Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Moslavački partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 42 hronoloških zapisa, 101 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 10. 1942. U s. Prokopu (na Moslavačkoj gori), po naređenju Štaba 2. operativne zone NOP odreda Hrvatske, formiran Moslavački NOP odred.

⚔️ 15. 10. 1942. Jedinice Moslavačkog NOP odreda zauzele ustaško uporište u Čazmi.

⚔️ 16. 10. 1942. U šumi Garjevici (kod Čazme) ustaško-domobranske i nemačke jedinice napale Moslavački NOP odred, koji se u toku noći izvukao u pravcu Bilo-gore, bez većih gubitaka...

⚔️ 24. 10. 1942. Moslavački NOP odred i 1. bataljon 1. slavonske NOU brigade napali domobrane i žandarme u s. V. Grdevcu (kod Bjelovara), ali se zbog jačine neprijateljskih snaga i njihove utvrđenosti morali povući, pretrpevši gubitke od 12 mrtvih i 6 ranjenih boraca. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 3 ranjena.

⚔️ 1. 11. 1942. Kod s. Sovara (blizu Čazme) jedinice 1. bataljona Moslavačkog NOP odreda napale domobrane iz Čazme razbile ih i odbacile u polazni garnizon.

⚔️ 4. 11. 1942. Na mostu kod Strušca (na putu Popovača-Sisak) delovi 1. bataljona Moslavačkog NOP odreda razoružali ustašku stražu.

⚔️ 12. 11. 1942. Jedinice 2. bataljona Moslavačkog NOP odreda zauzele s. Dubravu (kod Križevaca), koje su branili žandarmi. U toku borbe zarobljeno je 5 žandarma, a zaplenjeno 10 pušaka, 1200 metaka i druga oprema.

⚔️ 14. 11. 1942. Jake ustaške i domobranske snage otpočele trodnevni napad na jedinice Moslavačkog NOP odreda u Moslavini. Odred je na nekoliko mesta naneo velike gubitke neprijatelju i prinudio ga na povlačenje.

⚔️ 23. 11. 1942. Štab Moslavačkog NOP odreda izdao uputstvo o radu političkih komesara bataljona i četa.

⚔️ 30. 11. 1942. U Ivanskoj i Novoj Rači (kod Bjelovara) jedinice Moslavačkog NOP odreda zauzele žand. st. Zaplenjeno je 18 pušaka, 3 pištolja, 3000 metaka i druga oprema. Jedan deo posade je zarobljen, a drugi je pobegao u pravcu Bjelovara.

⚔️ 23. 12. 1942. Kod s. Gračanice (blizu Kutine), prilikom napada na nemački železnički transportni voz, poginuo operativni oficir Moslavačkog NOP odreda Nikola Božić Jug, narodni heroj.

⚔️ 30. 12. 1942. U rejonu Voćina, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. bataljona Kalničkog NOP odreda, jednog bataljona Moslavačkog NOP odreda i jednog bataljona 1. slavonskog NOP odreda formirana 17. hrvatska NO brigada.

⚔️ 14. 1. 1943. Na ž. st. Repušnica (kod Kutine) delovi Moslavačkog NOP odreda zarobili 20 domobrana.

⚔️ 11. 2. 1943. U s. Šarampovu (kod Ivanić-Grada) delovi Moslavačkog NOP odreda napali i zarobili 70 domobrana.

⚔️ 22. 2. 1943. U s. Garešnici (kod Daruvara) jedinice 12. i 16. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ i Moslavačkog NOP odreda otpočele napad na delove 3. bataljona domobranske 1. brdske brigade, mesne ustaše i žandarme. Borbe su obustavljene 24. februara zbog jakog otpora neprijatelja i pristiglih pojačanja. Gubici neprijatelja: 20 mrtvih, 50 ranjenih i 12 nestalih, dok su jedinice NOVJ imale 26 mrtvih i 67 ranjenih.

⚔️ 2. 3. 1943. Kod s. Deanovca (blizu Ivanić-Grada) jedinice Moslavačkog NOP odreda razoružale 25 domobrana koji su obezbeđivali železnički most.

⚔️ 28. 3. 1943. Na ž. st. Hercegovac (kod Daruvara) jedinice Moslavačkog NOP odreda napale voz, ubile 7 ustaša i zarobile 5 domobrana i finansa.

⚔️ 14. 4. 1943. Jedinice Moslavačkog NOP odreda uništile ž. st. Voloder-Krivaj (na pruzi Kutina

⚔️ 20. 5. 1943. Na ž. st. Hercegovac (kod Garešnice) jedinice Moslavačkog NOP odreda ubile 1 podoficira i zarobile 20 domobrana.

⚔️ 28. 5. 1943. Na ž. st. Deanovec (kod Ivanić-Grada) jedinice Moslavačkog NOP odreda zarobile posadu od 25 domobrana.

⚔️ 26. 6. 1943. Na ž. st. Ivanić-Grad 1. bataljon Moslavačkog NOP odred zarobio 18 domobrana.

⚔️ 9. 7. 1943. U s. Osekovu (kod Kutine) jedna domobranska četa se sukobila sa delovima Moslavačkog NOP odreda, ali se morala povući u s. Popovaču, pretrpevši gubitke od 7 zarobljenih i 3 ranjena. Odred je imao 1 ranjenog.

⚔️ 26. 7. 1943. U s. Dubravi (kod Križevaca) Moslavački NOP odred napao četu žandarmerijske podoficirske škole. Poginuo je jedan i zarobljeno je 15 žandarma. Odred je imao 1 mrtvog i 11 ranjenih.

⚔️ 2. 8. 1943. Jedinice Moslavačkog NOP odreda napale posadu s. Popovače (kod Kutine) i zarobile 33 domobrana i 2 oficira.

⚔️ 3. 8. 1943. Na ž. st. Božjakovina (kod Zagreba) jedinice Moslavačkog NOP odreda napale posadu i zarobile 18 domobrana.

⚔️ 19. 8. 1943. U šumi Novakuši (kod Križevaca) Udarni bataljon Moslavačkog NOP odreda napao iz zasede motorizovanu kolonu nemačkog policijskog bataljona. Poginulo je 6, a ranjeno 26 nemačkih vojnika.

⚔️ 31. 8. 1943. Na ž. st. Božjakovina (kod Dugog Sela) jedinice Moslavačkog NOP odreda zarobile 20 domobrana i žandarma i 1 oficira.

⚔️ 2. 9. 1943. U Čazmi Moslavački NOP odred napao i zarobio 140 domobrana, 7 podoficira i 6 oficira 2. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka, dok se nemačka posada održala jakim otporom. Odred je imao 2 mrtva i 1 ranjenih.

⚔️ 5. 9. 1943. U s. Križu (kod Ivanić-Grada) delovi Moslavačkog NOP odreda zarobili 15 domobrana.

⚔️ 27. 9. 1943. Jedinice 2. brigade (moslavačke) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Moslavački NOP odred napali nemačko-domobransku posadu u s. Vrbovcu (kod Križevaca) i domobransku stražu koja je obezbeđivala tvornicu suhomesnatih proizvoda u s. Đurđišću. te zarobili 57 domobrana i 4 žandarma, uništili tvornička postrojenja i zaplenili oko 200 kola suhomesnatih proizvoda.

⚔️ 15. 10. 1943. Na ž. st. Prikraj (kod Križevaca) jedinice Moslavačkog NOP odreda zarobile stražu od 23 domobrana i uništile postrojenja.

⚔️ 29. 11. 1943. Čazmu zauzeli 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Moslavački NOP odred posle 20-časovno borbe protiv 1. bataljona domobranskog 5. brdskog puka, 220 nemačkih vojnika i 30 žandarma. Jedinice 28 divizije NOVJ uspešno su odbijale napade jakih nemačko-ustaških snaga koje su prodirale iz Bjelovara i Ivanić-Grada. Neprijatelj je imao oko 700 mrtvih i ranjenih i 235 zarobljenih, a jedinice NOVJ 40 mrtvih, 132 ranjena i 18 nestalih.

⚔️ 19. 1. 1944. U Moslavini, po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od 2. brigade 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i delova Bjelovarskog i Moslavačkog NOP odreda formirane 1. i 2. brigada 33. divizije NOVJ.

⚔️ 19. 1. 1944. U Moslavini, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 33. divizija sastava: 1. i 2. (moslavačka) brigada, Moslavački i Bjelovarski NOP odred.

⚔️ 6. 2. 1944. Jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ i 3. bataljona Moslavačkog NOP odreda napale neprijateljsko uporište u s. V. Zdenci (kod Daruvara). Napad je odbila 1. četa 1. bataljona domobranskog 4. brdskog puka uz pomoć delova posade iz s. Grubišnog Polja.

⚔️ 14. 3. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Bjelovarskog, Moslavačkog i Posavskog NOP odreda formirana Istočna grupa NOP odreda 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 30. 7. 1944. Jedinice Moslavačkog NOP odreda, ojačane 1. srpskim bataljonom Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ, zauzele domobransko uporište u s. Zbegovači (kod Banove Jaruge).

⚔️ 6. 8. 1944. Jedinice Moslavačkog NOP odreda izvršile neuspeo napad na s. Gudovac (kod Bjelovara) u kome se branilo 300 ustaša i domobrana.

⚔️ 22. 9. 1944. Iz Kutine, s. Gračenice, s. Popovače i s. Dud ine delovi domobranske 1. brdske brigade (jačine 4 čete) napali Moslavački NOP odred kod sela Srp. i Kat. Selišća (blizu Ivanić-Grada). Posle kraće borbe neprijatelj je odbačen.

⚔️ 4. 12. 1944. Kod s. Kompatora (blizu Ivanić-Grada) nemačke i ustaške snage iz s. Ludina napale Moslavački NOP odred i potisle ga u pravcu s. Mustafine Klade.

⚔️ 25. 1. 1945. U blizini s. Hercegovca, s. Pavlovca i s. Dražice (kod Bjelovara) delovi Moslavačkog NOP odreda i 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku porušili 5 mostova.

⚔️ 11. 2. 1945. Po naredbi Štaba 10. korpusa NOVJ rasformirane Istočna i Zapadna grupa NOP odreda a formiran Štab grupe NOP odreda, pod čiju su komandu stavljeni: Moslavački, Posavski, Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred. Istom naredbom je 1. zagorska NO brigada ušla u sastav 32. divizije NOVJ kao njena 4. brigada.

Dokumenti

📜 Obavijest Marka Belinića, političkog komesara Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske, Okružnome komitetu KPH Zagreb da udarne grupe koje osniva OK KPH Zagreb podpadaju pod Štab Moslavačkoga NOP odreda

📜 Zapovijest Operativnog štaba 7. banijske NO brigade, 1. slavonskog bataljona 1. slavonskog NOP odreda i 1. bataljona Moslavačkog NOP odreda od 17. septembra 1942. za napad na neprijateljsko uporište Pitomaču, željezničku stanicu Kloštar, i rudnik uglja kod Pitomače

📜 Izvještaj Štaba Prvog moslavačkog NOP odreda od 8 listopada 1942 god. štabu Treće operativne zone o napadima na V. Mlinsku, Hercegovac, Grubišno Polje i Španovicu

📜 Izvještaj Štaba Prvoga moslavačkog NOP odreda Štabu Treće operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama izvršenima od 9. IX do 5. X 1942. godine

📜 Izvještaj Moslavačkog NOP odreda od 18 listopada 1942 god. o napadu na Čazmu i o drugim manjim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda upućenog Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske ? napadu na Čazmu i ? drugim manjim akcijama Odreda

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o prekinutim vezama s Moslavačko-sisačkim NOP odredom

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 29 listopada 1942 god. o izvršenim akcijama od 22 do 29 listopada

📜 Brojno stanje Moslavačkog NOP odreda od 29 listopada 1942 godine

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti boraca i rukovodilaca Moslavačkog NOP odreda od 29. oktobra 1942. godine

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda upućen Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama izvršenim od 22. do 29. listopada 1942. godine

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Moslavačkog NOP odreda od 10. novembra 1942. godine

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama izvedenima od 28. listopada do 4. studenog 1942. godine

📜 Iz Naredbe br. 7 Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske štabovima Kalničkoga i Moslavačkog NOP odreda te Štabu Trinaeste NOU brigade o osnivanju Kalničkog NOP odreda i postavljanju komandnog kadra

📜 Izvještaj štaba Moslavačkog NOP odreda od 20 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o nekim akcijama odreda i ofanzivi neprijatelja na području Moslavine

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Moslavačkog NOP odreda od 20 studenog 1942 godine

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o nekim akcijama odreda i ofenzivi neprijatelja na području Moslavine

📜 Izvještaj Štaba moslavačkoga NOP odreda Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o radu i stanju partijske organizacije u odredu

📜 Izvještaj štaba Moslavačkog NOP odreda od 22 studenog 1942 god. štabu Druge operativne zone Hrvatske o stanju u odredu i na terenu

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske ? političkom stanju i radu u odredu i na terenu

📜 Uputstvo štaba Moslavačkog NOP odreda od 23 studenog 1942 god. o radu komesara bataljona i četa

📜 Uputstvo Štaba Moslavačkoga NOP odreda komesarima bataljona i četa ? radu komesara bataljona i četa u odredu

📜 Izvještaj štaba Moslavačkog NOP odreda od 10 studenog 1942 god. štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama od 28 listopada do 4 studenog

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 4 prosinca 1942 god. o akcijama podređenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama podređenih jedinica

📜 Uputstvo Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 7. decembra 1942. Štabu Moslavačkog NOP odreda za izvođenje akcija i pisanje operativnih i informativnih izveštaja

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Bilogorskoga NOP odreda o brojnom stanju u neprijateljskim uporištima na području Moslavine

📜 Izvještaj štaba Moslavačkog NOP odreda od 20 veljače 1943 god. štabu Druge operativne zone o stanju u Odredu i na području Moslavine

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu i stanju u odredu i na području Moslavine

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 25 veljače 1943 god. o borbama u rejonu Garešnice i pripremi za koncentričan napad na jedinice Četvrte divizije i Moslavačkog NOP odreda

📜 Izveštaj političkog komesara 2. operativne zone Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 8. marta 1943. političkom komesaru Glavnog štaba o stanju u Kalničkom i Moslavačkom NOP odredu

📜 Obavijest Marka Belinića, komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o partizanskim akcijama kod Samobora, Pleterja i Metlike i o zadacima okružnih komiteta KPH Varaždin i Čazma prema Kalničkome i Moslavačkome NOP odredu

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o hapšenju Ive Marinkovića, kooptiranju novih članova u Povjerenstvo CK KPH u Zagrebu, o teroru i hapšenjima u Zagrebu, aktivnosti HSS, mobilizaciji u NOV i ofenzivi na Moslavački NOP odred

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 13 ožujka 1943 god. o napadu na Garešnicu i o drugim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama odreda i Četvrte NO divizije od 22. veljače 1943-10. ožujka 1943. godine

📜 Izvještaj informativnog oficira Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o organizaciji informativne službe i brojnom stanju u neprijateljskim uporištima

📜 Izveštaj političkog komesara Moslavačkog NOP odreda od 1. aprila 1943. političkom komesaru 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske o uspešnoj mobilizaciji novih boraca i političkom radu

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama izvršenima od 13. do 28. ožujka 1943. godine

📜 Izvještaj informativnog oficira Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u neprijateljskim uporištima na području Moslavine

📜 Pismo Štaba Druge operativne zone od 3 travnja 1943 god. Moslavačkom NOP odredu o dolasku većih jedinica NOV na područje Moslavine i Kalnika

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica od 8 travnja 1943 god. o ofanzivi protiv Moslavačkog NOP odreda na području Garešnice

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Velikoj župi Bilogora o ofenzivi protiv Moslavačkoga NOP odreda na području Garešnice

📜 Izvještaj Velike župe Prigorje od 10 travnja 1943 god. o napadu dijelova Moslavačkog NOP odreda na želj. stanicu Voloder

📜 Izvještaj ustaškog Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 14 travnja 1943 god. o akcijama Banijskog. Kalničkog i Moslavačkog NOP odreda

📜 Iz izvještaja Glavnoga ravnateljstva za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova Ministarstvu oružanih snaga NDH o akcijama Kalničkoga i Moslavačkoga NOP odreda

📜 Izvještaj Moslavačkog odreda od 19 travnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama i o neprijateljskoj ofanzivi u Moslavini

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama i o neprijateljskoj ofenzivi u Moslavini

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 1 travnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama od 13 do 28 ožujka

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 21 svibnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama i stanju u odredu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Moslavačkog NOP odreda na osiguranje želj. stanice Hercegovac

📜 Uputstvo političkog komesara 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 3. maja 1943. političkom komesaru Moslavačkog NOP odreda o političkom radu u jedinicama i na terenu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 8 svibnja 1943 god. o akcijama Moslavačkog i Kalničkog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama i stanju u odredu

📜 Pismo Štaba Druge operativne zone od 27 svibnja 1943 god. Moslavačkom NOP odredu o dolasku načelnika Štaba zone na području Moslavine

📜 Pismo Rade Bulata, v.d. načelnika Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Štabu Kalničkoga NOP odreda o zadacima vezanima uz formiranje brigade iz sastava Kalničkoga i Moslavačkoga NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama od 27. svibnja do 9. lipnja 1943. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 lipnja 1943 god. o dejstvima Kalničkog i diverzijama dijelova Moslavačkog i Banijskog NOPOdreda

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOPOdreda od 13 lipnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o akcijama od 27 svibnja do 9 lipnja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Moslavačkog NOPOdreda na G. Gračenicu i želj. st. Popovaču i o borbama u Slavoniji i Dalmaciji

📜 Naređenje Štaba Moslavačkog NOP odreda od 15 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i sprečavanje neprijateljskog prodora na oslobođeni teritorij

📜 Naredba Štaba Druge operativne zone od 19 srpnja 1943 god. o postavljenju rukovodilaca Moslavačkog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 19 srpnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o akcijama i borbama od 12 lipnja do 17 srpnja

📜 Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o postavljanju rukovodilaca Moslavačkoga NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama od 12. lipnja do 17. srpnja 1943. godine

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 22 srpnja 1943 god. Moslavačkom NOP odredu za napad na Dubravu i Čazmu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 26 srpnja 1943 god. o napadu Moslavačkog NOP odreda na oružničku školu u Dubravi, o akciji neprijateljskih jedinica na Kalniku i Bilo Gori i akciji Grün

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 30 srpnja 1943 god. Štabu Moslavačkog NOP odreda da formira udarni bataljon

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 30 srpnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Dubravu

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Moslavačkoga NOP odreda da formira Udarni bataljon

📜 Naredba Štaba Moslavačkoga NOP odreda o formiranju udarne čete Odreda i imenovanju komandnog kadra

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 2 kolovoza 1943 god. o napadu Moslavačkog NOP odreda na s. Križ

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 3 kolovoza 1943 god. o napadu Moslavačkog NOP odreda na Popovaču

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 6 kolovoza 1943 god. 0 napadu dijelova Moslavačkog NOP odreda na Popovaču i Ludinu

📜 Naredba Štaba Moslavačkog NOP odreda od 9 kolovoza 1943 god. o formiranju Udarnog bataljona i postavljanju rukovodilaca

📜 Naredba Štaba Moslavačkoga NOP odreda o formiranju Udarnoga bataljona i postavljanju rukovodilaca

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 10 kolovoza 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Dubravu i na željezničke stanice Popovača, Božjakovina i Prikraj

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Dubravu i na željezničke stanice Popovača, Božjakovina i Prikraj

📜 Uputstvo Marka Belinića, političkoga komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade »Rade Končar« o rasporedu novopridošlog ljudstva po jedinicama i obavijest o uspjesima Kalničkoga i Moslavačkoga NOP odreda

📜 Izvještaj Moslavačkog NOP odreda od 2 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Božjakovinu i Popovaču

📜 Operativni izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o održanim tečajevima za izobrazbu boraca i rukovodilaca, budućem radu i akcijama koje su izvedene od 10. do 31. kolovoza 1943. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 rujna 1943 god o prisutnosti dijelova Desete NO divizije na području Našice - Đakovo i napadu Moslavačkog NOP odreda na Čazmu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 rujna 1943 god. o napadu dijelova Kalničkog i Moslavačkog NOP odreda na tvornicu Danica i uporište Čazmu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog gorskog zdruga od 6 rujna 1943 god. o napadu Moslavačkog NOP odreda na Novoselec i Križ

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 8 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Čazmu

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Čazmu

📜 Uputstvo Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Trinaeste proleterske NOU Brigade "Rade Končar" o djelovanju u vezi s kapitulacijom Italije te informacija o akcijama Moslavačkoga NOP odreda

📜 Izvještaj Diverzantske čete Moslavačkoga NOP odreda Štabu odreda o diverzijama na komunikaciji Zagreb-Beograd od 18. lipnja do 2. rujna 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 17 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Čazmu i Hercegovac

📜 Izvještaj Diverzantske čete Moslavačkog NOP odreda od 10 rujna 1943 god. o diverzijama na komunikaciji Zagreb - Beograd vršenim od 18 lipnja do 2 rujna

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 23 studenog 1943 god. Štabu Druge operativne zone o dopremljenom oružju iz Glavnog štaba Hrvatske, formiranju novih bataljona i postavljenju rukovodilaca

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o dopremanju oružja iz GŠ NOV i PO Hrvatske te o formiranju novih bataljona i postavljanju rukovodilaca

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 6. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju novih bataljona i o borbama na Čazmi i oko Narte

📜 Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju novih bataljona i borbama prilikom oslobođenja Čazme

📜 Izvještaj politkomesara Moslavačkog NOP odreda politkomesaru Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom stanju i radu u odredu

📜 Operativni izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i POH za prvu polovinu siječnja 1944. godine.

📜 Operativni izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Tridesettreće divizije NOVJ za drugu polovinu veljače 1944. godine .

📜 Operativni izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Istočne grupe NOP odreda Desetoga korpusa o akcijama od 5. do 25. ožujka 1944. godine

📜 Operativni izvještaj Istočne grupe NOP odreda Štabu Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ o akcijama Bjelovarskoga i Moslavačkoga NOP odreda te Udarnoga bataljona od 11. do 26. travnja 1944. godine

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o snažnoj vojnoj i političkoj neprijateljskoj ofenzivi, organizacijskom stanju i radu partijske organizacije, narodne vlasti i omladinske organizacije te stanju u Moslavačkome NOP odredu

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Čazma Oblasnome komitetu SKOJ-a za zagrebačku oblast o poboljšanju političke situacije, međunacionalnim odnosima i radu na njihovu poboljšanju, organizacijskom stanju, kadrovskim promjenama te radu omladinske organizacije u Moslavačkome NOP odredu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Daruvar Čazma Beograd Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Bjelovar Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1942. Diverzije u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori Voćin 1. gorski zdrug (NDH) Našice 3. diverzantski bataljon NOVH 33. hrvatska divizija NOVJ Kalnički partizanski odred Hrvatsko domobranstvo 1. slavonski partizanski odred 1. brdska brigada NDH 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Varaždin Banijski partizanski odred Hrvatska seljačka stranka Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Omladina u ratu 10. krajiška divizija NOVJ Dugo Selo Zagrebački partizanski odred Politički komesari u NOR-u 12. slavonska proleterska udarna brigada Komunistička partija Hrvatske Glavni štab Hrvatske Garešnica 1. moslavačka brigada Metlika 32. zagorska divizija NOVJ 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Zagorski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Slavoniji 1943. Sisak 1. zagorska brigada Samobor 10. zagrebački korpus NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Grubišno Polje SKOJ Vrbovec Ivanić-Grad 2. moslavačka brigada Zasede u oslobodilačkom ratu 17. slavonska udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu Bjelovarski partizanski odred Operacija Bijela Narodni heroji Jugoslavije Popovača Zagreb Kutina Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Ni zrno žita okupatoru! Borbe u Hrvatskoj 1944. Križevci Borbe u Hrvatskoj 1945. Đakovo