Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

2. makedonska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 50 hronoloških zapisa, 19 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 12. 1943. U s. Zborskom (Meglen, u Grčkoj) izašao prvi broj -Narodne borbe-, organa štaba 2. makedonske udarne brigade.

⚔️ 20. 12. 1943. U s. Fuštanima (Meglen, u Grčkoj), po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, formirana 2. makedonska NOU brigada, u čiji su sastav ušli: partizanski bataljon -Strašo Pindžur-, 2. bataljon 3. operativne zone NOV i PO Makedonije i bugarski partizanski bataljon -Hristo Botev-. Formiranjem ove brigade ukinut je Štab 3. operativne zone.

⚔️ 21. 12. 1943. U s. Fuštanima (Meglen, u Grčkoj) održano partijsko savetovanje kome su prisustvovali delegat CK KPJ (Svetozar Vukmanović Tempo), članovi CK KPM i GŠ, članovi KPJ iz 1. makedonsko-kosovske NOU i 2. makedonske NOU brigade i partijski radnici s terena. Na savetovanju je iscrpno analiziran razvoj partijske organizacije i NOB i postavljeni su zadaci u vezi s njenim daljim radom i s jačanjem NOP-a u svim krajevima Makedonije.

⚔️ 23. 12. 1943. Iz Meglena (u Grčkoj), po odluci GŠ NOV i PO za MaKedoniju, 1. makedonsko-kosovska NOU brigada, 2. makedonska NOU brigada i Grupa bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-) otpočeli ofanzivna dejstva na sektoru od Vardara do Mariova s ciljem da -čiste- prigranični pojas od neprijateljskih snaga i ometaju saobraćaj glavnim komunikacijama Solun-Skoplje.

⚔️ 0. 1. 1944. Na odseku Kajmakčalan - Pajak pl. nemačke i bugarske snage preduzele ofanzivna dejstva protiv 1. makedonsko-kosovske NOU brigade, 2. makedonske NOU brigade i Grupe partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-), Pretrpevši gubitke a ne postigavši planirani cilj, bugarske jedinice su u s. Notiju (u Meglenu, u Grčkoj) za odmazdu, streljali 46 seljaka.

⚔️ 5. 1. 1944. Kod sela Notija, O.šina i Livada (na južnim padinama pl. Pajak, u Grčkoj) 2. makedonsku NOU brigadu napale nemačke snage koje su preduzele ofanzivna dejstva s ciljem da ovu teritoriju očiste od partizanskih jedinica i obezbede prugu Solun-Skoplje. Pod jakim pritiskom neprijatelja deo snaga 2. brigade se povukao ka s. Zborskom (u Meglenu, u Grčkoj) a drugi deo ka Kavadarcima.

⚔️ 14. 1. 1944. Između s. Miravaca i s. Miletkova (kod Đevđelije) grupa boraca 2. makedonske NOU brigade miniranjem srušila železničku kompoziciju i oštetila most. Saobraćaj je bio prekinut 3 dana.

⚔️ 18. 1. 1944. Kod s. Tušina (u Meglenu, u Grčkoj) đva bataljona 2. makedonske NOU brigade i jedan bataljon 1. makedonsko-kosovske NOU brigade napali iz zasede nemačku kolonu koja se iz s. Fuštana kretala pravcem s. Noti - s. Tušin. Poginula su 123 nemačka vojnika a zaplenjeno je: 8 p. mitraljeza, 6 automata, dosta pušaka, 1 radio-stanica i druga ratna oprema. Druga brigada je imala 3 poginula i 1 ranjenog borca.

⚔️ 18. 1. 1944. Posle borbi kod s. Tušina, s. Langađije i s. PerikJije (u Meglenu, u Grčkoj) 1. makedonsko-kosovska NOU brigada, 2. makedonska NOU brigada i Grupa partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-), po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, zbog pristizanja nemačkih pojačanja, povukli se ka južnim padinama pl. Kožufa, severozapadno od s. Tušina. Neprijatelj je posle toga zaposeo skoro sva sela u Karadžoi.

⚔️ 31. 1. 1944. Odlukom CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, s teritorije Grčke (pl. Kožuf) otpočeo tzv. februarski pohod jedinica NOVJ. Za Azot i Poreče je krenula 1. makedonsko-kosovska NOU brigada, za Tikveš je krenula 2. makedonska NOU brigada, a u rejon Kumanova su krenuli Grupa partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-) i deo CK KPM sa GŠ i Inicijativnim odborom za sazivanje ASNOM-a. Cilj pohoda je bio razgaranje ustanka i u ovim krajevima.

⚔️ 1. 2. 1944. Kod s. Mrežičkog (blizu Kavadaraca) 2. makedonska NOU brigada celog dana vodila borbu protiv bugarskih graničnih jedinica, Neprijatelj je imao 14 mrtvih vojnika a 2. brigada 1 ranjenog i 3 nestala borca;

⚔️ 4. 2. 1944. Između sela Miletkova i Miravaca (kod Đevđelije) diverzantska grupa 2. makedonske NOU brigade miniranjem srušila teretni voz. Saobraćaj je bio prekinut preko 30 časova.

⚔️ 7. 2. 1944. Između Demir-kapije i s. Bistrenaca diverzantska grupa 2. makedonske NOU brigade miniranjem srušila nemački transportni voz. Saobraćaj je bio prekinut oko 24 časa.

⚔️ 9. 2. 1944. Između Demir-kapije i Dubrova diverzantska grupa 2. makedonske NOU brigade miniranjem izbacila iz šina jedan transportni voz. Saobraćaj je bio prekinut oko 12 časova.

⚔️ 29. 3. 1944. Grupa boraca 2. makedonske NOU brigade oštetila nemački transportni voz kod Đevđelije. Saobraćaj je bio prekinut nekoliko časova.

⚔️ 12. 5. 1944. Grupa pozadinskih radnika i kuriri 2. makedonske NOU brigade upali u s. Krnjevo i s. D. Bošavu (kod Kavadaraca) i zaplenili 7 pušaka, 2 konja, opštinsku arhivu, 48.000 leva i dr.

⚔️ 20. 5. 1944. Kod s. Radnje (blizu Kavadaraca) 2. makedonska NOU brigada napala i u noćnoj borbi razbila grupu od oko 600 bugarskih vojnika. Brigada je imala 2 ranjena i 7 nestalih boraca.

⚔️ 25. 5. 1944. Druga makedonska NOU brigada izvršila napad na posadu rudnika hroma kod s. Vitolišta, na s. Vitolište i na s. Polčište (kod Prilepa). Ta mesta je branilo preko 200 bugarskih i nemačkih vojnika. Neprijatelj je imao oko 40 mrtvih. Zaplenjeno je: 1 mitraljez, 2 p. mitraljeza, 9 pušaka i druga oprema.

⚔️ 26. 5. 1944. Između s. Polčišta i s. Vitolišta (kod Prilepa) otpočele dvodnevne borbe u kojima su jedinice 2. makedonske NOU brigade razbile bugarsku zasedu od oko 80 vojnika. Poginulo je 8 bugarskih vojnika. Zaplenjeno je: 1 mitraljez, 3 sanduka municije i druga oprema. U borbi je pored ostalih poginuo komandir čete Mančo Matak, narodni heroj.

⚔️ 3. 6. 1944. Kod s. Gradeča (u blizini Demir-kapije) Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske brigade) pokušala da pređe r. Vardar i da se poveže sa 2. makedonskom NOU brigadom u Tikvešu. Pošto je Vardar bio posednut bugarskim snagama Udarna grupa je produžila pokret za severoistočnu Makedoniju.

⚔️ 7. 6. 1944. Iz zasede kod s. Konopišta (blizu Kavadaraca) 1. bataljon 2. makedonske NOU brigade napao bugarske slabije delove i naneo im gubitke od 9 mrtvih (među kojima 1 oficir) i 3 ranjena vojnika. Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

⚔️ 8. 6. 1944. Kod s. Konopišta (blizu Kavadaraca) delovi 2. makedonske NOU brigade napali slabije bugarske delove i naneli im gubitke od 8 mrtvih i 10 ranjenih oficira i vojnika.

⚔️ 9. 6. 1944. Između s. Klisure i Udova (na pruzi Đevđelija-Skoplje) delovi 2. makedonske NOU brigade razbili bugarske osiguravajuće delove i porušili prugu na dužini od 70 m. Saobraćaj je bio prekinut 12 časova. Zarobljeno je 5 vojnika a zaplenjeno 5 pušaka, 1 p. mitraljez, dosta municije i druge opreme.

⚔️ 11. 6. 1944. Na putu Kavadarci-Prilep 1. bataljon 2. makedonske NOU brigade uništio tt linije na dužini od 5 km i minirao put, usled čega su uništena 2 neprijateljska kamiona.

⚔️ 12. 6. 1944. U rejonu s. Strmaševa (kod Kavadaraca) dva bataljona 2. makedonske NOU brigade napala bugarski policijski odred -Benkovski-. Oni su ga, u teškim borbama, razbili i prisilili na povlačenje. Neprijatelj je imao 30 mrtvih i veći broj ranjenih. Zaplenjeno mu je 20 pušaka, 2 p. mitraljeza i druga oprema. Brigada je imala 4 poginula i 6 ranjenih boraca. Posle nekoliko dana, za odmazdu, delovi bugarskog 56. pešadijskog puka su spalili selo i streljali 3 dečaka i 1 ženu.

⚔️ 12. 6. 1944. Na putevima Prilep-Gradsko i Prilep-Kavadarci delovi 2. makedonske NOU brigade porušili 82 tt stuba i uništili tt liniju.

⚔️ 13. 6. 1944. U rejonu železničkog mosta kod s. Gradeca (blizu Demir-kapije) jedna četa 2. makedonske NOU brigade minirala prugu, zbog čega je transportni voz iskliznuo i pretrpeo veliku štetu.

⚔️ 19. 6. 1944. Kod s. Krnjeva (blizu Kavadarca) 2. makedonska NOU brigada razbila grupu od oko 60 bugarskih vojnika. Neprijatelj je imao 9 mrtvih, više ranjenih i 13 zarobljenih. Brigada je imala 2 ranjena borca. Zaplenila je 3 p. mitraljeza, 17 pušaka, 5 konja i dosta municije.

⚔️ 25. 6. 1944. Kod s. Radnje, s. Strmaševa i s. Boule (blizu Kavadaraca) 2. makedonska NOU brigada napala na oko 500 bugarskih vojnika. Posle šestočasovne borbe, pošto je neprijatelj bio jako utvrđen, ona se povukla, pretrpevši gubitke od 2 mrtva i 4 ranjena borca. Neprijatelju je desetkovana komora koja je sačekana u zasedi.

⚔️ 27. 6. 1944. Između s. Radnje i s. Strmaševa (kod Kavadaraca) bugarske snage iz Kavadaraca i Demir-kapije napale 2. makedonsku NOU brigadu, ali je ona, vatrom sa bliskog odstojanja, odbila napad i prinudila neprijatelja na povlačenje. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 15 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 2 poginula borca.

⚔️ 6. 7. 1944. U rejonu s. Drenova, s. Vozaraca i s. Dradnje bugarska vojska i policija iz Kavadaraca, Gradskog i Prilepa, uz podršku 4 aviona, napale 2. makedonsku NOU brigadu, Brigada ih je posle dvodnevne borbe odbacila ka Kavadarcima, oborivši 2 aviona, ubivši oko 60 neprijateljskih vojnika i uništivši 2 kamiona i 1 motocikl.

⚔️ 8. 7. 1944. Između Kavadaraca i Prilepa 1. bataljon 2. makedonske NOU brigade posekao 93 telefonska stuba a na putu Gradsko-Prilep uništio 1 most dužine 14 metara.

⚔️ 15. 7. 1944. Između Demir-kapije i s. Besvice delovi 2. makedonske NOU brigade otpočeli četvorodnevno rušenje tt linija u dužini od 4 km.

⚔️ 16. 7. 1944. U rejonu s. Drenova (kod Prilepa) delovi 2. makedonske NOU brigade napali rudnik liskuna, zaplenili 34 puške i dosta municije, zapalili rudničke zgrade, uništili 2 kompresora i mašine za bušenje i delimično oštetili instalacije rudnika. Obezbeđenje rudnika se razbežalo.

⚔️ 17. 7. 1944. U rejonu s. Omorani (na pruzi Prilep - Titov Veles) bugarske jedinice i policija veleškog garnizona napali 1. bataljon 2. makedonske NOU brigade. Bataljon se uveče, posle višečasovne borbe, povukao u pravcu Tikveša. Neprijatelj je imao 8 mrtvih i 15 ranjenih.

⚔️ 22. 7. 1944. Delovi 2. makedonske NOU brigade napali na oko 60 bugarskih vojnika koji su čuvali ergelu na poljoprivrednom dobru u Demir-kapiji. Poginulo je 15 bugarskih vojnika a zarobljena su četiri. Plen: 8 pušaka i konji iz ergele.

⚔️ 29. 7. 1944. Delovi 2. makedonske NOU brigade napali ž. st. Klisuru (na pruzi Đevđelija-Demir-kapija). Posle tročasovne borbe, pošto su bugarskoj posadi pristigla pojačanja, oni su se povukli, nanevši posadi gubitke od oko 15 mrtvih vojnika.

⚔️ 4. 8. 1944. U rejonu s. Konjskog (kod Kavadaraca) 2. makedonska NOU brigada napala kolonu iz sastava 56. puka bugarske 14. pešadijske divizije i zarobila 34 vojnika i 1 oficira, a zaplenila 6 zaprežnih kola s ratnom opremom.

⚔️ 9. 8. 1944. Na Veljoj glavi (kod Kumaova) 3. makedonska NOU brigada napala bugarski policijski odred (oko 120 policajaca i kontračetnika) i posle kraće borbe prinudila ga na povlačenje, nanevši mu gubitke od 16 ranjenih i zaplenivši p. mitraljez, municiju i drugu opremu. Brigada je imala 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

⚔️ 10. 8. 1944. U rejonu s. Kmjeva i s. Konopišta (blizu Kavadaraca) 2. makedonska NOU brigada napala bugarske posade. U tim borbama neprijatelj je imao 25 mrtvih i 4 zarobljena, a 2. brigada - 9 mrtvih i 8 ranjenih. Zaplenjeno je: vojni magacin u s. Krnjevu, 8 kola, 16 konja sa ratnom opremom, 1 p. mitraljez, 4 puške i 5.000 metaka.

⚔️ 12. 8. 1944. U rejonu s. Krnjeva i s. Konopišta (kod Kavadaraca) 2. makedonska NOU brigada napala bugarske snage iz Kavadaraca. Posle višečasovne borbe, kada je neprijatelju stiglo pojačanje od oko 400 vojnika i napalo je s leđa, ona se povukla ka pl. Kožufu. Neprijatelj je imao 17 mrtvih i 2 zarobljena a 2. brigada - 7 mrtvih i 3 ranjena.

⚔️ 12. 8. 1944. U rejonu s. Barova (kod Kavadaraca) delovi 2. bataljona 2. makedonske NOU brigade napali iz zasede bugarsku kolonu - oko 70 vojnika i komoru, naneli neprijatelju gubitke od 4 mrtva i 35 zarobljenih (skoro polovina zarobljenika pristupila bataljonu) i zaplenili 16 pušaka, 8 konja i šestoro kola sa raznim materijalom.

⚔️ 22. 8. 1944. Kod Drenovske klisure (na putu Bozidar Micic) delovi 2. makedonske NOU brigade napali kolonu i zapalili 7 nemačkih kamiona. Tu je poginulo 15 nemačkih i 3 bugarska vojnika, a zaplenjeno je 250 pari odela i druga oprema. Gubici 2. brigade nisu ustanovljeni.

⚔️ 23. 8. 1944. U Drenovskoj klisuri (na putu Prilep-Gradsko) delovi 2. makedonske NOU brigade iz zasede napali nemačku kolonu od 12 kamiona. Tri kamiona su uništili, a ostali su se vratili u Prilep. Poginulo je lz vojniKa, a zaplenjeno je: 1 top, 8 pušaka, 5 pištolja, 4000 metaka, motocikl i druga oprema.

⚔️ 1. 9. 1944. Druga makedonska NOU brigada napala posadu ž. st. Bogomila (blizu Titovog Velesa), te razrušila stanicu i zarobila 40 bugarskih vojnika, među kojima i 2 oficira.

⚔️ 9. 9. 1944. Druga makedonska udarna brigada i 10. makedonska brigada 41. divizije NOVJ. Uz podršku stanovništva i bugarskih Prilepskog garnizona (2. bataljona 45. pešadijskog puka i 15. artiljerijskog puka 15. pešadijske divizije bez jednog diviziona) zauzela Prilep, zarobivši oko 300 nemačkih vojnika i zaplenivši oko 60 motornih vozila, nekoliko vojnih skladišta i drugi ratni materijal.

⚔️ 11. 9. 1944. Posle zauzimanja Prilepa, 1. kosovsko-metohijska i 2. makedonska NOU brigada, Kruševska i Porečka NO brigada, inžinjerijska četa bugarske 15. pešadijske divizije i delovi bugarskog 10. graničnog odseka odbacivši nemačke delove na desnu obalu Crne reke, poseli položaje na liniji s. Marul - s. Alinci - s. Veselčani (blizu Prilepi) i zatvorili komunikaciju Bitolj-Prilep.

⚔️ 13. 9. 1944. Na položajima: s. Marul. s. Alinci i s. Veselčani (blizu Prilepa) 1. kosovsko-metohijsku i 2. makedonsku NOU brigadu, Kruševačku i Porečku NO brigadu i inžinjerijsku četu bugarske 15. pešadijske divizije i delove bugarskog 10. graničnog odseka napala nemačka borbena grupa -Gulman- (sastava: dva ojačana bataljona i jedan artiljerijski divizion), koja je težila da oslobodi komunikaciju Bitolj-Prilep. Na ovim položajima borbe su vođene i narednih nekoliko dana.

⚔️ 30. 10. 1944. Delovi 2. makedonske udarne brigade 4L. divizije NOVJ na prepad zauzeli ž. st. Vlahčani (blizu Titovog Velesa) i razbili nemačku posadu jačine oko 80 vojnika. Gubici brigade nisu poznati.

⚔️ 0. 12. 1944. U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944. rasformirani 16. i Bregalničko-strumički korpus i 50. i Kumanovska divizija NOVJ; od ljudstva 5, 10. i 13. makedonske brigade i po jednog bataljona 20. i 21. makedonske brigade formirana 8. divizija KNOJ-a; 51. (makedonska) divizija NOVJ preimenovana u 50. diviziju (sastava: 4, 20. i 21. makedonska i artiljerijska brigada); 41. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 8, 12. i 17. makedonska i artiljerijska brigada); 42. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 3, 7. i 16. makedonska brigada); 48. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 1, 2. i 14. makedonska brigada); 49. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 6, 9. i 11. makedonska i artiljerijska brigada); 15. korpus NOVJ reorganizovan (u njegov sastav ušle 42. i 48. udarna divizija, te i on dobio naziv: 15udarni korpus NOVJ) i pripremljen za odlazak na sremski front radi učešća u borbama za konačno oslobođenje zemlje.

Dokumenti

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 19. decembra 1943. god. o formiranju Druge makedonske udarne brigade

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o borbama Prve makedonsko-kosovske i Druge makedonske brigade kod sela Mrežičko, Vitolište, Noti i Fuštani

📜 Obaveštenje Kira Gavrilovskog, člana Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije, od 4. januara 1944. god. Petom oblasnom komitetu o borbama Prve i Druge makedonske brigade i o mogućnostima slanja novog ljudstva u partizane

📜 Izveštaj Borka Temelkovskog od 8. januara 1944. god. Cvetku Uzunovskom o stanju Druge makedonske udarne brigade posle borbi kod s. Noti

📜 ObavešteJve Borka Temelkovskog od 15. februara 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o završetku nemačke ofanzive na Kajmakčalanu i o sukobu grupe partizana Prvog bataljona Druge makedonske udarne brigade sa bugarskom vojskom kod s. Klinova na Reci Crnoj

📜 Obaveštenja Kira Gavrilovskog, člana Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije, od 15. februara 1944. god., štabu Druge makedonske udarne brigade o neprijateljskim snagama u Kruševu i Prilepu

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. februara 1944. god. o borbama Prve makedonsko-kosovske udarne brigade i Druge makedonske udarne brigade u vremenu od 31. januara do 20. februara 1944. godine

📜 Obaveštenje instruktora Centralnog komiteta KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 28. februara 1944. sekretara 5. oblasnog komiteta KP Makedonije o borbama 1. makedonsko-kosovske i 2. makedonske NOU brigade u februaru 1944. godine

📜 Obaveštenje Dobrivoja Radosavljevića od 28 februara 1944. god. Kuzmanu Josifovskom o borbama Prve makedonsko-kosovske i Druge makedonske udarne brigade

📜 Brojno stanje Druge makedonske udarne brigade od maja 1944. godine

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 29. maja 1944. god. Trećem oblasnom komitetu KP Makedonije o borbama Druge makedonske udarne brigade kod sela: Radnja, Vitolište i Polčište

📜 Telegram štaba Druge makedonske udarne brigade od 5. juna 1944. god. Vrhovnom komandantu NOV i PO Jugoslavije

📜 Obaveštenje Borka Temelkovskog od 13. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o borbama Druge makedonske brigade kod sela Strmaševo i Konopište

📜 Obaveštenje Borka Temelkovskog od 20. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljevnću o borbama Druge makedonske udarne brigade kod s. Krnjeva i o uništenju okupatorske opštine u s. Barovo

📜 Izveštaj Borka Temelkovskog od 26. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o borbi Druge makedonske brigade protiv bugarske vojske kod s. Radnja

📜 Obaveštenje Borka Temelkovskog od 4 jula 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o reorganizaciji Druge makedonske udarne brigade

📜 Telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 30. jula 1944. god. štabu Druge makedonske udarne brigade o formiranju Druge operativne zone

📜 Bilten štaba Druge makedonske udarne brigade od 2. avgusta 1944. god. o borbama od 7. juna do 29. jula 1944. god. protiv bugarskih okupatorskih snaga

📜 Saopštenje štaba Druge operativne zone od 13. avgusta 1944. god. o borbama Druge makedonske brigade protiv bugarskih trupa 10. i 12. avgusta na sektoru s. Konopište – Barovo – Krnjevo

Fotografije

Povezane odrednice

8. srpska brigada (6. južnomoravska) 13. makedonska brigada Grčki partizani Borbe u Makedoniji 1943. Prilep Diverzije u oslobodilačkom ratu Grčka u drugom svetskom ratu 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije 20. makedonska brigada Nemački zločini u Jugoslaviji Benkovac 50. makedonska divizija NOVJ 48. makedonska divizija NOVJ 1. vojvođanska udarna brigada Glavni štab Makedonije ASNOM Cvetko Uzunovski 21. makedonska brigada Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) 41. makedonska divizija NOVJ Svetozar Vukmanović Tempo Gevgelija Borbe u Sremu 1943. Sremski front 42. makedonska divizija NOVJ Kumanovo Četnici u drugom svetskom ratu Komunistička partija Makedonije 10. makedonska brigada Kavadarci Kurirska služba u ratu Bugarski zločini u Jugoslaviji Borbe u Makedoniji 1944. Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Mihajlo Apostolski Zasede u oslobodilačkom ratu Februarski pohod 49. makedonska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu 3. makedonska udarna brigada Artiljerijska brigada 49. divizije NOVJ (nazivana i: Bitoljska artiljerijska) Bitola Kruševac Bugarska u drugom svetskom ratu Žene u ratu Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ (nazivana i: Strumička artiljerijska) 51. makedonska divizija NOVJ Kruševo Veles 16. makedonska brigada Josip Broz Tito 15. makedonski korpus NOVJ Centralni komitet KPJ 14. makedonska omladinska udarna brigada Dimitar Vlahov Dobrivoje Radosavljević 8. kordunaška divizija NOVJ Kuzman Josifovski Zarobljenici u ratu 11. makedonska brigada (kumanovska) Kumanovska divizija NOVJ Skoplje