Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe u Makedoniji 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 703 hronoloških zapisa, 438 dokumenata i 65 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 4. 1941. CK BRP(k) formirao komisiju, od 3 člana, sa zadatkom da uspostavi vezu sa organizacijama KP u Vardarskoj Makedoniji, Egejskoj Makedoniji i Trakiji i da ih -prisajedini- BRP(k). 

⚔️ 23. 12. 1943. U s. Fuštanima (Meglen, u Grčkoj), po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, formirana Grupa bataljona od partizanskih bataljona -Stevan Naumov- i bugarskog partizanskog bataljona -Hristo Botev-. (Grupa je do 26. februara 1944, dejstvovala samostalno, pod neposrednom komandom GŠ, kada je bataljon -Stevan Naumov- ušao u sastav 3. makedonske NOU brigade; -Hristo Botev- je nešto kasnije otišao u Bugarsku.)

⚔️ 0. 1. 1944. Otečestveni front Bugarske štampao letak o makedonskom pitanju, u kome zastupa mišljenje da Makedonija bude samostalna država, izvan bilo kakve federacije. CK KPJ osudio uplitanje bugarskog rukovodstva u unutrašnje probleme naših naroda, jer se to kosilo s odlukama II zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije.

⚔️ 0. 1. 1944. Na odseku Kajmakčalan - Pajak pl. nemačke i bugarske snage preduzele ofanzivna dejstva protiv 1. makedonsko-kosovske NOU brigade, 2. makedonske NOU brigade i Grupe partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-), Pretrpevši gubitke a ne postigavši planirani cilj, bugarske jedinice su u s. Notiju (u Meglenu, u Grčkoj) za odmazdu, streljali 46 seljaka.

⚔️ 0. 1. 1944. CK KPM uputio odgovor grupi makedonskih intelektualaca povodom njenog prigovora na Manifest GŠ NOV i PO za Makedoniju od oktobra 1943. godine. U odgovoru se razjašnjavaju pogrešne postavke ovih intelektualaca te se oni pozivaju da aktivno učestvuju u NOB-u jer je -svako oklevanje zločin, a rovarenje protiv naše vojske izdajstvo prema našem narodu-.

⚔️ 0. 1. 1944. U Bitolju izašao prvi broj lista -Glas-, organa NOF Druge oblasti. Izdao ga je Drugi oblasni komitet KPM Provale i hapšenja u gradu onemogućili su dalje štampanje toga lista.

⚔️ 1. 1. 1944. U s. Vitolištu (kod Prilepa) delovi 1. makedonsko-kosovske NOU brigade napali policijsku stanicu i opštinu. Poginuli su 4 policajca, 1 šumar i 1 špijun. Spaljena je opštinska arhiva; zaplenjeno 25 pušaka, 1 p. mitraljez i 4 radio-aparata; prosuto preko 2000 litara nafte.

⚔️ 2. 1. 1944. U rejonu s. Vitolišta (kod Prilepa) delovi 1. makedonsko-kosovske NOU brigade napali posadu rudnika liskuna Đurov Kamen. Nemačko-bugarski obezbeđujući delovi su imali 9 mrtvih vojnika. Uništena su 2 kompresora i onesposobljena su za rad za izvesno vreme postrojenja rudnika. Zaplenjeno je: 42 puške sa dosta municije, 1 p. mitraljez, 32 kompletne uniforme, 16.000 maraka, 250.000 leva i dosta prehrambenih artikala. Prosuto je oko 4000 litara nafte i 800 litara mašinskog ulja. Seljacima je podeljena velika količina brašna, krompira i drugih artikala.

⚔️ 5. 1. 1944. Kod sela Notija, O.šina i Livada (na južnim padinama pl. Pajak, u Grčkoj) 2. makedonsku NOU brigadu napale nemačke snage koje su preduzele ofanzivna dejstva s ciljem da ovu teritoriju očiste od partizanskih jedinica i obezbede prugu Solun-Skoplje. Pod jakim pritiskom neprijatelja deo snaga 2. brigade se povukao ka s. Zborskom (u Meglenu, u Grčkoj) a drugi deo ka Kavadarcima.

⚔️ 8. 1. 1944. U s. Fuštanima (u Grčkoj) 1. makedonsko-kosovska NOU brigada izvršila noćni prepad na nemačke vojnike smeštene u školi. Iznenadnom vatrom iz automatskog oružja ona je neprijatelju nanela vrlo velike gubitke (prema nepotpunim podacima: oko 100 mrtvih i ranjenih). Brigada je imala 6 poginulih boraca među kojima i zamenik komandira čete Slobodan Surčević Boro i desetar Vlado Raičević, narodni heroji.

⚔️ 9. 1. 1944. Bugarski sreski upravitelj iz Prilepa tražio od bitoljskog oblasnog direktora da preduzme mere radi zatvaranja granice prema Grčkoj i da pojača policijske snage u srezu kako bi se spreeilo prebacivanje snaga NOVJ iz Karadžoe (u Grčkoj) u Mariovo i na taj način obezbedila teritorija sreza.

⚔️ 11. 1. 1944. Kod s. Ošina (u Grčkoj) Grupa partizanskih bataljona (bataljoni -Stevan Naumov- i -Hristo Botev-) iz zasede razbila nemačku kolonu koja je dolazila sa pravca s. Livade (u Meglenu, u Grčkoj). Poginulo je 15 a zarobljeno 13 neprijateljskih vojnika. Zaplenjen je jedan minobacač, četiri p. mitraljeza, veći broj pušaka i drugi ratni materijal i oprema.

⚔️ 13. 1. 1944. U rejonu s. Pelinaca (kod Kumanova) partizanski bataljon -Jordan Nikolov- iz zasede razbio bugarski policijski odred, jačine oko 120 policajaca. Poginulo je 15, ranjeno 9, zarobljeno 17 policajaca, a ostatak se u neredu povukao za Kumanovo. Zaplenjene su 24 puške, 27 pištolja i druga ratna oprema.

⚔️ 13. 1. 1944. PK SKOJ-a za Makedoniju obavestio odgovornog za rad SKOJ-a u 5. oblasnom komitetu KPM: da je 22. decembra 1943. održan Kongres antifašističke omladine Makedonije; da je izabran Glavni odbor Narodnooslobodilačkog omladinskog saveza Makedonije (NOMSM-a); da je Kongres postavio naredne zadatke skojevskoj organizaciji.

⚔️ 13. 1. 1944. Grupa boraca partizanskog bataljona -Jordan Nikolov- porušila deo železničke pruge Preševo-Kumanovo a miniranjem srušila nekoliko vagona nemačkog transportnog voza. Saobraćaj je bio prekinut više od 24 časa.

⚔️ 13. 1. 1944. Udarni bataljon 2. južnomoravskog NOP odreda i Kosovski partizanski bataljon napali na Krivu Palanku, gde su bugarske vlasti pohvatale muškarce od 18 do 50 godina radi interniranja u Bugarsku. Posle oštre borbe protiv bugarskih jedinica krivopalanačkog garnizona, bataljoni su oslobodili oko 1000 lica.

⚔️ 14. 1. 1944. Između s. Miravaca i s. Miletkova (kod Đevđelije) grupa boraca 2. makedonske NOU brigade miniranjem srušila železničku kompoziciju i oštetila most. Saobraćaj je bio prekinut 3 dana.

⚔️ 17. 1. 1944. Nemačke jedinice iz Soluna i Vođena i bugarske snage (54. pešadijski puk 15. pešadijske divizije, 56. pešadijski puk 14. pešadijske divizije i jedan bataljon 48. pešadijskog puka 17. pešadijske divizije) otpočele ofanzivna dejstva protiv jedinica NOVJ i grčkih partizanskih snaga na području Karadžoa - pl. Pajak s ciljem da ih odbace sa ove prostorije, da onemoguće njihova dejstva na komunikacijskoj magistrali Solun-Skoplje i, po mogućstvu, da ih unište.

⚔️ 18. 1. 1944. Kod s. Langadija i s. Periklija (u Meglenu, u Grčkoj) Grupa partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-) i jedan bataljon 1. makedonsko-kosovske NOU brigade vodili desetočasovnu žestoku borbu protiv ojačanog bugarskog 56. pešadijskog puka, koji je nastupao spravca s. Konjskog. Ta sela su triput prelazila iz ruke u ruku. Bataljoni NOVJ zaplenili su veću količinu ratne opreme i neprijatelju naneli osetne gubitke.

⚔️ 18. 1. 1944. Kod s. Tušina (u Meglenu, u Grčkoj) đva bataljona 2. makedonske NOU brigade i jedan bataljon 1. makedonsko-kosovske NOU brigade napali iz zasede nemačku kolonu koja se iz s. Fuštana kretala pravcem s. Noti - s. Tušin. Poginula su 123 nemačka vojnika a zaplenjeno je: 8 p. mitraljeza, 6 automata, dosta pušaka, 1 radio-stanica i druga ratna oprema. Druga brigada je imala 3 poginula i 1 ranjenog borca.

⚔️ 18. 1. 1944. Posle borbi kod s. Tušina, s. Langađije i s. PerikJije (u Meglenu, u Grčkoj) 1. makedonsko-kosovska NOU brigada, 2. makedonska NOU brigada i Grupa partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-), po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, zbog pristizanja nemačkih pojačanja, povukli se ka južnim padinama pl. Kožufa, severozapadno od s. Tušina. Neprijatelj je posle toga zaposeo skoro sva sela u Karadžoi.

⚔️ 24. 1. 1944. Bugarska Sreska rekviziciona komisija iz Negotina dostavila Oblasnoj rekvizicionoj komisiji u Skoplju izveštaj o organizaciji komisije i o otporu seljaka, zbog čega se rekvizicija sprovodi uz pomoć policije.

⚔️ 30. 1. 1944. CK KPJ analizirao pro-mene u držanju vlade SAD i V. Britanije prema NOP-u u Jugoslaviji, te zaključio da se u borbi za međunarodno priznanje nove Jugoslavije polazi od pozicija odbrane buduće samostalne države, koja je ponikla u borbi za nacionalno oslobođenje; u pogledu kralja i monarhije držati se odluka AVNOJ-a. U odnosu na suseđne komunističke partije odlučio je: sa CK KP Italije raspraviti pitanje saradnje i međusobne pomoći na onim područjima koja su naseljena jugoslovenskim i italijanskim stanovništvom; položaj koruških Slovenaca u Austriji nameće potrebu da se sa CK KP Austrije dogovori o zajedničkom radu na razvoju NOP-a u onom delu Koruške koji je posle prvog svetskog rata anektirala Austrija: i dalje pomagati CK BRP(k) u formiranju partizanskih odreda, a osuditi stav Otečestvenog fronta prema pitanju Makedonije: da ona bude samostalna država izvan bilo kakve federacije.

⚔️ 30. 1. 1944. Na pl. Kožufu GŠ NOV i PO za Makedoniju i Inicijativni odbor za sazivanje ASNOM-a održali savetovanje. Odlučeno je da se što pre izaberu delegati iz svih NO odbora Makedonije i da se ubrzaju pripreme za sazivanje ASNOM-a.

⚔️ 31. 1. 1944. Odlukom CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, s teritorije Grčke (pl. Kožuf) otpočeo tzv. februarski pohod jedinica NOVJ. Za Azot i Poreče je krenula 1. makedonsko-kosovska NOU brigada, za Tikveš je krenula 2. makedonska NOU brigada, a u rejon Kumanova su krenuli Grupa partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-) i deo CK KPM sa GŠ i Inicijativnim odborom za sazivanje ASNOM-a. Cilj pohoda je bio razgaranje ustanka i u ovim krajevima.

⚔️ 31. 1. 1944. PK SKOJ-a za Makedoniju uputio pismo 2. oblasnom komitetu SKOJ-a u kome, pored ostalog, daje smernice u pogledu što većeg aktiviranja omladine uoči II kongresa USAOJ-a, a kao najvažniji zadatak ističe: što masovnije upućivanje omladine u jedinice NOVJ.

⚔️ 0. 2. 1944. U. februarskom pohodu 1. makedonsko-kosovske NOU brigade, u borbi protiv bugarskih snaga, poginuo Zlate Mihajlovski, narodni heroj.

⚔️ 0. 2. 1944. Oblasni NO odbor za zapadnu Makedoniju (za Polog i debarski i kičevski srez) izdao proglas povodom raspirivanja mržnje između Makedonaca i Šiptara od strane nemačkog okupatora. Okupatoru u tome verno služe balističke vođe i barjaktari, koji, pod parolom -dve vere u jednom mestu ne mogu biti-, izazivaju bratoubilačku borbu i osvetu. Oblasni NO odbor poziva narod da svim snagama radi na učvršćenju bratstva i jedinstva, da se, stupajući u redove NOVJ, bori protiv zajedničkog neprijatelja.

⚔️ 0. 2. 1944. Formiran Operativni štab za planiranje, koordinaciju dejstva i rukovođenje makedonskim, južnomoravskim i kosovskim jedinicama na kumanovsko-vranjskom području. Za komandanta tog žtaba postavljen je komandant GŠ NOV i PO za Makedoniju, a za članove vojno politički rukovodioci južnomoravskih i kosovskih jedinica.

⚔️ 0. 2. 1944. Prvi oblasni komitet SKOJ-a za Makedoniju uputio proglas omladini zapadne Makedonije pozivajući je da zbije redove i što smelije stupa u NOVJ, da razbija neprijateljsku propagandu koja vesto razvija šovinističku mržnju između makedonske i šiptarske omladine i huška na bratoubilačku borbu.

⚔️ 1. 2. 1944. Kod s. Mrežičkog (blizu Kavadaraca) 2. makedonska NOU brigada celog dana vodila borbu protiv bugarskih graničnih jedinica, Neprijatelj je imao 14 mrtvih vojnika a 2. brigada 1 ranjenog i 3 nestala borca;

⚔️ 2. 2. 1944. Prvi oblasni komitet SKOJ-a dostavio izveštaj Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Makedoniju o merama koje nemački okupator sprovodi radi razbijanja jedinstva makedonske i šiptarske omladine: nemački okupator je najreakcionarniji deo šiptarske omladine uključio u žandarmerijsku službu ili uputio u gestapovske škole; on je sproveo prinudnu mobilizaciju u tetovskom, gostivarskom i debarskom srezu, gde je mobilisao oko 2000 ljudi za kvislinške formacije.

⚔️ 4. 2. 1944. U s. Nikodinu (kod Prilepa) bugarska policija i jedinice prilepskog garnizona napale 1. makedonsko-kosovsku NOU brigadu, koja se nalazila na maršu za Azot. Brigada je protivnapadom povratila selo, nanevši neprijatelju gubitke od oko 20 mrtvih. Zatim je noću, produžila pokret ka s. Stepancima (kod Prilepa).

⚔️ 4. 2. 1944. Između sela Miletkova i Miravaca (kod Đevđelije) diverzantska grupa 2. makedonske NOU brigade miniranjem srušila teretni voz. Saobraćaj je bio prekinut preko 30 časova.

⚔️ 5. 2. 1944. Delegat CK KPJ i VŠ Svetozar Vukmanović Tempo dao direktivu da se bugarski vojnici koji su prišli južnomoravskim jedinicama prikupe kod partizanskog bataljona -Jordan Nikolov-, u rejonu Kumanova, i da tu sačekaju dolazak bugarskog partizanskog bataljona -Hristo Botev-, u čiji će sastav ući.

⚔️ 5. 2. 1944. Kod s. Stepanaca (blizu Prilepa) 1. makedonsko-kosovska NOU brigada razoružala bugarske obezbeđujuće delove, zatim, obišavši selo, gde se nalazila jedna bugarska jedinica prilepskog garnizona, preko manastira Sv. Dimitrija i pl. Mukosa produžila pokret za Azot.

⚔️ 6. 2. 1944. Kod sela Oreova Dola, Mokrena i Gabrovnika (blizu Titovog Velesa) 1. makedonsko-kosovska NOU brigada vodila četvoročasovnu borbu protiv delova bugarskog 56. pešadijskog puka iz Velesa, nanevši im gubitke od oko 30 mrtvih. Brigada je imala 3 mrtva i 5 ranjenih boraca. U toku noći ona je produžila pokret ka s. Bogomili.

⚔️ 7. 2. 1944. Na Oreškoj čuki (kod s. Bogcmile, blizu Titovog Velesa) 1. makedonsko-kosovska NOU brigada celoga dana vodila žestoku borbu u okruženju protiv jakih bugarskih snaga prilepskog i veleškog garnizona, kojima su stalno, kamionima i vozom, pristizala pojačanja. Brigada je ipak zadržala položaje, nanevši neprijatelju osetne gubitke. Pošto je neprijatelj blokirao sva okolna sela, a visoki sneg onemogućavao dalji pokret ka severozapadu, Štab brigade je odlučio da svoje jedinice vrati u Karadžou (u Grčkoj). Brigada se uveče, veštim manevrom, probila iz okruženja i u toku noći, uz put razbijajući neprijateljske zasede, izbila u s. Mokreni i s. Oreov Dol (kod Titovog Velesa). Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao ako 80 poginulih i ranjenih.

⚔️ 7. 2. 1944. Između Demir-kapije i s. Bistrenaca diverzantska grupa 2. makedonske NOU brigade miniranjem srušila nemački transportni voz. Saobraćaj je bio prekinut oko 24 časa.

⚔️ 7. 2. 1944. Kod s. Biljače (blizu Kumanova) partizanski bataljon -Jordan Nikolov-, 2. bataljon 2. južnomoravskog NOP odreda i Kosovski partizanski bataljon vodili borbu protiv bugarske vojske i policije. U toj borbi, koja je trajala čitavu noć, poginuo je pored ostalih, komandant bataljona -Jordan Nikolov- Hristijan Todorovski Kerpoš, narodni heroj.

⚔️ 8. 2. 1944. U s. Amaranti (blizu Dojrana, u Grčkoj) CK KPM održao prošireni sastanak kome su prisustvovali: rukovodioci Grupe partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-) i GŠ NOV i PO za Makedoniju. Na sastanku su proanalizirana iskustva u borbama koje su vođene u rejonu pl. Kožufa, Karadžoe i pl. Pajaka i doneti su zaključci u vezi sa daljim radom jedinica u februarskom pohodu.

⚔️ 8. 2. 1944. Na pl. Mukosu (kod Prilepa) 1. makedonsko-kosovska NOU brigada celog dana vodila borbu protiv mnogo jačih bugarskih snaga prilepskog garnizona, a u toku noći produžila pokret ka manastiru Sv. Dimitriju. Neprijatelj imao oko 20 mrtvih vojnika.

⚔️ 9. 2. 1944. Kod Ilijinog vrha (blizu Prilepa) 1. makedonsko-kosovska NOU brigada iznenadnim napadom razbila dve bugarske kolone koje su bile u pokretu za njom.

⚔️ 9. 2. 1944. Između Demir-kapije i Dubrova diverzantska grupa 2. makedonske NOU brigade miniranjem izbacila iz šina jedan transportni voz. Saobraćaj je bio prekinut oko 12 časova.

⚔️ 9. 2. 1944. Kod s. Nikodina (blizu Prilepa) 1. makedonsko-kosovska NOU brigada vodila žestoke borbe protiv nadmoćnijih bugarskih jedinica koje su ranije posele položaje i ukopale se. Brigada se najzad, posle nekoliko napada i protivnapada, probila preko komunikacije Prilep-Kavadarci.

⚔️ 10. 2. 1944. U s. Šugovu (u podnožju pl. Belasice, u Grčkoj) GŠ NOV i PO za Makedoniju dao uputstva rukovodiocima Grupe partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-): o pravcu kretanja jedinica kroz istočnu Makedoniju, o načinu borbe i o samostalnim dejstvima u slučaju da neka jedinica bude otcepljena na maršu, s obzirom na dubok sneg, nevreme i moguće intervencije jačih neprijateljskih snaga.

⚔️ 10. 2. 1944. Selo G. Radobili (kod Prilepa) zauzela 1. makedonsko-kosovska NOU brigada, a zatim, do kraja dana, vodila borbe protiv bugarskih snaga koje su pokušavale da povrate selo. Posle tih borbi ona je uspela da se probije prema r. Crnoj reci i da izbije u s. Galište (blizu Kavadaraca).

⚔️ 10. 2. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju izdao naredbu o organizaciji intendantske (ekonomske) službe u jedinicama.

⚔️ 10. 2. 1944. U rejonu s. G. Radobila (na putu Kavadarci-Prilep) zaštitnica 1. makedonsko-kosovske NOU brigade, jačine 84 borca, okružena od bugarskih snaga prilepskog garnizona. Odlučnim napadom ona se probila za s. Nikodin (kod Prilepa).

⚔️ 11. 2. 1944. Jugoistočno od s. Gališta (kod Kavadaraca), pri velikoj mećavi, 1. makedonsko-kosovska NOU brigada, na maršu za Karadžou (u Grčkoj), pregazila Crnu reku. Prethodno je razbila bugarske slabije delove.

⚔️ 11. 2. 1944. Kod ž. st. Tabanovca (blizu Kumanova) Kosovski partizanski bataljon i jedna četa partizanskog bataljona -Jordan Nikolov- napali železničku kompoziciju. Poginula su 3 bugarska policajca a zarobljeno je 6 bugarskih policajaca, 1 bugarski vojnik, 3 nemačka vojnika i 7 bugarskih železničara.

⚔️ 12. 2. 1944. Pregazivši Crnu reku, 1. makedonsko-kosovska NOU brigada produžila, po mećavi, velikom snegu i niskoj temperaturi, pokret preko s. Klinova i Đurovog kamena za Karadžou (u Grčkoj). Za vreme toga marša su se smrzla 3 borca a promrzlo je 26 boraca.

⚔️ 14. 2. 1944. Posle 45 časova neprekidnog marša 1. makedonsko-kosovska NOU brigada izbila u s. Bahovo (u Karadžoji, u Grčkoj). Time je završila svoj. februarski pohod prešavši 260 km. U tom pohodu ona je 14 dana, neprekidno, vodila borbu protiv mnogo nadmoćnijih neprijateljskih snaga, probijajući se kroz mećavu i visok sneg, na vrlo niskoj temperaturi, bez hrane, slabo odevena. Uprkos tome, ona je uspela ne samo da sačuva živu silu nego i da, vezujući za sebe jake bugarske snage, olakša pokret Grupe partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-), CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, kroz istočnu Makedoniju u rejon Kumanova, Za ispoljenu hrabrost i čvrstinu brigada je pohvaljena pismenom naredbom od GŠ NOV i PO za Makedoniju.

⚔️ 14. 2. 1944. Na Buševoj planini (kod Kruševa) delove 1. makedonsko-kosovske NOU brigade napale bugarske jedinice prilepskog garnizona. Iako iznureni napornim marševima i dotadašnjim borbama, gladni i slabo odeveni, gazeći dubok sneg, borci su ipak uspeli da odbiju neprijateljski napad i da se probiju u pravcu s. Cera (kod Kičeva).

⚔️ 16. 2. 1944. Kod s. Vojnika (blizu Kumanova) 2. četa partizanskog bataljona -Jordan Nikolov- razoružala seosku stražu i zapalila karaulu, a zatim posekla tt linije na dužini od oko 2 km, prekinuvši tt vezu Skoplje-Sofija.

⚔️ 16. 2. 1944. Kod s. Pekljana (blizu Kočana) Grupa partizanskih bataljona -Stevan Naumov- i -Hristo Botev-, s kojima je bio i deo CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, celog dana vodili borbu sa bugarskom vojskom i policijom kočanskog garnizona. Najzad su uspeli da se probiju i, preko r. Bregalnice, produže pokret ka pl. Osogovu. Neprijatelj je imao oko 50 poginulih, a jedinice NOVJ oko 10 ranjenih boraca.

⚔️ 17. 2. 1944. Kod s. Preseke (na Osogovskoj planini) Grupa partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-) vodila borbu protiv bugarske vojske i policije kočanskog garnizona. Najzad su uspeli da probiju neprijateljske položaje i da produže pokret preko r. Krive reke, pravcem s. Mišino - s. Moždinjak (kod Krive Palanke).

⚔️ 19. 2. 1944. Kod zaseoka Mišina (blizu Kratova) Grupa partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-) razbila bugarsku policijsku zasedu i produžila pokret u pravcu s. Emerica.

⚔️ 20. 2. 1944. U s. Bajlovcu (kod Kumanova), po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, od dela ljudstva partizanskog bataljona -Jordan Nikolov- formiran bataljon -Hristijan Todorovski Karpoš-.

⚔️ 21. 2. 1944. Direktor bugarske policije u Sofiji izdao naređenje o primeni nove taktike u zimskim operacijama radi likvidiranja pripadnika NOV i PO Makedonije i njihovih simpatizera.

⚔️ 24. 2. 1944. Na visu Perenu (blizu Kumanova) Grupa partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-), u svom pokretu ka rejonu Kumanova, razbila grupu četnika koja im je pripremila zasedu a potom izbila na pl. Kozjak. Tako su deo CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, delegati za I zasedanje ASNOM-a i bataljoni -Stevan Naumov- i -Hristo Botev-, posle 25 dana napornog marša, prešavši 440 km po visokom snegu i mećavi, od Karadžoe (u Grčkoj) preko planinskih mesta Belasice, Ograždena, Plačkovice i Osogova, stigli na pl. Kozjak (kod Kumanova).

⚔️ 25. 2. 1944. U Skoplju, pri pokušaju da se probije kroz blokadu bugarske policije i vojske, koja je otkrila njegovo mesto stanovanja i blokirala taj deo grada, poginuo član Politbiroa CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju Kuzman Josifovski Pitu, narodni heroj.

⚔️ 26. 2. 1944. U s. Žegnjanima (kod Kumanova), od partizanskih bataljona -Stevan Naumov-, -Hristijan Todorovski Karpoš- i -Jordan Nikolov-, formirana 3. makedonska NOU brigada. Time je rasformirana Grupa partizanskih bataljona.

⚔️ 27. 2. 1944. U manastiru -Prohor Pčinjski- (kod Kumanova), pod rukovodstvom CK KPM, održano dvodnevno partijsko savetovanje s partijskim i vojnim rukovodiocima 3. makedonske NOU brigade i južnomoravskih i kosovskih jedinica. Na savetovanju je analizirana situacija na kumanovsko-vranjskom području i doneti su zaključci u vezi sa budućim radom partijskih organizacija i dejstvom jedinica. Kao najvažniji i najhitniji zadatak postavljeno je uništenje četničkih snaga na kumanovsko-vranjskom području, stvaranje jedinstvene slobodne teritorije od Krive reke do Crne Trave i jačanje veze i saradnje sa srpskim jedinicama u Jablanici.

⚔️ 29. 2. 1944. Kod s. Sejaca (blizu Kumanova) 3. makedonska NOU brigada, Kosovski bataljon, bugarski partizanski bataljon -Hristo Botev- i tri bataljona 2. južnomoravskog NOP odreda razbili Vardarski četnički korpus jačine oko 800 četnika. Pored velikog broja poginulih četnika zarobljeno ih je oko 100, a priličan broj se podavio u nabujaloj r. Pčinji pri pokušaju bekstva. Grupa od 50-60 četnika je uspela da se prebaci na pl. Kukavicu, dok je izvestan broj zavedenih prišao našim jedinicama. Zaplenjeno je 1 minobacač, 2 p, mitraljeza, 6 automata, preko 100 pušaka i druga ratna oprema Time su četnici na tom području, potučeni i vojnički i politički, prestali organizovano da deluju.

⚔️ 0. 3. 1944. U rejonu Kumanova, od jednog dela ljudstva 3. makedonske NOU brigade i novodošlih boraca, ponovo formiran Kumanovski NOP odred, sa zadatkom da dejstvuje na komunikaciji Skoplje-Kumanovo-Vranje i po manjim neprijateljskim uporištima.

⚔️ 0. 3. 1944. Ministar pravosuđa bugarske vlade Partov došao u Makedoniju da pripremi teren za -izbor poslanika- iz Makedonije u bugarsko Sobranje, kao protivtežu pripremama za sazivanje ASNOM-a. Ova misija nije uspela zbog sve jačeg razvoja NOP-a u Makedoniji i Partov se vratio u Sofiju.

⚔️ 0. 3. 1944. Drugi oblasni komitet SKOJ-a za Makedoniju uputio poziv omladini regrutovanoj za bugarsku vojsku: ne odazivati se pozivu okupatora, već stupati u redove NOV i PO Jugoslavije.

⚔️ 0. 3. 1944. Formirana Komanda kumanovskog vojnog područja.

⚔️ 1. 3. 1944. Izašao prvi broj lista -Mlad borec-, organa Narodnooslobodilačkog omladinskog saveza Makedonije (NOMSM).

⚔️ 3. 3. 1944. Kod s. Novog Sela (blizu Kumanova) 3. makedonska NOU brigada zarobila oko 30 četnika koji su se posle razbijanja četničkog Vardarskog korpusa kod s. Sejac krili u tom rejonu.

⚔️ 5. 3. 1944. SK KPM za Prilep pismeno pohvalio pripadnike NOP-a iz Prilepa i okoline koji su u najžešćoj reakciji okupatora spasavali borce i lečili i krili ranjene partizane koji su u. februarskom pohodu kao zaštitnica odsečeni od 1. makedonsko-kosovske NOU brigade.

⚔️ 11. 3. 1944. Iz zasede na putu s. Šulin-Gorica (kod Prespe) Resansko-ohridski NOP odred uništio 3 kamiona. U kamionima je poginulo 9 nemačkih vojnika.

⚔️ 12. 3. 1944. Kumanovski NOP odred posekao 24 tt stuba između r. Pčinje, Stracina i Kumanova. Odredu su se tom prilikom priključili omladinci iz s. Vojnika, koji su bili regrutovani za bugarsku vojsku.

⚔️ 14. 3. 1944. Inicijativni odbor ASNOM-a uputio pismo NO odborima u Makedoniji: iznosi odluku II zasedanja AVNOJ-a kojom je Makedonija priznata za ravnopravnu federalnu jedinicu; objašnjava postupak pri biranju legalnih i ilegalnih opštinskih, sreskih i okružnih NO odbora i delegata za I zasedanje ASNOM-a.

⚔️ 14. 3. 1944. CK KPM uputio direktivu oblasnim komitetima KPM. iznosi podelu Makedonije na 12 okruga i dostavlja ključ za izbor delegata za I zasedanje ASNOM-a.

⚔️ 14. 3. 1944. Počeo izlaziti -Ilindenski pat-, organ NOF-a Makedonije.

⚔️ 15. 3. 1944. Upravnik bugarske skopske oblasne policije izveštava direkciju u Sofiji o uzrocima neuspeha ofanzive preduzete. januara 1944. protiv partizanskih jedinica na odseku Kumanovo - Kriva Palanka - Vranje. Krivicu za neuspeh prebacuje na vojsku.

⚔️ 16. 3. 1944. Na kumanovsko-vranjskom i crnotravskom području jedinice bugarske 5. okupacione armije otpočele ofanzivna dejstva protiv makedonskih, južnomoravskih i kosovskih partizanskih jedinica. Okupator je za tu svrhu formirao: Moravski odred (po jedan bataljon 45, 54. i 51. pešadijskog puka); Vlasinski odred (po jedan bataljon 56, 3. i 13. pešadijskog puka); Trnski odred (po jedan bataljon 1, 25. i 50. Pešadijskog puka). Pored tih odreda predviđena je upotreba i 52. i 53. pešadijskog puka, pod neposrednom komandom štaba bugarske 29. pešadijske divizije.

⚔️ 16. 3. 1944. Kod s. Biljače, s. Bratoselca, s. Buštranja, s. Svinjišta i s. Bugarinja (blizu Kumanova) 3. makedonska NOU brigada i Kosovski partizanski bataljon vodili desetočasovnu borbu protiv bugarskih jedinica i policije. Neprijateljske snage su se povukle iz ovih sela uz gubitke od oko 30 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 19. 3. 1944. Izvršivši blokadu, bugarska policija uhapsila u Bitolju oko 250 pripadnika i simpatizera NOP-a, među kojima i oko 60 žena.

⚔️ 21. 3. 1944. CK KPM pismom upoznao članove partije u skopskom zatvoru sa razvojem NOB-a u zemlji i postavio im zadatke u vezi sa organizovanjem i delovanjem njihove partijske organizacije.

⚔️ 26. 3. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju pismenom naredbom pohvalio borce i rukovodioce 1. makedonsko-kosovske NOU brigade i bataljone -Stevan Naumov- i -Hristo Botev- za pokazanu hrabrost, čvrstinu i samopregor u borbama protiv bugarskih jedinica u. februarskom pohodu.

⚔️ 29. 3. 1944. Grupa boraca 2. makedonske NOU brigade oštetila nemački transportni voz kod Đevđelije. Saobraćaj je bio prekinut nekoliko časova.

⚔️ 30. 3. 1944. PK SKOJ-a za Makedoniju dostavio CK SKOJ-a sledeći izveštaj: o aktivnosti i razvoju organizacije SKOJ-a posle okupacije Makedonije; o merama okupatora u pogledu denacionalizacije makedonske omladine, stvaranja fašističkih omladinskih organizacija i mobilizacije za bugarsku vojsku; o obuhvatanju omladine u NOP i uključivanju u jedinice NOVJ: o akcijama omladine i o organizaciono-kadrovskim pitanjima SKOJ-a u Makedoniji.

⚔️ 31. 3. 1944. PK SKOJ-a za Makedoniju uputio pismo 2. oblasnom komitetu SKOJ-a: ukazuje na greške i nedostatke u radu i daje smernice za organizaciono učvršćivanje i budući rad.

⚔️ 0. 4. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju izdao proglas kojim poziva narod da stupa u redove NOV, a bugarske oficire, podoficire i vojnike poziva da se ne bore protiv jedinica NOVJ, nego da prelaze na njihovu stranu.

⚔️ 0. 4. 1944. Na Kadici (kod Titovog Velesa) formiran Veleški NOP odred -Trajče Petkanovski-.

⚔️ 2. 4. 1944. U Općinama (kod Trsta) minerska grupa 9. korpusa NOVJ miniranjem srušila bioskopsku salu. Poginulo je 80 a ranjeno oko 150 nemačkih oficira i podoficira.

⚔️ 2. 4. 1944. CK KPM uputio pismo oblasnim komitetima KPM: traži da se za ASNOM izabrani delegati upute na slobodnu teritoriju u rejonu Kumanova.

⚔️ 3. 4. 1944. Treća makedonska NOU brigada i Kosovski NOP odred izvršili napad na s. Dobrevo i s. Probištip, rudnike olova i cinka (kod Kratova). Sva nadzemna postrojenja rudnika i električne centrale su uništeni a bugarske kasarne spaljene. Poginulo je 110 nemačkih i 70 bugarskih vojnika a 51 vojnik je zarobljen. Brigadi se dobrovoljno priključilo 120 rudara. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 40 pušaka, municija i druga oprema. Rudnik nije radio pet meseci.

⚔️ 3. 4. 1944. Kod Crnog vrha (blizu Kratova) 3. makedonska NOU brigada i Kosovski NOP odred vodili žestoku borbu protiv bugarskih jedinica kratovskog garnizona, podržanih avijacijom, koje su krenule u pomoć napadnutim bugarskim i nemačkim snagama kod rudnika olova i cinka u s. Dobrevu i s. Probištipu. Uz obostrane gubitke, jedinice NOVJ povukle su se ka r. Krivoj reci.

⚔️ 4. 4. 1944. Kod s. Drenka, s. Željuvina i Stracina (blizu Kumanova) 3. makedonska NOU brigada i Kosovski NOP odred, povlačeći se posle napada na Probištip, vodili borbu protiv bugarskih snaga iz Krive Palanke i Kumanova koje su pošle u poteru za njima. Jedinice NOV i POJ su uspele da se preko Krive reke probijaju na pl. Kozjak.

⚔️ 7. 4. 1944. U Kavadarcima, opkoljeni u jednoj kući, posle šestočasovnog otpora bugarskoj policiji, poginuli članovi Sreskog komiteta KPM za Veles Kiro Atanasovski i Dimče Mirčev, narodni heroji.

⚔️ 10. 4. 1944. Kod s. Rusca (blizu Kumanova) 3. makedonska NOU brigada i jedan bataljon Kosovskog NOP odreda posle višečasovne borbe protiv lovačkog bataljona bugarskog 56. pešadijskog puka, naneli neprijatelju osetne gubitke i gonili ga sve do s. Klinovca. Brigada je zaplenila 1 top, 2 minobacača, 2 radio-stanice, 1 mitraljez 4 p. mitraljeza i drugo naoružanje i opremu.

⚔️ 12. 4. 1944. U rejonu ž. stanice Tabanovce (kod Kumanova) delovi Kumanovskog NOP odreda miniranjem uništili lokomotivu i 5 vagona bugarskog transportnog voza koji se iz Grdelice kretao za Skoplje.

⚔️ 12. 4. 1944. U s. Tresinu (u Grčkoj) formiran Strumičko-đevđelijski (ili Plačkovički) NOP odred, sa zadatkom da dejstvuje na strumičko-đevđelijskom terenu.

⚔️ 12. 4. 1944. Iz s. D. Radova (u Karadžoi, u Grčkoj), preko grčko-albanske teritorije, 1. makedonsko-kosovska NOU brigada krenula za Debarca.

⚔️ 19. 4. 1944. U s. Turju (u Karadžoji, u Grčkoj) 1. makedonsko-kosovska NOU brigada podeljena u dve grupe bataljona (makedonsku i kosovsku grupu). Štab brigade je i dalje, sve do formiranja posebnih brigada, komandovao obema grupama.

⚔️ 21. 4. 1944. PK SKOJ-a za Makedoniju uputio direktivno pismo omladinskim organizacijama na terenu: o njihovom organizovanju i o delokrugu njihovog rada; o formiranju omladinskih seoskih i opštinskih odbora, radnih četa, omladinskih domova i pionirskih organizacija i o stvaranju analfabetskih i sanitetskih kurseva.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izveštaj, komandanta Prve makedonsko-kosovske udarne brigade od januara 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama kod s. Vitolišta i o uništenju rudnika

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od januara 1944. god. bataljonu Jordan Nikolov

📜 Direktiva CK Radničke partije Bugarske od januara 1944. god. svim partiskim rukovodstvima za svestrani otpor bugarskoj vlasti

📜 Pismo Ljubča Arsova, člana Petog oblasnog komiteta KP Makedonije od 2. januara 1944. god. sekretaru Mesnog komiteta KPM Kumanovo

📜 Izveštaj komandanta Prve makedonsko-kosovske udarne brigade od 3. januara 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama kod sela Vitolište i Mrežičko

📜 Obaveštenje Kira Gavrilovskog, člana Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije, od 4. januara 1944. god. Petom oblasnom komitetu o borbama Prve i Druge makedonske brigade i o mogućnostima slanja novog ljudstva u partizane

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara bataljona Jordan Nikolov od 7. januara 1944. god. Ljubču Arsovu o stanju u bataljonu i na terenu posle bugarske ofanzive

📜 Izveštaj Borka Temelkovskog od 8. januara 1944. god. Cvetku Uzunovskom o stanju Druge makedonske udarne brigade posle borbi kod s. Noti

📜 Pismo prilepskog sreskog upravntelja od 9. januara 1944. god. bitoljskom oblasnom direktoru o zatvaranju granice prema Grčkoj i pojačanju policiskih snaga u srezu

📜 Telegram đevđeliskog sreskog policiskog načelnnka od 15. januara 1944. god. skopskom oblasnom policiskom načelniku o miniranju pruge između sela Miravci i Miletkovo

📜 Izveštaj Asena Bogdanova, upravniku policije Skopske oblasti od 15. marta 1944. god. direktoru policije o uzrocima neuspeha ofanzive u toku januara 1944. god. na sektoru Kumanovo – Kriva Palanka – Vranje

📜 Pismo Svetozara Vukmanovića-Tempa od 15 januara 1944. god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o prikupljanju podataka o pokretu i koncentraciji okupatorskih jedinica

📜 Bilten štaba Pete operativne zone od 20. januara 1944. god. o borbama bataljona Jordan Nikolov u vremenu od 10 decembra 1943. god. do 16. januara 1944. godine

📜 Telegram kavadarskog sreskog policiskog načelnika od 22. januara 1944. god. skopskom oblasnom policiskom načelniku o ulasku partizana u s. Šeškovo

📜 Izveštaj negotniske sreske rekvizicione komisije od 24. januara 1944. god. skopskoj oblasnoj rekvizicionoj komisiji o svome radu

📜 Telegram negotinskog sreskog policiskog načelnnka od 31. januara 1944. god. skopskom oblasnom policiskom načelniku o ulasku partizana u selo Gornji Disan

📜 Proglas Prvog oblasnog narodnooslobodilačkog komiteta od februara 1944. godine

📜 Proglas Nacionalnog komnteta Otečestvenog fronta Bugarske od februara 1944. god. bugarskom narodu

📜 Izveštај policiskog načelnika Skopske oblasti od 5. februara 1944. god. direktoru policije o otkazivanju poslušnosti policajaca iz garnizona s. Biljača

📜 Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 5. februara 1944. Kuzmanu Josifovskom Pitu o planu ofanzivnih dejstava na prostoru Makedonije pod bugarskom okupacijom i zahtev da se hitno sprovedu u delo direktive Josipa Broza Tita o agitaciji i propagandi

📜 Obaveštenje Svetozara Vukmanovića-Tempa od 5. februara 1944. god. Kuzmanu Josifovskom o planu dejstva jedinica NOV i PO Makedonije i daljim zadacima

📜 Izveštaj Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 10. februara 1944. Komandi 2. oklopne armije o preduzimanju operacije »Pik« u širem rejonu Kičeva i Đakovice

📜 Izveštaj kratovskog sreskog sudije od 10. februara 1944. god. ministru pravosuđa bugarske vlade o samovolji i zloupotrebama organa za snabdevanje u Kratovskom srezu

📜 Odlomci iz dnevnika Petra Brajovića, komandanta Prve makedonsko-kosovske udarne brigade, o borbama protiv bugarske vojske i policije u vremenu od 31. januara do 14. februara 1944. godine

📜 ObavešteJve Borka Temelkovskog od 15. februara 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o završetku nemačke ofanzive na Kajmakčalanu i o sukobu grupe partizana Prvog bataljona Druge makedonske udarne brigade sa bugarskom vojskom kod s. Klinova na Reci Crnoj

📜 Obaveštenja Kira Gavrilovskog, člana Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije, od 15. februara 1944. god., štabu Druge makedonske udarne brigade o neprijateljskim snagama u Kruševu i Prilepu

📜 Izveštaj Bora Pockova, komandanta Pete operativne zone, od 18. februara 1944. god., Kuzmanu Josifovskom-Pitu o borbama bataljona Jordan Nikolov od 7. do 18. februara 1944. godine

📜 Izveštaj Olivere Jocić, pomoćnika političkog komesara bataljona Jordan Nikolov, od 18. februara 1944. god. Ljubču Arsovu o stanju na terenu i o odlasku Kosovskog i Drugog udarnog južnomoravskog bataljona na Kara Dag

📜 Telegram radoviškog sreskog upravitelja od 19. februara 1944. god. pretsednicima opština o organizovanju grupa za gonjenje i uništavanje partizana

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. februara 1944. god. o borbama Prve makedonsko-kosovske udarne brigade i Druge makedonske udarne brigade u vremenu od 31. januara do 20. februara 1944. godine

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. februara 1944. god. o preformiranju bataljona Jordan Nikolov

📜 Naređenje direktora bugarske policije Antona Kozarova od 21. februara 1944. god. o likvidiranju pripadnika NOV i PO Makedonije i njihovih pomagača

📜 Telegram obareštajne grupe kumanovskog policjskog načelstva od 26. februara 1944. god. skopskom oblasnom policiskom načelniku o ulasku partizana u sela Ruginci i Gornje Konjare

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. februara 1944. god. o formiranju Treće makedonske udarne brigade

📜 Proglas Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26 februara 1944. godine

📜 Obaveštenje Ljubča Arsova od 27. februara 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o pogibiji člana CK KP Makedonije Kuzmana Josifovskog-Pitu

📜 Obaveštenje instruktora Centralnog komiteta KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 28. februara 1944. sekretara 5. oblasnog komiteta KP Makedonije o borbama 1. makedonsko-kosovske i 2. makedonske NOU brigade u februaru 1944. godine

📜 Obaveštenje Dobrivoja Radosavljevića od 28 februara 1944. god. Kuzmanu Josifovskom o borbama Prve makedonsko-kosovske i Druge makedonske udarne brigade

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihajla Apostolskog od marta 1944. god. svim oficirima i podoficirima bivše jugoslovenske vojske

📜 Poziv Drugog oblasnog komiteta SKOJ-a od marta 1944. god. omladini da se ne odaziva mobilizaciji koju sprovodi bugarska okupatorska vlast

📜 Članak Strahila Gigova, zamenika političkog komesara NOV i PO Makedonije, od marta 1944. god., povodom deklaracije grupe Čkatrov–Đuzelov

📜 Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 4. marta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da se sa rukovodstvom NOP-a u Makedoniji nalazi na sektoru Vranja

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 5. marta 1944. god. o maršu preko Belasice, Plačkovice i Osogova, o borbama bataljona Stevo Naumov i Hristo Botev protiv bugarske vojske i policije i o razbijanju četnika Draže Mihailovića na Kozjaku

📜 Pohvala Sreskog komiteta KP Makedonije Prilep od 5. marta 1944. god. aktivistima NOP Prilepskog sreza za ukazanu pomoć Prvoj makedonsko-kosovskoj udarnoj brigadi

📜 Direktiva Dobrivoja Radosavljevića od 8. marta 1944. god. Ljubču Arsovu o preuzimanju svih poslova u Skoplju koje je dotada vršio Kuzman Josifovski-Pitu

📜 Poruka instruktora Centralnog komiteta KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 8. marta 1944. Ljupču Arsovu da preuzme dužnost sekretara 5. oblasnog komiteta KP Makedonije

📜 Telegram Kumanovskog sreskog policiskog načelstva od 9. marta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o ulasku partizana u s. Makreš

📜 Izveštaj sekretara Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije Blagoja Talevskog od 11. marta 1944. god. o koncentraciji bugarskih snaga u Prilepu i Bitolju i o pokretu nemačkih snaga pravcem Gradsko–Veles–Skoplje

📜 Naredba štaba Treće makedonske udarne brigade od 11. marta 1944. god. o regulisanju unutrašnjeg reda i života u brigadi

📜 Pzveštaj sekretara Drugog oblasnog komiteta KPM od 12. marta 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o zverstvima bugarske vojske i policije

📜 Telegram Sreskog policiskog načelstva od 13. marta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o ulasku partizana u selo Vojnik i o razaranju telefonske mreže na pruzi Kumanovo–Stracin. kod r. Pčinje

📜 Proglas Inicijativnog odbora Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije od 14. marta 1944. godine

📜 Direktiva CK KP Makedonije od 14. marta 1944. god. oblasnim komitetima KP Makedonije za izbor delegata za Antifašističko sobranje narodnog oslobođenja Makedonije i za agitaciono-propagandni rad

📜 Direktiva delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom ikomitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 17. marta 1944. Ljupču Arsovu da preuzme dužnost sekretara 5. oblasnog komiteta KP Makedonije i nastavi ilegalni rad u Skoplju

📜 Direktiva Svetozara Vukmanovića-Tempa od 17. marta 1944. god. Ljubču Arsovu za rad u Skoplju i za slanje delegata za Antifašističko sobranje narodnog oslobođenja Makedonije

📜 Izveštaj komandanta Treće makedonske udarne brigade od 19. marta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama protiv bugarske vojske i policije kod s. Bragoselce, Bugarinje i Svinjište

📜 Izveštaj Knrila Georgševskog od 21. marta 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o stanju na teritoriji Prespe i u Resensko-ohridskom partizanskom odredu

📜 Pohvala Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. marta 1944. god. Prvoj makedonsko-kosovskoj brigadi

📜 Pohvala Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. marta 1944. god. bataljonnma Stevo Naumov i Hristo Botev

📜 Telegram sa prve partiske konferencije Prve oblasti od 27. marta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

📜 Obaveštenje instruktora Centralnog komiteta KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 28. marta 1944. sekretaru 3. oblasnog komiteta KP Makedonije o postojećoj vojno-političkoj situaciji u Makedoniji i uputstvo o izvršenju zadataka koje je postavio delegat Centralnog komiteta KP Jugoslavije Svetozar Vukmanović Tempo

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 28. marta 1944. god. Veri Acevoj, o formiranju Treće makedonske udarne brigade, razbijanju četnika na teritoriji Kumanova i zadacima Trećeg oblaskog komiteta KPM na omasovljenju NOV i PO Makedonije

📜 Telegram načelnika Sekcije državne sigurnosti od aprila 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o uništavanju transportnog voza od strane partizana

📜 Telegram pomoćnika kočanskog sreskog upravitelja od aprila 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o pokretu partizana u pravcu Kočani–Berovo

📜 Proglas Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od aprila 1944. godine

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od aprila 1944. god. Vern Acevoj o prilivu boraca u NOV i PO Makedonije i o miniranju pruge kod Đevđelije

📜 Telegram pomoćnika krivopalanačkog sreskog upravitelja od 2. aprila 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o pokretu partizanskih snaga u pravcu sela Moždinjak–Kavrak

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 2. aprila 1944. god o uništenju okupatorskog garnizona u Ristovcu

📜 Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 3. aprila 1944. Centralnom komitetu KPJ da omladinska delegacija Makedonije za Drugi kongres USAOJ-a nije upućena, jer se ne može probity do Drvara

📜 Izveštaj Blagoja Talevskog, sekretara Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije, od 5. aprila 1944. god., Dobrivoju Radosavljeviću o stanju na teritoriji Bitoljskog sreza i o teroru koji sprovode bugarske okupatorske vlasti

📜 Izveštaj Penka Zdravkovskog od 8. aprila 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o rasporedu i snazi okupatorskih garnizona na teritoriji Prespe

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 10. aprila 1944. god. o napadu na zletovske rudnike i o uništenju okupatorskih garnizona

📜 Telegram komandira Šeste policiske čete od 11. aprila 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o otkazivanju poslušnosti grupe policajaca

📜 Telegram krivopalanačkog pomoćnika sreskog upravitelja od 11. aprila 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o ulasku partizana u s. Osiče

📜 Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 21. aprila 1944. Centralnom komitetu KPJ o pomoći koja se s teritorije istočno od južne Morave pruža bugarskom oslobodilačkom pokretu

📜 Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 22. aprila 1944. Centralnom komitetu KPJ o kulturno-prosvetnom radu i listovima koje izdaju makedonske NOU brigade i Jedinstveni narodno-oslobodilački front Makedonije

📜 Telegram načelnika Državne sigurnosti u Kumanovu od 25. aprila 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o ulasku partizana u s. Orah i o uništenju drumskih mostova kod Stracina. Kratova i Čifte Hana

📜 Telegram pomoćnika sreskog upravitelja u Krivoj Palanci od 26. aprila 1944. god. pomoćniku sreskog oblasnog direktora o akcijama partizanskih snaga na sektoru Kriva Palanka – Kratovo

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 28. aprila 1944. god. o uništenju bugarskog okupatorskog garnizona u Kratovu

📜 Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 30. aprila 1944. Centralnom komitetu KPJ da se pruža puna pomoć Centralnom komitetu Bugarske radničke partije (komunista) u organizovanju vojnih jedinica

📜 Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 30. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da početkom maja kreće za sedište toga glavnog štaba

📜 Izveštaj resenskog sreskog upravitelja od 30. aprila 1944. god ministru unutrašnjih poslova bugarske vlade o stanju u srezu i prelasku grupe makedonskih i kosovskih bataljona iz Egejske u Zapadnu Makedoniju

📜 Brojno stanje Druge makedonske udarne brigade od maja 1944. godine

📜 Cirkularno pismo Centralnog komiteta Radničke partije Bugarske od maja 1944. god. članstvu partije

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 3 maja 1944. god Trećem oblasnom komitetu KP Makedonije, od koga traži izveštaj o neprijateljskim snagama na teritoriji Oblasnog komiteta

📜 Naređenje ministra unutrašnjih poslova bugarske vlade od 4. maja 1944. god. svim policiskim i administrativnim organima o pružanju svestrane pomoći vojnim jedinicama u borbi protiv NOV i PO Jugoslavije

📜 Naređenje ministra prosvete bugarske vlade od 5. maja 1944. god. školskim vlastima za borbu protiv Narodnooslobodilačkog pokreta u školama

📜 Izveštaj Mita Micajkova, sekretara Okružnog komiteta KP Makedonije za Kumanovo, od 9. maja 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o odjeku borbi Treće makedonske udarne brigade. kao i o pokretu i rasporedu okupatorskih snaga na terenu Kumanovo – Kriva Palanka

📜 Izveštaj Ljubča Arsova od 10. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o masovnim hapšenjima u Skoplju od strane bugarskog okupatora

📜 Izveštaj Mita Miljkovića, političkog komesara Prve makedonsko-kosovske udarne brigade, od 10. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o razgovorima sa rukovodiocima NOV Albanije

📜 Naredba Operativnog štaba od 12. maja 1944. god. Petoj, Šestoj i Sedmoj južnomoravskoj i Trećoj makedonskoj brigadi o protivofanzivi

📜 Naredba Operativnog štaba od 12. maja 1944. god. štabu Pete južnomoravske brigade i Crnotravskom partizanskom odredu o prelasku u kontraofanzivu

📜 Telegram Kavadarskog sreskog policiskog načelstva od 14. maja 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o napadu partizana na opštinu s. Krnjevo

📜 Obaveštenje Cvetka Uzunovskog, političkog komesara Glavnog štaba Makedonije, od 14. maja 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Makedonske i Kosovske grupe bataljona od 28. aprila do 14. maja 1944. godine

📜 Izveštaj Ljubča Arsova od 14. maja 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o internaciji koju bugarski okupator sprovodi u svim mestima Makedonije

📜 Izveštaj Blagoja Talevskog, sekretara Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije, od 15. maja 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o pogibiji sekretara Sreskog komiteta Prilep i člana Drugog oblasnog komiteta

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od juna 1944. god. o borbama protiv balističkih bandi i Nemaca na sektoru Struga–Kičevo–Debar od 12. maja do 16. juna 1944. godine

📜 Izveštaj načelnika za privredu pri Komandi 2. oklopne armije od 18. maja 1944. Komandi pozadine 2. oklopne armije o situaciji i stanju eksploatacije rudnika hroma u Makedoniji, na Kosovu i u Albaniji

📜 Izveštaj Rista Bajalskog, sekretara Sreskog komit.eta KP Đevđelija, od 19. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljevpću o rasporedu okupatorskih snaga na teritoriji Đevđeliskog sreza

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od juna 1944. god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatima borbi u Istočnoj Makedoniji od 20. maja do 20. juna 1944. godine

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Preševo Tetovo 15. makedonska brigada 2. makedonska udarna brigada 181. pešadijska divizija 22. pešadijska divizija 5. bugarska armija Josip Broz Tito Vrhovni štab NOVJ Veles 48. makedonska divizija NOVJ 4. makedonska brigada Resen Debar Kumanovska divizija NOVJ Narodno oslobodilački odbori 8. srpska brigada (6. južnomoravska) Albanija u drugom svetskom ratu Centralni komitet KPJ 41. makedonska divizija NOVJ 1. makedonsko-kosovska udarna brigada 51. makedonska divizija NOVJ 15. makedonski korpus NOVJ 11. makedonska brigada (kumanovska) Radoviš Kičevo Zasede u oslobodilačkom ratu Prilep Ohrid Avijacija u oslobodilačkom ratu Ljupčo Arsov Omladina u ratu 1. makedonska udarna brigada SKOJ Gostivar Štip 1. vojvođanska udarna brigada Otečestveni front Bugarske Kumanovo 42. makedonska divizija NOVJ Kriva Palanka ASNOM Berovo Grčka u drugom svetskom ratu 5. makedonska brigada 17. makedonska brigada Politički komesari u NOR-u Februarski pohod Gevgelija 49. makedonska divizija NOVJ Skoplje 13. makedonska brigada 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Struga Komunistička partija Makedonije 16. makedonska brigada Kavadarci Kruševo Četnici u drugom svetskom ratu Svetozar Vukmanović Tempo 4. šiptarska brigada Strumica 1. kosovsko-metohijska brigada Bitola Diverzije u oslobodilačkom ratu 18. makedonska brigada 50. makedonska divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Dobrivoje Radosavljević 3. makedonska udarna brigada 9. makedonska brigada Bugarska u drugom svetskom ratu Bali Kombetar Glavni štab Makedonije Kočani