Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

1. slavonski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 74 hronoloških zapisa, 40 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 3. 1942. Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku formiran 1. slavonski NOP odred.

⚔️ 26. 3. 1942. Na brdu Begovači (na pl. Psunju) ustaše i domobrani napali 1. bataljon 1. slavonskog NOP odreda. Bataljon se posle dvočasovne borbe povukao u pravcu Gradine. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i ranjenih. Bataljon je imao 3 mrtva, među kojima je i komandir voda Marko Končar Bura, narodni heroj.

⚔️ 29. 3. 1942. Žandarmerijsko uporište u s. Vilić Selu (kod Slav. Požege) napali delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda, ali ga, zbog dolaska ojačanja, nisu zauzeli. Partizanske jedinice su imale 12 mrtvih, a žandarmi 6 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 2. 4. 1942. Između sela Bobara i Caprginaca (kod Pakraca) 1. bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao iz zasede 3. ustaški bataljon iz Nove Gradiške i ubio 6 a ranio 9 ustaša. Naše jedinice su imale 4 ranjena i 7 mrtvih boraca, među kojima je bio i politički komesar toga bataljona Marko Kljajić, narodni heroj.

⚔️ 5. 4. 1942. Delovi 1. bataljona 1. Slavonskog NOP odreda zapalili ž. st. Dragalić (kod Nove Gradiške) i porušili prugu.

⚔️ 8. 4. 1942. Kod s. Sekulinaca (blizu Podrav. Slatine) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda digli u vazduh neprijateljski transport, uništivši lokomotivu i 6 vagona, i održali miting sa 100 radnika.

⚔️ 9. 4. 1942. Kod Slatinskog Drenovca (blizu Podrav. Slatine) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda uništili neprijateljski transport.

⚔️ 12. 4. 1942. Delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda porušili ž. st. Bijela (kod Daruvara), prugu i tt veze.

⚔️ 14. 4. 1942. Prvi bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao s. Pakračku Poljanu, koje su branile ustaše, zapalio tkačnicu, razrušio prugu i tt veze i zaplenio veliku količinu platna za rublje i drugog materijala.

⚔️ 20. 4. 1942. Delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. D. Pištani (kod Našica), zaplenili 20 pušaka i 1 pištolj i održali miting.

⚔️ 24. 4. 1942. Na pl. Papuku ustaše napale jedinice 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda. Posle jednodnevne borbe napad je odbijen i ustaše su pretrpele gubitke od 25 mrtvih. Zaplenjeno je 5 pušaka i 1 p. mitraljez.

⚔️ 29. 4. 1942. Na Jovanovići (kod Voćina) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali iz zasede i razbili dve ćete ustaša, nanevši im velike gubitke.

⚔️ 3. 5. 1942. Delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zapalili i uništili sva postrojenja rudnika Cernik (kod Nove Gradiške), pa sa rudarima održali miting.

⚔️ 5. 5. 1942. Kod planinarskog doma na Psunju delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali iz zasede ustašku kolonu i naneli joj gubitke od 13 mrtvih i više ranjenih, te zaplenili 10 pušaka, 1 p. mitraljez i 250 metaka.

⚔️ 5. 5. 1942. U s. Španovici (kod Pakraca) delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali ustaše. Neprijatelj je imao 12 mrtvih. Zaplenjeno je 11 pušaka i 1 p. mitraljez.

⚔️ 7. 5. 1942. Delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli s. Blagodovac i s. Petranovce (kod Daruvara) koja su branili žandarmi. Zaplenjeno je 12 pušaka, 1 pištolj i 250 metaka.

⚔️ 19. 5. 1942. Delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli s. Lađevac (kod Okučana) koje su branili pripadnici nemačke nacionalne manjine. Zaplenili su: 41 pušku, 80 bombi i drugi ratni materijal.

⚔️ 24. 5. 1942. Delovi 1. slavonskog NOP odreda, posle kratke borbe, razoružali domobransku stražu vojnog strelišta kod Virovitice, zaplenivši 1 p. mitraljez, 10 pušaka, 1250 metaka, 8 bombi i drugi ratni materijal.

⚔️ 27. 5. 1942. Na pruzi s. Slatinski Drenovac - s. Čačinci (kod Podrav. Slatine) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zaustavili (a zatim uništili) voz, ubili 10 ustaša i žandarma, zaplenili 8 pušaka i 2 pištolja i sa putnicima održali miting.

⚔️ 0. 6. 1942. U s. Okučanima (kod Nove Gradiške) jedinice 1. slavonskog NOP odreda razoružale neprijateljsku posadu - pripadnike nemačke nacionalne manjine, zaplenivši 35 pušaka.

⚔️ 2. 6. 1942. Delovi Banijske proleterske čete i jedne čete 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli neprijateljsko uporište s. Bučje (kod Pakraca) i zapalili opštinsku i školsku zgradu u kojima su ranije bili smešteni nepri-jatsljski vojnici.

⚔️ 2. 6. 1942. U s. Zvečevu (kod Voćina) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda uništili lokomotivu šumske železnice, šumsku električnu centralu, motornu drezinu i drugi materijal šumskog preduzeća.

⚔️ 5. 6. 1942. Posle tročasovne borbe 2. bataljon 1. slavonskog NOP odreda zauzeo s. Bastaje (kod Daruvara), koje su branili žandarmi, ustaše i nemački vojnici. Neprijatelj je imao 37 mrtvih, a partizanske jedinice 1 mrtvog i 1 ranjenog borca. Zaplenjeno je: 43 puške, 1200 metaka, 4 radio-aparata, 10 vojničkih odela i drugi ratni materijal.

⚔️ 6. 6. 1942. Selo Poljanšku (kod Slav. Požege) zauzeli Banijska proleterska četa i jedan vod 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda. Ustaše su imale 12 mrtvih. Zaplenjeno je 12 pušaka i 950 metaka.

⚔️ 13. 6. 1942. Delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Zdencima (kod Podrav. Slatine). Zaplenjeno je 10 pušaka, 1 pištolj, 3 bombe i druga ratna oprema.

⚔️ 15. 6. 1942. Po naređenju Štaba 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od 6. čete 2. bataljona formiran 3. bataljon 1. odreda 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske (1. slavonskog NOP odreda).

⚔️ 16. 6. 1942. Delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda demolirali šumsku prugu Novska - s. Pujić, uništili lokomotivu i vagone, popalili drva i građu koju je trebalo transportovati za Nemačku i sa radnicima održati miting.

⚔️ 20. 6. 1942. Kod Banove Jaruge delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda porušili železničku prugu Beograd-Zagreb, te uništili neprijateljski transportni voz (17 vagona i lokomotivu), zbog čega je saobraćaj bio obustavljen nekoliko dana. Pored toga, napali su posadu ž. st. Međurić (kod Banove Jaruge). Zgrada stanice je zapaljena, a pruga porušena. Žandarmi koji su branili stanicu povukli su se prema Banovoj Jaruzi.

⚔️ 21. 6. 1942. Jedinice 1. i 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda i delovi Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu zauzeli domobransko uporište u s. Bučkom Kamenskom (kod Slav. Požege), gde su zarobili 68 domobrana i zaplenili 1 mitraljez, 4 p. mitraljeza i 106 pušaka.

⚔️ 23. 6. 1942. U s. Bijeloj Stijeni (kod Lipika) delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali ustašku posadu, ali bez uspeha.

⚔️ 26. 6. 1942. U s. Krndiji (kod Đakova) 1. i 4. četa 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napale posadu železničkog vijadukta. Posle dvočasovne borbe, nanevši neprijatelju gubitke od oko 30 mrtvih i ranjenih, čete su se povukle, uz gubitke od 2 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 26. 6. 1942. Kod s. Branežaca (blizu Pakraca) delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda i Banijska proleterska četa odbili napad ustaša iz s. Španovice.

⚔️ 29. 6. 1942. U s. Đulavecu (kod Daruvara) 3. bataljon 1. slavonskog NOP odreda i delovi Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu napali delove ustaškog Pripremnog bataljona i nekoliko žandarma i naoružanih pripadnika nemačke nacionalne manjine, u toku napada uništili električnu centralu, žand, i ž. st. i opštinu i zaplenili oko 150 pušaka i 4 p. mitraljeza, zatim se, zbog dolaska pojačanja iz Virovitice, povukli.

⚔️ 1. 7. 1942. Između Pakraca i Badljevine delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda porušili železničku prugu, tt veze u dužini od 4 km, 1 most i ž. st.

⚔️ 3. 7. 1942. Jedinice 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda i Banijske proleterske čete zauzele s. Lipovljane (kod Banove Jaruge), koje su branili žandarmi i ustaše. Zapaljeni su ž. st. i skladište na stanici, žand. st. i opština. Zaplenjeno je 15 pušaka, 4. pištolja, 1700 metaka, nekoliko pisaćih mašina i drugi ratni materijal.

⚔️ 3. 7. 1942. Kod s. Čenkova (blizu Đakova) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali iz zasede domobransku kolonu i naneli joj gubitke od 17 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 11. 7. 1942. Delovi 1. slavonskog NOP odreda i Banijska proleterska četa, posle sedmočasovne žestoke borbe, zauzeli ustaško uporište u s. Siraču (kod Daruvara). Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i ranjenih. Zaplenjeno je 26 pušaka, 600 metaka i drugi ratni materijal.

⚔️ 12. 7. 1942. Delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. Đulavec (sada: Miokovićevo), kod Daruvara, naneli ustašama gubitke od oko 60 mrtvih i ranjenih a sami imali 2 mrtva i 5 ranjenih boraca), zaplenili 30 pušaka, 4000 metaka i drugu ratnu spremu i zapalili žand. stanicu.

⚔️ 12. 7. 1942. Delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Pušini (kod Podrav. Slatine), zaplenivši 36 pušaka i 2 p. mitraljeza, a zatim, održali miting sa stanovništvom sela i zarobljenim domobranima.

⚔️ 22. 7. 1942. Delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda porušili ž. st. Brezine - Bujavica (kod Pakraca), i prugu i tt veze u dužini 3,5 km, a zapalile 4 zgrade i fabriku plinova sa svim postrojenjima i 1 automobil.

⚔️ 24. 7. 1942. Delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Gazijama (kod Našica), zarobili celu posadu i zaplenili 31 pušku i 2 p. mitraljeza.

⚔️ 26. 7. 1942. Kod s. Londžice (na pruzi Našice - Slav. Požega) jedinice 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda uništile neprijateljski transportni voz.

⚔️ 9. 8. 1942. U s. Trapinsku (kod Virovitice) delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zarobili 22 domobrana s naoružanjem.

⚔️ 11. 8. 1942. U Slavoniji otpočelo dvodnevno savetovanje vojnih i političkih rukovodilaca 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske na kome je odlučeno: popuniti Štab 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske i štabove jedinica; intenzivno politički raditi među stanovništvom, propagirajući NOB i raskrinkavajući domobrane, ustaše i rukovodioce HSS, a samim tim povećavati broj novih boraca za partizanske jedinice. Pored toga, odlučeno je da se od delova 1. slavonskog NOP odreda formira još jedan odred u Slavoniji.

⚔️ 12. 8. 1942. Delovi 1. slavonskog NOP odreda napali domobransko uporište Orahovicu (kod Našica), ali se posle kraće borbe povukli, zarobivši 28 domobrana i 1 nemačkog vojnika i zaplenivši 34 puške i dosta municije.

⚔️ 14. 8. 1942. Kod ž. st. Vukosavljevice (blizu Virovitice) delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali putnički voz i zarobili 37 domobrana i ustaša s naoružanjem, a kompoziciju voza oštetili.

⚔️ 15. 8. 1942. Kod s. Stojčinovca (blizu Đakova) delovi 1. slavonskog NOP odreda napali ustašku i domobransku kolonu, razbili je i naterali u bekstvo. Neprijatelj je imao 73 mrtva i preko 100 ranjenih vojnika.

⚔️ 15. 8. 1942. Delovi 1. slavonskog tfOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Slatinski Drenovac (kod Podrav. Slatine) i zaplenili 24 puške.

⚔️ 16. 8. 1942. Po naređenju Štaba 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od delova 1. slavonskog NOP odreda formiran 2. slavonski NOP odred (2. odred 3. operativne zone, kasnije: Podravski i Osječki NOP odred).

⚔️ 27. 8. 1942. Delovi 1. i 2. slavonskog NOP odreda i Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu i Banijska proleterska četa, posle desetočasovne borbe, zauzeli neprijateljsko uporište u s. Đulavecu (sada: s. Miokovićevo), kod Daruvara. Neprijatelj je imao oko 40 mrtvih i ranjenih, a partizanske jedinice su imale 5 mrtvih i 15 ranjenih boraca. Zarobljen je 31 domobran i 9 nemačkih vojnika a zaplenjeno je 48 pušaka i 3 p. mitraljeza.

⚔️ 6. 9. 1942. Posadu koja je čuvala postrojenja petrolejskih izvora u s. Gojilu (kod Kutine) napale jedinice 7. hrvatske NO brigade, Banijske proleterske čete i Moslavačkog partizanskog bataljona i delovi 1. slavonskog NOP odreda i Krajiškog proleterskog bataljona. Postrojenja su gotovo sva uništena, kao i posada. U borbi je poginuo zamenik političkog komesara Banijske proleterske čete Ivica Bujić, narodni heroj. Zarobljeni su 81 domobran i 1 oficir, 6 nemačkih vojnika i 1 podoficir, a zaplenjeno je 112 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 mitraljez i 10.000 metaka.

⚔️ 9. 9. 1942. Delovi 1. slavonskog NOP odreda i Banijska proleterska četa zauzeli s. Uljanik (kod Pakraca) i razoružali njegovu posadu (domobrane, žandarme i finanse).

⚔️ 10. 9. 1942. Sedma hrvatska NO brigada, Moslavački partizanski bataljon i delovi 1. slavonskog NOP odreda zauzeli neprijateljsko uporište u s. Mlinsku (kod Bjelovara). U toku borbi je poginulo oko 30 nemačkih vojnika, a zaplenjeno je 30 pušaka i druga oprema.

⚔️ 11. 9. 1942. Kod s. Hercegovca (na železničkoj pruzi Bjelovar-Garešnica) delovi 1. slavonskog NOP odreda i Banijska proleterska četa napali neprijateljski transportni voz, spalili lokomotivu, 17 vagona i 2 skladišta a prugu i tt veze na nekoliko mesta porušili. U isto vreme su delovi 7. hrvatske NO brigade razbili jednu četu domobrana u Trupinskom gaju (šumi blizu s. Hercegovca) i naneli joj gubitke od 4 mrtva, 8 ranjenih i 13 zarobljenih vojnika.

⚔️ 18. 9. 1942. Sedma hrvatska NO brigada, Moslavački partizanski bataljon i delovi 1. slavonskog NOP odreda i Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu napali s. Pitomaču, s. Kloštar i rudnik uglja kod Pitomače (blizu Virovitice), koje su branili domobrani i žandarmi. U toku borbe te jedinice su zapalile železničke stanice u Kloštaru i Pitomači, opštinu i žandarmerijsku stanicu u Pitomači, postrojenja u rudniku, 1 mlin sa 20 vagona žita, 2 lokomotive i 40 vagona, porušile železničku prugu i zaplenile mnogo sanitetskog materijala i veliku sumu novca.

⚔️ 28. 9. 1942. Grubišno Polje (kod Virovitice) napala 7. hrvatska NO brigada i delovi 1. slavonskog NOP odreda, Moslavačkog i Krajiškog proleterskog bataljona i Banijske proleterske čete. Mesto je zauzeto, sem ustaškog doma i škole gde se neprijatelj zadržao. Zarobljeno 113 domobrana i ustaša i zaplenjeno 4 p. mitraljeza, 145 pušaka i 6000 metaka. U borbi je poginuo puškomitraljezac Proleterskog bataljona Operativnog štaba za Bos. krajinu Pero Kecman Mukonja, narodni heroj.

⚔️ 28. 9. 1942. Jedinice 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda posle jednočasovne borbe zauzele s. Čaglić (kod Pakraca). U toku borbe zapaljeni su svi objekti u kojima se nalazila domobranska posada, zatim opština i žand. st. Zaplenjene su 22 puške, 3 sanduka municije, mnogo vojničkih odela i druga oprema.

⚔️ 5. 10. 1942. Sedma hrvatska NO brigada i delovi 1. slavonskog NOP odreda i Moslavačkog partizanskog bataljona zauzeli ustaško uporište u s. Španovici (kod Pakraca). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 160 mrtvih i ranjenih, a isto toliko zarobljenih. Zaplenjeno je 100 pušaka, 7 automata, 1 p. mitraljez i mnogo druge ratne opreme.

⚔️ 6. 10. 1942. U rejonu s. Španovice (kod Pakraca) delovi 1. slavonskog NOP odreda oborili nemački avion.

⚔️ 10. 10. 1942. Delovi domobranske 4. brdske brigade iz Daruvara i s. Batinjana (kod Daruvara) otpočeli dvodnevni napad na delove 1. slavonskog NOP odreda i Proleterskog bataljona Bosanske krajine u rejonu s. Bijela - s. Borki. U borbama do 11. oktobra neprijateljske snage su odbijene i prinuđene na povlačenje prema Daruvaru, pretrpevši gubitke od 13 ranjenih oficira i vojnika. Zaplenjeno je 7 pušaka, 2 automata i 1 top.

⚔️ 10. 10. 1942. U s. Bijeloj (kod Daruvara), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od Banijske proleterske čete i boraca iz sastava 1. i 2. slavonskog NOP odreda formiran Kalnički NOP odred.

⚔️ 11. 10. 1942. U s. Buđićima (kod Pakraca), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od delova 1. i 2. slavonskog NOP odreda formirana 1. slavonska NOU brigada.

⚔️ 22. 10. 1942. Drugi bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao domobrane i zauzeo ž. st. Brezine (na pruzi Banova Jaruga-Pakrac), gde je zaplenio 14 pušaka, 1 automat, oko 1000 metaka i 20 bombi.

⚔️ 24. 10. 1942. Drugi bataljon 1. slavonskog NOP odreda zauzeo i porušio ž. st. Dobrovac (na pruzi Banova Jaruga - Pakrac), koju su branili domobrani. U toku borbe zarobljeno je 7 domobrana, a zaplenjeno 7 pušaka, 9 bombi i druga oprema.

⚔️ 3. 11. 1942. Delovi 1. slavonskog NOP odreda zauzeli ž. st. Međurić (između Banove Jaruge i Pakraca).

⚔️ 15. 11. 1942. Delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli s. Dragalić i zapalili ž. st. Dragalić (na pruzi Beograd-Zagreb), uništili teretnu kompoziciju, demolirali zgrade opštine i pošte i zaplenili ratni materijal. Mesto su branili domobrani i nemački vojnici.

⚔️ 17. 11. 1942. Jedinice 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzele Strmac (lečilište kod Nove Gradiške), zarobile 47 domobrana i zaplenile 40 pušaka, 11.000 metaka, 2 automata i 1 p. mitraljez.

⚔️ 27. 11. 1942. Kod ž. st. Bujavica-Brezina (na pruzi Banova Jaruga-Pakrac) 2. bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao neprijateljski transportni vOz i zaplenio 120 pušaka, 1 p. mitraljez, 240 pari cipela i drugu opremu.

⚔️ 9. 12. 1942. Drugi bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao domobrane i zapalio ž. st. LipovIjane (kod Novske) i kompoziciju teretnog voza. Zaplenjeno je 9 pušaka, 2 automata, 1 pisaća mašina i 2 šapirografa.

⚔️ 10. 12. 1942. Drugi bataljon 1. slavonskog NOP odreda posle petočasovne borbe zauzeo s. Pakračku Poljanu (kod Banove Jaruge), zarobio 18 domobrana i zaplenio 45 pušaka, 1 automat, 3 p. mitraljeza i 4.800 metaka.

⚔️ 19. 12. 1942. Između Banove Jaruge i Lipika jedinice 1. slavonskog NOP odreda porušile prugu i tt veze u dužini od 10 km.

⚔️ 25. 12. 1942. Jedinice 1. slavonskog NOP odreda napale ustaško-domobransko uporište s. Cernik (blizu Nove Gradiške), ali se posle petočasovne borbe povukle.

⚔️ 30. 12. 1942. U rejonu Voćina, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. bataljona Kalničkog NOP odreda, jednog bataljona Moslavačkog NOP odreda i jednog bataljona 1. slavonskog NOP odreda formirana 17. hrvatska NO brigada.

⚔️ 22. 1. 1943. Na poziv VŠ NOV i POJ da sve jedinice NOVJ pojačaju dejstva na komunikacijama, 4. (slavonska) divizija i 1. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali delove 741. puka nemačke 114. lovačke divizije i nemačkog Vazduhoplovnog građevinskog bataljona i domobranski 8. železničko stražarski bataljon u s. Rajiču, s. Okučanima i s. Dragaliću (na pruzi Nova Gradiška - Novska). Posle višečasovne borbe jedinice NOVJ su se povukle zbog jakih pojačanja pristiglih iz Zagreba, Pakraca i Lipika. One su zapalile ž. st. i sve magacine u Dragaliću, uništile lokomotivu sa 20 vagona i porušile prugu Novska - Nova Gradiška na šest mesta, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 48 časova. Zarobljeno je 118, poginula su 23 i ranjena su 32 nemačka vojnika, ustaše i domobrana. Jedinice NOVJ su imale 48 mrtvih i 69 ranjenih.

Dokumenti

📜 Naredba Štaba Slavonskog NOP odreda od 20 ožujka 1942 god. o formiranju odreda i reorganizaciji jedinica

📜 Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 23 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o razvitku odreda

📜 Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 23 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama u ožujku

📜 Iz izvještaja Štaba I. slavonskog NOP odreda Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o razvitku odreda

📜 Pismo štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 26 marta 1942 god. štabu Prvog slavonskog NOP odreda o potrebi vođenja nemilosrdne borbe protiv izdajnika i petokolonaša i o borbama potčinjenih jedinica

📜 Pismo Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 10 travnja 1942 god. Štabu Drugog krajiškog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji u Slavoniji i borbi partizana protiv neprijatelja u sjevernoj Hrvatskoj

📜 Iz pisma Štaba I slavonskog NOP odreda Štabu II krajiškog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji u Slavoniji i II operativnoj zoni Hrvatske

📜 Pismo štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 20 aprila 1942 god. štabu Prvog slavonskog NOP odreda o pripremama neprijatelja za ofanzivne akcije u Bosni i o namjerama četnika da vrše napade na partizanske štabove

📜 Naredba Štaba Drugog bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 23. aprila 1942. o postavljenju rukovodilaca u četama i vodovima

📜 Izvještaj Štaba Drugog bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 5 svibnja 1942 god. Štabu odreda o borbama i akcijama Druge i Šeste čete

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 9 svibnja 1942 god. Štabu odreda o borbama i akcijama četa

📜 Izvještaj komandanta Prvog slavonskog NOP odreda od 26 svibnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o stanju odreda

📜 Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 26 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju odreda

📜 Iz izvještaja Štaba 1. slavonskog NOP odreda Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o III četi koja djeluje u II. operativnoj zoni

📜 Izvještaj komande Samostalnog partizanskog voda u Bilo Gori od 5 lipnja 1942 god. štabu Prvog slavonskog NOP odreda o akcijama i stanju voda

📜 Naredba štaba Treće operativne zone od 15 lipnja 1942 god. o promjeni naziva Prvog slavonskog NOP odreda i formiranju Trećeg bataljona ovog odreda

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 17 lipnja 1942 god. štabu Treće operativne zone o akcijama jedinica u prvoj polovici lipnja

📜 Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 2 kolovoza 1942 god. štabu Treće operativne zone o stanju i radu jedinice i o akcijama izvršenim od 20 srpnja do 2 kolovoza

📜 Izvještaj komande Četvrte čete od 11 kolovoza 1942 god. štabu Trećeg bataljona Prvog slavonskog NOP odreda o radu čete i izvršenim akcijama od 29 srpnja do 9 kolovoza 1942 godine

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Treće operativne zone i komandanta Prvog slavonskog NOP odreda od 6 rujna 1942 god. štabu zone o napadu na petrolejske izvore u Gojilu

📜 Izvještaj Bogdana Crnobrnje, zamjenika komandanta Treće operativne zone, i Vicka Antića, komandanta Prvoga slavonskog NOP odreda, Štabu zone o napadu na naftne izvore u Gojilu

📜 Zapovijest Operativnog štaba 7. banijske NO brigade, 1. slavonskog bataljona 1. slavonskog NOP odreda i 1. bataljona Moslavačkog NOP odreda od 17. septembra 1942. za napad na neprijateljsko uporište Pitomaču, željezničku stanicu Kloštar, i rudnik uglja kod Pitomače

📜 Izvještaj štaba Trećeg bataijona Prvog Slavonskog NOP odreda od 7 listopada 1942 god. štabu odreda o napadu na Španovicu

📜 Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 19 listopada 1942 god. Štabu Treće operativne zone o borbama u Bijeloj i Rogoljima

📜 Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 26 listopada 1942 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na željezničku stanicu Brezine Kukujevačke - Bujavica

📜 Obavještenje štaba Treće operativne zone od 31 listopada 1942 god. Štabu Prvog bataljona Prve slavonske NOU brigade o pripremama neprijateljske ofanzive i akcijama Prvog slavonskog NOP odreda

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Prvog i Drugog slavonskog NOP odreda od 10 studenog 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 16 studenog 1942 god. štabu Treće operativne zone Hrvatske o akcijama odreda od 9 do 16 studenog

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona Slavonskog NOP odreda od 21 studenog 1942 god. Štabu odreda o neprijateljskom upadu na oslobođenu teritoriju i nekim akcijama bataljona

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 28 studenog 1942 god Štabu odreda o nekim akcijama i zasjedama bataljona

📜 Izvještaj Štaba 3. operativne zone od 29. novembra 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama 1. slavonske NOU brigade i 1. i 2. slavonskog NOP odreda

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 30 studenog 1942 godine

📜 Upustvo Štaba 3. operativne zone od 15. decembra 1942. Štabu 1. slavonskog NOP odreda o organizaciji veze sa Glavnim štabom NOV i PO Hrvatske i o formiranju diverzantskih grupa u Odredu

📜 Pregled brojnog stanja Prvog i Drugog slavonskog NOP odreda od 16 prosinca 1942 godine

📜 Naređenje Štaba Treće operativne zone od 21 prosinca 1942 god. Štabu Prvog slavonskog NOP odreda da uputi dio svojih snaga u sastav Četvrte divizije koja se formira

📜 Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 21 prosinca 1942 god. Štabu Treće operativne zone o akcijama izvršenim od 14 do 21 prosinca

📜 Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 3 siječnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na domobransku posadu u Kuzmici

📜 Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 18 siječnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na Poljanu

📜 Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 23 siječnja 1943 god. Štabu četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na komunikaciju Beograd - Zagreb

📜 Izvještaj Srijemsko-slavonskog četničkog odreda delegatu Vrhovne komande kapetanu Bori Mitranoviću o pokušaju organiziranja četništva u Slavoniji

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Sanitet u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Novska Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije 2. krajiški partizanski odred Beograd Našice Virovitica Borbe za Jajce 1942. Kutina Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 2. slavonski partizanski odred Borbe u Slavoniji 1942. Operacija Bijela Napadi NOVJ na Okučane januara 1943. Podravska Slatina Grubišno Polje Proleterski bataljon Bosanske Krajine Komunistička partija Hrvatske Voćin Borbe u Hrvatskoj 1942. Napad na Gojlo 1942. Zagreb Politički komesari u NOR-u 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša 17. slavonska udarna brigada Ni zrno žita okupatoru! Bjelovar Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Slavoniji 1943. Garešnica Hrvatsko domobranstvo Kalnički partizanski odred Zarobljenici u ratu Slavonska Požega Glavni štab Hrvatske 114. lovačka divizija Borbe u Hrvatskoj 1943. 4. gorski zdrug (NDH) Nova Gradiška 12. slavonska proleterska udarna brigada Daruvar Lipik Hrvatska seljačka stranka Avijacija u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Moslavački partizanski odred Pakrac Četnici u drugom svetskom ratu