Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

1. slavonski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 74 hronoloških zapisa, 40 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 3. 1942. Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku formiran 1. slavonski NOP odred.

⚔️ 26. 3. 1942. Na brdu Begovači (na pl. Psunju) ustaše i domobrani napali 1. bataljon 1. slavonskog NOP odreda. Bataljon se posle dvočasovne borbe povukao u pravcu Gradine. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i ranjenih. Bataljon je imao 3 mrtva, među kojima je i komandir voda Marko Končar Bura, narodni heroj.

⚔️ 29. 3. 1942. Žandarmerijsko uporište u s. Vilić Selu (kod Slav. Požege) napali delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda, ali ga, zbog dolaska ojačanja, nisu zauzeli. Partizanske jedinice su imale 12 mrtvih, a žandarmi 6 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 2. 4. 1942. Između sela Bobara i Caprginaca (kod Pakraca) 1. bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao iz zasede 3. ustaški bataljon iz Nove Gradiške i ubio 6 a ranio 9 ustaša. Naše jedinice su imale 4 ranjena i 7 mrtvih boraca, među kojima je bio i politički komesar toga bataljona Marko Kljajić, narodni heroj.

⚔️ 5. 4. 1942. Delovi 1. bataljona 1. Slavonskog NOP odreda zapalili ž. st. Dragalić (kod Nove Gradiške) i porušili prugu.

⚔️ 8. 4. 1942. Kod s. Sekulinaca (blizu Podrav. Slatine) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda digli u vazduh neprijateljski transport, uništivši lokomotivu i 6 vagona, i održali miting sa 100 radnika.

⚔️ 9. 4. 1942. Kod Slatinskog Drenovca (blizu Podrav. Slatine) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda uništili neprijateljski transport.

⚔️ 12. 4. 1942. Delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda porušili ž. st. Bijela (kod Daruvara), prugu i tt veze.

⚔️ 14. 4. 1942. Prvi bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao s. Pakračku Poljanu, koje su branile ustaše, zapalio tkačnicu, razrušio prugu i tt veze i zaplenio veliku količinu platna za rublje i drugog materijala.

⚔️ 20. 4. 1942. Delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. D. Pištani (kod Našica), zaplenili 20 pušaka i 1 pištolj i održali miting.

⚔️ 24. 4. 1942. Na pl. Papuku ustaše napale jedinice 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda. Posle jednodnevne borbe napad je odbijen i ustaše su pretrpele gubitke od 25 mrtvih. Zaplenjeno je 5 pušaka i 1 p. mitraljez.

⚔️ 29. 4. 1942. Na Jovanovići (kod Voćina) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali iz zasede i razbili dve ćete ustaša, nanevši im velike gubitke.

⚔️ 3. 5. 1942. Delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zapalili i uništili sva postrojenja rudnika Cernik (kod Nove Gradiške), pa sa rudarima održali miting.

⚔️ 5. 5. 1942. Kod planinarskog doma na Psunju delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali iz zasede ustašku kolonu i naneli joj gubitke od 13 mrtvih i više ranjenih, te zaplenili 10 pušaka, 1 p. mitraljez i 250 metaka.

⚔️ 5. 5. 1942. U s. Španovici (kod Pakraca) delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali ustaše. Neprijatelj je imao 12 mrtvih. Zaplenjeno je 11 pušaka i 1 p. mitraljez.

⚔️ 7. 5. 1942. Delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli s. Blagodovac i s. Petranovce (kod Daruvara) koja su branili žandarmi. Zaplenjeno je 12 pušaka, 1 pištolj i 250 metaka.

⚔️ 19. 5. 1942. Delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli s. Lađevac (kod Okučana) koje su branili pripadnici nemačke nacionalne manjine. Zaplenili su: 41 pušku, 80 bombi i drugi ratni materijal.

⚔️ 24. 5. 1942. Delovi 1. slavonskog NOP odreda, posle kratke borbe, razoružali domobransku stražu vojnog strelišta kod Virovitice, zaplenivši 1 p. mitraljez, 10 pušaka, 1250 metaka, 8 bombi i drugi ratni materijal.

⚔️ 27. 5. 1942. Na pruzi s. Slatinski Drenovac - s. Čačinci (kod Podrav. Slatine) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zaustavili (a zatim uništili) voz, ubili 10 ustaša i žandarma, zaplenili 8 pušaka i 2 pištolja i sa putnicima održali miting.

⚔️ 0. 6. 1942. U s. Okučanima (kod Nove Gradiške) jedinice 1. slavonskog NOP odreda razoružale neprijateljsku posadu - pripadnike nemačke nacionalne manjine, zaplenivši 35 pušaka.

⚔️ 2. 6. 1942. Delovi Banijske proleterske čete i jedne čete 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli neprijateljsko uporište s. Bučje (kod Pakraca) i zapalili opštinsku i školsku zgradu u kojima su ranije bili smešteni nepri-jatsljski vojnici.

⚔️ 2. 6. 1942. U s. Zvečevu (kod Voćina) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda uništili lokomotivu šumske železnice, šumsku električnu centralu, motornu drezinu i drugi materijal šumskog preduzeća.

⚔️ 5. 6. 1942. Posle tročasovne borbe 2. bataljon 1. slavonskog NOP odreda zauzeo s. Bastaje (kod Daruvara), koje su branili žandarmi, ustaše i nemački vojnici. Neprijatelj je imao 37 mrtvih, a partizanske jedinice 1 mrtvog i 1 ranjenog borca. Zaplenjeno je: 43 puške, 1200 metaka, 4 radio-aparata, 10 vojničkih odela i drugi ratni materijal.

⚔️ 6. 6. 1942. Selo Poljanšku (kod Slav. Požege) zauzeli Banijska proleterska četa i jedan vod 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda. Ustaše su imale 12 mrtvih. Zaplenjeno je 12 pušaka i 950 metaka.

⚔️ 13. 6. 1942. Delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Zdencima (kod Podrav. Slatine). Zaplenjeno je 10 pušaka, 1 pištolj, 3 bombe i druga ratna oprema.

⚔️ 15. 6. 1942. Po naređenju Štaba 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od 6. čete 2. bataljona formiran 3. bataljon 1. odreda 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske (1. slavonskog NOP odreda).

⚔️ 16. 6. 1942. Delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda demolirali šumsku prugu Novska - s. Pujić, uništili lokomotivu i vagone, popalili drva i građu koju je trebalo transportovati za Nemačku i sa radnicima održati miting.

⚔️ 20. 6. 1942. Kod Banove Jaruge delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda porušili železničku prugu Beograd-Zagreb, te uništili neprijateljski transportni voz (17 vagona i lokomotivu), zbog čega je saobraćaj bio obustavljen nekoliko dana. Pored toga, napali su posadu ž. st. Međurić (kod Banove Jaruge). Zgrada stanice je zapaljena, a pruga porušena. Žandarmi koji su branili stanicu povukli su se prema Banovoj Jaruzi.

⚔️ 21. 6. 1942. Jedinice 1. i 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda i delovi Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu zauzeli domobransko uporište u s. Bučkom Kamenskom (kod Slav. Požege), gde su zarobili 68 domobrana i zaplenili 1 mitraljez, 4 p. mitraljeza i 106 pušaka.

⚔️ 23. 6. 1942. U s. Bijeloj Stijeni (kod Lipika) delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali ustašku posadu, ali bez uspeha.

⚔️ 26. 6. 1942. U s. Krndiji (kod Đakova) 1. i 4. četa 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napale posadu železničkog vijadukta. Posle dvočasovne borbe, nanevši neprijatelju gubitke od oko 30 mrtvih i ranjenih, čete su se povukle, uz gubitke od 2 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 26. 6. 1942. Kod s. Branežaca (blizu Pakraca) delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda i Banijska proleterska četa odbili napad ustaša iz s. Španovice.

⚔️ 29. 6. 1942. U s. Đulavecu (kod Daruvara) 3. bataljon 1. slavonskog NOP odreda i delovi Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu napali delove ustaškog Pripremnog bataljona i nekoliko žandarma i naoružanih pripadnika nemačke nacionalne manjine, u toku napada uništili električnu centralu, žand, i ž. st. i opštinu i zaplenili oko 150 pušaka i 4 p. mitraljeza, zatim se, zbog dolaska pojačanja iz Virovitice, povukli.

⚔️ 1. 7. 1942. Između Pakraca i Badljevine delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda porušili železničku prugu, tt veze u dužini od 4 km, 1 most i ž. st.

⚔️ 3. 7. 1942. Jedinice 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda i Banijske proleterske čete zauzele s. Lipovljane (kod Banove Jaruge), koje su branili žandarmi i ustaše. Zapaljeni su ž. st. i skladište na stanici, žand. st. i opština. Zaplenjeno je 15 pušaka, 4. pištolja, 1700 metaka, nekoliko pisaćih mašina i drugi ratni materijal.

⚔️ 3. 7. 1942. Kod s. Čenkova (blizu Đakova) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali iz zasede domobransku kolonu i naneli joj gubitke od 17 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 11. 7. 1942. Delovi 1. slavonskog NOP odreda i Banijska proleterska četa, posle sedmočasovne žestoke borbe, zauzeli ustaško uporište u s. Siraču (kod Daruvara). Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i ranjenih. Zaplenjeno je 26 pušaka, 600 metaka i drugi ratni materijal.

⚔️ 12. 7. 1942. Delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. Đulavec (sada: Miokovićevo), kod Daruvara, naneli ustašama gubitke od oko 60 mrtvih i ranjenih a sami imali 2 mrtva i 5 ranjenih boraca), zaplenili 30 pušaka, 4000 metaka i drugu ratnu spremu i zapalili žand. stanicu.

⚔️ 12. 7. 1942. Delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Pušini (kod Podrav. Slatine), zaplenivši 36 pušaka i 2 p. mitraljeza, a zatim, održali miting sa stanovništvom sela i zarobljenim domobranima.

⚔️ 22. 7. 1942. Delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda porušili ž. st. Brezine - Bujavica (kod Pakraca), i prugu i tt veze u dužini 3,5 km, a zapalile 4 zgrade i fabriku plinova sa svim postrojenjima i 1 automobil.

⚔️ 24. 7. 1942. Delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Gazijama (kod Našica), zarobili celu posadu i zaplenili 31 pušku i 2 p. mitraljeza.

⚔️ 26. 7. 1942. Kod s. Londžice (na pruzi Našice - Slav. Požega) jedinice 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda uništile neprijateljski transportni voz.

⚔️ 9. 8. 1942. U s. Trapinsku (kod Virovitice) delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zarobili 22 domobrana s naoružanjem.

⚔️ 11. 8. 1942. U Slavoniji otpočelo dvodnevno savetovanje vojnih i političkih rukovodilaca 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske na kome je odlučeno: popuniti Štab 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske i štabove jedinica; intenzivno politički raditi među stanovništvom, propagirajući NOB i raskrinkavajući domobrane, ustaše i rukovodioce HSS, a samim tim povećavati broj novih boraca za partizanske jedinice. Pored toga, odlučeno je da se od delova 1. slavonskog NOP odreda formira još jedan odred u Slavoniji.

⚔️ 12. 8. 1942. Delovi 1. slavonskog NOP odreda napali domobransko uporište Orahovicu (kod Našica), ali se posle kraće borbe povukli, zarobivši 28 domobrana i 1 nemačkog vojnika i zaplenivši 34 puške i dosta municije.

⚔️ 14. 8. 1942. Kod ž. st. Vukosavljevice (blizu Virovitice) delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali putnički voz i zarobili 37 domobrana i ustaša s naoružanjem, a kompoziciju voza oštetili.

⚔️ 15. 8. 1942. Kod s. Stojčinovca (blizu Đakova) delovi 1. slavonskog NOP odreda napali ustašku i domobransku kolonu, razbili je i naterali u bekstvo. Neprijatelj je imao 73 mrtva i preko 100 ranjenih vojnika.

⚔️ 15. 8. 1942. Delovi 1. slavonskog tfOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Slatinski Drenovac (kod Podrav. Slatine) i zaplenili 24 puške.

⚔️ 16. 8. 1942. Po naređenju Štaba 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od delova 1. slavonskog NOP odreda formiran 2. slavonski NOP odred (2. odred 3. operativne zone, kasnije: Podravski i Osječki NOP odred).

⚔️ 27. 8. 1942. Delovi 1. i 2. slavonskog NOP odreda i Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu i Banijska proleterska četa, posle desetočasovne borbe, zauzeli neprijateljsko uporište u s. Đulavecu (sada: s. Miokovićevo), kod Daruvara. Neprijatelj je imao oko 40 mrtvih i ranjenih, a partizanske jedinice su imale 5 mrtvih i 15 ranjenih boraca. Zarobljen je 31 domobran i 9 nemačkih vojnika a zaplenjeno je 48 pušaka i 3 p. mitraljeza.

⚔️ 6. 9. 1942. Posadu koja je čuvala postrojenja petrolejskih izvora u s. Gojilu (kod Kutine) napale jedinice 7. hrvatske NO brigade, Banijske proleterske čete i Moslavačkog partizanskog bataljona i delovi 1. slavonskog NOP odreda i Krajiškog proleterskog bataljona. Postrojenja su gotovo sva uništena, kao i posada. U borbi je poginuo zamenik političkog komesara Banijske proleterske čete Ivica Bujić, narodni heroj. Zarobljeni su 81 domobran i 1 oficir, 6 nemačkih vojnika i 1 podoficir, a zaplenjeno je 112 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 mitraljez i 10.000 metaka.

⚔️ 9. 9. 1942. Delovi 1. slavonskog NOP odreda i Banijska proleterska četa zauzeli s. Uljanik (kod Pakraca) i razoružali njegovu posadu (domobrane, žandarme i finanse).

⚔️ 10. 9. 1942. Sedma hrvatska NO brigada, Moslavački partizanski bataljon i delovi 1. slavonskog NOP odreda zauzeli neprijateljsko uporište u s. Mlinsku (kod Bjelovara). U toku borbi je poginulo oko 30 nemačkih vojnika, a zaplenjeno je 30 pušaka i druga oprema.

⚔️ 11. 9. 1942. Kod s. Hercegovca (na železničkoj pruzi Bjelovar-Garešnica) delovi 1. slavonskog NOP odreda i Banijska proleterska četa napali neprijateljski transportni voz, spalili lokomotivu, 17 vagona i 2 skladišta a prugu i tt veze na nekoliko mesta porušili. U isto vreme su delovi 7. hrvatske NO brigade razbili jednu četu domobrana u Trupinskom gaju (šumi blizu s. Hercegovca) i naneli joj gubitke od 4 mrtva, 8 ranjenih i 13 zarobljenih vojnika.

⚔️ 18. 9. 1942. Sedma hrvatska NO brigada, Moslavački partizanski bataljon i delovi 1. slavonskog NOP odreda i Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu napali s. Pitomaču, s. Kloštar i rudnik uglja kod Pitomače (blizu Virovitice), koje su branili domobrani i žandarmi. U toku borbe te jedinice su zapalile železničke stanice u Kloštaru i Pitomači, opštinu i žandarmerijsku stanicu u Pitomači, postrojenja u rudniku, 1 mlin sa 20 vagona žita, 2 lokomotive i 40 vagona, porušile železničku prugu i zaplenile mnogo sanitetskog materijala i veliku sumu novca.

⚔️ 28. 9. 1942. Grubišno Polje (kod Virovitice) napala 7. hrvatska NO brigada i delovi 1. slavonskog NOP odreda, Moslavačkog i Krajiškog proleterskog bataljona i Banijske proleterske čete. Mesto je zauzeto, sem ustaškog doma i škole gde se neprijatelj zadržao. Zarobljeno 113 domobrana i ustaša i zaplenjeno 4 p. mitraljeza, 145 pušaka i 6000 metaka. U borbi je poginuo puškomitraljezac Proleterskog bataljona Operativnog štaba za Bos. krajinu Pero Kecman Mukonja, narodni heroj.

⚔️ 28. 9. 1942. Jedinice 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda posle jednočasovne borbe zauzele s. Čaglić (kod Pakraca). U toku borbe zapaljeni su svi objekti u kojima se nalazila domobranska posada, zatim opština i žand. st. Zaplenjene su 22 puške, 3 sanduka municije, mnogo vojničkih odela i druga oprema.

⚔️ 5. 10. 1942. Sedma hrvatska NO brigada i delovi 1. slavonskog NOP odreda i Moslavačkog partizanskog bataljona zauzeli ustaško uporište u s. Španovici (kod Pakraca). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 160 mrtvih i ranjenih, a isto toliko zarobljenih. Zaplenjeno je 100 pušaka, 7 automata, 1 p. mitraljez i mnogo druge ratne opreme.

⚔️ 6. 10. 1942. U rejonu s. Španovice (kod Pakraca) delovi 1. slavonskog NOP odreda oborili nemački avion.

⚔️ 10. 10. 1942. Delovi domobranske 4. brdske brigade iz Daruvara i s. Batinjana (kod Daruvara) otpočeli dvodnevni napad na delove 1. slavonskog NOP odreda i Proleterskog bataljona Bosanske krajine u rejonu s. Bijela - s. Borki. U borbama do 11. oktobra neprijateljske snage su odbijene i prinuđene na povlačenje prema Daruvaru, pretrpevši gubitke od 13 ranjenih oficira i vojnika. Zaplenjeno je 7 pušaka, 2 automata i 1 top.

⚔️ 10. 10. 1942. U s. Bijeloj (kod Daruvara), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od Banijske proleterske čete i boraca iz sastava 1. i 2. slavonskog NOP odreda formiran Kalnički NOP odred.

⚔️ 11. 10. 1942. U s. Buđićima (kod Pakraca), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od delova 1. i 2. slavonskog NOP odreda formirana 1. slavonska NOU brigada.

⚔️ 22. 10. 1942. Drugi bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao domobrane i zauzeo ž. st. Brezine (na pruzi Banova Jaruga-Pakrac), gde je zaplenio 14 pušaka, 1 automat, oko 1000 metaka i 20 bombi.

⚔️ 24. 10. 1942. Drugi bataljon 1. slavonskog NOP odreda zauzeo i porušio ž. st. Dobrovac (na pruzi Banova Jaruga - Pakrac), koju su branili domobrani. U toku borbe zarobljeno je 7 domobrana, a zaplenjeno 7 pušaka, 9 bombi i druga oprema.

⚔️ 3. 11. 1942. Delovi 1. slavonskog NOP odreda zauzeli ž. st. Međurić (između Banove Jaruge i Pakraca).

⚔️ 15. 11. 1942. Delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli s. Dragalić i zapalili ž. st. Dragalić (na pruzi Beograd-Zagreb), uništili teretnu kompoziciju, demolirali zgrade opštine i pošte i zaplenili ratni materijal. Mesto su branili domobrani i nemački vojnici.

⚔️ 17. 11. 1942. Jedinice 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzele Strmac (lečilište kod Nove Gradiške), zarobile 47 domobrana i zaplenile 40 pušaka, 11.000 metaka, 2 automata i 1 p. mitraljez.

⚔️ 27. 11. 1942. Kod ž. st. Bujavica-Brezina (na pruzi Banova Jaruga-Pakrac) 2. bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao neprijateljski transportni vOz i zaplenio 120 pušaka, 1 p. mitraljez, 240 pari cipela i drugu opremu.

⚔️ 9. 12. 1942. Drugi bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao domobrane i zapalio ž. st. LipovIjane (kod Novske) i kompoziciju teretnog voza. Zaplenjeno je 9 pušaka, 2 automata, 1 pisaća mašina i 2 šapirografa.

⚔️ 10. 12. 1942. Drugi bataljon 1. slavonskog NOP odreda posle petočasovne borbe zauzeo s. Pakračku Poljanu (kod Banove Jaruge), zarobio 18 domobrana i zaplenio 45 pušaka, 1 automat, 3 p. mitraljeza i 4.800 metaka.

⚔️ 19. 12. 1942. Između Banove Jaruge i Lipika jedinice 1. slavonskog NOP odreda porušile prugu i tt veze u dužini od 10 km.

⚔️ 25. 12. 1942. Jedinice 1. slavonskog NOP odreda napale ustaško-domobransko uporište s. Cernik (blizu Nove Gradiške), ali se posle petočasovne borbe povukle.

⚔️ 30. 12. 1942. U rejonu Voćina, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. bataljona Kalničkog NOP odreda, jednog bataljona Moslavačkog NOP odreda i jednog bataljona 1. slavonskog NOP odreda formirana 17. hrvatska NO brigada.

⚔️ 22. 1. 1943. Na poziv VŠ NOV i POJ da sve jedinice NOVJ pojačaju dejstva na komunikacijama, 4. (slavonska) divizija i 1. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali delove 741. puka nemačke 114. lovačke divizije i nemačkog Vazduhoplovnog građevinskog bataljona i domobranski 8. železničko stražarski bataljon u s. Rajiču, s. Okučanima i s. Dragaliću (na pruzi Nova Gradiška - Novska). Posle višečasovne borbe jedinice NOVJ su se povukle zbog jakih pojačanja pristiglih iz Zagreba, Pakraca i Lipika. One su zapalile ž. st. i sve magacine u Dragaliću, uništile lokomotivu sa 20 vagona i porušile prugu Novska - Nova Gradiška na šest mesta, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 48 časova. Zarobljeno je 118, poginula su 23 i ranjena su 32 nemačka vojnika, ustaše i domobrana. Jedinice NOVJ su imale 48 mrtvih i 69 ranjenih.

Dokumenti

📜 Naredba Štaba Slavonskog NOP odreda od 20 ožujka 1942 god. o formiranju odreda i reorganizaciji jedinica

📜 Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 23 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o razvitku odreda

📜 Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 23 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama u ožujku

📜 Iz izvještaja Štaba I. slavonskog NOP odreda Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o razvitku odreda

📜 Pismo štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 26 marta 1942 god. štabu Prvog slavonskog NOP odreda o potrebi vođenja nemilosrdne borbe protiv izdajnika i petokolonaša i o borbama potčinjenih jedinica

📜 Pismo Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 10 travnja 1942 god. Štabu Drugog krajiškog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji u Slavoniji i borbi partizana protiv neprijatelja u sjevernoj Hrvatskoj

📜 Iz pisma Štaba I slavonskog NOP odreda Štabu II krajiškog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji u Slavoniji i II operativnoj zoni Hrvatske

📜 Pismo štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 20 aprila 1942 god. štabu Prvog slavonskog NOP odreda o pripremama neprijatelja za ofanzivne akcije u Bosni i o namjerama četnika da vrše napade na partizanske štabove

📜 Naredba Štaba Drugog bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 23. aprila 1942. o postavljenju rukovodilaca u četama i vodovima

📜 Izvještaj Štaba Drugog bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 5 svibnja 1942 god. Štabu odreda o borbama i akcijama Druge i Šeste čete

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 9 svibnja 1942 god. Štabu odreda o borbama i akcijama četa

📜 Izvještaj komandanta Prvog slavonskog NOP odreda od 26 svibnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o stanju odreda

📜 Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 26 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju odreda

📜 Iz izvještaja Štaba 1. slavonskog NOP odreda Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o III četi koja djeluje u II. operativnoj zoni

📜 Izvještaj komande Samostalnog partizanskog voda u Bilo Gori od 5 lipnja 1942 god. štabu Prvog slavonskog NOP odreda o akcijama i stanju voda

📜 Naredba štaba Treće operativne zone od 15 lipnja 1942 god. o promjeni naziva Prvog slavonskog NOP odreda i formiranju Trećeg bataljona ovog odreda

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 17 lipnja 1942 god. štabu Treće operativne zone o akcijama jedinica u prvoj polovici lipnja

📜 Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 2 kolovoza 1942 god. štabu Treće operativne zone o stanju i radu jedinice i o akcijama izvršenim od 20 srpnja do 2 kolovoza

📜 Izvještaj komande Četvrte čete od 11 kolovoza 1942 god. štabu Trećeg bataljona Prvog slavonskog NOP odreda o radu čete i izvršenim akcijama od 29 srpnja do 9 kolovoza 1942 godine

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Treće operativne zone i komandanta Prvog slavonskog NOP odreda od 6 rujna 1942 god. štabu zone o napadu na petrolejske izvore u Gojilu

📜 Izvještaj Bogdana Crnobrnje, zamjenika komandanta Treće operativne zone, i Vicka Antića, komandanta Prvoga slavonskog NOP odreda, Štabu zone o napadu na naftne izvore u Gojilu

📜 Zapovijest Operativnog štaba 7. banijske NO brigade, 1. slavonskog bataljona 1. slavonskog NOP odreda i 1. bataljona Moslavačkog NOP odreda od 17. septembra 1942. za napad na neprijateljsko uporište Pitomaču, željezničku stanicu Kloštar, i rudnik uglja kod Pitomače

📜 Izvještaj štaba Trećeg bataijona Prvog Slavonskog NOP odreda od 7 listopada 1942 god. štabu odreda o napadu na Španovicu

📜 Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 19 listopada 1942 god. Štabu Treće operativne zone o borbama u Bijeloj i Rogoljima

📜 Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 26 listopada 1942 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na željezničku stanicu Brezine Kukujevačke - Bujavica

📜 Obavještenje štaba Treće operativne zone od 31 listopada 1942 god. Štabu Prvog bataljona Prve slavonske NOU brigade o pripremama neprijateljske ofanzive i akcijama Prvog slavonskog NOP odreda

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Prvog i Drugog slavonskog NOP odreda od 10 studenog 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 16 studenog 1942 god. štabu Treće operativne zone Hrvatske o akcijama odreda od 9 do 16 studenog

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona Slavonskog NOP odreda od 21 studenog 1942 god. Štabu odreda o neprijateljskom upadu na oslobođenu teritoriju i nekim akcijama bataljona

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 28 studenog 1942 god Štabu odreda o nekim akcijama i zasjedama bataljona

📜 Izvještaj Štaba 3. operativne zone od 29. novembra 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama 1. slavonske NOU brigade i 1. i 2. slavonskog NOP odreda

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 30 studenog 1942 godine

📜 Upustvo Štaba 3. operativne zone od 15. decembra 1942. Štabu 1. slavonskog NOP odreda o organizaciji veze sa Glavnim štabom NOV i PO Hrvatske i o formiranju diverzantskih grupa u Odredu

📜 Pregled brojnog stanja Prvog i Drugog slavonskog NOP odreda od 16 prosinca 1942 godine

📜 Naređenje Štaba Treće operativne zone od 21 prosinca 1942 god. Štabu Prvog slavonskog NOP odreda da uputi dio svojih snaga u sastav Četvrte divizije koja se formira

📜 Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 21 prosinca 1942 god. Štabu Treće operativne zone o akcijama izvršenim od 14 do 21 prosinca

📜 Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 3 siječnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na domobransku posadu u Kuzmici

📜 Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 18 siječnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na Poljanu

📜 Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 23 siječnja 1943 god. Štabu četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na komunikaciju Beograd - Zagreb

📜 Izvještaj Srijemsko-slavonskog četničkog odreda delegatu Vrhovne komande kapetanu Bori Mitranoviću o pokušaju organiziranja četništva u Slavoniji

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe za Jajce 1942. Beograd Proleterski bataljon Bosanske Krajine Borbe u Hrvatskoj 1942. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Sanitet u ratu Četnici u drugom svetskom ratu 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Nova Gradiška Napad na Gojlo 1942. 2. slavonski partizanski odred Zarobljenici u ratu Slavonska Požega 4. gorski zdrug (NDH) Kalnički partizanski odred Komunistička partija Hrvatske Bjelovar 12. slavonska proleterska udarna brigada 114. lovačka divizija Hrvatsko domobranstvo Podravska Slatina Virovitica Glavni štab Hrvatske Pakrac Napadi NOVJ na Okučane januara 1943. Narodni heroji Jugoslavije 17. slavonska udarna brigada Politički komesari u NOR-u Moslavački partizanski odred Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1943. Hrvatska seljačka stranka Kutina Operacija Bijela Borbe u Hrvatskoj 1943. Lipik Zagreb Novska Našice Voćin Grubišno Polje Zasede u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ni zrno žita okupatoru! 2. krajiški partizanski odred Borbe u Slavoniji 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Diverzije u oslobodilačkom ratu Daruvar Garešnica