Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

11. makedonska brigada (kumanovska)

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 29. 8. 1944. U s. Pelincima (blizu Kumanova) formirana 11. makedonska NO brigada.

⚔️ 30. 8. 1944. Jedanaesta makedonska NO brigada napala bugarsko obezbeđenje ž. st. Glišić (blizu Kumanova) i posle kraće borbe zauzela i zapalila stanicu. Ona je, sem toga, porušila 8 skretnica i prugu na dužini od oko 150 m, oštetila 1 lokomotivu i spalila 3 vagona. Brigada je imala 1 poginulog borca.

⚔️ 5. 9. 1944. Kod s. Stracina (blizu Kumanova) 11. makedonska (kumanovska) NO brigada napala jaču bugarsku posadu, utvrđenu bunkerima i rovovima i podržavanu nemač-kom avijacijom, a zatim, posle žestoke borbe, odustala od napada, nanevši neprijatelju gubitke od oko 30 mrtvih i ranjenih i 8 zarobljenih vojnika i oficira. Brigada je imala 8 poginulih boraca. Zaplenila je 1 mitraljez i 4 p. mitraljeza.

⚔️ 9. 9. 1944. Posle šestočasovne borbe protiv bugarskih jedinica 11. makedonska (Kumanovska) NO brigada oslobodila Kraiovo, zarobivši preKo 5U vojnika i policajaca i zaplenivši dosta oružja i druge ratne opreme.

⚔️ 14. 9. 1944. Jedanaesta makedonska (kumanovska) NO brigada ušla u Sv. Nikolu.

⚔️ 0. 10. 1944. U rejonu Kumanova rasformirana 11. makedonska NO brigada. Njeno je ljudstvo ušlo u sastav 3. makedonske NOU brigade.

⚔️ 3. 10. 1944. U rejonu Kavadaraca, od ljudstva 18, dopunske brigade 41. divizije NOVJ, formirana 11. makedonska NO brigada.

⚔️ 9. 10. 1944. U rejonu s. Drenova i s. Grbavca (blizu Kavadaraca) 11. makedonska brigada 41. divizije NOVJ uspela da, posle višečasovnih borbi protiv nemačkih prednjih delova, održi položaje, (Odatle je narednih dana napadala nemačke kolone koje su se izvlačile od Prilepa za Gradsko.)

⚔️ 19. 10. 1944. U rejonu Kesendra - s. Rajac (blizu Kavadaiv-jca) 2. bataljon 11. makedonske NO brigade napao nemačke delove i zbacio ih s položaja. Kad mu je pristiglo pojačanje, neprijatelj je povratio položaje. Kod s. Drenova je 3. bataljon pomenute brigade uništio 4 nemačka kamiona i 1 motocikl.

⚔️ 22. 10. 1944. Kod s. Rajaea (blizu Kavadaraca) 11. makedonska brigada 41. divizije NOVJ napala nemačku kolonu i uništila 6 neprijateljskih kamiona, 2 oklopna automobila i 3 motocikla. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i 45 ranjenih vojnika, a 11. brigada je imala 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

⚔️ 23. 10. 1944. Negotino oslobodila 11. makedonska brigada 41. divizije NOVJ.

⚔️ 29. 10. 1944. Na pletvarskom prevoju (blizu Prilepa) 11. makedonska brigada 41. divizije NOVJ napala i razbila nemačke obezbeđujuće delove koji su štitili komunikaciju Prilep-Gradsko, a zatim napala pristigla nemačka pojačanja i prinudila ih da se povuku ka s. Trojacima i s. Rakli. Brigada je (nanevši i druge gubitke neprijatelju) zarobila 34 nemačka vojnika i uništila 2 kamiona.

⚔️ 30. 10. 1944. U rejonu s. Pletvara (blizu Prilepa) 11. makedonska brigada 41. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv obezbeđujućih nemačkih delova. Položaji su dvaput prelazili iz ruke u ruku. Brigada ih je najzad uz gubitke od 8 mrtvih i 12 ranjenih boraca, napustila.

⚔️ 7. 11. 1944. U rejonu s. Palikura (kod Gradskog) 11. makedonska brigada 41. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv nemačkih zaštitnih delova (oko 350 vojnika). Neprijatelj ju je odbacio s položaja, a zatim, miniranjem, srušio drumske mostove u tom rejonu.

⚔️ 16. 11. 1944. Jedinice 41. divizije NOVJ (2, 10. i 11. makedonska NO brigada), posle teških borbi protiv jakih snaga balista, oslobodile sela: Papradište, Berikovo, Jagol-Dolence, Popovjane, Maja, Ćafa (blizu Kičeva).

⚔️ 0. 12. 1944. U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944. rasformirani 16. i Bregalničko-strumički korpus i 50. i Kumanovska divizija NOVJ; od ljudstva 5, 10. i 13. makedonske brigade i po jednog bataljona 20. i 21. makedonske brigade formirana 8. divizija KNOJ-a; 51. (makedonska) divizija NOVJ preimenovana u 50. diviziju (sastava: 4, 20. i 21. makedonska i artiljerijska brigada); 41. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 8, 12. i 17. makedonska i artiljerijska brigada); 42. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 3, 7. i 16. makedonska brigada); 48. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 1, 2. i 14. makedonska brigada); 49. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 6, 9. i 11. makedonska i artiljerijska brigada); 15. korpus NOVJ reorganizovan (u njegov sastav ušle 42. i 48. udarna divizija, te i on dobio naziv: 15udarni korpus NOVJ) i pripremljen za odlazak na sremski front radi učešća u borbama za konačno oslobođenje zemlje.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Diverzije u oslobodilačkom ratu 41. makedonska divizija NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu 2. makedonska udarna brigada 50. makedonska divizija NOVJ 51. makedonska divizija NOVJ Prilep Artiljerijska brigada 49. divizije NOVJ (nazivana i: Bitoljska artiljerijska) Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ (nazivana i: Strumička artiljerijska) 16. makedonska brigada 48. makedonska divizija NOVJ Kičevo 42. makedonska divizija NOVJ 20. makedonska brigada 14. makedonska omladinska udarna brigada Dimitar Vlahov Sremski front 3. makedonska udarna brigada Kavadarci 16. vojvođanska divizija NOVJ 21. makedonska brigada Borbe u Sremu 1943. 15. makedonski korpus NOVJ Negotino Bali Kombetar 13. makedonska brigada Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Kumanovo Kumanovska divizija NOVJ 11. hercegovačka udarna brigada 49. makedonska divizija NOVJ 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1944.