Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Leskovac u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 141 hronoloških zapisa, 87 dokumenata i 12 fotografija.

Događaji

⚔️ 22. 6. 1941. U s. Bratmilovcu (kod Leskovca) održano Okružno partijsko savetovanje na kome su doneti zaključci o pripremama za oružanu borbu protiv okupatora, prikupljanju oružja i uvežbavanju ljudi u rukovanju oružjem, jačanju partijske i skojevske organizacije i radu i borbi Partije i SKOJ-a u uslovima okupacije.

⚔️ 0. 7. 1941. Na sastanku OK KPJ za Leskovac doneta odluka o formiranju Kukavičkog (Leskovačkog) NOP odreda.

⚔️ 0. 7. 1941. Na mestu -Miri- (kod Leskovca) članovi SKOJ-a zapalili veću kamaru žita pripremljenu za vršaj za potrebe nemačke vojske.

⚔️ 10. 7. 1941. Blizu s. Vinarca (kod Leskovca) održano okružno savetovanje SKOJ-a za okrug leskovački, na kome je odlučeno da se pojača rad na okupljanju omladine i njenoj pripremi za izvođenje akcija i za odlazak u odred.

⚔️ 12. 7. 1941. Okružni komitet KPJ za Leskovac izdao proglas: poziva narod na ustanak protiv okupatora i njegovih slugu, a radnike i napredne intelektualce da napuste grad i priključe se Kukavičkom NOP odredu.

⚔️ 0. 8. 1941. U s. Brzi (kod Leskovca) formiran MNO odbor.

⚔️ 10. 8. 1941. Na Liscu (pl. Kukavica) OK KPJ za Leskovac formirao Kukavički (Leskovački) NOP odred.

⚔️ 16. 8. 1941. Na pruzi Leskovac-Grdelica Kukavički NOP odred prekinuo tt liniju.

⚔️ 11. 9. 1941. Između Leskovca i ž. st. Pečenjevca delovi Kukavičkog NOP odreda pokidali tt linije.

⚔️ 15. 9. 1941. U s. Vučju (kod Leskovca) Kukavički NOP odred napao žand. st. i razoružao 15 žandarma.

⚔️ 24. 9. 1941. U s. Vučju (kod Leskovca) Kukavički NOP odred napao i razoružao posadu žand. st. i spalio arhivu Opštine.

⚔️ 27. 9. 1941. Kukavički NOP odred napao na Vučje (kod Leskovca) razoružao 20 finansa, zaplenio 20 pušaka i oštetio fabriku štofa, koja je radila za okupatora.

⚔️ 0. 10. 1941. U selima V. Trnjanu, Tulovi, Čukljeniku, Zoljevu, Zagužanu i V. Grabovnici (kod Leskovca) formirani MNO odbori.

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Miroševcu (kod Leskovca) formiran MNO odbor.

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Lapotincu (kod Leskovca), u prisustvu oko 4000 ljudi, održan zbor na kome su istaknuti rukovodioci ustanka u tom kraju pozvali narod na ustanak.

⚔️ 8. 10. 1941. Delovi Babičkog NOP odreda proterali četnike i spalili opštinsku arhivu u selima Lapotincu i Konjuvcu (kod Leskovca).

⚔️ 16. 10. 1941. Između ž. st. Leskovca i Pečenjevca Babički NOP odred demontirao prugu, usled čega se prevrnula jedna kompozicija.

⚔️ 17. 10. 1941. U s. Kosančiću (kod Leskovca) Babički NOP odred spalio opštinsku arhivu i zaplenio 5 vagona žita i 6 kamiona, pa deo žita podelio narodu a drugi deo kamionima prebacio u sela Puste reke, za potrebe NOP odreda.

⚔️ 20. 10. 1941. U s. Drčevcu (kod Leskovca) delovi Babičkog NOP odreda razoružali 15 četnika.

⚔️ 23. 10. 1941. Između ž. stanica Leskovac i Grdelica delovi Kukavičkog NOP odreda porušili prugu.

⚔️ 0. 11. 1941. U selima Lapotincu, Stubli, Kacabaću, Kosančiću, Ćukovcu, Obiliću, Đinđuši, Petrovcu i Belanovcu (kod Leskovca) formirani MNO odbori.

⚔️ 2. 11. 1941. Na pruzi između Leskovca i Grdelice delovi Kukavičkog NOP odreda srušili voz sa nemačkim vojnicima koji je dolazio iz Skoplja.

⚔️ 8. 11. 1941. Četnici Koste Pećanca i nedićevci iz Leskovca pokušali da zauzmu Lebane. Istočno od Lebana Jablanički NOP odred razbio četnike i prisilio ih na povlačenje ka Leskovcu.

⚔️ 9. 11. 1941. Na Lebanskom kršu Jablanički i deo Topličkog NOP odreda odbili napad oko 400 nemačkih vojnika i povratila ih u Leskovac.

⚔️ 10. 11. 1941. Jablanički NOP odred odbio još jedan napad dva nemačka bataljona koji su, podržavani tenkovima i artiljerijom, nastojali da iz Leskovca prodru u Lebane. Potpuno razbijen neprijatelj je u neredu odstupio ka Leskovcu. Među poginulim je i komandant tih nemačkih snaga.

⚔️ 17. 11. 1941. Kod ž. st. Đorđeva (blizu Leskovca) delovi Kukavičkog NOP odreda oštetili prugu.

⚔️ 26. 11. 1941. Kod Grdelice (blizu Leskovca) delovi Kukavičkog NOP odreda izbacili iz šina nemački blindirani voz.

⚔️ 27. 11. 1941. Delovi bugarskog 2. motorizovanog puka i nemačke 717. pešadijske divizije napali Kukavički NOP odred kod s. Vučja (blizu Leskovca) i prisilili ga na povlačenje. Odred se posle tri dana ponovo vratio u Vučje.

⚔️ 28. 11. 1941. Između ž. stanica Leskovac i Đorđevo delovi Kukavičkog NOP odreda oštetili prugu, usled čega je iskočio iz šina voz sa nemačkim transportom.

⚔️ 0. 12. 1941. CK KPJ dao direktivu Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju da stvori povereništvo za istočnu Srbiju (Niš, Leskovac, Požarevac, Zaječar) radi lakšeg rukovođenja partijskim organizacijama i oružanom borbom.

⚔️ 0. 12. 1941. U s. G. Konjuvcu (kod Leskovca) formiran MNO odbor.

⚔️ 0. 12. 1941. Iz Bugarske stigle nove jedinice da pojačaju osiguranje železničkih pruga Niš-Sofija i Niš-Leskovac-Skoplje. One su se razmestile ovako: 2. streljački puk: Niš (I. bataljon i 1. baterija). Leskovac (2, bataljon), Bela Palanka (3. bataljon); 1. bataljon 9. etapnog puka: Pirot, Bela Palanka, Sv, Petka, Niška Banja; bataljon 6. etapnog puka: Belotince, Doljevac, Pečenjevce-Grdelica (u svim tim mestima po jedna četa).

⚔️ 1. 12. 1941. Između ž. stanica Leskovac i Pečenjevci Babički NOP odred porušio prugu, usled čega je nemački transportni voz iskočio iz šina.

⚔️ 3. 12. 1941. Delovi nemačke 717. pešadijske divizije i dobrovoljačkih i četničkih odreda Niške grupe otpočeli napad iz Leskovca ka Lebanu, protiv Jablaničkog i Kukavičkog NOP odreda. U borbi, vođenoj do noći, neprijatelj je prisiljen da se, u neredu, povuče za Leskovac, pretrpevši gubitke od 30 mrtvih i 17 zarobljenih. Naši gubici: 6 mrtvih. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, desetina hiljada metaka i drugo oružje i oprema.

⚔️ 4. 12. 1941. Na putu Leskovac-Vučje delovi Jablaničkog i Kukavičkog NOP odreda srušili dva betonska mosta na reci Veternici i na putu Leskovac-Miroševce zapalili drveni most.

⚔️ 5. 12. 1941. U s. Lapotincu (kod Leskovca) održan zbor na kome je prisustvovalo nekoliko hiljada ljudi iz Puste reke. Na zboru su govorili partijski rukovodioci Jablaničkog NOP odreda i članovi OK KPJ za leskovački okrug.

⚔️ 5. 12. 1941. Izmežu ž. stanice Kočane i Pukovac (na pruzi Niš-Leskovac) delovi Topličkog NOP odreda oštetili prugu.

⚔️ 10. 12. 1941. Kod ž. st. Pukovac (na pruzi Niš-Leskovac) delovi Topličkog NOP odreda oštetili železničku prugu na nekoliko mesta.

⚔️ 0. 1. 1942. Po dolasku bugarskog 1. okupacionog korpusa nemačka 717. divizija se sa prostorije Leskovac, Kruševac, Jagodina (sada: Svetozarevo), Zaječar pomerila na zapad i izvršila smenu nemačke 113. divizije u dolini zapadne Morave.

⚔️ 1. 1. 1942. Kod s. Vučja (blizu Leskovca) četnici i nedićevci napali Leskovački NOP odred. Oni su zauzeli Vučje i prinudili Leskovački NOP odred da se povuče ka pl. Kukavici.

⚔️ 4. 1. 1942. U s. Kočanu (na putu između Niša i Leskovca) delovi Topličkog NOP odreda razoružali žand. stanicu.

⚔️ 12. 1. 1942. U s. Pečenjevcu (kod Leskovca) delovi Jablaničkog NOP odreda razoružali žand. st. i spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 16. 1. 1942. OK KPJ za Leskovac uputio PK KPJ za Srbiju izveštaj o brojnom stanju partijske i skojevske organizacije i o brojnom stanju i akcijama NOP odreda na teritoriji okruga.

⚔️ 20. 1. 1942. Na r. J. Moravi, između Leskovca i Vlasotinaca, delovi Babičkog NOP odreda srušili most i zarobili dva žandarma.

⚔️ 25. 1. 1942. U Nišu, po direktivi PK KPJ za Srbiju, formirano Povereništvo PK KPJ za Niš (za okruge Niš, Leskovac i Zaječar).

⚔️ 0. 2. 1942. Delovi Babičkog NOP odreda upali u fabriku štofa -Jedinstvo- u Grdelici (kod Leskovca) i zarobili nekoliko nedićevaca.

⚔️ 0. 2. 1942. U s. Bučumetu (kod Leskovca), na zboru građana, izabran seoski NO odbor.

⚔️ 1. 2. 1942. Delovi Topličkog NOP odreda demolirali stanična postrojenja na ž. st. Pukovac (pruga Niš-Leskovac).

⚔️ 4. 2. 1942. U s. Biljanici i s. Manojlovcu (kod Leskovca) Babički NOP odred napao bugarsku posadu. U Cetvoročasovnoj borbi pretrpljeni su obostrano osetni gubici. Sutradan su se bugarski vojnici vratili u Leskovac.

⚔️ 18. 2. 1942. Bugarska kaznena ekspedicija upala u s. Pečenjevce (kod Leskovca) i spalila desetak kuća boraca Babičkog NOP odreda.

⚔️ 15. 3. 1942. Kod s. Brestovca (blizu Leskovca) delovi Jablaničkog NOP odreda u borbi ubili 14 nedićevaca, dok su sami imali 6 mrtvih i 8 zarobljenih.

⚔️ 13. 4. 1942. U s. Jugovcu (kod Prokuplja), u borbi protiv bugarskih vojnika poginuli Stanimir Veljković Zele, član PK SKOJ-a za Srbiju i član OK KPJ za Leskovac i Miloš Mamić, sekretar OK KPJ za Niš i član PK KPJ za Srbiju, narodni heroji.

⚔️ 0. 6. 1942. Kod s. Vrtišta (na pruzi Niš-Stalać) Jastrebački NOP odred porušio prugu, usled čega se srušio neprijateljski vojni transportni voz, te je poginulo više nemačkih vojnika. On je porušio i prugu kod s. Novog Sela i s. Doljevca (na pruzi Niš-Leskovac), gde je takođe došlo do prevrtanja neprijateljskih transportnih vozova.

⚔️ 1. 8. 1942. U s. Bunuškom Čitluku (kod Leskovca) Leskovački NOP odred razoružao mesne četnike i 4 dobrovoljca.

⚔️ 3. 8. 1942. U s. V. Trnjanu i s. Presečini (kod Leskovca) Leskovački NOP odred razoružao mesne četnike i zaplenio oko 60 pušaka.

⚔️ 31. 8. 1942. U s. Rudaru (kod Leskovca) Leskovački NOP odred razoružao grupu stražara SDS, zatim 2 nedićevca i 1 četnika, a u s. V. Trnjanu 1 nemačkog vojnika.

⚔️ 0. 9. 1942. U Crnoj travi OK KPJ za Leskovac formirao Okružno povereništvo za Crnu travu, Vranje i Lužnicu.

⚔️ 2. 10. 1942. Između s. Doljevca i s. Belotinca (na pruzi Niš-Leskovac) delovi Jastrebačkog NOP odreda skinuli šinu, usled čega se srušio teretni voz.

⚔️ 2. 10. 1942. Jedna desetina Leskovačkog NOP odreda razmontirala deo pruge Leskovac-Vranje, usled čega se srušio nemački transportni voz, te u njemu poginulo više nemačkih vojnika.

⚔️ 9. 10. 1942. Kod s. Čukljenika (blizu Leskovca) delovi Leskovačkog NOP odreda napali patrolu graničnog odeljenja, te ubili 1, ranili i i zarobili 3 graničara.

⚔️ 0. 11. 1942. OK KPJ za Leskovac formirao Sresko povereništvo KPJ za Jablanicu i Pustu reku.

⚔️ 6. 2. 1943. U s. Kaluđerici (na pl. Kukavici) otpočelo trodnevno vojno-političko savetovanje OK KPJ za Leskovac i štabova Leskovačkog, Jablaničko-pasjačkog i Jastrebačkog NOP odreda, kome je prisustvovao delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanovič Tempo. Odlučeno je da se na levoj obali J. Morave, između pl. Kukavice i pl. Jastrepca, od postojeća tri formira jedan NOP odred i stvore uslovi za formiranje brigada; da se formira OK KPJ za leskovačko-toplički okrug i SK KPJ za leskovački, jablanički i toplički srez; da se formiraju odgovarajući organi NO vlasti i drugih političkih organizacija.

⚔️ 9. 2. 1943. Kod s. Gorine, s. Kaluđerice i s. Lalinca (blizu Lebana) odredi SDS i Ijotićevci iz Niša i Leskovca (oko 1200 ljudi) sa četom nemačkih vojnika napali 1. i 2. bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda. U borbi, vođenoj celog dana, jedinice 1. južnomoravskog NOP odreda su odbile napad neprijatelja a zatim se povukle u Jablanicu. Neprijatelj je imao 11 poginulih i S ranjenih. Naši gubici: 2 ranjena.

⚔️ 13. 3. 1943. Dve ojačane bugarske -lovne rote- (jedinice obučene za borbu protiv partizana - oko 500 vojnika), 2. četa nemačkog 3. policijskog bataljona i Okružni odred SDS iz Leskovca preduzeli napad na 1. južnomoravski NOP odred na pl. Radanu. Odred je u borbi kod Jovovića livada potpuno razbio bugarske jedinice i naneo im gubitke od oko 70 mrtvih (među kojima 5 oficira) i veći broj ranjenih. Zaplenjeno je 2 minobacača, 6 mitraljeza, 80 pušaka i veća količina municije. Poginuo je politički komesar 1. južnomoravskog NOP odreda Radovan Kovačević Maksim, narodni heroj. Ostale neprijateljske snage, saznavši za poraz bugarskih jedinica, nisu stupile u borbu i povratile se u polazne garnizone.

⚔️ 17. 3. 1943. Kod s. Priboja (na pruzi Leskovac - Vladičin Han) 1. bataljon 2. južnomoravskog NOP odreda likvidirao bugarsku stražu i porušio most, usled čega je saobraćaj bio prekinut 10 dana.

⚔️ 18. 5. 1943. Kod ž. st. Belotinca (na pruzi Niš-Leskovac) delovi 3. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda napali bugarski transportni voz i ubili 4 a ranili 6 bugarskih vojnika. Za odmazdu, nemačke vlasti su streljale 350 ljudi.

⚔️ 20. 5. 1943. U Leskovcu grupa boraca 2. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda ubila šefa nemačke tajne policije. (Po naređenju nemačke feldkomandanture Niš kao mera odmazde, 31. maja u Leskovcu je streljano 10 zatvorenika.)

⚔️ 24. 5. 1943. U s. Milanovu (kod Leskovca) održan sastanak saradnika i simpatizera NOP-a, na kome je formiran ilegalni GNO odbor za Leskovac.

⚔️ 30. 6. 1943. PK KPJ za Srbiju uputio OK KPJ za Leskovac pismo u kome ukazuje na potrebu da se preduzmu mere za stvaranje NO brigade i da se spreči neprijatelj da od naroda opljačka letinu.

⚔️ 3. 7. 1943. Između Leskovca i Grdelice delovi 1. južnomoravskog NOP odreda eksplozivom razorili prugu, zbog čega je saobraćaj bio prekinut oko 10 časova.

⚔️ 16. 7. 1943. Na putu Leskovac-Lebane delovi 1. južnomoravskog NOP odreda sačekali u zasedi putnički automobil i u njemu ubili 2 nemačka vojnika.

⚔️ 27. 7. 1943. Na putu Leskovac-Lebane delovi 1. južnomoravskog NOP odreda sačekali u zasedi nemački vojni kamion i u njemu ranili 2 vojnika.

⚔️ 14. 8. 1943. Na putu Leskovac-Lebane delovi 1. južnomoravskog NOP odreda napali iz zasede kamion sa bugarskim vojnicima i u njemu ubili 3 i ranili 3 bugarska vojnika.

⚔️ 1. 9. 1943. Kod s. Crkvice (blizu Lebana) delovi 1. južnomoravskog NOP odreda napali nemačke policajce koji su vršili rekviziciju žita, te ubili 7 i ranili 4 policajca (ostali su se povukli u Leskovac). Nemački vojni zapovednik Jugoistoka naredio je sutradan da se za odmazdu strelja 450 simpatizera NOP-a i spali jedno selo.

⚔️ 4. 10. 1943. Poljoprivrednu školu u Leskovcu zapalio 2. bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda, te je u njoj skoro potpuno izgorelo nemačko skladište hrane.

⚔️ 20. 10. 1943. Kod s. Cukljenika (blizu Leskovca) 1. bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda odbio napad odreda SDS iz Leskovca nanevši mu gubitke od 10 mrtvih i 4 ranjena.

⚔️ 1. 11. 1943. U s. Konjuvcu (kod Leskovca) 1. južnomoravska NO brigada i 2. i 4. bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda napali noću oko 400 vojnika nemačkog 1. policijskog puka. Pošto ni posle tročasovne borbe nisu uspele da zauzmu mesto (zbog jakog otpora iz utvrđenih zgrada), jedinice su se povukle ka pl. Rađanu. Neprijatelj je imao 8 mrtvih, a jedinice NOVJ 3 ranjena.

⚔️ 6. 12. 1943. U s. Brestovcu (kod Leskovca) održana skupština učitelja i srednjoškolaca-partizana. Izabran Prosvetni odbor za oslobođenu teritoriju Jablanice i Toplice, sa zadatkom da organizuje rad škola.

⚔️ 15. 12. 1943. U s. Kosančiću (kod Leskovca) 2. južnomoravska NO brigada i 1. južnomoravski NOP odred (bez 3. bataljona) napali i razbili jedan četnički leteći korpus, upućen iz istočne Srbije protiv jedinica NOV u Pustoj reci. Poginulo je ili zarobljeno 110 četnika (među kojima i 3 oficira), ranjen ih je veći broj, dok se ostatak spasao bekstvom ka J. Moravi. Gubici jedinica NOVJ: 7 mrtvih (među kojima i komandant 2. južnomoravske NO brigade Stojan Ljubić, narodni heroj) i 13 ranjenih. Zaplenjena je veća količina oružja i opreme.

⚔️ 26. 12. 1943. Na ž. st. Pečenjevci (na pruzi Leskovac-Niš) 2. južnomoravska NO brigada napala bugarsku posadu, ali zbog otpora neprijatelja napad nije uspeo, kao ni pokušaj miniranja pruge.

⚔️ 0. 1. 1944. Formiran SNO odbor za srez Leskovac.

⚔️ 2. 1. 1944. Kod s. Pečenjevca (na pruzi Niš-Leskovac) delovi 1. južnomoravskog NOP odreda srušili transportni voz. Uništeni su lokomotiva i 4 vagona.

⚔️ 13. 1. 1944. U Leskovac upao 2. bataljon 2. južnomoravske NO brigade i iz bolnice izvukao troja kola sanitetskog materijala i prebacio ga u partizansku bolnicu u s. Dobroj Vodi.

⚔️ 17. 1. 1944. Kod s. Kočana (na pruzi Niš-Leskovac) delovi 2. južnomorvske NO brigade miniranjem srušili transportni voz.

⚔️ 18. 1. 1944. U s. Belanovce (kod Leskovca) upali oko dva bataljona iz sastava bugarskog 1. okupacionog korpusa i Sreski odred SDS iz Leskovca, opljačkali selo i sve stanovništvo internirali u Bugarsku.

⚔️ 19. 1. 1944. Na položaju Cernica - s. Petrovac - Dobra glava (blizu Leskovca) 1. južnomoravski NOP odred napao na oko dva bataljona iz bugarskog 1. okupacionog korpusa i Sreski odred SDS iz Leskovca. U osmočasovnoj borbi partizani su razbili neprijatelja i gonili ga do pred sam Leskovac. Gubici NOP odreda: 1 mrtav i 1 ranjen borac. Neprijateljski gubici nisu ustanovljeni.

⚔️ 22. 1. 1944. Između s. Brestovca i s. Lipovice (na putu Niš-Leskovac) 2. bataljon 1, južnomoravskog NOP odreda posekao 30 tt stubova i prekinuo tt vezu.

⚔️ 23. 1. 1944. Na putu Leskovac-Lebane 1. bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda posekao tt stubove u dužini od 11 km i zapalio drveni most kod s. Pertata.

⚔️ 28. 1. 1944. Delovi bugarskog 1. okupacionog korpusa (jačine do jedne divizije) i odredi SDS iz Leskovca, Lebana, Kuršumlije i Prokuplja preduzeli koncentričan napad na 4. južnomoravsku NO brigadu, jedinice 1. južnomoravskog NOP odreda, Komandu leskovačkog vojnog područja i komande mesta na oslobođenoj teritoriji Puste reke, Jablanice i dela Toplice. U borbama kod s. Turjana, s. Savinca i s. Ivanja jedinice NOV i PO su bile prinuđene da se prebace na pl. Kukavicu, pa se neprijatelj, 2. februara, povukao u polazne garnizone.

⚔️ 30. 1. 1944. Pod pritiskom jačih bugarskih jedinica i odreda SDS, 4. južnomoravska NO brigada, 1. južnomoravski NOP odred, jedinice Komande leskovačkog vojnog područja, bolnica i kursevi iz s. Dobre Vode (na pl. Rađanu) preduzeli pokret pravcem s. Ivanje - s. Vujanovo - s. Mrvoš - s. Nova Topola, prešli komunikaciju Leskovac-Lebane i r. Jablanicu kod s. Vojlovca i izbili na prostoriju s. Miroševce, s. Gorina i s. Brza. Kod s. Nove Topole su razbili delove bugarskog 123. puka a kod s. Vojlovca oko 200 četnika.

⚔️ 2. 2. 1944. Između s. Gorine i s. Kaluđerice (kod Leskovca) 4. južnomoravska NO brigada i 1. južnomoravski NOP odred, u borbi vođenoj ceo dan, odbili napad četničkog Jablaničkog i Vardarskog korpusa i proterali ih ka s. Barju. Četnici su imali 13. mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 26. 2. 1944. Kod s. Lipovice (blizu Vlasotinaca) delovi SDS i SDK i četnici iz Leskovca i Vlasotinaca, uz podršku bugarske avijacije, napali 2. i 5. južnomoravsku NO brigadu. U borbi vođenoj ceo dan neprijatelj je razbijen i odbačen u polazne garnizone. Ostavio je 15 mrtvih.

⚔️ 26. 2. 1944. Posle tri dana marša na temperaturi od minus 25°, rasteravši neprijateljsko obezbeđenje na mostu kod s. Biljanice (blizu Leskovca), 2. i 5. južnomoravska NO brigada prešle J. Moravu i Veternicu i prebacile se na teritoriju Puste reke sa 150 promrzlih boraca (od kojih je 60 upućeno na lečenje u bolnicu u s. Vujanovu).

⚔️ 6. 4. 1944. Pri ONO odboru okruga leskovačkog formirana privredna komisija sa zadatkom da se stara o obnovi i unapređenju privrede i da prikupi podatke o teroru okupatora i nanetoj šteti za vreme NOB-a. Takve komisije formirane su i pri sreskim NO odborima

⚔️ 7. 5. 1944. U s. Bublici (kod Prokuplja) otpočelo dvodnevno partijsko savetovanje. Učestvovali su predstavnici okružnih komiteta KPJ za Leskovac, Toplicu, Kruševac i Zaječar, kao i članovi KPJ iz vojnih jedinica. Savetovanju je prisustvovao komandant GŠ NOV i PO za Srbiju Petar Stambolić, kao predstavnik PK KPJ za Srbiju. Izvršena je analiza vojno-političke situacije u zemlji i ukazano je na potrebu da se pripremaju mase za optšu mobilizaciju u NOB.

⚔️ 25. 5. 1944. Jedanaesta srpska NO brigada napala nemački aerodrom kod Leskovca. Posle jednočasovne borbe poginulo je oko 50 a zarobljeno 5 nemačkih vojnika. Uništeno: 7 aviona, avioradionica, hangari, 32 kamiona, 500.000 litara benzina i nekoliko magacina s opremom i aviomunicijom. Zaplenjeno: oko 80 pušaka, nekoliko p. mitraljeza i sanduka s municijom i veća količina drugog materijala i opreme. Brigada je imala jednog ranjenog borca.

⚔️ 0. 6. 1944. Od 4 bataljona 10. srpske brigade 22. divizije NOVJ i novodošlih boraca iz sela poljaničkog sreza formiran Vranjski NOP odred, sa zadatkom: da izvodi akcije na pruzi Leskovac-Vranje, čisti teren od ostataka kvislinških jedinica i vrši mobilizaciju novih boraca za jedinice NOVJ.

⚔️ 13. 6. 1944. Kod s. Vine (blizu Leskovca) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 13. srpsku NO brigadu. Ona je ušla u sastav 24. divizije NOVJ.

⚔️ 14. 6. 1944. Dvadeset druga divizija NOVJ (bez 8. srpske brigade), ojačana 13. srpskom NO brigadom i bugarskim partizanskim bataljonom -Georgi Dimitrov-, napala Leskovac, koji su branili bugarski vojnici (do jednog puka), bataljon nemačkih vojnika sa četom tenkova i delovi SDK i SDS. Zauzeta je železnička stanica i miniranjem porušena, kao i električna centrala. Zapaljene su 2 cisterne sa benzinom i vagoni. U zoru jedinice NOVJ su se povukle ka pl. Kukavici.

⚔️ 15. 6. 1944. Bataljon nemačkih vojnika, sa 4 tenka, prodro iz Leskovca do sela Brzo, Gorine i Miroševca i zapalio ih, a zatim se povratio u Leskovac. Poginuo je 1 a ranjena su 4 borca 10. srpske NO brigade 22. divizije NOVJ.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Poziv Okružnog komiteta KPJ Leskovac od jula 1941 god. radnicima, seljacima i ostalim građanima Niša i okoline za borbu protiv okupatora

📜 Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 10. avgusta 1941. članu PK i okružnim komitetima u Nišu i Leskovcu za rad na formiranju partizanskih odreda i razvijanju njihovih dejstava

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30. Avgusta 1941. okružnim komitetima za Niš i Leskovac o odnosima sa četnicima i građanskim partijama

📜 Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 8. Oktobra 1941. delegatu PK i okružnim komitetima za Niš i Leskovac o radu u vojsci i na terenu

📜 Izveštaj člana Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 3 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Okruga leskovačkog

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 16 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o brojnom stanju partiske i vojne organizacije i akcijama Jablaničkog, Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 23 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 30 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o partiskom radu i stanju Leskovačkog, Jablaničkog i Babičkog NOP odreda

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 30 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Jablaničkog, Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

📜 Izveštaj sekretara partiske organizacije Leskovačkog NOP odreda početkom februara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o partisko-političkom radu i akcijama odreda

📜 Pismo člana OK KPJ za Leskovac od 2 februara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o borbama Babičkog i Jablaničkog NOP odreda

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 6 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Babičkog NOP odreda

📜 Izveštaj komesara Jablaničkog NOP odreda od 9 novembra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o razbijanju Jablaničkog NOP odreda u martu 1942 godine

📜 Izveštaj šefa tehničkog odeljenja Leskovac od 12 marta 1942 god. Sreskom načelstvu u Leskovcu o rušenju mostova od strane partizana na teritoriji Sreza leskovačkog

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 15 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama u okolini Niša i Leskovca

📜 Obaveštenje nemačke komande u Leskovcu polovinom juna 1942 god. o napadu partizana na bugarski automobil

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 15 juna 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o ponovnom formiranju Jablaničkog NOP odreda i taktici prema četnicima

📜 Izveštaj člana Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od jula 1942. Okružnom komitetu o stanju Babičkog NOP odreda i o situaciji na terenu Crne Trave

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 10 avgusta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o primeni partizanske taktike u borbi protiv okupatora

📜 Izveštaj Štaba Kukavičkog (Leskovačkog) NOP odreda od 12 oktobra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o akcijama odreda

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 18 novembra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o pomoći Ozrenskom i Nišavskom NOP odredu

📜 Izveštaj Okružnog načelstva iz Leskovca od 30. novembra 1942. šefu Nedićeve SDP o situaciji u okrugu od 15. do 30. novembra

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od januara 1943. Nedeljku Karaičiću o dolasku Svetozara Vukmanovića Tempa na teritoriji OK za Leskovac

📜 Izveštaj Okružnog načelstva iz Leskovca od 28. februara 1943. šefu Nedićeve SDB o situaciji u okrugu i dejstvima partizanskih jedinica

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 15. aprila 1943. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o političkoj situaciji u okrugu i stanju partijske organizacije u 1. južnomoravskom NOP odredu

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 23. aprila 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u okrugu

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 6 juna 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama jedinica Prvog južnomoravskog NOP odreda u maju 1943 godine

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Leskovac Pokrajinskom komitetu KPJ za Orbiju od 9 maja 1943 god. o borbama sa Bugarima

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 20 maja 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o ofanzivi Bugara, četnika i nedićevaca u Toplici i Jablanici

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 27 maja 1943 god. Pokrajinsksm komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Bugara i nedićevaca u Toplici i Jablanici

📜 Saopštenje feldkomandanta iz Niša od 4 juna 1943 god. o streljanju 10 ljudi zbog ubistva šefa policije u Leskovcu

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 14 juna 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u Jablanici i Toplici

📜 Izvod iz pisma Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30 juna 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o pripremama za stvaranje brigade i merama za sprečavanje rekvizicije

📜 Izveštaj Okružnog načelstva iz Leskovca od 2. septembra 1943. šefu Nedićeve SDB o situaciji u prokupačkom srezu

📜 Izveštaj Okružnog načelstva iz Leskovca od 16. septembra 1943. šefu Nedićeve SDB o situaciji u leskovačkom okrugu od 1. do 15. septembra

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 17 novembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Toplice i Jablanice i borbama Prve južnomoravske brigade i Prvog južnomoravskog NOP odreda od 7 oktobra do 11 novembra 1943 godine

📜 Izveštaj Okružnog načelstva iz Leskovca od 3. novembra 1943. šefu Nedićeve SDB o situaciji u okrugu i dejstvima jedinica NOV oktobra 1943. godine

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 10. decembra 1943. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u okrugu i o delatnosti partijske organizacije

📜 Izveštaj štaba Prvog južnomoravskog NOP odreda od 4 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama na pruzi Leskovac - Doljevac

📜 Izveštaj štaba Drute južnomoravske NO brigade od 16 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na bolnicu u Leskovcu

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 18. januara 1941. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o dejstvima jedinica NOV i POJ na teritoriji Leskovca i Prokuplja

📜 Izveštaj Okružnog povereništva KPJ za Toplički okrug od februara 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o borbama naših jedinica protiv četnika

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 3. februara 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o dejstvima jedinica NOV i POJ u leskovačkom okrugu

📜 Izveštaj Okružnog poverenstva KPJ za Toplicu od 14. februara 1944. Okružnom komitetu za Leskovac o ofanzivi Bugara protiv jedinica NOV i POJ na prostoru Jastrepca

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 4. južnomoravske brigade od 4. marta 1944. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o dejstvima brigade

📜 Izveštaj Okružnog poverenstva KPJ za Toplicu od 7. marta 1944. Okružnom komitetu za Leskovac o vojno-političkoj situaciji u Toplici i dejstvima jedinica NOV i PO na ovom području

📜 Izveštaj Okružnog povereništva KPJ za okrug Toplicu od 9. marta 1944. Okružnom komitetu KPJ za okrug Leskovac o političkom stanju u Toplici

📜 Izveštaj Partijskog biroa Komande Jablaničkog područja od 14. marta 1944. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o organizaciji partijskog rada

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 13 jula 1944 god. štabovima Trinaeste i Petnaeste srpske NO brigade za zatvaranje pravca od Leskovca, Lebana i Vučja

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 jula 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za prelaz komunikacije Leskovac - Lebane i nastupanje u pravcu pl. Radana i Toplice

📜 Naređenje komandanta Dvadeset prve NOU divizije od 28 jula 1944 god. štabovima Četvrte i Šeste srpske NO brigade u vezi s prelaskom komunikacije Lebane - Leskovac

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 1 avgusta 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o mobilizaciji ljudstva za partizanske odrede i komande mesta

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 avgusta 1944 god. Štabu Trinaeste srpske NO brigade za rušenje železničke Pruge Leskovac - Vranje i druma Leskovac - Lebane i prikupljanje podataka o neprijatelju u Jablanici i Pustoj Reci

📜 Izveštaj Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 7 avgusta 1944 god. Štabu divizije o borbi s četnicima na položajima: s. Rutoše - s. Brezna - Leskovac - Crni Vrh

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za čišćenje veterana od četničkih jedinica u Jablanici i Pustoj Reci i rušenje komunikacija Niš - Skoplje i Leskovac - Lebane

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 11 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za razmeštaj na prostoriji D. Dušnik - Sopotnica - Šebet - V. Krčimir - Ličje - Jarsenovo i izviđanje prema Nišu, Leskovcu i B. Palanci

📜 Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 18 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o neprijateljskim snagama u Leskovcu, Lebanu i Pukovcu

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 22 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu brigada i neprijateljskim snagama u selima oko Leskovca

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 23 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za rušenje pruge Doljevac - Leskovac - Grdelica i dostavljanje podataka o situaciji u Leskovcu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 24 avgusta 1944 god. svojim brigadama za napad na prugu Doljevac - Leskovac - Grdelica

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 24 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o neprijateljskim snagama u Leskovcu i okolini

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 26 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na železničku prugu Leskovac - Doljevac i o neprijateljskim snagama u Leskovcu i okolini

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 27 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte divizije za prikupljanje podataka o jačini nemačkih i bugarskih snaga u Doljevcu, Leskovcu i Grdelici i sprovođenje direktive br. 3

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 28 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama Divizije na pruzi Leskovac - Vladičin Han i o pretstojećem napadu na Vlasotince

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 29 avgusta 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste i Petnaeste srpske NO brigade za demonstrativan napad na Leskovac i rušenje pruge Doljevac - Grdelica

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 29 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv četnika, nedićevaca, ljotićevaca i belogardejaca kod Leskovca

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 30 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama na pruzi Doljevac - Leskovac - Grdelica i rasporedu jedinica Divizije

📜 Izvod iz Zapovesti Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 30 avgusta 1944 god. za napad na Leskovac

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 31 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Leskovac

📜 Zapovest Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 5 septembra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste, Petnaeste i Sedamnaeste srpske NO brigade za napad na železničku prugu Grdelica - Leskovac - Brestovac i Doljevac - Prokuplje

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 8 septembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rasporedu i jačini neprijateljskih snaga u Leskovcu i okolini i napadu jedinica na železničku prugu Grdelica - Doljevac

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 21 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i Trinaestom korpusu NOVJ o rasporedu, jačini i numeraciji neprijateljskih snaga i o napadu Divizije na Leskovac

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 26 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rasporedu i brojnom stanju neprijateljskih jedinica u Leskovcu i okolini i o borbama Divizije od 22 do 25 septembra

📜 Zapovest Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 29 septembra 1944 god. štabovima brigada za čišćenje terena oko Vranja i Bujanovca od nemačkih i šiptarskih jedinica i sprečavanje prodora nemačkih jedinica iz Skoplja u pravcu Leskovca

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 30 septembra 1944 god. Štabu Trinaeste srpske brigade za sadejstvo jedinicama Dvadeset druge NO divizije prilikom napada na Leskovac

📜 Naređenje Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 1 oktobra 1944 god. štabovima Dvadeset druge, Četrdeset šeste i Četrdeset sedme NO divizije za dejstva u pravcu Leskovca i Niša

📜 Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 3 oktobra 1944 god. Štabu Trinaeste srpske NO brigade za napad na Leskovac

📜 Naređenje Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 3 oktobra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca prema Kumanovu i vršenje pritiska na nemačke snage u Belom Polju i Leskovcu

📜 Izveštaj Štaba Trinaeste srpske brigade od 5 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o napadu na Leskovac

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset sedme NO divizije od 5 oktobra 1944 tod. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama južno od Leskovca

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 6 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama Trinaeste srpske brigade i o neprijateljskim snagama u Leskovcu

📜 Naređenje Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 7 oktobra 1944 god. štabovima divizija za nadiranje u pravcu Niša, blokadu Leskovca i zatvaranje pravca Vranje - Grdelica

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 8 oktobra 1944 god. Štabu Četrdeset sedme NO divizije za vršenje pritiska na Leskovac i za dejstva na komunikaciji Vranje - Niš

📜 Naređenje Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 8 oktobra 1944 god. štabovima brigada za sprečavanje prodora nemačkih jedinica od Bujanovca u pravcu Leskovca

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 9 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama oko Leskovca

📜 Zahtev Vazduhoplovnog odeljenja Glavnog štaba-NOV i PO Srbije od 9. oktobra 1944. šefu Sovjetske vojne misije pri Glavnom štabu Srbije da sovjetska avijacija, patrolira u rejonu Priština-Leskovac-Niš-Prokuplje i bombarduje nemačke aerodrome kod Prištine i Niša

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 12 oktobra 1944 god. o oslobođenju Leskovca

Fotografije

Povezane odrednice

Niš Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Priboj Ustanak u Srbiji 1941. Borbe u Srbiji 1942. Topličko-jablanička operacija Pirot 12. srpska brigada Luftwaffe u Jugoslaviji 1. južnomoravski partizanski odred Babički partizanski odred Kruševac Glavni štab Srbije Saradnja četnika sa okupatorom Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Centralni komitet KPJ Vlasotince Bugarska u drugom svetskom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Srpska državna straža (nedićevci) Toplica u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1943. 24. srpska divizija NOVJ Skoplje 17. srpska brigada Pusta Reka 717. pešadijska divizija Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 47. srpska divizija NOVJ 4. srpska brigada (2. južnomoravska) SSSR i Jugoslavija Borbe u Srbiji 1944. Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju 10. srpska brigada (7. južnomoravska) 13. srpski korpus NOVJ Prijepolje Jablanički partizanski odred 22. srpska divizija NOVJ Toplički partizanski odred Kukavički (leskovački) partizanski odred 37. sandžačka divizija NOVJ SKOJ Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 6. srpska brigada (4. južnomoravska) 4. sandžačka udarna brigada Zasede u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju 11. srpska brigada Vranje Lebane Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Bugarski zločini u Jugoslaviji Narodni heroji Jugoslavije 7. srpska brigada (5. južnomoravska) Bolnice u oslobodilačkom ratu Crna Trava Nemački zločini u Jugoslaviji Zaječar Četnici u drugom svetskom ratu 1. bugarski okupacioni korpus Ni zrno žita okupatoru! Četnici u ustanku 15. srpska brigada Rekvizicija u ratu Bujanovac Diverzije u oslobodilačkom ratu 13. srpska brigada Prokuplje Politički komesari u NOR-u Jastrebački partizanski odred 7. SS divizija Prinz Eugen Italija u drugom svetskom ratu Narodno oslobodilački odbori Avijacija u oslobodilačkom ratu