Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Rasinski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 94 hronoloških zapisa, 37 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 22. 7. 1941. Na brdu Debeloj glavi (iznad s. Tekije kod Kruševca) OK KPJ za Kruševac formirao Rasinski NOP odred.

⚔️ 11. 8. 1941. Kod s. Braljine (na pruzi Niš-Stalać) delovi Rasinskog NOP odred porušili prugu i oštetili tri vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 48 sati.

⚔️ 22. 8. 1941. Između Stalaća, Kruševca i Trstenika delovi Rasinskog NOP odreda prekinuli tt linije.

⚔️ 28. 8. 1941. U s. Dedini (kod Kruševca) Rasinski NOP odred razoružao posadu žand. st. i zaplenio 3 puške.

⚔️ 30. 8. 1941. U s. V. Šiljegovcu (kod Kruševca) Rasinski NOP odred napao posadu žand. st., razoružao žandarme i zaplenio 8 pušaka.

⚔️ 23. 9. 1941. Rasinski NOP odred sa Rasinskim četničkim odredom otpočeo trodnevni napad na delove 749. i 737. puka nemačke 717. pešadijske divizije u Kruševcu. Napad je obustavljen, jer je nemačkoj posadi stigao u pomoć Kosta Pećanac sa svojim četnicima. Nemački vojnici su imali oko 120 mrtvih vojnika i oficira i veći broj ranjenih.

⚔️ 24. 9. 1941. Na ž. st. Dedina (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda demolirali uređaje i spalili arhivu Opštine.

⚔️ 26. 9. 1941. U s. Mrzenici (kod Kruševca) Rasinski NOP odred porušio most, srušio dve kompozicije, a zatim sačekao jednu kolonu nemačkih vojnika, naneo joj gubitke od 10 mrtvih, ali je, zbog intervencije četnika Koste Pećanca, nije mogao uništiti.

⚔️ 27. 9. 1941. Između Stalaća i Kruševca delovi Rasinskog NOP odreda porušili železnički most.

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Lomnici (kod Kruševca) Rasinski NOP odred napao i većim delom zarobio jedan četnički odred Koste Pećanca.

⚔️ 1. 10. 1941. Između ž. st. Dedine i Mrzenice (na pruzi Kruševac-Stalać) Rasinski NOP odred porušio most i propust i oštetio dve lokomotive.

⚔️ 3. 10. 1941. Kod ž. st. Globoder (blizu Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda porušili prugu.

⚔️ 7. 10. 1941. Rasinski NOP odred zauzeo Aleksandro vac i razoružao 30 četnika.

⚔️ 5. 12. 1941. Toplički i Rasinski NOP odred napali četnike Koste Pećanca u Blacu i naneli im gubitke od 40 mrtvih, 20 ranjenih i 60 zarobljenih. Tom prilikom su oslobodili desetak partizana zarobljenih 29. novembra kod s. Zdravinja (blizu Prokuplja). Zaplenili su 100 pušaka, 2 p. mitraljeza i 1 mitraljez. Partizani su imali 4 poginula i 6 ranjenih.

⚔️ 0. 1. 1942. Na terenu Rasine poginuo borac Rasinskog NOP odreda Velizar Stanković Veća, narodni heroj.

⚔️ 0. 2. 1942. Održan sastanak OK KPJ za Kruševac na kome je rešeno: da se izvrši šira agitacija za mobilizaciju ljudstva radi brojnog jačanja Rasinskog NOP odreda; da se ubrza nabavka opreme boraca; da se porodice boraca pomognu hranom i ostalim sredstvima potrebnim za život.

⚔️ 12. 2. 1942. U Ribarskoj Banji Rasinski NOP odred i delovi Topličkog NOP odreda napali i delimično razoružali Ribarski četnički odred Koste Pećanca.

⚔️ 23. 2. 1942. Kod Kuršumlije, u borbama protiv četnika Koste Pećanca, poginuo komandant Rasinskog NOP odreda Miloje Zakić, narodni heroj.

⚔️ 28. 2. 1942. U s. Svarču (kod Prokuplja) četnici Koste Pećanca napali jednu četu Topličkog NOP odreda i naneli joj gubitke od 18 mrtvih. Po pristizanju glavnine Topličkog i Rasinskog NOP odreda izvršen je napad na četničke snage, te su ove razbijene i prisiljene na povlačenje u Blace. Četnici su pretrpeli gubitke od 45 mrtvih i 22 zarobljena.

⚔️ 18. 3. 1942. Na položaju s. Džigolj - s. Mikulovac (kod Prokuplja) delovi Topličkog i Rasinskog NOP odreda odbili napad Humskog i Džigoljskog četničkog odreda Koste Pećanca i protivnapadom naterali ih u panično bekstvo ka Prokuplju, uz osetne gubitke u mrtvim i ranjenim. Gubici odreda: 3 poginula i nekoliko ranjenih boraca.

⚔️ 19. 3. 1942. Kod s. Rečice (blizu Prokuplja) delovi Topličkog i Rasinski NOP odred vodili borbu protiv bugarskih vojnika i četnika. Usled nadmoćnosti neprijatelja partizani su se povukli ka s. V. Plani.

⚔️ 23. 3. 1942. U s. Bucu (kod Kruševca) Rasinski NOP odred i delovi Topličkog NOP odreda napali oko 150 četnika Koste Pećanca, ubili 6 i zarobili 8 četnika. Zbog nailaska bugarskih vojnika i nedićevaca partizani su se povukli ka pl. Jastrepcu.

⚔️ 25. 4. 1942. Otpočeo bugarsko-četnički napad na deiove Topličkog i Rasinskog NOP odreda na Jastrepcu, koji je trajao do 30. aprila. Pod pritiskom delova 17. bugarske divizije i nekoliko Pećančevih odreda Toplički (tada preimenovan u Jastrebački NOP odred) i Rasinski NOP odred uspeli su da se probiju ka Kopaoniku, odakle su se, po završetku napada, vratili na Jastrebac.

⚔️ 9. 6. 1942. U sastavu Rasinskog NOP odreda formirane dve čete.

⚔️ 19. 6. 1942. Iz Blaca, Prokuplja, Kruševca i Zitkovca otpočeo koncentričan napad jedinica bugarskog 1. okupacionog korpusa, četnika i nedićevaca (ukupne jačine oko 20-25.000) na V. i M. Jastrebac, protiv Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda. Veštim manevrom odredi su izbegli udare, napustili Jastrebac i usmerili dejstva na železničke pruge Niš-Stalać i Stalać-Kraljevo. Zbog neuspeha u uništenju partizanskih snaga bugarski vojnici su streljali oko 240 seljaka pohvatanih u selima oko pl. Jastrepca. Dejstva su trajala do početka. jula.

⚔️ 3. 7. 1942. Kod Tri sestrice (na pl. Jastrepcu), od prebeglih partizana iz niskog logora i od boraca Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda formiran Kopaonički NOP odred, sa zadatkom da, sa osloncem na planine Kopaonik i Goliju, dejstvuje na komunikacije u dolini r. Ibra. Odred je sutradan krenuo sa pl. Jastrepca ka pl. Goliji.

⚔️ 25. 7. 1942. U s. Pretrešnji (kod Prokuplja) Jastrebački i Rasinski NOP odred napali četnike Koste Pećanca i proterali ih iz sela, ubivši 4-5 njih.

⚔️ 0. 8. 1942. Jedna četa Rasinskog NOP odreda prešla r. Z. Moravu i u toku jedne noći razoružala 21 četnika u selima Šancu, Bošnjanu i Maškaru (kod Kruševca) i u njima spalila opštinsku arhivu i zaplenila 3.000 kg pšenice i 300 kg vune spremljene za okupatora.

⚔️ 10. 8. 1942. Na pl. Jastrepcu oko 10.000 nedićevaca i četnika, pod rukovodstvom Nedićevog ministra unutrašnjih poslova, otpočeli koncentričan napad na Jastrebački i Rasinski NOP odred - tzv. -Aćimovićeva ofanziva-. Da bi izbegli udar, Jastrebački NOP odred je uputio jednu četu na pl. Bukovik i pl. Ozren, drugu ostavio da manevriše po pl. Jastrepcu, a Rasinski NOP odred je uputio jednu četu ka pl. Goču, drugu ka pruzi Đunis-Stalać, sa zadatkom da u određenim rejonima dejstvuju i skrenu pažnju neprijatelja na sebe. Posle ofanzive, koja je trajala skoro mesec dana, čete su se povratile na pl. Jastrebac.

⚔️ 18. 9. 1942. Između Stalaća i Kruševca delovi Rasinskog NOP odreda prekinuli tt veze.

⚔️ 0. 10. 1942. Delovi Rasinskog NOP odreda, u dva maha, kod s. Vitkovca (na pruzi Niš-Stalać) srušili prugu, usled čega su se srušili jedan teretni voz i jedna kompozicija s nemačkim ranjenicima koji su iz Afrike upućeni u Nemačku na lečenje. Tom prilikom je poginulo oko 100 nemačkih vojnika.

⚔️ 5. 10. 1942. Prva četa Rasinskog NOP odreda napala kazneni zavod u Kruševcu i iz njega oslobodila nekoliko drugova.

⚔️ 9. 10. 1942. Na inicijativu OK KPJ za Kruševac, jedna trojka Rasinskog NOP odreda upala u Kruševačku bolnicu i iz Internog odeljenja oslobodila člana OK KPJ Steva Milanka i partizanskog kurira Isidora Milovanovića i prebacila ih u s. Čitluk, gde su ostali na oporavku.

⚔️ 12. 10. 1942. Delovi Rasinskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu u s. Sekuriću (kod Rekovca) i razdelili seljacima oko 5000 kg pšenice koja je bila prikupljena na ime rekvizicije.

⚔️ 23. 10. 1942. U s. Garima (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda oštetili rudnik uglja i spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 0. 11. 1942. U sastavu Rasinskog NOP odreda, pored postojeće dve čete, formiran i udarni vod sa zadatkom da dejstvuje na pruzi Niš-Stalać-Kraljevo.

⚔️ 5. 11. 1942. Kod Pepeljevačke reke (na pruzi Kruševac-Trstenik) delovi Rasinskog NOP odreda na četiri mesta oštetili železničku prugu. Takođe su oštetili železnički most na Pepeljuši i jedan propust između Kruševca i Čitluka.

⚔️ 16. 11. 1942. Kod s. Makrešana (na pruzi Kruševac-Stalać) delovi Rasinskog NOP odreda srušili železnički most.

⚔️ 17. 11. 1942. Između ž. stanica Stalać i Dedina delovi Rasinskog NOP odreda minirali prugu, usled čega je iskliznula lokomotiva sa 5 vagona.

⚔️ 19. 11. 1942. U s. Kupcima (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu, zaustavili kamion SDS i razoružali i zarobili 1 nemačkog podoficira i 2 četnika; zatim kod s. Zlatara zapalili kamion SDS i zarobili dva neprijateljska oficira.

⚔️ 20. 11. 1942. Kod s. Razbojne i s. Lepenea (na putu Kruševac-Brus) delovi Rasinskog NOP odreda porušili dva mosta.

⚔️ 29. 11. 1942. Kod s. Đunisa (blizu Stalaća) iz zasede, delovi Rasinskog NOP odreda ubili 2 bugarska vojnika i 1 podoficira.

⚔️ 0. 1. 1943. U selima: Poljni, Dubiču, Prevešt i Nadriju (blizu Trstenika) jedna četa Rasinskog NOP odreda ubila 16, ranila 15, zarobila 6 četnika i vojnika SDS i zaplenila, pored ostalog, 2 p. mitraljeza.

⚔️ 8. 1. 1943. U Kruševac upala grupa boraca Rasinskog NOP odreda i ubila dva saradnika okupatora i ranila podoficira SDS.

⚔️ 17. 1. 1943. Na Dedinju, u Beogradu, agenti specijalne policije ubili člana PK KPJ za Srbiju Mirka Tomića, narodnog heroja. G§ NOV i PO za Srbiju odlučio je krajem. januara da Rasinski NOP odred nosi, pored dotadašnjeg naziva, i naziv -Mirko Tomić-.

⚔️ 20. 1. 1943. U s. Stublu (između Kraljeva i Trstenika) delovi SDS i četnici napali jednu četu Rasinskog NOP odreda i naneli joj gubitke od 9 mrtvih, 6 ranjenih i 6 nestalih. Ostatak čete (14 boraca) probio se na pl. Jastrebac, u sastav svojeg odreda. Među poginulima je bio i komandir čete Miodrag Čajetinac Čajka, narodni heroj.

⚔️ 1. 2. 1943. U s. Dvoranu delovi Rasinskog NOP odreda napali i ka Kruševeu poterali odeljenje nemačkih vojnika koji su vršili rekviziciju.

⚔️ 7. 2. 1943. U s. Gari (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda oštetili novootvoreni rudnik uglja.

⚔️ 12. 2. 1943. Između s. Braljine i s. Đunisa delovi Rasinskog NOP odreda razrušili prugu Niš-Stalać. (Za odmazdu, nemačke su vlasti u Kraševcu 17. maita streljale 10 talaca.)

⚔️ 14. 2. 1943. Kod zavoda -Ravnjak- (blizu Kraševca) delovi Rasinskog NOP odreda razoružali 4 stražara SDS.

⚔️ 18. 2. 1943. U s. Slatini nemačka planinska četa iz Kruševca opkolila četu Rasinskog NOP odreda. Posle kraće borbe četa se izvukla iz obruča uz gubitke od 7 nestalih. Poginulo je 5 i ranjena su 3 nemačka vojnika. Neprijatelj je, za odmazdu, spalio 27 domova i uhapsio 25 meštana.

⚔️ 28. 2. 1943. Na ž. st. Dedini (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda demolirali stanična postrojenja.

⚔️ 17. 3. 1943. Na pruzi Kruševac-Trstenik delovi Rasinskog NOP odreda zaustavili voz, ubili 2 vojnika SDS i zaplenili 2 vagona kukuruza (zatim podelili narodu).

⚔️ 5. 4. 1943. Kod s. Lipovca (blizu Kraševca) delovi Rasinskog NOP odreda zapalili kamion kojim je prevožena rekvirirana hrana i zarobili 1 Ijotićevca.

⚔️ 16. 4. 1943. U borbi kod s. Omašnice (blizu Trstenika) delovi Rasinskog NOP odreda ubili 7 četnika.

⚔️ 24. 4. 1943. U s. Dedini (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda demolirali žel. stanicu.

⚔️ 2. 5. 1943. Na pruzi Kruševac-Trstenik delovi Rasinskog NOP odreda demolirali ž. st. Koševi, te zaustavili voz i lokomotivu, pod punom parom, pustili ka Kruševcu, gde je, u sudaru, razbila još 2 lokomotive i 5 vagona. (Za odmazdu, okupator je 12. maja streljao u Beogradu i Kruševcu 10 talaca.)

⚔️ 3. 5. 1943. U s. Nauparu (kod Kruševca), u borbi protiv delova SDK, Rasinski NOP odred ubio 6 vojnika, dok je sam imao 1 ranjenog.

⚔️ 5. 5. 1943. Između Kruševca i Aleksandrovca delovi Rasinskog NOP odreda na nekoliko mesta posekli tt veze.

⚔️ 6. 5. 1943. Na pruzi Kruševac-Trstenik delovi Rasinskog NOP odreda demolirali ž. st. Čitluk.

⚔️ 29. 5. 1943. U s. Razbojni (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda napali stanicu poljske straže i ubili 4 a ranili 1 stražara (ostali stražari odstupili su ka Kruševcu).

⚔️ 1. 6. 1943. U s. Razbojni (kod Kruševca) Rasinski NOP odred i jedna četa 3. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda vodili borbu protiv delova SDS, te ubili 2 i ranili 4 vojnika.

⚔️ 4. 6. 1943. U s. Makršanu (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda ubili 2 četnika i zaplenili izvesnu količinu rekviriranih namirnica.

⚔️ 9. 6. 1943. U Blace upala jedna četa Rasinskog NOP odreda, sa grupom boraca 3. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda, i iz sreskog magacina izvukla 1200 kg čećera, te polovinu toga podelila narodu.

⚔️ 10. 6. 1943. U blizini s. Buca (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda razbili delove četničke Rasinske brigade, zarobivši 1 četnika i zaplenivši brigadnu arhivu. 2 puške i 1 automat sa 400 metaka.

⚔️ 14. 6. 1943. Između Stalaća i Đunisa delovi Rasinskog NOP odreda miniranjem porušili prugu na tri mesta, usled čega je iskočio iz šina transportni voz sa nemačkim vojnicima. Vatrom iz automatskih oružja i oštećenjem vagona neprijatelju su naneti veliki gubici. Ranjena su i 3 bugarska vojnika koji su obezbeđivali prugu, Saobraćaj je prekinut 36 časova.

⚔️ 17. 6. 1943. Kod s. Ćelija (na putu Kruševac Brus) četa Rasinskog NOP odreda i četa 3. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda sačekale u zasedi 2 nemačka kamiona i ubile 13 a ranile 9 nemačkih vojnika, zapalile 1 kamion i zaplenile opremu i naoružanje. (Za odmazdu, nemački vojnici su 29. juna streljali oko 500-600 ljudi, žena i dece iz Kruševca i okoline, među kojima i ceo VIII razred kruševačke gimnazije.)

⚔️ 17. 6. 1943. Kod s. Bukovice i s. Sezemče (blizu Kruševca), u borbi protiv četnika i delova SDS, Rasinski NOP odred ubio 6 i ranio 3 neprijateljska ojnika, uz sopstvene gubitke od 1 poginulog, a zaplenio mitraljez, puškomitraljez i 3 puške.

⚔️ 27. 6. 1943. U s. G. Stepošu (kod Kruševca) 2. četa Rasinskog NOP odreda, preobučena u nemačke uniforme, upala u stanicu poljske straže, te pobila posadu i zapalila stanicu, zaplenivši mitraljez i 14 pušaka s municijom.

⚔️ 21. 7. 1943. U s. Slatini (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda napali i razbili delove SDS i SDK koji su iz Kruševca pošli u napad. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 6 ranjenih.

⚔️ 25. 7. 1943. U sastavu Rasinskog NOP odreda formirana dva bataljona od kojih je 1 bio udarni.

⚔️ 26. 7. 1943. Na prostoriji s. Retkocer - s. Tulare (kod Medvede) 1. južnomoravski NOP odred, sa dve čete Rasinskog NOP odreda, napao koncentraciju od oko 2000 četnika. U borbi vođenoj celog dana četnici su odbili napad i odbacili jedinice NOP odreda ka s. D. i G. Gajtanu. Neprijatelj je imao 20 poginulih, 10 ranjenih i 1 zarobljenog, a jedinice 1. južnomoravskog i Rasinskog NOP odreda 17 mrtvih, 6 ranjenih i 4 nestala.

⚔️ 14. 8. 1943. Na partijskoj konferenciji članova KPJ Rasinskog NOP odreda doneti su zaključci u vezi s jačanjem organizacija KPJ i SKOJ-a i s budućim dejstvima tog odreda i merama za njegovo narastanje.

⚔️ 28. 8. 1943. Kod s. Muzaća (blizu Blaca) udarni bataljon Rasinskog NOP odreda s jednim vodom 3. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda, napao i rasterao četnike i odbio napad Leteće brigade četničkog Rasinskog korpusa. Poginulo je 12 četnika, među kojima i komandant brigade, a zarobljeno 18 četnika. Zaplenjeno: 14 pušaka, 3 automata, 5 jahaćih konja, 8000 metaka i veća količina odeće i rublja.

⚔️ 3. 9. 1943. Kod s. Đunisa delovi Rasinskog NOP odreda napali bugarske vojnike koji su obezbeđivali prugu Stalać-Niš. Poginula su 2 i ranjena 4 vojnika.

⚔️ 7. 9. 1943. U s. Kupcima (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda napali posadu SDS i zapalili zgradu stanice, ali su se zbog intervencije četnika morali povući ka pl. Jastrepcu.

⚔️ 18. 9. 1943. Kod s. Petine (blizu Kruševca) Rasinski NOP odred, u susretnoj borbi, razbio četničku Moravsku brigadu. Poginulo je 8 i zarobljeno 14 četnika. Odred je imao 1 ranjenog. Zaplenjeni su 1 mitraljez, 16 pušaka i 3 tovarna konja.

⚔️ 26. 9. 1943. U s. V. Plani (kod Prokuplja) 3. (jastrebački) bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda i Udarni bataljon Rasinskog NOP odreda napali bugarske vojnike i vojnike SDS, ali su se zbog snažnog otpora neprijatelja morali povući.

⚔️ 12. 10. 1943. Između ž. stanica Koševi i Čitluk (na pruzi Kruševac-Kraljevo) delovi Rasinskog NOP odreda zaustavili mešoviti voz, pa lokomotivu pod punom parom pustili ka Kruševcu a ostali deo kompozicije zapalili.

⚔️ 20. 10. 1943. U s. Kobilju (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda iz zasede uništili putnički automobil i ubili 4 nemačka vojnika.

⚔️ 22. 10. 1943. U Kruševac upao vod Rasinskog NOP odreda i zapalio tri odeljenja fabrike vagona. Time je fabrika bila onesposobljena za rad.

⚔️ 28. 10. 1943. U s. Zdravinju (kod Kruševca) delovi četničkog Rasinskog korpusa napali Rasinski NOP odred. Borba je vođena 32 časa, posle čega je Rasinski NOP odred bio prinuđen da se povuče za Toplicu.

⚔️ 0. 11. 1943. Na Crnoj čuki (na pl. Jastrepcu) poginuo komandir omladinske čete Rasinskog NOP odreda Branko Perišić Badža, narodni heroj.

⚔️ 3. 11. 1943. Kod s. Raševca (na pl. V. Jastrepcu) Rasinski NOP odred i delovi 3. bataljona 1 južnomoravskog NOP odreda odbili napad jedne bugarske čete iz s. V. Plane.

⚔️ 16. 11. 1943. U s. V. Šiljegovcu (kod Kruševca) 1. južnomoravska NO brigada, 3. bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda i Rasinski NOP odred napali i razbili oko 450 četnika Rasinskog korpusa. U neprekidnoj borbi do 18 časova idućeg dana poginulo je 70 i zarobljeno 150 četnika. Brigada i odred su imali: 2 mrtva i 6 ranjenih. Zaplenjeno je preko 200 pušaka i drugog materijala.

⚔️ 17. 11. 1943. Kod s. Stepoše (na putu Kruševac-Brus) delovi Rasinskog NOP odreda napali kamion s nemačkim vojnicima. Vojnici su uspeli da pobegnu, ali je kamion spaljen.

⚔️ 21. 11. 1943. U s. Bucima (kod Kruševca) formirana 2. južnomoravska NO brigada, u čiji su sastav ušli: Udarni bataljon Rasinskog NOP odreda, 2. (Jablanički) bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda i Omladinski bataljon 2. južnomoravskog NOP odreda.

⚔️ 13. 12. 1943. U s. Zdravinju (kod Kruševca) Jastrebački i Rasinski NOP odred napali delove četničkog Rasinskog korpusa i odbacili ih iz sela. Kada su četnicima pristigla pojačanja iz s. Lovca i s. M. Šiljegovca, odredi su se povukli ka pl. Jastrepcu.

⚔️ 14. 1. 1944. Kod s. V. Plane (blizu Prokuplja), po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, formirana 3. južnomoravska NO brigada, sastava tri bataljona, U sastav te brigade su ušli dva bataljona i jedna četa Jastrebačkog NOP odreda i dve čete Rasinskog NOP odreda. Istovremeno je reorganizovan i Jastrebački NOP odred.

⚔️ 7. 3. 1944. Kod s. Grevca (blizu Kruševca), u borbi 3. južnomoravske brigade i Rasinskog NOP odreda protiv četničke Resavske brigade, poginula 34 četnika. Gubici jedinica NOV: 1 mrtav i 1 ranjen borac.

⚔️ 8. 3. 1944. Kod s. Rlice (blizu Kruševca) 3. južnomoravska NO brigada i Rasinski NOP odred iznenada napali četničku Rasinsku brigadu i razbili je. Poginulo je 30 četnika.

⚔️ 13. 4. 1944. U s. Lomnici (kod Kruševca) 2. i 3. južnomoravska NO brigada i Rasinski NOP odred napali na oko 700 nemačkih vojnika. U oštroj borbi neprijatelj je potpuno razbijen. Poginulo je 150 nemačkih vojnika, 48 ih se udavilo u nabujaloj r. Rasini, a ostatak se spasao bekstvom ka Kruševcu. Oko 150 vojnika SDS i oko 1000 četnika trebalo je da sadejstvuju nemačkim vojnicima, ali viđevši njihovo stradanje nisu ni stupili u borbu. Zaplenjeno: 14 p. mitraljeza, 6 automata, 50 pušaka i dosta druge opreme. Gubici jedinica NOV i POJ: 6 mrtvih i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 13. 5. 1944. Između železničkih stanica Kruševac i Koševi borci Rasinskog NOP odreda srušili železnički most. Saobraćaj je bio obustavljen 7 dana.

⚔️ 22. 5. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju rasformiran Rasinski NOP odred a njegovi borci raspoređeni u jedinice 16. srpske NO brigade i Kruševačkog vojnog područja.

Dokumenti

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ Kruševac polovinom avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ Kruševac od avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partiske organizacije i akcijama Rasinskog NOP odreda

📜 Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 19 februara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Kruševac za jačanje partiske organizacije i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande žandarmerije od 21 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama partizana Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kruševac od 1 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o aktivnosti Rasinskog NOP odreda

📜 Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 31 maja 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Kruševac za rad Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 3 jula 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Požarevačkog, Prvog šumadiskog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 4 jula 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Zaječarsko-timočkog, Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj Dragoljuba Jovanovića, člana Okružnog komiteta KPJ za Kruševac, od 5. jula 1942. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o stanju Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 24 jula 1942 god. o akcijama partizana na terenu Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 12 avgusta 1942 god. o akcijama partizana Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 14 avgusta 1942 god. o napadu Prve čete Rasinskog NOP odreda na Veliki Šiljegovac

📜 Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 24 avgusta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Kruševac o pružanju pomoći Rasinskom NOP odredu od strane partiske arganizacije

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 14 septembra 1942 god. o akcijama partizana Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 20 septembra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Kruševac o pružanju pomoći partiskoj organizaciji Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 4 oktobra 1942 god. o akcijama partizana Jablaničkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 11 oktobra 1942 god. o akcijama Leskovačkog, Jablaničkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 29 oktobra 1942 god. o akcijama Prvog šumadiskog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 30 oktobra 1942 god. o akcijama partizana Ozrenskog, Jastrebačkog, Pasjačko-jablaničkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 16 novembra 1942 god. o akcijama partizana Kosmajskog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 12 decembra 1942 god. o akcijama Požarevačkog, Pasjačko-jablaničkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 15 decembra 1942 god. o akcijama Kosmajskog, Čačanskog, Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 28 decembra 1942 god. o akcijama Požarevačkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od januara 1943 god. Štabu Rasinskog NOP odreda o ubistvu Mirka Tomića

📜 Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 8 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji u Kruševačkom okrugu i borbama odreda u toku januara 1943 godine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 2 februara 1943 god. Štabu Rasinskog NOP odreda Mirko Tomić za izvođenje akcija

📜 Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 14. maja 1943. Glavnom štabu Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i dejstvima odreda od 10. marta do 10. maja

📜 Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 28 juna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o izvedenim akcijama odreda u maju i junu 1943 godine

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kruševac od 28. juna 1943. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partijske organizacije na terenu i u Rasinskom NOP odredu

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 29. juna 1943. Štabu Rasinskog NOP odreda za formiranje Udarnog bataljona

📜 Izveštaj Nedeljka Karaičića od 6 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 13. jula 1943. Glavnom štabu Srbije o dejstvima u junu i julu iste godine

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kruševac od 7 septembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o izvedenim akcijama Rasinskog NOP odreda

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Kruševac od 6 decembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o borbama Druge južnomoravske NO brigade i Rasinskog NOP odreda u Rasini i Župi

📜 Izveštaj štaba Rasinskog NOP odreda od 11 decembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i brojnom stanju kvislinških jedinica na teritoriji Kruševačkog okruga i izvedenim akcijama odreda

📜 Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 14. januara 1944. godine

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 23 septembra 1944 god. štabovima Vranjskog, Leskovačkog, Gornjojablaničkog, Pustorečkog, Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda da dejstvuju protiv neprijatelja na svojim sektorima

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Južnomoravski korpus JVuO Velika Plana Četnici u drugom svetskom ratu Radoslav Đurić Bitka za Srbiju Brus Bugarska u drugom svetskom ratu Požarevac Ustanak u Srbiji 1941. Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Kosmajski partizanski odred 1. južnomoravska brigada 2. južnomoravski partizanski odred Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Žene u ratu 717. pešadijska divizija Dragoljub Draža Mihailović Prokuplje Vranjski partizanski odred Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Omladina u ratu Rekvizicija u ratu Zlatar Milan Aćimović Kosta Pećanac 1. južnomoravski partizanski odred Zaječar 16. srpska brigada 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Kuršumlija Bugarski zločini u Jugoslaviji Trstenik 1. bugarski okupacioni korpus Aleksandrovac Deca u ratu Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) SKOJ Kraljevo Ni zrno žita okupatoru! Niš 24. srpska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Vranje Afrički front Kopaonički partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1944. Blace Saradnja četnika sa okupatorom Ranjenici u ratu Beograd Pusta Reka Diverzije u oslobodilačkom ratu Srpska državna straža (nedićevci) Jablanički partizanski odred Borbe u Srbiji 1943. Rasinski korpus JVuO Rudolf Perhinek Kruševac Resavska četnička brigada Glavni štab Srbije Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Streljanje u Kruševcu 1941. Kurirska služba u ratu Toplica u oslobodilačkom ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Bilećka četnička brigada Četnici u ustanku Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Jastrebački partizanski odred Toplički partizanski odred 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Srbiji 1942.