Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Bujanovac u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 18 hronoloških zapisa, 15 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 19. 9. 1943. Na pruzi Bujanovac-Preševo 2. bataljon 2. južnomoravskog NOP odreda miniranjem prevrnuo lokomotivu i nekoliko vagona, a potom zapalio kompoziciju od 40 vagona u kojima su se nalazili seno i gvozdene konstrukcije. Poginuli su 1 nemački vojnik i 3 bugarska železničara a zarobljena su 2 nemačka vojnika i 3 bugarska železničara.

⚔️ 24. 8. 1944. Osma preševska NO brigada napala bugarsku posadu u monopolu i na ž. st. u Bujanovcu, te posle kraće borbe zapalila 8 vagona i 2 manje zgrade, oštetila lokomotivu, porušila prugu na 18 mesta i zaplenila dosta tt materijala. Brigada se zatim, kad je bugarskoj posadi stiglo pojačanje iz Vranja, povukla ka s. Ristovcu, gde je dočekana jakom vatrom, pretrpela gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 5. 9. 1944. Na putu Kumanovo - Bujanovac delovi 12. preševske NO brigade napali iz zasede jedan bugarski konjički eskadron i oko 20 nemačkih kamiona, ali se kasnije, pod pritiskom tenkova i bornih kola, povukli, zarobivši 8 neprijateljskih vojnika i policajaca i zaplenivši nešto odeće i obuće.

⚔️ 8. 9. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju dao instrukciju Komandi Vranjskog vojnog područja: potčinjene jedinice aktivnije angažovati u razoružavanju bugarskih snaga koje se izvlače s toga područja i preuzeti vlast u Vranju, Ristovcu i Bujanovcu.

⚔️ 8. 9. 1944. Jedinice 22, divizije NOVJ (8, srpska brigada i Vranjski NOP odred) ušle u Vranje i Bujanovac, koje su napustili bugarski vojnici, dok je 13. srpska brigada 24. divizije NOVJ ušla u Vladičin Han.

⚔️ 9. 9. 1944. U s. Ljiljancu (kod Bujanovca) formirana 2. kosovsko-metohijska NO brigada.

⚔️ 22. 9. 1944. Leskovački NOP odred, posle oštre borbe protiv balista, zauzeo Bujanovac. Gubici neprijatelja: 50 mrtvih i više ranjenih. Odred je imao 6 mrtvih i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 25. 9. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, 8. preševska i 12. preševska (Bujanovačka) NO brigada prebacile se iz rejona Preševa i Bujanovca na Skopsku Crnu goru radi dejstva u Kačaničkoj klisuri.

⚔️ 2. 10. 1944. Jedinice 46. divizije NOVJ ceo dan vodile oštre borbe protiv nemačkih vojnika koji su pokušavali da iz Bujanovca prodru u Vranje.

⚔️ 6. 10. 1944. Delovi nemačke Grupe armija -E- odbacili snage Operativnog štaba NOV i POJ IA Kosovo i Metohiju, ovladali Bujanovcem i Preševom i ugrozili Vranje.

⚔️ 8. 10. 1944. Odbacivši jedinice 46. divizije NOVJ, 122. izviđački bataljon nemačke 11. poljske vazduhoplovne divizije, sa 4 tenka, 10 oklopnih automobila i dva diviziona artiljerije, uspeo da se preko Bujanovca probije u Vranje.

⚔️ 11. 10. 1944. Boreći se, od 6 do 16 časova, protiv jednog nemačkog ojačanog bataljona, 25. i 27. srpska brigada 46. divizije NOVJ oslobodile Vranje. Neprijatelj se, uz osetne gubitke, povukao ka Bujanovcu.

⚔️ 18. 10. 1944. Kod s. Somaljice, s. Negovca, s. Reljana i s. Novog Sela (na komunikaciji Kumanovo-Bujanovac) 18. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ odbila napad nemačkih snaga koje su težile da je odbace s tih položaja i sebi omoguće nesmetan pokret i transport duž te komunikacije. Brigada je imala 2 mrtva i 6 ranjenih a neprijatelj 10 do 15 mrtvih i ranjenih. Saveznička avijacija je u toku dana mitraljirala jednu nemačku kolonu i zapalila 9 vozila.

⚔️ 21. 10. 1944. U rejonu s. Biljače (blizu Kumanova) 1. bataljon 18. makedonske NO brigade napao nemačku kolonu i prinudio je da se, uz veće gubitke, povuče prema putu Kumanovo-Bujanovac.

⚔️ 28. 10. 1944. Na položajima s. Aluđerce - s. Reljan (zapadne padine pl. Rujena, kod Kumanova) 18. makedonsku brigadu Kumanovske divizije NOVJ napala prethodnica nemačkih jedinica koje su težile da oslobode komunikaciju Kumanovo-Bujanovac, Selo Reljan dvaput je prelazilo iz ruke u ruku. Brigada je, uz gubitke od 6 ranjenih uspela da održi položaje i odbaci neprijatelja. Ona je zaplenila 3 puške, 1 pištolj, dosta municije i drugu opremu.

⚔️ 8. 11. 1944. Goneći zaštitnice nemačke Grupe armija -E- bugarska 2. konjička divizija i jedinice 46. divizije NOVJ oslobodile Bujanovac.

⚔️ 23. 12. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio 15 korpusu NOVJ: da 41. i 42. udarna divizija, u sadejstvu s kosovsko-metohijskim jedinicama, preduzmu čišćenje i uništavanje balista na prostoriji između Preševa. Bujanovca i Gnjilana. Štab korpusa je istog dana naredio 41. i 42. diviziji da izvrše taj zadatak.

⚔️ 25. 12. 1944. Između Bujanovca i Gnjilana. čisteći teren od balista, 41. divizija NOVJ zaplenila oko 450 pušaka, 6 mitraljeza i drugu ratnu opremu i nanela neprijatelju gubitke od preko 100 mrtvih.

Dokumenti

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 24. avgusta 1944. god. Osmoj preševskoj brigadi za napad na bugarski garnizon u Bujanovcu

📜 Izveštaj štaba Osme preševske brigade od 25. avgusta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o napadu na bugarski garnizon u Bujanovcu

📜 Izveštaj štaba Dvanaeste preševske brigade od 6. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akciji na putu Kumanovo–Bujanovac

📜 Pismo Strahila Gigova od 9. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o situaciji na terenu Bujanovac–Preševo

📜 Izveštaj štaba Dvanaeste preševske brigade od 11. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbi protiv balističkih bandi na sektoru Bujanovac–Preševo

📜 Zapovest Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 29 septembra 1944 god. štabovima brigada za čišćenje terena oko Vranja i Bujanovca od nemačkih i šiptarskih jedinica i sprečavanje prodora nemačkih jedinica iz Skoplja u pravcu Leskovca

📜 Naređenje Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 6 oktobra 1944 god. štabovima Dvadeset pete, Dvadeset šeste, Dvadeset sedme, Druge vranjske, Prve i Druge surduličke srpske brigade za zatvaranje pravca Bujanovac - Vranje - Grdelica

📜 Naređenje Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 8 oktobra 1944 god. štabovima brigada za sprečavanje prodora nemačkih jedinica od Bujanovca u pravcu Leskovca

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 8 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe na pravcu Bujanovac-Gnjilane

📜 Zapovest Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 8 novembra 1944 god. štabovima brigada za nastupanje pravcem Bujanovac-Gnjilane i sadejstvo bugarskim jedinicama

📜 Naređenje Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 14 oktobra 1944 god. štabovima brigada da spreče prodor neprijatelja iz Bujanovca u Vranje

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 20 oktobra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe sa Nemcima kod Belog Polja i Bujanovca i o formiranju jedinica po novoj formaciji

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rasporedu naših i neprijateljskih snaga na sektoru Vranje-Bujanovac-Preševo-Kumanovo

📜 Zapovest Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 27 oktobra 1944 god. štabovima brigada za presecanje komunikacije Bujanovac-Gnjilane i napad na šiptarske snage na položaju Novo Selo-Muhovac-Breznica-Trnovac

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 12 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama kod Bujanovca

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

46. srpska divizija NOVJ Leskovac 2. kosovsko-metohijska brigada Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Borbe u Srbiji 1943. 2. surdulička brigada 2. južnomoravski partizanski odred 13. srpski korpus NOVJ 42. makedonska divizija NOVJ Kumanovo Vranjski partizanski odred Bugarska u drugom svetskom ratu Kukavički (leskovački) partizanski odred 12. preševska brigada 27. srpska brigada (2. pirotska) Avijacija u oslobodilačkom ratu Strahil Gigov 24. srpska divizija NOVJ Kumanovska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Bali Kombetar Zasede u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Vranje 41. makedonska divizija NOVJ Borbe na Kosovu i Metohiji 18. makedonska brigada Armijska grupa E 8. preševska brigada 13. srpska brigada Borbe u Makedoniji 1944. Glavni štab Makedonije Preševo Skoplje Diverzije u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju