Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

24. srpska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 36 hronoloških zapisa, 85 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 13. 11. 1943. U s. Gudavcu (kod Bos. Krupe) 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ ojačana artiljerijskim divizionom 5. udarnog korpusa NOVJ opkolila i napala ustašku posadu uporišta Čardak. Intervencijom jačih nemačko-ustaških snaga, podržanih tenkovima, iz Bos. Krupe, posle višečasovne borbe, opkoljena posada se probila u Bos. Krupu. Brigada je odbila pokušaj neprijatelja da sutradan povrati uporište. Neprijatelj je imao oko 80 mrtvih. Brigada je imala 13 mrtvih i 17 ranjenih. Poginuo je njen politički komesar Avdo Ćuk Redžo, narodni heroj.

⚔️ 2. 6. 1944. Kod s. Mejane (blizu Kuršumlije) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 17. srpsku NO brigadu. Ona je ušla u sastav 24. divizije NOVJ.

⚔️ 10. 6. 1944. U Pustoj reci GŠ NOV i PO za Srbiju, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 11, 13, 15. i 17. srpske NO brigade formirao 24. diviziju NOVJ. (Nazivana je i 4. srpskom divizijom NOVJ.)

⚔️ 13. 6. 1944. Kod s. Vine (blizu Leskovca) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 13. srpsku NO brigadu. Ona je ušla u sastav 24. divizije NOVJ.

⚔️ 16. 6. 1944. GŠ NOV i PO za Srbiju naredio Štabu 24. divizije NOVJ: intenzivno rušiti pruge i mostove; omogućiti da u radu učestvuju i članovi engleske vojne misije kao tehnički rukovodioci.

⚔️ 0. 7. 1944. Od bugarskog bataljona iz Lebana koji se predao jedinicama NOVJ u s. Prekopčelici (kod Lebana) i od prebeglih i zarobljenih bugarskih vojnika, koji su izrazili želju da se bore zajedno s jedinicama NOVJ, formirana brigada -Georgi Dimitrov-. Ona je stavljena pod komandu 24. divizije NOVJ.

⚔️ 26. 7. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju 21. udarna divizija NOVJ izbila u rejon s. Ogošte - Velja glava - Kitka a 25. divizija u rejon s. Desivojce - Devojkin kamen - Crni kamen, dok se 24. divizija nalazila u rezervi na pravcu 21. divizije. One su, i pored jakog otpora, odbacile šiptarske fašističke jedinice u rejon s. Vrućevce i odbile protivnapad neprijatelja. Oko 15 časova neprijatelju je stiglo pojačanje u ljudstvu i tenkovima, pa je oko 17 časova doneta odluka da se 21. divizija povuče u rejon s. Melovo - s. Gagince - s. Barje, 25. divizija u rejon s. Dragobužda - Prepelja i 24. divizija u rejon s. Lipovica - s. G. i D. Oruglica (kod Lebana). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 120 mrtvih i većeg broja ranjenih. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 50 pušaka, veća količina municije i namirnica. Gubici jedinica NOVJ: oko 30 mrtvih i 100 ranjenih boraca.

⚔️ 29. 7. 1944. Na položaju između s. Klajića i s. Grgurovca (kod Lebana) 15. i 17. srpska brigada 24. divizije NOVJ opkolile utvrđeni bugarski bataljon i vod nemačkih vojnika. U borbi vođenoj 24 časa neprijatelj je uspeo da se probije ka Lebanu uz osetne gubitke. Poginulo je preko 200 neprijateljskih vojnika i oficira, više ih je ranjeno a 34 su zarobljena. Gubici 24. divizije: 7 mrtvih i 12 ranjenih boraca. Zaplenjeno je: 8 mitraljeza, 12 p. mitraljeza, oko 120 pušaka, municija i drugi materijal.

⚔️ 29. 7. 1944. Na položajima kod s. Belog Kamena delovi 24. divizije NOVJ napali bugarske i nemačke vojnike i četnike, razbili ih i odbacili ka Prokuplju. Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih, veći broj ranjenih i 40 zarobljenih. Gubici 24. divizije: 13 mrtvih i 31 ranjen borac. Zaplenjeno: 2 minobacača, 17 mitraljeza, 1 p. mitraljez, 4 automata, 100 pušaka, 41.000 puščanih metaka i veća količina drugog materijala i opreme.

⚔️ 0. 8. 1944. Na pl. Kukavici Štab 24. divizije NOVJ formirao Oruglički NOP odred sa zadatkom da na području Vranja i Vladičinog Hana mobilise ljudstvo za jedinice NOVJ, čisti teritoriju od zaostalih neprijateljskih vojnika i pomaže učvršćivanje NO vlasti.

⚔️ 6. 8. 1944. Između s. Bučumeta i s. Slišana (kod Lebana) 11. i 15. srpska brigada 24. divizije NOVJ napale na oko 350 vojnika SDS i SDK. Posle četvoročasovne borbe neprijatelj je prisiljen na odstupanje ka Lebanu, uz gubitke od 23 mrtva, 35 ranjenih i 3 zarobljena. Gubici jedinica NOVJ: 6 mrtvih i 11 ranjenih.

⚔️ 7. 8. 1944. Kod s. Retkocera (blizu Lebana) završene dvodnevne borbe 17. srpske brigade 24. divizije NOVJ i bugarske partizanske brigade -Georgi Dimitrov- protiv oko 2000 četnika. Četnici su odbacili bugarsku partizansku brigadu, a zatim i 17. srpsku brigadu 24. divizije NOVJ, koja je u borbama pretrpela gubitke od oko 60 mrtvih i zarobljenih.

⚔️ 11. 8. 1944. U s. Prekopčelici (kod Lebana) 15. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala četničku Resavsku brigadu i proterala je ka Lebanu. Poginulo je 20 četnika, među kojima i komandant brigade. Gubici 15. brigade: 3 ranjena borca. Istovremeno je 11. srpska brigada te divizije porušila prugu Leskovac-Grdelica i srušila voz, a zatim kod s. Radonjiče napala četu SDK, nanela joj gubitke od 5 mrtvih i proterala je ka Leskovcu. Brigada nije imala gubitke.

⚔️ 14. 8. 1944. U s. Miroševcu (kod Leskovca) 11. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala bataljon SDK i proterala ga ka Leskovcu, nanevši mu gubitke od 10 mrtvih, oko 40 ranjenih i 2 zarobljeno (a ona imala jednog ranjenog borca).

⚔️ 17. 8. 1944. Kod s. Miroševca 13. srpska brisada 24. divizije NOVJ odbila napad oko 850 nemačkih vojnika i pripadnika SDS iz Leskovca. Prema nepotpunim podacima u borbi je poginulo 10 a ranjeno preko 30 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 1 ranjenog borca.

⚔️ 25. 8. 1944. U s. Brestovcu, s. Priboju i s. Pečenjevcu (na pruzi Leskovac-Niš) 11. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala bugarske posade, ali ih, zbog snažnog otpora, nije mogla likvidirati. Porušila je prugu na 9 mesta i zapalila zgradu ž. st. Pečenjevci.

⚔️ 30. 8. 1944. Jedinice 24. divizije NOVJ napale Leskovac. Grad su branili četnici, pripadnici SDS i RZK i nemački vojnici (ukupno oko 4000), ojačani sa desetak tenkova i artiljerijom. Posle tročasovne borbe jedinice 24. divizije su prodrle na periferiju grada, ali su se, zbog snažnog otpora neprijatelja, povukle. Neprijatelj je imao oko 40 mrtvih. Gubici 24. divizije: 8 mrtvih i 26 ranjenih boraca. Zaplenjena su 2 minobacača i desetak pušaka.

⚔️ 3. 9. 1944. U s. Pečenjevcu (kod Leskovca) 11. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala jedan bugarski puk i, posle sedmočasovne borbe, naterala ga da odstupi u pravcu s. Doljevca i ka r. J. Moravi, zarobivši mu 45 vojnika i 3 oficira i zaplenivši 5 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 20 pušaka, 17 sanduka topovske municije, 6000 puščanih metaka, 45 konja i dr. Iste noći delovi ove brigade srušili su železnički most na r. Jablanici i uništili jedan kamion s nemačkim vojnicima.

⚔️ 5. 9. 1944. Jedanaesta srpska brigada 24. divizije NOVJ srušila železnički most na r. Pustoj reci kod s. Pukovca (blizu Leskovca) i zapalila 20 vagona i zgradu železničke stanice u s. Brestovcu i 2 vagona s namirnicama u s. Pečenjevcu. Brigadi se predao 1 oficir i 2 bugarska vojnika.

⚔️ 5. 9. 1944. Između Leskovca i s. Grdelice 13. srpska brigada 24. divizije NOVJ srušila železnički most, ubila 3 nemačka vojnika i zapalila zgradu ž. st. Đorđevo.

⚔️ 6. 9. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Srbiju od 22. i 24. divizije NOVJ formirao 13. korpus NOVJ. Docnije u sastav korpusa ulaze i novoformirane 46. i 47. divizija NOVJ.

⚔️ 6. 9. 1944. U s. Grdelici (kod Leskovca) 13. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala nemačke i italijanske fašističke vojnike, te ubila 6 nemačkih vojnika, ali se morala povući zbog nailaska nemačke kolone iz Vranja.

⚔️ 8. 9. 1944. Jedinice 22, divizije NOVJ (8, srpska brigada i Vranjski NOP odred) ušle u Vranje i Bujanovac, koje su napustili bugarski vojnici, dok je 13. srpska brigada 24. divizije NOVJ ušla u Vladičin Han.

⚔️ 8. 9. 1944. Kod s. Grdelice (blizu Leskovca) 13. srpska brigada 24. divizije NOVJ odbila napad nemačkih jedinica, zarobivši 10 nemačkih vojnika i 1 oficira i zaplenivši 2 mitraljeza, 12 pušaka i 15.000 metaka.

⚔️ 14. 9. 1944. Između s. Zalužja i s. Pečenjevca (blizu Leskovca) 11. srpska brigada 24. divizije NOVJ odbila napad nemačkih vojnika i četnika koji su pokušali da se probiju ka s. Doljevcu i povratila ih u Leskovac, ubivši 18, ranivši 6 i zarobivši 5 nemačkih vojnika, zapalivši 2 kamiona i zaplenivši 1 mitraljez, 6 pušaka i 15 sanduka puščane municije. Istovremeno je 15. srpska brigada ove divizije kod s. Pukovca ubila 8 i ranila 6 nemačkih vojnika i zapalila 2 kamiona.

⚔️ 15. 9. 1944. Kod s. Grdelice (blizu Leskovca), u jednodnevnoj borbi protiv 600 nemačkih i 500 kvislinških vojnika, 13. srpska brigada 24. divizije NOVJ ubila oko 90 neprijateljskih vojnika i zarobila 1 nemačkog i 4 italijanska fašistička vojnika, a zaplenila mitraljez, 6 p. mitraljeza, 60 pušaka, 4 radio-stanice, t8 buradi benzina i dr. Brigada je imala 1 mrtvog i 3 ranjena borca.

⚔️ 20. 9. 1944. Između s. Pukovca i s. Kočana 15. srpska brigada 24. divizije NOVJ vodila borbu protiv jedne grupe vojnika SDS koja se iz Leskovca izvlačila ka Nišu. Poginulo je 6 a ranjeno 14 vojnika SDS. Brigada je imala 1 mrtvog i 3 ranjena borca.

⚔️ 24. 9. 1944. Između s. Doljevca i Leskovca 15. srpska brigada 24. divizije NOVJ vodila petočasovnu borbu protiv oko 200 nemačkih vojnika, podržanih sa 3 tenka. Neprijatelj je uspeo da se probije ka Leskovcu, uz gubitke od 15 mrtvih i ranjenih. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 2. 10. 1944. U okolini Leskovca 13. srpskoj brigadi 24. divizije NOVJ predalo se 67 četnika i 2 vojnika SDK sa 63 puške i 6 p. mitraljeza.

⚔️ 4. 10. 1944. Na putu Niš-Leskovac dva neprijateljska kamiona s vojnicima uništena minama koje su postavili delovi 24. divizije NOVJ.

⚔️ 7. 10. 1944. Kod s. Kaštavara (na putu Niš-Leskovac) nemački automobil sa 8 vojnika uništila mina koju je postavila 13. srpska brigada 24. divizije NOVJ.

⚔️ 8. 10. 1944. Blizu s. Vinarca (kod Leskovca) nemački automobil uništila mina koju je postavila 13. srpska brigada 24. divizije NOVJ. Dva nemačka vojnika su poginula a četiri su ranjena.

⚔️ 13. 10. 1944. Glavnina nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- izvršila jak pritisak na 24. diviziju NOVJ i uspela da se preko s. Mramora probije ka s. Aleksandrovu (kod Prokuplja) gde je zadržana napadom 47. divizije NOVJ.

⚔️ 14. 10. 1944. Na prostoriji s. Mramor - s. Jugbogdanovac (između Niša i Prokuplja) 47. divizija NOVJ s juga i 24. divizija NOVJ sa severa, uz sadejstvo sovjetske avijacije i bugarske Tenkovske brigade, u snažnom naletu razbile glavninu nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. U borbama je poginulo 400 a zarobljeno 700 neprijateljskih vojnika i deo štaba 7. SS divizije. Zaplenjeno je: 800 motornih vozila, 17 tenkova, 7 motorizovanih topova, 100 putničkih automobila, 700 pušaka, 50 automata, 80 p. mitraljeza, 5 minobacača, 300.000 metaka, 10 radio-stanica, 10 radio-aparata, 200 konja, 2 trupne apoteke, 200.000 cigareta, 700.000 dinara i mnogo druge ratne opreme.

⚔️ 28. 10. 1944. Delovi 24. divizije NOVJ izbili u s. Bajgoru i time neposredno ugrozili Kos. Mitrovicu. Usled toga, nemačka pojačanja pristigla iz Podujeva i Kos. Mitrovice preduzela su snažan protivnapad i u dvodnevnim borbama prinudili 24. diviziju NOVJ da se, uz gubitke od 118 mrtvih i 209 ranjenih, povuče na liniju Ugljarski krš - Krtinjak - s. Tačevac (kod Kuršumlije).

⚔️ 8. 11. 1944. Na prostoriji s. Siljevica - Otrg - s. Pakaštica - s. Krpimej - s. Metohija (blizu Podujeva) otpočelo smenjivanje jedinica 24. divizije NOVJ od strane jedinica 22. divizije NOVJ. Smenjivanje je završeno sledećeg dana, a zatim je 24. divizija upućena ka Nišu, a 22. divizija preduzela je dejstva prema Kosovu polju.

Dokumenti

📜 Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za period od 1 do 20 maja 1944 godine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 16 juna 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za rušenje pruge i mostova i o odnosu prema engleskoj vojnoj misiji

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20 juna 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prebacivanje na prostoriju Kuršumliska Banja - Trmka - Lukovo

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 27 juna 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije u vezi s popunama i naoružanjem divizije i postupcima prema novim borcima

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 jula 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prebacivanje Petnaeste i Sedamnaeste srpske NO brigade ia prostoriju Merćez - Sagonjevo

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 7 jula 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za sadejstvo jedinicama Dvadeset prve NOU divizije

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 13 jula 1944 god. štabovima Trinaeste i Petnaeste srpske NO brigade za zatvaranje pravca od Leskovca, Lebana i Vučja

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 18 jula 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prebacivanje Jedanaeste srpske NO brigade u rejon Statovca i stavljanje bugarske brigade Georgi Dimitrov pod komandu ove divizije

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 19 jula 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za odbranu sektora Pusta Reka - Toplica

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 19 jula 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste, Petnaeste, Sedamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade i bugarske brigade Georgi Dimitrov za odbranu slobodne teritorije od bugarskih i četničkih jedinica

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Dvadeset četvrte NO divizije za vreme od 13 jula do 20 avgusta 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 21 jula 1944 god. štabovima Jelanaeste, Trinaeste, Sedamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade i bugarske brigade Georgi Dimitrov u vezi s ieprijatelskom ofanzivom na s.pobodnu teritoriju u Toplici i Jablanici

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 7 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu Sedamnaeste srpske NO brigade i bugarske brigade Georgi Dimitrov i o borbi protiv četnika na Retkoceru

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za čišćenje veterana od četničkih jedinica u Jablanici i Pustoj Reci i rušenje komunikacija Niš - Skoplje i Leskovac - Lebane

📜 Izveštaj zamenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 12 avgusta 1944 god. Glavnom pggabu NOV i PO Srbije o vojnopolitičkoj situaciji u Toplici, Kosanici i Jablanici i stanju u Dvadeset prvoj i Dvadeset četvrtoj diviziji, Jastrebačkom NOP odredu i komandama područja

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 12 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prebacivanje Sedamnaeste srpske NO brigade na prostoriju Šilsvska Kosa - Tupalski Vis radi prihvata Glavnog štaba NOV i PO Srbije i diviziske bolnice

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 12 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv četnika kod Lebana i Kosančića

📜 Zapovest Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 16 avgusta 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste i Petnaeste srpske NO brigade za napad na Lebane

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 18 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za obezbeđenje i prebacivanje engleske misije ia teren Pirotskog NOP odreda za prihvat i evakuaciju ranjenika Dvadeset druge NO divizije za Italiju

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 19 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Lebane

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prihvat ranjenika Dvadeset druge NO divizije na Kukavici i obezbeđenje aerodroma u s. Bojniku

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za izvlačenje zaplenjenog materijala i rušenje vojnih objekata u Lebanu

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 20 avgusta 1044 god. Operativnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Srbije o borbama za oslobođenje Lebana

📜 Radiogramsko obaveštenje Glavnog štaba Srbije od 20 avgusta 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o uspehu Dvadeset prve i Dvadeset četvrte NO divizije u borbi protiv Bugara

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Dvadeset četvrte NO divizije za vreme od 21 avgusta do 10 septembra 1944 godine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 22 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za stvaranje diviziske rezerve za dejstva protiv neprijatelja

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 22 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu brigada i neprijateljskim snagama u selima oko Leskovca

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 22 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama za oslobođenje Lebana

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 23 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za formiranje poljske baterije pri Diviziji

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 23 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za rušenje pruge Doljevac - Leskovac - Grdelica i dostavljanje podataka o situaciji u Leskovcu

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 24 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za napad na prugu Doljevac - Grdelica

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 24 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prebacivanje jednog bugarskog partizanskog bataljona na desnu obalu Južne Morave

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 24 avgusta 1944 god. svojim brigadama za napad na prugu Doljevac - Leskovac - Grdelica

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 24 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o neprijateljskim snagama u Leskovcu i okolini

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 26 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte divizije za upućivanje Sedamnaeste srpske brigade Drugoj proleterskoj diviziji radi popune

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 26 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na železničku prugu Leskovac - Doljevac i o neprijateljskim snagama u Leskovcu i okolini

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 27 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte divizije za prikupljanje podataka o jačini nemačkih i bugarskih snaga u Doljevcu, Leskovcu i Grdelici i sprovođenje direktive br. 3

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 27 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske i Dvadeset četvrte NO divizije za prihvatanje bugarskih jedinica koje se predaju jedinicama NOV Jugoslavije

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 29 avgusta 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste i Petnaeste srpske NO brigade za demonstrativan napad na Leskovac i rušenje pruge Doljevac - Grdelica

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 29 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv četnika, nedićevaca, ljotićevaca i belogardejaca kod Leskovca

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 30 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama na pruzi Doljevac - Leskovac - Grdelica i rasporedu jedinica Divizije

📜 Izvod iz Zapovesti Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 30 avgusta 1944 god. za napad na Leskovac

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 31 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Leskovac

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 2 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za rušenje železničke pruge Niš - Skoplje

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 2 septembra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste i Petnaeste srpske NO brigade za napad na železničke pruge Niš - Skoplje i Doljevac - Prokuplje

📜 Zapovest Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 5 septembra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste, Petnaeste i Sedamnaeste srpske NO brigade za napad na železničku prugu Grdelica - Leskovac - Brestovac i Doljevac - Prokuplje

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 6 septembra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste, Petnaeste i Sedamnaeste srpske NO brigade za napad na nemačke kolone i rušenje pruge na relaciji Grdelica - Doljevac

📜 Naređenje Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 7 septembra 1944 god. štabovima Dvadeset druge i Dvadeset četvrte NO divizije za formiranje diviziskih vojnih oblasti i organa narodnih vlasti u oslobođenim mestima i za mobilizaciju ljudstva

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 8 septembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rasporedu i jačini neprijateljskih snaga u Leskovcu i okolini i napadu jedinica na železničku prugu Grdelica - Doljevac

📜 Izveštaj Štaba Trinaestog Korpusa NOVJ od 9 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Dvadeset druge i Dvadeset četvrte NOU divizije

📜 Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 12 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o dejstvima Dvadeset druge i Dvadeset četvrte NO divizije

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 17 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama Divizije od 4 do 17 septembra

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za rušenje komunikacija i pojačane napade na nemačke jedinice

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 21 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i Trinaestom korpusu NOVJ o rasporedu, jačini i numeraciji neprijateljskih snaga i o napadu Divizije na Leskovac

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 23 septembra 1944 god. štabovima Vranjskog, Leskovačkog, Gornjojablaničkog, Pustorečkog, Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda da dejstvuju protiv neprijatelja na svojim sektorima

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 26 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rasporedu i brojnom stanju neprijateljskih jedinica u Leskovcu i okolini i o borbama Divizije od 22 do 25 septembra

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 27 septembra 1944 god. štabovima brigada za prebacivanje na sektor Razbojna - Brus u cilju sadejstva jedinicama Druge proleterske divizije

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Dvadeset četvrte NO divizije od 11 do 27 septembra 1944 godine

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 28 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o prebacivanju na prostoriju Brus - Razbojna u cilju sadejstva jedinicama Druge proleterske divizije

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 30 septembra 1944 god. Štabu Trinaeste srpske brigade za sadejstvo jedinicama Dvadeset druge NO divizije prilikom napada na Leskovac

📜 Pismo Štaba Druge proleterske divizije od 3 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije u vezi sa koordinacijom dejstva na prostoriji oko Kruševca

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 3 oktobra 1944 god. štabovima brigada i Babičkom NOP odredu za preduzimanje položaja Dvadeset četvrte NO divizije i dalja dejstva u pravcu Niša

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 3 oktobra 1944 god. Štabu Trinaeste srpske NO brigade za napad na Leskovac

📜 Izveštaj Štaba Trinaeste srpske brigade od 5 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o napadu na Leskovac

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 6 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama Trinaeste srpske brigade i o neprijateljskim snagama u Leskovcu

📜 Izveštaj Štaba Trinaeste srpske NO brigade od 7 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o situaciji na položaju brigade

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 7 novembra 1944 god. štabovima brigada za posedanje položaja južno od sela Polatne i sadejstvo jedinicama Šeste bugarske divizije

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 8 oktobra 1944 god. Štabu Trinaeste srpske NO brigade za pokret u pravcu Prokuplja

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 9 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama oko Leskovca

📜 Obaveštenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu druge proleterske divizije o rasporedu i zadatku svojih jedinica

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Trinaeste srpske brigade za marš u pravcu Prokuplja

📜 Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o ulasku Nemaca u selo Mramor

📜 Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o oslobođenju Mramora

📜 Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o borbi u selu Mramoru

📜 Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o borbi protiv Nemaca kod sela Mramora

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije da dostavi izveštaj o situaciji i o rasporedu snaga

📜 Dopis Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu Ibarskog NOP odreda i Operativnom štabu NOV i PO za Kosmet o sadejstvu pri napadu u pravcu Vučitrna i Kosovske Mitrovice

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 2 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rezultatima borbe od 23 oktobra do 2 novembra na položajima Crni Vrh, Bajgora, Kačandol, Pakaštica

📜 Naređenje Štaba Ibarskog NOP odreda od 23. oktobra 1944. štabovima bataljona da sadejstvuju sa 24. NO divizijom u pravdu sela Ržane i Seljanca

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 24 oktobra 1944 god. štabovima brigada za dalji prodor prema Kosovu

📜 Pohvala Vrhovnog komandanta NOV i POJ od kraja oktobra 1944. borcima i rukovodiocima 24. NOU divizije za uspešna dejstva na odseku Ibarska klisura - Južna Morava

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 25 oktobra 1944 god. štabovima Jedanaeste i Trinaeste srpske brigade za dalji prodor prema Kosovu pravcem Ugljarski Krš-Polatna-Bajgora

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 25 oktobra 1944 god. štabovima Jedanaeste i Trinaeste srpske brigade za nastupni marš pravcem Polatna-Bajgora

📜 Zapovest Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 22 oktobra 1944 god. štabovima brigada za pokret pravcem Kuršumlija-Kosovo i likvidaciju neprijatelja na sektoru Ugljarski Krš (k. 1297)-s. Polatna-Bajovića Lazovi (k. 855)

📜 Izvepggaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 26 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o dejstvima divizije od 10 do 25 decembra

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Crnoj Gori 1944. Priboj Italija u drugom svetskom ratu Skoplje Borbe u Makedoniji 1944. Pusta Reka Vranjski partizanski odred Politički komesari u NOR-u 25. srpska divizija NOVJ 4. krajiška divizija NOVJ Ranjenici u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu 21. srpska divizija NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ Niš Prokuplje 17. srpska brigada Narodni heroji Jugoslavije Babički partizanski odred Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Pirot Brus Bugarska u drugom svetskom ratu Rasinski partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu Britanija i Jugoslavija Operativna grupa divizija Bitka za Srbiju Jastrebački partizanski odred Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Glavni štab Srbije Borbe u Srbiji 1944. Leskovac Kuršumlija Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Topličko-jablanička operacija Bela garda 13. srpska brigada Podujevo Lebane 11. srpska brigada Toplica u oslobodilačkom ratu Srpska državna straža (nedićevci) 22. srpska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 19. srpska brigada 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji SSSR i Jugoslavija Kruševac Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe na Kosovu i Metohiji 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović 6. lička proleterska divizija NOVJ Vranje Borbe za Kruševac 1944. 15. krajiška udarna brigada Luftwaffe u Jugoslaviji Saradnja četnika sa okupatorom 47. srpska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Resavska četnička brigada 7. SS divizija Prinz Eugen 8. krajiška brigada Bujanovac 15. srpska brigada 13. srpski korpus NOVJ