Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

21. srpska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 37 hronoloških zapisa, 138 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 5. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, na pl. Rađanu GŠ NOV i PO za Srbiju od 4, 5. i 6. srpske NO brigade formirao 21. udarnu diviziju NOVJ. (Nazivana je i 1. srpskom divizijom NOVJ.)

⚔️ 24. 5. 1944. GŠ NOV i PO za Srbiju naredio Štabu 21. divizije NOVJ da sve jedinice i svi borci osmatraju prisilno spuštanje savezničkih avijatičara i odmah obezbede njihov prihvat i ukazu im pomoć: od mrtvih avijatičara uzeti legitimaciju, oružje i druge stvari a zatim ih sahraniti i to mesto označiti; žive avijatičare i stvari mrtvih avijatičara upućivati GŠ NOV i PO za Srbiju.

⚔️ 29. 5. 1944. U rejonu Čokotinog groba (blizu Kruševca) jedinice četničkog Rasinskog korpusa, potpomognute jednim bataljonom 5. puka SDK, napale 5. srpsku brigadu 21. divizije NOVJ. Napad je odbijen i neprijatelj odbačen ka s. Đunisu.

⚔️ 6. 6. 1944. Kod s. Rače (blizu Kuršumlije) 6. srpska brigada 21. divizije NOVJ dočekala ojačani 3. bataljon 5. puka SDK i jednu četničku brigadu i posle oštre borbe prinudila ih na povlačenje ka Kuršumliji i Lukovskoj Banji. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 15 ranjenih, dok je 6. brigada imala 1 ranjenog komandira čete.

⚔️ 24. 6. 1944. Na liniji s. Igroš - s. Šljivova - s. Lesenovci (kod Aleksanđrovca) delovi 21. udarne divizije NOVJ odbili napad četničkog Rasinskog i Jastrebarskog korpusa i naneli im gubitke od oko 20 mrtvih, 40 ranjenih i 12 zarobljenih četnika.

⚔️ 18. 7. 1944. Na položaju Jankova klisura - Javorac - Lepenac oko 3.000 četnika napali 6. srpsku brigadu 21. udarne divizije NOVJ i odbacili je na Crnu čuku i Požar. Protivnapadom 6. brigade i jednog bafaljona 5. srpske brigade 21. udarne divizije povraćen je Lepenac, a zatim su dve četničke kolone razbijene i gonjene, preko s. Sibnice, sve do blizu Blaca. Četnici su imali oko 100 mrtvih i ranjenih i 20 zarobljenih. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 50 pušaka. Divizija je imala 3 mrtva i 18 ranjenih boraca.

⚔️ 18. 7. 1944. U Brus ušla 4. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ. Tu je zaplenila 4000 kg brašna koje je pripadalo četnicima.

⚔️ 19. 7. 1944. Na položajima pl. Javorac - pl. Lepenac - Crna čuka (k. 1063, kod Blaca) oko 8000 četnika napalo 21. udarnu diviziju NOVJ. Posle žestoke borbe, vođene ceo dan, 21. divizija je odstupila pravcem Požar - Crna čuka (k. 1197) - s. Zegrovo - s. Šatra. Četnici su imali 250 mrtvih, oko 300 ranjenih i 30 zarobljenih. Zaplenjeno je 5 p. mitraljeza i 50 pušaka. Divizija je imala 5 mrtvih i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 26. 7. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju 21. udarna divizija NOVJ izbila u rejon s. Ogošte - Velja glava - Kitka a 25. divizija u rejon s. Desivojce - Devojkin kamen - Crni kamen, dok se 24. divizija nalazila u rezervi na pravcu 21. divizije. One su, i pored jakog otpora, odbacile šiptarske fašističke jedinice u rejon s. Vrućevce i odbile protivnapad neprijatelja. Oko 15 časova neprijatelju je stiglo pojačanje u ljudstvu i tenkovima, pa je oko 17 časova doneta odluka da se 21. divizija povuče u rejon s. Melovo - s. Gagince - s. Barje, 25. divizija u rejon s. Dragobužda - Prepelja i 24. divizija u rejon s. Lipovica - s. G. i D. Oruglica (kod Lebana). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 120 mrtvih i većeg broja ranjenih. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 50 pušaka, veća količina municije i namirnica. Gubici jedinica NOVJ: oko 30 mrtvih i 100 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 8. 1944. Kod s. Vlasova (blizu Prokuplja) 4. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ napala jednu četničku brigadu i posle dvočasovne borbe prinudila je da u neredu odstupi ka s. Statovcu.

⚔️ 14. 8. 1944. Jedinice 2. proleterske, 5. i 21. udarne divizije NOVJ napale Kuršumliju a delom snaga obezbeđivale pravce od Prokuplja, Blaca i Kuršumlijske Banje. One su uspele da zauzmu ž. st. i Sokolski dom i da prodru u grad, ali su se u zoru zbog snažnog otpora neprijatelja (puk SDS, dva bugarska bataljona, četa nemačke policije i nešto četnika) i zbog dolaska oklopnog voza iz Prokuplja, povukle iz grada. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 141 mrtvog, 10 zarobljenih i oko 150 ranjenih, dok su jedinice NOVJ imale 18 poginulih i 37 ranjenih boraca.

⚔️ 17. 8. 1944. Kod s. Potočića (blizu Prokuplja) 3 kamiona sa bugarskim vojnicima naišla na nagazne mine (koje su postavili delovi 21. udarne divizije NOVJ). Izbačeno je iz stroja oko 50 vojnika.

⚔️ 20. 8. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, 21. udarna divizija NOVJ ušla u sastav Operativne grupe divizija NOVJ, a 2. proleterska udarna divizija NOVJ stavljena pod komandu GŠ NOV i PO za Srbiju. U sastav 21. udarne divizije ušla je 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ.

⚔️ 26. 8. 1944. Iz doline r. Z. Morave četnička 4. grupa jurišnih korpusa (1, 3. i 5. korpus) i četnička Rasinsko-toplička grupa korpusa (Rasinski, Toplički, -lastrebački i 2. kosovski korpus), po izvršenoj pregrupaciji- preduzele napad na jedinice Operativne grupe divizija NOVJ (5, 17. i 21. udarnu diviziju NOVJ) na prostoriji s. Razbojna - Mačkovac - Pešter - Požar - Ilijina č. - r. Rasina, s ciljem da povrate Župu sa Aleksandrovcem i Brusom i zadrže prodor Operativne grupe divizija NOVJ u unutrašnjost Srbije. U borbama, vođenim do 30. avgusta, jedinice NOVJ su uspele da odbiju napade i da četnike protivudarom odbace na levu obalu r. Z. Morave.

⚔️ 28. 8. 1944. U Blace ušla 6. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ, a bugarski vojnici se povukli ka s. Beloljinu.

⚔️ 1. 9. 1944. Druga proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ ušla u sastav 21. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 1. 9. 1944. Rasformirana 6. srpska brigada 21. udarne divizije NOVJ, a njeno ljudstvo ušlo u sastav 4. i 5. srpske udarne brigade iste divizije.

⚔️ 6. 9. 1944. U rejonu Brusa i Aleksandrovca počeo prodor operativne grupe divizija NOVJ (5, 17. i 21. udarne divizije) iz južne Srbije preko r. Ibra i jugozapadne Srbije prema pl. Rudniku i Šumadiji.

⚔️ 7. 9. 1944. Na odseku Biljanovac - s. Čerenje 5. udarna divizija NOVJ, po naređenju Štaba Operativne grupe divizija NOVJ, prešla na levu obalu r. Ibra. Ona je tom prilikom miniranjem oštetila prugu na 30 mesta, ubila 19 a ranila 13 nemačkih vojnika i zapalila 2 automobila. Gubici 5. divizije: 3 mrtva i 13 ranjenih boraca. Iste je noći na levu obalu Ibra prešla i 21. udarna divizija NOVJ.

⚔️ 8. 9. 1944. Na odseku Ušće-Kraljevo glavnina Operativne grupe divizija NOVJ (17. i 21. udarna divizija), pod borbom sa osiguravajućim snagama RZK i jedinicama nemačke 1. brdske divizije, forsirala r. Ibar i sa pl. Kopaonika se prebacila na prostoriju Ušće-Ivanjica.

⚔️ 13. 9. 1944. Kod s. Guglja (na komunikaciji Požega-Čačak) 5. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ, u kratkoj borbi, uništila 2 nemačka automobila i 2 motocikla, ubila 2 i zarobila 5 nemačkih vojnika i zaplenila 2 p. mitraljeza, 1 automat i 2 pištolja. Zatim je srušila most na putu, pokidala prugu i spalila ž. stanicu Jelen-Do.

⚔️ 15. 9. 1944. Po naređenju vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita, radi uspešnijeg dejstva u zapadnoj Srbiji i Šumadiji, od 1. proleterskog udarnog korpusa (1. proleterska udarna i 6. proleterska -Nikola Tesla-, 5, 17. i 21. udarna divizija) i 12. udarnog korpusa NOVJ (11, 16. i 36. udarna divizija) formirana 1. armijska grupa NOVJ, pod komandom Štaba 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 18. 9. 1944. Kod s. Vraćevšnice (blizu G. Milanovca) dva bataljona 21. udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačkih vojnika, četnika i delova SDS i odbacili ih ka Kragujevcu. Neprijatelj je imao 28 mrtvih, 64 ranjena i 46 zarobljenih vojnika. Zaplenjen je puškomitraljez, 30 pušaka i 4 vagona brašna. Bataljoni su imali 6 mrtvih i 14 ranjenih boraca.

⚔️ 20. 9. 1944. Kod s. Brđana i s. Jablanice (blizu G. Milanovca) 2. proleterska udarna i 5. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i četnika koji su pokušali da se od Čačka i s. Knića probiju u G. Milanovac. Neprijatelj je zadržan na 3 lan od G. Milanovca. Poginulo je 28, ranjeno 68 i zarobljeno 10 neprijateljskih vojnika, a zaplenjeno je 10 pušaka. Gubi- jedinica 21. divizije: 1 mrtav i 3 ranjena borca.

⚔️ 21. 9. 1944. Delovi 7. SS divizije -Princ Eugen-, posle borbe protiv jedinica 2. proleterske udarne brigade 21. udarne divizije NOVJ, probili se iz Čačka u G. Milanovac, a zatim nastavili proboj prema Rudniku i Kragujevcu, Istoga dana je 4. srpska udarna brigada vodila borbu protiv četnika na položaju Ržanik-Parac i kod s. Banje (blizu G. Milanovca), a 5. srpska udarna brigada protiv nemačkih vojnika na Mutinjskoj kosi (iznad Rudnika). Neprijatelj je imao 17 mrtvih, 35 ranjenih i 40 zarobljenih, a 21. divizija 2 mrtva i 6 ranjenih i kontuzovanih boraca.

⚔️ 23. 9. 1944. U s. Lipovcu i s. Vraćevšnici (kod G. Milanovca) 4. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ napala četničke snage i, posle petočasovne borbe, slomila njihov otpor i zauzela ta sela. Istog dana je 5. srpska udarna brigada napala na oko 300 četnika u s. Zagradu i odbacila ih prema s. Šatornji a na položaju s. Salaši - Rudnik - s. Zagrade vodila borbu protiv delova nemačke 7 SS divizije -Princ Eugen-. Neprijatelj je imao 62 poginula i oko 50 ranjenih; zarobljeno je 108 četnika. Zaplenjeno je: 3 p. mitraljeza, oko 110 pušaka, 3 vagona brašna i dosta druge opreme. Jedinice NOVJ su imale 5 mrtvih i. 18 ranjenih i kontuzovanih boraca.

⚔️ 27. 9. 1944. Kod G. Milanovca i s. Konjuše jedinice 21, udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv nemačkih vojnika i protiv četnika Šumadijske grupe korpusa. Neprijatelj je imao 17 mrtvih, 18 ranjenih i 12 zarobljenih, a 21. divizija 1 ranjenog borca. Zaplenjene su 2 puške.

⚔️ 27. 9. 1944. U G. Milanovac ušla 2. proleterska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ, a nemački vojnici se povukli za Kragujevac. Brigada je, uz to, iz s. Semedraže proterala četničke jedinice.

⚔️ 28. 9. 1944. Kod s. Majdana (blizu G. Milanovca) 5. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv zaštitnih delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i odbacila ih ka drumu G. Milanovac - Rudnik, nanevši im gubitke od 30 mrtvih i 40 ranjenih, i uništivši 2 kamiona sa prikolicom. Brigada je imala 1 ranjenog borca.

⚔️ 1. 11. 1944. Iz Beograda 21. udarna divizija NOVJ pristigla na sremski front i preuzela položaje 16. udarne divizije u rejonu s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice).

⚔️ 3. 11. 1944. Izvršen opšti napad 6. proleterske divizije -Nikoi Tesla-, 36. udarne divizije i 21. udarne divizije NOVJ na neprijateljsku liniju s. Neštin (kod Iloka) - s. Đipša - s. Sišatovac - desna obala donjeg toka Manđeloškog potoka. Borbe i neprijateljski protivnapadi trajali su celog dana bez vidnijih rezultata. Krajem dana jedinice 6. divizije su ovladale s. Neštinom a sledećeg dana i obližnjim selima Đipšom i Vizićem.

⚔️ 20. 12. 1944. U Srem. Mitrovici formirana Artiljerijska brigada 21. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 1. 1. 1945. Po naređenju VŠ NOV i POJ formirane 1, 2. i 3. armija NOVJ, U sastav 1. armije su ušle: 1. proleterska udarna i 6. proleterska divizija -Nikola Tesla-, 5, 11. i 21. udarna divizija i Konjička brigada; u sastav 2. armije: 17, 23, 25, 28. i 45. divizija; u sastav 3. armije: 16, 36. i 51. udarna divizija NOVJ. U operativnom pogledu pod komandu Štaba 3. armije NOVJ stavljeni su 6. i 10. korpus NOVJ a pod komandu Štaba 2. armije 3. korpus NOVJ.

⚔️ 3. 1. 1945. U Sremu delovi nemačkog 34. armijskog korpusa napali položaje 21. udarne divizije NOVJ, zauzeli s. Nijemce (kod Šida), odbacili 21. udarnu diviziju na levu obalu r. Bosuta i izbili na liniju s. Komletinci - s. Orolik - s. Berak. Gubici neprijatelja: više stotina izbačenih iz stroja, a 21. udarne divizije: 182 mrtva i 308 ranjenih.

⚔️ 23. 4. 1945. Prva proleterska udarna i 21. udarna divizija JA posle trodnevnih borbi oslobodile Novu Gradišku, s. Batrinu i s. Novu Kapelu, a 25. aprila i s. Okučane. Nemačke i ustaško-domobranske snage su se povukle u pravcu Novske i s. Banove Jaruge.

⚔️ 12. 5. 1945. Okružene ustaške snage u rejonu Krško-Podsreda, posle dvodnevnih borbi protiv jedinica 21. udarne divizije 1. armije JA, probile se u pravcu Celja i Šmarja pretrpevši gubitke od oko 480 mrtvih i 1270 zarobljenih. Jedinice JA su imale 66 mrtvih i 133 ranjena.

⚔️ 15. 5. 1945. Na prostoriji Podsreda - s. Sv. Petar - Pilštanj jedinice 21. i 48. udarne divizije 1. armije JA, posle trodnevnog čišćenja, zarobile razbijene ostatke neprijateljskih jedinica i zaplenile veliku količinu oružja, motornih vozila i drugog ratnog materijala.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 1 novembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za napad pravcem: Martinci - Kuzmin - Kukujevci - Bačinci - Gibarac - Šid

📜 Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 2 decembra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Kuzmina i Martinaca

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 4 novembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama na liniji: Laćarak - Martinci - Kuzmin

📜 Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 11 novembra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Martinaca i Kuzmina

📜 Izveštaj Štaba Trideset prve srpske brigade od 12 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na Martince i Kuzmin

📜 Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 15 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na selo Martince

📜 Izveštaj Štaba Trideset prve srpske brigade od 15 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na selo Martince

📜 Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 16 novembra 1944 godine Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na selo Martinci

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 7 jula 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za sadejstvo jedinicama Dvadeset prve NOU divizije

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 24 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama Divizije u vremenu od 14 do 30 jula 1944 godine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 26 jula 1944 god. komandantu Dvadeset prve NOU divizije za prikupljanje podataka o neprijatelju i ispitivanje situacije u pravcu Lebana i pl. Radana

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 jula 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za prelaz komunikacije Leskovac - Lebane i nastupanje u pravcu pl. Radana i Toplice

📜 Izveštaj Štaba Jastrebačkog NOP odreda od 31 jula 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o prenošenju ranjenika iz diviziske bolnice iz Slavujevaca u Pridvoricu

📜 Izveštaj Štaba Jastrebačkog NOP odreda od 1 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o stanju u odredu

📜 Pismo komandanta Dvadeset prve NOU divizije od 2 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu brigada i povlačenju četnika u pravcu Kuršumlije

📜 Izveštaj načelnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. komandantu divizije o prijemu vojnog materijala

📜 Pismo komandanta Dvadeset prve NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. Štabu divizije o povlačenju četnika u pravcu Toplice

📜 I Pismo političkog komesara Dvadeset prve NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. komandantu divizije o situaciji na položajima brigada

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste srpske NO brigade Dvadeset četvrte divizije od 5 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o rasporedu brigade i neprijateljskim snagama na prostoriji Sekirača - Stubla - Šilovo - Medveđa

📜 Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske NO brigade Dvadeset četvrte NO divizije od 5 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o neprijateljskim snagama na području Radana i Gajtana

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 7 avgusta 1944 god. Štabu Šeste srpske NOU brigade za izviđanje neprijateljskih snaga u pravcu: Vlasovo - Statovac - Arbanaška - Tovrljane

📜 Pismo Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 11 avgusta 1944 god. zameniku komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije i načelniku Štaba Dvadeset prve NOU divizije o uspostavljanju veze sa Petom NOU divizijom

📜 Pismo zamenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 13 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji u Jablanici i Pustoj Reci

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 13 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za vršenje pritiska na neprijateljske snage u Kuršumliji s južne i jugoistočne strane u cilju pomoći jedinicama Druge proleterske divizije

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 14 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za zatvaranje komunikacija Prokuplje - Kuršumlija i Podujevo - Kuršumlija u cilju sprečavanja prodora neprijateljskih snaga iz Prokuplja i Podujeva u pravcu Kuršumlije

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 14 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Dvadeset prve NOU divizije za napad na Kuršumliju

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 15 avgusta 1944 god. načelniku Štaba divizije i Štabu Šeste srpske NOU brigade za rušenje pruge Prokuplje - Kuršumlija

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 15 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za povlačenje iz Kuršumlije

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 16 avgusta 1944 god. štabovima Pete i Šeste srpske NOU brigade za rušenje komunikacije Kuršumlija - Prokuplje

📜 Izveštaj načelnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 16 avgusta 1944 god. Štabu divizije o napadu Šeste srpske NOU brigade na železničke stanice u Barlovu i D. Pločniku

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 17 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za prijem ratnog materijala od Dvadeset četvrte NO divizije

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 18 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama jedinica divizije od 12 - 17 avgusta 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 19 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za prebacivanje sa dvema brigadama na prostoriju Kuršumliska Banja - Velika Šatra - Sagonjevo sa zadatkom dejstva na komunikaciju Blace - Kuršumlija

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Dvadeset prve NOU divizije za vreme od 12 - 20 avgusta 1944 godine

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da bude spreman na eventualnu ofanzivu bugarske vojske i da pod svoju komandu stavi 2. proletersku diviziju, a u sastav Operativne grupe divizija NOVJ uputi svoju 21. srpsku NOU diviziju

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. avgusta 1944. Štabu Operativne grupe divizija NOVJ da umesto 2. proleterske u svoj sastav uključi 21. srpsku diviziju, hitno popuni svoje jedinice, i spremi ih za nastupanje, s ciljem da ovladaju planinskim lancem Rudnik-Suvobor-Maljen

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Dvadeset prve NOU divizije za vreme od 21 avgusta do 10 septembra 1944 godine

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 24 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o neprijateljskim snagama između Kuršumlije i Blaca i o zadatku Divizije da ih razbije i protera

📜 Pismo Štaba Pete NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbama jedinica Pete NOU divizije i o raspodeli ratnog materijala

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 26 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za koncentraciju duž komunikacije Brus - Lepenac

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 26. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da 2. proletersku brigadu uputi u sastav 21. srpske NOU divizije, da pravilno reši problem popune Operativne grupe divizija NOVJ, formira predviđene štabove korpusa svojim kadrovima i ne dozvoli ma kakvo učvršćenje četnika

📜 Operaciski izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 1 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o borbama od 27 do 30 avgusta

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 28 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za sadejstvo jedinicama Pete i Sedamnaeste NOU divizije u borbi protiv četnika na sektoru Milentija - Brus - Razbojna

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 29 avgusta 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za napad na četničke snage na sektoru Milentija - Brus - Razbojna

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 29 avgusta i 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za posedanje položaja Strmačka Reka - Mikuljanska Čuka - s. Žunje

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o prebacivanju Divizije na sektor Brus - Razbojna

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o posedanju položaja: Razbojna - Obla Glava - Radoševica - Mikuljanska Čuka

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 30 avgusta 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o napadu na četničke snage u Župi

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 5 septembra 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za forsiranje Ibra između Maglića i Biljanovca

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 8 septembra 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za prebacivanje na prostoriju Vrmbaje - Dobri Do - Vučkovica - Donji Dubac - Kaona

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 12 septembra 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za napad na Užice i Požegu i zatvaranje pravaca prema Čačku, Sjenici i Novoj Varoši

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 12 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o borbama od 1 do 10 septembra

📜 Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 12 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Užičku Požegu

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 14 septembra 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za marš u pravcu Aranđelovca i razbijanje četničkih jedinica

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 15 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o napadu na Požegu

📜 Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 15 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o pokretu i borbama brigade od 12 do 15 septembra 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 16 septembra 1944 god. štabovima brigada za marš u pravcu Rudnika

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 17 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za napad na Rudnik

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 17 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Rudnik

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 17 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o napadu na Požegu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 18 septembra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravaca prema Čačku, Kragujevcu i Aranđelovcu

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 19 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na Požegu

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 21 septembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama oko Gornjeg Milanovca

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 21 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o rasporedu jedinica i situaciji oko Gornjeg Milanovca

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 24 septembra 1944 god. Štabu Pete srpske udarne brigade za razbijanje četnika na prostoru Belo Polje - Konjuša - Vraćevšnica

📜 Izveštaj Štaba Pete srpske NOU brigade od 26 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbi protiv Nemaca i četnika kod s. Vraćevšnice

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 27 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na nemačke kolone kod Gornjeg Milanovca

📜 Zapovest Štaba 1. šumadijskog korpusa od 27. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na 4. brigadu 21. NOU divizije u rejonu Čačka

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 28 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za kontrolisanje komunikacija: Čačak - G. Milanovac, Ljutovnica - G. Milanovac

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 29 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o rasporedu Brigade i borbi protiv četnika na položaju Straževica - Šarani

📜 Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 29 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbama protiv neprijateljskih jedinica od 23 do 28 septembra

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 11 do 29 septembra 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 9 oktobra 1944 god. štabovima Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za zatvaranje pravca Kragujevac - Topola - Natalinci i napad na Veliku Planu

📜 Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca od Kragujevca u cilju obezbeđenja izvršenja zadatka Pete i Dvadeset prve NOU divizije

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima brigada za marš i napad na Veliku Planu

📜 Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbama protiv Nemaca na liniji Gvozdenjak - Kokoljevac

📜 Naređenje Štaba Dvadeset Prve NOU divizije od 15 oktobra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca Grocka - Beograd

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset Prve NOU divizije od 1 do 15 oktobra 1944 godine

📜 Pismo Štaba Pete NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o probijanju jedne nemačke kolone kod Malog Mokrog Luga u pravcu Beograda

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbi sa Nemcima kod Malog Mokrog Luga

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. štabovima brigada za gonjenje i uništenje neprijatelja na prostoriji Avala-Pinosava-Vrčin-Ripanj

📜 Izveštaj Štaba Druge ličke brigade od 18 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o rezultatima borbe sa Nemcima na pravcu Veliki Mokri Lug-Bolečke Mehane

📜 Izveštaj Štaba Prve krajiške brigade Pete NOU divizije od 20 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbama protiv Nemaca pod Avalom

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 20 oktobra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Kumodraž-M. i V. Mokri Lug

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Dvadeset prve NOU divizije od 16 do 28 oktobra 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije NOVJ od 29 oktobra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za pokret u pravcu Rume

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 29 oktobra do 20 novembra 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Šeste proleterske divizije od 31 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za napad na Bešenovo i Šuljam

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 31 oktobra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za pokret u pravcu Sremske Mitrovice

📜 Naređenje Štaba - Šeste proleterske divizije od 1 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za marš u pravcu Sremske Mitrovice i dalje gonjenje neprijatelja

📜 Obaveštenje Štaba Šeste proleterske divizije od 2 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji na frontu

📜 Obaveštenje komandanta Šeste proleterske divizije od 2 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji na frontu Šeste proleterske i Trideset šeste NOU divizije

📜 Obaveštenje Štaba Šeste proleterske divizije od 4 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o oslobođenju Neština i Đinše

📜 Obaveštenje Štaba Šeste proleterske divizije od 4 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji na frontu

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 4 novembra 1944 god. Štabu Šeste proleterske divizije

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve divizije od 4 novembra 1944 god. Štabu Šeste proleterske divizije o pripremi za napad

📜 Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 5 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji na otseku brigade

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 7 novembra 1944 god. Štabu Šeste proleterske divizije o situaciji na frontu

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 8 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji na otseku brigade

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 11 novembra 1944 god. Štabu Šeste proleterske divizije o situaciji i rasporedu brigada

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Diverzije u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu 24. srpska divizija NOVJ Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Lebane Aranđelovac Kragujevac Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Borbe u Srbiji 1944. 1. krajiška udarna brigada Prokuplje Politički komesari u NOR-u Podujevo Gornji Milanovac Josip Broz Tito Sanitet u ratu 17. istočnobosanska divizija NOVJ Čačak 1. proleterski korpus NOVJ 2. tenkovska brigada NOVJ Crna Trava Operativna grupa divizija Borbe u Srbiji 1945. 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Aleksandrovac 6. srpska brigada (4. južnomoravska) 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Saradnja četnika sa okupatorom 25. srpska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. Ranjenici u ratu Beogradska operacija 2. lička proleterska udarna brigada Vinkovci 31. srpska brigada Sremska Mitrovica Nova Gradiška Kuršumlija Blajburška operacija 5. krajiška udarna divizija NOVJ Glavni štab Srbije Borbe u Sremu 1943. Bitka na Jelovoj gori Borbe u Sloveniji 1945. Vrhovni štab NOVJ Blace 36. vojvođanska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 2. proleterska divizija NOVJ 11. srpska brigada 16. vojvođanska divizija NOVJ Toplica u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju Srpska državna straža (nedićevci) Završne operacije u Jugoslaviji Rasinski korpus JVuO Sremski front 2. proleterska udarna brigada Borbe u Sremu 1945. 7. SS divizija Prinz Eugen 6. lička proleterska divizija NOVJ Brus Jastrebački partizanski odred Šid Topličko-jablanička operacija Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1944. Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Velika Plana Užička Požega Nova Varoš 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Vukovar