Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

15. makedonski korpus NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 27 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 10. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Makedoniju je od 41, 48. i 49. divizije NOVJ formirao 15. korpus NOVJ.

⚔️ 10. 10. 1944. Komandant 15. korpusa NOVJ i predstavnik engleske misije pri GŠ NOV i PO za Makedoniju uputili pismo komandantima nemačkih snaga bitoljskog i prilepskog garnizona, u kome ih pozivaju na sastanak radi dogovora o zameni zarobljenika.

⚔️ 16. 10. 1944. U duhu naređenja Štaba 15. korpusa NOVJ, Štab 41. divizije NOVJ izdao naredbu o načinu snabđevanja jedinica životnim potrebama (ratni plen, konfiskacija, rekvizicija, dobrovoljni prilozi itd.). Zabranjuje se da vojnici sami traže hranu pri ulasku u naseljena mesta, već se naređuje da to čine odgovorni organi jedinica preko komandi područja i komandi mesta ili NO odbora.

⚔️ 20. 10. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju uputio direktivu štabovima 15. i 16. korpusa NOVJ: 15. korpus da oslobodi Pelagoniju i prostoriju oko Ohridskog i Prespanskog jezera, a 16. korpus da oslobodi dolinu Vardara sa gradovima Velesom (sada: Titov Veles) i Skopljem.

⚔️ 20. 10. 1944. U cilju oslobođenja zapadne Makedonije, 15. korpus NOVJ izdao zapovest: da 10. brigada 41. divizije NOVJ, na položajima Mukos - s. Pomenovo - Uši, zatvori put Prilep-Veles (sada: Titov Veles) a da 9. brigada te đivzije, iz s. Drenovca, štiti aerodrom Zrze; da 49. divizija NOVJ dejstvuje na komunikaciji Prilep-Bitolj i da sadejstvuje sa 41. divizijom NOVJ u borbama za Prilep; da 48. divizija NOVJ dejstvuje na prostoru Ohrid-Struga, a zatim oslobodi Kičevo i Gostivar i celu tu prostoriju očisti od balista.

⚔️ 21. 10. 1944. Štab 15. korpusa NOVJ naredio divizijama da od ljudstva koje je ranije služilo u konjičkim jedinicama formiraju konjičke eskadrone.

⚔️ 26. 10. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju izdao naređenje Štabu 15. korpusa NOVJ da svestrano pomogne partizanske snage u Egejskoj Makedoniji, kako bi njihova dejstva protiv nemačkih snaga bila što efikasnija.

⚔️ 2. 11. 1944. Posle četvorodnevnih borbi jedinice 41. i 49. divizije 15. korpusa NOVJ oslobodile Prilep i odsekle nemačku Borbenu grupu -Štajrer-, koja se morala izvlačiti preko Bitolja, Ohrida i Struge za Albaniju. U gradu je zaplenjeno dosta magacina ratne opreme. Jedinice NOVJ su imale 78 mrtvih i 108 ranjenih boraca, a neprijatelj oko 100 ranjenih vojnika (broj mrtvih nije utvrđen).

⚔️ 4. 11. 1944. Jedinice 49. divizije 15. korpusa NOVJ, goneći odstupajuće nemačke snage iz Prilepa i Borbenu grupu -Štajrer-, oslobodile Bitolj.

⚔️ 6. 11. 1944. Jedinice 41. divizije 15. korpusa NOVJ napale nemačke zaštitne delove na frontu od ušća Crne reke do Demir-kapije i posle višečasovne oštre borbe uspele da proteraju neprijatelja i ovladaju tom teritorijom. Neprijatelj je imao oko 15 mrtvih, a jedinice 41. divizije 13 poginulih boraca. Delom je uništen a delom oštećen jedan nemački železnički transportni voz.

⚔️ 10. 11. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio Štabu 15. korpusa NOVJ: da 49. divizija zaposedne državnu granicu od Kožufa do Debra a 41. i 48. divizija oslobode Kičevo i Gosti var; da napad na Kičevo otpočne 15. novembra u 4 časa.

⚔️ 10. 11. 1944. Štab 15. korpusa NOVJ naredio 5. i 9. makedonskoj NO brigadi da posednu granicu prema Grčkoj i spreče prelaz stranih trupa na teritoriju Jugoslavije.

⚔️ 11. 11. 1944. Štab 15. korpusa NOVJ formirao tri operativne grupe za oslobođenje Kičeva i Gostivara i njihove okoline. Istog dana on je izdao zapovest 41. i 48. diviziji NOVJ i 7. brigadi 49. divizije NOVJ da preduzmu pokret sa dotadašnjih prostorija i da do 14. novembra naveče posednu polazne položaje za napad. Napad na Kičevo i okolna sela, gde se nalazilo oko 12.000 balista, predviđen je za 15. novembar u 4 časa.

⚔️ 15. 11. 1944. Jedinice 15. korpusa NOVJ (6. i 7 makedonska NO brigada i 4. šiptarska NO brigada), slomivši otpor jakih snaga balista, oslobodile Kičevo. U gradu je zaplenjena velika količina oružja, municije i druge ratne opreme.

⚔️ 16. 11. 1944. Oko 20 časova Štab 15. korpusa NOVJ naredio potčinjenim jedinicama da gone baliste razbijene kod Kičeva i s. Zajasa i da oslobode Gostivar.

⚔️ 18. 11. 1944. Jedinice 15. korpusa NOVJ, goneći razbijene snage balista, oslobodile Gostivar, zaplenivši velike količine oružja, municije i druge ratne opreme. Zarobljeno je ili se predalo nekoliko hiljada balista.

⚔️ 19. 11. 1944. Po oslobođenju Kičeva i Gostivara, Štab 15. korpusa NOVJ izdao zapovest potčinjenim jedinicama da teritoriju očiste od razbijenih balističkih grupa koje su se kretale po šumama i planinskim selima i da sprovedu akciju prikupljanja oružja u kičevskom i gostivarskom srezu.

⚔️ 0. 12. 1944. U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944. rasformirani 16. i Bregalničko-strumički korpus i 50. i Kumanovska divizija NOVJ; od ljudstva 5, 10. i 13. makedonske brigade i po jednog bataljona 20. i 21. makedonske brigade formirana 8. divizija KNOJ-a; 51. (makedonska) divizija NOVJ preimenovana u 50. diviziju (sastava: 4, 20. i 21. makedonska i artiljerijska brigada); 41. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 8, 12. i 17. makedonska i artiljerijska brigada); 42. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 3, 7. i 16. makedonska brigada); 48. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 1, 2. i 14. makedonska brigada); 49. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 6, 9. i 11. makedonska i artiljerijska brigada); 15. korpus NOVJ reorganizovan (u njegov sastav ušle 42. i 48. udarna divizija, te i on dobio naziv: 15udarni korpus NOVJ) i pripremljen za odlazak na sremski front radi učešća u borbama za konačno oslobođenje zemlje.

⚔️ 1. 12. 1944. U Skoplju, pri GŠ NOV i PO za Makedoniju, formirana Artiljerijska baza br. 8 radi obuke boračkog i starešinskog kadra artiljerijskih jedinica 15. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 2. 12. 1944. Petnaesta korpusna vojna oblast izdala naredbu da se, preko komandi vojnih područja, do 10. decembra izvrši mobilizacija ljudstva od 18 do 30 godina starosti radi popuna jedinica 15. korpusa NOVJ pre odlaska na sremski front.

⚔️ 6. 12. 1944. U duhu direktive VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Makedoniju izdao naredbu o reorganizaciji jedinica u Makedoniji i o preformiranju 15. korpusa NOVJ radi odlaska na sremski front i učešća u borbama za konačno oslobođenje zemlje.

⚔️ 10. 12. 1944. U Skoplju 15. korpus NOVJ organizovao tronedeljni trupni oficirski kurs za komandire četa i vodova, da bi taj kadar osposobio za predstojeće borbe na sremskom frontu.

⚔️ 29. 12. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Makedoniju da 15. udarni korpus NOVJ odmah uputi u Vranje. Korpus će odatle biti prevezen u Beograd, gde će vršiti obuku.

⚔️ 1. 1. 1945. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio da se jedinice 15. udarnog korpusa NOVJ prebace iz Makedonije na sremski front, što je narednih dana i učinjeno.

⚔️ 10. 1. 1945. U Skoplju po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, Artiljerijska baza br. 8 pre imenovana u Nastavni centar br. 6 za obuku boraca i starešina artiljerijskih jedinica 15. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 18. 2. 1945. U Skoplju formirane J. i 2. artiljerijska brigada i upućene na sremski front. (Brigade su ušle u sastav 42. i 48. udarne divizije 15. udarnog korpusa NOVJ.)

⚔️ 23. 4. 1945. Po naređenju Generalštaba JA rasformiran Štab 15. udarnog korpusa JA a njegove divizije (42. i 48. udarna) stavljene pod komandu Štaba 1. armije JA.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Makedoniji 1944. Struga Đakovo Borbe u Srbiji 1945. Kičevo Sremski front 13. makedonska brigada 42. makedonska divizija NOVJ 51. makedonska divizija NOVJ Skoplje Konfiskacija imovine u drugom svetskom ratu Prilep Albanija u drugom svetskom ratu Narodno oslobodilački odbori Završne operacije u Jugoslaviji Kumanovska divizija NOVJ Borbe u Sremu 1945. Borbe u Slavoniji 1945. 20. makedonska brigada 16. makedonska brigada Veles 48. makedonska divizija NOVJ Slavonska Požega Borbe u Sremu 1943. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Zarobljenici u ratu Glavni štab Makedonije 49. makedonska divizija NOVJ 8. kordunaška divizija NOVJ 50. makedonska divizija NOVJ Centralni komitet KPJ Rekvizicija u ratu Gostivar 41. makedonska divizija NOVJ 4. šiptarska brigada Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Ohrid Kumanovo Bitola 14. makedonska omladinska udarna brigada Dimitar Vlahov 21. makedonska brigada Artiljerijska brigada 49. divizije NOVJ (nazivana i: Bitoljska artiljerijska) Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ (nazivana i: Strumička artiljerijska) Britanija i Jugoslavija Beograd Grčka u drugom svetskom ratu Bali Kombetar 16. makedonski korpus NOVJ Debar 9. makedonska brigada Josip Broz Tito 2. makedonska udarna brigada 11. makedonska brigada (kumanovska)