Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Osijek u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 31 hronoloških zapisa, 85 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 4. 1941. Glavnina nemačkog 46. motorizovanog korpusa zauzela Našice, Osijek, Vinkovce i Vukovar.

⚔️ 0. 5. 1941. U Osijeku održan sastanak na kome je formiran OK SKOJ-a za Osijek.

⚔️ 0. 9. 1942. Formiran MK KPH za Osijek.

⚔️ 29. 11. 1942. Ustaško-domobranske snage iz Križevaca, Koprivnice, Ludbrega, Varaždinskih Toplica, Varaždina i Novog Marofa otpočele napad na Kalnički NOP odred koji se nalazio kod s. Osijeka, s. Ivanca i s. Duge Rijeke. Odred je odmah napustio Kalnik: 1. bataljon se uputio u pravcu Zagreba, 2. bataljon u pravcu Bilo-gore i 3. bataljon u pravcu Ivanščice.

⚔️ 16. 2. 1943. U s. Sopje (kod Osijeka) upao 1. bataljon 2. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i zarobio 13 žandarma i finansa.

⚔️ 4. 6. 1943. U Našicama jedinice 12. brigade 12. divizije NOVJ napale domobranski 4. inžinjerijski bataljon. Istovremeno je 17. brigada 10. divizije NOVJ odbila tri ustaška bataljona upućena kao pojačanje iz Osijeka. Poginulo je 57 i zarobljeno 190 domobrana, dok su 12. i 17. brigada imale 16 mrtvih i 24 ranjena.

⚔️ 20. 7. 1943. Na pruzi Osijek-Našice jedinice Diljskog NOP odreda zapalile ž. st. Koška i zarobile 4 ustaše.

⚔️ 22. 7. 1943. Na položajima s. Kalnik - s. Kamešnica - s. Dedina - s. Vojakovački Osijek - s. Apatovac i s. Duga Rijeka - s. Ribnjak - s. Radeljevo 12. udarnu i 16. omladinsku brigadu -Joža Vlahović- 12. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, koji su se tek vratili iz Hrvatskog zagorja, napali jake ustaško-domobranske snage i delovi nemačke 187. rezervne divizije, podržani tenkovima i avijacijom. Uveče, posle žestoke borbe u toku celog dana, jedinice NOVJ su se povukle na Bilo-goru. Neprijatelj je imao 14 mrtvih, 32 ranjena i 45 zarobljenih, a jedinice NOVJ 17 mrtvih i 17 ranjenih.

⚔️ 23. 9. 1943. Kod ž. st. Prandanovci (na pruzi Našice-Osijek) delovi Diljskog NOP odreda i Diverzantskog bataljona 2. hrvatskog korpusa NOVJ u kratkotrajnoj borbi, uništili oklopni voz s posadom koju su sačinjavali komandant 2. ustaške brigade, još 2 oficira i 16 ustaša. Jedinice NOVJ su imale 3 mrtva i 5 ranjenih.

⚔️ 6. 11. 1943. Jedinice 12. divizije NOVJ i Zapadne grupe NOP odreda 6, korpusa NOVJ napale 2. divizion domobranskog 1. konjičkog puka, 120 nemačkih vojnika i ustaše u Virovitici. Konjički divizion (oko 500 domobrana sa 12 oficira i 22 podoficira) predao se bez borbe, ali je nemačko-ustaška posada pružila ogorčen otpor, i grad je zauzet tek posle 20-časovne borbe. Viroviticu su 8. novembra posle podne ponovo zauzele neprijateljske snage iz Osijeka, pošto su je jedinice NOVJ napustile, izvukavči veliku količinu naoružanja, opreme i drugog materijala. Zarobljeno je 55, poginulo 17 i ranjeno 17 nemačkih vojnika i ustaša, dok su jedinice NOVJ imale 16 mrtvih i 53 ranjena.

⚔️ 12. 11. 1943. Viroviticu ponovo napale jedinice 12. divizije NOVJ, ali je napad obustavljen 14. novembra zbog zamorenosti jedinica, jakog otpora neprijatelja i nemačko-ustaških pojačanja iz Osijeka i Daruvara.

⚔️ 22. 3. 1944. Štab 6. korpusa NOVJ izdao direktivu potčinjenim jedinicama da vrše napade na železničke komunikacije i na neprijateljske kolone koje odlaze u Mađarsku: 12. divizija NOVJ na pruzi Beograd-Zagreb (između Nove Gradiške i Vinkovaca); 28. udarna divizija NOVJ na pruzi Daruvar - s. Đulavec - Virovitica; Zapadna grupa NOP odreda na pruzi Banova Jaruga - Daruvar, a Istočna grupa NOP odreda na prugama Slav. Brod - Vinkovci, s. Striživojna - Osijek i Vinkovci-Osijek.

⚔️ 27. 4. 1944. Između s. Našičke Breznice i s. Koške (na pruzi Našice-Osijek) jedinice Osječkog NOP odreda porušile prugu na 8 mesta.

⚔️ 16. 6. 1944. Saveznička avijacija bombardovala Osijek. Tom prilikom je porušeno više kuća a poginulo je oko 100 i ranjeno oko 200 lica.

⚔️ 16. 6. 1944. Jedinice 18. brigade, u sađejstvu s jurišnom četom 12. udarne brigade 12. divizije NOVJ, napale neprijateljsko uporište u s. Bizovcu (kod Osijeka) koje je branilo 60 nemačkih vojnika, 7 žandarma i 100 milicionera. Posle šestočasovne borbe jedinice NOVJ su se povukle.

⚔️ 24. 6. 1944. Jedinice Osječke brigade, u sadejstvu s jurišnom četom 18. brigade 12. divizije NOVJ, napale neprijateljsko uporište u s. Krndiji (kod Đakova) koje je branilo 350 nemačkih vojnika. Sutradan, posle žestokih borbi, jedinice NOVJ su se povukle zbog dolaska neprijateljskog pojačanja iz Osijeka.

⚔️ 25. 7. 1944. Između s. Našičke Breznice i s. Jelisavca (na pruzi Našice-Osijek) delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ miniranjem srušili dva teretna voza. Uništene su 2 lokomotive i 6 vagona.

⚔️ 2. 8. 1944. Kod s. Dalja (na pruzi Osijek-Vukovar) delovi Osječkog NOP odreda miniranjem srušili neprijateljski transportni voz. Uništeni su lokomotiva, 4 vagona, 1 tenk i 2 kamiona.

⚔️ 17. 9. 1944. Saveznička avijacija bombardovala Osijek i Vinkovce: u Vinkovcima porušila 12 i oštetila oko 30 kuća, a u Osijeku porušila 10 i oštetila 77 kuća.

⚔️ 21. 9. 1944. Saveznička avijacija bombardovala Slav. Brod, Osijek i Vinkovce. U Slav. Brodu je porušila železničku stanicu, fabriku vagona, tvrđavu i deo centra grada, a u Osijeku koloseke na železničkoj stanici, radionice za opravku lokomotiva i vagona, skladište i upravnu zgradu.

⚔️ 14. 10. 1944. U Osijeku potpisan sporazum između Glavnog ustaškog stana i opunomoćenika SS rajhsfirera generala Kamerhofera o evakuaciji nemačkog življa, ustaških i domobranskih porodica i porodica politički istaknutih osoba iz Srema i Slavonije. Sporazumom je bilo predviđeno da se nemački živalj iseli odmah za Nemačku, a ostali prema ugroženosti.

⚔️ 13. 11. 1944. Između s. Koške i s. Bizovca jedinice 18. udarne brigade 40. divizije NOVJ i 2. bataljona 1. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku na 68 mesta porušile prugu Našice-Osijek i između s. Budimaca i s. Brođanaca (na putu Našice-Osijek) iz zasede napale domobransku kolonu (jačine 300 vojnika). U borbi je poginulo 20 i zarobljeno 15 domobrana.

⚔️ 15. 11. 1944. GŠ NOV i PO za Hrvatsku obavestio VŠ NOV i POJ da nemački viši štabovi i ustanove napuštaju Osijek i da se produžava evakuacija nemačkog življa i materijala iz osječkog okruga.

⚔️ 27. 11. 1944. Okružno partijsko savetovanje za okrug Osijek razmatralo političku situaciju i stanje partijskih organizacija.

⚔️ 1. 12. 1944. Dvanaesta proleterska udarna brigada 12. udarne divizije NOVJ napala s. Čepin (kod Osijeka), u kome se branio jedan nemački policijski bataljon i četa ustaša. Napad nije uspeo zbog jakog otpora i zbog nedovoljnih podataka o jačini neprijatelja.

⚔️ 14. 12. 1944. Otpočeo dvodnevni napad Osječke udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ na s. Široko Polje. Brigada se morala povući zbog intervencije jačih ustaško-domobranskih i nemačkih snaga iz Osijeka.

⚔️ 26. 2. 1945. U Osijeku, da ne bi živ pao u ruke neprijatelju, izvršio samoubistvo član SK KPH za Osijek i sekretar SK SKOJ-a Ignjo Batrnek Mali, narodni heroj.

⚔️ 20. 3. 1945. Na r. Dravi kod Osijeka, u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo komandant 36. udarne divizije JA Dušan Vukasović Diogen, narodni heroj.

⚔️ 11. 4. 1945. U Slavoniji, po naređenju Glavnog štaba JA za Hrvatsku, formirane komande gradova Osijeka, Slav. Broda i Vinkovaca. (Počele su funkcionisati po oslobođenju ovih mesta.)

⚔️ 14. 4. 1945. Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 1. i 3. armije koje su, posle trodnevnih ogorčenih borbi, probile utvrđene neprijateljske položaje na sremskom frontu, forsirale r. Dravu i r. Dunav na sektoru od Borova do s. Podravskih Podgajaca i r. Savu na sektoru od Brčkog do s. Orašja, slomile otpor neprijatelja i oslobodile Vinkovce, Osijek, Vukovar, Valpovo, Županju i više drugih naseljenih mesta.

⚔️ 14. 4. 1945. Jedinice 51. udarne divizije JA i Osječka udarna brigada 12. udarne divizije JA, posle jednodnevnih uličnih borbi protiv jedinica 21. puka nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, oslobodile Osijek, prinudivši neprijatelja na povlačenje u pravcu D, Miholjca i Našica.

Dokumenti

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnih komiteta KPH Osijek i Čazma (Ivanić-Grada), te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za svibanj 1941. godine

📜 Odredba Ministarstva pravosuđa od 26. juna 1941. o proglašenju Prijekog suda za područje Sudbenog stola u Osijeku

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i OK KPH Varaždin, Krapina i Osijek, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za srpanj 1941. godine

📜 Izveštaj Kotarske oblasti Osijek od 23. jula 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o proterivanju pravoslavaca iz Dalja

📜 Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Osijeku od 25 kolovoza 1941 god. o diverziji partizana na pruzi Dalj - Osijek

📜 Obavijest o presudi Prijekog suda u Osijeku od 16 rujna 1941 god.

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnog komiteta KPH Zagreb, Bjelovar i Osijek te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za mjesec studeni 1941. godine

📜 Proglas Mjesnog komiteta KPH Osijek sredinom prosinca 1941 godine

📜 Izveštaj Mesne nemačke narodne grupe iz Rume od 11 marta 1942 god. Voćstvu Nemačke narodne grupe u Osijeku o napadu partizana na Neradin

📜 Izvještaj velikog župana župe Baranja u Osijeku od 13 siječnja 1942 god. o akcijama u predjelu Papuka i Krndije

📜 Izveštaj nemačkog komandanta garnizona Ilok od jula 1942 god. Zemaljskom voćstvu Nemačke narodne grupe u Osijeku o situaciji u Sremu

📜 Izveštaj Mesnog rukovodstva Nemačke narodne grupe iz Sremske Mitrovice od 16 jula 1942 god. Štabu nemačke narodne grupe u Osijeku o paljenju žita od strane partizana

📜 Izveštaj Mesne nemačke oružane grupe iz Rume od 16 jula 1942 god. voćstvu narodne grupe u Osijeku o uništavanju vršalica, paljenju žita od strane partizana

📜 Izveštaj komandanta Drugog pripravnog bataljona Nemačke narodne grupe od 16 jula 1942 god. voćstvu Nemačke narodne grupe u Osijeku o situaciji na području Srem. Mitrovice i Rume

📜 Izveštaj Mesnog rukovodstva Nemačke narodne grupe iz Indije od 31 jula 1942 god. vođi Nemačke narodne grupe u Osijeku o paljenju žita od strane partizana

📜 Mesečni izveštaj okružnog rukovodioca Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 5 avgusta 1942 god. vođi Nemačke narodne grupe u Osijeku o situaciji u Sremu

📜 Izveštaj sreskog načelnika od 8 avgusta 1942 god. Rukovodstvu Nemačke narodne grupe u Osijeku o dejstvima partizana u Staropazovačkom srezu

📜 Izvještaj Velike župe Baranja u Osijeku od 28 kolovoza 1942 god. o aktivnosti partizana u Slavoniji

📜 Izveštaj Nemačke narodne grupe iz Erdevika od 20 oktobra 1942 god. Zemaljskom voćstvu u Osijeku o pojavi veće grupe partizana

📜 Saopštenje Područnog redarstva iz Osijeka o vešanju 26 pripadnika i simpatizera NOP-a

📜 Pismo Vlade Popovića, delegata CK KPH, Centralnom komitetu KPH, kojim ga obavještava o proširenom partijskom savjetovanju i formiranju vojnih jedinica u Slavoniji, o provali u OK KPH Osijek i u kojem predlaže nekoliko kandidata za vijećnike ZAVNOH-a

📜 Pismo mjesnog vođe Njemačke narodne skupine u Podgoraču Okružnom rukovodstvu Donja Drava u Osijeku, kojim javlja da su partizani uoči Nove godine razoružali oružničku i domobransku posadu i zauzeli Podgorač. Sve stanovnike sela, među kojima i pripadnike Skupine, partizani su pozvali u Hrvatski dom, gdje su održali govor optužujući Hitlera i fašističku politiku Njemačke. Stoga mjesni rukovodilac Skupine moli Okružno rukovodstvo za hitno poduzimanje mjera u cilju zaštite njemačkog stanovništva

📜 Dopis Ministarstva narodne prosvjete NDH u Zagrebu Velikoj župi Baranja u Osijeku o zabrani upisa djece pripadnika Njemačke narodne skupine u hrvatske škole

📜 Zabeleška komisije nemačkog opunomoćenog generala u NDH od 16. januara 1943. o razvrstavanju talaca i pohapšenog stanovništva na grupe i upućivanju na rad u Nemačku ili nemačke specijalne logore u Osijeku, Zemunu i Sisku

📜 Izvještaj Okružnog rukovodstva Sava—Dunav vođi Njemačke narodne skupine u Osijeku... o učestalim napadima partizana na sela u okolini Vinkovaca i nastojanju partizana da onemoguće promet na cestama Osijek—Vinkovci i Vinkovci—Vukovar

📜 Izvještaj Stožera Ustaške mladeži Velike župe Baranja u Osijeku o nedoličnom ponašanju članova Ustaške mladeži na javnim mjestima i poduzetim mjerama za njihovo suzbijanje

📜 Izvještaj Ustaškog stožera iz Osijeka od 13 veljače 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na uporište u Viroviticu

📜 Izvještaj Velike župe Baranja u Osijeku Ministarstvu unutrašnjih poslova u Zagrebu... o akcijama partizana na teritoriju župe

📜 Telegram Velike župe Baranja u Osijeku vođi Njemačke narodne skupine o napadu partizana na Viroviticu

📜 Izvještaj Velike župe Baranja u Osijeku vođi Njemačke narodne skupine... o akciji jedinica Slavonskog zdruga i jednog dijela Odreda za akciju (ES) iz Mandićevca na partizanska skloništa i radionice u Živčanima. Dijelovi Odreda, raspoređeni prema operativnom planu napada u treću kolonu, otkrili su partizanski logor i spisak tačno obilježenih zemunica i količine živežnih namirnica u njima. Iz partizanskih skloništa jedinice Odreda izvukle su 15 kola kukuruza i zapalile naselje Živčani

📜 Izvještaj zapovjednika posade (ES) u Mandićevcu vođi Odreda za akciju u Osijeku... o teškim borbama posade s partizanima kod Drenja i Pridvorja. Zapovjednik posade moli hitnu pomoć jer se pripadnici Njemačke narodne skupine nalaze u vrlo nesigurnom položaju, budući da se stanovništvo Drenja, Pridvorja i Drenjskog Slatinika opredijelilo za NOP, a oružnička posada iz Drenja čak i surađuje s partizanima

📜 Izvještaj okružnog rukovodioca okruga Donja Drava vođi Njemačke narodne skupine u Osijeku... o aktivnosti stanovnika Kućanaca, Marijanaca i Kunišinaca u NOP-u i nesigurnom položaju pripadnika Skupine, koji zbog toga mole hitnu pomoć i zaštitu

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Slav. Požega Ministarstvu unutrašnjih poslova u Zagrebu... u kojem se navodi da su jedinice Odreda za akciju (ES) iz Osijeka samovoljno oduzimale stanovnicima općina Vetovo, Vilić Selo i Bektež živežne namirnice i stoku, kao i zlostavljale stanovnike svih sela u kojima su bile smještene radi odbrane od partizana, a i onemogućavale su oružnicima vođenje istrage povodom žalbi stanovnika ovih sela

📜 Molba Kotarske oblasti u Slav. Požegi Uredu za kolonizaciju u Osijeku da povrati imovinu stanovnicima općine Bektež, koji su u septembru 1942. god. bili evakuirani u sabirne logore

📜 Naređenje Zapovjedništva II domobranskog zbora Zapovjedništvu Slavonskog zdruga... za osnivanje logora u Rumi, Osijeku i Slav. Brodu za taoce koji će se uzimati iz mjesta u čijoj je blizini izvršena diverzija na željezničku prugu

📜 Dopis Mjesne skupine iz Bankovaca vođi Njemačke narodne skupine u Osijeku ... o dolasku partizana u selo i oduzimanju živežnih namirnica pripadnicima Skupine, prvenstveno onim čiji sinovi službe u jedinicama Einsatzstaffela i Waffen SS. U Bankovcima je ostalo samo pet muškaraca od ukupno pedeset njemačkih obiteljji, stoga pripadnici Skupine mole hitnu pomoć i zaštitu jer im hrvatske vlasti nisu u stanju obezbijediti sigurnost

📜 Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora Ministarstva oružanih snaga NDH... o djelatnosti partizana u Slavoniji, njihovoj borbenosti i moralu za vrijeme operacije Braun i o aktivnosti omladine u Osijeku, Slav. Brodu i Novoj Gradiški. Izvještaj se temelji na izjavama domobrana i domobranskih oficira koji su pobjegli iz partizanskog zarobljeništva

📜 Izvještaj okružnog rukovodioca Njemačke narodne skupine okruga Donja Drava vođi Skupine ... o akcijama partizana u neposrednoj blizini Osijeka, odlasku stanovništva iz grada i okolnih sela u partizane i o neaktivnosti hrvatskih vlasti da se postojeće stanje sredi

📜 Brzojav ministru inostranih poslova Trećeg Reicha ... kojim se predlažu tri varijante za odvijanje putničkog saobraćaja iz Njemačke za Beograd: Budimpešta-Arad-Temišvar-Beograd, Budimpešta - Szeged - Veliki Bečkerek - Beograd i Budimpešta - Novi Sad - Beograd, jer su na dosadašnjoj glavnoj pruzi između Beograda i Osijeka, preko koje se odvijao saobraćaj za Njemačku, učestali sudari i diverzije

📜 Izvještaj Agrarije, centralne njemačke nabavljačko-prodajne zadruge u Osijeku, o uvjetima prodaje monopolskih artikala seljacima, o sađenju krumpira i uljarica i o ostvarenom prometu od 1. januara do 31. marta 1943.

📜 Izvještaj ustaškog logornika u Virovitici Ustaškom stožeru Velike župe Baranja u Osijeku o preseljenju mađarskog stanovništva sa područja Virovitice i Daruvara u Mađarsku i prebacivanje njihove imovine bez znanja i dozvole carinskih organa NDH, a pod zaštitom oružanih snaga pripadnika Njemačke narodne skupine (Einsatzstaffela)

📜 Izvještaj Župske redarstvene ablasti u Osijeku Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu ... o stanjiu zatvorenika i političkim događajima na području Velike župe Baranja

📜 Molba predstavnika Zemaljskog vodstva Njemačke narodne pomoći iz Lučinaca Općinskom poglavarstvu Vilić-Selo za potvrdu da se njemačke porodice preseljavaju iz Lučinaca u Jovanovac kod Osijeka zbog aktivnosti partizana i da molbu proslijedi Kotarskoj oblasti u Slav. Požegi radi osiguranja besplatnog prevoza na željeznici

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Osijek Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji i organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije, o provali u kotarskim komitetima KPH Osijek i Vukovar, formiranju novih komiteta, provođenju izbora za NOO-e, sazivu plenuma Okružnog NOO-a Osijek, radu Agitpropa i o stanju organizacije AFŽ na okrugu

📜 Dopis vođe za propagandu Njemačke narodne skupine u NDH vođi Glavnog ureda o hapšenju u Osijeku cca 100 osoba osumnjičenih da su suradnici NOP-a. Među njima su dva liječnika optužena za pružanje pomoći ranjenim i bolesnim partizanima, oko 40 uhapšenika su srednjoškolci, a ostali su pretežno radnici

📜 Dopis Ministarstva vanjskih poslova NDH — Odsjeka za Podunavlje, Ministarstvu unutarnjih poslova NDH u Zagrebu o djelovanju zabranjene mađarske organizacije Strelasti križevi u Osijeku. Traži se da se ponovno poduzmu mjere za sprečavanje djelovanja ove organizacije

📜 Izvještaj ustaškog stožernika Velike župe Baranja Glavnom ustaškom stanu u Zagrebu o prilikama na području župe, nesigurnosti ustaške vlasti zbog koncentracije partizanskih snaga i o međusobnom neslaganju ustaških rukovodilaca u Osijeku

📜 Odluka Trgovinsko-veleobrtne komore u Osijeku o visini nadnica radnika zaposlenih na sezonskim poslovima

📜 Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora NDH Ministarstvu oružanih snaga... o ukidanju logora za taoce kod domobranskih zapovjedništava u Brodu, Osijeku i Rumi

📜 Izvještaj Komande Diljskog područja Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji na sektorima: Brod, Đakovo, Našice i Osijek, o radu partizanskih straža, intendanture, ambulante, relejnih stanica, o stanju u Diljskom bataljonu, suradnji s NOO-ima i političkom djelovanju među narodom, te radu Agitpropa Područja

📜 Izvještaj velikog župana Velike župe Baranja Vodstvu Njemačke narodne skupine u Osijeku kojim se javlja da je područje župe potpuno ili djelomično ugroženo od jedinica NOV. U izvještaju se dalje navodi da se žetva može provesti samo uz pomoć vojske i traži da se u nesigurna područja upute oružane jedinice

📜 Izvještaj vođe Njemačke narodne pomoći Odjela za zbrinjavanje izbjeglica... Vodstvu Skupine u Osijeku... u kome se govori da jedinice NOV onemogućavaju žetvu u selima: Darkovcu, Kuli i Poreču. U izvještaju se napominje da su se stanovnici ovih sela — pripadnici Njemačke skupine koji su bili iseljeni u sela istočne Slavonije — vratili kućama uz pomoć Wehrmachta. Navodi se da bi spomenuta sela mogla dati oko 80 vagona pšenice pod uslovom da se u najkraće vrijeme osigura oružana pomoć

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Donji Miholjac Velikoj župi Baranja u Osijeku... o rasturanju partizanskih letaka i pisanju parola u selima na ovom području

📜 Izvještaj Velike župe Baranja Okružnom vodstvu Njemačke narodne skupine Donja Drava u Osijeku u kome se navodi da jedinice NOV ometaju vršidbu i oduzimaju žito na velikom području Podravine te da održavaju zborove po selima i srpečavaju predaju žitarica vlastima NDH

📜 Izvještaj Ureda za školstvo Njemačke narodne skupine o radu njemačkih škola za stručno usavršavanje, srednjih i osnovnih škola i učeničkih domova za razdoblje od 17. juna do 15. jula 1943. god., o posjetu nastavnika njemačke učiteljske škole u Osijeku Njemačkoj i o tečajevima za nastavnike koji će se održati u vezi s pripremama za početak nove školske godine. Međutim, napominje se da postoje teškoće oko održavanja nastave, jer se u većini školskih zgrada nalazi njemačka vojska

📜 Izjveštaj Ureda za narodno gospodarstvo Njemačke narodne skupine u Osijeku o organizacionim pitanjima, personalnim promjenama, izgradnji i radu u periodu od 15. juna do 15. jula 1943. godine, navodeći da su njemački obrtinci postigli dobre rezultate u izradi predmeta za potrebe njemačke vojske, ali se napominje da postoji opasnost od djelovanja NOV što uz stalni porast cijena nepovoljno utječe na moral i materijalno stanje pripadnika Skupine

📜 Izvještaj Ureda za školstvo Njemačke narodne skupine u Osijeku o djelatnosti Ureda u augustu 1943. godine: problemima školstva, učeničkim domovima, nastavnom kadru, seminarima učitelja i školskom prostoru, koji je većim dijelom zaposjeo Wehrmacht, i o narednim zadacima ovog Ureda u vezi s pripremama za početak nove školske godine

📜 Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu Odreda na vlak kod Starih Perkovaca i o diverzijama na pruzi i cesti Osijek—Našice

📜 Pismo Oblasnog NOO-a za Slavoniju Okružnom NOO-u Osijek u kome se obavještava o održanoj konferenciji HSS-a u Voćinu, radu i zakjiučcima konferencije i apelira na sve pristaše HSS-a da se priključe NOP-u

📜 Izvještaj zemaljskog vođe Njemačke momčadi u Osijeku o djelatnosti u septembru 1943. godine, formiranju mjesnih zaštita, rasporedu pripadnika Njemačke narodne skupine za front, gubicima Skupine na frontu i demoralizaciji zbog djelovanja NOV

📜 Dopis Kotarske oblasti u Osijeku Velikoj župi Baranja i Župskoj redarstvenoj oblasti u Osijeku kojim se traži da se naredba njemačke komande za osiguranje željezničke pruge Osijek—Vinkovci izvrši s time da se posiječe sve raslinje s obje strane pruge u roku od 2 do 3 dana. Za neizvršenje naredbe stanovništvo sela uz prugu i nadležni za taj posao snosit će odgovornost

📜 Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH o djelovanju KP i SKOJ-a u Osijeku. Navode se poimenično članovi SKOJ-a i USAOH-a na Gimnaziji i Trgovačkoj akademiji u Osijeku

📜 Izvještaj Ustaškog logora Našice Stožeru Velike župe Baranja u Osijeku o teroru njemačke vojske i pripadnika Njemačke narodne skupine u selima Poganovci i Budimci

📜 Zapovijest Štaba Drugog korpusa NOV Hrvatske od 8 listopada 1943 god. Štabu Istočne grupe NOP odreda za napad na željezničke komunikacije Đurđenovac - Našice - Osijek i Beograd - Zagreb

📜 Naređenje Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 17 listopada 1943 god. Štabu Istočne grupe NOP odreda da izvrši diverzije na željezničkim komunikacijama Beograd - Zagreb i Zagreb - Osijek

📜 Saopštenje Područnog redarstva iz Osijeka od 9 oktobra 1943 god. o vešanju 20 simpatizera i pripadnika NOP-a

📜 Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 24 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o rušenju mosta na pruzi Našice - Osijek i napadu na neprijateljsku autokolonu kod Podgorača

📜 Obaveštenje Područnog redarstva iz Osijeka od decembra 1943 god. o vešanju 15 pripadnika i simpatizera NOP-a

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Osijek Oblasnom komitetu KPH za Slavoniniju u kome se analizira politička situacija na okrugu, organizaciono stanje Partije i drugih antifašističkih organizacija, zatim NOO-a i vojnih jedinica koje djeluju na tom terenu

📜 Izvještaj partijskog sekretara Osječkog NOP odreda Okružnom komitetu KPH Osijek o političkom stanju među narodom gdje se Odred kretao, posebno u neoslobođenim krajevima, o političkom djelovanju i objašnjavanju ciljeva NOB-a, organizacionom stanju članova KP i SKOJ-a, kulturno-prosvjetnom radu među narodom i borcima te radu partijskih biroa

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 23 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsku autokolonu na komunikaciji Osijek - Đakovo

📜 Naređenje rukovodstva Nemačke narodne grupe iz Osijeka od 3 aprila 1944 god. Oblasnom rukovodstvu za istočni Srem da dostavi izveštaj o dejstvima jedinica NOV

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. juna 1944. o napadu jedinica NOVJ na Čazmu i Krndiju i o borbama kod Bjelovara, Osijeka i Omiša

📜 Naređenje Štaba 6. korpusa NOVJ od 30. avgusta 1944. podređenim jedinicama da iz saobraćaja izbace željezničke pruge Beograd - Zagreb, Vrpolje - Osijek i Našice - Osijek

📜 Obaveštenje komandanta Jugoistoka od 17. septembra 1944. nemačkom opunomoćenom generalu u Mađarskoj o nesaglasnosti komandanta Jugoistoka za dizanje u vazduh mostova kod Novog Sada, Osijeka i Titela

📜 Zapovijest štaba 12 (Slavonske) proleterske brigade od 1. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za marš u pravcu Osijeka i napad na neprijatelja u čepinu

📜 Informacija Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. januara 1945. Štabu 1. armije o prikupljanju neprijateljskih snaga u rejonu Osijeka i Vinkovaca

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 25. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju komunikacija Vukovar-Barč, Našice-Virovitica-Barč, Donji Miholjac - Virovitica, Đakovo-Osijek

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 27. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju rejona Ivankovo, Vinkovci, Đakovo, Osijek

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 3. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage na prostoriji Brčko - Bijeljina - Tovarnik - Vinkovci - Osijek

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 4. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage na prostoriji Brčko - Sotin - Osijek - Donji Miholjac_

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 6. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na prostoriji Brčko - Tovarnik - Osijek - Donji Miholjac

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 7. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage na prostoriji Sotin - Osijek - Donji Miholjac

📜 Zapovest Štaba 3. jugoslovenske armije od 10. aprila 1945. Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije o podršci u proboju linije fronta Valpovo - Osijek

📜 Izvještaj Štaba Osječke udarne brigade 12. divizije JA od 15. aprila 1945. Štabu 51. udarne divizije JA o forsiranju Drave i borbama za oslobođenje Osijeka

Fotografije

Povezane odrednice

Ruma Narodni heroji Jugoslavije Štampa u ratu Virovitica Narodno oslobodilački odbori Mađarska u drugom svetskom ratu SKOJ Zarobljenici u ratu Vinkovci Sremski front Čazma Komandant Jugoistoka Glavni štab Hrvatske Genocid u NDH Borbe u Slavoniji 1945. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Zagreb Nova Gradiška Borbe u Sremu 1943. Križevci Ustaški zločini 1941. Donji Miholjac Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Diljski partizanski odred Beograd Omladina u ratu Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Sremu 1942. Partizanska avijacija Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Našice Borbe u Hrvatskoj 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu Daruvar Vrhovni štab NOVJ 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Vukovar Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943. Sremska Mitrovica 6. slavonski korpus NOVJ Slavonska Požega 18. slavonska udarna brigada Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Aprilski rat Vermaht u Jugoslaviji Bjelovar Osječka udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Slavoniji 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu Novi Sad Brčko Četnici u drugom svetskom ratu Luftwaffe u Jugoslaviji Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Podgorač Ni zrno žita okupatoru! Ranjenici u ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. Logor Jadovno Slavonski Brod Hrvatsko domobranstvo Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Ustanak u Slavoniji 1941. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Slavoniji 1942. Borbe u Hrvatskoj 1942. Komunistička partija Hrvatske 12. slavonska divizija NOVJ Kalnički partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu Valpovo Bolnice u oslobodilačkom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941.