Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Ustanak u Slavoniji 1941.

Za ovaj pojam je pronađeno 42 hronoloških zapisa, 30 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 4. 1941. Održan sastanak OK KPH za Slav. Brod na kome se raspravljalo o odbrani zemlje.

⚔️ 8. 4. 1941. Ustaški elementi izazvali pobunu u 108. puku Slavonske divizije, koji je sa 40. dopunskim pukom napustio položaje i na taj način omogućio prodor nemačkih jedinica u Viroviticu. Pobuna se odmah prenela i na jedan puk Savske divizije. To je bio početak rasula jedinica 4, armije.

⚔️ 9. 4. 1941. Nemačke jedinice zauzele Koprivnicu i proširile mostobran kod Virovitice.

⚔️ 10. 4. 1941. Nemačka 8. oklopna divizija probila front ostataka Slavonske divizije kod s. Pčelica i zauzela Podravsku Slatinu.

⚔️ 11. 4. 1941. Glavnina nemačkog 46. motorizovanog korpusa zauzela Našice, Osijek, Vinkovce i Vukovar.

⚔️ 11. 4. 1941. Održan sastanak OK KPH za Slav. Brod na kome je doneta odluka da se prikuplja oružje.

⚔️ 18. 4. 1941. Grupa omladinaca, pod rukovodstvom SKOJ-a, uzela iz zgrade policije u Slav. Brodu kartoteku i spisak komunista i time onemogućila da ovi dokumenti padnu u ruke ustaša.

⚔️ 0. 5. 1941. U Osijeku održan sastanak na kome je formiran OK SKOJ-a za Osijek.

⚔️ 18. 6. 1941. U Banovoj Jaruzi, u prisustvu sekretara CK KPH Rada Končara, održana partijska konferencija OK KPH za Novu Gradišku na kojoj je odlučeno da se omasovi partijska organizacija, vrše pripreme za oružani ustanak i odmah pređe na izvršenje sitnih diverzantskih akcija. U OK su kooptirani neki članovi umesto onih koji su bili pohapšeni.

⚔️ 22. 6. 1941. U s. Kusonjama održana sreska partijska konferencija za srez Pakrac na kojoj je diskutovano o političkoj situaciji, liniji Partije u novim uslovima, organizacionom stanju partijske organizacije, radu SKOJ-a, sakupljanju oružja i vršenju sabotaža.

⚔️ 22. 6. 1941. U s. Tomici (kod Slav. Broda), u prisustvu sekretara CK KPH Rada Končara, održana okružna partijska konferencija KPH za Slav. Brod. Raspravljalo se o prikupljanju oružja i pripremi za ustanak. Zaključeno je: da se učvrste i prošire partijske organizacije u fabrikama i na železnici u Slav. Brodu; da se formiraju partijske organizacije u selima gde ne postoje; da se pojača rad na podizanju ideološko-političkog nivoa članova KPJ; da se čuvaju kadrovi od hapšenja i da radnici ne odlaze na rad u Nemačku.

⚔️ 28. 6. 1941. Ustaše izvršile prisilno iseljavanje oko 4.000 Srba iz sreza virovitičkog na područje Brčkog.

⚔️ 0. 7. 1941. U šumi Cerovcu (kod Slav, Broda), formirane dve brodske partizanske grupe.

⚔️ 0. 7. 1941. U Virovitici održana konferencija SKOJ-a na kojoj su doneti zaključci da se proširi omladinska organizacija i vrše sabotaže.

⚔️ 14. 7. 1941. U šumi kod s. Lisičine formirana prva partizanska grupa u srezu Podrav. Slatina.

⚔️ 15. 7. 1941. Kod s. Duboke (blizu Slav. Požege) formirana partizanska diverzantska grupa.

⚔️ 0. 8. 1941. Formiran MK KPH za Vinkovce.

⚔️ 18. 8. 1941. Na Drežničkoj gradini (kod Titovog Užica) oko 500 nemačkih vojnika i fašistički nastrojenih Šiptara sa Kosova i Metohije opkolili i napali 1. užičku četu Užičkog NOP odreda. Posle sedmočasovne borbe četa se probila uz gubitke od 5 mrtvih i 4 ranjena, nanevši neprijatelju gubitke od 22 mrtva i 24 ranjena. U toj borbi poginuli su i član PK KPJ za Srbiju Milan Mijalković (narodni heroj) i partijski rukovodilac Užičke čete Isidor Baruh (narodni heroj). Za odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka, nemački vojnici spalili 40 kuća i pored puta Požega-Užice ubili i obesili 45 seljaka.

⚔️ 25. 8. 1941. Na mostu u Slav. Brodu ustaše i nemački vojnici streljali oko 150 uhapšenih ljudi iz derventskog sreza i okoline Bos. Broda.

⚔️ 26. 8. 1941. U Slav. Požegi ustaše streljale 400 zatvorenika.

⚔️ 7. 9. 1941. U šumi Bjelobrkuši (kod Našica) održan sastanak komunista iz sela: Orahovice, D. i G. Pištane, Kokošaka i Zdenaca na kome je podnet izveštaj o političkoj situaciji i odlučeno da otpočne sakupljane oružja.

⚔️ 20. 9. 1941. U s. Satnici (kod Valpova) održana sreska partijska konferencija za srez Valpovo.

⚔️ 0. 10. 1941. U vinogradima kraj Virovitice održan sastanak SK KPH za Viroviticu na kome se raspravljalo o načinu snabdevanja NOP odreda oružjem.

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Brusniku formiran NO odbor. To je prvi NO odbor u srezu Pakrac.

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Kusonjama (kod Pakraca) formiran MNO odbor.

⚔️ 0. 10. 1941. U logoru Nova Gradiška ubijen član Rejonskog komiteta KPH za Trešnjevku u Zagrebu Jakša Dugandžić, narodni heroj.

⚔️ 1. 10. 1941. Formiran SK KPH Pakrac.

⚔️ 3. 10. 1941. Između s. Lisičine i s. Kuzme (kod Podrav. Slatine) partizanske grupe razbile i prinudile na povlačenje preko 400 ustaša koje su krenule da popale ta sela. Partizani su oslobodili 14 talaca koje su ustaše vodile sa sobom.

⚔️ 11. 10. 1941. U Okučanima (kod N. Gradiške) formirana partizanska grupa.

⚔️ 16. 10. 1941. Psunjski NOP odred razoružao ustaše u s. Skenderovcima (kod Slav. Požege).

⚔️ 19. 10. 1941. U Zagrebu, posle strahovitog mučenja, ustaše streljale člana KPH i jednog od organizatora ustanka u Slav. Brodu Nikolu Babića Mika, narodnog heroja.

⚔️ 19. 10. 1941. U Vukovaru, po presudi ustaškog prekog suda, streljano 26 članova KPJ i SKOJ-a i pristalica i simpatizera NOP-a iz Novog Sada i Petrovaradina, od kojih je većina učestvovala u akciji za izvlačenje oružja iz Petrovaradinske tvrđave.

⚔️ 0. 11. 1941. NOP odred -Matija Gubec- (nazivan i Trokutskom partizanskog grupom) razoružao stražu u opštinskoj zgradi u s. Gaju (kod Pakraca) i zapalio opštinsku arhivu.

⚔️ 10. 11. 1941. U s. Bučju (kod Pakraca) borci Psunjskog NOP odreda upali u opštinsku zgradu, razoružali stražu, zaplenili 2 puške i 265.000 kuna i spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 21. 11. 1941. Jedinice Popučko-krndijskog NOP odreda napale žand, st. i opštinsku zgradu u Slatinskom Drenovcu (kod Podrav. Slatine) i razoružale žandarme a zgrade zapalile.

⚔️ 27. 11. 1941. Psunjski NOP odred napao žandarme u Kamenskom (kod Pakraca) i naneo im gubitke, zaplenio 9 pušaka i veću količinu municije, a žand. st., Šumsku upravu i ložionicu šumskih lokomotiva zapalio.

⚔️ 0. 12. 1941. Na Kršu iznad Vukovačkog mlina (kod Slav. Požege) partizani iz zasede napaii ustašku kolonu, ubili 14 i zarobili 3 ustaše.

⚔️ 12. 12. 1941. U s. Lisičinama (kod Podrav. Slatine) ustaše spalile nekoliko kuća i uhapsile više seljaka.

⚔️ 13. 12. 1941. Borci NOP odreda -Matija Gubec- razoružali domobransku stražu na ž. st. Poljana (kod Pakraca) i srušili betonski most 3 km ist. od tog sela.

⚔️ 21. 12. 1941. U s. Grđevici (kod Pakraca) formiran seoski NO odbor.

⚔️ 23. 12. 1941. Kod s. Rogulja i s. Bučja (srez Pakrac) delovi Psunjskog i Papučko-krndijskog NOP odreda vodili tešku borbu sa ustašama i naneli im gubitke.

⚔️ 24. 12. 1941. Kod s. Brusnika (na pl. Psunju), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, formiran Slavonski partizanski bataljon.

Dokumenti

📜 Izveštaj oružničke postaje Staro Petrovo Selo, kotar Nova Gradiška, od 17. aprila 1941. o ubijanju i masakriranju 25 muških osoba na mestu krčenik, područje Slavonski Brod, od strane ustaša

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnih komiteta KPH Osijek i Čazma (Ivanić-Grada), te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za svibanj 1941. godine

📜 Naredba Ustaškog stana Požega od 12. maja 1941. Općinskom poglavarstvu Velika da pravoslavci moraju na levoj ruci nositi belu traku sa latiničnim natpisom pravoslavac

📜 Naredba Zapovjedništva kopnene vojske od 27. maja 1941. Zapovjedništvu posadnog bataljona Slavonski Brod o podeli zemlje proteranih Srba Hrvatima

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i OK KPH Nova Gradiška i Slavonski Brod te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći na lipanj 1941. godine

📜 Naređenje Vodnog zapovjedništva Bijeljina od 2. juna 1941. Krilnom oružničkom zapovjedništvu Tuzla o merama za iseljavanje Srba sa teritorije Slavonije i Srema za Srbiju

📜 Odredba Ministarstva pravosuđa od 26. juna 1941. o proglašenju Prijekog suda za područje Sudbenog stola u Osijeku

📜 Izveštaj Zapovjedništva 4. oružničke pukovnije od 27. juna 1941. Zapovjedništvu hrvatskog oružništva o proterivanju Srba iz Slavonije i Srema za Srbiju

📜 Depeša zapovjednika Zapovjedništva vojne krajine od 4. jula 1941. vojskovođi o problemima preseljavanja Srba-dobrovoljaca iz Slavonije u Srbiju

📜 Telegrafski izveštaj Kraljevskog italijanskog konzulata iz Banjaluke od 13. jula 1941. Italijanskom poslanstvu Zagreb da su zatvoreni pravoslavci upućeni u Požegu

📜 Izveštaj Kotarske oblasti Vinkovci od 17. jula 1941. Državnom ravnateljstvu za ponovu o iseljavanju Srba iz Slavonije u Srbiju

📜 Izveštaj Kotarske oblasti Osijek od 23. jula 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o proterivanju pravoslavaca iz Dalja

📜 Izveštaj Redarstvenog ravnateljstva Sarajevo od 25. jula 1941. Državnom ravnateljstvu za ponovu o smeštaju Slovenaca iz koncentracionog logora u Požegi u srpskim i jevrejskim porodicama

📜 Izveštaj Kotarske oblasti Vinkovci od 25. jula 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o smeštaju Slovenaca u srpskim i drugim selima

📜 Izveštaj Redarstvenog ravnateljstva Sarajevo od 29. jula 1941. Državnom ravnateljstvu za ponovu o razmeštaju Slovenaca prispelih iz koncentracionog logora u Požegi u srpskim i jevrejskim porodicama

📜 Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Osijeku od 25 kolovoza 1941 god. o diverziji partizana na pruzi Dalj - Osijek

📜 Izvještaj zapovjedništva Osječkog divizijskog područja od 26 kolovoza 1941 god. o strijeljanju 400 zatvorenika u ustaškom koncentracionom logoru Slavonska Požega

📜 Izveštaj Zapovjedništva Osječkog divizijskog područja od 26. avgusta 1941. o pobuni 400 Srba zatvorenika u koncentracionom logoru u Slavonskoj Požegi, zbog čega su poubijani od strane ustaša

📜 Izvještaj velike župe Livac - Zapolje - Nova Gradiška o akcijama partizana u Slavoniji u vremenu od 6 kolovoza do 31 prosinca 1941 godine

📜 Obavijest o presudi Prijekog suda u Osijeku od 16 rujna 1941 god.

📜 Izvještaj kotarskog predstojnika iz Virovitice od 4. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima na sektoru Lisičine - Stara Krivaja

📜 Telegrafski izvještaji za 4 i 5 listopad 1941 god. o akcijama partizana u Lici, Baniji i Slavoniji

📜 Izveštaj Oružništva od 7. oktobra 1941. o važnijim događajima na teritoriji NDH sa podacima o pokrštavanju pravoslavaca u selu Obradovcima, Kotar, Našice

📜 Izvještaj krilnog oružničkog zapovjedništva Slavonski Brod od 13 studenog 1941 god. o diverziji partizana na željezničkoj pruzi kod Okučana

📜 Proglas Mjesnog komiteta KPH Osijek sredinom prosinca 1941 godine

📜 Izveštaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Slavonski Brod od 5. decembra 1941. o hapšenju jednog komuniste i zločinu ustaša nad pravoslavcima sela Šeovići

📜 Izveštaj Kotarske oblasti Slavonski Brod od 10. decembra 1941. velikoj župi Posavje o otpremljenim pravoslavcima iz Slavosnkog Kobaša u logore

📜 Izvještaj kotarske oblasti u Podravskoj Slatini od 13 prosinca 1941 god. o napadu partizana na Slat. Drenovac

📜 Telegram železničke stanice Slavonski Brod od 20. decembra 1941. postaji Vrpolje-Šamac o otpremanju 250 izbeglica većinom dece iz Bosne

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE Broj 12 - 13 za decembar 1941 - januar 1942 god. (Slavonija)

Fotografije

Povezane odrednice

SKOJ Ustaški zločini 1941. Hrvatsko domobranstvo Vukovar Omladina u ratu Ustanak u NDH Banja Luka Zasede u oslobodilačkom ratu Deca u ratu Osijek Aprilski rat Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Novo Mesto Virovitica Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Petrovaradin Tuzla Koprivnica Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Diverzije u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori Novi Sad Borbe na Kosovu i Metohiji Streljanja u oslobodilačkom ratu Genocid u NDH Ustanak u Hrvatskoj 1941. Rade Končar Sveštenici u ratu Ustanak u Sremu 1941. Narodni heroji Jugoslavije Ivanić-Grad Pakrac Slavonski Brod Nova Gradiška Slavonska Požega Štampa u ratu Valpovo Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Ustanak u Lici 1941. Zagreb Ustanak u Srbiji 1941. Nemački zločini u Jugoslaviji Pokatoličavanje Srba Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Užice Vinkovci Italija u drugom svetskom ratu Psunjski partizanski odred Brčko Mile Budak Sarajevo Borbe u Hrvatskoj 1945. Bijeljina Komunistička partija Hrvatske Podravska Slatina Čazma Beograd Našice Holokaust u Jugoslaviji