Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Pakrac u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 71 hronoloških zapisa, 83 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 22. 6. 1941. U s. Kusonjama održana sreska partijska konferencija za srez Pakrac na kojoj je diskutovano o političkoj situaciji, liniji Partije u novim uslovima, organizacionom stanju partijske organizacije, radu SKOJ-a, sakupljanju oružja i vršenju sabotaža.

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Brusniku formiran NO odbor. To je prvi NO odbor u srezu Pakrac.

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Kusonjama (kod Pakraca) formiran MNO odbor.

⚔️ 1. 10. 1941. Formiran SK KPH Pakrac.

⚔️ 0. 11. 1941. NOP odred -Matija Gubec- (nazivan i Trokutskom partizanskog grupom) razoružao stražu u opštinskoj zgradi u s. Gaju (kod Pakraca) i zapalio opštinsku arhivu.

⚔️ 10. 11. 1941. U s. Bučju (kod Pakraca) borci Psunjskog NOP odreda upali u opštinsku zgradu, razoružali stražu, zaplenili 2 puške i 265.000 kuna i spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 27. 11. 1941. Psunjski NOP odred napao žandarme u Kamenskom (kod Pakraca) i naneo im gubitke, zaplenio 9 pušaka i veću količinu municije, a žand. st., Šumsku upravu i ložionicu šumskih lokomotiva zapalio.

⚔️ 13. 12. 1941. Borci NOP odreda -Matija Gubec- razoružali domobransku stražu na ž. st. Poljana (kod Pakraca) i srušili betonski most 3 km ist. od tog sela.

⚔️ 21. 12. 1941. U s. Grđevici (kod Pakraca) formiran seoski NO odbor.

⚔️ 23. 12. 1941. Kod s. Rogulja i s. Bučja (srez Pakrac) delovi Psunjskog i Papučko-krndijskog NOP odreda vodili tešku borbu sa ustašama i naneli im gubitke.

⚔️ 5. 2. 1942. Na Papuku otpočele trodnevne borbe u kojima je 2. četa Slavonskog partizanskog bataljona razbila delove domobranskog 5. pešadijskog puka, ojačane ustaškim posadama iz Slav. Požege, N. Gradiške i Pakraca.

⚔️ 26. 2. 1942. Na Begovači (na Psunju) otpočeo kurs za komandire partizanskih četa. Nešto kasnije su kursisti premešteni na Gradinu, više s. Bobara (kod Pakraca), ali ni tamo zbog neprijateljskog napada kurs nije završen.

⚔️ 27. 2. 1942. U s. Badljevini (kod Pakraca) 1. četa Slavonskog partizanskog bataljona razoružala domobrane i zaplenila 27 pušaka, 29 bombi i 1.500 metaka, a zgradu opštine i pošte demolirala i arhivu spalila.

⚔️ 2. 4. 1942. Između sela Bobara i Caprginaca (kod Pakraca) 1. bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao iz zasede 3. ustaški bataljon iz Nove Gradiške i ubio 6 a ranio 9 ustaša. Naše jedinice su imale 4 ranjena i 7 mrtvih boraca, među kojima je bio i politički komesar toga bataljona Marko Kljajić, narodni heroj.

⚔️ 14. 4. 1942. Prvi bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao s. Pakračku Poljanu, koje su branile ustaše, zapalio tkačnicu, razrušio prugu i tt veze i zaplenio veliku količinu platna za rublje i drugog materijala.

⚔️ 5. 5. 1942. U s. Španovici (kod Pakraca) delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali ustaše. Neprijatelj je imao 12 mrtvih. Zaplenjeno je 11 pušaka i 1 p. mitraljez.

⚔️ 21. 5. 1942. U Novoj Gradiški, na sastanku predstavnika policije, žandarmerije i ustaške i domobranske komande Velike župe Livac-Zapolje, odlučeno da se, radi osiguranja -javnog reda i mira- u srezovima Našice, Podravska Slatina, Virovitica, Daruvar, Pakrac, Nova Gradiška i Slav. Požega, prikupi i transportuje u koncentracione logore sve stanovništvo koje sarađuje s NOP-om.

⚔️ 2. 6. 1942. Delovi Banijske proleterske čete i jedne čete 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli neprijateljsko uporište s. Bučje (kod Pakraca) i zapalili opštinsku i školsku zgradu u kojima su ranije bili smešteni nepri-jatsljski vojnici.

⚔️ 26. 6. 1942. Kod s. Branežaca (blizu Pakraca) delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda i Banijska proleterska četa odbili napad ustaša iz s. Španovice.

⚔️ 1. 7. 1942. Između Pakraca i Badljevine delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda porušili železničku prugu, tt veze u dužini od 4 km, 1 most i ž. st.

⚔️ 22. 7. 1942. Delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda porušili ž. st. Brezine - Bujavica (kod Pakraca), i prugu i tt veze u dužini 3,5 km, a zapalile 4 zgrade i fabriku plinova sa svim postrojenjima i 1 automobil.

⚔️ 3. 8. 1942. U s. Kusonjama (kod Pakraca) ustaše bacile u bunare preko 300 zaklanih Stanovnika tog sela i okoline.

⚔️ 9. 9. 1942. Delovi 1. slavonskog NOP odreda i Banijska proleterska četa zauzeli s. Uljanik (kod Pakraca) i razoružali njegovu posadu (domobrane, žandarme i finanse).

⚔️ 28. 9. 1942. Jedinice 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda posle jednočasovne borbe zauzele s. Čaglić (kod Pakraca). U toku borbe zapaljeni su svi objekti u kojima se nalazila domobranska posada, zatim opština i žand. st. Zaplenjene su 22 puške, 3 sanduka municije, mnogo vojničkih odela i druga oprema.

⚔️ 0. 10. 1942. Štab 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio stanovništvu Slavonije proglas o padu u ruke partizana ustaškog uporišta u Španovici (kod Pakraca) i o tome da su zločinci kažnjeni.

⚔️ 5. 10. 1942. Sedma hrvatska NO brigada i delovi 1. slavonskog NOP odreda i Moslavačkog partizanskog bataljona zauzeli ustaško uporište u s. Španovici (kod Pakraca). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 160 mrtvih i ranjenih, a isto toliko zarobljenih. Zaplenjeno je 100 pušaka, 7 automata, 1 p. mitraljez i mnogo druge ratne opreme.

⚔️ 6. 10. 1942. U rejonu s. Španovice (kod Pakraca) delovi 1. slavonskog NOP odreda oborili nemački avion.

⚔️ 7. 10. 1942. Štab 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio podređenim jedinicama raspis o stečenim iskustvima pri zauzimanju ustaškog uporišta u s. Španovici (kod Pakraca).

⚔️ 11. 10. 1942. U s. Buđićima (kod Pakraca), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od delova 1. i 2. slavonskog NOP odreda formirana 1. slavonska NOU brigada.

⚔️ 22. 10. 1942. Drugi bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao domobrane i zauzeo ž. st. Brezine (na pruzi Banova Jaruga-Pakrac), gde je zaplenio 14 pušaka, 1 automat, oko 1000 metaka i 20 bombi.

⚔️ 24. 10. 1942. Drugi bataljon 1. slavonskog NOP odreda zauzeo i porušio ž. st. Dobrovac (na pruzi Banova Jaruga - Pakrac), koju su branili domobrani. U toku borbe zarobljeno je 7 domobrana, a zaplenjeno 7 pušaka, 9 bombi i druga oprema.

⚔️ 3. 11. 1942. Delovi 1. slavonskog NOP odreda zauzeli ž. st. Međurić (između Banove Jaruge i Pakraca).

⚔️ 27. 11. 1942. Kod ž. st. Bujavica-Brezina (na pruzi Banova Jaruga-Pakrac) 2. bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao neprijateljski transportni vOz i zaplenio 120 pušaka, 1 p. mitraljez, 240 pari cipela i drugu opremu.

⚔️ 10. 12. 1942. Drugi bataljon 1. slavonskog NOP odreda posle petočasovne borbe zauzeo s. Pakračku Poljanu (kod Banove Jaruge), zarobio 18 domobrana i zaplenio 45 pušaka, 1 automat, 3 p. mitraljeza i 4.800 metaka.

⚔️ 22. 1. 1943. Na poziv VŠ NOV i POJ da sve jedinice NOVJ pojačaju dejstva na komunikacijama, 4. (slavonska) divizija i 1. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali delove 741. puka nemačke 114. lovačke divizije i nemačkog Vazduhoplovnog građevinskog bataljona i domobranski 8. železničko stražarski bataljon u s. Rajiču, s. Okučanima i s. Dragaliću (na pruzi Nova Gradiška - Novska). Posle višečasovne borbe jedinice NOVJ su se povukle zbog jakih pojačanja pristiglih iz Zagreba, Pakraca i Lipika. One su zapalile ž. st. i sve magacine u Dragaliću, uništile lokomotivu sa 20 vagona i porušile prugu Novska - Nova Gradiška na šest mesta, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 48 časova. Zarobljeno je 118, poginula su 23 i ranjena su 32 nemačka vojnika, ustaše i domobrana. Jedinice NOVJ su imale 48 mrtvih i 69 ranjenih.

⚔️ 1. 2. 1943. Jedinice 4. (slavonske) divizije NOVJ otpočele napad na delove domobranske 1, brdske divizije u Pakracu. Borbe su vođene do 3. februara, ali mesto nije zauzeto. Zarobljeno je 25 domobrana, dok su jedinice 4. divizije imale 14 mrtvih i 39 ranjenih.

⚔️ 11. 2. 1943. U s. Mijači (kod Pakraca), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 18. brigada 4. (slavonske) divizije NOVJ.

⚔️ 20. 3. 1943. U Požeškoj kotlini jake ustaško-domobranske jedinice i snage nemačke 187. rezervne divizije iz Podravske Slatine, Daruvara, Pakraca, Okučana, Nove Gradiške i Slav. Požege otpočele operaciju -Braun- protiv 4 (slavonske) divizije NOVJ. Žestoke borbe na planinama Papuku, Psunju, Dilju i Krndiji vođene su do 31. marta, ali je 4. divizija veštim manevrom izbegla uništenje. Pošto je ostavio posade u svim većim mestima, neprijatelj je iz SI. Broda i Našica uveo nove snage i do 7. aprila čistio Dilj-planinu, pljačkajući i zlostavljajući stanovništvo. Prema sopstvenom priznanju, neprijatelj je pretrpeo gubitke od 214 mrtvih, 225 ranjenih i 342 nestala, dok je 4. divizija imala 110 mrtvih, 135 ranjenih i 120 nestalih.

⚔️ 13. 6. 1943. Jedinice 17. brigade 10. divizije NOVJ zauzele s. Sirač (kod Daruvara) a za to vreme 21. brigada odbila neprijateljska pojačanja iz Pakraca. Poginulo je 57, ranjeno 55 i zarobljeno 85 vojnika domobranske 4. brdske brigade, dok su jedinice 10, divizije imale 27 mrtvih i 63 ranjena. Tom prilikom je poginula Persa Bosanac, desetar 1. čete 2. bataljona 17. brigade, narodni heroj.

⚔️ 24. 8. 1943. Kod Pakraca 2. bataljon 12. udarne brigade 12. divizije NOVJ uništio domobransku stražu i porušio železnički vijađukt dug 56 m. Ostali bataljoni te brigade su odbili pokušaje neprijatelja da iz Pakraca i Daruvara spreči rušenje vijadukta. Poginulo je 14, ranjeno 25 i zarobljeno 11 domobrana. Brigada je imala 8 mrtvih i 24 ranjena.

⚔️ 7. 10. 1943. U rejonu s. Kukunjevca i s. Dobrovca Daruvarski NOP odred posle tročasovne borbe odbacio prema Lipiku delove domobranske 4. brdske brigade koji su bili prodrli iz Pakraca. Neprijatelj je imao 57 mrtvih i veći broj ranjenih. Odred je imao 5 mrtvih i 10 ranjenih; tada je poginuo i zamenik komandanta odreda Pajo Orozović Brko, narodni heroj.

⚔️ 12. 10. 1943. Jedinice 12. divizije NOVJ napale bataljon domobrana 4. brdske brigade, četu ustaša i oko 100 meštana-ustaša u Pakracu. Posle dvodnevnih borbi neprijatelju su pristigla jaka pojačanja iz Daruvara i Lipika, pa je napad obustavljen, uz gubitke od 35 mrtvih, 145 ranjenih i 10 nestalih. Neprijatelj je imao 38 mrtvih, 47 ranjenih i 10 nestalih.

⚔️ 26. 10. 1943. U s. Bučju (kod Pakraca), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od pripadnika čehoslovačke nacionalne manjine formirana Čehoslovačka NO brigada -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ.

⚔️ 23. 12. 1943. Između s. Badljevine i s. Omanovca (kod Pakraca) jedinice Daruvarskog NOP odreda napale iz zasede bataljon domobrana, te ubile 4 domobrana i 1 oficira, ranile 2 i zarobile 6 domobrana.

⚔️ 4. 1. 1944. Jedinice Daruvarskog NOP odreda zauzele s. Subocku (kod Pakraca) koju je branila 1. četa 3. bataljona domobranskog 8. brdskog puka, ojačana SS policijom iz Lipika.

⚔️ 4. 1. 1944. Jedinice 1. i 2. bataljona Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ odbile napad 1. bataljona domobranskog 8. brdskog puka iz Pakraca na sela Korita i Lovsku.

⚔️ 23. 1. 1944. Kod ž. st. Brezine (na pruzi Banova Jaruga - Pakrac) jedinice 1, diverzantskog bataljona i delova Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ miniranjem uništili domobranski oklopni voz.

⚔️ 24. 1. 1944. Iz Daruvara i Pakraca jake domobranske snage (delovi 4. i 8. brdskog puka) otpočele napad protiv jedinica Daruvarskog NOP odreda na pravcu s. Bijela - s. Borki - s. Zajle. Posle trodnevnih borbi one su zauzele i zapalile ova mesta, kao i 38 šumskih baraka, 14 podzemnih skloništa i dve poljske bolnice.

⚔️ 7. 2. 1944. Iz Daruvara i Pakraca otpočeo dvodnevni napad 1. i 2. bataljona 8. puka i 2. bataljona 4. puka domobranske 4. brdske brigade na slobodnu teritoriju u pravcu s. Bučja i s. Bučkog Kamenskog (kod Slav. Požege). Sutradan su ih 28. udarna divizija NOVJ i Daruvarski NOP odred odbili i prinudili da se povuku u polazne garnizone.

⚔️ 7. 2. 1944. Kod s. Jamarice (blizu Pakraca) oko 300 nemačkih vojnika i domobrana iz s. Lipovljana, s. Banove Jaruge i s. Poljane napali 2. i Novogradiški bataljon Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ. Posle kratke ali žestoke borbe jedinice Odreda su se probile u pravcu s. Lovske.

⚔️ 4. 3. 1944. Iz Pakraca delovi domobranskog 4. i 8. brdskog puka upali na prostoriju Lipik - s. Subocki Grad - s. Kovačevac da je očiste od partizana, ali ih je odbacio 1. bataljon Posavskog NOP odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 27. 3. 1944. Između Novske i Vinkovaca jedinice 12. divizije NOVJ i Diljskog NOP odreda porušile prugu na 355 mesta i presekle 890 tt stubova. U borbi sa domobranskim osiguranjima poginula su 55 domobrana a veći broj je ranjen. Istovremeno su jedinice Daruvarskog NOP odreda izvele demonstrativan napad na Lipik i Pakrac.

⚔️ 22. 4. 1944. Kod s. Kusonja ustaško-domobranske snage iz Pakraca napale 2. bataljon Daruvarskog NOP odreda, ali su posle dvočasovne borbe odbačene prema s. Siraču.

⚔️ 4. 5. 1944. Kod s. Omanovca na putu Daruvar-Pakrac, delovi Daruvarskog NOP odreda napali iz zasede ustaško-domobransku kolonu. U borbi je poginuo načelnik štaba domobranske 4. brdske brigade i jedan lekar, a zarobljen je komandant 4. brdskog puka 4. brdske brigade.

⚔️ 15. 5. 1944. Kod s. Bujavice (blizu Pakraca) 2. bataljon Posavskog NOP odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ napao iz zasede domobransku četu, 60 ustaša i 20 nemačkih vojnika i posle kraće borbe odbacio ih u pravcu Pakraca.

⚔️ 7. 6. 1944. U neposrednoj blizini Pakraca jedan bataljon Daruvarskog NOP odreda napao 150 ustaša i domobrana 4. brdske brigade i odbacio ih u Pakrac.

⚔️ 20. 6. 1944. Na pruzi Banova Jaruga-Pakrac Posavski odred Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ, sa delovima 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ, porušio 8 železničkih mostova.

⚔️ 27. 6. 1944. Delovi Posavskog odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ razrušili prugu Banova Jaruga - Pakrac na 80 mesta.

⚔️ 10. 8. 1944. U blizini s. Sirača oko 500 vojnika nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz s. Grahovljana (kod Pakraca) napalo jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ. Posle kraće borbe neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 11. 8. 1944. Kod s. Grahovljana i s. Dragovića (blizu Pakraca) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije i odbacile ih u pravcu s. Badljevine.

⚔️ 14. 8. 1944. S linije Daruvar-Pakrac dva puka nemačke 1. kozačke konjičke divizije, tri bataljona domobranske 4. brdske brigade i dva ustaška bataljona napali jedinice 12. divizije NOVJ na odseku s. Markovac - s. Bijela - s. Sirač (kod Daruvara). Posle jednodnevne borbe neprijatelj je popalio s. D. Borke, s. Markovac, s. Bijelu i s. Pakranu, a zatim se povukao u polazne garnizone.

⚔️ 19. 8. 1944. Delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ razrušili železničku prugu Banova Jaruga - Pakrac na 34 mesta.

⚔️ 25. 8. 1944. Delovi Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ napali na oko 100 ustaša i domobrana u s. Kukunjevcu (kod Pakraca). Napad nije uspeo zbog dolaska pojačanja iz Pakraca i Lipika. Neprijatelj je imao 2 mrtva i 23 ranjena vojnika.

⚔️ 27. 8. 1944. Na konferenciji NOF-a za srez Pakrac izabran Sreski odbor NOF-a.

⚔️ 14. 9. 1944. Jedinice 40. divizije NOVJ zauzele Pakrac, koji su branili 1. i 2. bataljon domobranskog 8. brdskog puka i druge manje domobranske jedinice.

⚔️ 14. 9. 1944. Posavski NOP odred Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ i 1. bataljon 18. brigade 40. divizije NOVJ zauzeli Lipik (kod Pakraca), koji je branila glavnina 2. bataljona domobranskog 4. brdskog puka. Manji deo posade uspeo je da se probije ka Banovoj Jaruzi, ostatak je uništen ili zarobljen.

⚔️ 0. 10. 1944. u Pakracu izabran Sreski odbor NOF-a za Pakrac.

⚔️ 6. 11. 1944. Kod s. Gaja (blizu Pakraca) delovi Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ odbili napad oko 500 nemačkih vojnika. Neprijatelj je imao 7 mrtvih i 8 ranjenih.

⚔️ 23. 1. 1945. U Pakracu 1500 radnika i nameštenika iz okruga Nova Gradiška održali zbor radi obnove radničkih sindikata.

⚔️ 20. 4. 1945. Kod s. Gaja i s. Antunovca (blizu Pakraca) 1. brigada 33. divizije JA odbila napad nemačkih i ustaško-domobranskih snaga iz s. Poljane, nanevši im gubitke od 30 mrtvih i većeg broja ranjenih.

⚔️ 21. 4. 1945. Jedinice 42. udarne i 48. udarne divizije JA, posle dvodnevnih borbi protiv domobranske 4. brdske i 14. ustaške brdske brigade, delova ustaško-domobranske 9. brdske divizije i 150 vojnika iz sastava nemačke divizije za naročitu upotrebu -Stefan-, oslobodile Slav. Požegu. Neprijatelj se povukao u pravcu Pakraca uz gubitke od više stotina mrtvih, ranjenih i zarobljenih. Jedinice JA su imale 54 mrtva i 187 ranjenih.

Dokumenti

📜 Izvještaj ustaškog logornika iz Pakraca od 5 listopada 1942 god. o borbama kod Pakraca

📜 Izvještaj oficira za vezu kod Sedamstočetrnaeste njemačke divizije od 21 listopada 1942 god. o ustaškim zločinima na području Grubišnog Polja, Pakraca i Kostajnice

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 15 studenog 1942 god. o čišćenju područja Moslavina i borbama na području Pakraca

📜 Izvještaj Stožera Prve gorske divizije od 11 prosinca 1942 god. o napadu na ustaško-domobransku posadu u Pakračkoj Poljani

📜 Izvještaj Stožera Prve gorske divizije od 11 prosinca 1942 god. o napadu na ustaško-domobransku posadu u Pakračkoj Poljani

📜 Izvještaj Prve gorske divizije od 17 siječnja 1943 god. o bijegu grupe domobranskih podoficira iz Daruvara i o napadu na Pakračku Poljanu

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 31 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Pakrac

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NO brigade Hrvatske od 31 siječnja 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Pakrac

📜 Zapovijest Štaba IV divizije štabovima podređenih jedinica za napad na neprijateljsko uporište Pakrac

📜 Pismo Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske svim borcima i rukovodiocima podređenih jedinica uoči napada na neprijateljsko uporište Pakrac

📜 Naređenje štaba Dvanaeste brigade NOV i PO Hrvatske od 1 veljače 1943 god. za napad na Pakrac

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 2 veljače 1943 god. o napadu na posadu Pakrac

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 2 veljače 1943 god. 0 rezultatima borbe za Pakrac, o borbi u rejonu D. Caglić i o diverzijama u Slavoniji

📜 Izvještaj štaba Dvanaeste NO brigade od 3 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Pakrac

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 3 veljače 1943 god. o napadu na posadu Pakrac i slanju pojačanja iz Daruvara i Kutine

📜 Izvještaj štaba Sedamnaeste NO brigade od 4 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Pakrac

📜 Izvještaj štaba Šesnaeste NO brigade od 4 veljače 1943 god. štabu Četvrte NOV i PO Hrvatske o napadu na Pakrac

📜 Izvještaj štaba Sedamnaeste NO brigade od 10 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Pakrac i borbi kod Donjeg Caglića

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 17 veljače 1943 god. o napadu na Pakrac i zahtjev da se bombarduje područje s. Đakovac

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o brojnom stanju i radu partijskih, skojevskih i antifašističkih organizacija na terenu, o agitaciono-propagandnom i kulturno-prosvjetnom radu Komiteta, o uspjehu mobilizacije, uspostavi veza sa domobranima, kao i o raspoloženju naroda i nacionalnih manjina prema NOP-u

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 2 ožujka 1943 god. o napadu na Pakrac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 15 ožujka 1943 god. o akciji iz Pakraca u pravcu s. Bijela i Borki

📜 Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac o pripremi naroda za izbore u onim mjestima gdje uslijed vajnih operacija izbori za NOO-e nisu mogli biti provedeni

📜 Izvještaj okružnog rukovodioca Njemačke narodne skupine Srednja Drava - Ilova o političkim prilikama na okrugu, o nesigurnom položaju njemačkog stanovništva uslijed aktivnosti partizana i o slaboj mogućnosti političkog djelovanja vođstva Skupine na pripadnike mjesnih skupina u kotarima: Pakrac, Daruvar, Grubišno Polje i Garešnica. Okružni rukovodilac navodi da partizani imaju veliki utjecaj i uživaju svestranu podršku ne samo među hrvatskim i srpskim stanovništvom, koje se sve više odaziva partizanskim pozivima za mobilizaciju, nego i u organima javne uprave, gdje se službenici drže pasivno prema ovim pojavama, a mnogi čak i simpatiziraju NOP i ne poduzimaju nikakve mjere da se postojeće stanje sredi. Ovakve pojave djeluju negativno na moral pripadnika Skupine, stoga okružni rukovodilac predlaže poduzimanje vajnih operacija širih razmjera na području Papuka i Bilo-gore kako bi se pružila zaštita njemačkim porodicama čiji su sinovi mobilizirani u SS jedinice i bore se van domovine, na istočnom frontu

📜 Izvještaj Komande Psunjskog područja Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju partijskih jedinica, njihovoj političkoj izgrađenosti, političkom radu u bolnicama i među narodom i o dnevnom redu sastanaka kotarskih NOO-a Novska i Pakrac

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju, agitaciono-propagandnom i kulturno-prosvjetnom radu partijskih, skojevskih i antifašističkih organizacija, o uspjehu mobilizacije boraca u NOV i uspostavi veza sa domobranima, o radu i organizacionom stanju NOO-a i o raspoloženju naroda i narodnosti prema NOP-u

📜 Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac o kopanju bunkera, sakrivanju živežnih namirnica i pripremanju udarnih grupa za izvođenje diverzija na svim komunikacijama

📜 Izvještaj sa sastanka mjesnih vođa Njemačke narodne skupine na području kotara Pakrac o nesigurnom stanju mjesnih skupina uslijed aktivnosti partizana, o suradnji sve većeg broja Hrvata, Čeha, pa i pripadnika Skupine s NOP-om, o odlasku liječnika u partizane, te o podmićivanju predstavnika kotarske vlasti radi oslabođanja vojnih obveznika

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac kojim se zahtijeva da se izvrše pripreme prije očekivane neprijateljske ofanzive. Traži se da se pojača aktivnost partijskih i društvenih organizacija i očuva moral naroda te ukazuje na nedostatke i savjetuje što treba učiniti da se stanje popravi

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac kojim se ukazuje na nedostatke u radu antifašističkih organizacija i traži dosljednost i čvrstina u njihovom rukovođenju, zahtijevajući političku izgrađenost članova Komiteta. Nadalje se ukazuje da pažnju treba posvetiti pripremama oko ubiranja i spremanja žetve, upozorava na budnost prema petkolonaškim elementima i zahtijeva dosljedno provođenje direktiva u borbi protiv birokratizma

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška kotarskim komitetima KPH: Daruvar, Novska, Pakrac i Nova Gradiška, kojim ih upućuje na pojačani rad protiv djelovanja organizacije HSS-a, upozorava na opasnost djelovanja ove organizacije na hrvatski narod i savjetuje kako treba propagandom pridobiti hrvatsko stanovništvo da se odazove mobilizaciji u NOV

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju, agitaciono-propagandnom i kulturno-prosvjetnom radu partijskih, skojevskih i antifašističkih organizacija, o uspjehu mobilizacije boraca u NOV i uspostavi veza s domobranima, radu i organizacionom stanju NOO-a te o raspoloženju naroda i narodnosti prema NOP-u

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblast; Nova Gradiška Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu... o akcijama NOV na kotarima: Pakrac, Daruvar, Slav. Požega i Novska

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška kotarskim komitetima KPH Nova Gradiška, Novska i Pakrac u kojem ih obavještava o održavanju sastanka plenuma OK i traži podnošenje detaljnih izvještaja, ističući da je narodu potrebno politički objasniti značaj borbe za žetvu

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a i NOO-a, radu Agitpropa, mobilizaciji i političkoj situaciji na području kotara te o ekonomskom stanju, teroru prema članovima KP i narodu, kao i o šteti koja je učinjena za vrijeme julske ofanzive

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1 srpnja 1943 god. o pokretu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske iz Bilo Gore u pravcu Kalnika, prikupljanju Sedamnaeste NO brigade u području Pakraca i borbama sjeverozapadno od Gospića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 srpnja 1943 god. o pojavi jedinica NOV i PO Hrvatske oko Pakraca i Grubišnog Polja i o akcijama talijanskih, ustaških i četničkih jedinica u rejonu Ogulina, Gospića, Knina i Omiša

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 21 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje komunikacije Pakrac - Suhopolje

📜 Naredba Štaba XII divizije NOV Hrvatske podređenim jedinicama za rušenje komunikacije Pakrac—Suhopolje

📜 Telegram Zapovjedništva IV gorskog zdruga Operativnom odjelu Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva u Zagrebu o napadu jedinica NOV na vijadukt između Daruvara i Pakraca

📜 Izvještaj Štaba XII NOU brigade Štabu XII divizije NOV Hrvatske o uništenju posade i vijadukta na željezničkoj pruzi Daruvar—Pakrac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Četvrtog gorskog zdruga od 25 kolovoza 1943 god. o dejstvu ustaško-domobranskih jedinica u Pakračkoj Gori i njemačkih na Bilo Gori

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 kolovoza 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u Pakračkoj Gori, Bilo Gori i zoni Knin - Vrlika - Drniš

📜 Izvještaj Zapovjedništva Četvrtog gorskog zdruga od 30 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Lipik, Pakrac i Salaš

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 31 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o rušenju komunikacija Pakrac - Suhopolje i Virovitica - Cačinci

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta SKOJ-a Pakrac o političkom stanju na kotaru, organizacionom stanju SKOJ-a i USAOH a, mobilizaciji, kulturno prosvjetnom radu i radu pionira te o rezultatu kampanje za sakupljanje hrane za bolnicu i druge ustanove NOV

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o političkoj situaciji, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, NOO-a, Agitpropa i mobilizaciji, te ekonomskom stanju na području ovog KK

📜 Naredba Štaba XII divizije NOV Hrvatske štabovima podređenih jedinica za napad na Pakrac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva o napadu jedinica XII divizije NOV Hrvatske na Pakrac

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Pakrac Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH u Zagrebu... o napadu jedinica NOV na Pakrac

📜 Naredba Štaba VI korpusa NOV i POJ o pohvali boraca i rukovodilaca podređenih jedinica za iskazanu hrabrost i požrtvovnost prilikom akcije na Pakrac

📜 Izvještaj Štaba XII divizije NOVH Štabu VI korpusa NOV i PO Jugoslavije o akcijama podređenih jedinica na uporište Čačince i Pakrac, radu i stanju štabova i jedinica, stečenom iskustvu, rasporedu i operativnim namjerama Divizije

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o političkoj i ekonomskoj situaciji na kotaru, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ-a i NOO-a, te radu Agitpropa i mobilizaciji za oktobar 1943. godine

📜 Izvještaj Kotarskog NOO-a Pakrac Kotarskom komitetu KPH Pakrac o savjetovanju rukovodilaca NOO-a s područja kotara, na kojem su delegati izvijestili o političkoj situaciji na ovom terenu, o radu odsjeka pri KNOO-u, personalnim promjenama i o daljnjim smjernicama za rad ovog KNOO-a

📜 Pismo Štaba Zapadne grupe NOP odreda Štabu Posavskog NOPO, kojim se javlja da je promet na željezničkoj pruzi Banova Jaruga — Pakrac opet uspostavljen i da treba poduzeti akcije za rušenje pruge, kako bi se spriječilo izvlačenje hrane za potrebe NDH

📜 Zapovijest Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 9 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Pakrac

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 10 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Pakrac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 listopada 1943 god. o napadu dijelova Dvadesete NO divizije na Pakrac i Brodske NO brigade na Gašince

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 listopada 1943 god. o napadu dijelova Dvanaeste NO divizije na Pakrac i borbama kod Bilaja, Posušja i s. Rakitno

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 15 listopada 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije o obezbjeđenju napada na Pakrac

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Pakracu od 16 listopada 1943 god. o napadu dijelova Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske na Pakrac

📜 Naredba Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 20 listopada 1943 god. o pohvali podređenih jedinica za pokazanu hrabrost, požrtvovanje i izdržljivost prilikom napada na Pakrac

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 20 listopada 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Cačince i Pakrac

📜 Naređenje Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 27 listopada 1943 god. Štabu Zapadne grupe NOP odreda da uništi komunikaciju Banova Jaruga - Pakrac

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac u kome se kritički osvrće na odnos Partije prema skojevskoj organizaciji za koju se kaže da nije dovoljno politički aktivna među omladinom. Daju se i direktive što treba učiniti da se stanje popravi

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Zlatar i Karlobag, borbama kod Pakraca, Nove Gradiške i Bribira

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 10 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske oko Varažbina, Bučja, Pakraca i Gospića i o rušenju željezničkih pruga

📜 Izvještaj Četvrtog gorskog sdruga od 11 februara 1944 god. o napadu na slobodnu teritoriju Slavonije pravcem Pakrac - Bučko Kamensko

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU brigade Dvadeset osme NOU divizije od 25 februara 1944 god. potčinjenim bataljonima za diverziju na željezničkim prugama Beograd - Zagreb i Banova Jaruga - Pakrac

📜 Izvještaj Štaba Prvog diverzantskog bataljona od 29 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o diverzijama na željezničkim prugama Beograd - Zagreb, Banova Jaruga - Pakrac i Virovitica - Našice

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Pakraca, Bratine, Dubrovnika i na Krbavskom Polju

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Ivanić-Grada, Pakraca, Ramljana i Gospića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Turopolja, Buševca, Velikog Grđevca, Daruvara, Pakraca, Bunića, Sinja i Omiša

📜 Izvještaj Štaba 12. divizije od 5. avgusta 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na bunkere na pruzi Pakrac - Banova Jaruga

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gračac, Daruvar i Vijadukt kod Pakraca i o borbama kod Sinja i Livna

📜 Dopuna zapovijesti Štaba 40. divizije NOVJ podređenim jedinicama za napad na Pakrac

📜 Zapovijest Štaba 40. divizije NOVJ od 12. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na Pakrac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Pakrac, Daruvar, Srb, Brezovicu i otok Pag i o borbama kod Petrinje i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Pakrac, Lipik, Daruvar, otoke Brač i Pag, i o borbama kod Otočca, Splita i na komunikaciji Bihać - Knin

📜 Izvještaj Štaba 40. divizije od 19. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskog garnizona u Pakracu

📜 Mesečni izveštaj komesara Novogradiškog područja od 30. septembra 1944. komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu posle oslobođenja Pakraca i Lipika

📜 Izvještaj Štaba 4. brigade od 27. februara 1945. Štabu 12. NOU . divizije o borbama kod Pakraca, na Papuku i Krndiji

📜 Zapovest Štaba 1. ajrmiije JA od 22. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja pravcem Slavonska Požega – Pakrac

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Slavoniji 1943. Virovitica Diverzije u oslobodilačkom ratu Zagreb Daruvar Četnici u drugom svetskom ratu Omiš 18. slavonska udarna brigada Našice 1. slavonski partizanski odred Operacija Braun Novska 114. lovačka divizija 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1942. Brač Osječka udarna brigada AFŽ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 17. slavonska udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Ustanak u Slavoniji 1941. Borbe u Slavoniji 1945. Podravska Slatina Borbe u Hrvatskoj 1943. Prvi maj u oslobodilačkom ratu 4. gorski zdrug (NDH) Zasede u oslobodilačkom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu 28. slavonska divizija NOVJ Ustanak u Hrvatskoj 1941. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u 40. slavonska divizija NOVJ Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Psunjski partizanski odred Omladina u ratu Knin Završne operacije u Jugoslaviji Slavonska Požega Borbe u Hrvatskoj 1944. Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu 1. kozačka divizija Vermahta Pljačka u ratu 6. slavonski korpus NOVJ Vinkovci Ni zrno žita okupatoru! Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Hrvatskoj 1942. Bitka za Brač 1944. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 187. rezervna divizija USAOH Vaso Jovanović Beograd Grubišno Polje 12. slavonska proleterska udarna brigada Pioniri u oslobodilačkom ratu Livno Hrvatsko domobranstvo 12. slavonska divizija NOVJ SKOJ Lipik Narodni heroji Jugoslavije Narodno oslobodilački odbori 33. hrvatska divizija NOVJ Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Sinj Komunistička partija Hrvatske Gospić Operacija Bijela Nova Gradiška Srb Borbe u Slavoniji 1944.