Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Moslavački partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 42 hronoloških zapisa, 101 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 10. 1942. U s. Prokopu (na Moslavačkoj gori), po naređenju Štaba 2. operativne zone NOP odreda Hrvatske, formiran Moslavački NOP odred.

⚔️ 15. 10. 1942. Jedinice Moslavačkog NOP odreda zauzele ustaško uporište u Čazmi.

⚔️ 16. 10. 1942. U šumi Garjevici (kod Čazme) ustaško-domobranske i nemačke jedinice napale Moslavački NOP odred, koji se u toku noći izvukao u pravcu Bilo-gore, bez većih gubitaka...

⚔️ 24. 10. 1942. Moslavački NOP odred i 1. bataljon 1. slavonske NOU brigade napali domobrane i žandarme u s. V. Grdevcu (kod Bjelovara), ali se zbog jačine neprijateljskih snaga i njihove utvrđenosti morali povući, pretrpevši gubitke od 12 mrtvih i 6 ranjenih boraca. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 3 ranjena.

⚔️ 1. 11. 1942. Kod s. Sovara (blizu Čazme) jedinice 1. bataljona Moslavačkog NOP odreda napale domobrane iz Čazme razbile ih i odbacile u polazni garnizon.

⚔️ 4. 11. 1942. Na mostu kod Strušca (na putu Popovača-Sisak) delovi 1. bataljona Moslavačkog NOP odreda razoružali ustašku stražu.

⚔️ 12. 11. 1942. Jedinice 2. bataljona Moslavačkog NOP odreda zauzele s. Dubravu (kod Križevaca), koje su branili žandarmi. U toku borbe zarobljeno je 5 žandarma, a zaplenjeno 10 pušaka, 1200 metaka i druga oprema.

⚔️ 14. 11. 1942. Jake ustaške i domobranske snage otpočele trodnevni napad na jedinice Moslavačkog NOP odreda u Moslavini. Odred je na nekoliko mesta naneo velike gubitke neprijatelju i prinudio ga na povlačenje.

⚔️ 23. 11. 1942. Štab Moslavačkog NOP odreda izdao uputstvo o radu političkih komesara bataljona i četa.

⚔️ 30. 11. 1942. U Ivanskoj i Novoj Rači (kod Bjelovara) jedinice Moslavačkog NOP odreda zauzele žand. st. Zaplenjeno je 18 pušaka, 3 pištolja, 3000 metaka i druga oprema. Jedan deo posade je zarobljen, a drugi je pobegao u pravcu Bjelovara.

⚔️ 23. 12. 1942. Kod s. Gračanice (blizu Kutine), prilikom napada na nemački železnički transportni voz, poginuo operativni oficir Moslavačkog NOP odreda Nikola Božić Jug, narodni heroj.

⚔️ 30. 12. 1942. U rejonu Voćina, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. bataljona Kalničkog NOP odreda, jednog bataljona Moslavačkog NOP odreda i jednog bataljona 1. slavonskog NOP odreda formirana 17. hrvatska NO brigada.

⚔️ 14. 1. 1943. Na ž. st. Repušnica (kod Kutine) delovi Moslavačkog NOP odreda zarobili 20 domobrana.

⚔️ 11. 2. 1943. U s. Šarampovu (kod Ivanić-Grada) delovi Moslavačkog NOP odreda napali i zarobili 70 domobrana.

⚔️ 22. 2. 1943. U s. Garešnici (kod Daruvara) jedinice 12. i 16. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ i Moslavačkog NOP odreda otpočele napad na delove 3. bataljona domobranske 1. brdske brigade, mesne ustaše i žandarme. Borbe su obustavljene 24. februara zbog jakog otpora neprijatelja i pristiglih pojačanja. Gubici neprijatelja: 20 mrtvih, 50 ranjenih i 12 nestalih, dok su jedinice NOVJ imale 26 mrtvih i 67 ranjenih.

⚔️ 2. 3. 1943. Kod s. Deanovca (blizu Ivanić-Grada) jedinice Moslavačkog NOP odreda razoružale 25 domobrana koji su obezbeđivali železnički most.

⚔️ 28. 3. 1943. Na ž. st. Hercegovac (kod Daruvara) jedinice Moslavačkog NOP odreda napale voz, ubile 7 ustaša i zarobile 5 domobrana i finansa.

⚔️ 14. 4. 1943. Jedinice Moslavačkog NOP odreda uništile ž. st. Voloder-Krivaj (na pruzi Kutina

⚔️ 20. 5. 1943. Na ž. st. Hercegovac (kod Garešnice) jedinice Moslavačkog NOP odreda ubile 1 podoficira i zarobile 20 domobrana.

⚔️ 28. 5. 1943. Na ž. st. Deanovec (kod Ivanić-Grada) jedinice Moslavačkog NOP odreda zarobile posadu od 25 domobrana.

⚔️ 26. 6. 1943. Na ž. st. Ivanić-Grad 1. bataljon Moslavačkog NOP odred zarobio 18 domobrana.

⚔️ 9. 7. 1943. U s. Osekovu (kod Kutine) jedna domobranska četa se sukobila sa delovima Moslavačkog NOP odreda, ali se morala povući u s. Popovaču, pretrpevši gubitke od 7 zarobljenih i 3 ranjena. Odred je imao 1 ranjenog.

⚔️ 26. 7. 1943. U s. Dubravi (kod Križevaca) Moslavački NOP odred napao četu žandarmerijske podoficirske škole. Poginuo je jedan i zarobljeno je 15 žandarma. Odred je imao 1 mrtvog i 11 ranjenih.

⚔️ 2. 8. 1943. Jedinice Moslavačkog NOP odreda napale posadu s. Popovače (kod Kutine) i zarobile 33 domobrana i 2 oficira.

⚔️ 3. 8. 1943. Na ž. st. Božjakovina (kod Zagreba) jedinice Moslavačkog NOP odreda napale posadu i zarobile 18 domobrana.

⚔️ 19. 8. 1943. U šumi Novakuši (kod Križevaca) Udarni bataljon Moslavačkog NOP odreda napao iz zasede motorizovanu kolonu nemačkog policijskog bataljona. Poginulo je 6, a ranjeno 26 nemačkih vojnika.

⚔️ 31. 8. 1943. Na ž. st. Božjakovina (kod Dugog Sela) jedinice Moslavačkog NOP odreda zarobile 20 domobrana i žandarma i 1 oficira.

⚔️ 2. 9. 1943. U Čazmi Moslavački NOP odred napao i zarobio 140 domobrana, 7 podoficira i 6 oficira 2. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka, dok se nemačka posada održala jakim otporom. Odred je imao 2 mrtva i 1 ranjenih.

⚔️ 5. 9. 1943. U s. Križu (kod Ivanić-Grada) delovi Moslavačkog NOP odreda zarobili 15 domobrana.

⚔️ 27. 9. 1943. Jedinice 2. brigade (moslavačke) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Moslavački NOP odred napali nemačko-domobransku posadu u s. Vrbovcu (kod Križevaca) i domobransku stražu koja je obezbeđivala tvornicu suhomesnatih proizvoda u s. Đurđišću. te zarobili 57 domobrana i 4 žandarma, uništili tvornička postrojenja i zaplenili oko 200 kola suhomesnatih proizvoda.

⚔️ 15. 10. 1943. Na ž. st. Prikraj (kod Križevaca) jedinice Moslavačkog NOP odreda zarobile stražu od 23 domobrana i uništile postrojenja.

⚔️ 29. 11. 1943. Čazmu zauzeli 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Moslavački NOP odred posle 20-časovno borbe protiv 1. bataljona domobranskog 5. brdskog puka, 220 nemačkih vojnika i 30 žandarma. Jedinice 28 divizije NOVJ uspešno su odbijale napade jakih nemačko-ustaških snaga koje su prodirale iz Bjelovara i Ivanić-Grada. Neprijatelj je imao oko 700 mrtvih i ranjenih i 235 zarobljenih, a jedinice NOVJ 40 mrtvih, 132 ranjena i 18 nestalih.

⚔️ 19. 1. 1944. U Moslavini, po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od 2. brigade 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i delova Bjelovarskog i Moslavačkog NOP odreda formirane 1. i 2. brigada 33. divizije NOVJ.

⚔️ 19. 1. 1944. U Moslavini, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 33. divizija sastava: 1. i 2. (moslavačka) brigada, Moslavački i Bjelovarski NOP odred.

⚔️ 6. 2. 1944. Jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ i 3. bataljona Moslavačkog NOP odreda napale neprijateljsko uporište u s. V. Zdenci (kod Daruvara). Napad je odbila 1. četa 1. bataljona domobranskog 4. brdskog puka uz pomoć delova posade iz s. Grubišnog Polja.

⚔️ 14. 3. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Bjelovarskog, Moslavačkog i Posavskog NOP odreda formirana Istočna grupa NOP odreda 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 30. 7. 1944. Jedinice Moslavačkog NOP odreda, ojačane 1. srpskim bataljonom Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ, zauzele domobransko uporište u s. Zbegovači (kod Banove Jaruge).

⚔️ 6. 8. 1944. Jedinice Moslavačkog NOP odreda izvršile neuspeo napad na s. Gudovac (kod Bjelovara) u kome se branilo 300 ustaša i domobrana.

⚔️ 22. 9. 1944. Iz Kutine, s. Gračenice, s. Popovače i s. Dud ine delovi domobranske 1. brdske brigade (jačine 4 čete) napali Moslavački NOP odred kod sela Srp. i Kat. Selišća (blizu Ivanić-Grada). Posle kraće borbe neprijatelj je odbačen.

⚔️ 4. 12. 1944. Kod s. Kompatora (blizu Ivanić-Grada) nemačke i ustaške snage iz s. Ludina napale Moslavački NOP odred i potisle ga u pravcu s. Mustafine Klade.

⚔️ 25. 1. 1945. U blizini s. Hercegovca, s. Pavlovca i s. Dražice (kod Bjelovara) delovi Moslavačkog NOP odreda i 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku porušili 5 mostova.

⚔️ 11. 2. 1945. Po naredbi Štaba 10. korpusa NOVJ rasformirane Istočna i Zapadna grupa NOP odreda a formiran Štab grupe NOP odreda, pod čiju su komandu stavljeni: Moslavački, Posavski, Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred. Istom naredbom je 1. zagorska NO brigada ušla u sastav 32. divizije NOVJ kao njena 4. brigada.

Dokumenti

📜 Obavijest Marka Belinića, političkog komesara Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske, Okružnome komitetu KPH Zagreb da udarne grupe koje osniva OK KPH Zagreb podpadaju pod Štab Moslavačkoga NOP odreda

📜 Zapovijest Operativnog štaba 7. banijske NO brigade, 1. slavonskog bataljona 1. slavonskog NOP odreda i 1. bataljona Moslavačkog NOP odreda od 17. septembra 1942. za napad na neprijateljsko uporište Pitomaču, željezničku stanicu Kloštar, i rudnik uglja kod Pitomače

📜 Izvještaj Štaba Prvog moslavačkog NOP odreda od 8 listopada 1942 god. štabu Treće operativne zone o napadima na V. Mlinsku, Hercegovac, Grubišno Polje i Španovicu

📜 Izvještaj Štaba Prvoga moslavačkog NOP odreda Štabu Treće operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama izvršenima od 9. IX do 5. X 1942. godine

📜 Izvještaj Moslavačkog NOP odreda od 18 listopada 1942 god. o napadu na Čazmu i o drugim manjim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda upućenog Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske ? napadu na Čazmu i ? drugim manjim akcijama Odreda

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o prekinutim vezama s Moslavačko-sisačkim NOP odredom

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 29 listopada 1942 god. o izvršenim akcijama od 22 do 29 listopada

📜 Brojno stanje Moslavačkog NOP odreda od 29 listopada 1942 godine

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti boraca i rukovodilaca Moslavačkog NOP odreda od 29. oktobra 1942. godine

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda upućen Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama izvršenim od 22. do 29. listopada 1942. godine

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Moslavačkog NOP odreda od 10. novembra 1942. godine

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama izvedenima od 28. listopada do 4. studenog 1942. godine

📜 Iz Naredbe br. 7 Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske štabovima Kalničkoga i Moslavačkog NOP odreda te Štabu Trinaeste NOU brigade o osnivanju Kalničkog NOP odreda i postavljanju komandnog kadra

📜 Izvještaj štaba Moslavačkog NOP odreda od 20 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o nekim akcijama odreda i ofanzivi neprijatelja na području Moslavine

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Moslavačkog NOP odreda od 20 studenog 1942 godine

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o nekim akcijama odreda i ofenzivi neprijatelja na području Moslavine

📜 Izvještaj Štaba moslavačkoga NOP odreda Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o radu i stanju partijske organizacije u odredu

📜 Izvještaj štaba Moslavačkog NOP odreda od 22 studenog 1942 god. štabu Druge operativne zone Hrvatske o stanju u odredu i na terenu

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske ? političkom stanju i radu u odredu i na terenu

📜 Uputstvo štaba Moslavačkog NOP odreda od 23 studenog 1942 god. o radu komesara bataljona i četa

📜 Uputstvo Štaba Moslavačkoga NOP odreda komesarima bataljona i četa ? radu komesara bataljona i četa u odredu

📜 Izvještaj štaba Moslavačkog NOP odreda od 10 studenog 1942 god. štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama od 28 listopada do 4 studenog

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 4 prosinca 1942 god. o akcijama podređenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama podređenih jedinica

📜 Uputstvo Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 7. decembra 1942. Štabu Moslavačkog NOP odreda za izvođenje akcija i pisanje operativnih i informativnih izveštaja

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Bilogorskoga NOP odreda o brojnom stanju u neprijateljskim uporištima na području Moslavine

📜 Izvještaj štaba Moslavačkog NOP odreda od 20 veljače 1943 god. štabu Druge operativne zone o stanju u Odredu i na području Moslavine

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu i stanju u odredu i na području Moslavine

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 25 veljače 1943 god. o borbama u rejonu Garešnice i pripremi za koncentričan napad na jedinice Četvrte divizije i Moslavačkog NOP odreda

📜 Izveštaj političkog komesara 2. operativne zone Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 8. marta 1943. političkom komesaru Glavnog štaba o stanju u Kalničkom i Moslavačkom NOP odredu

📜 Obavijest Marka Belinića, komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o partizanskim akcijama kod Samobora, Pleterja i Metlike i o zadacima okružnih komiteta KPH Varaždin i Čazma prema Kalničkome i Moslavačkome NOP odredu

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o hapšenju Ive Marinkovića, kooptiranju novih članova u Povjerenstvo CK KPH u Zagrebu, o teroru i hapšenjima u Zagrebu, aktivnosti HSS, mobilizaciji u NOV i ofenzivi na Moslavački NOP odred

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 13 ožujka 1943 god. o napadu na Garešnicu i o drugim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama odreda i Četvrte NO divizije od 22. veljače 1943-10. ožujka 1943. godine

📜 Izvještaj informativnog oficira Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o organizaciji informativne službe i brojnom stanju u neprijateljskim uporištima

📜 Izveštaj političkog komesara Moslavačkog NOP odreda od 1. aprila 1943. političkom komesaru 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske o uspešnoj mobilizaciji novih boraca i političkom radu

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama izvršenima od 13. do 28. ožujka 1943. godine

📜 Izvještaj informativnog oficira Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u neprijateljskim uporištima na području Moslavine

📜 Pismo Štaba Druge operativne zone od 3 travnja 1943 god. Moslavačkom NOP odredu o dolasku većih jedinica NOV na područje Moslavine i Kalnika

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica od 8 travnja 1943 god. o ofanzivi protiv Moslavačkog NOP odreda na području Garešnice

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Velikoj župi Bilogora o ofenzivi protiv Moslavačkoga NOP odreda na području Garešnice

📜 Izvještaj Velike župe Prigorje od 10 travnja 1943 god. o napadu dijelova Moslavačkog NOP odreda na želj. stanicu Voloder

📜 Izvještaj ustaškog Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 14 travnja 1943 god. o akcijama Banijskog. Kalničkog i Moslavačkog NOP odreda

📜 Iz izvještaja Glavnoga ravnateljstva za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova Ministarstvu oružanih snaga NDH o akcijama Kalničkoga i Moslavačkoga NOP odreda

📜 Izvještaj Moslavačkog odreda od 19 travnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama i o neprijateljskoj ofanzivi u Moslavini

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama i o neprijateljskoj ofenzivi u Moslavini

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 1 travnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama od 13 do 28 ožujka

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 21 svibnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama i stanju u odredu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Moslavačkog NOP odreda na osiguranje želj. stanice Hercegovac

📜 Uputstvo političkog komesara 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 3. maja 1943. političkom komesaru Moslavačkog NOP odreda o političkom radu u jedinicama i na terenu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 8 svibnja 1943 god. o akcijama Moslavačkog i Kalničkog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama i stanju u odredu

📜 Pismo Štaba Druge operativne zone od 27 svibnja 1943 god. Moslavačkom NOP odredu o dolasku načelnika Štaba zone na području Moslavine

📜 Pismo Rade Bulata, v.d. načelnika Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Štabu Kalničkoga NOP odreda o zadacima vezanima uz formiranje brigade iz sastava Kalničkoga i Moslavačkoga NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama od 27. svibnja do 9. lipnja 1943. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 lipnja 1943 god. o dejstvima Kalničkog i diverzijama dijelova Moslavačkog i Banijskog NOPOdreda

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOPOdreda od 13 lipnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o akcijama od 27 svibnja do 9 lipnja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Moslavačkog NOPOdreda na G. Gračenicu i želj. st. Popovaču i o borbama u Slavoniji i Dalmaciji

📜 Naređenje Štaba Moslavačkog NOP odreda od 15 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i sprečavanje neprijateljskog prodora na oslobođeni teritorij

📜 Naredba Štaba Druge operativne zone od 19 srpnja 1943 god. o postavljenju rukovodilaca Moslavačkog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 19 srpnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o akcijama i borbama od 12 lipnja do 17 srpnja

📜 Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o postavljanju rukovodilaca Moslavačkoga NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama od 12. lipnja do 17. srpnja 1943. godine

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 22 srpnja 1943 god. Moslavačkom NOP odredu za napad na Dubravu i Čazmu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 26 srpnja 1943 god. o napadu Moslavačkog NOP odreda na oružničku školu u Dubravi, o akciji neprijateljskih jedinica na Kalniku i Bilo Gori i akciji Grün

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 30 srpnja 1943 god. Štabu Moslavačkog NOP odreda da formira udarni bataljon

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 30 srpnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Dubravu

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Moslavačkoga NOP odreda da formira Udarni bataljon

📜 Naredba Štaba Moslavačkoga NOP odreda o formiranju udarne čete Odreda i imenovanju komandnog kadra

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 2 kolovoza 1943 god. o napadu Moslavačkog NOP odreda na s. Križ

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 3 kolovoza 1943 god. o napadu Moslavačkog NOP odreda na Popovaču

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 6 kolovoza 1943 god. 0 napadu dijelova Moslavačkog NOP odreda na Popovaču i Ludinu

📜 Naredba Štaba Moslavačkog NOP odreda od 9 kolovoza 1943 god. o formiranju Udarnog bataljona i postavljanju rukovodilaca

📜 Naredba Štaba Moslavačkoga NOP odreda o formiranju Udarnoga bataljona i postavljanju rukovodilaca

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 10 kolovoza 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Dubravu i na željezničke stanice Popovača, Božjakovina i Prikraj

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Dubravu i na željezničke stanice Popovača, Božjakovina i Prikraj

📜 Uputstvo Marka Belinića, političkoga komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade »Rade Končar« o rasporedu novopridošlog ljudstva po jedinicama i obavijest o uspjesima Kalničkoga i Moslavačkoga NOP odreda

📜 Izvještaj Moslavačkog NOP odreda od 2 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Božjakovinu i Popovaču

📜 Operativni izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o održanim tečajevima za izobrazbu boraca i rukovodilaca, budućem radu i akcijama koje su izvedene od 10. do 31. kolovoza 1943. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 rujna 1943 god o prisutnosti dijelova Desete NO divizije na području Našice - Đakovo i napadu Moslavačkog NOP odreda na Čazmu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 rujna 1943 god. o napadu dijelova Kalničkog i Moslavačkog NOP odreda na tvornicu Danica i uporište Čazmu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog gorskog zdruga od 6 rujna 1943 god. o napadu Moslavačkog NOP odreda na Novoselec i Križ

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 8 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Čazmu

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Čazmu

📜 Uputstvo Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Trinaeste proleterske NOU Brigade "Rade Končar" o djelovanju u vezi s kapitulacijom Italije te informacija o akcijama Moslavačkoga NOP odreda

📜 Izvještaj Diverzantske čete Moslavačkoga NOP odreda Štabu odreda o diverzijama na komunikaciji Zagreb-Beograd od 18. lipnja do 2. rujna 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 17 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Čazmu i Hercegovac

📜 Izvještaj Diverzantske čete Moslavačkog NOP odreda od 10 rujna 1943 god. o diverzijama na komunikaciji Zagreb - Beograd vršenim od 18 lipnja do 2 rujna

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 23 studenog 1943 god. Štabu Druge operativne zone o dopremljenom oružju iz Glavnog štaba Hrvatske, formiranju novih bataljona i postavljenju rukovodilaca

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o dopremanju oružja iz GŠ NOV i PO Hrvatske te o formiranju novih bataljona i postavljanju rukovodilaca

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 6. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju novih bataljona i o borbama na Čazmi i oko Narte

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju novih bataljona i borbama prilikom oslobođenja Čazme

📜 Izvještaj politkomesara Moslavačkog NOP odreda politkomesaru Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom stanju i radu u odredu

📜 Operativni izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i POH za prvu polovinu siječnja 1944. godine.

📜 Operativni izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Tridesettreće divizije NOVJ za drugu polovinu veljače 1944. godine .

📜 Operativni izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Istočne grupe NOP odreda Desetoga korpusa o akcijama od 5. do 25. ožujka 1944. godine

📜 Operativni izvještaj Istočne grupe NOP odreda Štabu Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ o akcijama Bjelovarskoga i Moslavačkoga NOP odreda te Udarnoga bataljona od 11. do 26. travnja 1944. godine

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o snažnoj vojnoj i političkoj neprijateljskoj ofenzivi, organizacijskom stanju i radu partijske organizacije, narodne vlasti i omladinske organizacije te stanju u Moslavačkome NOP odredu

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Čazma Oblasnome komitetu SKOJ-a za zagrebačku oblast o poboljšanju političke situacije, međunacionalnim odnosima i radu na njihovu poboljšanju, organizacijskom stanju, kadrovskim promjenama te radu omladinske organizacije u Moslavačkome NOP odredu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Garešnica 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Diverzije u oslobodilačkom ratu Grubišno Polje Narodni heroji Jugoslavije Ni zrno žita okupatoru! Hrvatsko domobranstvo Bjelovarski partizanski odred Varaždin Borbe u Hrvatskoj 1942. Popovača Beograd Borbe u Hrvatskoj 1945. Narodno oslobodilački odbori Banijski partizanski odred Čazma Sisak Glavni štab Hrvatske Dugo Selo 1. brdska brigada NDH Daruvar SKOJ Križevci 10. zagrebački korpus NOVJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 1. gorski zdrug (NDH) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 1. slavonski partizanski odred Kutina Metlika Komunistička partija Hrvatske Italija u drugom svetskom ratu 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Našice 32. zagorska divizija NOVJ 12. slavonska proleterska udarna brigada Ivanić-Grad Zagreb Borbe u Dalmaciji 1943. Samobor Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Borbe u Hrvatskoj 1944. 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Politički komesari u NOR-u 10. krajiška divizija NOVJ Kalnički partizanski odred Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 3. diverzantski bataljon NOVH 2. moslavačka brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. 1. moslavačka brigada Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Zagorski partizanski odred Voćin Operacija Bijela 17. slavonska udarna brigada Hrvatska seljačka stranka Omladina u ratu Borbe u Slavoniji 1943. Zasede u oslobodilačkom ratu Bjelovar Zagrebački partizanski odred Đakovo 33. hrvatska divizija NOVJ 1. zagorska brigada Vrbovec