Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Brus u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 10. 1942. U s. Krivoj Reci (kod Brusa) nemački i bugarski vojnici pohvatali sve stanovništvo i zatvorili ga u crkvu, a onda ovu minirali. Poginulo je 320 lica, većinom žena i dece. Bugarski fašisti su bacali u vatru živu malu decu.

⚔️ 20. 11. 1942. Kod s. Razbojne i s. Lepenea (na putu Kruševac-Brus) delovi Rasinskog NOP odreda porušili dva mosta.

⚔️ 17. 6. 1943. Kod s. Ćelija (na putu Kruševac Brus) četa Rasinskog NOP odreda i četa 3. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda sačekale u zasedi 2 nemačka kamiona i ubile 13 a ranile 9 nemačkih vojnika, zapalile 1 kamion i zaplenile opremu i naoružanje. (Za odmazdu, nemački vojnici su 29. juna streljali oko 500-600 ljudi, žena i dece iz Kruševca i okoline, među kojima i ceo VIII razred kruševačke gimnazije.)

⚔️ 12. 10. 1943. U okolini Brusa bugarski vojnici, u petodnevnom krstarenju po selima, spalili veći broj kuća, pljačkali i silovali. Naročito su stradala sela: Šošići, Žarevo i Levići.

⚔️ 17. 11. 1943. Kod s. Stepoše (na putu Kruševac-Brus) delovi Rasinskog NOP odreda napali kamion s nemačkim vojnicima. Vojnici su uspeli da pobegnu, ali je kamion spaljen.

⚔️ 18. 6. 1944. U Brus upala 4. srpska brigada 21. udarne divizije NOVJ i zaplenila 4.000 kg brašna.

⚔️ 20. 6. 1944. Na položajima Javorac - Lepenac - Požar - Crna čuka (na pl. Kopaoniku) 21. udarna divizija NOVJ napala na oko pet brigada četničke Rasinsko-topličke grupe korpusa i u borbama vođenim ceo dan odbacila četnike ka Brusu i nanela im osetne gubitke, dok je divizija imala 16 mrtvih i 26 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 6. 1944. Jedinice 21. udarne divizije NOVJ odbacile delove četničke Rasinsko-topličke grupe korpusa i zauzele Aleksandrovac i Brus.

⚔️ 13. 7. 1944. Glavni štab NOV i PO za Srbiju naredio 21. udarnoj diviziji NOV da se sa prostorije s. Grabovac - Trnov Laz - Grabovnica - Kosmača ponovo prebaci preko Kuršumlijske Banje u rejon Brusa i planine Lepenca radi dejstva u bok i pozadinu četničkih snaga.

⚔️ 16. 7. 1944. Kod s. Sagonjeva, u nastupanju ka Brusu, jedinice 21. udarne divizije NOVJ sukobile se sa oko 2000 četnika i posle desetočasovne borbe proterale ih ka s. Barbatovcu i Blacu, Poginula su 32 a ranjeno je oko 60 četnika.

⚔️ 18. 7. 1944. U Brus ušla 4. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ. Tu je zaplenila 4000 kg brašna koje je pripadalo četnicima.

⚔️ 6. 8. 1944. Na pl. Kopaoniku (između Suvog Rudišta, Bukove glave, Brusa i Aleksandrovca) otpočele četvorodnevne borbe Operativne grupe divizija NOVJ (2. proleterska, 5. i 17. udarna divizija NOVJ) protiv 4. grupe četničkih jurišnih korpusa (1, 2, 3. i 5. četnički jurišni korpus - ukipne jačine oko 10.000 četnika). U oštrim borbama jedinice NOVJ su razbile četnike (7. avgusta zauzele Brus a 9/10. avgusta Aleksandrovac) i odbacile ih ka dolini r. Z. Morave, nanevši im gubitke od 522 poginula, 637 zarobljenih i većeg broja ranjenih (deo četnika je dezertirao) i zaplenivši 2 topa, 35 automatskih oruđa, preko 800 pušaka, 80.000 metaka i veću količinu druge ratne opreme.

⚔️ 6. 8. 1944. Između s. Đerekara i s. Brzeća (kod Brusa) 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije i delovi 17. udarne divizije NOVJ odbili napad četničkog Pocerskog korpusa i zauzeli s. Gradac. Četnici su imali 30 mrtvih i 2 zarobljena, a jedinice NOVJ - 5 ranjenih.

⚔️ 6. 8. 1944. Kod Mramora 17. udarna divizija NOVJ odbila napad četničkog Cerskog i Valjevskog korpusa (oko 3000 četnika) koji su od Brusa pokušali da ovladaju dominantnim položajima na pl. Kopaoniku. Neprijatelj je imao 16 mrtvih, 45 ranjenih i 7 zarobljenih, a 17. divizija - 4 mrtva i 8 ranjenih.

⚔️ 7. 8. 1944. Na prostoriji Bećirovac - Ledenica - s. D. i G. Leviči - s. Vlajkovci (na pl. Kopaoniku) jedinice Operativne grupe divizija NOVJ (2. proleterska, 5. i 17. udarna divizija) napale četnički 1. ravnogorski i Valjevski korpus. U oštrim borbama neprijatelj je pretrpeo gubitke od 404 mrtva, više ranjenih i 347 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 20 mrtvih i 45 ranjenih. Zaplenjeno je 2 topa, 185 pušaka, 8 kola artiljerijske i minobacačke municije, 10.000 puščanih metaka i veća količina drugog materijala i opreme. Goneći četnike, 2 proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe, zauzela je varošicu Brus.

⚔️ 12. 8. 1944. Na komunikacijama Brus - s. Milentija i Aleksandrovac - s. Novaci jedinice 17. udarne divizije NOVJ porušile 11 mostova i na više mesta prekopale puteve.

⚔️ 6. 9. 1944. U rejonu Brusa i Aleksandrovca počeo prodor operativne grupe divizija NOVJ (5, 17. i 21. udarne divizije) iz južne Srbije preko r. Ibra i jugozapadne Srbije prema pl. Rudniku i Šumadiji.

Dokumenti

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 14 jula 1944 god. štabovima Dvadeset prve i Dvadeset pete NO divizije za napad na četničke snage na sektoru Javorac - Brus i Kuršumlija - Beloljin

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za nastupanje preko Kopaonika u pravcu Toplice i Brusa

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 5 avgusta 1944 god. Štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za pokret preko Kopaonika u pravcu Brusa, Toplice i Jablanice

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za pokret u pravcu Toplice i Brusa

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 6 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za razbijanje četničkih snaga na prostoriji Gradac - Brzeće - Livađe u cilju zauzimanja Brusa

📜 Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 6. avgusta 1944. potčinjenim korpusima za sprečavanje prodora Operativne grupe divizija NOVJ preko Kopaonika ka Brusu

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 8 avgusta 1944 god. štabovima Drute i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za odbranu Brusa i sadejstvo jedinicama Pete i Sedamnaeste NOU divizije

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 8 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za razmeštaj na prostoriji s. Milentija - Brus - s. Razbojna - s. Radunje - s. Brzeće i zatvaranje pravaca Raška - Jošanička Banja i Aleksandrovac - Blace - Kuršumlija

📜 Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 13 avgusta 1944 god. štabovima Druge krajiške, Šeste istočnobosanske i Petnaeste majevičke NOU brigade za odbijanje neprijateljskih napada sa pravca Kruševac - Blace prema Aleksandrovcu i Brusu

📜 Naređenje Štaba Druge proletereke divizije od 15 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za pokret u pravcu Brusa i Razbojne u cilju sadejstva jedinica Sedamnaeste NOU divizije

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 26 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za koncentraciju duž komunikacije Brus - Lepenac

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 27 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte, Pete i Šeste srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Brus - Tršanovci - Lepenac - Brđani

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 28 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za sadejstvo jedinicama Pete i Sedamnaeste NOU divizije u borbi protiv četnika na sektoru Milentija - Brus - Razbojna

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 28 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Razbojna - Sagonjevo u cilju opkoljavanja i razbijanja četničkih snaga na sektoru Brus - Aleksandrovac - Razbojna

📜 Izveštaj Štaba Topličkog korpusa od 28. avgusta 1944. komandantu Rasinsko-topličke grupe korpusa o borbama protiv jedinica Operativne grupe divizija NOVJ u rejonu Brusa

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 29 avgusta 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za napad na četničke snage na sektoru Milentija - Brus - Razbojna

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o prebacivanju Divizije na sektor Brus - Razbojna

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 3 septembra. 1944 god. štabovima Druge proleterske, Četvrte i Pete srpske NOU brigade za razmeštaj duž komunikacije Brus - Milentija i mobilizaciju ljudstva radi popune jedinica Divizije

📜 Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 8 septembra 1944 god. Štabu Divizije o kontrolisanju pravaca prema Kruševcu, Aleksandrovcu, Brusu i Blacu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 27 septembra 1944 god. štabovima brigada za prebacivanje na sektor Razbojna - Brus u cilju sadejstva jedinicama Druge proleterske divizije

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 28 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o prebacivanju na prostoriju Brus - Razbojna u cilju sadejstva jedinicama Druge proleterske divizije

Fotografije

Povezane odrednice

Topličko-jablanička operacija Cerski korpus JVuO Nemački zločini u Jugoslaviji Bugarski zločini u Jugoslaviji 2. proleterska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1943. 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Valjevo Operativna grupa divizija Bitka za Srbiju Rasinski korpus JVuO Toplica u oslobodilačkom ratu Kuršumlija 5. krajiška udarna divizija NOVJ Toplički korpus JVuO Žene u ratu Deca u ratu 2. krajiška udarna brigada Čačak 24. srpska divizija NOVJ 25. srpska divizija NOVJ 10. krajiška udarna brigada Glavni štab Srbije 4. grupa jurišnih korpusa JVuO 1. južnomoravski partizanski odred Kruševac Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Pljačka u ratu Valjevski korpus JVuO 21. srpska divizija NOVJ Aleksandrovac Rasinski partizanski odred 17. istočnobosanska divizija NOVJ Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Borbe za Kruševac 1944. 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Blace Blažo Janković Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1942. 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Bugarska u drugom svetskom ratu 1. ravnogorski korpus 3. srpska udarna brigada 6. srpska brigada (4. južnomoravska) 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu 15. majevička udarna brigada Borbe u Srbiji 1944.