Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe u Sloveniji 1942.

Za ovaj pojam je pronađeno 262 hronoloških zapisa, 605 dokumenata i 44 fotografija.

Događaji

⚔️ 22. 6. 1941. Na sednici CK KPS u Ljubljani formiran GŠ NOP odreda za Sloveniju, tada nazivan i Vrhovnim štabom (Vrhovnim poveljstvom), koji se sve do. maja 1942. nalazio u Ljubljani i odatle rukovodio ustankom.

⚔️ 7. 11. 1941. Otpočele emisije radio-stanice OF (zvane -Kričač-;); Emisije su vršene ponedeljkom, sredom i petkom uveče, po 15 minuta, sve do 5. IV 1942.

⚔️ 0. 1. 1942. U -Osvobodilnoj fronti-, centralnom organu Izvršnog odbora OF, objavljena novogodišnja poslanica Osvobodilne fronte, u kojoj se ističe da slovenačkom narodu može doneti slobodu samo njegova jedinstvena oružana borba protiv fašističkih ugnjetača.

⚔️ 0. 1. 1942. Obnovljeni 3. partizanski bataljon -Ljubo Šercer- otpočeo širu aktivnost na teritoriji s. Pokojišče - s. Rakitna - s. Št. Vid - s. Kožljek (kod Cerknice) u cilju stvaranja i odbrane slobodne teritorije.

⚔️ 2. 1. 1942. VŠ NOP odreda Jugoslavije izdao uputstvo Izvršnom odboru OF Slovenije: prići širokoj mobilizaciji u NOP odrede; izvoditi akcije radi obrazovanja i proširenja slobodnih teritorija; još više raditi na učvršćenju jedinstva oslobodilačkih snaga; odbore OF sve više isticati kao organe koji će već sutra postati nosioci celokupne vlasti slovenačkog naroda.

⚔️ 5. 1. 1942. Izašao prvi broj -Partizanskog vesnika-, organa Štaba partizanskog bataljona -Ljubo Šercer-.

⚔️ 5. 1. 1942. Kod mosta blizu Ribna (kod Bleda) patrola Cankarevog partizanskog bataljona napala neprijateljsku patrolu iz sastava nemačkog 510. landesšicen-bataljona i nanela joj gubitke.

⚔️ 7. 1. 1942. Sekretar Izvršnog odbora OF Boris Kidrič uputio CK KPJ izveštaj o merama za sprovođenje direktiva CK KPJ koje se odnose na razobličavanje četništva Draže Mihailovića i na učvršćivanje jedinstva narodnih masa u borbi protiv okupatora i njegovih saradnika.

⚔️ 7. 1. 1942. U selu Dražgošama (kod Škofje Loke) nemačke snage napale dve čete Cankarevog partizanskog bataljona. Posle trodnevne borbe, u kojoj je neprijatelj pretrpeo osetne gubitke, partizani su se povukli na planinu Jelovicu. Za odmazdu, nemački okupator je selo Dražgoše sravnio sa zemljom, odrasle muškarce streljao, a žene i decu iselio.

⚔️ 10. 1. 1942. CK KPJ uputio CK KP Slovenije direktivno pismo u kome mu ukazuje na put kojim treba da idu OF i njeni terenski odbori, na neprijateljske pojave u OF i izvan nje i na potrebu da časopis -Delo- što redovnije izlazi.

⚔️ 13. 1. 1942. Na Mošenjskoj planini nemačka policijska skijaška patrola, od 50 vojnika, iznenada napala 2. četu Cankarevog partizanskog batljona, te se ova s mukom probila kroz obruč.

⚔️ 13. 1. 1942. Komandant italijanske divizije -Izonco- izdao naredbu o učestvovanju njegove divizije u ofanzivi protiv partizana, kojom je trebalo sprečiti eventualni prelaz partizanskih jedinica iz Hrvatske, na zapad.

⚔️ 15. 1. 1942. Komandant italijanskog 11. armijskog korpusa potpisao -Plan A- za borbu protiv NOP odreda u Sloveniji.

⚔️ 16. 1. 1942. U blizini s. Kožljeka (kod Cerknice) sukobila se četa 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer- sa patrolom 2. bataljona 21. graničnog sektora 11. italijanskog armijskog korpusa.

⚔️ 18. 1. 1942. U s. Otavama (kod Cerknice) jedna četa 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer- vodila borbu i odbacila oko 500 italijanskih vojnika.

⚔️ 19. 1. 1942. Musolini potpisao dekret kojim je staranje o javnom poretku u Ljubljanskoj pokrajini povereno vojnim vlastima. Dekret je stupio na snagu već sledećeg dana.

⚔️ 24. 1. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju objavio u -Slovenskom poročevalecu- Pravilnik Narodne zaštite, organizacije koja je svojim borbenim grupama obuhvatala skoro sva slovenačka sela. U Pravilniku su izneti zadaci, način organizovanja i ciljevi Narodne zaštite.

⚔️ 25. 1. 1942. U Ljubljani pripadnici VOS-a zaplenili četničku štampariju koja je štampala list -Zarja slobode-.

⚔️ 25. 1. 1942. Iz OF isključena grupa Črtomira Nagode (-Stara pravda-), koja je pokušala da razbije OF, a bila je direktno povezana sa Dražom Mihailovićem.

⚔️ 2. 2. 1942. Treći partizanski bataljon >Ljubo Šercer- izvršio prepad na ž. st. Verd (kod Vrhnike), uništio stanična postrojenja i minirao železničku prugu.

⚔️ 3. 2. 1942. Pivčanska partizanska četa razoružala stražu kod železničkog tunela u blizini s. Štanjela, na pruzi Gorica-Trst.

⚔️ 4. 2. 1942. U Ljubljani, na Bregu, studentska borbena grupa Narodne zaštite, pod vođstvom članova VOS-a, upala u zgradu finansijske kontrole i zaplenila 45 pušaka, 2170 metaka i 2 pištolja. Oružje je odmah upućeno partizanskim jedinicama.

⚔️ 6. 2. 1942. Komanda italijanskog 11. armijskog korpusa izradila plan -Primavera- za odbranu italijanskih okupacionih snaga u Sloveniji od prolećne ofanzive NOP odreda Slovenije. Planom je predviđeno napuštanje manjih garnizona i grupisanje snaga u većim garnizonima.

⚔️ 7. 2. 1942. Kod s. V. Bloka (blizu Cerknice) u borbi protiv patrole iz 2. hataljona 1. puka italijanske divizije -Granatijeri-, poginuo član CK KP Slovenije Miloš Zidanšek, narodni heroj.

⚔️ 10. 2. 1942. Delovi 2. puka italijanske divizije -Granatijeri- otpočeli napade na partizanski bataljon -Ljubo Šercer- u rejonu Logatec-Rakek-Cerknica-Borovnica, U teškim trodnevnim borbama bataljon se, po četama, prebacio na pl. Mokrec i u Lošku dolinu.

⚔️ 15. 2. 1942. U Ljubljani patrola Narodne zaštite napala stražu ispred zgrade italijanskog visokog komesarijata i ubila jednog stražara.

⚔️ 23. 2. 1942. Formiran radio-telefonski vod 2. štajerskog partizanskog bataljona.

⚔️ 24. 2. 1942. Da bi ugušile oslobodilački pokret u Ljubljani italijanske vlasti otpočele da hapse i masovno interniraju sve za oružje sposobne osobe.

⚔️ 0. 3. 1942. Od boraca Špacapanove partizanske čete i jednog dela boraca Pivčanske partizanske čete, koji su ostali u Vipavskoj dolini, formirana 1. vipavska partizanska četa.

⚔️ 11. 3. 1942. Na Jelenici (kod s. Podstenica na Kočevskom rogu) formiran 5. slovenački partizanski bataljon (nazivan i Dolenjskim partizanskim bataljonom).

⚔️ 13. 3. 1942. Kod Višnje Gore kolona italijanskih automobila, koja je pratila šefa italijanske vojne misije na putovanju iz Zagreba za Rim, upala u zasedu 3. čete 2. štajerskog partizanskog bataljona. Ubijena su dva italijanska oficira.

⚔️ 18. 3. 1942. U blizini ž. st. Škofljica (na pruzi Ljubljana - Novo Mesto), 2. i 4. četa 2. štajerskog partizanskog bataljona napale teretni voz i teško oštetile lokomotivu.

⚔️ 18. 3. 1942. Na Mokrecu (kod Ljubljane) delovi italijanske divizije -Granatijeri di Sardenja- napali deo 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer-. Iskoristivši pregrupisavanja neprijatelja, bataljon se preko Kozjih stena povukao u pravcu Zale (kod Cerknice).

⚔️ 21. 3. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao dnevnu zapovest o pripremama za opšti prolećni ustanak u Sloveniji: do maksimuma razviti političku delatnost; organizovali i mobilisati Narodnu zaštitu; u raznim centrima prikupiti hranu i oružje i što bolje naoružati jedinice.

⚔️ 23. 3. 1942. Po naređenju GŠ NOP odreda za Sloveniju, jedna četa 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer- upućena u Slovenačko primorje radi jačanja pokreta. (Ta četa je nazivana Špacapanovom partizanskom četom).

⚔️ 23. 3. 1942. U šumi blizu s. Lipoglava (kod Grosuplja) jači odred italijanske vojske izvršio napad na 2. štajerski partizanski bataljon. Posle oštre šestočasovne borbe partizani su se probili kroz obruč i time osujetili -čišćenje- tog kraja.

⚔️ 27. 3. 1942. Kod Planice (blizu Škofje Loke), nemački vojnici iznenada napali Selšku četu Cankarevog partizanskog bataljona, ali se ona, posle dvočasovne borbe, probila kroz neprijateljske položaje. Tom prilikom je poginuo član GŠ NOP odreda za Sloveniju Stane Žegar, narodni heroj.

⚔️ 29. 3. 1942. Od 1, 2. i 3. štajerskog partizanskog bataljona formirana 1. štajerska brigada (2. grupa NOP odreda). Svečani zbor brigade održan je 5. aprila 1942.

⚔️ 29. 3. 1942. U sastavu 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer- formirana minerska četa.

⚔️ 30. 3. 1942. Štab 1. štajerske brigade izdao naredbu o koncentraciji štajerskih partizanskih grupa i ponovnom formiranju 1. štajerskog partizanskog bataljona.

⚔️ 30. 3. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu o reorganizaciji slovenačkih partizanskih jedinica: o stvaranju NOP odreda i grupa NOP odreda.

⚔️ 0. 4. 1942. Posle borbi na pl. Nanosu deo boraca Pivške partizanske čete probio se prema r. Pivki, gđe je reorganizovan u Brkinsku četu, koja je uključena u 3. bataljon Notranjskog NOP odreda kao 5. četa; drugi deo te čete otišao u hrvatsku Istru, gde je kasnije poslužio kao jezgro za formiranje 5. čete 2. partizanskog bataljona -Vladimir Gortan-.

⚔️ 0. 4. 1942. Partizanska grupa iz okoline Vrhnike prerasla u Horjulsku partizansku četu, koja je uključena u 1. bataljon Notranjskog NOP odreda.

⚔️ 3. 4. 1942. Izvršni odbor OF doneo odluku o razvlašćenju veleposeda radi naknade štete koju je prouzrokovao okupator. Odluka je objavljena u -Slovenskom poročevalecu-, br. 14, od 6. aprila 1942.

⚔️ 4. 4. 1942. Kod Košane (kod Divače) patrola pivčanske partizanske čete napala karabinijersku patrolu i ubila jednog oficira i tri karabinijera.

⚔️ 5. 4. 1942. Radio-stanica OF (-Kričač-) prekinula rad zbog toga što su italijanske okupacione vlasti pokupile sve radio-prijemnike.

⚔️ 5. 4. 1942. Delegat CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije Edvard Kardelj uputio Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu pismo u kome ga obaveštava o stanju NOP-a u Sloveniji.

⚔️ 6. 4. 1942. Štab 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer- izdao naredbu o logorskom redu i uputstva o borbenim dejstvima u različitim situacijama.

⚔️ 9. 4. 1942. Na području Vrhnika-Rovte-Horjul formirana Severna pogranična partizanska četa, čije je jezgro činio deo ljudstva iz 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer-.

⚔️ 11. 4. 1942. Kod Blatnog klanca tblizu Trebnja) italijanske jedinice napale 3. četu 2. bataljona 2. grupe NOP odreda. Iznenađena, četa se pod borbom, preko otkrivenog i tučenog prostora, povukla. Obe strane su pretrpele znatne gubitke.

⚔️ 11. 4. 1942. U Mariboru nemačke vlasti streljale 30 rodoljuba.

⚔️ 13. 4. 1942. Na Tolstem vrhu (kod Vranskog) ponovo sakupljen I. štajerski partizanski bataljon, koji je posle brežičkog marša (1941. god.) bio podeljen na grupe.

⚔️ 14. 4. 1942. U s. Zgornjem Brniku (kod Cerklja) Kokrška partizanska četa ubila tri nemačka vojnika i dva izdajnika. Za odmazdu, nemačke vlasti streljale 50 rodoljuba.

⚔️ 16. 4. 1942. Formiran Južnodolenjski partizanski bataljon (kasnije: 2. bataljon Notranjskog NOP odreda). Jezgro mu je činila partizanska grupa iz partizanskog bataljona -Ljubo Šercer- koju je Pokrajinski štab doveo sa Mokreča u predeo oko Kočevja da bi omasovio ustanak u tom kraju.

⚔️ 18. 4. 1942. Italijanski vojnici iz Stične, Trebnja, St. Vida, Višnje Gore i Ljubljane napali partizanski logor u s. Bojanskom Borštu (kod Stične) gde se nalazilo nekoliko četa 2. grupe NOP odreda.

⚔️ 18. 4. 1942. Na pl. Nanosu jake italijanske snage napadale Pivčansku i Špacapanovu partizansku četu. Borbe su trajale sve do 21. aprila. Čete su uspele da se po grupama probiju kroz neprijateljske položaje.

⚔️ 19. 4. 1942. Na Majoru (kod Čabra) 3. četa 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer- iz zasede napala automobilsku kolonu i uništila 4 kamiona u kojima je poginulo 25 a ranjeno 28 karabinijera.

⚔️ 21. 4. 1942. Kod s. Okroglog (blizu Kranja) nemački vojnici, posle dvodnevnih teških borbi, uništili grupu od 13 boraca Kokrške partizanske čete.

⚔️ 22. 4. 1942. U rejonu Loški potok - s. Prezid - s. Čabar (blizu Ribnice) od 3. čete 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer-, formiran partizanski bataljon -Miloš Zidanšek-.

⚔️ 22. 4. 1942. Delegat CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ i vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu izveštaj o razvoju NOB-a u Sloveniji, ističući narastanje NOB-a u Štajerskoj, o preduzetim merama za širenje NOB-a u Koruškoj, u radu i uticaju Partije i OF u Ljubljani.

⚔️ 23. 4. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu o tumačenju -Pravilnika narodne zaštite- od 24. januara 1942.

⚔️ 24. 4. 1942. Štab 3. grupe NOP odreda Slovenije izdao naredbu o formiraju Dolenjskog i Notranjskog NOP odreda.

⚔️ 28. 4. 1942. Jedinice 1. štajerskog partizanskog bataljona izvršile napad na rudnik u Trbovlju i nanele veliku štetu rudničkim postrojenjima.

⚔️ 29. 4. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu o opštem jačanju ustanka u Sloveniji i, u vezi s tim, dao zadatke štabovima grupa NOP odreda.

⚔️ 29. 4. 1942. Naredbom Štaba 3. grupe slovenačkih NOP odreda, od Proleterske patrole i najhrabrijih boraca 3. grupe NOP odreda, formirana Proleterska udarna četa.

⚔️ 30. 4. 1942. Naredbom GŠ NOP odreda za Sloveniju dopunjene ranije odredbe o Narodnoj zaštiti i data nova uputstva u vezi sa novonastalom situacijom.

⚔️ 30. 4. 1942. Jedinice 2. bataljona Notranjskog NOP odreda otpočele akciju za oslobođenje Kočevskog. Jedna patrola tog bataljona oslobodila Brod na Kupi.

⚔️ 0. 5. 1942. Formirana kozjanska četa. Štab 1. štajerskog partizanskog bataljona odmah ju je uputio na sektor Kozjanskog radi omasovljenja ustanka.

⚔️ 0. 5. 1942. Od grupe 4. bataljona Dolenjskog NOP odreda i partizana iz Bele krajine formirana Belokrajinska četa.

⚔️ 0. 5. 1942. U Dolenjskoj izašao prvi broj -Dolenjskog partizana-, organa Dolenjskog NOP odreda.

⚔️ 6. 5. 1942. U duhu naređenja GŠ NOP odreda za Sloveniju, Štab 2. grupe NOP odreda izdao Štabu 1. štajerskog partizanskog bataljona naredbu da u Štajerskoj organizuje prihvat jedinica 2. grupe NOP odreda.

⚔️ 7. 5. 1942. Povodom odluke italijanskih vlasti (od 24. aprila 1942.) o streljanju talaca, GŠ NOP odreda za Sloveniju objavio u -Slovenskom poročevalecu- br. 19 od 12. maja 1942. i posebnim lecima koji su rastureni u Ljubljanskoj pokrajini izjavu o merama protiv italijanskog sistema terora nad slovenačkim narodom.

⚔️ 7. 5. 1942. Na položajima Ključ - s. Skodlar - Hrib (kod Ljubljane) delovi divizije -Granatijeri di Sardenja- napali Horjulsku četu 1. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer-. Posle teških dvodnevnih borbi, u kojima su italijanski vojnici imali 35 mrtvih i 82 ranjena, partizanske snage su se povukle na područje pl. Kožljeka.

⚔️ 7. 5. 1942. U tesnacu Pekel (kod Kočevja) 3. četa 2. bataljona Notranjskog NOP odreda, u zasedi, sačekala italijansku kolonu od 35 kamiona, 3 tenka i 40 motocikla i primorala je da se vrati. Za odmazdu, italijanski vojnici spalili 4 sela.

⚔️ 8. 5. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao Štabu 2. grupe NOP odreda uputstvo o reorganizovanju jedinica na teritoriji Štajerske.

⚔️ 9. 5. 1942. Između ž. st. Zagorje i ž. st. Breg (između Litije i Trbovlja) 3. četa 1. štajerskog partizanskog bataljona porušila železničku prugu. Saobraćaj je bio prekinut oko 8 časova.

⚔️ 9. 5. 1942. Na Blatnom klancu (kod Trebnja) Štab 3. grupe NOP odreda reorganizovao dolenjske partizanske jedinice; formirao Dolenjski NOP odred i odredio štabove bataljona.

⚔️ 9. 5. 1942. Na osnovu uputstva VŠ NOP i DV Jugoslavije, GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao opštu direktivu za stvaranje i odbranu slobodne teritorije.

⚔️ 11. 5. 1942. Kod Sv. Urha (blizu Ljubljane) otpočelo formiranje prve belogardističko-četničke grupe, koja je kasnije prerasla u Legiju smrti. Grupa je 17. maja krenula u Dolenjsko.

⚔️ 12. 5. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu da se sakriveno oružje i vojna oprema bivše jugoslovenske vojske predaju partizanskim jedinicama.

⚔️ 12. 5. 1942. Štab 3. grupe NOP odreda izdao naredbu o zabrani seče šume za okupatora.

⚔️ 12. 5. 1942. Pod pritiskom 3. bataljona -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda, italijanski vojnici napustili Stari Trg, Sledećeg dana je oslobođena cela Loška dolina i stvorena velika slobodna teritorija u Notranjsko.

⚔️ 13. 5. 1942. Treći bataljon -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda oslobodio Stari Trg.

⚔️ 13. 5. 1942. Štab 3. bataljona -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda izdao naredbu o preuzimanju vlasti na oslobođenoj teritoriji Loške doline i ukidanju svih naredbi i zakona italijanskog okupatora.

⚔️ 15. 5. 1942. U s. Loškom Potoku kod Ribnice formirana belogardistička grupa. (Nju je 17. maja razoružao 3. bataljon -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda).

⚔️ 15. 5. 1942. Prva četa 1. bataljona -Ljubo Šercer- Notranjskog NOP odreda napala italijansko uporište Ig, ali se morala povući zbog snažne intervencije italijanskih oklopnih snaga iz Ljubljane.

⚔️ 15. 5. 1942. U Notranjskoj izašao prvi broj lista -Glas partizanov-, organa Štaba 3. grupe NOP odreda Slovenije.

⚔️ 17. 5. 1942. Izvršni odbor Slovenije doneo Odluku o uspostavljanju narodne vlasti na oslobođenoj teritoriji.

⚔️ 17. 5. 1942. Vodeći borbe za proširenje slobodne teritorije u dolini r. Iške, 1. bataljon Notranjskog NOP odreda zauzeo Ig (kod Ljubljane) i mnoga okolna sela. Ali je u petodnevnim borbama protiv jakih delova italijanske divizije -Granatijeri di Sardenja- bio prinuđen da napusti zauzeta sela i da se povuče na planinski masiv Krim-Mokreč, nanevši italijanskim jedinicama velike gubitke.

⚔️ 17. 5. 1942. Prvi bataljon Notranjskog NOP odreda -Ljubo Šercer-, sa Proleterskom udarnom četom, proširio slobodnu teritoriju preko Ljubljanskog barja, sve do Ljubljane.

⚔️ 18. 5. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju i Izvršni odbor OF otišli iz Ljubljane na oslobođenu teritoriju.

⚔️ 18. 5. 1942. Delegat CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ i vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu izveštaj o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji, o merama rukovodstva NOP-a Slovenije radi jačanja oružane borbe u Gorenjskoj i Štajerskoj i o potrebi za objedinjavanjem dejstava partizanskih jedinica Slovenije i Hrvatske.

⚔️ 19. 5. 1942. Uporište Ljubno (kod Mozirja) napale 2. i 3. četa 1. štajerskog partizanskog bataljona. One su tom prilikom zapalile žand. st. i zaplenile 25 pušaka, 1 automat, 3 pištolja i veću količinu municije.

⚔️ 19. 5. 1942. Po naređenju GŠ NOP odreda za Sloveniju otpočeo pokret 2. grupe NOP odreda preko nemačko-italijanske demarkacione linije, radi prebacivanja u Štajersku.

⚔️ 20. 5. 1942. Kod s. Rašice (blizu V. Lašča) 2. četa 5. bataljona Notranjskog NOP odreda napala iz zasede i naterala u bekstvo jači odred italijanskih vojnika. I jedna i druga strana pretrpele su znatne gubitke.

⚔️ 20. 5. 1942. U Ljubljani izašao prvi broj lista -Slovenska revolucija-, organa katolika u OF Slovenije.

⚔️ 21. 5. 1942. Kod s. Janča (blizu Litije) pokušavajući da se preko Save prebaci u Štajersku, vodila 2. grupa NOP odreda teške borbe s jakim nemačkim policijskim i žandarmerijskim snagama. Grupa je sutradan bila prinuđena da se vrati na italijansku okupiranu teritoriju.

⚔️ 21. 5. 1942. U Ljubljani italijanske vlasti streljale organizacionog sekretara CK KP Slovenije Tona Tomšiča, narodnog heroja.

⚔️ 22. 5. 1942. Jake italijanske snage otpočele napad na oslobođenu teritoriju u okolini s. Iga (kod Ljubljane). Partizanski bataljon -Ljubo Šercer- i delovi Notranjskog NOP odreda prihvatili borbu, naneli neprijatelju velike gubitke i povukli se iz ravnice.

⚔️ 22. 5. 1942. Delegat CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ i vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu izveštaj o prerastanju partizanskih akcija na području Slovenije okupirane od fašističke Italije u opšti narodni ustanak i o pojavi belogardistićkih oružanih grupa.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Članak druga Borisa Kidriča u Osvobodilnoj fronti od sredine januara 1942 god. o snazi i osnovnim zadacima Osvobodilne fronte

📜 Osvobodilna fronta od sredine januara 1942 god. o karakteru buduće slovenačke narodne vojske

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 1 januara 1942 god. Centralnom komitetu KP Slovenije o ishodu Druge neprijateljske ofanzive i uslovima bržeg razmaha oslobodilačke borbe u Sloveniji

📜 Poslanica Osvobodilne fronte slovenačkom narodu povodom nove 1942 godine

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 2 januara 1942 god. Izvršnom odboru Osvobodilne fronte slovenačkog naroda o opštoj vojno-političkoj situaciji posle Druge neprijateljske ofanzive i uputstvo o radu na širem i bržem razmahu oslobodilačke borbe u Sloveniji

📜 Objava nemačkog generallajtnanta Rösener-a od 3 januara 1942 god. o streljanju trideset i šest talaca, pripadnika Narodno-oslobodilačkog pokreta

📜 Izveštaj komande italijanske divizije Isonzo od 5 januara 1942 god. o partizanskom napadu kod Kamnog Potoka

📜 Izveštaj Slovenskog poročevalca od 6 januara 1942 god. o borbama Cankarevog bataljona u Poljanskoj i Selškoi Dolini drugom polovinom decembra 1941 godine

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 6 januara 1942 god. o streljanju deset talaca u Mariboru

📜 Izveštaj žandarmeriske stanice u Radovljici od 6 januara 1942 god. komandantu angažovanih snaga Južne Koruške o napadu na vod nemačkih vojnika kod Ribna

📜 Izveštaj Borisa Kidriča, sekretara Izvršnog odbora Osvobodilne fronte, Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije od 7 januara 1942 god. o političkoj situaciji u Sloveniji

📜 Izveštaj komande karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa od 7 januara 1942 god. o situaciji u Ljubljanskoj pokrajini

📜 Izveštaj nemačkog komandanta žandarmerije za Južnu Korušku od 7 januara 1942 god. o partizanskim akcijama i događajima tokom decembra 1941 u Gorenjskoj

📜 Izveštaj Komande 2. armije od 7. januara 1942. Generalštabu kopnene vojske o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji

📜 Partizanski vestnik od 8 januara 1942 god, o liku partizana

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 10 januara 1942 god. Centralnom komitetu KP Slovenije

📜 Pismo Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije Centralnom komitetu Komunističke partije Slovenije od 10 januara 1942 godine

📜 Naredba komandanta Trećeg partizanskog bataljona Ljubo Šercer od 10 januara 1942 god. o imenovanju komandira i političkih delegata vodova

📜 Izveštaj načelnika Generalštaba kopnene vojske od 10. januara 1942. načelniku Glavnog generalštaba o inspekciji trupa u Sloveniji i Hrvatskoj

📜 Partizanski vestnik od 11 januara 1942 god. o obezbeđenju partizanskih jedinica od neprijateljske špijunaže

📜 Izveštaj Slovenskog poročevalca o borbama Cankarevog bataljona u Poljanskoj Dolini i Dražgošama u periodu od 25 decembra 1941 god. do 11 januara 1942 godine

📜 Naređenje komandanta italijanske pešadiske divizije Isonzo od 13 januara 1942 god. za saradnju divizije u Drugoj neprijateljskoj ofanzivi protiv NOV

📜 Plan A komande Jedanaestog armiskog korpusa od 15 januara 1942 god. za borbu protiv narodnooslobodilačkih partizanskih odreda u Ljubljanskoj pokrajini

📜 Uputstvo komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 16 januara 1942 god. podređenim jedinicama o načinu upotrebe artiljerije u borbi protiv partizanskih jedinica

📜 Dekret Benita Musolinija od 19 januara 1942 god. o preuzimanju nadzora nad javnim redom od strane vojnih vlasti

📜 Naredba komandanta Trećeg partizanskog bataljona Ljubo Šercer od 22 januara 1942 god. o imenovanju komandira, političkih komesara i političkih delegata u bataljonu

📜 Izveštaj žandarmeriskog okruga Trbovlje od 22 januara 1942 god. komandantu žandarmerije za Donju Štajersku o partizanskom napadu na rudnička postrojenja u Hrastniku i o uništenju jedne grupe Prvog štajerskog partizanskog bataljona

📜 Uputstvo Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 24 januara 1942 god. terenskim odborima Osvobodilne fronte, odredima Narodne zaštite i partizanskim jedinicama o merama za sprečavanje širenja belogardističke propagande

📜 Pravilnik Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 24 januara 1942 god. o organizaciji i zadacima Narodne zaštite

📜 Izveštaj Slovenskog poročevalca od 24 januara 1942 god. o borbi kod Dražgoša. Bezuljaka i Otava i o akcijama u Ljubljani

📜 Izveštaj komandanta žandarmeriskog okruga u Radovljici od 25 januara 1942 god. komandantu žandarmerije za Južnu Korušku o situaciji u okrugu Radovljica

📜 Izveštaj nemačkog Štaba za vezu pri Komandi 2. italijanske armije od 26. januara 1942. o gledištima komandanta ove armije za likvidiranje glavnih ustaničkih žarišta na teritoriji Jugoslavije 

📜 Izveštaj Slovenskog poročevalca od 31 januara 1942 god. o borbi Cankarevog bataljona protiv nemačkih okupatora na Dražgošama

📜 Izveštaj nemačkog komandanta žandarmerije za Južnu Korušku od 31 januara 1942 god. o partizanskim akcijama i događajima u januaru 1942 u Gorenjskoj

📜 Izveštaj karabinjerske stanice Ljubljana-okolina od 2 februara 1942 god. o napadu Trećeg partizanskog bataljona Ljubo Šercer na stanicu Verd

📜 Izveštai komande Jedanaestog armiskog korpusa od 5 marta 1942 god. komandi Druge armije o partizanskom napadu na stanicu Verd i operacijama italijanskih jedinica od 2 do 22 februara 1942 godine

📜 Plan Primavera komande Jedanaestog armiskog korpusa od 6 februara 1942 god. za odbranu italijanskih okupacionih snaga u Sloveniji od prolećne ofanzive narodnooslobodilačkih partizanskih odreda

📜 Izveštaj komande Jedanaestog armiskog korpusa od 6 februara 1942 god. o napadu Trećeg partizanskog bataljona Ljubo Šercer na železničku stanicu Verd

📜 Izveštaj komande karabin:era Jedanaestog armiskog korpusa od 7 februara 1942 god. o situaciji u Ljubljanskoj pokrajini

📜 Zapovest štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona za 8 februar 1942 godine

📜 Zapovest štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona za 9 februar 1942 godine

📜 Obaveštenje Slovenskog poročevalca od 14 februara 1942 god. o smrti komandanta Trećeg partizanskog bataljona Ljubo Šercer i člana CK KPS Miloša Zidanšeka

📜 Izveštaj Slovenskog poročevalca od 14 februara 1942 god. o akciji Narodne zaštite na stanicu finansiske kontrole u Ljubljani

📜 Izveštaj komandanta italijanske teritorijalne odbrane u Udinama od 19 februara 1942 god. o akcijama Pivčanske čete u Slovenačkom Primorju

📜 Zapovest štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona za 23 februar 1942 godine

📜 Naredba komande italijanske divizije Granatieri di Sardegna od 23 februara 1942 god. podređenim jedinicama o načinu vršenja racija i pretraživanja u Ljubljani

📜 Izveštaj nemačkog komandanta žandarmeriskog okruga u Radovljici od 24 februara 1942 god. komandantu žandarmerije za Južnu Korušku o situaciji u okrugu Radovljica

📜 Izjava Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 28 februara 1942 god. povodom italijanskog fašističkog terora protiv slovenačkog stanovništva

📜 Zapovest štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona krajem marta 1942 god. o reorganizaciji bataljona u Prvu štajersku brigadu

📜 Okružnica komande Druge talijanske armije od 1 marta 1942 god. o načinu vođenja borbe protiv partizanskih odreda i postupanju sa stanovništvom

📜 Izveštaj Slovenskog poročevalca od 2 marta 1942 god. o napadu patrole Narodne zaštite na stražu kod ulaza u zgradu italijanskog Visokog komesarijata u Ljubljani i postupku italijanske vojske prema stanovništvu

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 6 marta 1942 god. o streljanju deset talaca povodom napada na dvojicu nemačkih vojnika

📜 Pismo Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije komandantu Drugog štajerskog partizanskog bataljona od 12 marta 1942 god. o pripremama za prolećnu partizansku aktivnost i širenje ustanka

📜 Izveštaj komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 13 marta 1942 god. komandi Druge armije o građenju žičanih prepreka oko Ljubljane, vršenju racija u Ljubljani i napadu na kolonu šefa italijanske vöjne misije pri vladi NDH

📜 Izjava Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije od 17 marta 1942 god. povodom streljanja nevinih ljudi zbog napada na most kod Preserja 4 decembra 1941 godine

📜 Izveštaj komande italijanske divizije Granatieri di Sardegna od 19 marta 1942 god. komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Mokrec

📜 Zapovest Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije od 21 marta 1942 god. o pripremama za opšti ustanak u Sloveniji

📜 Izveštaj Komande divizije »Granatijeri di Sardenja« od 22. marta 1942. Komandi 11. armijskog korpusa o čišćenju zone Mokrec

📜 Izveštaj visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu od 24 marta 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova u Rimu o političkoj situaciji

📜 Izveštaj štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona od 25 marta 1942 godine

📜 Izveštaj štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona od 26 marta 1942 god. o borbi kod Lipoglava

📜 Zapovest Prvog štajerskog partizanskog bataljona za 27 mart 1942 godine

📜 Izveštaj komande karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa od 28 marta 1942 god. o načinu vršenja pretresa i racija u Ljubljani

📜 Izveštaj Edvarda Kardelja od 29 marta 1942 god. sekretaru CK KPJ i Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji

📜 Pismo Edvarda Kardelja od 29 marta 1942 god. drugu Titu o situaciji u Sloveniji

📜 Naredba komandanta Trećeg partizanskog bataljona Ljubo Šercer od 29 marta 1942 god. o osnivanju minerske čete i organizaciji života u logoru

📜 Naredba štaba Prve štajerske partizanske brigade od 30 marta 1942 god. o koncentraciji štajerskih partizanskih grupa i ponovnom formiranju Prvog štajerskog partizanskog bataljona

📜 Izveštaj štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona od 30 marta 1942 god. o izvršenim diverzijama na železničke i telefonske linije u vremenu od 20 do 29 marta 1942 godine

📜 Objava nemačkog generallajtnanta Rösener-a od 31 marta 1942 god. o streljanju dvadeset talaca u Begunjama

📜 Izvod iz izveštaja Komande 2. armije od 31. marta 1942. Generalštabu kopnene vojske o operativnoj delatnosti podređenih jedinica u prvoj polovini marta

📜 Odluka Izvršnog odbora Osvobodilne fronte slovenačkog naroda od 3 aprila 1942 god. o razvlašćenju tuđih veleposeda radi naknade štete koju je prouzrokovao okupator

📜 Objašnjenje zapovesti Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 3 aprila 1942 god. za pretstojeću prolećnu partizansku ofanzivu

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 3 aprila 1942 god. o streljanju trideset talaca u Mariboru

📜 Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 4 aprila 1942 god. o reorganizaciji slovenačkih partizanskih jedinica u odrede i grupe odreda

📜 Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 4 aprila 1942 god. o postavljanju štabova grupa odreda

📜 Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 4 aprila 1942 god. štabu Druge grupe odreda o organizaciji i zadacima grupe

📜 Izveštaj komande tršćanske grupe karabinjera od 5 aprila 1942 god. o partizanskim napadima na italijanske oficire kod Ambrožiča, blizu Košane

📜 Naredba štaba bataljona Ljubo Šercer od 6 aprila 1942 god. o logorskom redu i uputstva za borbena dejstva u različitim situacijama

📜 Naređenje Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 7 aprila 1942 god. štabu Treće grupe odreda o zadacima grupe u planu jačanja ustanka

📜 Naređenje Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 7 aprila 1942 god. štabu Treće grupe odreda o zadacima u cilju stvaranja slobodne teritorije

📜 Naredba štaba bataljona Ljubo Šercer od 9 aprila 1942 god. o osnivanju Severne pogranične čete

📜 Zapovest žandarmeriskog načelstva u Kranju od 9 aprila 1942 god. povodom napada na graničnu stražu u St. Ožbaltu

📜 Pismo druga Edvarda Kardelja Ivi Ribaru-Loli od 11 aprila 1942 godine

📜 Objava šefa civilne uprave za Donju Štajersku od 11 aprila 1942 god. o streljanju trideset talaca u Mariboru

📜 Uputstvo Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije štabu Prve grupe odreda od 12 aprila 1942 god. za reorganizaciju odreda

📜 Izveštaj žandarmeriske stanice u Begunjama od 14 aprila 1942 god. žandarmeriskom okrugu u Radovljici o manifestacijama slovenačkog stanovništva na okupatorskom gubilištu u Dragi, u Gorenjskoj

📜 Objava nemačkog generallajtnanta Rösener-a od 17 aprila 1942 god. o streljanju pedeset talaca u Begunjama

📜 Telegram komandanta grupe karabinjera u Gorici od 19 aprila 1942 god. grupi karabinjera u Ljubljani o borbi na Nanosu

📜 Naređenje Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 20 aprila 1942 god. štabu Druge grupe odreda o reorganizaciji jedinica na području grupe i pripremama za prebacivanje u Štajersku

📜 Izveštaj zamenika komesara javne bezbednosti Tršćanske pokrajine od 20 aprila 1942 god. tršćanskom prefektu o borbi na Nanosu u Slovenačkom Primorju

📜 Izveštaj Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 21 aprila 1942 god. o borbi kod Blatnog Klanca kod Trebnjeg, napadu na Zužemberk i rezultatima rada Drugog bataljona Druge grupe odreda

📜 Objava nemačkog generallajtnanta Rösener-a od 21 aprila 1942 god. o hapšenju pedeset porodica u opštinama Jesenice, Javornik i Koroška Bela

📜 Izveštaj štaba Druge grupe slovenačkih partizanskih odreda od 22 aprila 1942 god. o borbi kod Bojanskog Boršta

📜 Naređenje štaba Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 22 aprila 1942 god. komandantu Južnodolenjskog bataljona za preformiranje Četvrte čete i rušenje ceste Kočevje-Brod na Kupi

📜 Naredba bataljona Miloš Zidanšek od 22 aprila 1942 god. o organizaciji bataljona i logorskom redu

📜 Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Edvarda Kardelja od 23 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o rasplamsavanju oslobodilačke borbe u Sloveniji i njenom odrazu na susedne krajeve

📜 Pismo druga Edvarda Kardelja drugu Titu od 23 aprila 1942 godine 134 Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 23 aprila 1942 god. o tumačenju pravilnika Narodne zaštite

📜 Pismo politkomesara Prve grupe odreda štabu Drugog bataljona Prve grupe odreda od 24 aprila 1942 god. o imenovanju četnih komandi i štaba bataljona

📜 Izveštaj štaba Druge grupe odreda Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije od 24 aprila 1942 god. o razlozima formiranja Prve štajerske brigade

📜 Naredba štaba Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 24 aprila 1942 god. o formiranju Dolenjskog i Notranjskog odreda i Proleterske udarne patrole i o nekim merama za pooštrenje borbe protiv okupatora

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Štampa u ratu Boris Kidrič 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar 2. štajerski partizanski bataljon Dolenjski partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1942. Operacija Ljubljanska pokrajina 14. pešadijska divizija Isonzo Italijanski zločini u Jugoslaviji Edvard Kardelj Loški partizanski odred Sanitet u ratu 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Kranj Italija u drugom svetskom ratu Kokrški partizanski odred Gorenjski partizanski odred Dolomitski partizanski odred Streljanja u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Kočevje Borbe u Hrvatskoj 1942. 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna Četnici u drugom svetskom ratu Kominterna Bolnice u oslobodilačkom ratu Mario Roatta Trbovlje Osvobodilna fronta Nemački zločini u Jugoslaviji Glavni štab Slovenije Narodni heroji Jugoslavije Zasede u oslobodilačkom ratu Ustanak u Sloveniji 1941. Ljubljana Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Nova Gorica 11. italijanski armijski korpus Centralni komitet KPJ Krški partizanski odred Savinjski partizanski odred Bela garda Celje Deca u ratu Kočevski partizanski odred Slovenski poročevalec Erwin Rösener Avijacija u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1942. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Vermaht u Jugoslaviji Novo Mesto 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Josip Broz Tito Borbe u Sloveniji 1943. 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Žene u ratu Metlika Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Maribor 1. štajerska partizanska brigada Komunistička partija Slovenije Škofja Loka Operacija Trio 1. štajerski partizanski bataljon Vrhovni štab NOVJ Soški partizanski odred Cankarjev bataljon Partizanska taktika Krimski partizanski odred Slovenska udarna brigada Matija Gubec Notranjski partizanski odred