Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Borbe u Hrvatskoj 1942.

Za ovaj pojam je pronađeno 980 hronoloških zapisa, 2656 dokumenata i 96 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 1. 1942. VŠ NOP odreda Jugoslavije uputio GŠ NOP odreda za Hrvatsku direktivu u vezi sa razvojem NOB-a u Hrvatskoj. Direktivom je celo područje Hrvatske podeljeno na četiri operativne zone i svakoj zoni je orijentirno određen broj NOP odreda. VŠ je naredio: partizanska dejstva proširiti na celu teritoriju Hrvatske; glavnim snagama dejstvovati na komunikacijama; pojačati rad na učvršćenju NOP odreda; više politički raditi u jedinicama i s narodom; ne primati frontalne borbe; veće napore ulagati u uvlačenje hrvatskog stanovništva u partizanske jedinice.

⚔️ 0. 1. 1942. VŠ NOP odreda Jugoslavije i CK KPJ uputili CK KPH i GŠ NOP odreda za Hrvatsku direktivu: od sitnijih akcija preći na koordinirane akcije nekoliko partizanskih jedinica radi osvajanja oružja i municije, u koju svrhu iskoristiti i nezadovoljstvo u jedinicama NDH; proširiti slobodnu teritoriju u Lici i Kordunu; narodu objašnjavati izdajničku ulogu Vladimira Mačeka i Ante Pavelića NO; odbore ne opterećivati vojnim zadacima; čuvati kadrove; prikupiti oko 300 najboljih boraca iz Hrvatske koji bi u datom momentu ušli u sastav 1. proleterske NOU brigade.

⚔️ 0. 1. 1942. Sekretar operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH Vladimir Popović uputio Centralnom komitetu KPJ pismo u kome ga obaveštava o uspjesima Sinjskog, Solinskog i Livanjskog NOP odreda i o pogoršanoj situaciji u kninskom srezu.

⚔️ 0. 1. 1942. Formiran SK KPH za Ogulin, koji je obuhvatao partijske organizacije u selima Dubravama, Gomirju, Vitunju i Drežnici.

⚔️ 0. 1. 1942. U Kastvu (kod Rijeke) formiran odbor NOF-a, sa 4 rejonska odbora.

⚔️ 0. 1. 1942. U Vojniću održana konferencija predstavnika svih sreskih odbora NOF-a na Kordunu (Vojnića, Veljuna, Vrginmosta i Slunja) i delegata partizanskih jedinica, na kojoj je izabran Okružni odbor NOF-a za Kordun.

⚔️ 0. 1. 1942. U Kordunu ustaše popalile oko 2000 kuća u selima Prkosi, Moravci, Sjeničak, G. i D. Sjeničak, Dugo Selo, Stipan, Šljivovac, V. i M. Trepča, Ostrožin, Kirin i Bović.

⚔️ 0. 1. 1942. U s. Graduši održana prva sreska konferencija delegata seoskih (mesnih) NO odbora sreza Petrinja, na kojoj su izabrani predsednici opštinskih NO odbora i predsednik SNO odbora.

⚔️ 0. 1. 1942. Partijska organizacija u Rijeci po celom gradu ispisala antifašističke parole na italijanskom jeziku, sa znakom srpa i čekića.

⚔️ 1. 1. 1942. U Baniji izišao prvi broj lista -Vijesnik Nacionalno-oslobodilačke fronte za Baniju-.

⚔️ 3. 1. 1942. Na planini Papuku ustaše popalile i opljačkale sela Gornji Vrhovce, Kantarovce, Kruševo, Šušnjare, Cicvare, Grđevicu, Bjelajce i druga i pri tome žive ljude bacali u vatru.

⚔️ 3. 1. 1942. Između s. Bilog Briga i s. Vagnja (na putu Sinj-Livno) Kamešnička partizanska četa napala italijanski autobus i 4 kamiona i zarobila 10 italijanskih vojnika.

⚔️ 5. 1. 1942. Kod Plasa (na pruzi Ogulin-Rijeka) 2. bataljon Primorsko-goranskog NOP odreda izvršio diverziju, te je saobraćaj obustavljen 20 časova.

⚔️ 6. 1. 1942. U zaseoku Grulovićima (kod Kistanja), po odluci OK KPH za severnu Dalmaciju, od partizanskih udarnih grupa u Bukovici i novodošlih boraca formiran Bukovički NOP odred. [U izveštaju Štaba Dalmatinskog NOP odreda od 19. III 1942. taj odred se naziva Bukovičkom partizanskom četom.]

⚔️ 6. 1. 1942. U s. Rudenici (opština D. Primišlje) formiran seoski NO odbor.

⚔️ 7. 1. 1942. U s. Koritima (kod Knina), po odluci PK KPH za Dalmaciju, od ustanika iz s. Kovačića i novodošlih boraca formiran Kninski NOP odred.

⚔️ 12. 1. 1942. Delovi Kordunaškog NOP odreda zauzeli Vojnić. Zarobljeno 410, poginulo 30 i ranjeno 37 domobrana. Zaplenjeno: 6 mitraljeza, 14 p. mitraljeza, 350 pušaka, 3 minobacača i 35.000 metaka.

⚔️ 12. 1. 1942. Između Plasa i Meje (na železničkoj pruzi Ogulin-Rijeka) jedinice 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda napale neprijateljski transportni voz i uništile lokomotivu i nekoliko vagona.

⚔️ 13. 1. 1942. Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku imenovan Štab Slavonskog partizanskog bataljona.

⚔️ 13. 1. 1942. Delovi Sinjskog NOP odreda napali žand. st, u s. Muću (kod Sinja) i posle šestočasovne borbe zauzeli Opštinu, Poštu, Finansijsku upravu i žand. stanicu. U podne su partizani mesto napustili.

⚔️ 13. 1. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku izdao naredbu br, 4: o prijavljivanju dobrovoljaca za 1. proletersku NOU brigadu.

⚔️ 15. 1. 1942. CK KPH izdao proglas narodima Hrvatske: poziva ih da se, sa svim ostalim slobodoljubivim narodima, odlučno bore protiv fašističkih okupatora.

⚔️ 15. 1. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku izdao Štabu Primorsko-goranskog NOP odreda uputstvo o regulisanju odnosa sa OK KPH za Hrvatsko primorje i o rešavanju tekućih zadataka.

⚔️ 15. 1. 1942. U Splitu pripadnici NOP-a ubili Antonija Hofmana, funkcionara fašističke stranke u tom mestu, koji je mučio uhapšene komuniste i rodoljube.

⚔️ 15. 1. 1942. Na železničkoj pruzi Ogulin-Rijeka (između Plasa i Zlobina), delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda uništili lokomotivu i nekoliko vagona, te je saobraćaj bio obustavljen 15 časova.

⚔️ 17. 1. 1942. U Vojniću formiran Okružni NO odbor za Kordun.

⚔️ 18. 1. 1942. Partizani Solinskog NOP odreda bacili bombu u oficirsku menzu u Solinu, te ubili 2 i ranili 14 italijanskih oficira. Za odmazdu, italijanske vlasti su u Splitu ubile 12 talaca i uhapsile 200 lica.

⚔️ 18. 1. 1942. U Vukovaru ustaški pokretni preki sud osudio na smrt 19 rodoljuba.

⚔️ 19. 1. 1942. Kod s. Svinjice (blizu Kostajnice) delovi Banijskog NOP odreda napali neprijateljsku patrolu od 30 ustaša i 8 žandarma, naneli joj gubitke od 2 mrtva i 8 ranjenih i prinudili je da se povuče.

⚔️ 19. 1. 1942. U blizini Bribira (kod Novog) delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda razbili žandarmerijsku patrolu od 41 žandarma; poginulo 14, zarobljeno 16 i ranjeno 5 žandarma.

⚔️ 19. 1. 1942. Delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda digli u vazduh neprijateljski transportni voz kod Fužina (na žel. pruzi Ogulin-Rijeka). Pruga je oštećena, a saobraćaj prekinut 6 sati.

⚔️ 20. 1. 1942. Sekretar OK KPH za Karlovac poslao Centralnom komitetu KPH izveštaj o raspuštan ju SK KPH za Vrginmost zbog šovinističkih shvatanja i oportunizma nekih članova SK, organizovanju desetodnevnog partijskog kursa, izdavanju lista -Naša borba-, merama za popularizaciju i formiranje Saveza mlade generacije itd

⚔️ 20. 1. 1942. PK KPH za Dalmaciju izvestio CK KPH o brojnom stanju partijskog članstva i partijskih komiteta u pojedinim srezovima, hapšenju većeg broja članova KPJ od strane italijanske vlasti u Splitu, uspostavljanju kontakta sa predstavnicima bivših građanskih političkih partija itd.

⚔️ 21. 1. 1942. Jedinice 1. bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda zauzele s. Jasenak (kod Ogulina) i zarobile 72 domobrana i žandarma.

⚔️ 21. 1. 1942. Kod s. Poloja (blizu Slunja) delovi Kordunaškog NOP odreda zarobili 22 domobrana i zaplenili 26 pušaka i 1 p. mitraljez.

⚔️ 22. 1. 1942. U kostajničkom zatvoru, posle trodnevnog mučenja, ustaše umorile člana CK KPH Anku Butorac, narodnog heroja.

⚔️ 23. 1. 1942. Kod s. Hrv. Blagaja (blizu Slunja) delovi 2. bataljona Kordunaškog NOP odreda napali odred domobrana i žandarma. Poginulo 5 domobrana.

⚔️ 24. 1. 1942. Kod Klanca (kose između s. Turjanskog i s. Crne Vlasti) jedinice bataljona -Marko Orešković- odbile napad delova italijanske divizije -Lombardija-.

⚔️ 24. 1. 1942. Partizani iz Graca (kod Makarske) izveli prvu akciju na moru, u kojoj su zarobili okupatorski jedrenjak -Merkur- sa oko 90 tona razne hrane.

⚔️ 24. 1. 1942. Kod Popovog mosta (na putu Zrin-Divuša, blizu Kostajnice), 2. bataljon Banijskog NOP odreda iz zasede napao ustaše i naneo im gubitke. U borbi je poginuo i komandant 2. bataljona Miloš Čavić, narodni heroj.

⚔️ 25. 1. 1942. Domobranska posada iz s. Obljaja (kod Gline), pod pritiskom delova Banijskog NOP odreda, povukla se u Glinu, uz prihvat tamošnjih ustaša.

⚔️ 25. 1. 1942. U Vojniću održan veliki manifestacioni zbor omladine vojničkog sreza. Zboru je prisustvovalo preko 3.000 omladinaca i omladinki.

⚔️ 26. 1. 1942. Politički komesar Kordunaškog NOP odreda izdao direktivu političkim komesarima bataljona: učvršćivati bratstvo i jedinstvo Hrvata i Srba.

⚔️ 26. 1. 1942. Kod Podgarića (blizu Čazme) 3. četa Slavonskog partizanskog bataljona odbila napad ustaša i domobrana i prinudila ih na povlačenje.

⚔️ 26. 1. 1942. U s. Koritima (kod Sinja) italijanske vlasti streljale sekretara SK KPH za Sinj Tadiju Anušića, narodnog heroja.

⚔️ 26. 1. 1942. Formiran Okružni odbor AFŽ-a za Kordun.

⚔️ 26. 1. 1942. Kod ž. st. Blatuše (između Topuskog i Vrginmosta) 3. bataljon Kordunaškog NOP odreda razrušio prugu na četiri mesta i pokidao tt veze u dužini od 3 km.

⚔️ 27. 1. 1942. Kod s. Podgorja i s. Perne jedinice 3. bataljona Kordunaškog NOP odreda odbile napad ustaša i italijanskih vojnika i prinudile ih na povlačenje u pravcu Topuskog. Neprijatelj je tom prilikom zapalio 18 kuća u s. Podgorju i 30 kuća u s. Blatuši.

⚔️ 28. 1. 1942. U s. Majskom Trtniku (kod Gline) 1. četa 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružala domobransku posadu.

⚔️ 28. 1. 1942. Odbor NOF-a za Kordun izdao uputstvo za rad sreskih, opštinskih i seoskih odbora NOF-a.

⚔️ 29. 1. 1942. Prvi bataljon -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda razoružao žand. st. u s. Alanu (kod Senja). Zarobljeno 19 žandarma i zaplenjeno 19 pušaka.

⚔️ 0. 2. 1942. Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, Kordunaški NOP odred reorganizovan u dva odreda: od 1. i 4. bataljona formiran 1. kordunaški a od 2. i 3 bataljona 2. kordunaški NOP odred. Formiran je i Štab Grupe kordunaških NOP odreda.

⚔️ 0. 2. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku i CK KPH prešli iz s. Zbijega (kod Slunja) u zaselak Tomić kod s. Drežnice (blizu Ogulina).

⚔️ 0. 2. 1942. Štab NOP odreda za Slavoniju uputio letak domobranskim vojnicima, podoficirima i oficirima: govoreći o nedelima Pavelića i okupatorskih snaga u našoj zemlji, on ih poziva da stupaju u redove partizanskih jedinica.

⚔️ 0. 2. 1942. Izabran SNO odbor za srez Glinu.

⚔️ 0. 2. 1942. Izabran SNO odbor za srez Dvor.

⚔️ 0. 2. 1942. Formiran SK KPH za Novi.

⚔️ 0. 2. 1942. U selima Tržiću i Ključu (kod Slunja) formirani seoski NO odbori.

⚔️ 1. 2. 1942. U Vojnicu (na Kordunu) izašao prvi broj -Glas Korduna-, organa Odbora NO fronta Korduna.

⚔️ 2. 2. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio pismo političkim komesarima Grupe NOP odreda za Liku, Kordunaškog i Primorsko-goranskog NOP odreda. U njemu raskrinkava neprijateljsku politiku izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije prema NOP-u i vezu ove vlade sa Dražom Mihailovićem; postavlja zadatke: kritikovati izbegličku vladu, raskrinkavati izdajnički rad domaćih kvislinga i uvlačiti domobrane i hrvatske mase u NOB.

⚔️ 3. 2. 1942. Između s. Ledenice i s. Batera (kod Novog) delovi 1. bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede žandarme: ubili 2 i zarobili 4 žandarma; zaplenili 6 pušaka i drugu opremu.

⚔️ 4. 2. 1942. U s. Kokočaku (kod Podrav. Slatine) ustaše ubile sekretara OK KPH za Bjelovar Vasu Vostrela, narodnog heroja.

⚔️ 4. 2. 1942. U Kordunskom Leskovcu formiran opštinski NO odbor.

⚔️ 5. 2. 1942. Na Papuku otpočele trodnevne borbe u kojima je 2. četa Slavonskog partizanskog bataljona razbila delove domobranskog 5. pešadijskog puka, ojačane ustaškim posadama iz Slav. Požege, N. Gradiške i Pakraca.

⚔️ 6. 2. 1942. Štab Grupe kordunaških NOP odreda poslao političkim komesarima NOP odreda uputstvo o razvijanju bratstva i jedinstva srpskog i hrvatskog naroda i o raskrinkavanju neprijateljske propagande.

⚔️ 7. 2. 1942. Četvrti bataljon 1. kordunaškog NOP odreda zauzeo s. Lasinju (kod Vrginmosta) i naneo neprijatelju gubitke.

⚔️ 7. 2. 1942. U s. Cerovcu (kod Vojnića) 2. četa 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda napala ustaše i time sprečila dalje ubijanje stanovništva, paljenje kuća i pljačku imovine.

⚔️ 7. 2. 1942. Ustaše, domobrani i žandarmi spalili s. Komogovinu (kod Kostajnice).

⚔️ 9. 2. 1942. Kod s. Batnoga (blizu Cetingrada) 2. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napao italijansku kolonu, ubio 7 i zarobio 42 italijanska vojnika i oficira i zaplenio mnogo ratne opreme.

⚔️ 10. 2. 1942. U s. V. Šušnjari (kod Gline) 1. četa 1. bataljona Banijskog NOP odreda napala domobrane iz zasede i nanela im gubitke od 5 mrtvih i 1 ranjenog vojnika i zaplenila 9 pušaka.

⚔️ 12. 2. 1942. Štab 2. kordunaškog NOP odreda izdao potčinjenim jedinicama naredbu o postupku pri rekviziciji, o rezervi hrane i o organizaciji sanitetske službe.

⚔️ 12. 2. 1942. Na mestu zvanom Vablje (između Dugog Rata i Omiša) partizanska udarna grupa -Dugi Rat- napala italijanske vojnike koji su vodili zatvorenike, ranila dva neprijateljska vojnika, oslobodila četvoricu uhapšenih i zaplenila 1 pušku.

⚔️ 12. 2. 1942. U Kordunu izašao prvi broj -Naše borbe-, organa OK KPH za Karlovac.

⚔️ 14. 2. 1942. Kod s. Cetine (blizu Knina) partizani Svilajske čete napali domobransku patrolu iz s. Kijeva i zarobili 9 domobrana.

⚔️ 15. 2. 1942. U s. Močilima (kod Slunja) formiran opštinski NO odbor.

⚔️ 19. 2. 1942. U jednoj pećini blizu Splita, u borbi protiv žandarma, poginuo sekretar Gradskog komiteta SKOJ-a za Split Đermano Senjanovie, narodni heroj.

⚔️ 21. 2. 1942. U s. G. Budačkom (kod Vojnića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, otpočeo rad Partizanske oficirske škole.

⚔️ 21. 2. 1942. Foftniran Opštinski NO odbor D. Primišlje (kod Slunja).

⚔️ 22. 2. 1942. Na putu Slunj-Primišlje delovi Grupe kordunaških NOP odreda iz zasede napali italijansku kolonu, zarobili 50 italijanskih vojnika i zaplenili 70 pušaka, 2 p. mitraljeza i 2 mitraljeza.

⚔️ 22. 2. 1942. Između s. Rogulja i s. Lotina (kod Kostajnice) delovi 3. bataljona Banijskog NOP odreda oborili domobranski avion.

⚔️ 22. 2. 1942. U Tounjskom Tržiću (kod Slunja) 3. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napao i zarobio 22 domobrana sa oružjem.

⚔️ 22. 2. 1942. Na pl. Svilaji Svilajska partizanska četa odbila napad delova italijanskog garnizona iz Sinja.

⚔️ 23. 2. 1942. Jedinice Grupe kordunaških NOP odreda ušle u V. Kladušu, pošto su je italijanski vojnici i žandarmi napustili.

⚔️ 24. 2. 1942. Selo Primišlje (kod Slunja) zauzeo 2. kordunaški NOP odred, a žandarmerijska pogađa i italijanske jedinice su se povukle u pravcu Ogulina.

⚔️ 26. 2. 1942. Na Bukovici, po naređenju PK KPH za Dalmaciju, od boraca Bukovičkog NOP odreda, formiran Bukovički partizanski bataljon (nazivan i Severnodalmatinskim bataljonom), jačine 57 boraca.

⚔️ 26. 2. 1942. Na Begovači (na Psunju) otpočeo kurs za komandire partizanskih četa. Nešto kasnije su kursisti premešteni na Gradinu, više s. Bobara (kod Pakraca), ali ni tamo zbog neprijateljskog napada kurs nije završen.

⚔️ 26. 2. 1942. Formiran Opštinski NO odbor G. Primišlje (kod Slunja).

⚔️ 27. 2. 1942. U s. Badljevini (kod Pakraca) 1. četa Slavonskog partizanskog bataljona razoružala domobrane i zaplenila 27 pušaka, 29 bombi i 1.500 metaka, a zgradu opštine i pošte demolirala i arhivu spalila.

⚔️ 27. 2. 1942. Na pl. Mosoru, po naređenju PK KPH za Dalmaciju, formirana Mosorska partizanska četa.

⚔️ 28. 2. 1942. U s. Bedekovčini (kod Krapine) održan prošireni plenum OK KPH za Krapinu na kome je iznet i usvojen plan za dizanje ustanka u Hrvatskom zagorju.

⚔️ 0. 3. 1942. Na Kalniku, odlukom OK KPH za Varaždin, od boraca varaždinskog i bjelovarskog okruga formirana Kalnička partizanska četa.

⚔️ 0. 3. 1942. Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku formirana Proleterska četa Korduna.

⚔️ 0. 3. 1942. U selima Muću, Milešini i Pribudama (kod Splita) formirani seoski NO odbori.

⚔️ 0. 3. 1942. U rejonu s. Plaškog (kod Ogulina) četnici streljali komandanta 2. kordunaškog NOP odreda Roberta Domanija i političkog komesara 3. čete 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda Adolfa Štajnbergera Draga, učesnike u španskom građanskom ratu i narodne heroje.

⚔️ 0. 3. 1942. Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku formirana Primorsko-goranska proleterska četa.

⚔️ 0. 3. 1942. U s. Trnovcu (kod Gline) održana omladinska konferencija za srez Glinu, na kojoj je izabrano omladinsko rukovodstvo za taj srez.

⚔️ 0. 3. 1942. U Hrvatskom primorju izašao prvi broj lista -Komunist- organa OK KPH za Hrvatsko primorje.

⚔️ 0. 3. 1942. Na području sreza Kastav formirani seoski NO odbori i SNO odbor.

⚔️ 1. 3. 1942. Delegat CK KPJ Vladimir Popović uputio CK KPJ izveštaj o situaciji u Hrvatskoj (o oslobođenju Vojnića, Veljuna i Jasenka) i o sprovođenju u život direktive VŠ, o formiranju novih jedinica i operativnih zona na teritoriji Hrvatske.

⚔️ 3. 3. 1942. Ustaše napale s. Dragotinu (kod Gline) i ubile 50 ljudi, a još više njih ranile.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Zabeleška Političkog odeljenja Nemačkog poslanstva u Zagrebu sa podacima o zločinima ustaša nad pravoslavnim stanovništvom u NDH od maja 1941. do 4. maja 1942. godine

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 14. avgusta 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o situaciji na sektoru Knina

📜 Izvještaj Komande NOP odreda Korduna i Banije od 1 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama u drugoj polovici prosinca i namjerama komande

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 30. rraia 1942. o napadu partizana na domobransku posadu u Krajiškom Grabovcu

📜 Pismo Štaba Četvrte operativne zone od početka 1942. Štabu Petog krajiškog NOP odreda o potrebi neosposobljavanja ceste Grahovo—Livno i o razmjeni talijanskih zarobljenika za grupu zatvorenih rodoljuba

📜 Pismo druga Tita u ime Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije i Centralnog komiteta KPJ od januara 1942 god. partiskom i vojnom rukovodstvu Hrvatske o situaciji posle Prve neprijateljske ofanzive i zadacima partiskih organizacija i partizanskih odreda

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za formiranje operativnih zona i razvijanje borbe u svim krajevima Hrvatske

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku Vladimira Popovića od januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o izvedenim akcijama i otpočinjanju okupatorsko-kvislinške ofanzive na Kordun

📜 Pismo druga Tita u ime Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije i Centralnog komiteta KPJ početkom siječnja 1942 god. partijskom i vojnom rukovodstvu Hrvatske o situaciji poslije Prve neprijateljske ofanzive i zadacima partijskih organizacija i partizanskih odreda

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije početkom siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za formiranje operativnih zona i razvijanje borbe u svim krajevima Hrvatske

📜 Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 13. januara 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu Svilajske čete na oružničku postaju Muć

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE Broj 12 - 13 za decembar 1941 - januar 1942 god. (Hrvatska)

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE Broj 12 - 13 za decembar 1941 - januar 1942 god. (Hrvatsko Primorje)

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije početkom siječnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za formiranje operativnih zona i razvijanje borbe u svim krajevima Hrvatske

📜 Izvještaj delegata vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku Vladimira Popovića od siječnja 1942. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o izvedenim akcijama i otpočinjanju okupatorsko-kvislinške ofanzive na Kordun

📜 Izveštaj Komande karabinijera Dalmacije od 19. januara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o vojno-političkoj situaciji i aktivnosti partizana u provinciji Kotor

📜 Obračun Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Hrvatsku upućen CKKPH o izdacima za mjesec siječanj 1942. godine

📜 Obračun Mjesnog odbora Narodne pomoći za Zagreb upućen Pokrajinskom odboru Narodne pomoći za Hrvatsku o primicima i izdacima za siječanj 1942. godine

📜 Izvještaj Štaba Kordunaškog NOP odreda od 1 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini neprijateljskih snaga i vojno-političkoj situaciji na području odreda

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojno-političkoj situaciji

📜 Izvještaj Makse Bace od 2. januara 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju odreda na Dinari

📜 Izvještaj Maksa Baće od 2. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju odreda na Dinari

📜 Proglas rukovodstva SKOJ-a za srednje škole u Šibeniku od 2. siječnja 1942. đacima srednjih škola u povodu otvaranja škola i uvođenja nastave na talijanskom jeziku

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju br. 124 od 2. siječnja 1942. o otporu radnika i činovnika talijanskom okupatoru u Splitu

📜 Izvještaj političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 3 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojnopolitičkoj situaciji u Lici

📜 Izvještaj Maksa Baće od 4 Siječnja 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji odreda Kamešnica na cesti Sinj - Livno

📜 Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 4 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o borbama oko Korenice i stanje vojne organizacije u Lici

📜 Pismo Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 4 siječnja 1942 god. komandi Kordunaškog NOP odreda o prvim rezultatima borbi oko Korenice

📜 Izvještaj Maksa Bace od 4. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji odreda Kamešnica na cesti Sinj—Livno

📜 Izvještaj komande Dalmatinske čete od 6 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o prebacivanju dalmatinskih partizana u Liku

📜 Izvještaj Komande dalmatinske čete od 6. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o prebacivanju dalmatinskih partizana u Liku

📜 Izvještaj Odreda Sloga Centralnom komitetu KP Hrvatske o akciji izvršenoj 3. I 1942. godine kod Garešnice

📜 Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 8 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvedenim akcijama i stanju na području odreda

📜 Izvještaj komandanta 2. pješačke divizije od 8. januara 1942. Zapovjedništvu 1. domobranskog zbora o strijeljanju saradnika NOP u Crikvenici na osnovu presude talijanskog ratnog suda

📜 Izvod iz izvještaja Velike župe Cetina u Omišu od 9. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o hapšenju rodoljuba u Klisu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge oružničke pukovnije od 9. siječnja 1942. o napadu partizana na Talijane na cesti Sinj—Livno

📜 Izvještaj Kraljevske kvesture Zadar od 10. siječnja 1942. Upravi policije Guvernatora Dalmacije u uništenju 50 telefonsko-telegrafskih stupova kod Radučića

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 10. siječnja 1942. o političkoj situaciji u gradu u proteklih deset dana

📜 Dnevni izvještaj Ravnateljstva ustaškog redarstva za grad Zagreb i Veliku župu Prigorje Zapovjedništvu ustaške nadzorne službe u Zagrebu o uhićenicima 9. i 10. siječnja 1942. godine

📜 Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ive Ribara-Lole od 12 januara 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o situaciji u Hrvatskoj

📜 Izvještaj načelnika Općeg pravobranilaštva Specijalnog suda za Dalmaciju od 12. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o ustrojstvu i radu suda

📜 Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 12. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o aktivnosti ustanika na području Kistanja

📜 Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 siječnja 1942 god. o prijavljivanju dobrovoljaca za Prvu proletersku NOU brigadu

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 siječnja 1942 god. o borbama i akcijama partizana koncem 1941 i početkom 1942 godine

📜 Naredba o formiranju Slavonskog NOP bataljona od 13 siječnja 1942 godine

📜 Izvještaj Ante Jonića od 13. siječnja 1942. o situaciji u Kninskoj krajini

📜 Depeša Kvesture Kotor od 13. januara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o partizanskim akcijama na području Herceg-Novog i represivnoj akciji italijanske artiljerije na naseljena mesta Svrčuge, Bijelići i Lepetić

📜 Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 14 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama

📜 Brojno stanje Primorsko-goranskog NOP odreda od 14 siječnja 1942 godine

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 14 siječnja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o osnovnim nedostacima na terenu i stanju jedinica u Gorskom Kotaru i Hrvatskom Primorju

📜 Izvještaj šefa Kabineta guvernera Dalmacije od 14. siječnja 1942. o situaciji u Kistanju

📜 Izvještaj Štaba Kordunaškog NOP odreda od 15 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o oslobođenju Vojnića

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojnopolitičkoj situaciji

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 siječnja 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog NOP odreda za rješavanje tekućih zadataka i regulisanje odnosa sa Okružnim komitetom KPH Primorje

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji na Kordunu

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Trećeg bataljona Kordunaškog NOP odreda od 15. januara 1942. godine

📜 Naredba komandanta NOP odreda Korduna i Banije od 15. januara 1942. o pohvali jedinica 1. bataljona u akciji na Vojnić

📜 Izvještaj Guvernera Dalmacije od 15. siječnja 1942. Mussoliniju o ubojstvu splitskog fašističkog funkcionera Antonija Hoffmana

📜 Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 15. siječnja 1942. federalnom sekretaru u Zadru o upućivanju 426 rodoljuba iz Skradina u internaciju

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 16 siječnja 1942 god. Štabu Kordunaškog NOP odreda o iskustvima stečenim prilikom blokade Korenice

📜 Izvještaj oružničkog voda u Sinju od 16. siječnja 1942. Velikoj župi Cetina u Omišu o napadu partizana na oružničku postaju Muć

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 16. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH i drugim ustanovama o ubojstvu fašiste Hoffmana u Splitu

📜 Izvještaj Jerka Lovrića, sekretara Kotarskog komiteta KPH za Sinj, od 17. januara 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji 2. svilajskog odreda

📜 Izvještaj Jerka Lovrića, sekretara Okružnog komiteta KPH za Sinj, od 17. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji 2. svilajskog odreda

📜 Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 17. siječnja 1942. Guver. natoratu Dalmacije o aktivnostima komunista u Kistanju i Đevrskama

📜 Izvještaj zapovjednika Oružničkog krila Omiš od 17. siječnja 1942. Velikoj župi Cetina o vojno-političkoj i prehrambenoj situaciji na području Župe

📜 Depeša Kvesture Kotor od 17. januara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na Mrcine i na auto-kolonu koja se kretala putem Trebinje Bileća

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 17. januara 1942. Komandi 2. armije o kontaktima s rukovodiocima četničkih formacija

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Sinj od 18. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o upućivanju boraca u NOP odrede i o situaciji u Sinju

📜 Pismo Svilajskog NOP odreda od 18. siječnja 1942. glavaru sela Maovice u kome se objašnjava cilj NOB

📜 Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 18. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o hapšenju komunista u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 18. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o bačenoj bombi na oficirsku menzu u Solinu

📜 Izvještaj Ravnateljstva Župske redarstvene oblasti u Petrinji od 19. januara 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu 2. čete 3. bataljona NOP odreda Banije na Oružničku postaju Bijelnik i željezničku stanicu Hrastovac

📜 Naređenje Mussolinija od 19. siječnja 1942. o reguliranju odnosa između vojnih i civilnih vlasti o pitanju javne sigurnosti i poretka u provincijama Zadar, Split, Kotor i Ljubljana

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 19. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o rušenju tt stupova na liniji Radučić—Knin

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 20 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o oružanoj borbi i političkoj situaciji u Dalmaciji

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Karlovac od 20 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojno-političkoj situaciji i stanju partijske organizacije na Kordunu

📜 Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 20. januara 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima krajem decembra 1941. i u prvoj polovini januara 1942. godine

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 20. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu ustanika na talijansku patrolu kod Kistanja

📜 Izvještaj Kraljevske kvesture u Splitu od 20. siječnja 1942. prefektu Splita o događajima u gradu proteklih deset dana

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 21 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama u Dalmaciji

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 21. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama u Dalmaciji

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 128 od 23. siječnja 1942. o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

📜 Izveštaj prefekta Rijeke od 24. januara 1942. podsekretaru Ministarstva unutrašnjih poslova o političkoj situaciji u Rijeci i Sušaku

📜 Izvještaj Generalštaba kopnene vojske od 24. siječnja 1942. Vrhovnoj komandi o situaciji u NDH i o pronjemačkoj orijentaciji rukovodstva NDH

📜 Izveštaj Prefekture Kotor od 24. januara 1942. guverneru Dalmacije napadu partizana na kombinovanu kolonu vojnika i karabinijera kod Perovića

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Liku od 25. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji u Lici i teškoćama u održavanju veza

📜 Izvještaj Kraljevske kvesture u Splitu od 25. siječnja 1942. povjereniku pri Izvanrednom sudu za Dalmaciju o aktivnosti komunista u Splitu

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH

📜 Izvještaj Štaba Drugog bataljona Banijskog NOP odreda od 26 siječnja 1942 god. Štabu odreda o akciji na cesti Zrin - Divuša

📜 Direktiva političkog komesara Kordunaškog NOP odreda od 26 siječnja 1942 god. političkim komesarima bataljona o potrebi učvršćivanja jedinstva između Hrvata i Srba

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 26. siječnja 1942. guverneru Dalmacije o borbama s ustanicima u Dugopolju

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 26. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH i drugim ustanovama o početku suđenja Tadiji Anušiću i drugim rodoljubima u Sinju

📜 Izveštaj nemačkog Štaba za vezu pri Komandi 2. italijanske armije od 26. januara 1942. o gledištima komandanta ove armije za likvidiranje glavnih ustaničkih žarišta na teritoriji Jugoslavije 

📜 Izvještaj političkog komesara Kordunaškog NOP odreda od 27 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u bataljonima i političkoj situaciji na terenu

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 129 od 27. siječnja 1942. o narodnooslobodilačkom pokretu u Dalmaciji

📜 Telegrafski izvještaj Općeg upravnog povjereništva na Sušaku o 27. siječnja 1942. o strijeljanju talaca u Splitu zbog atentata na talijanske oficire

📜 Uputstvo Odbora NOF za Kordun od 28 siječnja 1942 god. za rad kotarskih, općinskih i seoskih odbora

📜 Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 28. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o povećanoj aktivnosti komunista u provinciji Zadar

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 28. siječnja 1942. guverneru Dalmacije o poduzetim mjerama sigurnosti i njenim nedostacima u Splitu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Centralni komitet KPJ Italijanski zločini u Jugoslaviji 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Ante Pavelić Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 2. kordunaški partizanski odred 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 1. kordunaški partizanski odred Hrvatsko domobranstvo 2. primorsko-goranski partizanski odred 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe za Livno 1942. Narodni heroji Jugoslavije 12. slavonska proleterska udarna brigada Pakrac Štampa u ratu Topusko Split Zadar 1. slavonski partizanski odred Moslavački partizanski odred Ogulin Operacija Velika Kapela 18. italijanski armijski korpus Borbe u Slavoniji 1942. Šibenik Hvar 5. italijanski armijski korpus Narodno oslobodilački odbori 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Bjelovar 8. banijska udarna brigada 1. proleterski bataljon Hrvatske Rijeka Diverzije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Hrvatske Srednjodalmatinski partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1942. Sinj Italija u drugom svetskom ratu Zagreb Gračac Sjevernodalmatinski partizanski odred 2. italijanska armija Karlovac Slunj Brač Makarska Politički komesari u NOR-u Omiš Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu Kalnički partizanski odred Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Vojnić Banijski partizanski odred Vodice Žene u ratu Glina Operacija Dinara 3. lička proleterska udarna brigada Hrvatska Kostajnica Borbe u Lici 1942. 1. lička proleterska udarna brigada Zasede u oslobodilačkom ratu Primorsko-goranski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Livno Vrhovni štab NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Korčula Komunistička partija Hrvatske Josip Broz Tito Knin