Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

22. srpska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 23 hronoloških zapisa, 81 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 5. 1944. Otpočeo napad 21. divizije NOVJ (bez 5. srpske brigade) na četničku grupaciju (Jablanički, Južnomoravski i Vardarski korpus - ukupno oko 1200 četnika) u G. Jablanici. U borbama vođenim do 28. maja u širem rejonu s. Oruglice (kod Lebana), u kojima je od 23. maja uzela učešća i 22. divizija NOVJ (bez 8. srpske brigade), četnička grupacija je razbijena. Po sopstvenom priznanju četničke komande poginulo je 40, ranjeno 41 i zarobljeno 310 četnika, mada su gubici bili veći. Zaplenjeno je, pored ostalog, 15 p. mitraljeza i 142 puške.

⚔️ 18. 6. 1944. U s. Grdelici (kod Leskovca) 12. srpska brigada 22. divizije NOVJ i bugarska brigada -Georgi Dimitrov- napale bugarsku i nemačku posadu i neprijateljska obezbeđenja na železničkim mostovima kod Grdelice i s. Kopašnice, uništile ž. st. Grdelica, 3 lokomotive, 6 vagona i 1 cisternu benzina, prekinule prugu i tt linije Predejane-Leskovac na više mesta i minirale put i propust na drumu Leskovac-Grdelica. Poginulo je 13 nemačkih vojnika (o bugarskim vojnicima nema podataka). Iste noći 10. srpska NO brigada je minirala puteve Leskovac-Lebane i Leskovac - s. Vučje, posekla tt linije i uništila 1 kamion. Gubici jedinica NOVJ: 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 5. 7. 1944. Između ž. stanica Džep i Predejane (na pruzi Leskova-Vranje) diverzantska grupa 22. divizije NOVJ izbacila iz šina nemački transportni voz s vojskom i materijalom. Uništene su 2 lokomotive i 10 vagona. Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 14. 7. 1944. Dvanaesta srpska brigada 22. udarne divizije NOVJ, 13. srpska brigada (tada privremeno pod komandom 22. divizije) i bugarska partizanska brigada -Georgi Dimitrov- napale Leskovac i s. Vučje. U Leskovcu su miniranjem uništene električna centrala i ž. stanica. Zapaljeno je 6 vagona slame. 2 cisterne benzina i 4 automobila. Poginulo je 12 nemačkih i bugarskih vojnika i oficira a zarobljena su 2 bugarska vojnika. U Vučju je uništena električna centrala i oštećena je fabrika štofa. Iste noći kod ž. st. Đorđevo izbačen je iz koloseka vojni voz, pri čemu je poginulo 45 nemačkih i bugarskih vojnika.

⚔️ 17. 7. 1944. Kod s. Korbevca (na pruzi Vranje-Leskovac) diverzantska grupa 22. divizije NOV. srušila teretni voz pun cementa. Lokomotiva i 10 vagona potpuno su uništeni. Poginulo je 5 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 21. 7. 1944. Kod s. Bujkovca (blizu Vranja) diverzantska grupa 22. divizije NOVJ izbacila iz šina transportni voz. Lokomotiva i 5 vagona potpuno su uništeni. Poginulo je i ranjeno oko 130 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 26. 7. 1944. GŠ NOV i PO za Srbiju naredio 25. diviziji NOVJ da se prebaci na desnu obalu r. J. Morave, u rejon 22. divizije NOVJ, radi izvođenja operacija u istočnoj Srbiji.

⚔️ 3. 8. 1944. Diverzantska grupa 22. divizije NOVJ eksplozivom srušila zgradu ž. st. Vranjska Banja (kod Vranja). Pri tom je poginulo 20 nemačkih i 14 bugarskih vojnika.

⚔️ 3. 8. 1944. Na Rosuljaku (kod Preseva) 8. i 10. srpska brigada 22. divizije NOVJ napale na oko 800 bugarskih vojnika, ali zbog snažnog otpora nisu uspele da ih proteraju. Jedinice NOVJ imale su 8 mrtvih i 12 ranjenih boraca, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni. Sutradan su se bugarski vojnici povukli u s. Ristovac.

⚔️ 6. 8. 1944. Na položaju s. Buštranje - Motina - s. Brezovica - s. Nesvrta oko 5000 bugarskih vojnika iz doline r. J. Morave (između Ristovca i Vranjske Banje) napalo na jedinice 22. divizije NOVJ. U borbama, vođenim ceo dan, neprijatelj je odbačen ka dolini J. Morave, ostavivši na položajima 10 poginulih vojnika. Gubici 22. divizije NOVJ: 5 mrtvih i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 14. 8. 1944. Iz rejona Vranje - s. Priboj i iz Bosiljgrada, preko Besne kobile, dva pešadijska i jedan bugarski konjički puk preduzeli napad na jedinice 22. divizije NOVJ na položajima: Sv. Ilija, s. Brezovac, Srpska čuka, s. Kriva Feja. U jednodnevnoj borbi neprijatelj je pretpeo gubitke od 80 mrtvih, više ranjenih i 7 zarobljenih. Gubici 22. divizije9 mrtvih i 30 ranjenih boraca. Zaplenjeno je 6 minobacača, 6 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 35 pušaka i 20 konja. Sutradan se neprijatelj povukao u polazne garnizone.

⚔️ 3. 9. 1944. U rejonu Babičke gore 12. srpska brigada 22. divizije NOVJ zarobila četničku 3. nišku brigadu i komandanta četničke 2. niške brigade (ukupno 180 četnika) i zaplenila 4 p. mitraljeza, 80 pušaka i veću količinu municije.

⚔️ 7. 9. 1944. Osma srpska brigada 22. divizije NOVJ zauzela Surdulicu.

⚔️ 10. 10. 1944. Bugarska Tenkovska brigada i 1. vlasotinačka brigada 22. divizije NOVJ, uz podršku avijacije Crvene armije, savladale upornu odbranu delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i četnika i oslobodile Vlasotince. Neprijatelj se, uz gubitke od oko 300 poginulih, povukao ka Leskovcu.

⚔️ 8. 11. 1944. Na prostoriji s. Siljevica - Otrg - s. Pakaštica - s. Krpimej - s. Metohija (blizu Podujeva) otpočelo smenjivanje jedinica 24. divizije NOVJ od strane jedinica 22. divizije NOVJ. Smenjivanje je završeno sledećeg dana, a zatim je 24. divizija upućena ka Nišu, a 22. divizija preduzela je dejstva prema Kosovu polju.

⚔️ 16. 11. 1944. Dejstvujući u pravcu Kos. Mitrovice (na desnom krilu bugarske 6. divizije) 10. srpska brigada 22. divizije NOVJ napala na dve čete nemačkih vojnika i balista na položajima Oštro koplje - k. 1704 - k. 1577 - Kodra naljt. Napad na Kodra naljt je uspeo, ali sa ostalog dela fronta, usled jakog otpora, neprijatelj nije odbačen.

⚔️ 17. 11. 1944. Radi sadejstva sa bugarskim snagama koje su napadale u pravcu Vučitrna, 8. srpska brigada 22. divizije NOVJ prebačena iz rejona Kuršumlije na prostoriju s. Bradaša - s. Perane (kod Podujeva).

⚔️ 20. 11. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv nemačkih jedinica i balista na levoj i na desnoj obali Kočandolske reke (blizu Podujeva, na pl. Kopaoniku). 8. srpska brigada 22. divizije NOVJ i delovi bugarske 4. pešadijske divizije oslobodili Vučitrn. Brigada je imala 3 poginula i 71 ranjenog borca.

⚔️ 22. 11. 1944. Posle oštre borbe, protiv 12. bataljona nemačkog 999. puka, 10. srpska brigada 22. divizije NOVJ na juriš zauzela neoštećeni rudnik Trepču.

⚔️ 27. 11. 1944. Otpočelo nastupanje jedinica 22. divizije NOVJ s Kosova ka Raškoj i Novom Pazaru.

⚔️ 28. 11. 1944. Bugarske jedinice, Ibarski NOP odred i jedna brigada 22. udarne divizije NOVJ oslobodili Rašku. Nemački vojnici su se, posle slabog otpora, povukli ka Novom Pazaru.

⚔️ 15. 3. 1945. U s. Runjanima (kod Loznice) formirana Artiljerijska brigada 22. udarne divizije JA.

⚔️ 7. 4. 1945. Po naređenju Generalštaba JA, 22. udarna divizija i 2. tenkovska brigada, dotad u opštoj rezervi Vrhovnog štaba (kasnije Generalštaba JA) ušle u sastav 1. armije JA.

Dokumenti

📜 Izvještaj Obrada Cicmila od 11. decembra 1941. Štabu Aurmitorskog NOP odreda o pregovorima sa četnicima i situaciji na prostoru Foče i sjeveroistočne Hercegovine

📜 Obavještenje Mjesnog komiteta Podgorice od 16. decembra 1941. Štabu Zetskog NOP odreda o upućivanju namirnica za potrebe Odreda

📜 Saglasnost delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 15. juna 1944. s planom Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o angažovanju jedinica u istočnoj Makedoniji i preporuka da se zbog neprijateljeve ofanzive u Jablanici Glavni štab NOV i PO Makedonije i delegati za Sobranje kreću sa 22. srpskom NO divizijom

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 23 juna 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama divizije od 14 - 22 juna 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 26 juna 1944 god. Štabu Trinaeste srpske NO brigade Dvadeset četvrte NO divizije za dostavljanje izveštaja o situaciji na položaju brigade

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 28 juna 1944 god. Štabu Trinaeste srpske NO brigade Dvadeset četvrte NO divizije za dostavljanje izveštaja o situaciji u Gajtanu, Lecu, Medveđi i Sjarinskoj Banji

📜 Zapovest Štaba Dvadeset druge NO divizije od 6 jula 1944 god. štabovima Desete, Jedanaeste i Dvanaeste srpske NO brigade za napad na četnike Zaplanjskog korpusa

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 19 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o diverzantskim akcijama divizije na pruzi Vladičin Han - Vranje i drumu Vladičin Han - Surdulica u vremenu od 6 jula do 3 avgusta 1944 godine

📜 Pismo Štaba Dvadeset pete NO divizije od 29 jula 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije u vezi s prebacivanjem na prostoriju Kriva Feja

📜 Obaveštenje štaba Dvadeset druge srpske divizije od 3. avgusta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o gotovosti za sadejstvo makedonskih jedinica pri napadu na bugarske garnizone duž pruge Kumanovo–Vranje

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 4 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama protiv Bugarskih jsdinica na Rosuljku i napad na železničku prugu Niš - Skoplje

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 8 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije o potrebi zajedničkih akcija makedonskih NO jedinica i Dvadeset druge divizije

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 8 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije za pojačana dejstva protiv neprijatelja na svom sektoru i formiranje izviđačkih odelenja u diviziji i brigadama

📜 Izveštaj štaba Dvadeset druge divizije od 9. avgusta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o povlačenju bugarskih snaga sa položaja Sv. Ilija i Motina i o gotovosti divizije za napad na Vranjsku Banju

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 10 avgusta 1944 god. štabovima Osme, Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za rušenje železničke pruge Skoplje - Niš na sektoru Ristovai - Priboj i napad na bugarsku posadu u Vranjskoj Banji

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 11 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rušenju železničke pruge između Ristovca i Priboja

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 18 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za obezbeđenje i prebacivanje engleske misije ia teren Pirotskog NOP odreda za prihvat i evakuaciju ranjenika Dvadeset druge NO divizije za Italiju

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 19 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama divizije protiv bugarskih jsdinica u prvoj polovini avgusta 1944 godine

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 19 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji u Vranjskom okrugu

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prihvat ranjenika Dvadeset druge NO divizije na Kukavici i obezbeđenje aerodroma u s. Bojniku

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. avgusta 1944. god. štabu Dvadeset druge srpske NO divizije o koncentraciji bugarskih okupatorskih snaga u rejonu Kumanovo–Vranje i o planu dejstva NOV Makedonije

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 21 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji u Crnoj Travi i borbama protiv Bugara kod Krive Feje i Nesvrte

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 24 avgusta 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za razmeštaj na prostoriji s. Crne Trave

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za napad na železničku stanicu Predejane

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 26 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Predejane

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 26 avgusta 1944 god. štabovima Osme, Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Novo Selo - Gornja Lopušnja - Kozilo i prikupljanje podataka o neprijatelju u Vlasotincu

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije za razbijanje i uništenje neprijateljskih jedinica na teritoriji Vranjskog i Pirotskog okruga i organizovanje vojnopozadinskih ustanova i organa narodne vlasti

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 28 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama Divizije na pruzi Leskovac - Vladičin Han i o pretstojećem napadu na Vlasotince

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 28 avgusta 1944 god. štabovima Osme, Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za napad na Vlasotince

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 4 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Divizije

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 5 septembra 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za razoružanje i razbijanje četničkih, Nedićevih i bugarskih jedinica

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 10 septembra 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste srpske NO brigade i Babičkog NOP odreda za pripremanje napada na Vlasotince i razbijanje četničkih snaga na teritori Zaplanja i Babičkog

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 15 septembra 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste NO brigade, Babičkom odredu i Komandi baterije divizije za napad na Vlasotince

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 17 septembra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo Prvoj pirotskoj brigadi na pravcu Svođe - Golema Njiva - Zagorski Rid

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 20 septembra 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste srpske brigade i Babičkog NOP odreda za napad na Vlasotince

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 26 septembra 1944 god. štabovima brigada i Babičkog NOP odreda za napad na Vlasotince

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 28 septembra 1944 god. Štabu Desete srpske NO brigade za napad na Vlasotince

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 30 septembra 1944 god. Štabu Trinaeste srpske brigade za sadejstvo jedinicama Dvadeset druge NO divizije prilikom napada na Leskovac

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 1 oktobra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe za oslobođenje Vlasotinca

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 3 oktobra 1944 god. štabovima brigada i Babičkom NOP odredu za preduzimanje položaja Dvadeset četvrte NO divizije i dalja dejstva u pravcu Niša

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 8 oktobra 1944 god. štabovima brigada i Babičkom NOP odredu za dejstva u pravcu Niša

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 8 oktobra 1944 god. štabovima brigada za nastupanje u pravcu Niša

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 8 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na nemačke snage na prostoru V. Lomnica - Lipovica - Piskupovo

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 10 oktobra 1944 god. štabovima brigada za marš u pravcu Niša

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 13 oktobra 1944 god. štabovima brigada za prebacivanje na prostoriju Vlase - Berbatovo - Malošište

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge divizije od 23 oktobra 1944 god. štabovima brigada da izvrše popunu do punog formaciskog sastava

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 13 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rasporedu svojih jedinica

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 15 novembra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo bugarskim jedinicama u oslobođenju Vučitrna i Prištine

📜 Dodatak naređenju Štaba Dvadeset druge NO divizije od 15 novembra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo bugarskim jedinicama u oslobođenju Vučitrna i Prištine

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 19 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Kosovske Mitrovice i Prištine

📜 Izveštaj Štaba Osme srpske brigade od 20 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije o borbama za oslobođenje Prištine

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 3 decembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbi protiv četnika kod Kosovske Mitrovice

📜 Izveštaj Štaba Osme srpske brigade od 4 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije o oslobođenju Novog Pazara

📜 Zapovest Štaba Dvadeset druge NO divizije od 8 decembra 1944 god. štabovima brigada da se prebace na prostoriju Čitluk - Rasno - Duga Poljana

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 11 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama oko Jasena i Mojkovca

📜 Izveštaj Štaba Osme srpske brigade od 11 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije o dolasku brigade na prostoriju Točilovo - Bačica - Rasno

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 12 decembra 1944 god. štabovima brigada da preseku komunikaciju Sjenica - Prijepolje i izvrše pripreme za napad na Sjenicu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 17 decembra 1944 god. štabovima brigada Pete albanske NO divizije da smene jedinice Osme i Dvanaeste srpske brigade

📜 Zapovest Štaba Dvadeset druge NO divizije od 19 decembra 1944 god. štabovima brigada za napad na neprijatelja na liniji Brodarevo - Bijelo Polje

📜 Obavještenje Štaba 22. divizije NOVJ od 20. decembra 1944. Štabu 3. udarne divizije o situaciji u Sandžaku i o operativnim planovima

📜 Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 22 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset druge udarne divizije o borbama i rasporedu divizije

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 23 decembra 1944 god. Desetoj srpskoj brigadi da ostane na prostoru Brodarevo - Bijelo Polje, a Osmoj i Dvanaestoj srpskoj brigadi da izvrše pokret prema Kosovskoj Mitrovici i Raškoj

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset druge NO divizije od 1 do 31 decembra 1944 godine

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o upućivanju 22. divizije u Beograd

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. januara 1945. Štabu 2. korpusa za smenu 22. NOU divizije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o upućivanju 22. divizije u Šabac i preduzimanju mera na Kosmetu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o upućivanju 22. divizije na prostor Lješnica-Bogatić

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 1. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačku 22. diviziju na komunikaciji Drinjača - Nova Kasaba i o izviđanju komunikacija na sremskom frontu

📜 Obavještenje Štaba 22. divizije od 4. februara 1945. Štabu 25. divizije o zahtjevu Vrhovnog štaba NOV i POJ za dostavljanje izvještaja o situaciji u dolini Drine

📜 Objašnjenje Štaba 22. NOU divizije od 5. februara 1945. Štabu 25. NOU divizije o situaciji na sektoru Zvornik - Ljubovija

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. februara 1945. Štabu 2. armije o izdatim naređenjima 6. brigadi 2. proleterske i 22. diviziji za dejstva na odseku Mali Zvornik - Ljubovija i u rejonu Loznice

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. februara 1945. Štabu 22. udarne divizije za zatvaranje komunikacije Drinjača-Zvornik

📜 Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ ođ 11. februara 1945. Štabu 22. divizije za dejstva na desnoj obali Drine na odseku Ljubovija - Mali Zvornik

📜 Zapovijest Štaba 22. NOU divizije od 17. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za posjedanje desne obale Drine na odsjeku Samurovića ada - Mali Zvornik

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 22. divizije o prebacivanju iz rejona Raške i čačka na sektor Loznica - Ljubovija do stavljen 18. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Srbije

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 22. divizije o dejstvima u drugoj polovini februara na sektoru Drinjača-Mali Zvornik-Samurovića Ada dostavljen Glavnom Štabu NOV 1 PO Srbije 16. marta 1945. godine

📜 Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 22. divizije o dejstvima u prvoj polovini marta u dolini Drine od ušća u Savu do Ljubovije dostavljen Glavnom štabu NOV i PO Srbije 26. marta 1945. godine

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 29. marta 1945. Štabu 22. divizije da smeni 2. proletersku diviziju i preuzme obezbeđenje Drine od njenog ušća do u visini Janje

📜 Zapovest Štaba 22. udarne divizije JA od 11. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za forsiranje Bosuta i za proboj neprijateljskog fronta na odseku Lipovac–Gradina

📜 Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 22. divizije JA za drugu polovinu marta o radu dostavljen Glavnom štabu NOV i PO Srbije 17. aprila 1945. godine

📜 Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 22. udarne divizije od 21. aprila 1945. štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 7. do 18. aprila

Fotografije

Povezane odrednice

Loznica Bijelo Polje Sanitet u ratu Pirot 2. udarni korpus NOVJ Brodarevo 25. srpska brigada (1. pirotska) Josip Broz Tito Novi Pazar Sremski front Glavni štab Makedonije Niš Prijepolje Zvornik Mojkovac Priština Vrhovni štab NOVJ Surdulica 2. tenkovska brigada NOVJ Borbe u Sremu 1945. Leskovac 12. srpska brigada Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Italija u drugom svetskom ratu 25. srpska divizija NOVJ Britanija i Jugoslavija Glavni štab Srbije Podujevo Četnici u ustanku Crvena armija Diverzije u oslobodilačkom ratu Ustanak u Crnoj Gori 1941. 1. vlasotinačka brigada Albanski partizani 7. SS divizija Prinz Eugen Lebane Borbe u Srbiji 1944. Srpska državna straža (nedićevci) Borbe u Srbiji 1945. Borbe u Crnoj Gori 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Ranjenici u ratu Babički partizanski odred Borbe u Makedoniji 1944. 13. srpski korpus NOVJ Bitka za Srbiju 3. udarna divizija NOVJ Crna Trava 10. srpska brigada (7. južnomoravska) Borbe na Kosovu i Metohiji 6. crnogorska udarna brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Sjenica Bali Kombetar 5. srpska brigada (3. južnomoravska) 8. srpska brigada (6. južnomoravska) Saradnja četnika sa okupatorom Vranje 4. pešadijska divizija (Bugarska) Svetozar Vukmanović Tempo 5. krajiška udarna divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Zetski partizanski odred 6. lička proleterska divizija NOVJ Priboj Kumanovo Avijacija u oslobodilačkom ratu Luftwaffe u Jugoslaviji 13. srpska brigada 24. srpska divizija NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ Partizanska avijacija Vlasotince Bugarska u drugom svetskom ratu