Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Rasinski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 94 hronoloških zapisa, 37 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 22. 7. 1941. Na brdu Debeloj glavi (iznad s. Tekije kod Kruševca) OK KPJ za Kruševac formirao Rasinski NOP odred.

⚔️ 11. 8. 1941. Kod s. Braljine (na pruzi Niš-Stalać) delovi Rasinskog NOP odred porušili prugu i oštetili tri vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 48 sati.

⚔️ 22. 8. 1941. Između Stalaća, Kruševca i Trstenika delovi Rasinskog NOP odreda prekinuli tt linije.

⚔️ 28. 8. 1941. U s. Dedini (kod Kruševca) Rasinski NOP odred razoružao posadu žand. st. i zaplenio 3 puške.

⚔️ 30. 8. 1941. U s. V. Šiljegovcu (kod Kruševca) Rasinski NOP odred napao posadu žand. st., razoružao žandarme i zaplenio 8 pušaka.

⚔️ 23. 9. 1941. Rasinski NOP odred sa Rasinskim četničkim odredom otpočeo trodnevni napad na delove 749. i 737. puka nemačke 717. pešadijske divizije u Kruševcu. Napad je obustavljen, jer je nemačkoj posadi stigao u pomoć Kosta Pećanac sa svojim četnicima. Nemački vojnici su imali oko 120 mrtvih vojnika i oficira i veći broj ranjenih.

⚔️ 24. 9. 1941. Na ž. st. Dedina (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda demolirali uređaje i spalili arhivu Opštine.

⚔️ 26. 9. 1941. U s. Mrzenici (kod Kruševca) Rasinski NOP odred porušio most, srušio dve kompozicije, a zatim sačekao jednu kolonu nemačkih vojnika, naneo joj gubitke od 10 mrtvih, ali je, zbog intervencije četnika Koste Pećanca, nije mogao uništiti.

⚔️ 27. 9. 1941. Između Stalaća i Kruševca delovi Rasinskog NOP odreda porušili železnički most.

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Lomnici (kod Kruševca) Rasinski NOP odred napao i većim delom zarobio jedan četnički odred Koste Pećanca.

⚔️ 1. 10. 1941. Između ž. st. Dedine i Mrzenice (na pruzi Kruševac-Stalać) Rasinski NOP odred porušio most i propust i oštetio dve lokomotive.

⚔️ 3. 10. 1941. Kod ž. st. Globoder (blizu Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda porušili prugu.

⚔️ 7. 10. 1941. Rasinski NOP odred zauzeo Aleksandro vac i razoružao 30 četnika.

⚔️ 5. 12. 1941. Toplički i Rasinski NOP odred napali četnike Koste Pećanca u Blacu i naneli im gubitke od 40 mrtvih, 20 ranjenih i 60 zarobljenih. Tom prilikom su oslobodili desetak partizana zarobljenih 29. novembra kod s. Zdravinja (blizu Prokuplja). Zaplenili su 100 pušaka, 2 p. mitraljeza i 1 mitraljez. Partizani su imali 4 poginula i 6 ranjenih.

⚔️ 0. 1. 1942. Na terenu Rasine poginuo borac Rasinskog NOP odreda Velizar Stanković Veća, narodni heroj.

⚔️ 0. 2. 1942. Održan sastanak OK KPJ za Kruševac na kome je rešeno: da se izvrši šira agitacija za mobilizaciju ljudstva radi brojnog jačanja Rasinskog NOP odreda; da se ubrza nabavka opreme boraca; da se porodice boraca pomognu hranom i ostalim sredstvima potrebnim za život.

⚔️ 12. 2. 1942. U Ribarskoj Banji Rasinski NOP odred i delovi Topličkog NOP odreda napali i delimično razoružali Ribarski četnički odred Koste Pećanca.

⚔️ 23. 2. 1942. Kod Kuršumlije, u borbama protiv četnika Koste Pećanca, poginuo komandant Rasinskog NOP odreda Miloje Zakić, narodni heroj.

⚔️ 28. 2. 1942. U s. Svarču (kod Prokuplja) četnici Koste Pećanca napali jednu četu Topličkog NOP odreda i naneli joj gubitke od 18 mrtvih. Po pristizanju glavnine Topličkog i Rasinskog NOP odreda izvršen je napad na četničke snage, te su ove razbijene i prisiljene na povlačenje u Blace. Četnici su pretrpeli gubitke od 45 mrtvih i 22 zarobljena.

⚔️ 18. 3. 1942. Na položaju s. Džigolj - s. Mikulovac (kod Prokuplja) delovi Topličkog i Rasinskog NOP odreda odbili napad Humskog i Džigoljskog četničkog odreda Koste Pećanca i protivnapadom naterali ih u panično bekstvo ka Prokuplju, uz osetne gubitke u mrtvim i ranjenim. Gubici odreda: 3 poginula i nekoliko ranjenih boraca.

⚔️ 19. 3. 1942. Kod s. Rečice (blizu Prokuplja) delovi Topličkog i Rasinski NOP odred vodili borbu protiv bugarskih vojnika i četnika. Usled nadmoćnosti neprijatelja partizani su se povukli ka s. V. Plani.

⚔️ 23. 3. 1942. U s. Bucu (kod Kruševca) Rasinski NOP odred i delovi Topličkog NOP odreda napali oko 150 četnika Koste Pećanca, ubili 6 i zarobili 8 četnika. Zbog nailaska bugarskih vojnika i nedićevaca partizani su se povukli ka pl. Jastrepcu.

⚔️ 25. 4. 1942. Otpočeo bugarsko-četnički napad na deiove Topličkog i Rasinskog NOP odreda na Jastrepcu, koji je trajao do 30. aprila. Pod pritiskom delova 17. bugarske divizije i nekoliko Pećančevih odreda Toplički (tada preimenovan u Jastrebački NOP odred) i Rasinski NOP odred uspeli su da se probiju ka Kopaoniku, odakle su se, po završetku napada, vratili na Jastrebac.

⚔️ 9. 6. 1942. U sastavu Rasinskog NOP odreda formirane dve čete.

⚔️ 19. 6. 1942. Iz Blaca, Prokuplja, Kruševca i Zitkovca otpočeo koncentričan napad jedinica bugarskog 1. okupacionog korpusa, četnika i nedićevaca (ukupne jačine oko 20-25.000) na V. i M. Jastrebac, protiv Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda. Veštim manevrom odredi su izbegli udare, napustili Jastrebac i usmerili dejstva na železničke pruge Niš-Stalać i Stalać-Kraljevo. Zbog neuspeha u uništenju partizanskih snaga bugarski vojnici su streljali oko 240 seljaka pohvatanih u selima oko pl. Jastrepca. Dejstva su trajala do početka. jula.

⚔️ 3. 7. 1942. Kod Tri sestrice (na pl. Jastrepcu), od prebeglih partizana iz niskog logora i od boraca Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda formiran Kopaonički NOP odred, sa zadatkom da, sa osloncem na planine Kopaonik i Goliju, dejstvuje na komunikacije u dolini r. Ibra. Odred je sutradan krenuo sa pl. Jastrepca ka pl. Goliji.

⚔️ 25. 7. 1942. U s. Pretrešnji (kod Prokuplja) Jastrebački i Rasinski NOP odred napali četnike Koste Pećanca i proterali ih iz sela, ubivši 4-5 njih.

⚔️ 0. 8. 1942. Jedna četa Rasinskog NOP odreda prešla r. Z. Moravu i u toku jedne noći razoružala 21 četnika u selima Šancu, Bošnjanu i Maškaru (kod Kruševca) i u njima spalila opštinsku arhivu i zaplenila 3.000 kg pšenice i 300 kg vune spremljene za okupatora.

⚔️ 10. 8. 1942. Na pl. Jastrepcu oko 10.000 nedićevaca i četnika, pod rukovodstvom Nedićevog ministra unutrašnjih poslova, otpočeli koncentričan napad na Jastrebački i Rasinski NOP odred - tzv. -Aćimovićeva ofanziva-. Da bi izbegli udar, Jastrebački NOP odred je uputio jednu četu na pl. Bukovik i pl. Ozren, drugu ostavio da manevriše po pl. Jastrepcu, a Rasinski NOP odred je uputio jednu četu ka pl. Goču, drugu ka pruzi Đunis-Stalać, sa zadatkom da u određenim rejonima dejstvuju i skrenu pažnju neprijatelja na sebe. Posle ofanzive, koja je trajala skoro mesec dana, čete su se povratile na pl. Jastrebac.

⚔️ 18. 9. 1942. Između Stalaća i Kruševca delovi Rasinskog NOP odreda prekinuli tt veze.

⚔️ 0. 10. 1942. Delovi Rasinskog NOP odreda, u dva maha, kod s. Vitkovca (na pruzi Niš-Stalać) srušili prugu, usled čega su se srušili jedan teretni voz i jedna kompozicija s nemačkim ranjenicima koji su iz Afrike upućeni u Nemačku na lečenje. Tom prilikom je poginulo oko 100 nemačkih vojnika.

⚔️ 5. 10. 1942. Prva četa Rasinskog NOP odreda napala kazneni zavod u Kruševcu i iz njega oslobodila nekoliko drugova.

⚔️ 9. 10. 1942. Na inicijativu OK KPJ za Kruševac, jedna trojka Rasinskog NOP odreda upala u Kruševačku bolnicu i iz Internog odeljenja oslobodila člana OK KPJ Steva Milanka i partizanskog kurira Isidora Milovanovića i prebacila ih u s. Čitluk, gde su ostali na oporavku.

⚔️ 12. 10. 1942. Delovi Rasinskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu u s. Sekuriću (kod Rekovca) i razdelili seljacima oko 5000 kg pšenice koja je bila prikupljena na ime rekvizicije.

⚔️ 23. 10. 1942. U s. Garima (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda oštetili rudnik uglja i spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 0. 11. 1942. U sastavu Rasinskog NOP odreda, pored postojeće dve čete, formiran i udarni vod sa zadatkom da dejstvuje na pruzi Niš-Stalać-Kraljevo.

⚔️ 5. 11. 1942. Kod Pepeljevačke reke (na pruzi Kruševac-Trstenik) delovi Rasinskog NOP odreda na četiri mesta oštetili železničku prugu. Takođe su oštetili železnički most na Pepeljuši i jedan propust između Kruševca i Čitluka.

⚔️ 16. 11. 1942. Kod s. Makrešana (na pruzi Kruševac-Stalać) delovi Rasinskog NOP odreda srušili železnički most.

⚔️ 17. 11. 1942. Između ž. stanica Stalać i Dedina delovi Rasinskog NOP odreda minirali prugu, usled čega je iskliznula lokomotiva sa 5 vagona.

⚔️ 19. 11. 1942. U s. Kupcima (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu, zaustavili kamion SDS i razoružali i zarobili 1 nemačkog podoficira i 2 četnika; zatim kod s. Zlatara zapalili kamion SDS i zarobili dva neprijateljska oficira.

⚔️ 20. 11. 1942. Kod s. Razbojne i s. Lepenea (na putu Kruševac-Brus) delovi Rasinskog NOP odreda porušili dva mosta.

⚔️ 29. 11. 1942. Kod s. Đunisa (blizu Stalaća) iz zasede, delovi Rasinskog NOP odreda ubili 2 bugarska vojnika i 1 podoficira.

⚔️ 0. 1. 1943. U selima: Poljni, Dubiču, Prevešt i Nadriju (blizu Trstenika) jedna četa Rasinskog NOP odreda ubila 16, ranila 15, zarobila 6 četnika i vojnika SDS i zaplenila, pored ostalog, 2 p. mitraljeza.

⚔️ 8. 1. 1943. U Kruševac upala grupa boraca Rasinskog NOP odreda i ubila dva saradnika okupatora i ranila podoficira SDS.

⚔️ 17. 1. 1943. Na Dedinju, u Beogradu, agenti specijalne policije ubili člana PK KPJ za Srbiju Mirka Tomića, narodnog heroja. G§ NOV i PO za Srbiju odlučio je krajem. januara da Rasinski NOP odred nosi, pored dotadašnjeg naziva, i naziv -Mirko Tomić-.

⚔️ 20. 1. 1943. U s. Stublu (između Kraljeva i Trstenika) delovi SDS i četnici napali jednu četu Rasinskog NOP odreda i naneli joj gubitke od 9 mrtvih, 6 ranjenih i 6 nestalih. Ostatak čete (14 boraca) probio se na pl. Jastrebac, u sastav svojeg odreda. Među poginulima je bio i komandir čete Miodrag Čajetinac Čajka, narodni heroj.

⚔️ 1. 2. 1943. U s. Dvoranu delovi Rasinskog NOP odreda napali i ka Kruševeu poterali odeljenje nemačkih vojnika koji su vršili rekviziciju.

⚔️ 7. 2. 1943. U s. Gari (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda oštetili novootvoreni rudnik uglja.

⚔️ 12. 2. 1943. Između s. Braljine i s. Đunisa delovi Rasinskog NOP odreda razrušili prugu Niš-Stalać. (Za odmazdu, nemačke su vlasti u Kraševcu 17. maita streljale 10 talaca.)

⚔️ 14. 2. 1943. Kod zavoda -Ravnjak- (blizu Kraševca) delovi Rasinskog NOP odreda razoružali 4 stražara SDS.

⚔️ 18. 2. 1943. U s. Slatini nemačka planinska četa iz Kruševca opkolila četu Rasinskog NOP odreda. Posle kraće borbe četa se izvukla iz obruča uz gubitke od 7 nestalih. Poginulo je 5 i ranjena su 3 nemačka vojnika. Neprijatelj je, za odmazdu, spalio 27 domova i uhapsio 25 meštana.

⚔️ 28. 2. 1943. Na ž. st. Dedini (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda demolirali stanična postrojenja.

⚔️ 17. 3. 1943. Na pruzi Kruševac-Trstenik delovi Rasinskog NOP odreda zaustavili voz, ubili 2 vojnika SDS i zaplenili 2 vagona kukuruza (zatim podelili narodu).

⚔️ 5. 4. 1943. Kod s. Lipovca (blizu Kraševca) delovi Rasinskog NOP odreda zapalili kamion kojim je prevožena rekvirirana hrana i zarobili 1 Ijotićevca.

⚔️ 16. 4. 1943. U borbi kod s. Omašnice (blizu Trstenika) delovi Rasinskog NOP odreda ubili 7 četnika.

⚔️ 24. 4. 1943. U s. Dedini (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda demolirali žel. stanicu.

⚔️ 2. 5. 1943. Na pruzi Kruševac-Trstenik delovi Rasinskog NOP odreda demolirali ž. st. Koševi, te zaustavili voz i lokomotivu, pod punom parom, pustili ka Kruševcu, gde je, u sudaru, razbila još 2 lokomotive i 5 vagona. (Za odmazdu, okupator je 12. maja streljao u Beogradu i Kruševcu 10 talaca.)

⚔️ 3. 5. 1943. U s. Nauparu (kod Kruševca), u borbi protiv delova SDK, Rasinski NOP odred ubio 6 vojnika, dok je sam imao 1 ranjenog.

⚔️ 5. 5. 1943. Između Kruševca i Aleksandrovca delovi Rasinskog NOP odreda na nekoliko mesta posekli tt veze.

⚔️ 6. 5. 1943. Na pruzi Kruševac-Trstenik delovi Rasinskog NOP odreda demolirali ž. st. Čitluk.

⚔️ 29. 5. 1943. U s. Razbojni (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda napali stanicu poljske straže i ubili 4 a ranili 1 stražara (ostali stražari odstupili su ka Kruševcu).

⚔️ 1. 6. 1943. U s. Razbojni (kod Kruševca) Rasinski NOP odred i jedna četa 3. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda vodili borbu protiv delova SDS, te ubili 2 i ranili 4 vojnika.

⚔️ 4. 6. 1943. U s. Makršanu (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda ubili 2 četnika i zaplenili izvesnu količinu rekviriranih namirnica.

⚔️ 9. 6. 1943. U Blace upala jedna četa Rasinskog NOP odreda, sa grupom boraca 3. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda, i iz sreskog magacina izvukla 1200 kg čećera, te polovinu toga podelila narodu.

⚔️ 10. 6. 1943. U blizini s. Buca (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda razbili delove četničke Rasinske brigade, zarobivši 1 četnika i zaplenivši brigadnu arhivu. 2 puške i 1 automat sa 400 metaka.

⚔️ 14. 6. 1943. Između Stalaća i Đunisa delovi Rasinskog NOP odreda miniranjem porušili prugu na tri mesta, usled čega je iskočio iz šina transportni voz sa nemačkim vojnicima. Vatrom iz automatskih oružja i oštećenjem vagona neprijatelju su naneti veliki gubici. Ranjena su i 3 bugarska vojnika koji su obezbeđivali prugu, Saobraćaj je prekinut 36 časova.

⚔️ 17. 6. 1943. Kod s. Ćelija (na putu Kruševac Brus) četa Rasinskog NOP odreda i četa 3. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda sačekale u zasedi 2 nemačka kamiona i ubile 13 a ranile 9 nemačkih vojnika, zapalile 1 kamion i zaplenile opremu i naoružanje. (Za odmazdu, nemački vojnici su 29. juna streljali oko 500-600 ljudi, žena i dece iz Kruševca i okoline, među kojima i ceo VIII razred kruševačke gimnazije.)

⚔️ 17. 6. 1943. Kod s. Bukovice i s. Sezemče (blizu Kruševca), u borbi protiv četnika i delova SDS, Rasinski NOP odred ubio 6 i ranio 3 neprijateljska ojnika, uz sopstvene gubitke od 1 poginulog, a zaplenio mitraljez, puškomitraljez i 3 puške.

⚔️ 27. 6. 1943. U s. G. Stepošu (kod Kruševca) 2. četa Rasinskog NOP odreda, preobučena u nemačke uniforme, upala u stanicu poljske straže, te pobila posadu i zapalila stanicu, zaplenivši mitraljez i 14 pušaka s municijom.

⚔️ 21. 7. 1943. U s. Slatini (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda napali i razbili delove SDS i SDK koji su iz Kruševca pošli u napad. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 6 ranjenih.

⚔️ 25. 7. 1943. U sastavu Rasinskog NOP odreda formirana dva bataljona od kojih je 1 bio udarni.

⚔️ 26. 7. 1943. Na prostoriji s. Retkocer - s. Tulare (kod Medvede) 1. južnomoravski NOP odred, sa dve čete Rasinskog NOP odreda, napao koncentraciju od oko 2000 četnika. U borbi vođenoj celog dana četnici su odbili napad i odbacili jedinice NOP odreda ka s. D. i G. Gajtanu. Neprijatelj je imao 20 poginulih, 10 ranjenih i 1 zarobljenog, a jedinice 1. južnomoravskog i Rasinskog NOP odreda 17 mrtvih, 6 ranjenih i 4 nestala.

⚔️ 14. 8. 1943. Na partijskoj konferenciji članova KPJ Rasinskog NOP odreda doneti su zaključci u vezi s jačanjem organizacija KPJ i SKOJ-a i s budućim dejstvima tog odreda i merama za njegovo narastanje.

⚔️ 28. 8. 1943. Kod s. Muzaća (blizu Blaca) udarni bataljon Rasinskog NOP odreda s jednim vodom 3. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda, napao i rasterao četnike i odbio napad Leteće brigade četničkog Rasinskog korpusa. Poginulo je 12 četnika, među kojima i komandant brigade, a zarobljeno 18 četnika. Zaplenjeno: 14 pušaka, 3 automata, 5 jahaćih konja, 8000 metaka i veća količina odeće i rublja.

⚔️ 3. 9. 1943. Kod s. Đunisa delovi Rasinskog NOP odreda napali bugarske vojnike koji su obezbeđivali prugu Stalać-Niš. Poginula su 2 i ranjena 4 vojnika.

⚔️ 7. 9. 1943. U s. Kupcima (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda napali posadu SDS i zapalili zgradu stanice, ali su se zbog intervencije četnika morali povući ka pl. Jastrepcu.

⚔️ 18. 9. 1943. Kod s. Petine (blizu Kruševca) Rasinski NOP odred, u susretnoj borbi, razbio četničku Moravsku brigadu. Poginulo je 8 i zarobljeno 14 četnika. Odred je imao 1 ranjenog. Zaplenjeni su 1 mitraljez, 16 pušaka i 3 tovarna konja.

⚔️ 26. 9. 1943. U s. V. Plani (kod Prokuplja) 3. (jastrebački) bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda i Udarni bataljon Rasinskog NOP odreda napali bugarske vojnike i vojnike SDS, ali su se zbog snažnog otpora neprijatelja morali povući.

⚔️ 12. 10. 1943. Između ž. stanica Koševi i Čitluk (na pruzi Kruševac-Kraljevo) delovi Rasinskog NOP odreda zaustavili mešoviti voz, pa lokomotivu pod punom parom pustili ka Kruševcu a ostali deo kompozicije zapalili.

⚔️ 20. 10. 1943. U s. Kobilju (kod Kruševca) delovi Rasinskog NOP odreda iz zasede uništili putnički automobil i ubili 4 nemačka vojnika.

⚔️ 22. 10. 1943. U Kruševac upao vod Rasinskog NOP odreda i zapalio tri odeljenja fabrike vagona. Time je fabrika bila onesposobljena za rad.

⚔️ 28. 10. 1943. U s. Zdravinju (kod Kruševca) delovi četničkog Rasinskog korpusa napali Rasinski NOP odred. Borba je vođena 32 časa, posle čega je Rasinski NOP odred bio prinuđen da se povuče za Toplicu.

⚔️ 0. 11. 1943. Na Crnoj čuki (na pl. Jastrepcu) poginuo komandir omladinske čete Rasinskog NOP odreda Branko Perišić Badža, narodni heroj.

⚔️ 3. 11. 1943. Kod s. Raševca (na pl. V. Jastrepcu) Rasinski NOP odred i delovi 3. bataljona 1 južnomoravskog NOP odreda odbili napad jedne bugarske čete iz s. V. Plane.

⚔️ 16. 11. 1943. U s. V. Šiljegovcu (kod Kruševca) 1. južnomoravska NO brigada, 3. bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda i Rasinski NOP odred napali i razbili oko 450 četnika Rasinskog korpusa. U neprekidnoj borbi do 18 časova idućeg dana poginulo je 70 i zarobljeno 150 četnika. Brigada i odred su imali: 2 mrtva i 6 ranjenih. Zaplenjeno je preko 200 pušaka i drugog materijala.

⚔️ 17. 11. 1943. Kod s. Stepoše (na putu Kruševac-Brus) delovi Rasinskog NOP odreda napali kamion s nemačkim vojnicima. Vojnici su uspeli da pobegnu, ali je kamion spaljen.

⚔️ 21. 11. 1943. U s. Bucima (kod Kruševca) formirana 2. južnomoravska NO brigada, u čiji su sastav ušli: Udarni bataljon Rasinskog NOP odreda, 2. (Jablanički) bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda i Omladinski bataljon 2. južnomoravskog NOP odreda.

⚔️ 13. 12. 1943. U s. Zdravinju (kod Kruševca) Jastrebački i Rasinski NOP odred napali delove četničkog Rasinskog korpusa i odbacili ih iz sela. Kada su četnicima pristigla pojačanja iz s. Lovca i s. M. Šiljegovca, odredi su se povukli ka pl. Jastrepcu.

⚔️ 14. 1. 1944. Kod s. V. Plane (blizu Prokuplja), po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, formirana 3. južnomoravska NO brigada, sastava tri bataljona, U sastav te brigade su ušli dva bataljona i jedna četa Jastrebačkog NOP odreda i dve čete Rasinskog NOP odreda. Istovremeno je reorganizovan i Jastrebački NOP odred.

⚔️ 7. 3. 1944. Kod s. Grevca (blizu Kruševca), u borbi 3. južnomoravske brigade i Rasinskog NOP odreda protiv četničke Resavske brigade, poginula 34 četnika. Gubici jedinica NOV: 1 mrtav i 1 ranjen borac.

⚔️ 8. 3. 1944. Kod s. Rlice (blizu Kruševca) 3. južnomoravska NO brigada i Rasinski NOP odred iznenada napali četničku Rasinsku brigadu i razbili je. Poginulo je 30 četnika.

⚔️ 13. 4. 1944. U s. Lomnici (kod Kruševca) 2. i 3. južnomoravska NO brigada i Rasinski NOP odred napali na oko 700 nemačkih vojnika. U oštroj borbi neprijatelj je potpuno razbijen. Poginulo je 150 nemačkih vojnika, 48 ih se udavilo u nabujaloj r. Rasini, a ostatak se spasao bekstvom ka Kruševcu. Oko 150 vojnika SDS i oko 1000 četnika trebalo je da sadejstvuju nemačkim vojnicima, ali viđevši njihovo stradanje nisu ni stupili u borbu. Zaplenjeno: 14 p. mitraljeza, 6 automata, 50 pušaka i dosta druge opreme. Gubici jedinica NOV i POJ: 6 mrtvih i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 13. 5. 1944. Između železničkih stanica Kruševac i Koševi borci Rasinskog NOP odreda srušili železnički most. Saobraćaj je bio obustavljen 7 dana.

⚔️ 22. 5. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju rasformiran Rasinski NOP odred a njegovi borci raspoređeni u jedinice 16. srpske NO brigade i Kruševačkog vojnog područja.

Dokumenti

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ Kruševac polovinom avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ Kruševac od avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partiske organizacije i akcijama Rasinskog NOP odreda

📜 Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 19 februara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Kruševac za jačanje partiske organizacije i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande žandarmerije od 21 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama partizana Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kruševac od 1 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o aktivnosti Rasinskog NOP odreda

📜 Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 31 maja 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Kruševac za rad Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 3 jula 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Požarevačkog, Prvog šumadiskog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 4 jula 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Zaječarsko-timočkog, Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj Dragoljuba Jovanovića, člana Okružnog komiteta KPJ za Kruševac, od 5. jula 1942. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o stanju Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 24 jula 1942 god. o akcijama partizana na terenu Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 12 avgusta 1942 god. o akcijama partizana Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 14 avgusta 1942 god. o napadu Prve čete Rasinskog NOP odreda na Veliki Šiljegovac

📜 Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 24 avgusta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Kruševac o pružanju pomoći Rasinskom NOP odredu od strane partiske arganizacije

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 14 septembra 1942 god. o akcijama partizana Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 20 septembra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Kruševac o pružanju pomoći partiskoj organizaciji Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 4 oktobra 1942 god. o akcijama partizana Jablaničkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 11 oktobra 1942 god. o akcijama Leskovačkog, Jablaničkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 29 oktobra 1942 god. o akcijama Prvog šumadiskog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 30 oktobra 1942 god. o akcijama partizana Ozrenskog, Jastrebačkog, Pasjačko-jablaničkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 16 novembra 1942 god. o akcijama partizana Kosmajskog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 12 decembra 1942 god. o akcijama Požarevačkog, Pasjačko-jablaničkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 15 decembra 1942 god. o akcijama Kosmajskog, Čačanskog, Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 28 decembra 1942 god. o akcijama Požarevačkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od januara 1943 god. Štabu Rasinskog NOP odreda o ubistvu Mirka Tomića

📜 Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 8 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji u Kruševačkom okrugu i borbama odreda u toku januara 1943 godine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 2 februara 1943 god. Štabu Rasinskog NOP odreda Mirko Tomić za izvođenje akcija

📜 Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 14. maja 1943. Glavnom štabu Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i dejstvima odreda od 10. marta do 10. maja

📜 Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 28 juna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o izvedenim akcijama odreda u maju i junu 1943 godine

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kruševac od 28. juna 1943. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partijske organizacije na terenu i u Rasinskom NOP odredu

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 29. juna 1943. Štabu Rasinskog NOP odreda za formiranje Udarnog bataljona

📜 Izveštaj Nedeljka Karaičića od 6 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Rasinskog NOP odreda

📜 Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 13. jula 1943. Glavnom štabu Srbije o dejstvima u junu i julu iste godine

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kruševac od 7 septembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o izvedenim akcijama Rasinskog NOP odreda

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Kruševac od 6 decembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o borbama Druge južnomoravske NO brigade i Rasinskog NOP odreda u Rasini i Župi

📜 Izveštaj štaba Rasinskog NOP odreda od 11 decembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i brojnom stanju kvislinških jedinica na teritoriji Kruševačkog okruga i izvedenim akcijama odreda

📜 Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 14. januara 1944. godine

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 23 septembra 1944 god. štabovima Vranjskog, Leskovačkog, Gornjojablaničkog, Pustorečkog, Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda da dejstvuju protiv neprijatelja na svojim sektorima

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Žene u ratu Kosta Pećanac Požarevac Kruševac Zasede u oslobodilačkom ratu 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Afrički front Kopaonički partizanski odred Pusta Reka Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" 4. srpska brigada (2. južnomoravska) 1. južnomoravska brigada Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Toplica u oslobodilačkom ratu Jastrebački partizanski odred Beograd Zlatar Vranjski partizanski odred Borbe u Srbiji 1944. Streljanje u Kruševcu 1941. Rudolf Perhinek Narodni heroji Jugoslavije Jablanički partizanski odred Kraljevo Trstenik Rasinski korpus JVuO 717. pešadijska divizija Toplički partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom Bugarska u drugom svetskom ratu Vranje Srpska državna straža (nedićevci) 24. srpska divizija NOVJ Zaječar Milan Aćimović Borbe u Srbiji 1942. Radoslav Đurić Ustanak u Srbiji 1941. Blace Bugarski zločini u Jugoslaviji Bitka za Srbiju Kosmajski partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu Deca u ratu Bilećka četnička brigada Brus Glavni štab Srbije Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 2. južnomoravski partizanski odred Prokuplje Ni zrno žita okupatoru! Nemački zločini u Jugoslaviji Četnici u ustanku SKOJ Ranjenici u ratu 1. bugarski okupacioni korpus 1. južnomoravski partizanski odred Južnomoravski korpus JVuO Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Resavska četnička brigada Aleksandrovac Dragoljub Draža Mihailović Niš Borbe u Crnoj Gori 1944. 16. srpska brigada Kuršumlija Borbe u Srbiji 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Rekvizicija u ratu Velika Plana Kurirska služba u ratu