Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Pohorski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 26. 5. 1942. Između ž. stanica Radohova Vas i V. Loka 2. bataljon Pohorskog NOP odreda porušio prugu. Saobraćaj je bio obustavljen dva dana.

⚔️ 4. 6. 1942. Između ž. stanice Radohova Vas i Št. Lovrenc (kod Grosuplja) 2. bataljon Pohorskog NOP odreda porušio prugu, tako da je voz iskočio iz šina a lokomotiva se prevrnula preko nasipa.

⚔️ 28. 6. 1942. Drugi bataljon Pohorskog NOP odreda 2. grupe NOP odreda napao voz kojim su prebacivani internirci iz Ljubljane u koncentracione logore u Italiji i oslobodio preko 300 interniraca.

⚔️ 0. 10. 1943. Kod s. Češnjica (blizu Šmartna u Tuhinju), od boraca ti. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander- i Pohorskog partizanskog bataljona, formiran Pohorski NOP odred, jačine 2 bataljona [Prema nekim podacima to je bilo 28. oktobra.].

⚔️ 20. 11. 1943. U s. Vuhredu (kod Dravograda) delovi Pohorskog NOP odreda 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije spalili zgradu žel. stanice i uništili sva postrojenja, lokomotivu i 8 vagona.

⚔️ 7. 12. 1943. Na pl. Pohorju nemački 14. i 19. SS policijski puk i tri borbene grupe nemačkih vojnika otpočeli trodnevnu akciju čišćenja s ciljem da unište Pohorski NOP odred 4. (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije. Odred se, izbegavajući borbu protiv nadmoćnih nemačkih snaga, bez gubitaka izvukao iz obruča.

⚔️ 7. 1. 1944. U s. Sv. Primožu na Pohorju, od jedinica Pohorskog NOP odreda i jednog bataljona koji je operisao na sektoru Koruške, formirana 11. slovenačka NO brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije.

⚔️ 27. 6. 1944. Na Roglji (na pl. Pohorju) na osnovu naredbe Štaba 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, od Lackovog bataljona, čete 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- i čete 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- ponovo formiran Pohorski NOP odred.

⚔️ 9. 9. 1944. U s. Selnici ob Dravi (kod Maribora) 3. bataljon Pohorskog NOP odreda uništio žandarmerijsko uporište, zarobivši posadu od 15 žandarma i zaplenivši 34 puške, 3 automata i drugu opremu.

⚔️ 16. 9. 1944. Treći bataljon Pohorskog NOP odreda prepadom zauzeo neprijateljsko uporište Sv. Jurij na Kozjaku (blizu Maribora) i zaplenio 30 pušaka, 4 pištolja, 16 vojničkih uniformi i drugu opremu.

⚔️ 19. 9. 1944. Naredbom Štaba 4. operativne zone NOV i PO Slovenije Pohorski NOP odred preimenovan u Lackov NOP odred, pa se, sem jedne čete koja je ostala na pl. Pohorju, 22. septembra prebacio preko r. Drave na odsek Sv. Duh - Kozjak (blizu Maribora).

⚔️ 15. 10. 1944. Pohorska četa Lackovog NOP odreda uništila žand. st. Št. Janž (kod Maribora), zaplenivši 21 pušku, 2 automata, municiju i drugu opremu.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Sloveniji 1942. Borbe u Sloveniji 1944. Borbe u Sloveniji 1943. 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Diverzije u oslobodilačkom ratu Maribor 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Glavni štab Slovenije Ljubljana Pohorski bataljon 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Italija u drugom svetskom ratu