Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

2. udarni korpus NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 281 hronoloških zapisa, 819 dokumenata i 37 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 9. 1943. Po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ formiran Jahorinski NOP odred, jačine 250 boraca.

⚔️ 8. 9. 1943. Objavljena bezuslovna kapitulacija Italije. Jedinice NOV i POJ su za nekoliko sledećih dana razoružale glavninu ovih italijanskih okupacionih divizija: -Izonco-, -Kačatori dele Alpi-, -Lombardija-, -Murđe-, -Mačerata-, -Celere-, -Bergamo- i -Sforčeska-. Razoružale su i manje delove divizija: -Firence-, -Ferara-, -Mesina-, -Zara-, -Đulija-, -Torino- i -Pulje-, kao i 14, 17. i 18. obalsku brigadu. Na stranu NOVJ prešla je glavnina divizije -Venecija-, kao i delovi divizije -Taurinenze-, od kojih je kasnije (2. decembra 1943) formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- i stavljena pod komandu 2. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 10. 9. 1943. U s. Ivovićima (kod Foče), po naređenju VŠ NOV i POJ, formiran 2. udarni korpus NOVJ, u čiji su sastav ušle 2. proleterska udarna i 3. udarna divizija NOVJ.

⚔️ 10. 9. 1943. VŠ NOV i POJ naredio je Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da formira jednu manevarsku grupu koja bi, iz rejona Kalinovika, sadejstvovala sa 3. bosanskim udarnim korpusom NOVJ u borbama oko Sarajeva, s tim da 2. proletersku NOU brigadu uputi u Sandžak, a 5. crnogorsku NOU brigadu u Crnu Goru.

⚔️ 12. 9. 1943. Štab 2. proleterske udarne divizije NOVJ, sa svojom 2. proleterskom NOU brigadom, krenuo iz rejona Kalinovika, preko Pljevalja, u Sandžak, da po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ reorganizuje 3. proletersku (sandžačku) NOU brigadu i tamo nastavi dejstva protiv neprijatelja.

⚔️ 18. 9. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da s manevarskom grupom (4. proleterskom (crnogorskom) NOU i 2. dalmatinskom NOU brigadom) izvrši pokret u pravcu Sandžaka i Limske doline radi razoružavanja italijanskih jedinica i radi uspešnije mobilizacije.

⚔️ 20. 9. 1943. Štab 2. udarnog korpusa NOVJ, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ i 4. proleterska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ otpočeli marš iz rejona Foče u Sandžak i Crnu Goru radi mobilizacije novog ljudstva, razbijanja četnika i razoružavanja italijanske divizije -Venecija-.

⚔️ 23. 9. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito depešom naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da pohita u Crnu Goru, napominjući mu da se najlepše postupa sa italijanskim vojnicima koji predaju oružje i stupe u NOVJ.

⚔️ 23. 9. 1943. Štab 2. udarnog korpusa sa 4. proleterskom udarnom brigadom 2. proleterske udarne divizije NOVJ ušao u Žabljak, koji su napustile nemačke jedinice.

⚔️ 28. 9. 1943. Štab 2. udarnog korpusa NOVJ depešom tražio od VŠ NOV i POJ da se u Sandžak prebaci još jedna divizija NOVJ, kako bi taj korpus delom snaga prodro u Crnogorsko primorje.

⚔️ 29. 9. 1943. Jedinice 2. proleterske udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ zauzele Bijelo Polje, nanevši četničkim jedinicama Istočnog fronta gubitke od 18 mrtvih i 22 ranjena.

⚔️ 30. 9. 1943. Štab 2. udarnog korpusa NOVJ uputio pismo šefu britanske misije u četničkom štabu u Beranama (sada: Ivangrad): da napusti četnike, i pređe u Štab korpusa radi upoznavanja sa situacijom i sa stavom saveznika u vezi s kapitulacijom Italije i prelaskom italijanskih jedinica na stranu NOVJ.

⚔️ 0. 10. 1943. Delovi italijanske divizije -Taurinenze- u rejonu Nikšića, posle dužih pregovora, pristupili jedinicama 2. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 0. 10. 1943. Po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ obnovljen Komski NOP odred, sastava: dva bataljona, jačine: 186 boraca.

⚔️ 7. 10. 1943. Komandant nemačkog 21. brdskog armijskog korpusa naredio da se jedinice 118. i 279. divizije prikupe za operaciju -Balkanšluht- protiv glavnine 2. udarnog korpusa NOVJ i italijanske divizije -Venecija- u dolini Lima i Tare.

⚔️ 8. 10. 1943. Štab 2. udarnog korpusa NOVJ uputio poziv italijanskoj diviziji -Venecija- u Beranama (sada: Ivangrad) da se zajednički bore protiv nemačkih okupatora; ako ne bude htela, prema njoj će se postupiti kao prema neprijateljskoj vojsci.

⚔️ 8. 10. 1943. U Pljevljima, po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, formirana Komanda Pljevaljskog vojnog područja.

⚔️ 9. 10. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tnto uputio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ direktivu o osnovnim zadacima, likvidirati četnike; potpuno razoružati italijanske jedinice ili ih pridobiti da se pod našom komandom zajednički bore protiv neprijatelja; stvarati NO odbore i učvrstiti narodnu vlast; vršiti mobilizaciju na celoj teritoriji koja je pod kontrolom naših jedinica. Pored toga, u direktivi je iznet i plan o prenošenju težišta dejstava NOVJ u Srbiju i Makedoniju; saopštava da se upućuje na sektor korpusa 5. udarna divizija NOVJ radi dejstava u Sandžaku, te da se ista privremeno stavlja pod njegovu komandu.

⚔️ 10. 10. 1943. U Beranama (sada: Ivangrad), posle dvodnevnih pregovora između načelnika Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ i komandanta italijanske divizije -Venecija-, sklopljen sporazum o prelasku ove divizije na stranu NOVJ radi borbe protiv nemačkog okupatora. Istog dana su delovi 2. udarnog korpusa NOVJ ušli u grad, gde je divizija -Venecija- reorganizovana u 5 istoimenih brigada.

⚔️ 14. 10. 1943. Po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ otpočela pokret iz Andrijevice uz r. Lim s ciljem da rejon s. Murino - s. Velika očisti od neprijatelja i da ruši put preko prevoja Čakora, kako bi se otežao eventualni prodor neprijateljskih motorizovanih snaga iz Peći.

⚔️ 15. 10. 1943. Nastupanjem nemačke 118. lovačke divizije iz Podgorice (sada: Titograd) ka Kolašinu i nemačke 297. pešadijske divizije iz Peći ka Andrijevici i Beranama (sada: Ivangrad) otpočela operacija -Balkanšluht- s ciljem da se snage 2. udarnog korpusa NOVJ odbace od komunikacije Peć-Podgorica i da se opkole delovi italijanske partizanske divizije -Venecija- u Beranama. Posle višednevnih borbi neprijatelj je 23. oktobra ušao u Andrijevicu, a potom zauzeo i Berane.

⚔️ 18. 10. 1943. Po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ formiran Prateći bataljon 2. udarnog korpusa NOVJ, sastava: četiri čete.

⚔️ 19. 10. 1943. Po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od jedinica italijanske partizanske divizije -Taurinenze- formirana 2. brigada alpinaca -Taurinenze-, sastava: tri bataljona (-Ivrea-, -Garecio- i -Zoni-).

⚔️ 21. 10. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da svoja operativna dejstva orijentiše prema Srbiji, kao trenutno najvažnijem strategijsko-političkom cilju.

⚔️ 21. 10. 1943. Štab 2. udarnog korpusa NOVJ doneo odluku da glavninu svojih snaga izvuče iz doline r. Morače i gornjeg toka r. Tare i r. Lima prema severoistoku da bi izbegao udare nemačke 118. lovačke i 297. pešadijske divizije, četnika i balista i doveo jedinice u pogodniji položaj za dejstvo, a 2. proletersku diviziju orijentisao prema Priboju radi razbijanja četnika.

⚔️ 11. 11. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da se pravilno postupa sa zarobljenim britanskim vojnicima i oficirima koji pripadaju britanskoj misiji kod Draže Mihailovića.

⚔️ 13. 11. 1943. Po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ 3. udarna divizija NOVJ formirala Udarnu grupu bataljona (1. i 2. bataljon 4. proleterske NOU brigade i jedan bataljon 5. crnogorske NOU brigade) sa zadatkom da iz Pipera (kod Podgorice, sada: Titograd) prodre u Crmnicu (srez Bar), razbije četnička uporišta i mobiliše nove borbe za NOVJ.

⚔️ 14. 11. 1943. U s. Drijenku (kod Kola: i ,a), po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, od delova Zetskog, Nikšićkog, Durmitorskog i Komskog NOP odreda formirana 6. crnogorska NOU brigada, jačine četiri bataljona.

⚔️ 1. 12. 1943. Po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ formirana 4. sandžačka NOU brigada, sastava: četiri bataljona.

⚔️ 1. 12. 1943. U s. D. Morači (kod Kolašina), po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, formiran 1. brdski divizion 2. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 2. 12. 1943. U rejonu Pljevalja, po naređenju VŠ NOV i POJ, od vojnika italijanskih divizija -Venecija- i -Taurinenze-, formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- (sastava: tri brigade od po četiri bataljona), koja je stavljena pod komandu Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 2. 12. 1943. Na široj prostoriji Pljevalja, po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, formirana 1, 2. i 3. partizanska brigada divizije -Garibaldi-, sastava: po četiri bataljona.

⚔️ 3. 12. 1943. Jake neprijateljske snage (nemačka 1. brdska divizija, 7. SS divizija -Princ Eugen- i delovi 187. rezervne i 369. legionarske divizije, delovi bugarske 24. pešadijske divizije, delovi nemačkog 92. i 901. motorizovanog puka i 1. rezervni lovački puk) otpočele nastupanje iz Sarajeva, Tuzle i Zvornika prema Kladnju i Vlasenici i s teritorije Hercegovine i Sandžaka prema istočnoj Bosni, u cilju okruženja i uništenja delova 3. i 2. udarnog korpusa NOVJ na prostoriji Rogatica-Srebrenica-Vlasenica. Ova limsko-drinska operacija, ili operacija -Kugelblic-, završena je 16. decembra.

⚔️ 5. 12. 1943. Nemačka 1. brdska divizija, slomivši odbranu delova 2. proleterske udarne divizije NOVJ na prijepoljskim položajima i na Jabuci, prodrla u Pljevlja, koja su nekoliko časova ranije napustili Štab 2. udarnog korpusa NOVJ i pozadinske i prištapske jedinice.

⚔️ 6. 12. 1943. VŠ NOV i POJ obavestio Štab 2. udarnog korpusa NOVJ o razvoju vojnopolitičke situacije u zemlji i naredio mu da njegove jedinice prodru na područja gde nema jedinica NOV i tu pojačaju politički rad, organizuju zborove i druge manifestacije, stvaraju pozadinske vojne ustanove i NOP odrede i otvaraju vojničke i političke kurseve i škole.

⚔️ 23. 12. 1943. Odlukom CK KPJ ukinuti politodeli pri Štabovima brigada u 2. udarnom korpusu NOVJ a formirani politodeli pri štabovima divizija.

⚔️ 30. 12. 1943. U s. Vlahovićima (kod Kolašina), po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, formirana 7. crnogorska NOU brigada, sastava: četiri bataljona.

⚔️ 5. 1. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa: Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku mora forsirati formiranje lakih pokretnih jedinica; tom štabu ostaviti 5. crnogorsku NOU brigadu za područje Crne Gore i još jednu brigadu za područje Sandžaka; u pozadini organizovati čvrstu vojnopozadinsku vlast; 29. udarna divizija NOVJ ostaje u Hercegovini i preuzima primorje od Boke do Neretve.

⚔️ 6. 1. 1944. VŠ NOV i POJ stavio 29. udarnu diviziju pod komandu Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 7. 1. 1944. Prva brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- 2. udarnog korpusa NOVJ odbacila četnike i muslimansku miliciju prema Rožaju i nanela im osetne gubitke. Brigada je imala 4 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 8. 1. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da na sektor 2. proleterske udarne divizije odmah uputi 3. proletersku (sandžačku) udarnu ili 4. proletersku NOU brigadu. Što se tiče 1. južnomoravske NO brigade, ona još ne može ući u sastav 2. proleterske udarne divizije.

⚔️ 12. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ obaveštavajući ga o iskustvima stečenim tokom zimskih operacija 1943!944. godine. U depeši se, pored ostalog, ističe: napad jedinica NOVJ na Banju Luku poremetio je neprijateljske operacije; taktika samostalnih operativnih grupa, dubinski raspoređenih, pokazala se pravilnom; izbegnuti su kruti frontovi i omogućeno je da se jedinice NOVJ zabace neprijatelju iza leđa i da mu nanose gubitke; operacije još traju, ali je neprijatelj nemoćan.

⚔️ 16. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ depešu u kojoj ističe: prisustvo 2. udarnog korpusa u Crnoj Gori je neophodno; Crnogorsko primorje đobija veću važnost zbog eventualnog iskrcavanja savezničkih snaga na Jadranu; treba tu stvoriti operativnu grupu koja će imati jednu jedinicu na području Konavli-Grahovo-Risan, drugu na području Čevo-Kotor-Crmnica i treću na području Tivat-Paštrovići-Ulcinj; četnike na ovom području razbiti; operacije u sadejstvu sa 29. udarnom divizijom dovršiti do početka februara; italijanske partizanske bridade rasporediti u divizije 2. udarnog korpusa NOVJ; javiti mesto za spuštanje materijala; u duhu nove direktive, uputiti globalni plan formacije 2. udarnog korpusa. 

⚔️ 20. 1. 1944. Pri Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ u Kolašinu počeo niži oficirski kurs s trajanjem od 30 dana. Kurs su pohađala 84 slušaoca (komandiri četa i vodova i njihovi zamenici) iz svih jedinica toga korpusa.

⚔️ 21. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: formirati Štab primorske operativne grupe, u čiji će sastav ući 6. crnogorska NOU brigada, 2. dalmatinska NOU brigada i jedna novoformirana jedinica na sektoru Crmnice i Paštrovića; izveštava da će narediti popunu grupe ljudstvom iz Dalmacije; u 3. udarnoj diviziji NOVJ ostaju 5. i 7. crnogorska NOU brigada i 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada kao i odredi na sektoru Nikšića; 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ dovesti u dolinu r. Lima u čijem sastavu ostaju 2. proleterska udarna i 4. proleterska NOU brigada i 1. južnomoravska NO brigada; organizovati vojnopozadinsku vlast na celoj teritoriji; sve ove zadatke sprovesti energično i brzo; eventualni napad i zauzeće Nikšića bilo bi korisno.

⚔️ 22. 1. 1944. Odlukom VŠ NOV i POJ rasformiran GŠ NOV i PO za Crnu Goru i Boku, a jedinice kojima je dotada on rukovodio stavljene su pod komandu Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 25. 1. 1944. Naredbom Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ formiran 1. bataljon Bokeljskog NOP odreda, kome su precizirani osnovni zadaci: upadi u Boku, napadi na manje plovne objekte, izvlačenje ljudstva za jedinice NOVJ i organizacija obaveštajne službe.

⚔️ 26. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: predstavniku NOV i PO Albanije dati odluke II zasedanja AVNOJ-a; drugovi u Albaniji treba još više da rade na povezivanju oslobodilačke borbe albanskog naroda sa oslobodilačkom borbom naroda Jugoslavije radi stvaranja zajednice ravnopravnih naroda na Balkanu; bilo bi dobro da VŠ NOV i PO Albanije pošalje u VŠ NOV i POJ svog oficira za vezu; nepravilan je stav CK BRP(k) prema pitanju Makedonije; drugovi u Albaniji moraju ojačati KP, jer je ona garancija pravilnog razvitka događaja u Albaniji; albanski NOP mora čuvati svoju samostalnost i sprečiti pokušaj strane i domaće reakcije da ga skrenu sa prave linije i iskoriste za svoje ciljeve.

⚔️ 28. 1. 1944. VŠ NOV i POJ depešom poslao Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ plan veze sa VŠ NOV i PO Albanije.

⚔️ 30. 1. 1944. VŠ NOV i POJ naredio depešom, preko Štaba 2. udarnog korpusa, da komandant 5. udarne divizije NOVJ privremeno preuzme komandu i nad 2. proleterskom udarnom divizijom. One treba da se prikupe u rejonu Čajniče-Goražde i pripreme za napad na četničke snage. Ako se prebace preko Lima, s njima će sadejstvovati 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada.

⚔️ 31. 1. 1944. VŠ NOV i POJ depešom naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da saopšti britanskom. majoru Hunteru: sa savezničkom vojnom misijom, koja se dotada nalazila kod četnika a trebalo je da se preko slobodne teritorije, savezničkim avionima, prebaci u Italiju, ne smeju se prebaciti i četnici; saveznici ne mogu da odlikuju oficire NOV i POJ bez odobrenja VŠ NOV i POJ.

⚔️ 0. 2. 1944. U duhu odluke VŠ NOV i POJ Štab 2. udarnog korpusa NOVJ formirao Primorsku operativnu grupu. U njen sastav su ušli: 2. dalmatinska udarna i 6. crnogorska udarna brigada, partizanski Bokeljski k bataljon, Lovćenski i Nikšićki NOP odred.

⚔️ 1. 2. 1944. VŠ NOV i POJ (ekonomsko odeljenje) uputio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ (za intendanturu) uputstva o snabdevanju i o rešavanju teških problema ishrane, o čuvanju i opravci odeće i obuće i o strukturi intendantura; ujedno nalaže da se pri Štabu korpusa otvori intendantski kurs.

⚔️ 1. 2. 1944. VŠ NOV i POJ uputio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ direktivu: da se NOP odredi na Kosovu, ukoliko ne mogu opstati na svom području, oslone na slobodnu teritoriju koju drži 2. udarni korpus; da partijska rukovodstva moraju održavati stalne veze s partijskim organizacijama na terenu.

⚔️ 3. 2. 1944. Naredbom Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ reorganizovan Komski NOP odred u Komski i Kolašinski NOP odred.

⚔️ 8. 2. 1944. U s. Broćancu (kod Nikšića) jedinice 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napale četnike i nanele im gubitke od 12 mrtvih i ranjenih i 45 zarobljenih. Brigada je imala 2 ranjena borca.

⚔️ 13. 2. 1944. Po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, a u duhu direktive VŠ NOV i POJ, na teritoriji Crne Gore osnovane tri komande vojnih područja - 1. komanda je obuhvatala nikšićki i šavnički srez, 2. komanda - danilovgradski, podgorički i cetinjski srez, 3. komanda - kolašinski, andrijevički i beranski srez.

⚔️ 17. 2. 1944. Na komunikaciji Danilovgrad-Nikšić 2. dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ vodila borbu protiv četnika i nanela im gubitke od 2 mrtva, 8 ranjenih i 45 zarobljenih. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 19. 2. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: obaveštava da će 5. udarna divizija uskoro krenuti za Srbiju; naređuje da se na prostoriju Kalinovik-Foča-Goražde upute planirane snage koje će se povezati s jedinicama 2. udarnog korpusa NOVJ u Sandžaku; ukazuje na značaj rejona Kalinovika s obzirom na mogućnost savezničkog iskrcavanja, kao i na mogućnost dejstvovanja ka Trnovu, Sarajevskom polju i pruzi Pale-Sarajevo i povezivanje sa hercegovačkim snagama preko Uloga; naređuje da se 5. udarnoj diviziji dodeli radio-staniea i ističe da su uslovi za mobilizaciju povoljni.

⚔️ 19. 2. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ krenuće predviđenim pravcem (za prodor u Srbiju) pod komandom Štaba 5. udarne divizije NOVJ; naređeno je Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da jednu svoju diviziju uputi na prostoriju Kalinovik-Foča-Goražde, pošto je ta prostorija važna u slučaju savezničkog iskrcavanja na Jadranu; potrebno je da sandžačke jedinice drže rejon Čajniča i povezu se s kosovskim jedinicama. 

⚔️ 21. 2. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: u zahvatu Lima, od sandžačkih jedinica i jedne crnogorske brigade, formirati diviziju; na odseku Podgorica (sada: Titograd) - Nikšić postaviti 3. udarnu diviziju NOVJ (dve crnogorske brigade) a u Primorje već formiranu Primorsku operativnu grupu (koja ima uslove za preformiranje u diviziju); brigade popuniti snagama iz odreda, a odrede svesti na najnužniju meru; izraziti jači neposredan uticaj na mlađe brigade; ovim bi bila završena globalna formacija Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ (unutar koje izvršiti popunu i dalje razvijati jedinice).

⚔️ 22. 2. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: da u Štab 5. udarnog korpusa najhitnije uputi preostalo vazduhoplovno, tenkovsko i šofersko osoblje; da povrati deo istog ljudstva koje je upućeno ka o. Visu, jer će svi biti upućeni na obuku u SSSR; ujedno ga je obavestio da Štab mornarice traži s njim vezu radi organizacije dotura materijala na delu obale između Dubrovnika i Boke.

⚔️ 23. 2. 1944. Načelnik saniteta VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ u vezi s pojavom velike epidemije gripa: traži da se odmah preduzmu mere za sprečavanje epidemije i u tu svrhu izdaje uputstvo svim potčinjenim jedinicama.

⚔️ 24. 2. 1944. CK KPJ uputio telegram Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ u vezi sa održavanjem II omladinskog kongresa; kongres će se održati sredinom. aprila; iz Crne Gore će doći 40 delegata, iz Srbije 30, iz Makedonije 20, iz Sandžaka 15, s Kosova i Metohije 15, doći će omladinske delegacije iz Albanije, Grčke i Bugarske; sve delegacije se prikupljaju u Crnoj Gori, kod Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ; o svemu ovome obavestiti zainteresovana rukovodstva. Ujedno se ističe da politodel koji se nalazi u Južnomoravskoj NO brigadi ostaje na radu u njoj.

⚔️ 24. 2. 1944. Iz rejona Bileće 10. i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ počele prodor prema Trebinju. U četvorodnevnim borbama, u sadejstvu sa delovima Južnohercegovačkog NOP odreda i Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, one su u uporištima Mosko, Jasen, Viluse, Lastva i Zupci razbile delove četničke Trebinjske, Ljubinjske i Banjsko-vučedolske brigade. Zarobljeno je oko 50 a poginulo preko 40 četnika. Zaplenjeno je: 1 top, 3 minobacača, 2 mitraljeza, preko 100 pušaka i veća količina municije. Uništena su 2 voza i 3 mosta na r. Trebišnjici. Jedna četnička četa prešla je na stranu jedinica NOVJ.

⚔️ 25. 2. 1944. U Beranama (sada: Ivangrad), na osnovu naredbe Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 24. februara, formirana 8. crnogorska NOU brigada, u sastavu 37. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 1. 3. 1944. VŠ NOV i POJ tražio od Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ podatke o stanju ishrane stanovništva i o veličini nužne pomoći da bi se stanovništvo oslobođene teritorije prehranilo do nove žetve.

⚔️ 1. 3. 1944. Dva bataljona 2. dalmatinske udarne i jedan bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ i jedan bataljon Nikšićkog NOP odreda napali na Grahovo i s. Dragalj koje su branili nemački vojnici i četnici. Ali Grahovo nisu zauzeli, jer napad nije bio jednovremen i povezan; sem toga, u toku borbe neprijatelju je stiglo pojačanje iz Risna. Poginulo je i ranjeno oko 35 nemačkih vojnika i zarobljeno je 17 četnika.

⚔️ 3. 3. 1944. Druga dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, zajedno s delovima Lovćenskog i Zetskog NOP odreda i 1. bokeljskim bataljonom, napala, i razbila četničke snage (oko 4.600 vojnika) na prostoru Čevo, s. Ubla, s. Bate, oslobodivši Cevo i predeo severno od Cetinja. Tom prilikom je poginulo 110, ranjeno oko 130 i zarobljeno 85 četnika, a zaplenjeno 80 pušaka, 3 p. mitraljeza, 1 mitraljez i druga oprema. Gubici brigade i odreda bili su 3 mrtva i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 6. 3. 1944. U rejon Kalinovika stigle dve brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi-, iz sastava 2. udarnog korpusa NOVJ. Njih je VŠ NOV i POJ dodelio 3. udarnom korpusu NOVJ (jedna je ušla u sastav 17. udarne a druga u sastav 27. udarne divizije NOVJ).

⚔️ 8. 3. 1944. Druga dalmatinska udarna brigada i 2. bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, zajedno s 1. bokeljskim bataljonom i 2. bataljonom Nikšićkog NOP odreda, otpočeli napad na Grahovo i s. Dragalj u kome su se nalazili delovi 334. puka nemačke 181. pešadijske divizije i Banjsko-vučedolska četnička brigada. Napad koji je trajao dva dana nije uspeo. Gubici neprijatelja nisu poznati, dok su jedinice 2. i 6. brigade imale 5 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 11. 3. 1944. Na komunikaciji Nikšić-Danilovgrad otpočele dvodnevne oštre borbe jedinica 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ protiv delova 363. puka nemačke 181. pešadijske diviziji i četnika koji su težili da ovladaju komunikacijom. Poginulo je 37, zarobljeno 10 i ranjeno oko 20 nemačkih vojnika. Zaplenjeno: 1 top 75 mm, veći broj pušaka, 1 p. mitraljez, kao i mnogo druge opreme. Brigada je imala 5 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 15. 3. 1944. Primorska operativna grupa 2. udarnog korpusa NOVJ počela dvodnevni napad na nemačke i četničke snage na položajima oko Grahova. U toku tih borbi neprijatelj je odbačen u grad uz gubitke od 15 mrtvih i oko 20 ranjenih. Zaplenjen je 1 p. mitraljez i nešto municije. Jedinice NOVJ su imale 2 mrtva i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 15. 3. 1944. Odlukom Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ rasformirani Kolašinski i Durmitorski NOP odred.

⚔️ 18. 3. 1944. Tri bataljona druge dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ očistila predeo Grahovsko polje - s. Zagulj - Bojanje brdo - s. Grahovac od četničkih i nemačkih snaga. U ovoj akciji neprijatelj je imao 5 mrtvih i neutvrđen broj ranjenih. Brigada je imala 2 ranjena borca.

⚔️ 18. 3. 1944. Jedinice Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ ponovo zauzele s. Bogetiće i ovladale komunikacijom Danilovgrad-Nikšić, koju su branile nemačke i četničke snage. U toj borbi neprijatelj je imao 14 mrtvih i veliki broj ranjenih. Uništen je 1 kamion, a zaplenjeno je nešto oružja i druge opreme. Primorska operativna grupa je imala 2 ranjena borca.

⚔️ 20. 3. 1944. Odlukom Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ formiran Dopunski bataljon, sastavljen od ljudstva iz rasformiranog kolašinskog i Durmitorskog NOP odreda i iz Lovćenskog, Nikšićkog, Zetskog i Komskog NOP odreda.

⚔️ 26. 3. 1944. Štab 2. udarnog korpusa NOVJ uputio proglas VŠ NOV Albanije s pozivom na saradnju u borbi protiv zajedničkog neprijatelja.

⚔️ 28. 3. 1944. Otpočele dvodnevne borbe jedinica 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ i delova Lovćenskog i Zetskog NOP odreda protiv jakih snaga nemačke 181. pešadijske divizije (oko 2.000 vojnika) i četnika koje su napale od Danilovgrada ka Nikšiću. Neprijatelj je, uz gubitke od 21 mrtvog i više ranjenih, ovladao komunikacijom Danilovgrad-Nikšić i duž nje uspostavio obezbeđenja u selima: Stubici, Bogetićima, Cerovu, Drenovštici, Bogmilovićima, Ržištu i Zagarču.

⚔️ 28. 3. 1944. Na prostoriji sela: Parci-Gradac-Draževina-Beri (na komunikaciji Titograd-Cetinje) delovi 2. dalmatinske udarne i 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, s delovima Lovćenskog NOP odreda napali i razbili četničke i nemačke snage (oko 1000 vojnika) i odbacili ih u Podgoricu (sada: Titograd). Poginulo 26 neprijateljskih vojnika i oficira, a zarobljeno 100 četnika. Gubici jedinica NOV i POJ: 1 mrtav i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 31. 3. 1944. CK KPJ uputio iz Drvara direktivno pismo Oblasnom komitetu KPJ za Sandžak: odobrava dotadašnji rad Oblasnog komiteta; ukazuje na nepravilan stav Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ u oceni borbenosti naroda u Sandžaku; osuđuje stav nekih drugova iz Crne Gore u pitanju pripajanja Sandžaka, ističući da je AVNOJ doneo principijelne odluke a položaj Sandžaka će biti onakav za kakav se izjasne njegovi slobodno izabrani predstavnici; odobrava odluke Oblasnog komiteta o kažnjavanju nekih njegovih članova; skreće pažnju na upornost i budnost pri obnavljanju i učvršćivanju partijske organizacije u Sandžaku; smatra da posle ofanzive treba celo područje Sandžaka obuhvatiti partijskim i političkim radom i dejstvima manjih i većih partizanskih jedinica.

⚔️ 1. 4. 1944. Odlukom Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, u s. Dragovića Polju (kod Kolašina) formirana 9. crnogorska udarna brigada, u sastavu 3. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 2. 4. 1944. Šest bataljona iz 2. dalmatinske udarne i 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napalo obezbeđujuće delove (nemačke vojnike i četnike) duž komunikacije Nikšić-Danilovgrad. Do 4. aprila bataljoni su ponovo ovladali komunikacijom. U ovim borbama neprijatelj je imao 31 mrtvog i oko 70 ranjenih vojnika i oficira, dok su obe brigade imale 9 poginulih i 17 ranjenih boraca.

⚔️ 3. 4. 1944. U s. Kočanima (kod Nikšića) delovi 2. dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ i delovi Nikšićkog NOP odreda napali četnike i odbacili ih u Nikšić, ubivši jednog i ranivši dvojicu, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 3 ranjena borca.

⚔️ 7. 4. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da pređe u ofanzivu na svim sektorima, da jednu operativnu grupu zadrži na odseku Zlatar-Priboj-Rudo i da veću pažnju posveti primorskom sektoru.

⚔️ 10. 4. 1944. Jedinice 5. i 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i delovi 2. dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, posle artiljerijske pripreme, napali na nemačko-četnička uporišta u dolini Zete: Danilovgrad, Spuž Kaznovicu i Taraš, ali bez uspeha, usled nejednovremenog napada i žilave odbrane neprijatelja. Gubici neprijatelja: oko 150 mrtvih i ranjenih; gubici jedinica 3. divizije i Primorske operativne grupe: 22 mrtva i 101 ranjeni borac. Zaplenjeno je 2 minobacača sa 160 mina, 17 pušaka, 1 pištolj i druga ratna oprema.

⚔️ 11. 4. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da na odseku Priboj-Rudo drži jače snage kao mostobran u slučaju povlačenja 2. proleterske udarne i 5. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 11. 4. 1944. Nemačke i četničke snage i pripadnici muslimanske milicije (oko 5000 vojnika), uz podršku avijacije, preduzeli ofanzivna dejstva glavnim snagama od Brodareva ka Bijelom Polju i s. Lekovini (kod Sahovića) a delom snaga iz Pljevalja ka s. Đurđevića Tari protiv jedinica 37. udarne divizije NOVJ koje su zatvarale te pravce. Cilj neprijatelja je bio: ovladati dolinom Lima, zauzeti Kolašin i spojiti se sa snagama koje će napadati iz Podgorice (sada: Titograd), razdvojiti 2. udarni korpus NOVJ i njegove jedinice nabaciti na masiv pl. Sinjajevine i pl. Durmitora.

⚔️ 12. 4. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: obrazovati komisiju koja će sređivati materijale za odlikovanja boraca i rukovodilaca na osnovu predloga starešina (od komande četa pa naviše); odmah poslati predloge za odlikovanje najzaslužnijih boraca i rukovodilaca, naročito onih koji su u NOV i POJ od 1941. i 1942. godine. Raspisi slične sadržine upućeni su i ostalim podređenim štabovima.

⚔️ 15. 4. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: slaže se sa predlogom Štaba korpusa da težište aktivnosti njegovih jedinica bude u Sandžaku, gde treba koncentrisati jače snage i razbiti četnike; iznosi mišljenje da je namera nemačke komande da jedinice toga korpusa potisne iz naseljenih mesta, koja bi poseli četnici; naređuje da se jedinice toga korpusa zadrže na svom sektoru a s njime će sadejstvovati 27. udarna divizija NOVJ.

⚔️ 15. 4. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ: da su nemačke snage počele ofanzivu protiv jedinica NOV i POJ u Sandžaku a četnici se koncentrisali na odseku Foča-Pljevlja; da je namera nemačkih snaga da potisnu snage NOVJ i omoguće četnicima i drugim kvislinškim snagama da posednu garnizone, da bi nemačke posade bile slobodne za druge frontove. Ujedno mu je naredio da 27. udarna divizija sadejstvuje s jedinicama 2. udarnog korpusa NOVJ pravcem Foča-Čelebić, te ga obavestio da je poduzeo mere da pre pokreta snabde jedinice materijalom.

⚔️ 17. 4. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: verovatna je namera nemačkih snaga da ovladaju komunikacijom u dolini r. Lima i posednu garnizone; 2. udarni korpus, s naslonom na čvrsta uporišta, mora da se zadrži na svom području, primenjujući elastičnu odbranu, a VŠ će preduzeti mere da mu olakša, položaj dejstvom drugih jedinica na osetljive neprijateljske tačke; Štab korpusa treba da svaki dan javlja o mestu za spuštanje pomoći iz aviona.

⚔️ 17. 4. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ da nemačke snage vrše ofanzivu protiv jedinica NOV i POJ u Sandžaku i Crnoj Gori; da se jedinice 2. udarnog korpusa povlače iz Limske doline, a operativna grupa divizija (2. proleterska udarna i 5. udarna divizija) nalazi zapadno od r. Ibra. Ujedno mu je naredio da se 16. udarna i 17. udarna divizija NOVJ spreme za pokrete i obavestio ga da postoje izgledi da dobije pomoć u materijalu.

⚔️ 19. 4. 1944. VŠ NOV i POJ zatražio od Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ da uputi opširan izveštaj: kako je u jedinicama organizovan kulturno-prosvetni rad; koja kulturno-prosvetna tela postoje; koji se listovi i brošure izdaju; postoji li mogućnost za odabiranje novinarskih, glumačkih i sličnih kadrova.

⚔️ 19. 4. 1944. U duhu naređenja Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, u rejonu Mojkovca jedinice 3. i 37. udarne divizije prešle u opšti protivnapad protiv jačih nemačkih i četničkih snaga i pripadnika muslimanske milicije. (Razbivši neprijatelja na položajima Burenj - Mojkovac - Razvršje - s. Pržišta, jedinice 2. udarnog korpusa uspele su da u narednim šestodnevnim ogorčenim borbama zauzmu Šahoviće (sada: Tomaševo) i Bijelo Polje, nanevši neprijatelju gubitke od 230 mrtvih i oko 300 ranjenih. Gubici 3. i 37. divizije također su bili osetni.)

⚔️ 21. 4. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ imaju zadatak da prodiru u Srbiju; 2. udarni korpus mora ostati na svom odseku, prilagođavajući način ratovanja stvarnoj situaciji, a preduzete su mere da mu se dostavi hrana i materijal; redovno dostavljati izveštaj o mestima za spuštanje materijala iz aviona.

⚔️ 30. 4. 1944. Nemačke i četničke snage zauzele Cevo i ovladale pl. Simunjom, odakle su se slabije jedinice Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ povukle na prostoriju s. Lastva, s. Prentin Do, s. Bata.

⚔️ 1. 5. 1944. Glavnina četničkog Nevesinjskog korpusa, ojačana manjim delovima nemačke 369. legionarske divizije i domobranske 9. posadne brigade (oko 2000 vojnika), napadom iz Gacka i Nevesinja odbacila delove 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ preko komunikacije Gacko-Bileća i do 3. maja delom snaga prodrla u Bileću, dok su ostale snage udarom u leđa preko pl. Trusine odbačene u polazne garnizone. U trodnevnim borbama neprijatelj je imao blizu 50 mrtvih i preko 50 ranjenih. Severnohercegovački NOP odred i delovi 10. i 11. hercegovačke udarne brigade imali su 35 mrtvih i ranjenih i oko 30 nestalih.

⚔️ 12. 5. 1944. Tri bataljona 2. dalmatinske udarne brigade i 1. i 2. bokeljski bataljon Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ odbacili delove četničke Trebinjske brigade (koji su bili ojačani jednom nemačkom četom) i zauzeli s. Lastvu (blizu Trebinja).

⚔️ 13. 5. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da se 17. udarna divizija poveže s jedinicama 2. udarnog korpusa NOVJ, a da se 16. udarna divizija odmori i da sačeka popunu materijalom. Ujedno je obaveštava da će neprijateljske snage, po svemu sudeći, i dalje vršiti pritisak na njegove jedinice.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Saučešće Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 19 oktobra 1943 god. borcima i oficirima italijanske divizije Venecija povodom junačke smrti kapetana Rive

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO Crne Gore i Boke od kraja septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o stanju kod Nikšićkog i Lovćenskog odreda i jačina neprijateljskog garnizona u Nikšiću

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa od 10 septembra 1943 god. štabovima NOP odreda na teritoriji Crne Gore, Boke, Sandžaka i Hercegovine za sprovođenje mobilizacije

📜 Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa od 11 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o prebacivanju Pete crnogorske NOU brigade na teren Crne Gore i razvoju događaja u svijetu i kod nas

📜 Naredba Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 11 septembra 1943 god. svim svojim jedinicama za podizanje i usavršavanje vojničkog znanja, vojne discipline i uvođenje jednoobrazne administracije

📜 Brojno stanje ljudstva i stoke 2. dalmatinske udarne brigade od 12. septembra 1943. dostavljeno Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ

📜 Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa od 13 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o situaciji na teritoriji Hercegovine i Sandžaka

📜 Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 15 septembra 1943 god. Ivanu Milutinoviću, po pitanju slanja vojnih jedinica radi pomoći Crnoj Gori

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 19 septembra 1943 god. Štabu Četvrte crnogorske i Druge dalmatinske proleterske brigade za pokret u selo Borovo

📜 Direktivno pismo Štaba Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije od 20 septembra 1943 god. političkim komesarima divizija, brigada i bataljona za pojačani politički rad među borcima i za pravilan odnos prema narodu

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 20 septembra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije za likvidiranje četničkih bandi u južnoj Hercegovini i jednom dijelu Crne Gore i za izvršenje mobilizacije

📜 Poziv Štaba Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije od 20 septembra 1943 god. Štabu Lovćenskog NOP odreda da produže sa svojim borbenim tradicijama

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 20 septembra 1943 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda za podnošenje izvještaja o situaciji na području odreda

📜 Obaveštajni bilten Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 21 septembra 1943 god. o situaciji u Sandžaku

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 21 septembra 1943 god. štabovima Četvrte proleterske i Druge dalmatinske za pokret prema Crnoj Gori i Štabu Druge proleterske divizije za energično čišćenje četničkih bandi sa teritorije Sandžaka

📜 Izveštaj pomoćnika načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 septembra 1943 god. Štabu korpusa o rasporedu i zadacima Druge dalmatinske brigade Druge proleterske divizije

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 23 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o oslobođenju Pljevalja i o vojno-političkoj situaciji u Sandžaku

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 septembra 1943 god. pomoćniku načelnika Štaba za vršenje mobilizacije na teritoriji Sandžaka

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 septembra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije za odlaganje napada na Nikšić i za podnošenje detaljnog izvještaja o stanju neprijateljskih garnizona na teritoriji Crne Gore, Boke i Hercegovine

📜 Izvještaj Branka Obradovića od 23 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o neposrednim zadacima jedinica Druge proleterske divizije na teritorijn Sandžaka

📜 Obaveštajni izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 24 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji u Srbiji

📜 Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 24. septembra 1943. komandantu Durmitorskog partizanskog bataljona za upućivanje grupe boraca radi popune 4. crnogorske proleterske brigade

📜 Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 24. septembra 1943. Štabu 4. crnogorske proleterske brigade za pokret pravcem Bukovica - Mljetičak

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije od 25 septembra 1943 god. Štabu Četvrte proleterske brigade da izvrši pokret u pravcu Gornjeg Lipova

📜 Izvještaj komandanta Treće udarne divizije NOV Jugoslavije od 25 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o vojno-političkom stanju u Hercegovini i srezu Nikšićkom i o narednim zadacima divizije

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije od 25 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije o razoružanju dijelova italijanske divizije Taurinenze

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 26 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o oslobođenju Prijepolja i rasporedu jedinica

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije od 26 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o razbijanju četnika ka crnogorsko-hercegovačkoj granici i situaciji oko Nikšića

📜 Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 26 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o organizaciji vojnih vlasti u pozadini

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 septembra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za prebacivanje Druge dalmatinske brigade na prostoriju Mojkovca i za čišćenje Sandžaka od četničkih bandi

📜 Poziv Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 septembra 1943 god. komandantu italijanske divizije Venecija za prekid saradnje sa četnicima i za zajedničku borbu protiv Njemaca

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije od 27 septembra 1943 god. Komandi kolašinske partizanske čete da se prebaci na Drijenak i stavi pod komandu Četvrte proleterske brigade

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije od 28 septembra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije o zadacima na sektoru Nikšić - Podgorica u vezi novonastale situacije poslije oslobođenja Kolašina

📜 Zajednički proglas Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku i Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 septembra povodom oslobođenja Kolašina

📜 Izvještaj Štaba 4. crnogorske proleterske NOU brigade od 28. septembra 1943. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Kolašina

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 septembra 1943 god. Štabu Četvrte proleterske brigade za zauzimanje Mateševa

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 septembra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za prebacivanje Druge proleterske brigade na Mojkovac u cilju razbijanja četničkih snaga u Vasojeviće i pridobijanja italijanske divizije Venecija

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 29 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o stanju partizanskih odreda sa svog područja i borbama Pete udarne brigade sa četnicima

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 29 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije o situaciji na sektoru divizije

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 30 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbama protiv četnika oko Pljevalja i Prijepolja i o mobilizaciji boraca za NOV

📜 Izveštaj političkog komesara Treće Sandžačke brigade od 30 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbi s četnicima kod Bijelog Polja

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 septembra 1943 god. Štabu Vasojevićkog udarnog bataljona za prebacivanje na sektor Kolašina

📜 Poziv Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 septembra 1943 god. potpukovniku savezničke engleske vojske u Beranama da se poveže sa NOV Jugoslavije i prebaci kod Štaba korpusa

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije od 30 septembra 1943 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda za pojačani masovno politički rad u cilju pretstojeće opšte mobilizacije na teritoriji odreda

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 1 oktobra 1943 god. Štabu Vasojevićkog bataljona da se hitno prebaci na sektor Kolašina

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i POJ od 1 oktobra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za prebacivanje Druge dalmatinske i Druge proleterske brigade radi odbrane oslobođenog Kolašina

📜 Izvještaj Štaba Vasojevićkog udarnog bataljona od 1 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o bojevima bataljona na položajima Ključ - Zekova Glava - Troglav

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da odredi stalno mesto za prijem savezničke vojne pomoći

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i POJ od 2 oktobra 1943 god. Štabu Vasojevićkog bataljona da se prebaci u Rovačko Trebaljevo

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 3 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbi protiv četnika kod Prijepolja i o rasporedu jedinica

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 4 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbi protiv četnika na pravcu Nova Varoš - Prijepolje i o mobilizaciji u Bjelopoljskom srezu

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i POJ od 4 oktobra 1943 god. Štabu Udarne grupe za napad na četnike pravcem Šljivovice - Jablanovo Brdo u cilju odbrane oslobođenog Kolašina

📜 Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 4 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o uspostavljanju veze sa Jahorinskim odredom, Glavnim štabom Crne Gore i Drugom proleterskom divizijom i o vojno-političkoj situaciji na terenu odreda

📜 Direktiva Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 5 oktobra 1943 god. jedinicama na području Vasojevića za pravilno postupanje prema narodu

📜 Zapovijest Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 5 oktobra 1943 god. Četvrtoj proleterskoj, Drugoj dalmatinskoj, Trećem bataljonu Treće sandžačke brigade i Vasojevićkom bataljonu za pripremu napada na Berane

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 7 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbi s četnicima kod s. Krnjače i o namerama četnika da napadnu slobodnu teritoriju u Sandžaku

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jutoslavije od 7 oktobra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije za razbijanje četničke bande Baja Stanišića

📜 Zapovijest Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 7 oktobra 1943 god. Udarnoj grupi za zauzimanje dominantnih položaja oko Berana

📜 Zapovijest Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 8 oktobra 1943 god. Udarnoj grupi, Četvrtoj proleterskoj brigadi i Vasojevićkom NOP bataljonu za napad na četničke bande koje ugrožavaju oslobođeni Kolašin

📜 Poziv Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 8 oktobra 1943 god. Štabu italijanske divizije Venecija na zajedničku borbu protiv njemačkih okupatora

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 8 oktobra 1943 god. Štabu Andrijevičkog partizanskog bataljona za mobilizaciju ljudstva u Srezu andrijevičkom

📜 Izvještaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 8 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije o ponovnom prikupljanju četnika za napad na Kolašin i Mateševo

📜 Naređenje Štaba limsko-sandžačkih četničkih odreda od 8. oktobra 1943. komandantima beranskih brigada za napad na delove 2. udarnog korpusa NOVJ kod Kolašina

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ o konačnom nazivu korpusa i ukupnom broju korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije

📜 Izvještaj načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 9 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o rezultatima prvih pregovora sa pretstavnicima italijanske divizije Venecija

📜 Uputstvo Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 9 oktobra 1943 god. načelniku svoga štaba za dalje vođenje pregovora sa komandom italijanske divizije Venecija

📜 Izvještaj Rudolfa Primorca od 9 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOV n PO Jugoslavnje o toku i rezultatima pregovora sa komandantom italijanske divizije Venecija

📜 Izvještaj Štaba Druge proleterske udarne divizije od 9 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOV i POJ o mobilizaciji i formiranju novih jedinica na sektoru Pljevalja

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 10 oktobra 1943 god. Štabu Druge dalmatinske udarne brigade za preuzimanje komande nad bataljonnma koji dolaze od Bijelog Polja i Zaostra

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 11 oktobra 1943 god. Štabu udarne grupe za raspored bataljona u Berane i okolinu

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 11 oktobra 1943 god. Štabu Druge dalmatinske brigade za ulazak u Andrijevicu i za razbijanje četničkih bandi na Trešnjeviku i Rudom Brdu

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 11 oktobra 1943 god. Štabu Četvrte proleterske brigade za sadejstvo sa Drugom dalmatinskom brigadom u razbijanju četnika na Trešnjeviku i Rudom Brdu

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 11 oktobra 1943 god. Štabu Andrijevičkog partizanskog bataljona za sadejstvo sa Drugom dalmatinskom brigadom u zauzimanju Andrijevice

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 12 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o čišćenju terena od četnika i o mobilizaciji za NOV

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 12 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o situaciji na svom području

📜 Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 12 oktobra 1943 god. svome Štabu o razvoju događaja u Sandžaku i potrebi formiranja Štaba Sandžačkog partizanskog odreda

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 12 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o iznenadnom napadu Njemaca na pravcu Nikšić - Grahovo u cilju razbijanja italijanske divnzije Taurinenze

📜 Izvještaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 12 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije o bojevima brigade od 7 do 12 oktobra i razvoju događaja u Crnoj Gori

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 13 oktobra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije NOVJ za čvrsto obezbjeđenje Pljevalja i prebacivanje manjih snaga preko Lima

📜 Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 13 oktobra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije o razvoju događaja na sektoru Vasojevića

📜 Proglas Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavnje od 13 oktobra 1943 god. narodu Crne Gore, Boke, Hercegovine i Sandžaka povodom oslobođenja Vasojevićke Nahije

📜 Obavještenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 13. oktobra 1943. Štabu 4. crnogorske proleterske brigade o oslobođenju Berana i Andrijevice i prelasku italijanske divizije Venecija na stranu NOVJ

📜 Pismo Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 14 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Kosovo n Metohiju o potrebi što bolje međusobne saradnje i o razvoju situacije na teritoriji Crne Gore

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 15 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o oslobođenju Nove Varoši

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 15 oktobra 1943 god. Štabu Bjelopoljskog partizanskog bataljona za upućivanje omladinaca u Drugu i Četvrtu proletersku brigadu

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 15 oktobra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za dočekivanje engleskih aviona i raspodjelu dobivenog materijala

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO Crne Gore i Boke od 15 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o uspjesima Treće udarne divizije NOV Jugoslavije kod Ostroga i situaciji oko Nikšića i Danilovgrada

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama da do 15 novembra upute sve avijatičare bivše jugoslovenske vojske u štab korpusa

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 16 oktobra 1943 god. Štabu italijanske divizije Venecija za dostavljanje hrane vojnicima razbijene italijanske divizije Taurinenze

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 oktobra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije za prebacivanje dva bataljona Pete crnogorske NOU brigade na sektor Bratonožića

📜 Izveštaj Štaba 3. udarne divizije od 16. oktobra 1943. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o pokretu Nijemaca u pravcu Lijeve Rijeke i jačini Nijemaca u Danilovgradu

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 17 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o upućivanju Druge proleterske brigade na Priboj i o podeli letaka

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 17 oktobra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije za prebacivanje dva bataljona Pete brigade na pravac Bioče - Kuči - Zeta čim likvidiraju četničku bandu Baja Stanišića

📜 Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije od 17 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o situaciji na sektoru Andrijevica - Čakor i o namjeri za formiranje Šeste crnogorske brigade

📜 Izvještaj Štaba Druge dalmatinske NOU brigade od 17 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o bojevima protiv Nijemaca i Albaneza na položajima Andrijevica - Čakor

📜 Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 17. oktobra 1943. za formiranje prvog slagališta municije i prve artiljerijsko-pješadijske radionice

📜 Obavještenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 17. oktobra 1943. Štabu 2. proleterske divizije o situaciji na teritoriji Crne Gore

📜 Naređenje Štaba Vrhovne komande od 17. oktobra 1943. komandantu Starog Rasa za pregrupisanje četnika radi napada na delove 2. udarnog korpusa NOVJ u Sandžaku

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 18 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Nove Varoši i Priboja

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 18 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za upućivanje određenog broja boraca i komandnog kadra radi formiranja pratećeg bataljona Štaba korpusa

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

3. udarna divizija NOVJ 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 1. bokeljska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 181. pešadijska divizija Zetski partizanski odred 2. proleterska divizija NOVJ Komski partizanski odred 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović 29. hercegovačka divizija NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Ranjenici u ratu 9. crnogorska udarna brigada Sarajevo Kolašin Centralni komitet KPJ Berane Borbe u Crnoj Gori 1943. Borbe u Hercegovini 1944. Goražde Dubrovnik Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Durmitorski partizanski odred Partizanska avijacija Četnici u drugom svetskom ratu 6. crnogorska udarna brigada 10. crnogorska udarna brigada Politički komesari u NOR-u Operacija Balkanski klanac Prijepolje 12. vojvođanski korpus NOVJ Borbe u Srbiji 1943. 1. alpska divizija Taurinense Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Trebinje Divizija Garibaldi Danilovgrad Kalinovik Josip Broz Tito Bileća 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Mojkovac 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Bijelo Polje Završne operacije u Jugoslaviji Pljevlja Borbe u Crnoj Gori 1944. 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Andrijevica Borbe u Hrvatskoj 1944. Nikšić 37. sandžačka divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ Albanija u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Podgorica 369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Dalmaciji 1944. Nikšićki partizanski odred 19. pešadijska divizija Venecija Borbe u Srbiji 1944. Priboj Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Lovćenski partizanski odred Glavni štab Crne Gore Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Nevesinje Britanija i Jugoslavija