Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

22. srpska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 23 hronoloških zapisa, 81 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 5. 1944. Otpočeo napad 21. divizije NOVJ (bez 5. srpske brigade) na četničku grupaciju (Jablanički, Južnomoravski i Vardarski korpus - ukupno oko 1200 četnika) u G. Jablanici. U borbama vođenim do 28. maja u širem rejonu s. Oruglice (kod Lebana), u kojima je od 23. maja uzela učešća i 22. divizija NOVJ (bez 8. srpske brigade), četnička grupacija je razbijena. Po sopstvenom priznanju četničke komande poginulo je 40, ranjeno 41 i zarobljeno 310 četnika, mada su gubici bili veći. Zaplenjeno je, pored ostalog, 15 p. mitraljeza i 142 puške.

⚔️ 18. 6. 1944. U s. Grdelici (kod Leskovca) 12. srpska brigada 22. divizije NOVJ i bugarska brigada -Georgi Dimitrov- napale bugarsku i nemačku posadu i neprijateljska obezbeđenja na železničkim mostovima kod Grdelice i s. Kopašnice, uništile ž. st. Grdelica, 3 lokomotive, 6 vagona i 1 cisternu benzina, prekinule prugu i tt linije Predejane-Leskovac na više mesta i minirale put i propust na drumu Leskovac-Grdelica. Poginulo je 13 nemačkih vojnika (o bugarskim vojnicima nema podataka). Iste noći 10. srpska NO brigada je minirala puteve Leskovac-Lebane i Leskovac - s. Vučje, posekla tt linije i uništila 1 kamion. Gubici jedinica NOVJ: 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 5. 7. 1944. Između ž. stanica Džep i Predejane (na pruzi Leskova-Vranje) diverzantska grupa 22. divizije NOVJ izbacila iz šina nemački transportni voz s vojskom i materijalom. Uništene su 2 lokomotive i 10 vagona. Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 14. 7. 1944. Dvanaesta srpska brigada 22. udarne divizije NOVJ, 13. srpska brigada (tada privremeno pod komandom 22. divizije) i bugarska partizanska brigada -Georgi Dimitrov- napale Leskovac i s. Vučje. U Leskovcu su miniranjem uništene električna centrala i ž. stanica. Zapaljeno je 6 vagona slame. 2 cisterne benzina i 4 automobila. Poginulo je 12 nemačkih i bugarskih vojnika i oficira a zarobljena su 2 bugarska vojnika. U Vučju je uništena električna centrala i oštećena je fabrika štofa. Iste noći kod ž. st. Đorđevo izbačen je iz koloseka vojni voz, pri čemu je poginulo 45 nemačkih i bugarskih vojnika.

⚔️ 17. 7. 1944. Kod s. Korbevca (na pruzi Vranje-Leskovac) diverzantska grupa 22. divizije NOV. srušila teretni voz pun cementa. Lokomotiva i 10 vagona potpuno su uništeni. Poginulo je 5 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 21. 7. 1944. Kod s. Bujkovca (blizu Vranja) diverzantska grupa 22. divizije NOVJ izbacila iz šina transportni voz. Lokomotiva i 5 vagona potpuno su uništeni. Poginulo je i ranjeno oko 130 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 26. 7. 1944. GŠ NOV i PO za Srbiju naredio 25. diviziji NOVJ da se prebaci na desnu obalu r. J. Morave, u rejon 22. divizije NOVJ, radi izvođenja operacija u istočnoj Srbiji.

⚔️ 3. 8. 1944. Diverzantska grupa 22. divizije NOVJ eksplozivom srušila zgradu ž. st. Vranjska Banja (kod Vranja). Pri tom je poginulo 20 nemačkih i 14 bugarskih vojnika.

⚔️ 3. 8. 1944. Na Rosuljaku (kod Preseva) 8. i 10. srpska brigada 22. divizije NOVJ napale na oko 800 bugarskih vojnika, ali zbog snažnog otpora nisu uspele da ih proteraju. Jedinice NOVJ imale su 8 mrtvih i 12 ranjenih boraca, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni. Sutradan su se bugarski vojnici povukli u s. Ristovac.

⚔️ 6. 8. 1944. Na položaju s. Buštranje - Motina - s. Brezovica - s. Nesvrta oko 5000 bugarskih vojnika iz doline r. J. Morave (između Ristovca i Vranjske Banje) napalo na jedinice 22. divizije NOVJ. U borbama, vođenim ceo dan, neprijatelj je odbačen ka dolini J. Morave, ostavivši na položajima 10 poginulih vojnika. Gubici 22. divizije NOVJ: 5 mrtvih i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 14. 8. 1944. Iz rejona Vranje - s. Priboj i iz Bosiljgrada, preko Besne kobile, dva pešadijska i jedan bugarski konjički puk preduzeli napad na jedinice 22. divizije NOVJ na položajima: Sv. Ilija, s. Brezovac, Srpska čuka, s. Kriva Feja. U jednodnevnoj borbi neprijatelj je pretpeo gubitke od 80 mrtvih, više ranjenih i 7 zarobljenih. Gubici 22. divizije9 mrtvih i 30 ranjenih boraca. Zaplenjeno je 6 minobacača, 6 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 35 pušaka i 20 konja. Sutradan se neprijatelj povukao u polazne garnizone.

⚔️ 3. 9. 1944. U rejonu Babičke gore 12. srpska brigada 22. divizije NOVJ zarobila četničku 3. nišku brigadu i komandanta četničke 2. niške brigade (ukupno 180 četnika) i zaplenila 4 p. mitraljeza, 80 pušaka i veću količinu municije.

⚔️ 7. 9. 1944. Osma srpska brigada 22. divizije NOVJ zauzela Surdulicu.

⚔️ 10. 10. 1944. Bugarska Tenkovska brigada i 1. vlasotinačka brigada 22. divizije NOVJ, uz podršku avijacije Crvene armije, savladale upornu odbranu delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i četnika i oslobodile Vlasotince. Neprijatelj se, uz gubitke od oko 300 poginulih, povukao ka Leskovcu.

⚔️ 8. 11. 1944. Na prostoriji s. Siljevica - Otrg - s. Pakaštica - s. Krpimej - s. Metohija (blizu Podujeva) otpočelo smenjivanje jedinica 24. divizije NOVJ od strane jedinica 22. divizije NOVJ. Smenjivanje je završeno sledećeg dana, a zatim je 24. divizija upućena ka Nišu, a 22. divizija preduzela je dejstva prema Kosovu polju.

⚔️ 16. 11. 1944. Dejstvujući u pravcu Kos. Mitrovice (na desnom krilu bugarske 6. divizije) 10. srpska brigada 22. divizije NOVJ napala na dve čete nemačkih vojnika i balista na položajima Oštro koplje - k. 1704 - k. 1577 - Kodra naljt. Napad na Kodra naljt je uspeo, ali sa ostalog dela fronta, usled jakog otpora, neprijatelj nije odbačen.

⚔️ 17. 11. 1944. Radi sadejstva sa bugarskim snagama koje su napadale u pravcu Vučitrna, 8. srpska brigada 22. divizije NOVJ prebačena iz rejona Kuršumlije na prostoriju s. Bradaša - s. Perane (kod Podujeva).

⚔️ 20. 11. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv nemačkih jedinica i balista na levoj i na desnoj obali Kočandolske reke (blizu Podujeva, na pl. Kopaoniku). 8. srpska brigada 22. divizije NOVJ i delovi bugarske 4. pešadijske divizije oslobodili Vučitrn. Brigada je imala 3 poginula i 71 ranjenog borca.

⚔️ 22. 11. 1944. Posle oštre borbe, protiv 12. bataljona nemačkog 999. puka, 10. srpska brigada 22. divizije NOVJ na juriš zauzela neoštećeni rudnik Trepču.

⚔️ 27. 11. 1944. Otpočelo nastupanje jedinica 22. divizije NOVJ s Kosova ka Raškoj i Novom Pazaru.

⚔️ 28. 11. 1944. Bugarske jedinice, Ibarski NOP odred i jedna brigada 22. udarne divizije NOVJ oslobodili Rašku. Nemački vojnici su se, posle slabog otpora, povukli ka Novom Pazaru.

⚔️ 15. 3. 1945. U s. Runjanima (kod Loznice) formirana Artiljerijska brigada 22. udarne divizije JA.

⚔️ 7. 4. 1945. Po naređenju Generalštaba JA, 22. udarna divizija i 2. tenkovska brigada, dotad u opštoj rezervi Vrhovnog štaba (kasnije Generalštaba JA) ušle u sastav 1. armije JA.

Dokumenti

📜 Izvještaj Obrada Cicmila od 11. decembra 1941. Štabu Aurmitorskog NOP odreda o pregovorima sa četnicima i situaciji na prostoru Foče i sjeveroistočne Hercegovine

📜 Obavještenje Mjesnog komiteta Podgorice od 16. decembra 1941. Štabu Zetskog NOP odreda o upućivanju namirnica za potrebe Odreda

📜 Saglasnost delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 15. juna 1944. s planom Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o angažovanju jedinica u istočnoj Makedoniji i preporuka da se zbog neprijateljeve ofanzive u Jablanici Glavni štab NOV i PO Makedonije i delegati za Sobranje kreću sa 22. srpskom NO divizijom

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 23 juna 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama divizije od 14 - 22 juna 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 26 juna 1944 god. Štabu Trinaeste srpske NO brigade Dvadeset četvrte NO divizije za dostavljanje izveštaja o situaciji na položaju brigade

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 28 juna 1944 god. Štabu Trinaeste srpske NO brigade Dvadeset četvrte NO divizije za dostavljanje izveštaja o situaciji u Gajtanu, Lecu, Medveđi i Sjarinskoj Banji

📜 Zapovest Štaba Dvadeset druge NO divizije od 6 jula 1944 god. štabovima Desete, Jedanaeste i Dvanaeste srpske NO brigade za napad na četnike Zaplanjskog korpusa

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 19 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o diverzantskim akcijama divizije na pruzi Vladičin Han - Vranje i drumu Vladičin Han - Surdulica u vremenu od 6 jula do 3 avgusta 1944 godine

📜 Pismo Štaba Dvadeset pete NO divizije od 29 jula 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije u vezi s prebacivanjem na prostoriju Kriva Feja

📜 Obaveštenje štaba Dvadeset druge srpske divizije od 3. avgusta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o gotovosti za sadejstvo makedonskih jedinica pri napadu na bugarske garnizone duž pruge Kumanovo–Vranje

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 4 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama protiv Bugarskih jsdinica na Rosuljku i napad na železničku prugu Niš - Skoplje

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 8 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije o potrebi zajedničkih akcija makedonskih NO jedinica i Dvadeset druge divizije

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 8 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije za pojačana dejstva protiv neprijatelja na svom sektoru i formiranje izviđačkih odelenja u diviziji i brigadama

📜 Izveštaj štaba Dvadeset druge divizije od 9. avgusta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o povlačenju bugarskih snaga sa položaja Sv. Ilija i Motina i o gotovosti divizije za napad na Vranjsku Banju

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 10 avgusta 1944 god. štabovima Osme, Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za rušenje železničke pruge Skoplje - Niš na sektoru Ristovai - Priboj i napad na bugarsku posadu u Vranjskoj Banji

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 11 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rušenju železničke pruge između Ristovca i Priboja

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 18 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za obezbeđenje i prebacivanje engleske misije ia teren Pirotskog NOP odreda za prihvat i evakuaciju ranjenika Dvadeset druge NO divizije za Italiju

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 19 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama divizije protiv bugarskih jsdinica u prvoj polovini avgusta 1944 godine

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 19 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji u Vranjskom okrugu

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prihvat ranjenika Dvadeset druge NO divizije na Kukavici i obezbeđenje aerodroma u s. Bojniku

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. avgusta 1944. god. štabu Dvadeset druge srpske NO divizije o koncentraciji bugarskih okupatorskih snaga u rejonu Kumanovo–Vranje i o planu dejstva NOV Makedonije

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 21 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji u Crnoj Travi i borbama protiv Bugara kod Krive Feje i Nesvrte

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 24 avgusta 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za razmeštaj na prostoriji s. Crne Trave

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za napad na železničku stanicu Predejane

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 26 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Predejane

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 26 avgusta 1944 god. štabovima Osme, Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Novo Selo - Gornja Lopušnja - Kozilo i prikupljanje podataka o neprijatelju u Vlasotincu

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije za razbijanje i uništenje neprijateljskih jedinica na teritoriji Vranjskog i Pirotskog okruga i organizovanje vojnopozadinskih ustanova i organa narodne vlasti

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 28 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama Divizije na pruzi Leskovac - Vladičin Han i o pretstojećem napadu na Vlasotince

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 28 avgusta 1944 god. štabovima Osme, Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za napad na Vlasotince

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 4 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Divizije

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 5 septembra 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za razoružanje i razbijanje četničkih, Nedićevih i bugarskih jedinica

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 10 septembra 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste srpske NO brigade i Babičkog NOP odreda za pripremanje napada na Vlasotince i razbijanje četničkih snaga na teritori Zaplanja i Babičkog

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 15 septembra 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste NO brigade, Babičkom odredu i Komandi baterije divizije za napad na Vlasotince

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 17 septembra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo Prvoj pirotskoj brigadi na pravcu Svođe - Golema Njiva - Zagorski Rid

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 20 septembra 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste srpske brigade i Babičkog NOP odreda za napad na Vlasotince

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 26 septembra 1944 god. štabovima brigada i Babičkog NOP odreda za napad na Vlasotince

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 28 septembra 1944 god. Štabu Desete srpske NO brigade za napad na Vlasotince

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 30 septembra 1944 god. Štabu Trinaeste srpske brigade za sadejstvo jedinicama Dvadeset druge NO divizije prilikom napada na Leskovac

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 1 oktobra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe za oslobođenje Vlasotinca

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 3 oktobra 1944 god. štabovima brigada i Babičkom NOP odredu za preduzimanje položaja Dvadeset četvrte NO divizije i dalja dejstva u pravcu Niša

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 8 oktobra 1944 god. štabovima brigada i Babičkom NOP odredu za dejstva u pravcu Niša

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 8 oktobra 1944 god. štabovima brigada za nastupanje u pravcu Niša

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 8 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na nemačke snage na prostoru V. Lomnica - Lipovica - Piskupovo

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 10 oktobra 1944 god. štabovima brigada za marš u pravcu Niša

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 13 oktobra 1944 god. štabovima brigada za prebacivanje na prostoriju Vlase - Berbatovo - Malošište

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge divizije od 23 oktobra 1944 god. štabovima brigada da izvrše popunu do punog formaciskog sastava

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 13 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rasporedu svojih jedinica

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 15 novembra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo bugarskim jedinicama u oslobođenju Vučitrna i Prištine

📜 Dodatak naređenju Štaba Dvadeset druge NO divizije od 15 novembra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo bugarskim jedinicama u oslobođenju Vučitrna i Prištine

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 19 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Kosovske Mitrovice i Prištine

📜 Izveštaj Štaba Osme srpske brigade od 20 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije o borbama za oslobođenje Prištine

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 3 decembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbi protiv četnika kod Kosovske Mitrovice

📜 Izveštaj Štaba Osme srpske brigade od 4 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije o oslobođenju Novog Pazara

📜 Zapovest Štaba Dvadeset druge NO divizije od 8 decembra 1944 god. štabovima brigada da se prebace na prostoriju Čitluk - Rasno - Duga Poljana

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 11 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama oko Jasena i Mojkovca

📜 Izveštaj Štaba Osme srpske brigade od 11 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije o dolasku brigade na prostoriju Točilovo - Bačica - Rasno

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 12 decembra 1944 god. štabovima brigada da preseku komunikaciju Sjenica - Prijepolje i izvrše pripreme za napad na Sjenicu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 17 decembra 1944 god. štabovima brigada Pete albanske NO divizije da smene jedinice Osme i Dvanaeste srpske brigade

📜 Zapovest Štaba Dvadeset druge NO divizije od 19 decembra 1944 god. štabovima brigada za napad na neprijatelja na liniji Brodarevo - Bijelo Polje

📜 Obavještenje Štaba 22. divizije NOVJ od 20. decembra 1944. Štabu 3. udarne divizije o situaciji u Sandžaku i o operativnim planovima

📜 Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 22 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset druge udarne divizije o borbama i rasporedu divizije

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 23 decembra 1944 god. Desetoj srpskoj brigadi da ostane na prostoru Brodarevo - Bijelo Polje, a Osmoj i Dvanaestoj srpskoj brigadi da izvrše pokret prema Kosovskoj Mitrovici i Raškoj

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset druge NO divizije od 1 do 31 decembra 1944 godine

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o upućivanju 22. divizije u Beograd

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. januara 1945. Štabu 2. korpusa za smenu 22. NOU divizije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o upućivanju 22. divizije u Šabac i preduzimanju mera na Kosmetu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o upućivanju 22. divizije na prostor Lješnica-Bogatić

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 1. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačku 22. diviziju na komunikaciji Drinjača - Nova Kasaba i o izviđanju komunikacija na sremskom frontu

📜 Obavještenje Štaba 22. divizije od 4. februara 1945. Štabu 25. divizije o zahtjevu Vrhovnog štaba NOV i POJ za dostavljanje izvještaja o situaciji u dolini Drine

📜 Objašnjenje Štaba 22. NOU divizije od 5. februara 1945. Štabu 25. NOU divizije o situaciji na sektoru Zvornik - Ljubovija

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. februara 1945. Štabu 2. armije o izdatim naređenjima 6. brigadi 2. proleterske i 22. diviziji za dejstva na odseku Mali Zvornik - Ljubovija i u rejonu Loznice

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. februara 1945. Štabu 22. udarne divizije za zatvaranje komunikacije Drinjača-Zvornik

📜 Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ ođ 11. februara 1945. Štabu 22. divizije za dejstva na desnoj obali Drine na odseku Ljubovija - Mali Zvornik

📜 Zapovijest Štaba 22. NOU divizije od 17. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za posjedanje desne obale Drine na odsjeku Samurovića ada - Mali Zvornik

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 22. divizije o prebacivanju iz rejona Raške i čačka na sektor Loznica - Ljubovija do stavljen 18. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Srbije

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 22. divizije o dejstvima u drugoj polovini februara na sektoru Drinjača-Mali Zvornik-Samurovića Ada dostavljen Glavnom Štabu NOV 1 PO Srbije 16. marta 1945. godine

📜 Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 22. divizije o dejstvima u prvoj polovini marta u dolini Drine od ušća u Savu do Ljubovije dostavljen Glavnom štabu NOV i PO Srbije 26. marta 1945. godine

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 29. marta 1945. Štabu 22. divizije da smeni 2. proletersku diviziju i preuzme obezbeđenje Drine od njenog ušća do u visini Janje

📜 Zapovest Štaba 22. udarne divizije JA od 11. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za forsiranje Bosuta i za proboj neprijateljskog fronta na odseku Lipovac–Gradina

📜 Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 22. divizije JA za drugu polovinu marta o radu dostavljen Glavnom štabu NOV i PO Srbije 17. aprila 1945. godine

📜 Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 22. udarne divizije od 21. aprila 1945. štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 7. do 18. aprila

Fotografije

Povezane odrednice

Crna Trava 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Leskovac Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu Bitka za Srbiju Diverzije u oslobodilačkom ratu Ranjenici u ratu 2. tenkovska brigada NOVJ Vranje Bali Kombetar Prijepolje Pirot Vrhovni štab NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ Svetozar Vukmanović Tempo Borbe u Srbiji 1945. 10. srpska brigada (7. južnomoravska) Borbe na Kosovu i Metohiji 2. udarni korpus NOVJ Vlasotince Glavni štab Srbije Josip Broz Tito 1. vlasotinačka brigada Bugarska u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Glavni štab Makedonije Albanski partizani 6. crnogorska udarna brigada Brodarevo Babički partizanski odred Avijacija u oslobodilačkom ratu Lebane 5. krajiška udarna divizija NOVJ Mojkovac Priboj Sjenica Crvena armija Niš Četnici u ustanku Bijelo Polje Borbe u Srbiji 1944. Luftwaffe u Jugoslaviji 3. udarna divizija NOVJ Novi Pazar Srpska državna straža (nedićevci) Kumanovo 13. srpski korpus NOVJ 24. srpska divizija NOVJ 12. srpska brigada Podujevo Priština Sanitet u ratu 13. srpska brigada 25. srpska divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1944. 7. SS divizija Prinz Eugen 4. pešadijska divizija (Bugarska) Četnici u drugom svetskom ratu Partizanska avijacija Zvornik 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. 25. srpska brigada (1. pirotska) Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Ustanak u Crnoj Gori 1941. Zetski partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom Britanija i Jugoslavija 8. srpska brigada (6. južnomoravska) Surdulica Sremski front Loznica Borbe u Sremu 1945. Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji