Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Borbe u Srbiji 1945.

Za ovaj pojam je pronađeno 54 hronoloških zapisa, 220 dokumenata i 103 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 1. 1945. U Novom Sadu, u prisustvu 650 delegata, otpočela Prva pokrajinska konferencija AFŽ-a Vojvodine. U toku četvorodnevnog rada izabran je Pokrajinski odbor AFŽ-a i postavljeni su zadaci za budući rad.

⚔️ 2. 1. 1945. U blizini s. Jabuke i Savinog lakta (kod Prijepolja) 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ vodila borbu protit delova nemačke 22. pešadijske divizije koji su pokušali da od Prijepolja prodru ka Pljevljima. Poginulo je 60 nemačkih vojnika. Zaplenjeno: mitraljez, 5 p. mitraljeza i 2 minobacača.

⚔️ 3. 1. 1945. U Sremu delovi nemačkog 34. armijskog korpusa napali položaje 21. udarne divizije NOVJ, zauzeli s. Nijemce (kod Šida), odbacili 21. udarnu diviziju na levu obalu r. Bosuta i izbili na liniju s. Komletinci - s. Orolik - s. Berak. Gubici neprijatelja: više stotina izbačenih iz stroja, a 21. udarne divizije: 182 mrtva i 308 ranjenih.

⚔️ 4. 1. 1945. Predsednik vlade V. Britanije Vinston Ćerčil uputio kralju Petru II Karađorđeviću pismeni zahtev da bez odlaganja prizna Beogradski sporazum (sporazum Tito-Šubašić od 2.XI 1944. god.)

⚔️ 4. 1. 1945. Na sremski front pristigle 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- koja je, zbog napada delova nemačkog 34. armijskog korpusa, vraćena iz Beograda. Divizija je posela odbrambene položaje na levoj obali r. Bosuta: od s. Nijemaca do šume Kablarovac (kod Šida).

⚔️ 8. 1. 1945. Jedinice 22. udarae divizije NOVJ odbacile prema Prijepolju zaštitne delove nemačkog 91. armijskog korpusa i oslobodile Sjenicu.

⚔️ 10. 1. 1945. Posle trodnevnih borbi protiv zaštitnica nemačkog 21. armijskog korpusa jedinice 37. udarne divizije NOVJ oslobodile Prijepolje. Neprijatelj je imao preko 100 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice 37. divizije - 5 mrtvih i 20 ranjenih.

⚔️ 12. 1. 1945. Goneći zaštitnicu nemačkog 21. armijskog korpusa i četnike dolinom r. Lima jedinice 37. udarne divizije NOVJ oslobodile Priboj.

⚔️ 14. 1. 1945. U Beogradu osnovan Sveslovenski komitet po ugledu na slične komitete u drugim slovenskim zemljama.

⚔️ 17. 1. 1945. Na sremskom frontu nemački 34. armijski korpus otpočeo napade na jedinice 1. armije NOVJ s ciljem da skrati i stabilizuje front. Posle dvodnevnih borbi 1. armija NOVJ, uvodeći u borbu i jedinice drugog ešelona, sprečila je dalji pcodor neprijatelja, koji je zauzeo s. Tovarnik i Šid. Potom, ojačana i 2. proleterskom udarnom divizijom, ona je 19. januara prešla u protivudar, oslobodila Sid i prinudila neprijatelja da se povuče na liniju s. Mohovo (kod Iloka) - s. Ilinci - s. Batrovci - leva obala r. Bosuta do s. Lipovca. Na ovoj liniji front je konačno stabilizovan a obe su strane prešle na pozicionu odbranu.

⚔️ 18. 1. 1945. Po naređenju Vrhovnog štaba NOV i POJ 2. proleterska udarna divizija pristigla iz Beograda na širu prostoriju Iloka radi ojačanja 1. armije NOVJ.

⚔️ 18. 1. 1945. Kod Šida, u borbama protiv nemačkih jedinica, poginuo komandir čete u 3. proleterskoj krajiškoj NOU brigadi Miladin Zorić Garača, narodni heroj. 

⚔️ 28. 1. 1945. Na izbornoj skupštini, kojoj je prisustvovalo 350 delegata, izabran Oblasni NO odbor za Srem.

⚔️ 29. 1. 1945. U Beogradu završen dvodnevni miting žena Srbije na kome je izabran Glavni odbor AFŽ-a Srbije.

⚔️ 30. 1. 1945. U s. Bapskoj (kod Šida), u bolnici 2. proleterske udarne divizije NOVJ, podlegao teškoj rani pomoćnik komesara 3. bataljona 2. proleterske NOU brigade Petar Ivanović Perica, narodni heroj.

⚔️ 4. 2. 1945. U oslobođenom Beogradu održana prva Mesna partijska konferencija.

⚔️ 8. 2. 1945. U s. Radiševu (kod Srbice) dva bataljona 1. bokeljske NOU brigade sa prostorije s. Rakoš - s. Ukča - s. Suvo Grlo, napali baliste koji su se iz Drenice prebacivali ka Starom Kolašinu. Poginulo je 9 i zarobljeno 11 balista.

⚔️ 9. 2. 1945. U s. Bačincima (kod Šida) formirana Artiljerijska brigada 11. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 10. 2. 1945. U Srem. Mitrovici otpočela Prva okružna konferencija antifašističke omladine. Posle trodnevnog rada izabran je Oblasni odbor antifašističke omladine Srema i donete druge važne odluke.

⚔️ 12. 2. 1945. Šefovi vojnih misija V. Britanije i SSSR-a u Beogradu obavestili NKOJ da je na konferenciji u Jalti odlučeno da se Jugoslovenima preporuči: -da sporazum Tito-Šubašić stupi odmah na snagu; da članovi Skupštine (poslednje jugoslovensko zakonodavno telo) koji nisu sarađivali sa okupatorom mogu biti uključeni u AVNOJ i da zakoni koje donese AVNOJ moraju naknadno biti potvrđeni od Ustavotvorne skupštine-.

⚔️ 14. 2. 1945. Delovi 24. i 52, divizije NOVJ, čisteći teren od balista, zauzeli sela Kožince, Krasmirovce i Gradiću (kod Srbice).

⚔️ 18. 2. 1945. U Beogradu rukovodstvo Narodne seljačke stranke objavilo pristupanje Jedinstvenom narodnooslobodilačkom frontu Srbije.

⚔️ 18. 2. 1945. Pri čišćenju sela u podnožju pl. Cičavice delovi 52. divizije NOVJ ubili 20 balista, dok se nekoliko manjih grupa balista predalo.

⚔️ 19. 2. 1945. U rejonu s. G. Kline i Srbice 1. bokeljska NOU brigada u borbi ranila 3 i zarobila 15 balista.

⚔️ 19. 2. 1945. Između s. Kožinca i s. Stutice (kod Srbice) delovi 52. divizije NOVJ u borbama razbili jaku balističku grupu i naneli joj velike gubitke.

⚔️ 22. 2. 1945. U Subotici, na konferenciji, izabran Okružni odbor JNOF-a za subotički okrug.

⚔️ 26. 2. 1945. Glavni odbor Narodne seljačke stranke dao izjavu o pristupanju Jedinstvenom narodnooslobodilačkom frontu Srbije.

⚔️ 0. 3. 1945. U Beogradu, po naređenju Generalštaba JA, formirana Škola veze JA

⚔️ 0. 3. 1945. Formirana 4 (srpska) brigada narodne odbrane.

⚔️ 3. 3. 1945. U blizini s. Blaževa i s. Brzeća (na pl. Kopaoniku) padobranima se spustila grupa od 14 pripadnika SDK, koji su nemačkim avionima prebačeni iz Austrije s ciljem da vrše diverzije i atentate na članove KPJ i odbornike. Demoralisani zbog otpora naroda neki su se odmah predali, a ostali su kasnije pohvatani.

⚔️ 5. 3. 1945. Vlada dr Ivana Subi šića u Beogradu podnela namesnicima ostavku, a istoga dana po podne NKOJ održao svoju poslednju, svečanu, sednicu.

⚔️ 5. 3. 1945. U Beogradu, po naređenju Generalštaba JA, formirane Oficirska škola JA i Intendantska akademija JA.

⚔️ 7. 3. 1945. U Beogradu maršal Jugoslavije Josip Broz Tito obrazovao privremenu narodnu vladu Demokratske Federativne Jugoslavije (DFJ) (predsednik i ministar narodne odbrane Josip Broz Tito, ministar inostranih poslova dr Ivan Šubašić, potpredsednici Edvard Kardelj i Milan Grol). Istog dana, na predlog Predsedništva AVNOJ-a, novu vladu su ukazom potvrdili kraljevski namesnici.

⚔️ 12. 3. 1945. U Beograd stigao prvi ambasador Velike Britanije u Jugoslaviji sa ostalim osobljem ambasade.

⚔️ 14. 3. 1945. U Beogradu održana zemaljska konferencija Zemljoradničke stranke na kojoj je odlučeno da ova stranka stupi u JNOF Srbije.

⚔️ 15. 3. 1945. U s. Pričinoviću (kod Šapca) formirana Artiljerijska brigada 2. proleterske udarne divizije JA.

⚔️ 15. 3. 1945. U s. Runjanima (kod Loznice) formirana Artiljerijska brigada 22. udarne divizije JA.

⚔️ 20. 3. 1945. U Beograd stigao prvi ambasador SSSR u Jugoslaviji sa ostalim osobljem ambasade.

⚔️ 23. 3. 1945. Formirana Inžinjerijska brigada 1. armije JA.

⚔️ 23. 3. 1945. Blizu Podujeva iz nemačkog aviona spustilo se 14 padobranaca - pripadnika SDK. U borbi s mesnim partizanskim stražama i organima Ozne dva padobranca su poginula, jedan je zarobljen, a ostali su se povukli ka pl. Kopaoniku, gde su kasnije pohvatani.

⚔️ 24. 3. 1945. U Beogradu potpisan sporazum između vlade DFJ i delegacije Uprave Ujedinjenih nacija za pomoć i obnovu (UNRRA). Sporazum je predviđao snabdevanje Jugoslavije hranom, lekovima, obućom, odećom, kao i dobrima i stručnjacima za pomoć u obnovi poljoprivrede, industrije i saobraćaja.

⚔️ 24. 3. 1945. Rasformirana 14. vojvođanska (slovačka) NOU brigada a njenim ljudstvom popunjene 7, 8. i 12. vojvođanska NOU brigada 51. udarne divizije JA.

⚔️ 25. 3. 1945. U Novom Pazaru AVNO Sandžaka odlučilo da se srezovi pribojski, mileševski, zlatarski, sjenički, deževski i štavićki pripoje federalnoj Srbiji, a srezovi pljevaljski i bjelopoljski - federalnoj Crnoj Gori. Odlučeno je, takođe, da se raspusti AVNO Sandžaka a da dosadašnji većnici iz srezova koji će se priključiti Srbiji odmah obrazuju skupštinu i izaberu privremeni Izvršni odbor.

⚔️ 26. 3. 1945. Iz SSSR-a stigla u Beograd 2. tenkovska brigada JA. (Brigada je upućena na sremski front u sastav 1. armije JA, 7. aprila stigla u rejon s. Tovarnika, kod Sida.)

⚔️ 31. 3. 1945. U Beograd stigao prvi ambasador SAD u Jugoslaviji sa ostalim osobljem ambasade.

⚔️ 31. 3. 1945. Rasformirana 15. vojvođanska NOU brigada -Šandor Petefi- a njeno liudstvo raspoređeno u ostale brigade 16. udarne divizije JA.

⚔️ 2. 4. 1945. U Beogradu završeno dvodnevno zasedanje prvog proširenog plenuma Glavnog odbora Jedinstvenih sindikata Jugoslavije.

⚔️ 2. 4. 1945. U Beogradu uredbom Predsedništva ministarskog saveta DFJ osnovan Ratni kabinet sa zadatkom da -vodi sve poslove u vezi sa uspešnim vođenjem rata-.

⚔️ 2. 4. 1945. Rasformirana 11. vojvođanska NOU brigada a njeno ljudstvo raspoređeno u ostale jedinice 36, udarne divizije JA.

⚔️ 9. 4. 1945. U Beogradu obrazovana vlada federalne Srbije.

⚔️ 11. 4. 1945. U Novom Sadu, na velikom narodnom mitingu, objavljena izjava Glavnog NO odbora za Vojvodinu o pristupanju Vojvodine federalnoj Srbiji.

⚔️ 12. 4. 1945. Otpočeo proboj sremskog fronta. Posle snažne artiljerijske i avio-pripreme sve jedinice JA su prešle u opšti napad.

⚔️ 4. 5. 1945. U Novom Sadu održana Prva okružna konferencija JNOF. Izabran je Okružni odbor za novosadski okrug.

⚔️ 8. 5. 1945. U Beogradu je počela rad VI pokrajinska konferencija KPJ za Srbiju koja je odlukom CK KPJ pretvorena u Prvi (osnivački kongres) KP Srbije. Izabran je CK KP Srbije.

Dokumenti

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve armije NOVJ za januar 1945 godine

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Druge proleterske divizije za januar 1945 godine

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije za januar 1945 godine

📜 Izveštaj Vazduhoplovnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 2. januara 1945. Štabu Vazduhoplovstva o organizaciji aerodromske i meteorološke službe na području Srbije

📜 Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Komande Grupe armija »E« od 3. januara 1945. komandantu Jugoistoka o situaciji na području Grupe armija »E« i proboju sremskog fronta kod Otoka

📜 Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 4 januara 1945 god. štabovima Prve i Šeste proleterske, Pete, Jedanaeste i Dvadeset prve NOU divizije i Prve konjičke brigade za posedanje i utvrđivanje položaja u Sremu

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 4 januara 1945 god. štabovima brigada za izradu odbrambenih položaja

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 4 januara 1945 god. potčinjenim jedinicama za promenu položaja i smeštaj na prostoriji Berkasovo - Novak Bapska - Sot

📜 Izveštaj komandanta 34. armijskog korpusa od 4. januara 1945. komandantu Jugoistoka o rezultatima proboja sremskog fronta kod Otoka i o dejstvima u međurečju Drine i Save

📜 Izveštaj Štaba Pete srpske brigade Dvadeset prve NOU divizije od 5 januara 1945 god. Štabu divizije o borbama protiv Nemaca 3 januara kod Donjeg Novog Sela

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 6 januara 1945 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama protiv Nemaca na pravcu s. Otok - Komletinci - Nijemci

📜 Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 6 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o borbama protiv Nemaca kod s. Batrovci

📜 Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 6 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o jačini neprijateljskih snaga na sektoru Bijeljine

📜 Izveštaj Komande 2. oklopne armije od 6. januara 1945. komandantu Jugoistoka o evakuaciji folksdojčera i privrednih dobara, o prikupljanju i otpremanju celokupne žetve i rekvizicijama u Sremu u poslednjem kvartalu 1944. godine

📜 Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 7 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o situaciji na sektoru Bijeljina - Jamena - Sremska Rača

📜 Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 8 januara 1945 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije za posedanje i utvrđivanje položaja na liniji s. Lovas - Tovarnik

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 8 januara 1945 god. potčinjenim jedinicama o preduzimanju mera za odbranu položaja u slučaju neprijateljske ofanzive

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 8 januara 1945 god. štabovima svojih jedinica o vojno-propagandnoj pripremi boraca i starešina za borbu protiv neprijateljskih tenkova

📜 Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 8 januara 1945 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o rasporedu svojih i neprijateljskih snaga

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 8 januara 1945 god. štabovima brigada da posednu i utvrde položaje na otseku s. Lovas - Tovarnik

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 9. januara 1945. Komandi aerodroma Niš da uspostavi meteorološku stanicu u Caribrodu

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 9 januara 1945 god. štabovima svojih jedinica da pojačaju budnost i preduzmu mere za odbranu od neprijateljskih tenkova i pešadije

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Jedanaeste NOU divizije za period od 1 do 10 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ

📜 Obaveštenje Štaba Prve armije NOVJ od 11 januara 1945 god. Štabu Pete udarne divizije o odluci Vrhovnog komandanta NOV i POJ da se formira Štab armije

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve proleterske divizije za period od 1 do 11 januara 1945 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa

📜 Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije Nikola Tesla od 15 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o borbi protiv Nemaca kod s. Komletinci

📜 Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 17 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o prodoru Nemaca kroz položaj italijanske brigade

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 17 januara 1945 god. štabovima svojih brigada za posedanje novih položaja

📜 Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 17 januara 1945 god. štabovima divizija i Štabu Konjičke brigade za posedanje novih položaja

📜 Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 17 januara 1945 god. Štabu Prve proleterske divizije za napad na Tovarnik

📜 Naređenje Štaba Šeste proleterske divizije od 17 januara 1945 god. štabovima brigada za smeštaj i posedanje položaja s. Ilinci - Adaševci - Gibarac

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 17 januara 1945 god. štabovima brigada o posedanju položaja za odbranu s. Bapska Novak - Berkasovo

📜 Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Komande Grupe armija »E« od 17. januara 1945. Komandi Jugoistoka o dejstvima u istočnoj Bosni i početku operacije »Vintergeviter« na sremskom frontu

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 18 januara 1945 god. štabovima svojih brigada za posedanje i utvrđivanje novih odbranbenih položaja na liniji s. Vizić - Bingula - Kuzmin

📜 Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 19 januara 1945 god. Štabu Prve konjičke brigade da se stavi na raspoloženje Štabu Šeste proleterske divizije

📜 Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 20 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o borbama protiv Nemaca od 17 do 20 januara

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve proleterske divizije Štabu Prve armije za period od 11 do 20 januara 1945 godine

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. januara 1945. Državnoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača o nemačkim vojnim funkcionerima u okupiranoj Srbiji neposredno pred oslobođenje Srbije i Beograda

📜 Informacija Obaveštajnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. januara 1945. Državnoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača o neprijateljskim jedinicama koje su učestvovale u borbama za Beograd

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za angažovanje 22. divizije na komunikaciji Priboj-Vardište-Višegrad u sadejstvu s jedinicama 2. korpusa

📜 Izveštaj Artiljerijskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. januara 1945. o protivavionskoj odbrani Beograda

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o upućivanju 22. divizije u Beograd

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o upućivanju 22. divizije u Šabac i preduzimanju mera na Kosmetu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o upućivanju 22. divizije na prostor Lješnica-Bogatić

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. januara 1945. Glavnom Štabu NOV i PO Srbije za prihvat 1. bokeljske i 6. crnogorske brigade na Kosmetu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 20, februara 1945. komandantu 1. armije da se javi na referisanje u Beograd 25. januara 1945. godine

📜 Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 21 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o sopstvenim i neprijateljskih gubicima u borbama od 17 do 20 januara

📜 Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. januara 1945. Štabu 3. armije u vezi sa budnošću i mogućim neprijateljskim dejstvima posle nemačkog protivnapada u Sremu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. januara 1945. Štabu 1. armije za organizovanje armijskog položaja na liniji Ilok - Ljuba - Erdevik - Kuzmin - ušće r. Bosut za sprečavanje eventualnog prodora nemačkih jedinica na sremskom frontu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. januara 1945. Štabu 2. armije za zauzimanje Bijeljine i dejstva u pravcu Brčkog radi smanjenja neprijateljevog pritiska na sremskom frontu

📜 Informacija Obaveštajnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. januara 1945. o neprijateljskim jedinicama u Sremu i Slavoniji

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. januara 1945. za prikupljanje podataka za prelaz u protivnapad na sremskom frontu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. januara 1945. Štabu 3. armije da aktivnim dejstvima prema Našicama i Donjem Miholjcu olakša položaj 1. armije na sremskom frontu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. januara 1945. Štabu 1. armije za prebacivanje jednog artiljerijskog diviziona na desnu obalu r. Save radi obezbeđenja prilaza Sremskoj Mitrovici

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. januara 1945. Štabu 2. armije za prebacivanje jednog artiljerijskog diviziona u rejon s. Ravnje za obezbeđenje prilaza Sremskoj Mitrovici

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. januara 1945. Štabu Teškog diviziona 2. armije o postavljanju diviziona na desnu obalu reke Save za tučenje prilaza ka Sremskoj Mitrovici

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 21. januara 1945. glavnim štabovima Srbije i Makedonije, Vojnoj upravi Vojvodine, Sremske oblasti, Komandi grada Beoggrada i Vojnoj oblasti 8. korpusa za mobilizaciju ljudstva i formiranje protivavionskih jedinica

📜 Zapovest Štaba Prve armije NOVJ od 22 januara 1945 god. štabovima divizija za napad na neprijateljske snage na liniji s. Mohovo - Tovarnik - Ilinci

📜 Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 22 januara 1945 god. štabovima brigada za napad na neprijatelja opštim pravcem s. Bapska Novak - Lovas - Mikluševci

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 22 januara 1945 god. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja na komunikaciji s. Lovas - Tovarnik

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 22 januara 1945 god. štabovima brigada za napad na neprijateljsko uporište u jugoistočnom delu Tovarnika

📜 Izveštaj Štaba Prve armije od 23 januara 1945 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o rasporedu svojih snaga

📜 Zapovest Štaba Prve armije NOVJ od 24 januara 1945 god. štabovima divizija za posedanje i utvrđivanje položaja u Sremu

📜 Zapovest načelnika Artiljeriskog odeljenja Štaba Prve armije NOVJ od 24 januara 1945 god. štabovima divizija za razmeštaj i dejstvo artiljerije

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 24 januara 1945 god. štabovima brigada za posedanje i utvrđivanje položaja između Tovarnika i Šida

📜 Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 24 januara 1945 god. štabovima brigada za posedanje i utvrđivanje položaja zapadno od s. Bapska Novak

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 24 januara 1945 god. štabovima svojih jedinica za predaju položaja Šestoj proleterskoj diviziji i razmeštaj u s. Bačinci i Kukujevci

📜 Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 25 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o sopstvenim i neprijateljskim gubicima u borbama od 16 do 24 januara

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Jedanaeste NOU divizije za period od 11 do 25 januara 1945 godine

📜 Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 26 januara 1945 god. štabovima divizija za utvrđivanje svojih položaja i za nasilno izviđanje neprijatelja

📜 Izveštaj artiljeriskog otseka Štaba Prve proleterske divizije od 26 januara 1945 god. Artiljeriskom odeljenju Štaba Prve armije o dejstvu i gubicima artiljerije 17 i 18 januara

📜 Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 26 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rasporedu i jačini neprijateljskih snaga pred frontom divizije

📜 Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 27 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatu nasilnog izviđanja

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 27 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatu nasilnog izviđanja

📜 Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 27 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatima izviđanja neprijateljskog položaja

📜 Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 28 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatu nasilnog izviđanja na pravcu Tovarnik

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 28 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatu nasilnog izviđanja

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 28 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o stanju na položaju

📜 Ovlašćenje komandanta Srbije od 29. januara 1945. kapetanu Dobrivoju Bogdanoviću .za održavanje veze sa komandantom ustaške bojne u Gračanici

📜 Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 29 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o uređenju svoga odbranbenog položaja i rasporedu snaga na njemu

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 29 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rasporedu i jačini svojih i neprijateljskih snaga na položaju zapadno od s. Bapska Novak

📜 Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 29 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rasporedu i rezultatima izviđanja i o borbi od 23 do 28 januara

📜 Operativni izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije za 29 januar 1945 godine

📜 Operativni izveštaj Štaba Prve proleterske divizije za 31 januar 1945 godine

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 31 januara 1945 god. o formiranju kursa za niže vojne rukovodioce

📜 Izvod iz operacionog dnevnika Štaba Prve proleterske dizije za period od 21 do 31 januara 1945 godine

📜 Izvod iz knjiga depeša Štaba Prve armije NOVJ za januar i februar 1945 godine

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve armije NOVJ za februar 1945 godine

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Druge proleterske divizije za februar 1945 godine

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije za februar 1945 godine

📜 Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 1 februara 1945 god. štabovima divizija za smenu Druge proleterske divizije sa položaja i razmeštaj na prostoriji Ilok - Neštin

📜 Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 1 februara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o napadu na neprijatelja kod s. Ilinci

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 1. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačku 22. diviziju na komunikaciji Drinjača - Nova Kasaba i o izviđanju komunikacija na sremskom frontu

📜 Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 2 februara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatima nasilnog izviđanja

📜 Operativni izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije za 2 februar 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 2. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke snage kod Bijeljine i o izviđanju komunikacija u taktičkoj dubini neprijatelja na sremskom frontu

📜 Dopuna operaciskog izveštaja Štaba Šeste proleterske divizije Štabu Prve armije NOVJ od 3 februara 1945 godine

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 3 februara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rasporedu svojih i neprijateljskih snaga

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. februara 1945. Štabu 2. armije za oslobođenje Beogradskog bataljona OZNE za izvršenje specijalnog zadatka, kao i obaveštenje o dejstvima 2. korpusa NOVJ

📜 Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 4 februara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o dejstvima svojih jedinica

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

2. tenkovska brigada NOVJ 22. srpska (kosmajska) brigada 2. proleterska divizija NOVJ Peko Dapčević Narodni heroji Jugoslavije Bolnice u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Zvornik 5. krajiška udarna divizija NOVJ Valpovo 52. kosovsko-metohijska divizija NOVJ Narodno oslobodilački odbori Šabac Crvena armija Loznica 21. srpska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Šid Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Ilok 34. armijski korpus Partizanska avijacija Armijska grupa E Avijacija u oslobodilačkom ratu USAOJ Priboj 1. proleterski korpus NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Glavni štab Srbije 21. brdski armijski korpus Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu 1. bokeljska udarna brigada 1. proleterska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji 1. proleterska udarna brigada 11. krajiška divizija NOVJ Vojni puč 27. marta Vermaht u Jugoslaviji Borbe u Sremu 1945. 7. banijska divizija NOVJ Pljevlja AFŽ SSSR i Jugoslavija Komandant Jugoistoka Beograd Harold Alexander Bijeljina Vaso Jovanović Josip Broz Tito Novi Sad Borbe u Srbiji 1944. Bali Kombetar Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) 37. sandžačka divizija NOVJ Donji Miholjac Prijepolje Sremska Mitrovica 6. lička proleterska divizija NOVJ Ranjenici u ratu Britanija i Jugoslavija Glavni štab Makedonije Brčko 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 22. srpska divizija NOVJ Ivan Šubašić Partizanke Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Vrhovni štab NOVJ Sanitet u ratu AVNOJ Sremski front Omladina u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu