Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

21. srpska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 37 hronoloških zapisa, 138 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 5. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, na pl. Rađanu GŠ NOV i PO za Srbiju od 4, 5. i 6. srpske NO brigade formirao 21. udarnu diviziju NOVJ. (Nazivana je i 1. srpskom divizijom NOVJ.)

⚔️ 24. 5. 1944. GŠ NOV i PO za Srbiju naredio Štabu 21. divizije NOVJ da sve jedinice i svi borci osmatraju prisilno spuštanje savezničkih avijatičara i odmah obezbede njihov prihvat i ukazu im pomoć: od mrtvih avijatičara uzeti legitimaciju, oružje i druge stvari a zatim ih sahraniti i to mesto označiti; žive avijatičare i stvari mrtvih avijatičara upućivati GŠ NOV i PO za Srbiju.

⚔️ 29. 5. 1944. U rejonu Čokotinog groba (blizu Kruševca) jedinice četničkog Rasinskog korpusa, potpomognute jednim bataljonom 5. puka SDK, napale 5. srpsku brigadu 21. divizije NOVJ. Napad je odbijen i neprijatelj odbačen ka s. Đunisu.

⚔️ 6. 6. 1944. Kod s. Rače (blizu Kuršumlije) 6. srpska brigada 21. divizije NOVJ dočekala ojačani 3. bataljon 5. puka SDK i jednu četničku brigadu i posle oštre borbe prinudila ih na povlačenje ka Kuršumliji i Lukovskoj Banji. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 15 ranjenih, dok je 6. brigada imala 1 ranjenog komandira čete.

⚔️ 24. 6. 1944. Na liniji s. Igroš - s. Šljivova - s. Lesenovci (kod Aleksanđrovca) delovi 21. udarne divizije NOVJ odbili napad četničkog Rasinskog i Jastrebarskog korpusa i naneli im gubitke od oko 20 mrtvih, 40 ranjenih i 12 zarobljenih četnika.

⚔️ 18. 7. 1944. Na položaju Jankova klisura - Javorac - Lepenac oko 3.000 četnika napali 6. srpsku brigadu 21. udarne divizije NOVJ i odbacili je na Crnu čuku i Požar. Protivnapadom 6. brigade i jednog bafaljona 5. srpske brigade 21. udarne divizije povraćen je Lepenac, a zatim su dve četničke kolone razbijene i gonjene, preko s. Sibnice, sve do blizu Blaca. Četnici su imali oko 100 mrtvih i ranjenih i 20 zarobljenih. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 50 pušaka. Divizija je imala 3 mrtva i 18 ranjenih boraca.

⚔️ 18. 7. 1944. U Brus ušla 4. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ. Tu je zaplenila 4000 kg brašna koje je pripadalo četnicima.

⚔️ 19. 7. 1944. Na položajima pl. Javorac - pl. Lepenac - Crna čuka (k. 1063, kod Blaca) oko 8000 četnika napalo 21. udarnu diviziju NOVJ. Posle žestoke borbe, vođene ceo dan, 21. divizija je odstupila pravcem Požar - Crna čuka (k. 1197) - s. Zegrovo - s. Šatra. Četnici su imali 250 mrtvih, oko 300 ranjenih i 30 zarobljenih. Zaplenjeno je 5 p. mitraljeza i 50 pušaka. Divizija je imala 5 mrtvih i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 26. 7. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju 21. udarna divizija NOVJ izbila u rejon s. Ogošte - Velja glava - Kitka a 25. divizija u rejon s. Desivojce - Devojkin kamen - Crni kamen, dok se 24. divizija nalazila u rezervi na pravcu 21. divizije. One su, i pored jakog otpora, odbacile šiptarske fašističke jedinice u rejon s. Vrućevce i odbile protivnapad neprijatelja. Oko 15 časova neprijatelju je stiglo pojačanje u ljudstvu i tenkovima, pa je oko 17 časova doneta odluka da se 21. divizija povuče u rejon s. Melovo - s. Gagince - s. Barje, 25. divizija u rejon s. Dragobužda - Prepelja i 24. divizija u rejon s. Lipovica - s. G. i D. Oruglica (kod Lebana). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 120 mrtvih i većeg broja ranjenih. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 50 pušaka, veća količina municije i namirnica. Gubici jedinica NOVJ: oko 30 mrtvih i 100 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 8. 1944. Kod s. Vlasova (blizu Prokuplja) 4. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ napala jednu četničku brigadu i posle dvočasovne borbe prinudila je da u neredu odstupi ka s. Statovcu.

⚔️ 14. 8. 1944. Jedinice 2. proleterske, 5. i 21. udarne divizije NOVJ napale Kuršumliju a delom snaga obezbeđivale pravce od Prokuplja, Blaca i Kuršumlijske Banje. One su uspele da zauzmu ž. st. i Sokolski dom i da prodru u grad, ali su se u zoru zbog snažnog otpora neprijatelja (puk SDS, dva bugarska bataljona, četa nemačke policije i nešto četnika) i zbog dolaska oklopnog voza iz Prokuplja, povukle iz grada. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 141 mrtvog, 10 zarobljenih i oko 150 ranjenih, dok su jedinice NOVJ imale 18 poginulih i 37 ranjenih boraca.

⚔️ 17. 8. 1944. Kod s. Potočića (blizu Prokuplja) 3 kamiona sa bugarskim vojnicima naišla na nagazne mine (koje su postavili delovi 21. udarne divizije NOVJ). Izbačeno je iz stroja oko 50 vojnika.

⚔️ 20. 8. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, 21. udarna divizija NOVJ ušla u sastav Operativne grupe divizija NOVJ, a 2. proleterska udarna divizija NOVJ stavljena pod komandu GŠ NOV i PO za Srbiju. U sastav 21. udarne divizije ušla je 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ.

⚔️ 26. 8. 1944. Iz doline r. Z. Morave četnička 4. grupa jurišnih korpusa (1, 3. i 5. korpus) i četnička Rasinsko-toplička grupa korpusa (Rasinski, Toplički, -lastrebački i 2. kosovski korpus), po izvršenoj pregrupaciji- preduzele napad na jedinice Operativne grupe divizija NOVJ (5, 17. i 21. udarnu diviziju NOVJ) na prostoriji s. Razbojna - Mačkovac - Pešter - Požar - Ilijina č. - r. Rasina, s ciljem da povrate Župu sa Aleksandrovcem i Brusom i zadrže prodor Operativne grupe divizija NOVJ u unutrašnjost Srbije. U borbama, vođenim do 30. avgusta, jedinice NOVJ su uspele da odbiju napade i da četnike protivudarom odbace na levu obalu r. Z. Morave.

⚔️ 28. 8. 1944. U Blace ušla 6. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ, a bugarski vojnici se povukli ka s. Beloljinu.

⚔️ 1. 9. 1944. Druga proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ ušla u sastav 21. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 1. 9. 1944. Rasformirana 6. srpska brigada 21. udarne divizije NOVJ, a njeno ljudstvo ušlo u sastav 4. i 5. srpske udarne brigade iste divizije.

⚔️ 6. 9. 1944. U rejonu Brusa i Aleksandrovca počeo prodor operativne grupe divizija NOVJ (5, 17. i 21. udarne divizije) iz južne Srbije preko r. Ibra i jugozapadne Srbije prema pl. Rudniku i Šumadiji.

⚔️ 7. 9. 1944. Na odseku Biljanovac - s. Čerenje 5. udarna divizija NOVJ, po naređenju Štaba Operativne grupe divizija NOVJ, prešla na levu obalu r. Ibra. Ona je tom prilikom miniranjem oštetila prugu na 30 mesta, ubila 19 a ranila 13 nemačkih vojnika i zapalila 2 automobila. Gubici 5. divizije: 3 mrtva i 13 ranjenih boraca. Iste je noći na levu obalu Ibra prešla i 21. udarna divizija NOVJ.

⚔️ 8. 9. 1944. Na odseku Ušće-Kraljevo glavnina Operativne grupe divizija NOVJ (17. i 21. udarna divizija), pod borbom sa osiguravajućim snagama RZK i jedinicama nemačke 1. brdske divizije, forsirala r. Ibar i sa pl. Kopaonika se prebacila na prostoriju Ušće-Ivanjica.

⚔️ 13. 9. 1944. Kod s. Guglja (na komunikaciji Požega-Čačak) 5. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ, u kratkoj borbi, uništila 2 nemačka automobila i 2 motocikla, ubila 2 i zarobila 5 nemačkih vojnika i zaplenila 2 p. mitraljeza, 1 automat i 2 pištolja. Zatim je srušila most na putu, pokidala prugu i spalila ž. stanicu Jelen-Do.

⚔️ 15. 9. 1944. Po naređenju vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita, radi uspešnijeg dejstva u zapadnoj Srbiji i Šumadiji, od 1. proleterskog udarnog korpusa (1. proleterska udarna i 6. proleterska -Nikola Tesla-, 5, 17. i 21. udarna divizija) i 12. udarnog korpusa NOVJ (11, 16. i 36. udarna divizija) formirana 1. armijska grupa NOVJ, pod komandom Štaba 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 18. 9. 1944. Kod s. Vraćevšnice (blizu G. Milanovca) dva bataljona 21. udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačkih vojnika, četnika i delova SDS i odbacili ih ka Kragujevcu. Neprijatelj je imao 28 mrtvih, 64 ranjena i 46 zarobljenih vojnika. Zaplenjen je puškomitraljez, 30 pušaka i 4 vagona brašna. Bataljoni su imali 6 mrtvih i 14 ranjenih boraca.

⚔️ 20. 9. 1944. Kod s. Brđana i s. Jablanice (blizu G. Milanovca) 2. proleterska udarna i 5. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i četnika koji su pokušali da se od Čačka i s. Knića probiju u G. Milanovac. Neprijatelj je zadržan na 3 lan od G. Milanovca. Poginulo je 28, ranjeno 68 i zarobljeno 10 neprijateljskih vojnika, a zaplenjeno je 10 pušaka. Gubi- jedinica 21. divizije: 1 mrtav i 3 ranjena borca.

⚔️ 21. 9. 1944. Delovi 7. SS divizije -Princ Eugen-, posle borbe protiv jedinica 2. proleterske udarne brigade 21. udarne divizije NOVJ, probili se iz Čačka u G. Milanovac, a zatim nastavili proboj prema Rudniku i Kragujevcu, Istoga dana je 4. srpska udarna brigada vodila borbu protiv četnika na položaju Ržanik-Parac i kod s. Banje (blizu G. Milanovca), a 5. srpska udarna brigada protiv nemačkih vojnika na Mutinjskoj kosi (iznad Rudnika). Neprijatelj je imao 17 mrtvih, 35 ranjenih i 40 zarobljenih, a 21. divizija 2 mrtva i 6 ranjenih i kontuzovanih boraca.

⚔️ 23. 9. 1944. U s. Lipovcu i s. Vraćevšnici (kod G. Milanovca) 4. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ napala četničke snage i, posle petočasovne borbe, slomila njihov otpor i zauzela ta sela. Istog dana je 5. srpska udarna brigada napala na oko 300 četnika u s. Zagradu i odbacila ih prema s. Šatornji a na položaju s. Salaši - Rudnik - s. Zagrade vodila borbu protiv delova nemačke 7 SS divizije -Princ Eugen-. Neprijatelj je imao 62 poginula i oko 50 ranjenih; zarobljeno je 108 četnika. Zaplenjeno je: 3 p. mitraljeza, oko 110 pušaka, 3 vagona brašna i dosta druge opreme. Jedinice NOVJ su imale 5 mrtvih i. 18 ranjenih i kontuzovanih boraca.

⚔️ 27. 9. 1944. Kod G. Milanovca i s. Konjuše jedinice 21, udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv nemačkih vojnika i protiv četnika Šumadijske grupe korpusa. Neprijatelj je imao 17 mrtvih, 18 ranjenih i 12 zarobljenih, a 21. divizija 1 ranjenog borca. Zaplenjene su 2 puške.

⚔️ 27. 9. 1944. U G. Milanovac ušla 2. proleterska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ, a nemački vojnici se povukli za Kragujevac. Brigada je, uz to, iz s. Semedraže proterala četničke jedinice.

⚔️ 28. 9. 1944. Kod s. Majdana (blizu G. Milanovca) 5. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv zaštitnih delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i odbacila ih ka drumu G. Milanovac - Rudnik, nanevši im gubitke od 30 mrtvih i 40 ranjenih, i uništivši 2 kamiona sa prikolicom. Brigada je imala 1 ranjenog borca.

⚔️ 1. 11. 1944. Iz Beograda 21. udarna divizija NOVJ pristigla na sremski front i preuzela položaje 16. udarne divizije u rejonu s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice).

⚔️ 3. 11. 1944. Izvršen opšti napad 6. proleterske divizije -Nikoi Tesla-, 36. udarne divizije i 21. udarne divizije NOVJ na neprijateljsku liniju s. Neštin (kod Iloka) - s. Đipša - s. Sišatovac - desna obala donjeg toka Manđeloškog potoka. Borbe i neprijateljski protivnapadi trajali su celog dana bez vidnijih rezultata. Krajem dana jedinice 6. divizije su ovladale s. Neštinom a sledećeg dana i obližnjim selima Đipšom i Vizićem.

⚔️ 20. 12. 1944. U Srem. Mitrovici formirana Artiljerijska brigada 21. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 1. 1. 1945. Po naređenju VŠ NOV i POJ formirane 1, 2. i 3. armija NOVJ, U sastav 1. armije su ušle: 1. proleterska udarna i 6. proleterska divizija -Nikola Tesla-, 5, 11. i 21. udarna divizija i Konjička brigada; u sastav 2. armije: 17, 23, 25, 28. i 45. divizija; u sastav 3. armije: 16, 36. i 51. udarna divizija NOVJ. U operativnom pogledu pod komandu Štaba 3. armije NOVJ stavljeni su 6. i 10. korpus NOVJ a pod komandu Štaba 2. armije 3. korpus NOVJ.

⚔️ 3. 1. 1945. U Sremu delovi nemačkog 34. armijskog korpusa napali položaje 21. udarne divizije NOVJ, zauzeli s. Nijemce (kod Šida), odbacili 21. udarnu diviziju na levu obalu r. Bosuta i izbili na liniju s. Komletinci - s. Orolik - s. Berak. Gubici neprijatelja: više stotina izbačenih iz stroja, a 21. udarne divizije: 182 mrtva i 308 ranjenih.

⚔️ 23. 4. 1945. Prva proleterska udarna i 21. udarna divizija JA posle trodnevnih borbi oslobodile Novu Gradišku, s. Batrinu i s. Novu Kapelu, a 25. aprila i s. Okučane. Nemačke i ustaško-domobranske snage su se povukle u pravcu Novske i s. Banove Jaruge.

⚔️ 12. 5. 1945. Okružene ustaške snage u rejonu Krško-Podsreda, posle dvodnevnih borbi protiv jedinica 21. udarne divizije 1. armije JA, probile se u pravcu Celja i Šmarja pretrpevši gubitke od oko 480 mrtvih i 1270 zarobljenih. Jedinice JA su imale 66 mrtvih i 133 ranjena.

⚔️ 15. 5. 1945. Na prostoriji Podsreda - s. Sv. Petar - Pilštanj jedinice 21. i 48. udarne divizije 1. armije JA, posle trodnevnog čišćenja, zarobile razbijene ostatke neprijateljskih jedinica i zaplenile veliku količinu oružja, motornih vozila i drugog ratnog materijala.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 1 novembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za napad pravcem: Martinci - Kuzmin - Kukujevci - Bačinci - Gibarac - Šid

📜 Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 2 decembra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Kuzmina i Martinaca

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 4 novembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama na liniji: Laćarak - Martinci - Kuzmin

📜 Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 11 novembra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Martinaca i Kuzmina

📜 Izveštaj Štaba Trideset prve srpske brigade od 12 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na Martince i Kuzmin

📜 Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 15 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na selo Martince

📜 Izveštaj Štaba Trideset prve srpske brigade od 15 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na selo Martince

📜 Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 16 novembra 1944 godine Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na selo Martinci

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 7 jula 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za sadejstvo jedinicama Dvadeset prve NOU divizije

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 24 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama Divizije u vremenu od 14 do 30 jula 1944 godine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 26 jula 1944 god. komandantu Dvadeset prve NOU divizije za prikupljanje podataka o neprijatelju i ispitivanje situacije u pravcu Lebana i pl. Radana

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 jula 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za prelaz komunikacije Leskovac - Lebane i nastupanje u pravcu pl. Radana i Toplice

📜 Izveštaj Štaba Jastrebačkog NOP odreda od 31 jula 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o prenošenju ranjenika iz diviziske bolnice iz Slavujevaca u Pridvoricu

📜 Izveštaj Štaba Jastrebačkog NOP odreda od 1 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o stanju u odredu

📜 Pismo komandanta Dvadeset prve NOU divizije od 2 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu brigada i povlačenju četnika u pravcu Kuršumlije

📜 Izveštaj načelnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. komandantu divizije o prijemu vojnog materijala

📜 Pismo komandanta Dvadeset prve NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. Štabu divizije o povlačenju četnika u pravcu Toplice

📜 I Pismo političkog komesara Dvadeset prve NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. komandantu divizije o situaciji na položajima brigada

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste srpske NO brigade Dvadeset četvrte divizije od 5 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o rasporedu brigade i neprijateljskim snagama na prostoriji Sekirača - Stubla - Šilovo - Medveđa

📜 Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske NO brigade Dvadeset četvrte NO divizije od 5 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o neprijateljskim snagama na području Radana i Gajtana

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 7 avgusta 1944 god. Štabu Šeste srpske NOU brigade za izviđanje neprijateljskih snaga u pravcu: Vlasovo - Statovac - Arbanaška - Tovrljane

📜 Pismo Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 11 avgusta 1944 god. zameniku komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije i načelniku Štaba Dvadeset prve NOU divizije o uspostavljanju veze sa Petom NOU divizijom

📜 Pismo zamenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 13 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji u Jablanici i Pustoj Reci

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 13 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za vršenje pritiska na neprijateljske snage u Kuršumliji s južne i jugoistočne strane u cilju pomoći jedinicama Druge proleterske divizije

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 14 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za zatvaranje komunikacija Prokuplje - Kuršumlija i Podujevo - Kuršumlija u cilju sprečavanja prodora neprijateljskih snaga iz Prokuplja i Podujeva u pravcu Kuršumlije

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 14 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Dvadeset prve NOU divizije za napad na Kuršumliju

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 15 avgusta 1944 god. načelniku Štaba divizije i Štabu Šeste srpske NOU brigade za rušenje pruge Prokuplje - Kuršumlija

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 15 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za povlačenje iz Kuršumlije

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 16 avgusta 1944 god. štabovima Pete i Šeste srpske NOU brigade za rušenje komunikacije Kuršumlija - Prokuplje

📜 Izveštaj načelnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 16 avgusta 1944 god. Štabu divizije o napadu Šeste srpske NOU brigade na železničke stanice u Barlovu i D. Pločniku

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 17 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za prijem ratnog materijala od Dvadeset četvrte NO divizije

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 18 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama jedinica divizije od 12 - 17 avgusta 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 19 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za prebacivanje sa dvema brigadama na prostoriju Kuršumliska Banja - Velika Šatra - Sagonjevo sa zadatkom dejstva na komunikaciju Blace - Kuršumlija

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Dvadeset prve NOU divizije za vreme od 12 - 20 avgusta 1944 godine

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da bude spreman na eventualnu ofanzivu bugarske vojske i da pod svoju komandu stavi 2. proletersku diviziju, a u sastav Operativne grupe divizija NOVJ uputi svoju 21. srpsku NOU diviziju

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. avgusta 1944. Štabu Operativne grupe divizija NOVJ da umesto 2. proleterske u svoj sastav uključi 21. srpsku diviziju, hitno popuni svoje jedinice, i spremi ih za nastupanje, s ciljem da ovladaju planinskim lancem Rudnik-Suvobor-Maljen

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Dvadeset prve NOU divizije za vreme od 21 avgusta do 10 septembra 1944 godine

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 24 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o neprijateljskim snagama između Kuršumlije i Blaca i o zadatku Divizije da ih razbije i protera

📜 Pismo Štaba Pete NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbama jedinica Pete NOU divizije i o raspodeli ratnog materijala

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 26 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za koncentraciju duž komunikacije Brus - Lepenac

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 26. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da 2. proletersku brigadu uputi u sastav 21. srpske NOU divizije, da pravilno reši problem popune Operativne grupe divizija NOVJ, formira predviđene štabove korpusa svojim kadrovima i ne dozvoli ma kakvo učvršćenje četnika

📜 Operaciski izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 1 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o borbama od 27 do 30 avgusta

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 28 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za sadejstvo jedinicama Pete i Sedamnaeste NOU divizije u borbi protiv četnika na sektoru Milentija - Brus - Razbojna

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 29 avgusta 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za napad na četničke snage na sektoru Milentija - Brus - Razbojna

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 29 avgusta i 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za posedanje položaja Strmačka Reka - Mikuljanska Čuka - s. Žunje

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o prebacivanju Divizije na sektor Brus - Razbojna

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o posedanju položaja: Razbojna - Obla Glava - Radoševica - Mikuljanska Čuka

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 30 avgusta 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o napadu na četničke snage u Župi

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 5 septembra 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za forsiranje Ibra između Maglića i Biljanovca

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 8 septembra 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za prebacivanje na prostoriju Vrmbaje - Dobri Do - Vučkovica - Donji Dubac - Kaona

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 12 septembra 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za napad na Užice i Požegu i zatvaranje pravaca prema Čačku, Sjenici i Novoj Varoši

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 12 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o borbama od 1 do 10 septembra

📜 Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 12 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Užičku Požegu

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 14 septembra 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za marš u pravcu Aranđelovca i razbijanje četničkih jedinica

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 15 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o napadu na Požegu

📜 Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 15 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o pokretu i borbama brigade od 12 do 15 septembra 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 16 septembra 1944 god. štabovima brigada za marš u pravcu Rudnika

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 17 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za napad na Rudnik

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 17 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Rudnik

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 17 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o napadu na Požegu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 18 septembra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravaca prema Čačku, Kragujevcu i Aranđelovcu

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 19 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na Požegu

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 21 septembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama oko Gornjeg Milanovca

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 21 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o rasporedu jedinica i situaciji oko Gornjeg Milanovca

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 24 septembra 1944 god. Štabu Pete srpske udarne brigade za razbijanje četnika na prostoru Belo Polje - Konjuša - Vraćevšnica

📜 Izveštaj Štaba Pete srpske NOU brigade od 26 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbi protiv Nemaca i četnika kod s. Vraćevšnice

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 27 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na nemačke kolone kod Gornjeg Milanovca

📜 Zapovest Štaba 1. šumadijskog korpusa od 27. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na 4. brigadu 21. NOU divizije u rejonu Čačka

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 28 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za kontrolisanje komunikacija: Čačak - G. Milanovac, Ljutovnica - G. Milanovac

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 29 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o rasporedu Brigade i borbi protiv četnika na položaju Straževica - Šarani

📜 Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 29 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbama protiv neprijateljskih jedinica od 23 do 28 septembra

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 11 do 29 septembra 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 9 oktobra 1944 god. štabovima Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za zatvaranje pravca Kragujevac - Topola - Natalinci i napad na Veliku Planu

📜 Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca od Kragujevca u cilju obezbeđenja izvršenja zadatka Pete i Dvadeset prve NOU divizije

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima brigada za marš i napad na Veliku Planu

📜 Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbama protiv Nemaca na liniji Gvozdenjak - Kokoljevac

📜 Naređenje Štaba Dvadeset Prve NOU divizije od 15 oktobra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca Grocka - Beograd

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset Prve NOU divizije od 1 do 15 oktobra 1944 godine

📜 Pismo Štaba Pete NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o probijanju jedne nemačke kolone kod Malog Mokrog Luga u pravcu Beograda

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbi sa Nemcima kod Malog Mokrog Luga

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. štabovima brigada za gonjenje i uništenje neprijatelja na prostoriji Avala-Pinosava-Vrčin-Ripanj

📜 Izveštaj Štaba Druge ličke brigade od 18 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o rezultatima borbe sa Nemcima na pravcu Veliki Mokri Lug-Bolečke Mehane

📜 Izveštaj Štaba Prve krajiške brigade Pete NOU divizije od 20 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbama protiv Nemaca pod Avalom

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 20 oktobra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Kumodraž-M. i V. Mokri Lug

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Dvadeset prve NOU divizije od 16 do 28 oktobra 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije NOVJ od 29 oktobra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za pokret u pravcu Rume

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 29 oktobra do 20 novembra 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Šeste proleterske divizije od 31 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za napad na Bešenovo i Šuljam

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 31 oktobra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za pokret u pravcu Sremske Mitrovice

📜 Naređenje Štaba - Šeste proleterske divizije od 1 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za marš u pravcu Sremske Mitrovice i dalje gonjenje neprijatelja

📜 Obaveštenje Štaba Šeste proleterske divizije od 2 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji na frontu

📜 Obaveštenje komandanta Šeste proleterske divizije od 2 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji na frontu Šeste proleterske i Trideset šeste NOU divizije

📜 Obaveštenje Štaba Šeste proleterske divizije od 4 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o oslobođenju Neština i Đinše

📜 Obaveštenje Štaba Šeste proleterske divizije od 4 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji na frontu

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 4 novembra 1944 god. Štabu Šeste proleterske divizije

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve divizije od 4 novembra 1944 god. Štabu Šeste proleterske divizije o pripremi za napad

📜 Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 5 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji na otseku brigade

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 7 novembra 1944 god. Štabu Šeste proleterske divizije o situaciji na frontu

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 8 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji na otseku brigade

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 11 novembra 1944 god. Štabu Šeste proleterske divizije o situaciji i rasporedu brigada

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

2. proleterska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Kragujevac Sremska Mitrovica Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Aranđelovac Podujevo Ranjenici u ratu Glavni štab Srbije Jastrebački partizanski odred 2. proleterska udarna brigada 17. istočnobosanska divizija NOVJ Velika Plana 1. proleterski korpus NOVJ Gornji Milanovac Čačak Bitka na Jelovoj gori 24. srpska divizija NOVJ Vinkovci 36. vojvođanska divizija NOVJ Aleksandrovac Rasinski korpus JVuO 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Borbe u Sremu 1943. Bolnice u oslobodilačkom ratu Beogradska operacija Borbe u Srbiji 1944. Šid Politički komesari u NOR-u Topličko-jablanička operacija Blace 16. vojvođanska divizija NOVJ Vukovar 5. krajiška udarna divizija NOVJ Toplica u oslobodilačkom ratu 25. srpska divizija NOVJ Operativna grupa divizija 31. srpska brigada Blajburška operacija 6. srpska brigada (4. južnomoravska) Borbe u Sloveniji 1945. Crna Trava 7. SS divizija Prinz Eugen Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Slavoniji 1944. 6. lička proleterska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Nova Varoš Užička Požega Prokuplje Borbe u Hrvatskoj 1945. Josip Broz Tito Bitka za Srbiju 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Srpska državna straža (nedićevci) Borbe u Sremu 1945. Brus Nova Gradiška Vrhovni štab NOVJ 2. tenkovska brigada NOVJ Borbe u Srbiji 1945. Sanitet u ratu 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Avijacija u oslobodilačkom ratu Sremski front 1. krajiška udarna brigada Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Kuršumlija Lebane Četnici u drugom svetskom ratu 2. lička proleterska udarna brigada 11. srpska brigada Bugarska u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom