Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Proboj NOVJ u Srbiju 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 46 hronoloških zapisa, 151 dokumenata i 33 fotografija.

Događaji

⚔️ 19. 2. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ krenuće predviđenim pravcem (za prodor u Srbiju) pod komandom Štaba 5. udarne divizije NOVJ; naređeno je Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da jednu svoju diviziju uputi na prostoriju Kalinovik-Foča-Goražde, pošto je ta prostorija važna u slučaju savezničkog iskrcavanja na Jadranu; potrebno je da sandžačke jedinice drže rejon Čajniča i povezu se s kosovskim jedinicama. 

⚔️ 11. 3. 1944. U rejonu Kalinovik-Foča-Goražde, po naređenju VŠ NOV i POJ, 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ smenila 5. udarnu diviziju NOVJ upućenu u Sandžak radi priprema za prodor u Srbiju.

⚔️ 16. 3. 1944. Posle dvodnevnih borbi u rejonu s. Setihovo - Rudo - s. Bijelo Brdo protiv četničkog Drinskog korpusa, 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ završile forsiranje r. Lima i prodrle u Srbiju. U tim borbama neprijatelj je imao 7 mrtvih, 6 ranjenih i 6 zarobljenih, a jedinice NOVJ - 3 ranjena borca.

⚔️ 28. 3. 1944. Posle osmodnevnih marševa i borbi 2. proleterska udarna i 5 udarna divizija NOVJ prešle oko 150 km preko planina Zlatibora, Mučnja, Ravne gore, Vrletnice i, delom, Javora i stigle u blizinu r. Ibra. Za vreme marša one su vodile borbu s četničkim Javorškim, 2. ravnogorskim, Požeškim, Zlatiborskim i 2. mileševskim korpusom, četnicima Pavla Đurišića, bugarskom 24. pešadijskom divizijom, nemačkim 3. i 4. pukom -Brandenburg-, 2. i 5. pukom SDK, delovima SDS i SGS i legijom -Krempler-. U tim borbama neprijatelj je imao preko 135 poginulih i više od 100 ranjenih; zarobljeno je 47 četnika. Zaplenjeno: 1 protivtenkovski top, 2 mitraljeza, 4 minobacača, 13 puškomitraljeza, oko 45 pušaka i dosta druge vojničke opreme. Jedinice 2. i 5. divizije su imale 15 mrtvih i 34 ranjena.

⚔️ 11. 4. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da ispita mogućnost iznenadnog prodora dve divizije iz istočne Bosne u Srbiju, negde na odseku Bijeljina-Zvornik i Ljubovija-Višegrad.

⚔️ 14. 4. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: dostaviti podatke o neprijateljskim snagama na području tog korpusa; odgovoriti da li su divizije određene za prodor u Srbiju sposobne za pokret bez prethodnog snabđevanja materijalom i da li se r. Drina može forsirati bez čamaca; narediti komandantu 16. udarne divizije da se direktno uključi u radio-vezu sa VŠ.

⚔️ 17. 4. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ da nemačke snage vrše ofanzivu protiv jedinica NOV i POJ u Sandžaku i Crnoj Gori; da se jedinice 2. udarnog korpusa povlače iz Limske doline, a operativna grupa divizija (2. proleterska udarna i 5. udarna divizija) nalazi zapadno od r. Ibra. Ujedno mu je naredio da se 16. udarna i 17. udarna divizija NOVJ spreme za pokrete i obavestio ga da postoje izgledi da dobije pomoć u materijalu.

⚔️ 21. 4. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ imaju zadatak da prodiru u Srbiju; 2. udarni korpus mora ostati na svom odseku, prilagođavajući način ratovanja stvarnoj situaciji, a preduzete su mere da mu se dostavi hrana i materijal; redovno dostavljati izveštaj o mestima za spuštanje materijala iz aviona.

⚔️ 24. 4. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: odobrava da komandant 16. udarne divizije Danilo Lekić komanduje dvema divizijama predviđenim za prodor iz istočne Bosne u Srbiju; obaveštava da 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija prelaze na severnu stranu od komunikacije Užice (sada: Titovo Užice) - Požega i da kreću prema Medvedniku i Ravnoj gori.

⚔️ 25. 4. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu Operativne grupe divizija (16. i 17. udarne): potrebno je iz rejona Srebrenice brzo upasti u Srbiju pravcem Ljubovija - Pecka i Ljubovija - Bajina Bašta i ugroziti neprijateljske snage, kako bi se 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija uspešno prebacile na pl. Maljen i pl. Suvobor; za prvo vreme dve operativne grupe divizija moraju biti bliže jedna drugoj, kako bi predstavljale jaču udarnu snagu, a docnije će VŠ upravljati njima prema prilikama; još pre prelaska Drine treba uspostaviti radio-vezu sa VŠ.

⚔️ 3. 5. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da preduzme sve mere radi prebacivanja jedinica preko r. Drine u Srbiju, jer se oklevanjem Štaba korpusa može dovesti u pitanje čitav plan VŠ NOV i POJ za prodor u Srbiju i ugroziti opstanak udarne grupe divizija NOVJ koje su već bile u Srbiji.

⚔️ 13. 5. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: obaveštava da su se 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ morale povlačiti ka pl. Zlatiboru zbog velike iscrpljenosti; daje direktivu da Štab korpusa omogući tim divizijama odmor, a da će VŠ NOV i POJ nastojati da one dobiju obuću i drugo; obaveštava da će na to područje stići 16. i 17. udarna divizija NOVJ, kako bi se obrazovala jača grupa za prodor u unutrašnjost Srbije.

⚔️ 17. 5. 1944. VŠ NOV i POJ uputio naređenje Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: 2. proletersku udarnu, 5. udarnu i 17. udarnu diviziju NOVJ momentalno ne upućivati u Srbiju, već ih najpre treba odmoriti i snabdeti.

⚔️ 0. 6. 1944. U Banjičkom logoru u Beogradu okupatorske vlasti otpočele svakodnavao sistematsko streljanje zatvorenih rodoljuba.

⚔️ 14. 6. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da osigura aerodrom u s. Negobuđu (kod Žabljaka) i da jedinice određene za prodor u Srbiju snabde dovoljnom količinom materijala. Ujedno ga obaveštava da će na odsek njegovog korpusa doći i 1. proleterski udarni korpus NOVJ.

⚔️ 9. 7. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ direktivu u vezis prodorom u Srbiju: da se jedinice određene za prodor u Srbiju primaknu bliže, dbezbčde uporišta i upad izvrše s više strana; da se 2. proleterska udarna i 5, udarna divizija NOVJ prebace na odsek s. Studenica, pl. Golija, pl. Javor i tu stvore uporišta za brz upad u središte Srbije; da 2. proleterska udarna divizija NOVJ krene iz Ibarske klisure, preko pl. Kopaonika, ka Toplici, gde će s tamošnjih pet divizija NOVJ činiti jednu operativnu grupu; da ova operativna grupa izbaci iz prometa ibarsku prugu; da 3. udarna divizija ostane u strategijskoj rezervi u zapadnom Sandžaku, gde će se popuniti i pod svoju komandu dobiti jednu sandžačku jedinicu; da 37. udarna divizija NOVJ obezbeđuje bok 2. proleterske i 5. udarne divizije NOVJ; da se upad u središte Srbije vrši iz istočne Bosne i Toplice; da se uspostavi radio-veza sa svim divizijama; da se pokretne divizije ne uvlače u teške borbe. Za ostvarenje ove direktive daje se sloboda rada i samostalnost u akcijama. Štab korpusa će sam odrediti vreme početka akcije, pošto se jedinice prethodno snabdeju opremom. Naređuje da se sa ovom direktivom upozna GŠ NOV i PO za Srbiju i GŠ NOV i PO za Vojvodinu i da Štab korpusa redovno izveštava o dejstvima, kako bi VŠ mogao uskladiti rad i ostalih jedinica.

⚔️ 11. 7. 1944. VŠ NOV i POJ uputio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ naredbu u vezi sa predstojećim operacijama za prodor u Srbiju: pod komandu Štaba 3. udarnog korpusa stavlja se 12. udarni korpus NOVJ, a verovatno će se pridati i 11, udarna divizija NOVJ; radi tajnosti, jedinice ne koncentrisati, već postaviti na takve operativne odseke s kojih će moći brzo krenuti na prodor u Srbiju; obaveštava da će jedinice 2 udarnog korpusa NOVJ iz Sandžaka izvršiti pokret na polaznu osnovicu, gde je situacija zrela a narod u masama stupa u NOVJ; ističe važnost predstojećeg zadatka i traži potpunu spremnost da se na dati znak izvrši pokret, makar na dotadašnjem odseku ostali samo NOP odredi; obaveštava da je preduzeto sve da se doturi materijal, koji treba brzo i pravilno rasporediti; uspostaviti radio-vezu sa svim potčinjenim divizijama i razvijati široku obaveštajnu službu.

⚔️ 16. 7. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da 5. i 17. udarna divizija odmah krenu ka pl. Goliji i pl. Javoru, kako bi se rasteretio pritisak neprijateljskih snaga koje vrše ofanzivu na divizije NOVJ u Toplici. Istovremeno ga obaveštava da će Štab 3. udarnog korpusa NOVJ kroz 10 do 14 dana prebaciti iz istočne Bosne u Srbiju tri divizije; da će se 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- vratiti u sastav 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ i da će taj korpus, u južnom Sandžaku, biti oslonac jedinicama koje će prodirati u Srbiju.

⚔️ 17. 7. 1944. Iz Tuzle, Zvornika i Kladnja otpočeo koncentričan napad nemačke 7. SS -Princ Eugen- i 13 SS divizije -Handžar-, 12. ustaške brigade, domobranske 8. brigade i četničkog Majevičkog i Ozrenskog korpusa ka Sekovićima u cilju razbijanja 3. i 12. udarnog korpusa NOVJ, zauzimanja slobodne teritorije u istočnoj Bosni i sprečavanja prodora glavnih snaga NOVJ u Srbiju. Posle desetodnevnih borbi neprijatelj je imao oko 1170 izbačenih iz stroja. Gubici delova 3. udarnog korpusa: 51 mrtav i 101 ranjen borac, a 12. udarni korpus je imao osetne gubitke. Zaplenjeno: 3 topa, 7 p. mitraljeza, 50 pušaka, 3 radio-stanice i 35 konja s komorom.

⚔️ 18. 7. 1944. Da bi sprečile prodor divizija NOVJ u Srbiju, nemačke jedinice (21. SS legionarska divizija -Skenderbeg-, jedan puk 7. SS divizije -Princ Eugen-, borbene grupe -Štripel- i -Bendl-, legija -Krempler-, dva bataljona puka -Brandenburg-, delovi 5. motorizovanog policijskog puka) preduzele operaciju protiv jedinica 2. udarnog korpusa NOVJ na teritoriji Andrijevice i Berana (sada: Ivangrad) tzv. andrijevičku operaciju. U borbama, koje su trajale do 26. jula, razbijena je 21. SS divizija -Skenderbeg-, kojoj su naneti gubici od oko 900 mrtvih, više ranjenih i preko 200 zarobljenih. Plen: 2 topa, 14 minobacača, 38 mitraljeza i p. mitraljeza, 350 pušaka, vagon municije, jedna pukovska zastava i mnogo druge opreme. Oborena su 2 neprijateljska aviona, a uništeno je 14 vozila i nekoliko radionica. Tom prilikom oslobođeno je 60 na smrt osuđenih simpatizera NOP-a. Gubici jedinica NOVJ bili su srazmerno mali.

⚔️ 20. 7. 1944. VŠ NOV i POJ upozorio Štab 2. udarnog korpusa NOVJ da ne angažuje 2. proletersku udarnu, 5. udarnu i 17. udarnu diviziju NOVJ u borbi u rejonu Andrijevice i naredio mu da se odmah izvrši planirani pokret u Srbiju (na pl. Kopaonik), s tim da 2. proleterska udarna divizija NOVJ produži u Toplicu.

⚔️ 26. 7. 1944. Štab 2. udarnog korpusa NOVJ, u duhu naređenja VŠ NOV i POJ, otpočeo grupisanje 2. proleterske udarne, 5. udarne i 17. udarne divizije NOVJ istočno od Berana (sada: Ivangrad) radi prodora u Srbiju.

⚔️ 28. 7. 1944. Iz šireg rejona Berana (sada: Ivangrad), posle prikupljanja i svestranih priprema, počeo prodor Operativne grupe divizija NOVJ (2. proleterske, 5. i 17, udarne divizije) u Srbiju.

⚔️ 29. 7. 1944. U dolini r. Lešnice (na Pešteru) Operativna grupa divizija NOVJ (2. proleterska udarna, 5. i 17. udarna divizija), prodirući iz rejona Berana (sada: Ivangrad) u Srbiju, slomila otpor jedinica nemačke legije -Krempler- i borbene grupe -Bendl- i izbila u istočni deo Sandžaka. U tim borbama neprijatelj je imao 12 mrtvih, 24 ranjena i 123 nestala vojnika.

⚔️ 3. 8. 1944. Nemački 5. brdski SS armijski korpus (pet nemačkih divizija), ustaško-domobranske, bugarske i četničke snage otpočele durmitorsku operaciju protiv jedinica 2, 3. i 12. udarnog korpusa NOVJ. Cilj im je bio da uništi ove jedinice i spreči prodor snaga NOVJ u Srbiju. Pošto u borbama do kraja. avgusta nije uspeo da ostvari planirani cilj, neprijatelj se povukao u Srbiju.

⚔️ 4. 8. 1944. Između Raške i Kos. Mitrovice Operativna grupa divizija NOVJ (2. proleterska, 5. i 17. udarna divizija), u borbi protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 1. brdske divizije i posada RZK na železničkim stanicama, mostovima i tunelima, forsirala r. Ibar i izbila na zapadne padine pl. Kopaonika. U borbi je ubila 282, ranila preko 520 i zarobila 37 neprijateljskih vojnika, a iz nemačkog zarobljeništva oslobodila 12 Rusa i 80 Italijana; zaplenila 21 automatsko oruđe, 1 minobacač, 6 pištolja, 110.000 metaka, 2 radio-stanice i dosta drugog materijala; spalila 2 železničke stanice; uništila 1 lokomotivu, 103 vagona, 6 kamiona, 1 radio-stanicu, 10 automatskih oruđa i 150.000 metaka; srušila 4 mosta i porušila nekoliko kilometara železničke pruge. Jedinice NOVJ su imale 52 poginula i 136 ranjenih boraca.

⚔️ 6. 8. 1944. Goneći razbijene četničke jedinice iz 4. grupe jurišnih korpusa u pravcu komunikacije Aleksandrovac - Jošanička Banja, jedinice Operativne grupe divizija NOVJ ubile 46, ranile 84 i zarobile 292 četnika, a same imale 2 poginula borca. Zaplenjeno je: 5 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 7 automata, 274 pušaka, 19 pištolja, 45.000 puščanih metaka i veća količina drugog materijala i opreme.

⚔️ 16. 8. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- da se ne povlači pred neprijateljskim snagama koje se kreću ka primorskom pojasu, već da ih brzim pokretom izmanevriše i zabaci im se za leđa, imajući u vidu osnovni zadatak svoje divizije: prodor u Srbiju.

⚔️ 19. 8. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito uputio direktivu komandantima GŠ NOV i PO za Srbiju i Operativne grupe divizija: glavni je zadatak snaga NOVJ u Srbiji da razbiju okupatorsko-nedićevsku vlast, organizuju nove jedinice i pomognu uspostavljanju revolucionarne narodne vlasti; u vezi s tim treba na planinama Tari, Zlatiboru i Kopaoniku i u Toplici stvoriti čvrste baze i postepeno ih širiti dok se ne obuhvati čitava Srbija.

⚔️ 20. 8. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, 21. udarna divizija NOVJ ušla u sastav Operativne grupe divizija NOVJ, a 2. proleterska udarna divizija NOVJ stavljena pod komandu GŠ NOV i PO za Srbiju. U sastav 21. udarne divizije ušla je 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ.

⚔️ 20. 8. 1944. U rejonu manastira Banje (kod Priboja) 1. proleterska udarna divizija NOVJ izvršila prelaz preko r. Lima, razbila četnike, zauzela Priboj i prodrla u Srbiju.

⚔️ 25. 8. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ: osnovno je razbiti glavna četnička uporišta i likvidirati četničku vlast po srezovima, opštinama i selima; stvorti vlastita uporišta gde bi se mogli ostavljati ranjenici i primati oprema; ne treba napadati utvrđena mesta, jer bi se jedinice onesposobile za prodor u Srbiju; jedinice ne smeju dozvoliti da ih neprijatelj nabaci na r. Lim, nego se moraju probijati na sever; ne treba očekivati uredno snabdevanje municijom i drugim materijalom.

⚔️ 26. 8. 1944. Iz doline r. Z. Morave četnička 4. grupa jurišnih korpusa (1, 3. i 5. korpus) i četnička Rasinsko-toplička grupa korpusa (Rasinski, Toplički, -lastrebački i 2. kosovski korpus), po izvršenoj pregrupaciji- preduzele napad na jedinice Operativne grupe divizija NOVJ (5, 17. i 21. udarnu diviziju NOVJ) na prostoriji s. Razbojna - Mačkovac - Pešter - Požar - Ilijina č. - r. Rasina, s ciljem da povrate Župu sa Aleksandrovcem i Brusom i zadrže prodor Operativne grupe divizija NOVJ u unutrašnjost Srbije. U borbama, vođenim do 30. avgusta, jedinice NOVJ su uspele da odbiju napade i da četnike protivudarom odbace na levu obalu r. Z. Morave.

⚔️ 27. 8. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio direktivu Štabu I. proleterskog udarnog korpusa NOVJ: pošto taj korpus ima zadatak da izvrši prodor u Srbiju, zadatak mnogo važniji nego što su beskorisni napadi na jako utvrđena mesta bez naročite važnosti, zabranjuje da se ovim napadima slabi 1. proleterska udarna divizija.

⚔️ 28. 8. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito upozorio komandanta Operativne grupe divizija da predstoji povlačenje bugarskih jedinica iz Srbije, da se uskoro može očekivati izbijanje sovjetskih jedinica na naše istočne granice i da nastaje demoralizacija kod četnika i nedićevaca. U vezi s tim naredio je da se ovlada strategijskom gredom pl. Rudnik - pl. Suvobor - Sokolska planina - pl. Cer u cilju razbijanja četničko-nedićevskih snaga, bržeg nadiranja ka Šumadiji i Beogradu i stvaranja uslova za novu mobilizaciju.

⚔️ 29. 8. 1944. Kod manastira Banje (blizu Priboja) 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- prešla r. Lim i prodrla u Srbiju.

⚔️ 1. 9. 1944. Da bi pružio otpor jedinicama NOVJ, Draža Mihailović proglasio opštu mobilizaciju u Srbiji. Sprovođenje prisilne mobilizacije onemogućili su svojim dejstvima 1. proleterski i 12. udarni korpus NOVJ, Operativna grupa divizija NOVJ i jedinice GŠ NOV i PO za Srbiju.

⚔️ 1. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Srbiju: napadati gradove koje nemačke vlasti predaju četnicima; s najmanje tri divizije ovladati istočnom Srbijom i odatle uspostaviti vezu s jedinicama Crvene armije, a preko r. Velike Morave prodirati ka Beogradu i organizovati i održati zasedanje Velike antifašističke skupštine narodnog oslobođenja Srbije.

⚔️ 5. 9. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ: da, ukoliko je dobio topove, hitno pripremi napad i zauzme Užice (sada: Titovo Užice), kako bi se olakšala odbrana Požege i obezbedilo zaleđe za prodor jedinica NOVJ ka Valjevu; da 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- pojača svoje snage prema Čačku i spreči prodiranje neprijatelja ka Požegi; da prihvati 11. udarnu diviziju NOVJ, kojoj je naređeno da se iz istočne Bosne prebaci na pl. Cer i docnije uđe u sastav 12. udarnog korpusa NOVJ; da Operativna grupa divizija NOVJ krene na odsek Užice-Čačak-Kraljevo.

⚔️ 6. 9. 1944. U rejonu Brusa i Aleksandrovca počeo prodor operativne grupe divizija NOVJ (5, 17. i 21. udarne divizije) iz južne Srbije preko r. Ibra i jugozapadne Srbije prema pl. Rudniku i Šumadiji.

⚔️ 6. 9. 1944. Kod s. Starog Broda (blizu Višegrada) 12. udarni korpus NOVJ završio prebaci vanje iz istočne Bosne na desnu obalu r. Drine i prodro u Srbiju. Prebacivanje su pokušali da spreče 13. puk nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, četnici i ustaše, koji su napadali od Rogatice, i dve čete nemačkih vojnika, koje su napadale od Višegarada. Na desnoj obali r. Drine razbijen je otpor i jedne grupe četničke Račanske brigade.

⚔️ 7. 9. 1944. Na odseku Biljanovac - s. Čerenje 5. udarna divizija NOVJ, po naređenju Štaba Operativne grupe divizija NOVJ, prešla na levu obalu r. Ibra. Ona je tom prilikom miniranjem oštetila prugu na 30 mesta, ubila 19 a ranila 13 nemačkih vojnika i zapalila 2 automobila. Gubici 5. divizije: 3 mrtva i 13 ranjenih boraca. Iste je noći na levu obalu Ibra prešla i 21. udarna divizija NOVJ.

⚔️ 7. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Srbiju da jedinice pod njegovom komandom prodru na odsek Negotin - Brza Palanka i uhvate vezu s jedinicama Crvene armije kod Turn Severina. Glavne snage treba uputiti ka Homoljskim planinama da poseđnu prostoriju D. Milanovac - Kučevo - Golubac i tu unište četničke snage.

⚔️ 8. 9. 1944. Na odseku Ušće-Kraljevo glavnina Operativne grupe divizija NOVJ (17. i 21. udarna divizija), pod borbom sa osiguravajućim snagama RZK i jedinicama nemačke 1. brdske divizije, forsirala r. Ibar i sa pl. Kopaonika se prebacila na prostoriju Ušće-Ivanjica.

⚔️ 11. 9. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu komandantu Operativne grupe divizija: obaveštava o uspesima 1. proleterskog udarnog i 12. udarnog korpusa i jedinica GŠ NOV i PO za Srbiju i GŠ NOV i PO za Makedoniju i naređuje da jedinice Operativne grupe divizija što pre izbiju u Šumadiju opštim pravcem Čačak - G. Milanovac - Rudnik.

⚔️ 28. 9. 1944. Iz Rumunije i Bugarske delovi 68. i 75. korpusa Crvene armije otpočeli prodor u Srbiju.

Dokumenti

📜 Naredba komandanta Istaknutog dela Štaba Vrhovne komande od 8. marta 1944. o pohvali četničkih jedinica za borbe protiv delova 2. proleterske divizije na Limu

📜 Zapovest komandanta Istaknutog dela Štaba Vrhovne komande od 16. marta 1944. potčinjenim komandantima za sprečavanje prodora jedinicama 2. proleterske i 5. divizije NOVJ u Srbiju

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 17 marta 1944 god. štabovima brigada za ofanzivna dejstva na komunikacije Čajniče - Pljevlja, Prijepolje - Bijelo Polje radi sadejstva Drugoj proleterskoj i Petoj NOU diviziji u njihovom prodoru u Srbiju

📜 Izveštaj vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 27. marta 1944. Grupi armija »F« o prodoru 2. i 5. NOU divizije i preduzetim protivmerama u operaciji »Kamerjeger« kao i o odbijanju zahteva kvislinške crnogorske vlade za pripajanje Sandžaka Crnoj Gori

📜 Pismo Draže Mihailovića od 27. marta 1944. Radovanu povodom dobijanja municije od okupatora za borbu protiv NOVJ

📜 Izveštaj komandanta 2. ravnogorskog korpusa od 30. marta 1944. četničkoj Vrhovnoj komandi o dobijenim podacima od Nemaca za dejstvo NOVJ u dolini r. Ibra 

📜 Zahtev delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju dr Blagoja Neškovića od 12. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da 2. i 3. korpus NOVJ ofanzivnim dejstvom u južnom i zapadnom Sandžaku olakšaju prodor Udarne grupe divizija Predlog poverenika za privredu NKOJ-a Ivana Milutinovića od 12. aprila 1944. ZAVNOH-u da se prolećno semenje namenjeno Baniji, zbog zakašnjenja isporuke, ustupi Oblasnom narodnooslobodilačkom odboru za Bosansku krajinu

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. aprila 1944. štabu 3. korpusa NOVJ da dostavi konkretne podatke o neprijatelju i izvesti da li je Grupa divizija iz sastava Korpusa snabdevena ubojnom opremom i materijalnim potrebama za predstojeći prodor u Srbiju

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. aprila 1944. štabu Udarne grupe divizija NOVJ da neprijateljeva ofanzivna dejstva sprečavaju 2. korpus NOVJ da ispolji sadejstvo sa Udarnom grupom divizija i da se priprema prodor delova 3. korpusa NOVJ u zapadnu Srbiju

📜 Zapovest komandanta 1. račanske brigade od 17. aprila 1944. komandantima bataljona za posedanje položaja Kršanje - Kaluđerske Bare radi sprečavanja prodora jedinica NOVJ prema pl. Tari

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da se određene divizije brzo pripreme za prodor u zapadnu Srbiju i da se sektor Srebrenice osigura mostobranom

📜 Izveštaj komandanta 2. ravnogorskog korpusa od 21. aprila 1944. Draži Mihailoviću o borbama protiv jedinica NOVJ kod Ušća u saradnji sa okupatorom

📜 Zahtev Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da predloži jedinstvenu komandu za grupu divizija određenu za prodor iz istočne Bosne u zapadnu Srbiju

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. aprila 1944. štabu 3. korpusa NOVJ da 16. i 17. NOU divizija prodru preko Drine u Srbiju i svojim dejstvima olakšaju nastupanje udarne grupe divizija NOVJ

📜 Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da ne okleva s prebacivanjem Operativne grupe divizije iz istočne Bosne u zapadnu Srbije

📜 Naređenje komandanta Kolubarskog korpusa od 4. maja 1944. komandantima brigada za mobilizaciju ljudstva radi sprečavanja prodora jedinica NOVJ ka pl. Povlenu

📜 Zajednički predlog delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića Veljka i komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače od 5. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da 2. proleterska divizija deo snaga zadrži na sektoru planine Tare a glavninom prodre u Šumadiju dok bi 5. krajiška NOU divizija manevarski dejstvovala na prostoru zapadne Srbije

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 12. maja 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o prihvatu Udarne grupe divizija NOVJ i obaveštenje o njenom pojačanju novim divizijama kako bi, pod komandom Peka Dapčevića, izvršila prodor u Srbiju

📜 Informacija vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 16. maja 1944. o držanju prema četnicima

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. maja 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o merama koje će se preduzeti da bi snage NOVJ uspešno izvršile prodor u Srbiju

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 24. maja 1944. godine

📜 Informacija vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 30. maja 1944. potčinjenim komandama i ustanovama o iskustvima stečenim u operaciji »Kamerjeger« protiv 2. i 5. NOU divizije

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. maja 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da se Operativna grupa divizija odmori i snabde ratnim materijalom, a sa ostalim divizijama da dejstvuje na predloženim pravcima i zadrži operativnu inicijativu u svojim rukama

📜 Izveštaj komandanta Limskog sektora od 3. juna 1944. komandantima Jugozapadnog fronta o borbama protiv NOVJ i rasporedu jedinica

📜 Saglasnost Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. juna 1944. sa zajedničkim predlogom Štaba 2. korpusa NOVJ, partijsko-političkih predstavnika rukovodećih foruma Srbije i delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ o pravcu prodora Operativne grupe divizija u Srbiju

📜 Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da pod svoju komandu stavi 12. korpus NOVJ i bude spreman da s najmanje dve divizije izvrši prodor u zapadnu Srbiju

📜 Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 2. jula 1944. komandantima jurišnih korpusa za pokret jedinica preko r. Ibra radi dejstva protiv jedinica NOVJ u Župi

📜 Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 5. jula 1944. komandantima jurišnih korpusa za ovlađivanje linijom Pločnik - Crkvište - Golo Brdo

📜 Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 9. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ za dalji rad u vezi sa pripremama za prodor snaga NOVJ u Srbiju

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o predstojećem prodoru snaga NOVJ u Srbiju i uputstvo za dalji rad

📜 Zapovest komandanta 3. jurišnog korpusa od 9. jula 1944. komandantima brigada za borbu protiv NOVJ kod Blaca u sadejstvu sa nemačkim i bugarskim trupama

📜 Obaveštenje člana Politbiroa CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovića Crnog od 17. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o naređenju maršala Tita za prodor snaga NOVJ u Srbiju

📜 Naređenje komandanta 8. grupe jurišnih korpusa od 17. jula 1944. za napad na jedinice 23. divizije NOVJ kod Sokobanje

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o pravcu nastupanja Operativne grupe divizija i naređenje da pripremi dopunu za 2. proletersku brigadu koja će ući u sastav jedinica Glavnog štaba NOV i PO Srbije

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da bude spreman za prodor u zapadnu Srbiju čim prispe iz srednje Bosne 11. krajiša NOU divizija

📜 Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. jula 1944. Štabu Operativne grupe divizije NOVJ da svoju Grupu divizija ne angažuje u borbama protiv Nemaca na sektoru Andrijevice, već odmah otpočne nastupanje prema jugozapadnoj Srbiji

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da obolelog Velimira Jakića odmah prebaci za Italiju i da u najvećoj tajnosti drži odlazak Operativne grupe divizija NOVJ ka jugozapadnoj Srbiji

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 25. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da promeni pravac nastupanja svojih jedinica i manevrom izbije na istočne padine Kopaonika, gde će se osloniti na jedinice Operativne grupe divizija NOVJ

📜 Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 25. jula 1944. Peku Dapčeviću na oklevanje s prodorom Operativne grupe divizija NOVJ u Srbiju i naređenje da ona odmah tamo krene, olakša položaj srpskih jedinica NOVJ i onemogući Nemcima prenošenje težišta borbi iz Srbije u Crnu Goru i Sandžak

📜 Zapovest komandanta 1. jurišnog korpusa od 25. jula 1944. komandantima brigada za posedanje položaja na levoj obali r. Jablanice radi napada na jedinice NOVJ

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da su Nemci nametnuli teške borbe divizijama NOVJ usmerenim iz Crne Gore i istočne Bosne za prodor u Srbiju, dok 8. korpus NOVJ sa uspehom izvodi ofanzivu u dolini Cetine

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da Operativna grupa divizija kreće u pravcu jugozapadne Srbije, dok su druge jedinice posele desnu obalu Lima od Bijelog Polja do Prijepolja i naređenje da Glavni štab redovno izveštava o situaciji kod svojih jedinica

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. jula 1944. Štabu Operativne grupe divizija NOVJ da već četiri dana nema radio-veze sa Glavnim štabom NOV i PO Srbije, da je neprijatelj ovladao slobodnom teritorijom između Ibra i Južne Morave i u kojim pravcima su orijentisane tamošnje snage NOVJ

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. jula 1944. Štabu Operativne grupe divizija NOVJ o brigadama iz sastava Operativne grupe koje su odlikovane Ordenom narodnog oslobođenja

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. jula 1944. Štabu Operativne grupe divizija NOVJ da se Glavni štab NOV i PO Srbije sa grupom svojih divizija ponovo vraća ka Toplici i da se u rejonu Prištine koncentrišu nemačke snage

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o pravcu nastupanja Operativne grupe divizija NOVJ i naređenje da u susret 2. proleterskoj diviziji uputi jaču jedinicu na sektor između Raške i Kosovske Mitrovice

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 2 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete, Sedamnaeste NOU divizije za rušenje železničke pruge Raška - Kosovska Mitrovica na sektoru Rudnica, Ramne

📜 Odobrenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 2. avgusta 1944. komandantu Operativne grupe divizija NOVJ Peku Dapčeviću da sa sve tri divizije pređe na Kopaonik i popuni jedinice, upozoravajući ga da zapadna Srbija ima prvorazredan značaj

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 3 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za marš na Kopaonik

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. avgusta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da se 12. korpus NOVJ, kome je privremeno pridata 6. lička proleterska divizija Nikola Tesla, stavlja pod neposrednu komandu Vrhovnog štaba i hitno upućuje za prodor u Srbiju

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da uzme privremeno pod svoju komandu 6. ličku proletersku diviziju Nikola Tesla i što brže izbije u severoistočni Sandžak, gde će se odmoriti pred prodor u Srbiju

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. avgusta 1944. Štabu 6. ličke proleterske divizije Nikola Tesla da sa 12. korpusom NOVJ, pod čiju će komandu biti privremeno, hitno pođe prema Srbiji

📜 Memorandum Živka Topalovića, predsednika četničkog Centralnog nacionalnog komiteta, od 4. avgusta 1944. o stanju u Jugoslaviji krajem maja 1944. upućen savezničkim vladama

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 5 avgusta 1944 god. Štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za pokret preko Kopaonika u pravcu Brusa, Toplice i Jablanice

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da je cela Operativna grupa divizija NOVJ usmerena prema Kopaoniku radi lakšeg razbijanja neprijateljevih snaga i popune njenih jedinica, a nakon desetak dana da se preusmeri ka zapadnoj Srbiji

📜 Direktiva komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 5. avgusta 1944. komandantima korpusa i Rasinsko-topličke grupe korpusa za sprečavanje prodora Operativne grupe divizija NOVJ u Srbiju preko Kopaonika

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 6 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za preduzimanje mera obezbeđenja u pravcu svoga nastupanja

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 6 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za razbijanje četničkih snaga na prostoriji Gradac - Brzeće - Livađe u cilju zauzimanja Brusa

📜 Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 6. avgusta 1944. potčinjenim korpusima za sprečavanje prodora Operativne grupe divizija NOVJ preko Kopaonika ka Brusu

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 7 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za razbijanje Prvog ravnogorskog i Cerskog četničkog korpusa na grebenima Kopaonika

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 7. avgusta 1944. komandantu Ibarskog NOP odreda da se sa odredom prebaci u Ibarsku dolinu

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. avgusta 1944. komandantu Operativne grupe divizije NOVJ da je Glavni štab NOV i PO Srbije izvestio o odlasku neprijateljevih snaga iz južnog dela Srbije prema Kopaoniku

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da nije izmenjen pravac kretanja 6. ličke proleterske divizije Nikola Tesla ni ranije postavljeni joj zadatak

📜 Pismo Draže Mihailovića od 7. avgusta 1944. komandantu Istaknutog dela štaba Vrhovne komande o toku akcija za sprečavanje prodora NOVJ u Srbiju i planu upotrebe četnika protiv NOV i POJ u Crnoj Gori i Sandžaku

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 8 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za razmeštaj na prostoriji s. Milentija - Brus - s. Razbojna - s. Radunje - s. Brzeće i zatvaranje pravaca Raška - Jošanička Banja i Aleksandrovac - Blace - Kuršumlija

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da se sa Štabom Operativne grupe divizija NOVJ sporazume u vezi s popunom Operativne grupe novim ljudstvom i da uspostave međusobnu radio-vezu i operativno sadejstvo

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. avgusta 1944. Peku Dapčeviću da će Glavni štab NOV i PO Srbije uputiti ljudstvo za popunu jedinica Operativne grupe divizija NOVJ kad mu se približe i naređenje da se jedinice popunjavaju s terena gde se nalaze

📜 Izveštaj komandanta Jugoistoka od 9. avgusta 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji na Jugoistoku

📜 Radiogramsko obaveštenje Štaba Operativne grupe divizija od 10 avgusta 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbama Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije protiv četnika na Kopaoniku

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 11 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske i Pete NOU divizije za pokret sa Kopaonika u pravcu Kuršumlije

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da se zajedno sa 6. ličkom proleterskom divizijom Nikola Tesla na istom mestu između Goražda i Foče prebaci na desnu obalu Drine

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 12 avgusta 1944 god. Štabu Pete NOU divizije za prebacivanjem na prostoriju Mirnica - Žegroz

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. avgusta 1944. komandantu Operativne grupe divizija NOVJ Peku Dapčeviću da će popunu jedinica Operativne grupe divizija dobiti kada se njene jedinice približe Glavnom štabu NOV i PO Srbije

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 13 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za vršenje pritiska na neprijateljske snage u Kuršumliji s južne i jugoistočne strane u cilju pomoći jedinicama Druge proleterske divizije

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 14 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za zatvaranje komunikacija Prokuplje - Kuršumlija i Podujevo - Kuršumlija u cilju sprečavanja prodora neprijateljskih snaga iz Prokuplja i Podujeva u pravcu Kuršumlije

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 14 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Dvadeset prve NOU divizije za napad na Kuršumliju

📜 Radiogramska obaveštenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 14 avgusta 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o neprijateljskim snagama u Južnoj i Istočnoj Srbiji

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 15 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za povlačenje iz Kuršumlije

📜 Radiogramsko obaveštenje Štaba Operativne grupe divizija od 15 avgusta 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o razbijanju jednog bugarskog puka između Kuršumlije i Blaca

📜 Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije u vezi sa načinom vođenja borbi, izvršenjem popune jedinica Operativne grupe divizija NOVJ, kao i povezivanja sa Glavnim štabom NOV i PO Makedonije i sa Kosmetom

📜 Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. avgusta 1944. Štabu Operativne grupe divizija NOVJ o načinu vođenja daljih borbi i o osposobljavanju Operativne grupe za predstojeće nanošenje odlučujućih udaraca neprijatelju

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da prihvati 12. korpus NOVJ, snabde ga intendantskim potrebama i ubojnom opremom, preuzme njegove ranjenike i doprinese da se jedinicama toga i 1. proleterskog korpusa ne smanji borbenost i sposobnost prodiranja ka Srbiji

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da će Korpus dobiti svu zatraženu opremu i naoružanje, dok će prehrambene artikle avioni spustiti na područje sela Donje Crkvice

📜 Naredba Štaba Operativne grupe divizija od 16. avgusta 1944. o imenovanju rukovodilaca Ibarskog NOP odreda

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. avgusta 1944. Štabu Operativne grupe divizija NOVJ da obe proleterske brigade iz 2. proleterske divizije uputi prostorom Toplice i Jablanice radi političkog uticaja i mobilizacije novih boraca 728

📜 Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. avgusta 1944. Štabu 6. ličke proleterske divizije Nikola Tesla za dalji rad

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da će mu sadejstvovati avijacija, ako dostavi podatke o neprijatelju, i da će avio-transporti uslediti uzastopno narednih noći

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 18 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za formiranje mobilizaciskih otseka pri štabovima brigada i divizija u cilju mobilizacije ljudstva za jedinice divizija

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 18 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske i Pete NOU divizije za dejstvo na prostoriji Gornja Jablanica - Kosanica - Arbanaške Planine - Kuršumlija - Kopaonik - Blace

📜 Naredba Štaba Operativne grupe divizija od 18. avgusta 1944. o imenovanju političkog komesara Ibarskog NOP odreda

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 18. avgusta 1944. Štabu Ibarskog NOP odreda za prebacivanje na planinu Rogoznu

📜 Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da manevrom zabaci jedinice u pozadinu neprijatelja i zadrži ih na svom operativnom prostoru, da pomogne 12. korpusu u zbrinjavanju ranjenika i preuzme ih čim on nastavi dalji prodor ka Srbiji

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 19 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za prebacivanje sa dvema brigadama na prostoriju Kuršumliska Banja - Velika Šatra - Sagonjevo sa zadatkom dejstva na komunikaciju Blace - Kuršumlija

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da 6. ličku proletersku diviziju i dalje zadrži pod svojom komandom i da izvesti o količini potrebne hrane za dnevni obrok i o drugim potrebama, kao i o mestu za prijem svega toga

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 20. avgusta 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije za dejstva na pruzi Višegrad - Užice

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Operativne grupe divizija za vreme od 1 - 20 avgusta 1944 godine

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da bude spreman na eventualnu ofanzivu bugarske vojske i da pod svoju komandu stavi 2. proletersku diviziju, a u sastav Operativne grupe divizija NOVJ uputi svoju 21. srpsku NOU diviziju

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. avgusta 1944. Štabu Operativne grupe divizija NOVJ da umesto 2. proleterske u svoj sastav uključi 21. srpsku diviziju, hitno popuni svoje jedinice, i spremi ih za nastupanje, s ciljem da ovladaju planinskim lancem Rudnik-Suvobor-Maljen

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Operativne grupe divizija za vreme od 21 avgusta do 10 septembra 1944 godine

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. avgusta 1944. Štabu 6. ličke proleterske divizije Nikola Tesla o reorganizaciji Politodela divizije, o predstojećem dolasku aviona za evakuaciju ranjenika i davanje pune inicijative Štabu divizije za dalje kretanje do ulaska u sastav svog korpusa

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Bitka na Jelovoj gori Divizija Brandenburg Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Intendantura u ratu Dušan Radović Kondor 37. sandžačka divizija NOVJ 1. proleterski korpus NOVJ Čačak Bugarska u drugom svetskom ratu Peko Dapčević 17. istočnobosanska divizija NOVJ 2. udarni korpus NOVJ Ivanjica 2. proleterska divizija NOVJ Užička Požega Andrijevička operacija Milan Nedić Andrijevica Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe na Kosovu i Metohiji Pavle Ilić Pavle Đurišić 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 16. vojvođanska divizija NOVJ Goražde 2. proleterska udarna brigada Dragoljub Draža Mihailović Kuršumlija Rasinski korpus JVuO Srebrenica Kraljevo Maximilian von Weichs Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1944. Srpska državna straža (nedićevci) 5. krajiška udarna divizija NOVJ 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Užice Ranjenici u ratu Toplica u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Berane Blace Bijelo Polje Kalinovik 1. proleterska divizija NOVJ Priboj 21. srpska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Operativna grupa divizija Bitka za Srbiju Prijepolje Diverzije u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ Gornji Milanovac Glavni štab Srbije Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 12. vojvođanski korpus NOVJ Zvornik Zaharije Ostojić Brus Komandant Jugoistoka 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe u Makedoniji 1944. Beograd 2. ravnogorski korpus 7. SS divizija Prinz Eugen Crvena armija Četnici u drugom svetskom ratu Četnički zločini Topličko-jablanička operacija Vladimir Ješurin Aleksandrovac Josip Broz Tito