - s. Trebelno - s. Šmarijeta jedinice 1 (dolenjske) opera tivne zone NOV i PO Slovenije (slovenačke NOU brigade: -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-) prebacile se preko r. Krke u Suhu Krajinu. Po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju u Suhoj krajini je trebalo uništiti belogardističke seoske straže i niz utvrđenih uporišta.

⚔️ 16. 3. 1943. U s. Ambrusu (kod Žužemberka) jedinice 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- napale italijansko-belogardističku posadu. Istovremeno je brigadno obezbeđenje kod Kamnog vrha napalo iz zasede i razbilo kolonu 1. bataljona 2. legije crnih košulja čiji su se ostaci povukli u s. Zagradec. Brigada se posle dvodnevnih oštrih borbi povukla u rejon s. Brezovog Dola, pošto su posadi s. Ambrusa, koncentrisanoj u utvrđenoj školi, pristigla pojačanja iz Kočevja, Poginulo je 50 italijanskih vojnika, zaplenjena su 3 mitraljeza, 3 p. mitraljeza i oko 30 pušaka.

⚔️ 18. 3. 1943. Delovi 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, 3. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- i 4. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer- napali neprijatelja u s. Ambrusu i s. Kalu (kod Žužemberka) i odbacili ga u pojedine utvrđene zgrade. Zbog prodora 3. specijalnog bataljona crnih košulja sa pravca Gozdara, brigade su se, posle dvočasovne borbe, povukle na položaje oko s. Ambrusa, držeći garnizon u okruženju.

⚔️ 19. 3. 1943. U s. Plešivici (kod Žužemberka) 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- napala jaku italijansku motorizovanu kolonu iz s. Ambrusa. Posle više naizmeničnih juriša, izvršivši energičan udar u bok i leđa, ona je neprijateljsku kolonu gonila do s. Zagradeca na r. Krki i nanela joj velike gubitke.

⚔️ 24. 3. 1943. U s. Brežama (kod Ribnice) delovi 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- razbili belogardističku posadu i prinudili je na povlačenje ka Ribnici. Poginulo je nekoliko neprijateljskih vojnika. Deo posade je zarobljen, pa kasnije pušten kući.

⚔️ 5. 6. 1943. U blizini s. Bogenšperka i s. Osredeka (kod Litije) 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, posle više naizmeničnih juriša, razbila dve nemačke policijske kolone iz Litije, koje su nadirale u pomoć napadnutim posadama s. Osredeka i s. Javorja. Brigada se pred veče prebacila preko nemačko-italijanske demarkacione linije u rejon s. Bukovice (kod Trebnja).

⚔️ 6. 6. 1943. U rejonu s. Ribnica - k. 374 - s. Zagorica (kod Trebnja) jake italijanske snage okružile 1. slovenačku NOU brigadu -Tone Tomšič-. Brigada je, u oštrim borbama, probila dva neprijateljska obruča, pa se kroz italijansko uporište s. Malu Loku, preko pruge, prebacila u rejon s. Dobrniča.

⚔️ 9. 6. 1943. Italijanske snage iz Trebnja, Mirne Peči i Žužemberka napale i. slovenačku NOU brigadu -Tone Tomšič- i 2. slovenačku NOU brigadu -Matija Gubec-. Posle oštre borbe u rejonu s. Dobrnič - s. Korita - s. Dobrave neprijatelj je odbačen uz gubitke od 1 mrtvog i 6 ranjenih.

⚔️ 24. 6. 1943. Kod s. Rajhenaua (blizu Kočevja) 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- napala i razbila italijansku kolonu iz sastava grupacije crnih košulja -21. april-. Poginulo je 16, ranjeno 6 i zarobljeno 10 italijanskih vojnika, dok se samo 13 njih spasio bekstvom u Kočevje.

⚔️ 13. 7. 1943. U Sloveniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirane 1. i 2. slovenačka divizija NOVJ. U sastav 1. slovenačke divizije NOVJ ušle su: 1. udarna brigada -Tone Tomšič- i 2. udarna brigada -Ljubo Šercer-, a u. avgustu 3. udarna brigada -Ivan Gradnik- i 7. udarna brigada -France Prešern-. U sastav 2. slovenačke divizije NOVJ su ušle 4. udarna brigada -Matija Gubec- i 5. udarna brigada -Ivan Cankar-, a u. avgusta i 6. udarna brigada -Slavko Šlander-.

⚔️ 24. 7. 1943. Jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- i 6. slovenačke NOU brigade -Ivan Gradnik- otpočele napad na italijanski garnizon Žužemberk. Posle trodnevnih borbi protiv čete italijanskog 98. bataljona crnih košulja i protiv belogardista one su savladale sve otporne tačke (sem -Parohije-, koja je bila pred padom), ali su morale odustati od daljih napada, jer je iz Trebnja prodrla jaka italijanska kolona, ojačana tenkovima. Istovremeno su teške borbe vodile 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- i 2. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer-, zatvarajući pravce od Trebnja i Stične. Poginulo je 26 i ranjeno 54 italijanska vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 8 mrtvih i 25 ranjenih. Uništena su 2 tenka i zaplenjen je top.

⚔️ 31. 7. 1943. Kod s. Sada (blizu Stične) delovi i. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- razbili kolonu iz sastava italijanske divizije -Kačatori dele Alpi-, te ubili i ranili veći broj neprijateljskih vojnika, a zaplenili p. mitraljez, više pušaka i 10.000 metaka.

⚔️ 1. 8. 1943. U rejonu s. Babne Gore i Krušnog Vrha (kod Trebnja) 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- vodila oštre borbe protiv 117. bataljona crnih košulja i 1. i 2, italijanskog specijalnog bataljona. Snage 2. bataljona 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec-, udarom u bok, razbile su neprijatelja i primorale ga da se. uz znatne gubitke, povuče u s. Selca.

⚔️ 9. 8. 1943. U rejonu s. Selo - s. Kupe - s. Ravnica (kod Cerknice) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ napala zasedu iz sastava italijanske divizije -Kačatori dele Aipi- i 11. grupacije granične straže i proterala je u Cerknicu. Poginula su 2 i ranjeno je 8 italijanskih vojnika.

⚔️ 18. 8. 1943. Na pl. Korenu (kod Borovnice) bataljon 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- vodio oštru borbu protiv 1. specijalnog bataljona 51. pešadijskog puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- - koji je, podržavan jakom artiljerijskom i minobacačkom vatrom, nadirao iz s. Rakitne - i energičnim jurišem odbacio ga u polazni garnizon. Poginuo je 1 i ranjena su 3 italijanska vojnika. Bataljon 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- je imao 2 ranjena.

⚔️ 19. 8. 1943. U s. Pijavoj Gorici (kod Ljubljane) 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- snažnim naletom uništila 6 otpornih tačaka i nanela belofiardistima osetne gubitke, ali je, zbog brze intervencije jakih italijanskih snaga iz Ljubljane i s. Rakitne, odustala od daljih napada.

⚔️ 24. 8. 1943. Kod s. Goričice (na pruzi Ljubljana-Trst) 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- uništila nemački transportni voz kojim se prebacivalo tehničko odeljenje 24. oklopne divizije. Uništeni su 2 lokomotive i 22 vagona s tehničkom opremom i oklopnim vozilima i zaplenjena je izvesna količina oružja i municije. Poginuo je veći broj nemačkih vojnika, a ranjeno ih je 6 i zarobljeno 7.

⚔️ 13. 9. 1943. U Cerkniškoj dolini 2. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Gradnik- zauzele belogardistička uporišta s. Sv. Gregor i s. Novu Vas. Istovremeno je 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, čisteći Ribniško-velikolašku dolinu, zauzela Velike Lašče i prodrla prema Videmu i Dobrepolju.

⚔️ 19. 9. 1943. Kod Cerknice 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Gradnik- napale nemačku motorizovanu kolonu koja je iz Rakeka prodrla u Cerknicu. Posle višečasovne borbe one su je primorale da se uz osetne gubitke povuče u polazni garnizon.

⚔️ 23. 9. 1943. Kod Cerknice 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- vodila četvoročasovnu borbu protiv jake nemačke motorizovane kolone iz Rakeka. Udarom u leđa neprijatelj je, uz gubitke od 15 mrtvih i više ranjenih, odbačen u Rakek. Uništena su jedna oklopna kola.

⚔️ 29. 9. 1943. Kod Cerknice 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- napala nemačku kolonu koja je uz podršku tenkova nadirala iz Rakeka. Brigada je, u oštroj borbi, zaustavila neprijateljsku pešadiju, a potom tenkove, koji su prodrli u Cerknicu, primorala da se vrate u polazni garnizon.

⚔️ 21. 10. 1943. Na položajima pl. Goljak - s. Gomanjce (kod Klane) jedinice 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- zaustavile nemačku kolonu koja je nadirala iz Rijeke. U višečasovnoj oštroj borbi neprijatelj je pretrpeo znatne gubitke. Uništena su dva kamiona.

⚔️ 23. 10. 1943. Kod s. Leskove Doline jake nemačke snage iz Ilirske Bistrice i Št. Petra na Krasu (sada: Pivka) napale na jedinice 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-. Posle vrlo oštre jednodnevne borbe, u kojoj je pretrpeo znatne gubitke, neprijatelj se povukao u polazne garnizone.

⚔️ 23. 11. 1943. U s. Grahovu (kod Cerknice) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ, u višečasovnoj borbi, uništila belogardističku posadu. Poginula su 64 belogardista, a uporište je spaljeno.

⚔️ 21. 12. 1943. Između s. Hinja i s. Dvora (kod Žužemberka) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka (loška) brigada 14. divizije NOVJ napale zaštitnicu motorizovane kolone iz sastava nemačke 162. pešadijske divizije koja je nadirala iz Kočevja, te u višečasovnoj borbi potpuno je razbile, nanevši joj osetne gubitke, dok je glavnina uspela da se probije u Žužemberk.

⚔️ 23. 12. 1943. Između Žužemberka i s. Dvora 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka (loška) brigada 14. divizije NOVJ napale kolonu iz sastava nemačke 162. pešadijske divizije koja se kretala iz Žužemberka u pravcu Novog Mesta. U višečasovnoj borbi je poginulo 100 nemačkih vojnika i uništen je kamion.

⚔️ 23. 2. 1944. Na položajima Stakne i Plesnik (kod Šoštanja) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodile jednodnevne borbe protiv neprijateljskih kolona iz s. Črne i s. Topolšice. Da bi razvukla neprijateljske snage, 14. divizija se podelila po brigadama, odredivši svakoj poseban pravac daljeg kretanja.

⚔️ 25. 2. 1944. U zaseoku Lah (kod Šoštanja) nemački vojnici napali delove 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- i Štab 14. divizije NOVJ, Brigada se sa Štabom divizije, posle kraće borbe povukla u pravcu s. Bele Vode, gde se spojila sa delovima 13. slovenačke NO brigade -Mirko Bračič-.

⚔️ 19. 3. 1944. Prva slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ i 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napale fortifikacijski dobro utvrđeno nemačko uporište s. Moravče (kod Kamnika), jačine 42 vojnika. U toku napada minirane su i zapaljene obe otporne tačke, a neprijateljska posada se povukla u betonske bunkere u podrumu, odakle je pružala dalji otpor, koji se, zbog nedostataka teškog naoružanja, nije mogao slomiti.

⚔️ 22. 3. 1944. Kod s.Trnjava (blizu Domžala) i. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ i delovi 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napali nemačku motorizovanu kolonu. U borbi su uništena dva kamiona sa ljudstvom, a ostali su se probili. Iz s. Krašnje su posle podne pristigle snage da prikupe mrtve, ali su i one, posle kraće borbe, odbačene u polazni garnizon.

⚔️ 23. 3. 1944. Iz Tuhinjske doline jaka nemačka kolona napala 1. slovenačku udarnu brigadu -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ i 6. slovenačku udarnu brigadu -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na položajima s. M. i V. Rakitovec (kod Kamnika). U oštroj borbi su neprijatelju naneti osetni gubici.

⚔️ 27. 3. 1944. Kod s. Rečice (blizu G. Grada) 3. bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ napao motorizovanu kolonu iz nemačkog 25. SS policijskog puka koja se iz Mozirja kretala u pravcu s. Ljubnog. Pod neprijateljskim pritiskom bataljon se povukao u s. Sv. Radegundu, gde je ponovo prihvatio borbu i, posle energičnog juriša, proterao i gonio neprijatelja sve do Mozirja.

⚔️ 8. 4. 1944. Na položajima kod s. Černeleca (na putu G. Grad - Kamnik) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačke motorizovane kolone. Posle višečasovne borbe neprijatelj je prinuđen da se povuče u G. Grad.

⚔️ 20. 4. 1944. Šesta slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačko uporište s. Šmartno (kod Kamnika), a 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ bila na obezbeđenju sa pravca Kamnika. Brza i snažna intervencija iz Kamnika i G. Grada primorala je brigadu -Slavko Šlander- da odustane od daljeg napada i prihvati borbu s nemačkim snagama koje su nadirale u pomoć napadnutoj posadi.

⚔️ 21. 4. 1944. Kod s. Soteske (blizu Kamnika) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ vodila žestoke borbe protiv nemačke kolone iz Kamnika, pa se, zbog pristiglih pojačanja, povukla na Kavran (kod Kamnika), dok je 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije odbila neprijateljsku kolonu na pl. Kozjaku (kod Motnika). Sutradan je neprijatelj, uz podršku tenkova, probio položaje brigade -Tone Tomšič- i izbio u s. Šmartno (kod Kamnika).

⚔️ 14. 5. 1944. Sa pravca Slovenj-Gradeca, Šoštanja, Mozirja, s. Črne i s. Kotlja, u više kolona, nemačke jedinice preduzele ofanzivnu operaciju protiv 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ i Istočnokoruškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na području između reka Savinje, Pake, Mislinje i koruške granice. U teškim borbama na pl. Temniku i kod s. Zavodnja (blizu Šoštanja), na pl. Kramariči i pl. Olševi, koje su, s prekidima, trajale do 21. maja, neprijatelj je pretrpeo osetne gubitke. Partizanske snage su izbegle udare glavnih snaga neprijatelja.

⚔️ 25. 5. 1944. U rejonu s. Šmihela (kod Mozirja) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačkih kolona iz Šoštanja i Mozirja. Posle višečasovne borbe ona se prebacila ka s. St. Janžu (kod Mozirja), gde je uspostavila vezu sa 1. slovenačkom udarnom brigadom -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ.

⚔️ 28. 5. 1944. U rejonu s. Šmihela (kod Mozirja) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačkih kolona iz Šoštanja i Mozirja. U tim borbama neprijateljske kolone su odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 1. 6. 1944. Na putu s. Vojnik - s. Arja Vas (kod Celja) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ napala i uništila 1 kamion i zaplenila 1 p. mitraljez i 3 puške, a zatim se, zbog pristiglih pojačanja neprijatelju, povukla ka s. Prelski (kod Vojnika).

⚔️ 5. 6. 1944. Na položajima kod s. Šmihela (blizu Mozirja) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ vodila oštre boroe protiv nernacKih snaga koje su iz Mozirja nadirale u dve kolone. Energičnim udarom u bok ona je neprijatelja odbacila i gonila ga sve do Mozirja, nanevši mu gubitke od 7 mrtvih i 2 zarobljena vojnika i zaplenivši dosta oružja.

⚔️ 18. 6. 1944. Druga slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ uništila obezbeđenje tunela kod s. Lipoglava (na pruzi Celje-Maribor) i minirala tunel; 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- na više mesta porušila železničku prugu Celje - s. Sv. Jurij; 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- miniranjem znatno oštetila železnički most kod s. Zbelova.

⚔️ 27. 6. 1944. Na Roglji (na pl. Pohorju) na osnovu naredbe Štaba 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, od Lackovog bataljona, čete 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- i čete 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- ponovo formiran Pohorski NOP odred.

⚔️ 29. 6. 1944. U rejonu St. Glažuta (na pl. Pohorju) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodile višečasovne teške borbe protiv nemačkog bataljona brdskih lovaca koji je iz s. Šmartna na Pohorju, preko s. Kurje Vasi, nadirao na njihove položaje. Neprijatelj je, uz gubitke od 30 mrtvih, odbačen u s. Šmartno na Pohorju.

⚔️ 10. 7. 1944. Na položajima kod s. Skomarja 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačkih kolona iz Vitanja i Slov. Konjica. Jurišem dvaju bataljona neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

⚔️ 19. 7. 1944. Da bi vezala deo nemačkih snaga koje su napadale jedinice Kozjanskog NOP odreda na Pokojniku, 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ zauzela neprijateljsko uporište s. Sv. Jurij (kod Celja), gde je zaplenila 73 puške, preko 500 pari odela i drugu opremu.

⚔️ 31. 7. 1944. Prva slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ zauzela nemačko uporište u s. Šmartnom ob Paki, jačine oko 50 vojnika. U oštroj borbi je poginulo 10 a zarobljeno 6 neprijateljskih vojnika, dok je ostatak uspeo da pobegne.

⚔️ 1. 8. 1944. Prva slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ, na položajima s. Soteska - s. Završče, i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, na položajima s. Št. Janž - s. Meliše, vodile teške borbe protiv nemačkih kolona koje su iz Šoštanja i Mozirja nadirale ka oslobođenoj teritoriji Gornje savinjske doline s ciljem da ponovo uspostave uporišta u zauzetim varošicama. U višečasovnim borbama sve kolone su odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 2. 8. 1944. Pod pritiskom snaga 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizija NOVJ i 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, nemačke jedinice povukle svoje posade iz uporišta s. Rečica ob Savinji i s. Nazarje u garnizon Mozirje. Time se slobodna teritorija Savinjske doline proširila na istok sve do Mozirja.

⚔️ 8. 8. 1944. Na položajima s. Hrastnik - s. Zgornje Slemene (kod Celja) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodile tešku borbu protiv nemačkih kolona koje su iz Slovenskih Konjica nadirale na Konjičku goru. Pred veče, posle više uzastopnih juriša, nemačke su kolone, uz velike gubitke, odbačene u s. Frankolovo i s. Slovenske Konjice.

⚔️ 10. 8. 1944. Prva slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ napala nema] čko uporište u s. Šmarju pri Jelšah (kod Celja). Zbog brze intervencije jakih nemačkih snaga iz s. Grobelna, koje su probile položaje 13, slovenačke brigade -Mirko Bračič-, uništena je samo železnička stanica i oslobođena su 23 politička zatvorenika, dok se posada uporišta nije mogla savladati.

⚔️ 16. 8. 1944. Kod s. Paške Vasi (blizu Velenja) 3. bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ uništio teretni voz s materijalom za opravku tunela kod s. Hude Luknje, kojom prilikom je poginulo 86 nemačkih vojnika i radnika.

⚔️ 23. 8. 1944. U oštroj borbi 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ zauzela nemačko uporište u s. Št. Lovrencu na Pohorju (sada: Lovrenc na Pohorju), je 26 a zarobljena su 44. Zaplenjena je veća količina oružja.

⚔️ 30. 8. 1944. U Vuzenici (kod Dravograda) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ napala nemačko policijsko uporište, ali je posle dvočasovne borbe, zbog jakog fortifikacijskog uređenja uporišta i zbog pristiglog pojačanja iz Dravograda, morala obustaviti dalje napade, iako je već bila prodrla u varošicu.

⚔️ 3. 9. 1944. Delovi 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ uništili fortifikacijski jako uređeno nemačko uporište Mariborsku koču (na pl. Pohorju), jačine 20 žandarma i policajaca. Posle četvoročasovne borbe poginulo je 7 članova posade a 3 člana su zarobljena (ostali su pobegli). Zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 10 pušaka.

⚔️ 12. 9. 1944. Posle jednodnevnih oštrih borbi 2. bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ zauzeo fortifikacijski dobro uređeno neprijateljsko uporište u s. Šmartnom ob Paki (kod Šoštanja), ubivši 34, ranivši 4 i zarobivši 40 neprijateljskih vojnika i zaplenivši veliku količinu oružja i opreme.

⚔️ 12. 9. 1944. U oštrim borbama 3. bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ zauzeo nemačko uporište u s. Letušu (kod Mozirja). Bataljon je istovremeno vodio borbe i protiv neprijateljske kolone koja je iz Celja nadirala u pomoć opkoljenoj posadi. Gubici neprijatelja: 8 poginulih, 12 ranjenih i 41 zarobljen. Zaplenjena je velika količina oružja i opreme.

⚔️ 15. 9. 1944. Na položajima iznad s. Zalesnika (kod Šoštanja) I. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačke kolone koja je nadirala iz Šoštanja ka s. Zavodnju. Brigada je kolonu odbacila u polazni garnizon nanevši joj gubitke od 12 mrtvih i 4 zarobljena vojnika, zaplenivši veću količinu oružja i opreme i uništivši 5 kamiona.

⚔️ 17. 9. 1944. Na položajima s. Graška Gora - s. Jager (kod Šoštanja) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačke kolone koja je iz Šoštanja nadirala dolinom r. Velunje. Brigada se pred veče, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukla na Veliku kopu (na pl. Pohorju).

⚔️ 20. 9. 1944. Kod s. Sv. Lovrenca na Pohorju 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ vodila višečasovnu oštru borbu protiv jake nemačke policijske kolone koja je napadala iz Ribnice na Pohorju. Brigada je kolonu najzad primorala da se povuče u polazni garnizon.

⚔️ 27. 9. 1944. Iznenadnim napadom 3. bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ zauzeo nemačko uporište u s. Jagaru kod Prsgerskog, zarobivši posadu, jačine 16 ljudi, koja je obezbeđvala železničku prugu Celje-Maribor i zaplenivši 19 pušaka, 2 p. mitraljeza i drugu opremu.

⚔️ 30. 9. 1944. Između železničkih stanica Brezno i Vuhred (na pruzi Maribor-Dravograd) 1. bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ uništio nemački transportni voz te zarobio 6, ranio 5 i ubio 3 nemačka vojnika.

⚔️ 1. 10. 1944. Treći bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ izvršio prepad na nemački garnizon u s. Rušama (kod Maribora). Posle dvočasovnih uličnih borbi protiv nemačke policije on je izvršio mobilizaciju radnika i rekviziciju materijala, a zatim se pod borbom povukao iz s. Ruša.

⚔️ 3. 10. 1944. Prva slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14, divizije NOVJ napala nemačka uporišta u s. Dovži, s. Turiškoj Vasi i s. Šmartnom (kod Slovenj-Gradeca). Brigada je, zbog snažnog fortifikacijskog uređenja uporišta, uspela da uništi samo nekoliko utvrđenih objekata. Ipak, sledećeg dana neprijatelj je bio prinuđen da napusti teško oštećena uporišta s. Dovže i s. Turišku Vas.

⚔️ 6. 10. 1944. Na položajima s. Sv. Danijel - s. Prevalnik - Molakov vrh (kod Šoštanja) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ i Koruški NOP odred vodili teške borbe protiv 6 konvergentnih kolona nemačkog 18. lovačkog puka -Trek- koje su nadirale na te položaje. Posle obostranih juriša, u kojima su neprijatelju naneseni gubici od 60 mrtvih i 80 ranjenih vojnika, uveče su se jedinice NOVJ, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukle na nove položaje kod s. Golavabuke (blizu Slovenj-Gradeca).

⚔️ 18. 10. 1944. Delovi 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ sukobili se s nemačkim snagama koje su preko pl. Dobrovlja i s. Loke nadirale ka Mozirju. Energičnim jurišem oni su odbacili neprijatelja i gonili ga sve do s. Loke.

⚔️ 21. 10. 1944. Iz garnizona Kamnik, Vransko, Črna i Železna Kapla nemački 28. i 17. SS policijski puk i nastavni puk -Brandenburg- otpočeli ofanzivna dejstva na slobodnu teritorija Gornje savinjske doline. U teškim petodnevnim borbama jedinice 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- i 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ, Kamniško-zasavski i Koruški NOP odred, Podoficirska škola 4. operativne zone NOV i PO Slovenije i bataljon narodne odbrane uspeli su, uz velike obostrane gubitke, da neprijatelja odbace u polazne garnizone.

⚔️ 21. 10. 1944. Na položajima s. Županje Njive - s. Črnelec - s. Nova Štifta (kod Kamnika) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačke kolone koja je iz Kamnika nadirala ka Gornjem Gradu. Brigada se 22. oktobra uveče, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukla na položaje severno od puta Nova Štifta - Gornji Grad.

⚔️ 22. 10. 1944. Na položajima s. Kališe - pl. Plešivec (blizu Kamnika) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačke kolone koja je iz Kamnika nadirala u pravcu Gornjeg Grada. Kad je uveče, uz podršku tenkova i artiljerije, neprijatelj probio njene položaje, brigada se povukla na nove položaje severno od Nove Štifte.

⚔️ 23. 10. 1944. Nemačka kolona, nadirući sa pravca Vranskog dolinom r. Savinje, probila se u dolinu r. Drete i zaposela s. Bočnu, s. Volog, s. Delce i s. Šmartno ob Dreti. Sutradan, kada je, pod pritiskom 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič-, bila primorana da se povuče, ona je spalila pomenuta sela.

⚔️ 28. 10. 1944. Na položajima kod s. Nevlja (iznad puta Kamnik-Šmartno u Tuhinju), 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. udarne divizije NOVJ vodila ogorčenu borbu protiv nemačke kolone iz Kamnika koja je nastojala da se probije u pomoć posadi u uporištu Šmartno u Tuhinju koje je napadala 13. slovenačka udarna brigada 14. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 30. 10. 1944. Na položajima s. Kavran - s. Vranja Peč 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. udarne divizije NOVJ vodile ogorčenu borbu protiv nemačkih kolona iz Kamnika. Posle višečasovne borbe neprijatelj je, uz veće gubitke, odbačen u Kamnik.

⚔️ 7. 11. 1944. U s. Blagovici i s. Krašnji (kod Domžala) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. udarne divizije NOVJ napala nemačka policijska i žandarmerijska uporišta da bi rasteretila jedinice 2. slovenačke udarne brigade -Ljubo Šercer- na Pohorju. Zbog dobrog fortifikacijskog uređenja, ona nije uspela da zauzme uporišta. Istovremeno je kod s. Trnjave 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- vodila dvodnevne teške borbe protiv nemačkog 184. landesšicen-puka i nastavnog puka -Brandenburg- koji su iz Domžala nadirali u pomoć napadnutim uporištima. Ona im je nanela znatne gubitke.

⚔️ 19. 11. 1944. Iz s. Ribnice i s. Sv. Lovrenca na Pohorju. Ruša i Slovenske Bistrice snage nemačkog 18. brdskog lovačkog puka -Trek- otpočele napad na jedinice 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. udarne divizije NOVJ na pl. Pohorju. U borbama do 27. novembra obe strane su pretrpele osetne gubitke. Brigada -Tone Tomšič-, zbog nadmoćnosti neprijatelja, prebacila se na pl. Paški Kozjak.

⚔️ 21. 11. 1944. Kod Senjorjevog doma (blizu s. Ribnice na Pohorju) 1. bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. udarne divizije NOVJ vodio borbu protiv jake nemačke kolone, nanevši joj velike gubitke. Istovremeno je i 4. bataljon na položajima kod s. Golavabuka (blizu Slovenj-Gradeca) odbacio nemačke kolone koje su nadirale iz Slovenj-Gradeca.

⚔️ 26. 11. 1944. Iz Slovenske Bistrice i s. Oplotnice delovi nemačkog 18. brdskog lovačkog puka -Trek- napali jedinice 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. udarne divizije NOVJ na položajima kod s. Sv. Trije Kralji (blizu Slov. Bistrice). Posle oštre tročasovne borbe obe neprijateljske kolone su odbačene u s. Tinje i s. Oplotnicu, uz osetne gubitke.

⚔️ 30. 11. 1944. Kod s. Resnika (blizu Vitanja) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. udarne divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačkih snaga iz Celja i nanela im znatne gubitke.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Naređenje Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 10 jula 1942 god. o postavljanju Štaba Prve proleterske udarne brigade Toneta Tomšiča

📜 Izveštaj Štaba Prve proleterske udarne brigade Tone Tomšič Glavnom štabu o zapažanjima izviđačkih patrola posle italijanske ofanzive u Notranjskoj

📜 Izveštaj instruktora Glavnog štaba od 8 avgusta 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o stanju u Drugom i Trećem bataljonu Prve proleterske udarne brigade Tone Tomšič

📜 Naređenje Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 11 avgusta 1942 god. Štabu Prve proleterske udarne brigade Tone Tomšič o promeni naziva

📜 Naređenje Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 19 avgusta 1942 god. Štabu Trećeg bataljona Prve udarne brigade Tone Tomšič za rasterećenje jedinica opkoljenih u Kočevskom Rogu

📜 Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 22 avgusta 1942 god. Štabu Prve udarne brigade Tone Tomšič za izvršenje akcija u blizini Ljubljane

📜 Naređenje Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 22 avgusta 1942 god. Štabu Prvog bataljona Prve udarne brigade Tone Tomšič za izviđanje Kočevskog Roga

📜 Izveštaj štaba Prvog bataljona Udarne brigade Tone Tomšič od 1 septembra 1942 god. o otvaranju vatre na Ljubljanu, Rudnik i Bizovik i o napadu na Zalog i tvornicu papira u Vevčama

📜 Predlog štaba Udarne brigade Tone Tomšič od 9 septembra 1942 god za postavljanje komandnog kadra u bataljonima Brigade

📜 Izveštaj Partijskog biroa Trećeg bataljona Udarne brigade Tone Tomšič od 15 novembra 1942 god. o radu Bataljonskog biroa

📜 Izveštaj štaba Trećeg bataljona Udarne brigade Tone Tomšič od 16 novembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o aktuelnim problemima u Bataljonu

📜 Izveštaj Partiskog biroa Udarne brigade Tone Tomšič od 30 decembra 1942 god. o stanju u partiskoj organizaciji Brigade

📜 Napomene politkomesara Udarne brigade Tone Tomšič od kraja januara 1943 god. uz izveštaje bataljonskih politkomesara

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 12 januara 1943 god. Štabu Udarne brigade Tone Tomšič za ostanak Brigade u sastavu Prve operativne zone-Dolenjske

📜 Izveštaj Štaba Drugog bataljona Udarne brigade Tone Tomšič od 25 januara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske o prelazu Bataljona preko pruge

📜 Izveštaj partijskog biroa 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 13. februara 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju i radu organizacije

📜 Zapovest Štaba Prve udarne brigade Tone Tomšič od 4 marta 1943 god. za napad na Metliku

📜 Izveštaj Štaba udarne brigade Tone Tomšič od 7 juna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sukobima i akcijama prilikom prelaza italijansko-nemačke granice

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije od 23 septembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi brigade Tone Tomšič kod Cerknice

📜 Izveštaj Politbiroa Prve udarne brigade Tone Tomšič od 23 septembra 1943 Centralnom komitetu KP Slovenije o stanju partiske organizacije i političkom radu brigade

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije od 30 septembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Loške i Tomšičeve udarne brigade kod Rakeka i Postojne

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 5 novembra 1943 god. Štabu Trećeg bataljona udarne brigade Tone Tomšič za sprečavanje puteva i obezbeđenje Kočevskog Roga

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 8 novembra 1943 god. Štabu Trećeg bataljona Udarne brigade Tone Tomšič za zaprečavanje puteva i obezbeđenje sektora Kočevje - Stari Log - Zaga Rog

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 20 decembra 1943 Štabu Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o stanju Prve i Trinaeste brigade

📜 Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 1. maja 1944. Štabu 14. divizije o borbi prilikom obezbeđivanja napada na rudnik Velenje

📜 Izveštaj komandanta 2. vermanšaft-bataljona od 9. maja 1944. komandi Vermanšaft-puka o aktivnosti delova 1. SNOU brigade Tone Tomšič u okolini Šoštanja i Velenja

📜 Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 18. maja 1944. Štabu 14. divizije o borbi kod Zavodnja

📜 Iz izveštaja komandira 2. čete Vermanšafta Mozirje od 26. maja 1944. o borbi protiv delova SNOU brigada Tone Tomšič i Ljubo Šercer kod Šmihela

📜 Naređenje Štaba 14. NO divizije od 10. jula 1944. Štabu I slovenačke udarne brigade Tone Tomšič da pređe na sektor Paškog Kozjaka radi upadanja u Donju Savinjsku dolinu

📜 Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 22. jula 1944. štabu 14. NO divizije o borbi u rejonu Skomarja

📜 Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 23. jula 1944. Štabu 14. NO divizije o napadu 1. bataljona na neprijateljevo uporište Sveti Jurij

📜 Relacija o napadu 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič na neprijateljevo uporište Ribnicu dostavljena 26. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije

📜 Zapovest Štaba 14. NO divizije od 3. oktobra 1944. štabovima 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič i 13. slovenačke NO brigade Mirko Bračič za rušenje pruge na odseku Slovenj Gradec - Mislinja

📜 Izveštaj sekretara Biroa SKOJ-a 1. slovenačke udarne brigade Tone Tomšič od 24. januara 1945. Politodelu 14. NOU divizije o stanju i radu ŠKOJ-a u Brigadi

📜 Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 26. januara 1945. Štabu 14. NOU divizije o borbi u rejonu Plešiveca

📜 Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 4. februara 1945. Štabu 14. NOU divizije o borbi u rejonu Laza kod Velenja

📜 Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 6. februara 1945. Štabu 14. NOU divizije o borbi na Paškom Kozjaku

📜 Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 12. februara 1945. Štabu 14. NOU divizije o borbi u rejonu Št. Andraža

📜 Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 16.februara 1945. Štabu 14. NOU divizije o borbi u rejonu Šaleka

📜 Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 25. februara 1945. Štabu 14. NOU divizije o borbi u rejonu Bevče - Št. Janž

📜 Pregled borbene aktivnosti 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 11. do 28. februara 1945. godine

📜 Pregled borbene aktivnosti 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 1. do 31. marta 1945. godine

📜 Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 2. aprila 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o neuspelom prelazu reke Save u rejonu Litije

📜 Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 12. aprila 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o borbi u rejonu Št. lija

📜 Izveštaj komandira Žandarmerijske stanice Vojnik od 14. aprila 1945. o borbi sa 1. slovenačkom NOU brigadom Tone Tomšič u rejonu Stražice

📜 Izveštaj štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 25. aprila 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o borbi u rejonu Bevška Vas

📜 Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 27. aprila 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o borbi u rejonu Lemberga

📜 Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 30. aprila 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o borbi u rejonu Št. Janža

📜 Naređenje Štaba 14. udarne divizije JA od 4. maja 1945. štabovima 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič, za napad na neprijateljevo uporište u Črni, i 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič u Žerjavu

📜 Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 8. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o borbi sa delovima 14. SS divizije u rejonu Žitare Vesi

📜 Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 19. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o borbi kod Poljane

Fotografije

Povezane odrednice

14. pešadijska divizija Isonzo Slovenska Bistrica Maribor Rekvizicija u ratu Divizija Brandenburg 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Hrvatsko domobranstvo Završne operacije u Jugoslaviji Notranjski partizanski odred Operacija Ljubljanska pokrajina 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1944. Kočevje Gorenjski partizanski odred Domžale Županja 14. slovenska divizija NOVJ Obrazovanje u oslobodilačkom ratu SKOJ Glavni štab Slovenije Črnomelj 162. pešadijska divizija (Turkestanska) 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Borbe u Sloveniji 1942. 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Slovenska udarna brigada Matija Gubec Borbe u Hrvatskoj 1943. 57. pešadijska divizija Lombardia Dolomitski partizanski odred Ljubljana Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Pljačka u ratu Jastrebarsko Metlika 14. SS divizija Galizia Ilirska Bistrica Italija u drugom svetskom ratu Novo Mesto Kamnik Istočnokoruški partizanski odred 7. slovenska udarna brigada France Prešeren Borbe u Sloveniji 1943. 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Kapitulacija Italije Josip Broz Tito 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Koruški partizanski odred 8. kordunaška divizija NOVJ Pohorski bataljon Pohorski partizanski odred 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Cerkno Karlovac 1. proleterska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Slovenije Velenje Zasede u oslobodilačkom ratu Bela garda 7. slovenski korpus NOVJ 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik Celje 13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič Borbe u Sloveniji 1945. Narodni heroji Jugoslavije