Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Brus u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 10. 1942. U s. Krivoj Reci (kod Brusa) nemački i bugarski vojnici pohvatali sve stanovništvo i zatvorili ga u crkvu, a onda ovu minirali. Poginulo je 320 lica, većinom žena i dece. Bugarski fašisti su bacali u vatru živu malu decu.

⚔️ 20. 11. 1942. Kod s. Razbojne i s. Lepenea (na putu Kruševac-Brus) delovi Rasinskog NOP odreda porušili dva mosta.

⚔️ 17. 6. 1943. Kod s. Ćelija (na putu Kruševac Brus) četa Rasinskog NOP odreda i četa 3. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda sačekale u zasedi 2 nemačka kamiona i ubile 13 a ranile 9 nemačkih vojnika, zapalile 1 kamion i zaplenile opremu i naoružanje. (Za odmazdu, nemački vojnici su 29. juna streljali oko 500-600 ljudi, žena i dece iz Kruševca i okoline, među kojima i ceo VIII razred kruševačke gimnazije.)

⚔️ 12. 10. 1943. U okolini Brusa bugarski vojnici, u petodnevnom krstarenju po selima, spalili veći broj kuća, pljačkali i silovali. Naročito su stradala sela: Šošići, Žarevo i Levići.

⚔️ 17. 11. 1943. Kod s. Stepoše (na putu Kruševac-Brus) delovi Rasinskog NOP odreda napali kamion s nemačkim vojnicima. Vojnici su uspeli da pobegnu, ali je kamion spaljen.

⚔️ 18. 6. 1944. U Brus upala 4. srpska brigada 21. udarne divizije NOVJ i zaplenila 4.000 kg brašna.

⚔️ 20. 6. 1944. Na položajima Javorac - Lepenac - Požar - Crna čuka (na pl. Kopaoniku) 21. udarna divizija NOVJ napala na oko pet brigada četničke Rasinsko-topličke grupe korpusa i u borbama vođenim ceo dan odbacila četnike ka Brusu i nanela im osetne gubitke, dok je divizija imala 16 mrtvih i 26 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 6. 1944. Jedinice 21. udarne divizije NOVJ odbacile delove četničke Rasinsko-topličke grupe korpusa i zauzele Aleksandrovac i Brus.

⚔️ 13. 7. 1944. Glavni štab NOV i PO za Srbiju naredio 21. udarnoj diviziji NOV da se sa prostorije s. Grabovac - Trnov Laz - Grabovnica - Kosmača ponovo prebaci preko Kuršumlijske Banje u rejon Brusa i planine Lepenca radi dejstva u bok i pozadinu četničkih snaga.

⚔️ 16. 7. 1944. Kod s. Sagonjeva, u nastupanju ka Brusu, jedinice 21. udarne divizije NOVJ sukobile se sa oko 2000 četnika i posle desetočasovne borbe proterale ih ka s. Barbatovcu i Blacu, Poginula su 32 a ranjeno je oko 60 četnika.

⚔️ 18. 7. 1944. U Brus ušla 4. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ. Tu je zaplenila 4000 kg brašna koje je pripadalo četnicima.

⚔️ 6. 8. 1944. Na pl. Kopaoniku (između Suvog Rudišta, Bukove glave, Brusa i Aleksandrovca) otpočele četvorodnevne borbe Operativne grupe divizija NOVJ (2. proleterska, 5. i 17. udarna divizija NOVJ) protiv 4. grupe četničkih jurišnih korpusa (1, 2, 3. i 5. četnički jurišni korpus - ukipne jačine oko 10.000 četnika). U oštrim borbama jedinice NOVJ su razbile četnike (7. avgusta zauzele Brus a 9/10. avgusta Aleksandrovac) i odbacile ih ka dolini r. Z. Morave, nanevši im gubitke od 522 poginula, 637 zarobljenih i većeg broja ranjenih (deo četnika je dezertirao) i zaplenivši 2 topa, 35 automatskih oruđa, preko 800 pušaka, 80.000 metaka i veću količinu druge ratne opreme.

⚔️ 6. 8. 1944. Između s. Đerekara i s. Brzeća (kod Brusa) 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije i delovi 17. udarne divizije NOVJ odbili napad četničkog Pocerskog korpusa i zauzeli s. Gradac. Četnici su imali 30 mrtvih i 2 zarobljena, a jedinice NOVJ - 5 ranjenih.

⚔️ 6. 8. 1944. Kod Mramora 17. udarna divizija NOVJ odbila napad četničkog Cerskog i Valjevskog korpusa (oko 3000 četnika) koji su od Brusa pokušali da ovladaju dominantnim položajima na pl. Kopaoniku. Neprijatelj je imao 16 mrtvih, 45 ranjenih i 7 zarobljenih, a 17. divizija - 4 mrtva i 8 ranjenih.

⚔️ 7. 8. 1944. Na prostoriji Bećirovac - Ledenica - s. D. i G. Leviči - s. Vlajkovci (na pl. Kopaoniku) jedinice Operativne grupe divizija NOVJ (2. proleterska, 5. i 17. udarna divizija) napale četnički 1. ravnogorski i Valjevski korpus. U oštrim borbama neprijatelj je pretrpeo gubitke od 404 mrtva, više ranjenih i 347 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 20 mrtvih i 45 ranjenih. Zaplenjeno je 2 topa, 185 pušaka, 8 kola artiljerijske i minobacačke municije, 10.000 puščanih metaka i veća količina drugog materijala i opreme. Goneći četnike, 2 proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe, zauzela je varošicu Brus.

⚔️ 12. 8. 1944. Na komunikacijama Brus - s. Milentija i Aleksandrovac - s. Novaci jedinice 17. udarne divizije NOVJ porušile 11 mostova i na više mesta prekopale puteve.

⚔️ 6. 9. 1944. U rejonu Brusa i Aleksandrovca počeo prodor operativne grupe divizija NOVJ (5, 17. i 21. udarne divizije) iz južne Srbije preko r. Ibra i jugozapadne Srbije prema pl. Rudniku i Šumadiji.

Dokumenti

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 14 jula 1944 god. štabovima Dvadeset prve i Dvadeset pete NO divizije za napad na četničke snage na sektoru Javorac - Brus i Kuršumlija - Beloljin

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za nastupanje preko Kopaonika u pravcu Toplice i Brusa

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 5 avgusta 1944 god. Štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za pokret preko Kopaonika u pravcu Brusa, Toplice i Jablanice

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za pokret u pravcu Toplice i Brusa

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 6 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za razbijanje četničkih snaga na prostoriji Gradac - Brzeće - Livađe u cilju zauzimanja Brusa

📜 Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 6. avgusta 1944. potčinjenim korpusima za sprečavanje prodora Operativne grupe divizija NOVJ preko Kopaonika ka Brusu

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 8 avgusta 1944 god. štabovima Drute i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za odbranu Brusa i sadejstvo jedinicama Pete i Sedamnaeste NOU divizije

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 8 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za razmeštaj na prostoriji s. Milentija - Brus - s. Razbojna - s. Radunje - s. Brzeće i zatvaranje pravaca Raška - Jošanička Banja i Aleksandrovac - Blace - Kuršumlija

📜 Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 13 avgusta 1944 god. štabovima Druge krajiške, Šeste istočnobosanske i Petnaeste majevičke NOU brigade za odbijanje neprijateljskih napada sa pravca Kruševac - Blace prema Aleksandrovcu i Brusu

📜 Naređenje Štaba Druge proletereke divizije od 15 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za pokret u pravcu Brusa i Razbojne u cilju sadejstva jedinica Sedamnaeste NOU divizije

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 26 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za koncentraciju duž komunikacije Brus - Lepenac

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 27 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte, Pete i Šeste srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Brus - Tršanovci - Lepenac - Brđani

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 28 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za sadejstvo jedinicama Pete i Sedamnaeste NOU divizije u borbi protiv četnika na sektoru Milentija - Brus - Razbojna

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 28 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Razbojna - Sagonjevo u cilju opkoljavanja i razbijanja četničkih snaga na sektoru Brus - Aleksandrovac - Razbojna

📜 Izveštaj Štaba Topličkog korpusa od 28. avgusta 1944. komandantu Rasinsko-topličke grupe korpusa o borbama protiv jedinica Operativne grupe divizija NOVJ u rejonu Brusa

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 29 avgusta 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za napad na četničke snage na sektoru Milentija - Brus - Razbojna

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o prebacivanju Divizije na sektor Brus - Razbojna

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 3 septembra. 1944 god. štabovima Druge proleterske, Četvrte i Pete srpske NOU brigade za razmeštaj duž komunikacije Brus - Milentija i mobilizaciju ljudstva radi popune jedinica Divizije

📜 Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 8 septembra 1944 god. Štabu Divizije o kontrolisanju pravaca prema Kruševcu, Aleksandrovcu, Brusu i Blacu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 27 septembra 1944 god. štabovima brigada za prebacivanje na sektor Razbojna - Brus u cilju sadejstva jedinicama Druge proleterske divizije

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 28 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o prebacivanju na prostoriju Brus - Razbojna u cilju sadejstva jedinicama Druge proleterske divizije

Fotografije

Povezane odrednice

Aleksandrovac Borbe u Srbiji 1942. Čačak Rasinski korpus JVuO Četnici u drugom svetskom ratu Kruševac Borbe za Kruševac 1944. 2. krajiška udarna brigada Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Blažo Janković 2. proleterska divizija NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ Topličko-jablanička operacija Žene u ratu 4. grupa jurišnih korpusa JVuO 4. srpska brigada (2. južnomoravska) 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 3. srpska udarna brigada Glavni štab Srbije Valjevo 21. srpska divizija NOVJ Toplica u oslobodilačkom ratu 6. srpska brigada (4. južnomoravska) 17. istočnobosanska divizija NOVJ Valjevski korpus JVuO 25. srpska divizija NOVJ Cerski korpus JVuO 24. srpska divizija NOVJ 15. majevička udarna brigada Borbe u Srbiji 1943. Bitka za Srbiju Bugarski zločini u Jugoslaviji 10. krajiška udarna brigada 1. ravnogorski korpus Bugarska u drugom svetskom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Rasinski partizanski odred Blace Zasede u oslobodilačkom ratu Kuršumlija 1. južnomoravski partizanski odred Toplički korpus JVuO Deca u ratu Nemački zločini u Jugoslaviji 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Operativna grupa divizija 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Borbe u Srbiji 1944. Pljačka u ratu