Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

2. makedonska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 50 hronoloških zapisa, 19 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 12. 1943. U s. Zborskom (Meglen, u Grčkoj) izašao prvi broj -Narodne borbe-, organa štaba 2. makedonske udarne brigade.

⚔️ 20. 12. 1943. U s. Fuštanima (Meglen, u Grčkoj), po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, formirana 2. makedonska NOU brigada, u čiji su sastav ušli: partizanski bataljon -Strašo Pindžur-, 2. bataljon 3. operativne zone NOV i PO Makedonije i bugarski partizanski bataljon -Hristo Botev-. Formiranjem ove brigade ukinut je Štab 3. operativne zone.

⚔️ 21. 12. 1943. U s. Fuštanima (Meglen, u Grčkoj) održano partijsko savetovanje kome su prisustvovali delegat CK KPJ (Svetozar Vukmanović Tempo), članovi CK KPM i GŠ, članovi KPJ iz 1. makedonsko-kosovske NOU i 2. makedonske NOU brigade i partijski radnici s terena. Na savetovanju je iscrpno analiziran razvoj partijske organizacije i NOB i postavljeni su zadaci u vezi s njenim daljim radom i s jačanjem NOP-a u svim krajevima Makedonije.

⚔️ 23. 12. 1943. Iz Meglena (u Grčkoj), po odluci GŠ NOV i PO za MaKedoniju, 1. makedonsko-kosovska NOU brigada, 2. makedonska NOU brigada i Grupa bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-) otpočeli ofanzivna dejstva na sektoru od Vardara do Mariova s ciljem da -čiste- prigranični pojas od neprijateljskih snaga i ometaju saobraćaj glavnim komunikacijama Solun-Skoplje.

⚔️ 0. 1. 1944. Na odseku Kajmakčalan - Pajak pl. nemačke i bugarske snage preduzele ofanzivna dejstva protiv 1. makedonsko-kosovske NOU brigade, 2. makedonske NOU brigade i Grupe partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-), Pretrpevši gubitke a ne postigavši planirani cilj, bugarske jedinice su u s. Notiju (u Meglenu, u Grčkoj) za odmazdu, streljali 46 seljaka.

⚔️ 5. 1. 1944. Kod sela Notija, O.šina i Livada (na južnim padinama pl. Pajak, u Grčkoj) 2. makedonsku NOU brigadu napale nemačke snage koje su preduzele ofanzivna dejstva s ciljem da ovu teritoriju očiste od partizanskih jedinica i obezbede prugu Solun-Skoplje. Pod jakim pritiskom neprijatelja deo snaga 2. brigade se povukao ka s. Zborskom (u Meglenu, u Grčkoj) a drugi deo ka Kavadarcima.

⚔️ 14. 1. 1944. Između s. Miravaca i s. Miletkova (kod Đevđelije) grupa boraca 2. makedonske NOU brigade miniranjem srušila železničku kompoziciju i oštetila most. Saobraćaj je bio prekinut 3 dana.

⚔️ 18. 1. 1944. Kod s. Tušina (u Meglenu, u Grčkoj) đva bataljona 2. makedonske NOU brigade i jedan bataljon 1. makedonsko-kosovske NOU brigade napali iz zasede nemačku kolonu koja se iz s. Fuštana kretala pravcem s. Noti - s. Tušin. Poginula su 123 nemačka vojnika a zaplenjeno je: 8 p. mitraljeza, 6 automata, dosta pušaka, 1 radio-stanica i druga ratna oprema. Druga brigada je imala 3 poginula i 1 ranjenog borca.

⚔️ 18. 1. 1944. Posle borbi kod s. Tušina, s. Langađije i s. PerikJije (u Meglenu, u Grčkoj) 1. makedonsko-kosovska NOU brigada, 2. makedonska NOU brigada i Grupa partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-), po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, zbog pristizanja nemačkih pojačanja, povukli se ka južnim padinama pl. Kožufa, severozapadno od s. Tušina. Neprijatelj je posle toga zaposeo skoro sva sela u Karadžoi.

⚔️ 31. 1. 1944. Odlukom CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, s teritorije Grčke (pl. Kožuf) otpočeo tzv. februarski pohod jedinica NOVJ. Za Azot i Poreče je krenula 1. makedonsko-kosovska NOU brigada, za Tikveš je krenula 2. makedonska NOU brigada, a u rejon Kumanova su krenuli Grupa partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-) i deo CK KPM sa GŠ i Inicijativnim odborom za sazivanje ASNOM-a. Cilj pohoda je bio razgaranje ustanka i u ovim krajevima.

⚔️ 1. 2. 1944. Kod s. Mrežičkog (blizu Kavadaraca) 2. makedonska NOU brigada celog dana vodila borbu protiv bugarskih graničnih jedinica, Neprijatelj je imao 14 mrtvih vojnika a 2. brigada 1 ranjenog i 3 nestala borca;

⚔️ 4. 2. 1944. Između sela Miletkova i Miravaca (kod Đevđelije) diverzantska grupa 2. makedonske NOU brigade miniranjem srušila teretni voz. Saobraćaj je bio prekinut preko 30 časova.

⚔️ 7. 2. 1944. Između Demir-kapije i s. Bistrenaca diverzantska grupa 2. makedonske NOU brigade miniranjem srušila nemački transportni voz. Saobraćaj je bio prekinut oko 24 časa.

⚔️ 9. 2. 1944. Između Demir-kapije i Dubrova diverzantska grupa 2. makedonske NOU brigade miniranjem izbacila iz šina jedan transportni voz. Saobraćaj je bio prekinut oko 12 časova.

⚔️ 29. 3. 1944. Grupa boraca 2. makedonske NOU brigade oštetila nemački transportni voz kod Đevđelije. Saobraćaj je bio prekinut nekoliko časova.

⚔️ 12. 5. 1944. Grupa pozadinskih radnika i kuriri 2. makedonske NOU brigade upali u s. Krnjevo i s. D. Bošavu (kod Kavadaraca) i zaplenili 7 pušaka, 2 konja, opštinsku arhivu, 48.000 leva i dr.

⚔️ 20. 5. 1944. Kod s. Radnje (blizu Kavadaraca) 2. makedonska NOU brigada napala i u noćnoj borbi razbila grupu od oko 600 bugarskih vojnika. Brigada je imala 2 ranjena i 7 nestalih boraca.

⚔️ 25. 5. 1944. Druga makedonska NOU brigada izvršila napad na posadu rudnika hroma kod s. Vitolišta, na s. Vitolište i na s. Polčište (kod Prilepa). Ta mesta je branilo preko 200 bugarskih i nemačkih vojnika. Neprijatelj je imao oko 40 mrtvih. Zaplenjeno je: 1 mitraljez, 2 p. mitraljeza, 9 pušaka i druga oprema.

⚔️ 26. 5. 1944. Između s. Polčišta i s. Vitolišta (kod Prilepa) otpočele dvodnevne borbe u kojima su jedinice 2. makedonske NOU brigade razbile bugarsku zasedu od oko 80 vojnika. Poginulo je 8 bugarskih vojnika. Zaplenjeno je: 1 mitraljez, 3 sanduka municije i druga oprema. U borbi je pored ostalih poginuo komandir čete Mančo Matak, narodni heroj.

⚔️ 3. 6. 1944. Kod s. Gradeča (u blizini Demir-kapije) Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske brigade) pokušala da pređe r. Vardar i da se poveže sa 2. makedonskom NOU brigadom u Tikvešu. Pošto je Vardar bio posednut bugarskim snagama Udarna grupa je produžila pokret za severoistočnu Makedoniju.

⚔️ 7. 6. 1944. Iz zasede kod s. Konopišta (blizu Kavadaraca) 1. bataljon 2. makedonske NOU brigade napao bugarske slabije delove i naneo im gubitke od 9 mrtvih (među kojima 1 oficir) i 3 ranjena vojnika. Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

⚔️ 8. 6. 1944. Kod s. Konopišta (blizu Kavadaraca) delovi 2. makedonske NOU brigade napali slabije bugarske delove i naneli im gubitke od 8 mrtvih i 10 ranjenih oficira i vojnika.

⚔️ 9. 6. 1944. Između s. Klisure i Udova (na pruzi Đevđelija-Skoplje) delovi 2. makedonske NOU brigade razbili bugarske osiguravajuće delove i porušili prugu na dužini od 70 m. Saobraćaj je bio prekinut 12 časova. Zarobljeno je 5 vojnika a zaplenjeno 5 pušaka, 1 p. mitraljez, dosta municije i druge opreme.

⚔️ 11. 6. 1944. Na putu Kavadarci-Prilep 1. bataljon 2. makedonske NOU brigade uništio tt linije na dužini od 5 km i minirao put, usled čega su uništena 2 neprijateljska kamiona.

⚔️ 12. 6. 1944. U rejonu s. Strmaševa (kod Kavadaraca) dva bataljona 2. makedonske NOU brigade napala bugarski policijski odred -Benkovski-. Oni su ga, u teškim borbama, razbili i prisilili na povlačenje. Neprijatelj je imao 30 mrtvih i veći broj ranjenih. Zaplenjeno mu je 20 pušaka, 2 p. mitraljeza i druga oprema. Brigada je imala 4 poginula i 6 ranjenih boraca. Posle nekoliko dana, za odmazdu, delovi bugarskog 56. pešadijskog puka su spalili selo i streljali 3 dečaka i 1 ženu.

⚔️ 12. 6. 1944. Na putevima Prilep-Gradsko i Prilep-Kavadarci delovi 2. makedonske NOU brigade porušili 82 tt stuba i uništili tt liniju.

⚔️ 13. 6. 1944. U rejonu železničkog mosta kod s. Gradeca (blizu Demir-kapije) jedna četa 2. makedonske NOU brigade minirala prugu, zbog čega je transportni voz iskliznuo i pretrpeo veliku štetu.

⚔️ 19. 6. 1944. Kod s. Krnjeva (blizu Kavadarca) 2. makedonska NOU brigada razbila grupu od oko 60 bugarskih vojnika. Neprijatelj je imao 9 mrtvih, više ranjenih i 13 zarobljenih. Brigada je imala 2 ranjena borca. Zaplenila je 3 p. mitraljeza, 17 pušaka, 5 konja i dosta municije.

⚔️ 25. 6. 1944. Kod s. Radnje, s. Strmaševa i s. Boule (blizu Kavadaraca) 2. makedonska NOU brigada napala na oko 500 bugarskih vojnika. Posle šestočasovne borbe, pošto je neprijatelj bio jako utvrđen, ona se povukla, pretrpevši gubitke od 2 mrtva i 4 ranjena borca. Neprijatelju je desetkovana komora koja je sačekana u zasedi.

⚔️ 27. 6. 1944. Između s. Radnje i s. Strmaševa (kod Kavadaraca) bugarske snage iz Kavadaraca i Demir-kapije napale 2. makedonsku NOU brigadu, ali je ona, vatrom sa bliskog odstojanja, odbila napad i prinudila neprijatelja na povlačenje. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 15 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 2 poginula borca.

⚔️ 6. 7. 1944. U rejonu s. Drenova, s. Vozaraca i s. Dradnje bugarska vojska i policija iz Kavadaraca, Gradskog i Prilepa, uz podršku 4 aviona, napale 2. makedonsku NOU brigadu, Brigada ih je posle dvodnevne borbe odbacila ka Kavadarcima, oborivši 2 aviona, ubivši oko 60 neprijateljskih vojnika i uništivši 2 kamiona i 1 motocikl.

⚔️ 8. 7. 1944. Između Kavadaraca i Prilepa 1. bataljon 2. makedonske NOU brigade posekao 93 telefonska stuba a na putu Gradsko-Prilep uništio 1 most dužine 14 metara.

⚔️ 15. 7. 1944. Između Demir-kapije i s. Besvice delovi 2. makedonske NOU brigade otpočeli četvorodnevno rušenje tt linija u dužini od 4 km.

⚔️ 16. 7. 1944. U rejonu s. Drenova (kod Prilepa) delovi 2. makedonske NOU brigade napali rudnik liskuna, zaplenili 34 puške i dosta municije, zapalili rudničke zgrade, uništili 2 kompresora i mašine za bušenje i delimično oštetili instalacije rudnika. Obezbeđenje rudnika se razbežalo.

⚔️ 17. 7. 1944. U rejonu s. Omorani (na pruzi Prilep - Titov Veles) bugarske jedinice i policija veleškog garnizona napali 1. bataljon 2. makedonske NOU brigade. Bataljon se uveče, posle višečasovne borbe, povukao u pravcu Tikveša. Neprijatelj je imao 8 mrtvih i 15 ranjenih.

⚔️ 22. 7. 1944. Delovi 2. makedonske NOU brigade napali na oko 60 bugarskih vojnika koji su čuvali ergelu na poljoprivrednom dobru u Demir-kapiji. Poginulo je 15 bugarskih vojnika a zarobljena su četiri. Plen: 8 pušaka i konji iz ergele.

⚔️ 29. 7. 1944. Delovi 2. makedonske NOU brigade napali ž. st. Klisuru (na pruzi Đevđelija-Demir-kapija). Posle tročasovne borbe, pošto su bugarskoj posadi pristigla pojačanja, oni su se povukli, nanevši posadi gubitke od oko 15 mrtvih vojnika.

⚔️ 4. 8. 1944. U rejonu s. Konjskog (kod Kavadaraca) 2. makedonska NOU brigada napala kolonu iz sastava 56. puka bugarske 14. pešadijske divizije i zarobila 34 vojnika i 1 oficira, a zaplenila 6 zaprežnih kola s ratnom opremom.

⚔️ 9. 8. 1944. Na Veljoj glavi (kod Kumaova) 3. makedonska NOU brigada napala bugarski policijski odred (oko 120 policajaca i kontračetnika) i posle kraće borbe prinudila ga na povlačenje, nanevši mu gubitke od 16 ranjenih i zaplenivši p. mitraljez, municiju i drugu opremu. Brigada je imala 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

⚔️ 10. 8. 1944. U rejonu s. Kmjeva i s. Konopišta (blizu Kavadaraca) 2. makedonska NOU brigada napala bugarske posade. U tim borbama neprijatelj je imao 25 mrtvih i 4 zarobljena, a 2. brigada - 9 mrtvih i 8 ranjenih. Zaplenjeno je: vojni magacin u s. Krnjevu, 8 kola, 16 konja sa ratnom opremom, 1 p. mitraljez, 4 puške i 5.000 metaka.

⚔️ 12. 8. 1944. U rejonu s. Krnjeva i s. Konopišta (kod Kavadaraca) 2. makedonska NOU brigada napala bugarske snage iz Kavadaraca. Posle višečasovne borbe, kada je neprijatelju stiglo pojačanje od oko 400 vojnika i napalo je s leđa, ona se povukla ka pl. Kožufu. Neprijatelj je imao 17 mrtvih i 2 zarobljena a 2. brigada - 7 mrtvih i 3 ranjena.

⚔️ 12. 8. 1944. U rejonu s. Barova (kod Kavadaraca) delovi 2. bataljona 2. makedonske NOU brigade napali iz zasede bugarsku kolonu - oko 70 vojnika i komoru, naneli neprijatelju gubitke od 4 mrtva i 35 zarobljenih (skoro polovina zarobljenika pristupila bataljonu) i zaplenili 16 pušaka, 8 konja i šestoro kola sa raznim materijalom.

⚔️ 22. 8. 1944. Kod Drenovske klisure (na putu Bozidar Micic) delovi 2. makedonske NOU brigade napali kolonu i zapalili 7 nemačkih kamiona. Tu je poginulo 15 nemačkih i 3 bugarska vojnika, a zaplenjeno je 250 pari odela i druga oprema. Gubici 2. brigade nisu ustanovljeni.

⚔️ 23. 8. 1944. U Drenovskoj klisuri (na putu Prilep-Gradsko) delovi 2. makedonske NOU brigade iz zasede napali nemačku kolonu od 12 kamiona. Tri kamiona su uništili, a ostali su se vratili u Prilep. Poginulo je lz vojniKa, a zaplenjeno je: 1 top, 8 pušaka, 5 pištolja, 4000 metaka, motocikl i druga oprema.

⚔️ 1. 9. 1944. Druga makedonska NOU brigada napala posadu ž. st. Bogomila (blizu Titovog Velesa), te razrušila stanicu i zarobila 40 bugarskih vojnika, među kojima i 2 oficira.

⚔️ 9. 9. 1944. Druga makedonska udarna brigada i 10. makedonska brigada 41. divizije NOVJ. Uz podršku stanovništva i bugarskih Prilepskog garnizona (2. bataljona 45. pešadijskog puka i 15. artiljerijskog puka 15. pešadijske divizije bez jednog diviziona) zauzela Prilep, zarobivši oko 300 nemačkih vojnika i zaplenivši oko 60 motornih vozila, nekoliko vojnih skladišta i drugi ratni materijal.

⚔️ 11. 9. 1944. Posle zauzimanja Prilepa, 1. kosovsko-metohijska i 2. makedonska NOU brigada, Kruševska i Porečka NO brigada, inžinjerijska četa bugarske 15. pešadijske divizije i delovi bugarskog 10. graničnog odseka odbacivši nemačke delove na desnu obalu Crne reke, poseli položaje na liniji s. Marul - s. Alinci - s. Veselčani (blizu Prilepi) i zatvorili komunikaciju Bitolj-Prilep.

⚔️ 13. 9. 1944. Na položajima: s. Marul. s. Alinci i s. Veselčani (blizu Prilepa) 1. kosovsko-metohijsku i 2. makedonsku NOU brigadu, Kruševačku i Porečku NO brigadu i inžinjerijsku četu bugarske 15. pešadijske divizije i delove bugarskog 10. graničnog odseka napala nemačka borbena grupa -Gulman- (sastava: dva ojačana bataljona i jedan artiljerijski divizion), koja je težila da oslobodi komunikaciju Bitolj-Prilep. Na ovim položajima borbe su vođene i narednih nekoliko dana.

⚔️ 30. 10. 1944. Delovi 2. makedonske udarne brigade 4L. divizije NOVJ na prepad zauzeli ž. st. Vlahčani (blizu Titovog Velesa) i razbili nemačku posadu jačine oko 80 vojnika. Gubici brigade nisu poznati.

⚔️ 0. 12. 1944. U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944. rasformirani 16. i Bregalničko-strumički korpus i 50. i Kumanovska divizija NOVJ; od ljudstva 5, 10. i 13. makedonske brigade i po jednog bataljona 20. i 21. makedonske brigade formirana 8. divizija KNOJ-a; 51. (makedonska) divizija NOVJ preimenovana u 50. diviziju (sastava: 4, 20. i 21. makedonska i artiljerijska brigada); 41. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 8, 12. i 17. makedonska i artiljerijska brigada); 42. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 3, 7. i 16. makedonska brigada); 48. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 1, 2. i 14. makedonska brigada); 49. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 6, 9. i 11. makedonska i artiljerijska brigada); 15. korpus NOVJ reorganizovan (u njegov sastav ušle 42. i 48. udarna divizija, te i on dobio naziv: 15udarni korpus NOVJ) i pripremljen za odlazak na sremski front radi učešća u borbama za konačno oslobođenje zemlje.

Dokumenti

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 19. decembra 1943. god. o formiranju Druge makedonske udarne brigade

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o borbama Prve makedonsko-kosovske i Druge makedonske brigade kod sela Mrežičko, Vitolište, Noti i Fuštani

📜 Obaveštenje Kira Gavrilovskog, člana Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije, od 4. januara 1944. god. Petom oblasnom komitetu o borbama Prve i Druge makedonske brigade i o mogućnostima slanja novog ljudstva u partizane

📜 Izveštaj Borka Temelkovskog od 8. januara 1944. god. Cvetku Uzunovskom o stanju Druge makedonske udarne brigade posle borbi kod s. Noti

📜 ObavešteJve Borka Temelkovskog od 15. februara 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o završetku nemačke ofanzive na Kajmakčalanu i o sukobu grupe partizana Prvog bataljona Druge makedonske udarne brigade sa bugarskom vojskom kod s. Klinova na Reci Crnoj

📜 Obaveštenja Kira Gavrilovskog, člana Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije, od 15. februara 1944. god., štabu Druge makedonske udarne brigade o neprijateljskim snagama u Kruševu i Prilepu

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. februara 1944. god. o borbama Prve makedonsko-kosovske udarne brigade i Druge makedonske udarne brigade u vremenu od 31. januara do 20. februara 1944. godine

📜 Obaveštenje instruktora Centralnog komiteta KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 28. februara 1944. sekretara 5. oblasnog komiteta KP Makedonije o borbama 1. makedonsko-kosovske i 2. makedonske NOU brigade u februaru 1944. godine

📜 Obaveštenje Dobrivoja Radosavljevića od 28 februara 1944. god. Kuzmanu Josifovskom o borbama Prve makedonsko-kosovske i Druge makedonske udarne brigade

📜 Brojno stanje Druge makedonske udarne brigade od maja 1944. godine

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 29. maja 1944. god. Trećem oblasnom komitetu KP Makedonije o borbama Druge makedonske udarne brigade kod sela: Radnja, Vitolište i Polčište

📜 Telegram štaba Druge makedonske udarne brigade od 5. juna 1944. god. Vrhovnom komandantu NOV i PO Jugoslavije

📜 Obaveštenje Borka Temelkovskog od 13. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o borbama Druge makedonske brigade kod sela Strmaševo i Konopište

📜 Obaveštenje Borka Temelkovskog od 20. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljevnću o borbama Druge makedonske udarne brigade kod s. Krnjeva i o uništenju okupatorske opštine u s. Barovo

📜 Izveštaj Borka Temelkovskog od 26. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o borbi Druge makedonske brigade protiv bugarske vojske kod s. Radnja

📜 Obaveštenje Borka Temelkovskog od 4 jula 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o reorganizaciji Druge makedonske udarne brigade

📜 Telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 30. jula 1944. god. štabu Druge makedonske udarne brigade o formiranju Druge operativne zone

📜 Bilten štaba Druge makedonske udarne brigade od 2. avgusta 1944. god. o borbama od 7. juna do 29. jula 1944. god. protiv bugarskih okupatorskih snaga

📜 Saopštenje štaba Druge operativne zone od 13. avgusta 1944. god. o borbama Druge makedonske brigade protiv bugarskih trupa 10. i 12. avgusta na sektoru s. Konopište – Barovo – Krnjevo

Fotografije

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu Kruševac Bugarski zločini u Jugoslaviji 11. makedonska brigada (kumanovska) Kumanovo 50. makedonska divizija NOVJ Prilep 41. makedonska divizija NOVJ Svetozar Vukmanović Tempo Bugarska u drugom svetskom ratu Grčka u drugom svetskom ratu Centralni komitet KPJ Nemački zločini u Jugoslaviji Kumanovska divizija NOVJ Josip Broz Tito 42. makedonska divizija NOVJ Žene u ratu Kruševo 21. makedonska brigada Sremski front Kuzman Josifovski Benkovac Mihajlo Apostolski Grčki partizani Dobrivoje Radosavljević 8. kordunaška divizija NOVJ Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ (nazivana i: Strumička artiljerijska) 8. srpska brigada (6. južnomoravska) 13. makedonska brigada Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Diverzije u oslobodilačkom ratu Gevgelija 3. makedonska udarna brigada Zasede u oslobodilačkom ratu 1. vojvođanska udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije Avijacija u oslobodilačkom ratu 1. makedonsko-kosovska udarna brigada 10. makedonska brigada Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Artiljerijska brigada 49. divizije NOVJ (nazivana i: Bitoljska artiljerijska) Komunistička partija Makedonije Kurirska služba u ratu Zarobljenici u ratu Kavadarci ASNOM 49. makedonska divizija NOVJ 51. makedonska divizija NOVJ Cvetko Uzunovski Glavni štab Makedonije 48. makedonska divizija NOVJ 20. makedonska brigada Borbe u Sremu 1943. Veles Skoplje 14. makedonska omladinska udarna brigada Dimitar Vlahov Bitola Borbe u Makedoniji 1943. Februarski pohod 16. makedonska brigada 15. makedonski korpus NOVJ Borbe u Makedoniji 1944.