Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

6. crnogorska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 52 hronoloških zapisa, 84 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 14. 11. 1943. U s. Drijenku (kod Kola: i ,a), po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, od delova Zetskog, Nikšićkog, Durmitorskog i Komskog NOP odreda formirana 6. crnogorska NOU brigada, jačine četiri bataljona.

⚔️ 1. 1. 1944. U s. Prekobrđu (kod Kolašina) delovi 6. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ razbili četnike i tom prilikom nekoliko njih razoružali.

⚔️ 17. 1. 1944. U rejonu s. Prekobrđe (kod Kolažina) 4. bataljon 6. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ napao četnike i sedmoricu zarobio.

⚔️ 21. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: formirati Štab primorske operativne grupe, u čiji će sastav ući 6. crnogorska NOU brigada, 2. dalmatinska NOU brigada i jedna novoformirana jedinica na sektoru Crmnice i Paštrovića; izveštava da će narediti popunu grupe ljudstvom iz Dalmacije; u 3. udarnoj diviziji NOVJ ostaju 5. i 7. crnogorska NOU brigada i 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada kao i odredi na sektoru Nikšića; 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ dovesti u dolinu r. Lima u čijem sastavu ostaju 2. proleterska udarna i 4. proleterska NOU brigada i 1. južnomoravska NO brigada; organizovati vojnopozadinsku vlast na celoj teritoriji; sve ove zadatke sprovesti energično i brzo; eventualni napad i zauzeće Nikšića bilo bi korisno.

⚔️ 27. 1. 1944. U Pješivcima dva bataljona 6. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ počela akciju protiv manjih četničkih grupa.

⚔️ 0. 2. 1944. U duhu odluke VŠ NOV i POJ Štab 2. udarnog korpusa NOVJ formirao Primorsku operativnu grupu. U njen sastav su ušli: 2. dalmatinska udarna i 6. crnogorska udarna brigada, partizanski Bokeljski k bataljon, Lovćenski i Nikšićki NOP odred.

⚔️ 1. 2. 1944. U rejonu s. Kamenskog i s. Rudine (na putu Nikšić-Vilusi) 1. i 2. bataljon 6. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ u jednodnevnoj borbi razbili četnike i odbacili ih ka Grahovu. Poginulo 10 četnika i više ih je ranjeno, dok su oba bataljona NOVJ imala 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 1. 2. 1944. Jedinice 6. crnogorske udarne i 4. bataljon 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na Grahovo, koje su branile 10. i 12. četa 334. puka nemačke 181. pešadijske divizije.

⚔️ 4. 2. 1944. Na komunikaciji Danilovgrad-Nikšić jedinice 6. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ napale veću kolonu nemačkih vojnika. U borbi je poginulo 40 vojnika i zaplenjen je jedan kamion. Brigada je imala 7 mrtvih.

⚔️ 8. 2. 1944. U s. Broćancu (kod Nikšića) jedinice 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napale četnike i nanele im gubitke od 12 mrtvih i ranjenih i 45 zarobljenih. Brigada je imala 2 ranjena borca.

⚔️ 9. 2. 1944. Na komunikaciji Danilovgrad-Nikšić delovi 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe napali nemačku kolonu koja je težila da se probije u Nikšić. Posle oštre višečasovne borbe neprijatelj je ponovo odbačen ka Danilovgrađu uz gubitke od 2 mrtva, više ranjenih i 5 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno je nešto pušaka, 1 p. mitraljez i izvesna količina municije i druge opreme.

⚔️ 1. 3. 1944. Dva bataljona 2. dalmatinske udarne i jedan bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ i jedan bataljon Nikšićkog NOP odreda napali na Grahovo i s. Dragalj koje su branili nemački vojnici i četnici. Ali Grahovo nisu zauzeli, jer napad nije bio jednovremen i povezan; sem toga, u toku borbe neprijatelju je stiglo pojačanje iz Risna. Poginulo je i ranjeno oko 35 nemačkih vojnika i zarobljeno je 17 četnika.

⚔️ 8. 3. 1944. Druga dalmatinska udarna brigada i 2. bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, zajedno s 1. bokeljskim bataljonom i 2. bataljonom Nikšićkog NOP odreda, otpočeli napad na Grahovo i s. Dragalj u kome su se nalazili delovi 334. puka nemačke 181. pešadijske divizije i Banjsko-vučedolska četnička brigada. Napad koji je trajao dva dana nije uspeo. Gubici neprijatelja nisu poznati, dok su jedinice 2. i 6. brigade imale 5 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 11. 3. 1944. Na komunikaciji Nikšić-Danilovgrad otpočele dvodnevne oštre borbe jedinica 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ protiv delova 363. puka nemačke 181. pešadijske diviziji i četnika koji su težili da ovladaju komunikacijom. Poginulo je 37, zarobljeno 10 i ranjeno oko 20 nemačkih vojnika. Zaplenjeno: 1 top 75 mm, veći broj pušaka, 1 p. mitraljez, kao i mnogo druge opreme. Brigada je imala 5 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 13. 3. 1944. U rejonu s. Kočana (kod Nikšića) 1. bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe napao na oko 200 žandarma i četnika. Tom prilikom su poginula 2 i zarobljena 3 četnika. Zaplenjen je manji broj pušaka, municije i druga oprema.

⚔️ 28. 3. 1944. Otpočele dvodnevne borbe jedinica 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ i delova Lovćenskog i Zetskog NOP odreda protiv jakih snaga nemačke 181. pešadijske divizije (oko 2.000 vojnika) i četnika koje su napale od Danilovgrada ka Nikšiću. Neprijatelj je, uz gubitke od 21 mrtvog i više ranjenih, ovladao komunikacijom Danilovgrad-Nikšić i duž nje uspostavio obezbeđenja u selima: Stubici, Bogetićima, Cerovu, Drenovštici, Bogmilovićima, Ržištu i Zagarču.

⚔️ 28. 3. 1944. Na prostoriji sela: Parci-Gradac-Draževina-Beri (na komunikaciji Titograd-Cetinje) delovi 2. dalmatinske udarne i 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, s delovima Lovćenskog NOP odreda napali i razbili četničke i nemačke snage (oko 1000 vojnika) i odbacili ih u Podgoricu (sada: Titograd). Poginulo 26 neprijateljskih vojnika i oficira, a zarobljeno 100 četnika. Gubici jedinica NOV i POJ: 1 mrtav i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 4. 1944. Šest bataljona iz 2. dalmatinske udarne i 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napalo obezbeđujuće delove (nemačke vojnike i četnike) duž komunikacije Nikšić-Danilovgrad. Do 4. aprila bataljoni su ponovo ovladali komunikacijom. U ovim borbama neprijatelj je imao 31 mrtvog i oko 70 ranjenih vojnika i oficira, dok su obe brigade imale 9 poginulih i 17 ranjenih boraca.

⚔️ 5. 4. 1944. U s. Krusima (kod Titograda) 2. bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe napao na kolonu od oko 70 nemačkih vojnika i 20 četnika. Posle kraće i oštre borbe neprijatelj je odbačen u pravcu s. Kokota i Podgorice. Poginulo je 9 i ranjeno oko 15 nemačkih vojnika i oficira. Zaplenjeno je: 1 mitraljez, 2000 metaka, nekoliko sanduka mina za minobacač i druga ratna oprema. Bataljon je imao 3 ranjena borca.

⚔️ 8. 4. 1944. Dva bataljona 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe napala manje nemačke snage i četnike na dobro utvrđenim položajima duž komunikacije Cetinje - Rijeka Crnojevića. Posle višečasovne oštre borbe neprijatelj je imao preko 30 vojnika i oficira izbačenih iz stroja. Zaplenjeno je: 3 minobacača s nešto mina, 1 mitraljez, 3. p. mitraljeza, 2 automata, 3 pištolja, 1 kompletna radio-stanica, velika količina municije i druga ratna oprema. Bataljoni su imali 4 mrtva i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 10. 4. 1944. Jedinice 2. dalmatinske i 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe izvršile napad na nemačke, italijanske i četničke snage u Danilovgradu. Ali, ne dejstvujući jednovremeno, one nisu uspele da slome upornu odbranu iz jakih utvrđenja. Prema nepotpunim podacima, neprijatelj je imao 8 mrtvih i 12 ranjenih vojnika.

⚔️ 3. 5. 1944. Tri bataljona 6. crnogorske udarne brigade, jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade i jedan bataljon Lovćenskog NOP odreda Primorske operativne grupe izvršili napad na Čevo i s. Markovinu (blizu Danilovgrada), u kojima su se nalazili delovi 363. puka nemačke 181. pešadijske divizije i nemačkog 222. fizilirskog bataljona i četnici. I pored uzastopnih juriša tokom dana i sutradan uporišta nisu likvidirana, a neprijatelju su pristigla pojačanja iz Danilovgrada i Cetinja. Gubici neprijatelja: poginulo je oko 60 nemačkih vojnika i oko 70 četnika, ranjeno oko 100 nemačkih vojnika i četnika i zarobljeno 13 četnika. Gubici 6. i 2. brigade: 5 mrtvih i 16 ranjenih boraca.

⚔️ 13. 6. 1944. U rejonu Nikšića 1. bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ iznenada napao i razbio četnike, nanevši im gubitke od 11 poginulih, 8 ranjenih i 2 su zarobljena. Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

⚔️ 24. 7. 1944. Na položajima s. Ubil - s. Vrbanje (kod Risna) 1. i 2. bokeljski bataljon Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ i 4. bataljon 6. crnogorske udarne brigade napali četnike i nemačke vojnike, te zarobili oko 30 četnika i zaplenili 30 pušaka, 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza i drugu opremu. Gubici jedinica NOVJ: 2 poginula borca.

⚔️ 2. 8. 1944. U rejonu s. Kunak - s. Povija (kod Nikšića) 3. bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe vodio borbu protiv jačih četničkh snaga. Poginulo je 18 a zarobljeno je 25 četnika. Bataljon je imao 7 mrtvih i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 8. 1944. Otopočele dvodnevne borbe jedinica 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ protiv oko 700 nemačkih i italijanskih vojnika i četnika koji su pokušali da se iz Danilovgrada probiju prema Nikšiću. Neprijatelj je imao 47 mrtvih i više ranjenih vojnika. Brigada je imala 8 mrtvih i ranjenih boraca.

⚔️ 9. 8. 1944. U rejonu s. Podbožur - s. Vilusi - s. Zagora - Grahovo 2. proleterska (dalmatinska) udarna brigada, 6. crnogorska udarna brigada i 1. i 2. bokeljski bataljon Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, u sadejstvu sa delovima 29. udarne divizije NOVJ, izvršili protivnapad na jake delove nemačke 181. pešadijske divizije (oko 2.500 vojnika) i četnike. U višečasovnoj oštroj borbi jedinice NOVJ su neprijatelja odbacile u Trebinje i Grahovo i povratile s. Viluse i svoje prvobitne položaje. Poginulo je 114, zarobljena su 2 i ranjeno je više nemačkih vojnika i četnika. Zaplenjen je: 1 mitraljez, 5 p. mitraljeza, 3 radio-stanice i veća količina municije, kao i druga ratna oprema.

⚔️ 1. 9. 1944. Posle jednodnevne oštre borbe delovi 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodili s. G. Polje (kod Nikšića). U borbi je poginulo 138 nemačkih vojnika i 27 italijanskih fašista, a zarobljeno je 37 nemačkih vojnika i 48 italijanskih fašista. Brigada je imala 7 mrtvih i 23 ranjena borca.

⚔️ 18. 9. 1944. Pretrpevši osetne gubitke na položajima oko Nikšića (2. bataljon 363. puka 181. pešadijske divizije, italijanski bataljon crnih košulja i četnici Durmitorskog i Ostroškog četničkog korpusa) neprijatelj se povukao prema Danilovgradu. Pošto je uništila nemačku zaštitnicu, 6. crnogorska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodila je Nikšić. Time je bio zatvoren pravac povlačenja nemačkih snaga iz Crne Gore, preko Nikšića i Mostara, ka Sarajevu.

⚔️ 30. 9. 1944. U rejonu Komana, s. M, Zagrede i s. Zagarača (kod Danilovgrada) jače četničke snage iz rejona Podgorice (sada: Titograd) i Spuža napale delove 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe i Zetskog NOP odreda. U borbi koja je trajala ceo dan napad četnika je odbijen. Poginulo je 18 četnika a više ih je ranjeno.

⚔️ 1. 10. 1944. Četvrti bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ izvršio neuspeo napad na nemačke i četničke položaje Kurilo i s. Orja Luka (kod Danilovgrada).

⚔️ 2. 10. 1944. U s. Progonovićima i s. Čepićima (kod Cetinja) 1. bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, uz sadejstvo delova Lovćenskog NOP odreda, razbio četnike i odbacio ih prema Kokotima.

⚔️ 12. 10. 1944. Na pravcu Bar-Virpazar 1. bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ i delovi Lovćenskog NOP odreda napali nemačko-četničke položaje na pl. Sutormanu. Neprijatelj je pružao jak otpor, ali je bataljon 6. brigade, posle višečasovne borbe, uspeo da ga razbije i da oslobodi Sutorman i s. Tuđemili, prinudivši neprijatelja da napusti i Virpazar. U ovim borbama neprijatelj je imao 16 mrtvih i više ranjenih vojnika. Zaplenjeno: 3 minobacača sa 90 granata, 1 mitraljez, 3 p. mitraljeza, 17 pušaka, 82 ručne bombe, oko 2000 metaka i druga ratna oprema. Bataljon i delovi Lovćenskog NOP odreda imali su 2 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 14. 10. 1944. Delovi 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2 udarnog korpusa NOVJ sprečili prodor oko 300 nemačkih vojnika i četnika od Risna prema Grahovu. Partizanskim jedinicama se predalo 40 četnika iz Grahova.

⚔️ 16. 10. 1944. Deseta crnogorska udarna brigada i 3. bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ izvršili napad na oko 140 nemačkih vojnika i 300 četnika u Grahovu. Neprijatelj se uporno branio iz utvrđenja izgrađenih oko Grahova i u samom mestu, tako da napad nije uspeo. Gubici neprijatelja nisu poznati, dok je 10. brigada imala 3 mrtva i 11 ranjenih boraca. Napad je obnovljen i narednog dana, ali bez uspeha.

⚔️ 21. 10. 1944. Jedinice 10. crnogorske brigade i delovi 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, podržani artiljerijom, savladali jak otpor nemačke i četničke posade i oslobodili Grahovo. U toj borbi neprijatelj je imao 120 mrtvih i 50 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno: 2 topa, 2 minobacača, 15 p. mitraljeza, veća količina municije i drugog ratnog materijala. Gubici jedinica NOVJ: 8 mrtvih i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 10. 1944. Drugi i 4. bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ i 1. bataljon 5. proleterske (crnogorske) brigade 3. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo delova Nikšićkog i Zetskog NOP odreda, izvršili neuspeo napad na Taraš, s. Orju-Luku, Kurilo, Obadov brijeg, Brailovicu i Danilovgrad, koje su branile snage nemačke 181. pešadijske divizije i četnici. Gubici neprijatelja: 11 mrtvih i veći broj ranjenih. Zaplenjeno je 10 pušaka i 4 sanduka municije. Gubici 1. bataljona 5. brigade: 2 mrtva i 19 ranjenih, a 4. bataljona 6. brigade: 2 mrtva i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 6. 11. 1944. Deseta crnogorska udarna brigada, uz sadejstvo delova 6. crnogorske udarne brigade, Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napala u Cetinju garnizon nemačke 181. pešadijske divizije i četnike. Jedinice Primorske operativne grupe ovladale su utvrđenjima neposredno oko građa i prodrle u sam grad, ali su se, posle šestočasovne borbe, usled žilavog otpora neprijatelja, morale povući na najbliže položaje oko Cetinja. One su imale 11 mrtvih i 20 ranjenih boraca.

⚔️ 13. 11. 1944. Posle dvodnevnih oštrih borbi 10. crnogorska udarna brigada, uz sadejstvo delova 6. crnogorske udarne brigade, Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodila Cetinje. Snage nemačke 181. pešadijske divizije su imale 70 mrtvih i veći broj ranjenih. Zaplenjeno je: 2 tenka, 1 top, 2 minobacača, 9 automatskih oruđa, 8 automobila, 2 magacina hrane i druga ratna oprema. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio je 10. crnogorsku udarnu brigadu.

⚔️ 14. 11. 1944. U zoru snage nemačke 181. pešadijske divizije (363. puk, ojačan divizionom 222. artiljerijskog puka, 222. protivtenkovskim divizionom, 222. pionirskim bataljonom) i oko 1200 četnika počeli proboj od Danilovgrada ka Nikšiću, kako bi obezbedili izvlačenje 21. brdskog armijskog korpusa iz Crne Gore, preko Mostara, za Sarajevo. Tim neprijateljskim snagama (koje su posle tri dana borbi pojačane novim jedinicama) suprotstavili su se: 6. crnogorska udarna brigada (kasnije i 10. crnogorska udarna brigada) Primorske operativne grupe, 1. bataljon 5. proleterske (crnogorske) brigade 3. udarne divizije NOVJ, Nikšićki i Zetski NOP odred, podržani artiljerijom 2. udarnog korpusa NOVJ, u čijem je sastavu dejstvovao jedan britanski divizion.

⚔️ 1. 12. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio borce, podoficire, oficire i političke komesare 6. crnogorske NOU brigade za pokazano primerno. junaštvo i izdržljivost u dvanaestodnevnim borbama kod Danilovgrada.

⚔️ 1. 12. 1944. U rejonu Kuča (kod Titograda) jedinice 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ uspostavile vezu sa 6. brigadom 2. divizije NOV Albanije, koja je dejstvovala od pravca Skadra.

⚔️ 10. 12. 1944. Pod zaštitom jake artiljerijske vatre, prednji delovi nemačke 22. pešadijske divizije ponovo pokušali da forsiraju reku Taru kod Mojkovca u cilju prodora ka Kolašinu. Delovi 5. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ sprečili su neprijatelju prelaz na levu obalu Tare. Jedan gumeni čamac sa 6 nemačkih vojnika je potopljen, a ostali su vojnici prinuđeni da se povuku u rejon Mojkovca.

⚔️ 17. 12. 1944. Na položaju s. G. Polja - s. Podbišće - Večerinovac, dolazeći iz rejona Mojkovca, delovi nemačke 22. pešadijske divizije napali 2. bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ. Bataljon je pružao snažan otpor, ali ga je neprijatelj, podržan artiljerijskom vatrom, potisnuo na položaje Škara - s. G. Štitarica - V. Prepran.

⚔️ 23. 12. 1944. U rejonu s. Šahovića (sada: Tomaševo) jedinice 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ razbile četničku kolonu jačine oko 2000 ljudi koja je pokušala da se od Mojkovca probije prema Pljevljima, Poginulo je 35 četnika, a više ih je ranjeno.

⚔️ 9. 1. 1945. Šesta crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ zauzela Čajniče, koje su četnici napustili posle kraće borbe.

⚔️ 11. 1. 1945. Šesta crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ oslobodila Foču, iz koje su se četnici povukli prema Goraždu.

⚔️ 17. 1. 1945. Dva bataljona II. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i dva bataljona 6. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na nemačku posadu u Goraždu.

⚔️ 1. 2. 1945. Po naređenju Operativnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju formiran Štab operativne grupe brigada pod čiju su komandu stavljene: 3. i 5. kosovsko-metohijska NO brigada, 1. bokeljska NOU brigada i 6. crnogorska NOU brigada.

⚔️ 22. 3. 1945. U rejonu Dečanske i Streočke planine (kod Peći) 6. crnogorska NOU brigada Operativne grupe brigada uništila grupu od 34 balista i zaplenila 28 pušaka.

⚔️ 20. 4. 1945. U rejonu s. Kaličane - Rodno (Orno) brdo (kod Peći) dve čete 6. crnogorske NOU brigade Operativne grupe brigada razbile grupu od 40 balista. Poginula su 3 i ranjeno je 11 balista, dok su delovi brigade imali 1 poginulog i 3 ranjena.

⚔️ 28. 4. 1945. U s. Istiniću (kod Peći) delovi 6. crnogorske NOU brigade Operativne grupe brigada opkolili i zarobili 8 balista, dok su se trojica predali.

Dokumenti

📜 Pismo narodnog heroja Ivana Milutinovića člana Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23 septembra 1943 god. drugu Blažu Jovanoviću o potrebi popune Četvrte i Pete crnogorske NOU brigade i pripremama za formiranje Šeste crnogorske brigade

📜 Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije od 17 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o situaciji na sektoru Andrijevica - Čakor i o namjeri za formiranje Šeste crnogorske brigade

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV p PO Crne Gore i Boke za upućivanje određenog broja boraca iz svih odreda radi formiranja Šeste crnogorske brigade

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 oktobra 1943 god. štabu Komskog NOP odreda za upućivanje sto boraca u Kolašin radi formiranja Šeste crnogorske brigade

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO Crne Gore i Boke od 1 novembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa o sprovođenju mobilizacije za Šestu crnogorsku NOU brigadu

📜 Uputstvo štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 9 novembra 1943 god. štabu Šeste crnogorske NOU brigade o pripremi za formiranje ove brigade

📜 Naredba štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ za 10 novembar 1943 god. o postavljanju komandnog kadra u Šestoj crnogorskoj NOU brigadi

📜 Naredba štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 novembra 1943 god. o formiranju Šeste crnogorske NOU brigade i njenom ulasku u sastav Treće udarne divizije

📜 Izvještaj štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 23 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o rasporedu bataljona na liniji Kolašnn-Lijeva Rijeka-Bratonožići

📜 Obavještenje štaba Treće udarne divizije od 24 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o dolasku Lovćenaca u Šestu crnogorsku NOU brigadu

📜 Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 30 novembra 1943 god. štabu Šeste crnogorske NOU brigade za napad na četnike u Kučima i Prekobrđu uz sadejstvo bataljona Pete crnogorske NOU brigade i Komskog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba 6. crnogorske udarne brigade od 5. decembra 1943. Štabu 3. udarne divizije o čišćenju četnika u Kučima i Prekobrđu

📜 Izvještaj Štaba 3. udarne divizije od 5. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o akciji Šeste crnogorske udarne brigade na području Kuča i Prekobrđa

📜 Naređenje Štaba 3. udarne divizije od 6. decembra 1943. Štabu 3. bataljona 6. crnogorske udarne brigade da uspostavi vezu sa 4. crnogorskom proleterskom brigadom

📜 Izvještaj Štaba 1. bataljona 6. crnogorske NOU brigade od 6. decembra 1943. Štabu 3. udarne divizije o padu Pljevalja i situaciji u Sandžaku

📜 Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 6 decembra 1943 god. štabu Prvog bataljona Šeste crnogorske NOU brigade za ispitivanje situacije u pravcu Sandžaka

📜 Naređenje Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 8. decembra 1943. štabovima potčinjenih jedinica da razmjeste bataljone i zatvore pravac Pljevlja - Šahovići - Sljepač Most

📜 Naređenje Štaba Treće sandžačke brigade Druge proleterske divizije od 13 decembra 1943 god. štabovima bataljona za sadejstvo Šestoj crnogorskoj brigadi protiv Nemaca na pravcu Kovren - Bijov Grob - Komarani i zaprečavanje komunikacije Pljevlja - Šahovići na otseku s. Tulovo - Vodno

📜 Relacija štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 18 decembra 1943 god. za period od 1 do 15 decembra

📜 Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 21 januara 1944 god. za prebacivanje na prostoriju Klopot - Kisjelica - Boljesestra

📜 Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 22 januara 1944 god. za prebacivanje na prostoriju Mrke - Ožezi - Kopilje

📜 Obavještenje Štaba II udarnog korpusa NOVJ od 23. januara 1944. Štabu 3. udarne divizije o pripajanju 3. sandžačke brigade i izdvajanju 6. crnogorske brigade iz sastava Divizije

📜 Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 24 januara 1944 god. Štabu Prvog bataljona za prebacivanje na prostoriju Nikšić - Viluse - Grahovo u cilju razbijanja četničkih formacija

📜 Obavještenje Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 31. januara 1944. Štabu 29. hercegovačke NOU divizije o razmještaju jedinica i koordiniranju akcija

📜 Bojna relacija Šeste crnogorske NOU brigade od 31 januara 1944 god. za period od 16 do 31 decembra 1943 godine

📜 Bojna relacija Šeste crnogorske NOU brigade za period od 16 do 31 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 3 februara 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o situaciji oko Nikšića i Grahova

📜 Obavještenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 8. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na sektoru Grahova i o predstojećim zadacima Brigade

📜 Obavještenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade ođ 14. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o rasporedu i predstojećim zadacima Brigade

📜 Izvještaj Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 17. februara 1944. Okružnom komitetu KPJ za Nikšić o situaciji na teritoriji nikšićkog sreza

📜 Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 21. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o rasporedu Brigade na položajima sjeverno i južno od komunikacije Nikšić — Viluse

📜 Bojna relacija Šeste crnogorske NOU brigade za period od 15 do 29 februara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 1. marta 1944. Štabu 6. crnogorske NOU brigade o koncentričnom napadu neprijatelja na Katunsku nahiju

📜 Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 1 marta 1944 god. Štabu Šeste crnogorske NOU brigade za prebacivanje jednog bataljona na prostoriju Kotlići - Razmuće

📜 Obavještenje Štaba 6. crnogorske brigade od 2. marta 1944. Štabu 29. hercegovačke divizije o uspjehu neprijatelja u Katunskoj nahiji i o planovima za borbu protiv četnika

📜 Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 3 marta 1944 god. Štabu Prvog i Trećeg bataljona i Štabu Nikšićkog NOP odreda za prebacivanje snaga u cilju zatvaranja pravca od Nikšića

📜 Izvještaj pomoćnika političkog komesara Šeste crnogorske NOU brigade od 4 marta 1944 god. svome Štabu o razbijanju četničke ofanzive u Katunskoj Nahiji

📜 Izvještaj Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 6. marta 1944. Štabu 6. crnogorske NOU brigade o protjerivanju neprijatelja iz Katunske nahije i rasporedu bataljona

📜 Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 7 marta 1944 god. Štabu Šeste crnogorske NOU brigade za aktivnija dejstva na garnizone Nikšić i Danilovgrad

📜 Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 11 marta 1944 god. za napad na neprijateljsko utvrđenje Uzdomir i željezničku stanicu Kočane

📜 Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 12 marta 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o uspješnim borbama oko Nikšića i Danilovgrada

📜 Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 13 marta 1944 god. Štabu Kolašinskog NOP odreda za uspostavljanje čvrste veze sa Brigadom i za operativno sadejstvo

📜 Naređenje Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 14. marta 1944. Štabu Kolašinskog NOP odreda za posjedanje novih položaja

📜 Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 14 marta 1944 god. Štabu Zetskog NOP odreda za napad na Taraš i za sadejstvo jedinicama Brigade

📜 Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 17 marta 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o neuspjelom napadu na Uzdomir i Kočane

📜 Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 18 marta 1944 god. Štabu Šeste crnogorske NOU brigade za blokadu Nikšića

📜 Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 19 marta 1944 god. za čvrsto posijedanje položaja na komunikaciji Nikšić - Danilovgrad u cilju sprečavanja proboja neprijateljskim jedinicama na tom sektoru

📜 Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 30 marta 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o uspjehu neprijatelja na komunikaciji Nikšić - Danilovgrad

📜 Obavještenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 30 marta 1944 god. Štabu Lovćenskog NOP odreda o situaciji na pruzi Nikšić - Danilovgrad i o dolasku Brigade na teren Odreda

📜 Zapovijest Štaba Primorske operativne grupe od 1. aprila 1944. štabovima 6. crnogorske i 2. dalmatinske udarne brigade za napad na komunikaciju Nikšić - Danilovgrad

📜 Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 6. aprila 1944. Štabu 6. crnogorske udarne brigade za vršenje demonstrativnog napada na Danilovgrad

📜 Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 6 aprila 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o uspjesima bataljona sjeverno od komunikacije Rijeka Crnojevića - Podgorica

📜 Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 8 aprila 1944 god. za napad na komunikaciju Cetinje - Rijeka Crnojevića

📜 Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 9 aprila 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o protjerivanju neprijatelja sa komunikacije Cetinje - Rijeka Crnojevića

📜 Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 11 aprila 1944 god. Štabu Druge dalmatinske i Šeste crnogorske NOU brigade za ponovnu pripremu napada na Danilovgrad

📜 Izvještaj Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 12. aprila 1944. Štabu Primorske operativne grupe o borbama protiv neprijatelja na Veljem Brdu i komunikaciji Podgorica - Cetinje

📜 Izvještaj Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 14. aprila 1944. Štabu Primorske operativne grupe o situaciji na sektoru te brigade

📜 Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 15 aprila 1944 god. Štabu Šeste crnogorske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Kuside - Stuba

📜 Izvještaj Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 18. aprila 1944. Štabu Primorske operativne grupe o posjedanju novih položaja i o prijemu naoružanja

📜 Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 18 aprila 1944 god. Štabu Šeste crnogorske NOU brigade za vršenje stalnog pritiska na Nikšić

📜 Dopunsko naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 19. aprila 1944. Štabu 6. crnogorske NOU brigade za pritisak na Nikšić i za tijesnu vezu sa jedinicama 7. crnogorske NOU brigade

📜 Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 22 aprila 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o situaciji

📜 Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 30. aprila 1944. Štabu 6. crnogorske NOU brigade za razbijanje neprijatelja u Katunskoj nahiji

📜 Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 30 aprila 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o situaciji na sektoru Nikšić - Danilovgrad

📜 Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 6 maja 1944 god. za pojačanu budnost prema neprijatelju

📜 Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 8 avgusta 1944 god. za napad na sektoru Viluse - Podbožur i Grahovo - Zagora - Podbožur

📜 Izvod iz Operacijskog dnevnika 6. crnogorske NOU brigade za period od 1. do 15. avgusta 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 23. avgusta 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru 7. crnogorske NOU brigade i o promjeni položaja

📜 Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 31 avgusta 1944 god. za zauzimanje položaja radi likvidiranja neprijateljskog uporišta u Gornjem Polju

📜 Operacijski dnevnik Šeste crnogorske NOU brigade od 7 novembra 1944 god. za mjesec oktobar

📜 Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 13 oktobra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa i Primorskoj operativnoj grupi o napadu na neprijateljska uporišta na sektoru Danilovgrada

📜 Naređenje Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 15. oktobra 1944. Štabu 4. bataljona za napad na neprijateljski garnizon kod Danilovgrada

📜 Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 16 oktobra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o situaciji na sektoru Podgorice i Danilovgrada

📜 Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 16 oktobra 1944 god. Štabu Trećeg bataljona za rušenje komunikacije Danilovgrad - Nikšić i Danilovgrad - Čevo

📜 Obavještenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 4 novembra 1944 god. Štabu Prvog bataljona o stavljanju ovog bataljona i štaba Lovćenskog NOP odreda pod komandu brigade

📜 Izvještaj Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 10. novembra 1944. Štabu Primorske operativne grupe o učešću Prvog bataljona u napadu na Cetinje

📜 Izvještaj Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 10. novembra 1944. štabovima 2. udarnog korpusa i Primorske operativne grupe o rasporedu i jačini okupatorskih snaga na sektorima Podgorica - Cetinje i Podgorica - Danilovgrad

📜 Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 10 novembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa i Primorske operativne grupe o situaciji na sektoru Podgorice

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 6. crnogorske NOU brigade od 10. juna 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije, političkom i kulturno-prosvetnom radu od 15. novembra 1943. - do 1. juna 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 3 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa i Primorskoj operativnoj grupi o stanju kod neprijatelja na sektoru Danilovgrad - Podgorica - Tuzi - Okadar

📜 Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 6 decembra 1944 god. za prebacivanje na nove položaje

📜 Naređenje štaba 6. crnogorske NOU brigade od 9. januara 1945. potčinjenim jedinicama za čišćenje prostora Foča - Ustikolina od četnika

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. januara 1945. Glavnom Štabu NOV i PO Srbije za prihvat 1. bokeljske i 6. crnogorske brigade na Kosmetu

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. februara 1945. Štabu 2. armije o izdatim naređenjima 6. brigadi 2. proleterske i 22. diviziji za dejstva na odseku Mali Zvornik - Ljubovija i u rejonu Loznice

Fotografije

Povezane odrednice

1. bokeljska udarna brigada Politički komesari u NOR-u 29. hercegovačka divizija NOVJ Danilovgrad 9. crnogorska udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1944. 36. vojvođanska divizija NOVJ Nikšićki partizanski odred Vrhovni štab NOVJ 9. srpska brigada (ozrenska) Ivan Milutinović Bali Kombetar 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Borbe u Srbiji 1945. Borbe u Crnoj Gori 1943. 23. srpska udarna divizija NOVJ Loznica Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Glavni štab Crne Gore Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Sarajevo Britanska pomoć četnicima Borbe u Crnoj Gori 1944. Mojkovac Narodni heroji Jugoslavije Ostroški korpus JVuO Lovćenski partizanski odred Četnička golgota 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu 21. brdski armijski korpus Kolašin Pljevlja Centralni komitet KPJ Albanija u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Durmitorski partizanski odred Andrijevica 10. crnogorska udarna brigada Durmitorski korpus JVuO Goražde Mostar Italija u drugom svetskom ratu Britanija i Jugoslavija Saradnja četnika sa okupatorom 2. proleterska divizija NOVJ Trebinje Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Albanski partizani 5. kosovsko-metohijska brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. Foča Četnici u drugom svetskom ratu Blažo Jovanović Komski partizanski odred Josip Broz Tito 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Zetski partizanski odred Bitka za Ivanjicu januara 1944. Borbe na Kosovu i Metohiji Borbe u Hercegovini 1945. Operacija Balkanski klanac 1. južnomoravska brigada Cetinje Vilus Podgorica 22. pešadijska divizija 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović 22. srpska divizija NOVJ 181. pešadijska divizija Nikšić 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ 2. udarni korpus NOVJ