Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Donji Miholjac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 36 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 18. 7. 1943. U s. Suhomlaci (kod D. Miholjca) nemački vojnici zverski zaklali i ubili 36 ljudi i popalili ili artiljerijom porušili 105 kuća.

⚔️ 3. 10. 1943. Ustaško-domobransko uporište Čačince (kod Našica) posle višečasovne borbe zauzele jedinice 12. divizije NOVJ. Poginulo je 10 i ranjeno 30 neprijateljskih vojnika, dok se ostatak posade probio u D. Miholjac i Podrav. Slatinu.

⚔️ 15. 1. 1944. Kod s. Kapele (blizu D. Miholjca) Podravska partizanska četa napala ustaše i nanela im gubitke od 11 mrtvih, 7 ranjenih i 7 nestalih.

⚔️ 13. 3. 1944. Kod D. Miholjca jedinice Podravskog bataljona Osječkog NOP odreda i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ napale oklopni voz. Poginulo je 15 ustaša i 3 železničara, a uništena je lokomotiva i 1 vagon. Zaplenjeno j- 10 pušaka i 1 p. mitraljez.

⚔️ 16. 4. 1944. U rejonu Orahovica - D. Miholjac - Našice jedinice 12. divizije NOVJ porušile 7 mostova.

⚔️ 26. 9. 1944. Posle dvodnevnih borbi jedinice 12. udarne brigade 12. divizije NOVJ zauzele s. Čađavicu (kod D. Miholjca).

⚔️ 15. 2. 1945. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 3. armije NOVJ da 12. udarni korpus smeni bugarske jedinice i da, za odbrana, posedne odsek Donji Miholjac - ušće r. Drave.

⚔️ 6. 3. 1945. Kod Valpova nemačka 11. vazduhoplovno-poljska divizija, i pored žilavog otpora jedinica 16. udarne divizije JA, forsirala r. Dravu i obrazovala uži mostobran, a potom zauzela s. Novi Bezdan i s. Bolman (kod Belog Manastira). Istovremeno su kod D. Miholjca, na odseku bugarske 1. armije, r. Dravu forsirale nemačka 104. lovačka i 297. pešadijska divizija.

⚔️ 11. 4. 1945. Kod pustare Kešelješfa (blizu D. Miholjca) 24. pešadijski puk bugarske 3. pešadijske divizije forsirao r. Dravu i sutradan, u borbama protiv 2. bataljona nemačkog 111. lovačkog puka i jednog ustaškog bataljona, učvrstio mostobran severno od s. Sv. Đurđa.

⚔️ 13. 4. 1945. Jedna četa 29. pešadijskog puka bugarske 3. pešadijske divizije prešla na desnu obalu r. Drave i zauzela salaš Žestilovac (kod D. Miholjca). Nemačke snage su okružile ovu četu i posle dvodnevne borbe potpuno je uništile.

⚔️ 14. 4. 1945. Jedinice 51. udarne divizije JA i Osječka udarna brigada 12. udarne divizije JA, posle jednodnevnih uličnih borbi protiv jedinica 21. puka nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, oslobodile Osijek, prinudivši neprijatelja na povlačenje u pravcu D, Miholjca i Našica.

⚔️ 14. 4. 1945. Posle dvodnevnih borbi protiv delova nemačkog 111. lovačkog puka i ustaša, 24. pešadijski puk bugarske 3. pešadijske divizije zauzeo s. Sv. Đurađ (kod D. Miholjca) i produžio nastupanje prema Čađavici.

⚔️ 15. 4. 1945. Delovi 16. udarne divizije JA, u sadejstvu sa 24. pešadijskim pukom bugarske 3, pešadijske divizije, posle dvanaestočasovnih borbi protiv 111. lovačkog puka nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije oslobodili D. Miholjac, prinudivši neprijatelja na povlačenje u pravcu s. Moslavine i s. Čađavice.

⚔️ 15. 4. 1945. Kod D. Miholjca, 29. pešadijski puk, inžinjerijski bataljon i artiljerijski divizion bugarske 3. pešadijske divizije prešli r. Dravu i, u sadejstvu sa 24. pešadijskim pukom iste divizije, zauzeli položaje ispred s. Viljeva (kod D. Miholjca).

⚔️ 18. 4. 1945. Delovi 51. divizije JA i 29. pešadijskog puka bugarske 3. pešadijske divizije oslobodili s. Moslavinu (kod D. Miholjca).

⚔️ 18. 4. 1945. Delovi 29. pešadijskog puka bugarske 3. pešadijske divizije zauzeli s. Viljevo (kod D. Miholjca).

Dokumenti

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji na području kotara: Virovitica, Grubišno Polje, Podravska Slatina i Donji Miholjac, o organizacionom stanju KP i SKOJ-a, masovnim organizacijama USAOJ-a i AFŽ, o NOO-ima, agitaciji i propagandi te o radu s vojskom u uporištu Virovitica

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Donji Miholjac Velikoj župi Baranja u Osijeku... o rasturanju partizanskih letaka i pisanju parola u selima na ovom području

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim prilikama na kotaru i uspješno održanim mitinzima u hrvatskim selima s ciljem pridobijanja naroda na suradnju s NOP-om, napominjući da je formiran KNOO i kotarsko rukovodstvo SKOJ-a

📜 Izvještaj Okružnog vodstva Njemačke narodne skupine Donja Drava o radu i stanju Skupine za mjesec juli 1943. godine, ističući da se djelatnost Skupine uglavnom svodila na zbrinjavanje izbjeglica, a opasnost od jedinica NOV se povećala i proširila na kotare Donji Miholjac i Valpovo, pa se sada 75% okruga nalazi pod kontrolom jedinica NOV. Moral Skupine je potpuno poljuljan, jer nema nikakve oružane zaštite, a i Hrvati već surađuju s NOV

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkoj situaciji, organizacionom stanju i radu KP i drugih društveno-političkih organizacija, te o radu Agitpropa i izvršenoj mobilizaciji na području kotara

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkoj situaciji, organizacionom stanju KP, SKJ-a, NOO-a, AFŽ-a, o agitaciji i propagandi, uspješnoj mobilizaciji i o formiranju Kotarskog odbora AFŽ-a

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim i ekonomskim prilikama, organizacionom stanju KP, SKOJ-a i NOO-a, te drugih antifašističkih organizacija na području kotara

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim i ekonomskim prilikama na području KK, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ-a i NOO-a, te o mobilizaciji i radu s narodom na terenu u oktobru 1943. godine

📜 Izvještaj zapovjednika ustaške Stražarske satnije iz D. Miholjca Zapovjedništvu Poglavnikovog tjelesnog zdruga o rezultatu borbe jednog voda satnije s partizanima u selu Kapelni

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 siječnja 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Križevaca, Slavonske Požege i Donjeg Miholjca

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije Šestog korpusa NOVJ od 18 aprila 1944 podređenim jedinicama da sruše mostove na rijeci Karašici i cesti Podravska Slatina - Donji Miholjac

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 20 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o rušenju mostova na rijeci Karašici i na cesti Podravska Slatina - Donji Miholjac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Kašine, Donjeg Miholjca, na Žumberku i na otoku Braču

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 8. novembra 1944. o borbama kod Knina, Lovinca, Donjeg Miholjca, Našica i Kostajnice

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 16. novembra 1944. o borbama na području Knina, Đakova, Donjeg Miholjca, Sunje, Kostajnice, Zagreba i Plitvičkih jezera

📜 Izvod iz knjige depeša Štaba 3. armije NOVJ upućenih Štabu 1. armije NOVJ o borbama na sektoru Virovitice i Donjeg Miholjca u januaru 1945. godine

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. januara 1945. Štabu 3. armije da aktivnim dejstvima prema Našicama i Donjem Miholjcu olakša položaj 1. armije na sremskom frontu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 21. januara 1945. Štabu 3. armije za produžetak ofanzivnih dejstava prema Našicama i Donjem Miholjcu

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 25. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju komunikacija Vukovar-Barč, Našice-Virovitica-Barč, Donji Miholjac - Virovitica, Đakovo-Osijek

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 4. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage na prostoriji Brčko - Sotin - Osijek - Donji Miholjac_

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 5. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage na prostoriji Bijeljina - Brčko - Sotin - Donji Miholjac

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 6. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na prostoriji Brčko - Tovarnik - Osijek - Donji Miholjac

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 7. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage na prostoriji Sotin - Osijek - Donji Miholjac

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 8. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova i u rejonima Sotin, Našice i Vinkovci

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 9. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na mostobranima kod Valpova i Donjeg Miholjca

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 12. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Valpova i Donjeg Miholjca

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 13. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na isremskom frontu i mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 14. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 15. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 16. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Valpova i Donjeg Miholjca

📜 Naređenje Vrhovne komande Vermahta od 16. marta 1945. komandantu Jugoistoka za napuštanje mostobrana kod Donjeg Miholjca

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 17. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Valpova i Donjeg Miholjca

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 18. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 19. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Valpova i Donjeg Miholjca

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 20. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Valpova d Donjeg Miholjca

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 21. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Komandant Jugoistoka Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Slavonska Požega Beli Manastir USAOH Borbe u Slavoniji 1943. Osijek Kninska operacija Komunistička partija Hrvatske Bugarska u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Virovitica Našice 6. slavonski korpus NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Vukovar Borbe u Hrvatskoj 1943. Podravska Slatina USAOJ Hrvatska Kostajnica Borbe u Slavoniji 1944. Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Vrhovna komanda Vermahta 51. makedonska divizija NOVJ Grubišno Polje 12. slavonska divizija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ Narodno oslobodilački odbori Vrhovni štab NOVJ Hrvatsko domobranstvo Bitka za Našice 1944. 104. lovačka divizija 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Bijeljina Partizanska avijacija Završne operacije u Jugoslaviji Diverzije u oslobodilačkom ratu Križevci Poglavnikov tjelesni zdrug Brač Borbe u Slavoniji 1945. Zagreb Knin Borbe u Sremu 1945. Borbe u Srbiji 1945. SKOJ Vinkovci Valpovo 3. pešadijska divizija (Bugarska) 297. pešadijska divizija Osječka udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Borbe u Hrvatskoj 1945. Sremski front Mobilizacija u oslobodilačkom ratu AFŽ Brčko