Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Veles u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 103 hronoloških zapisa, 14 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 7. 4. 1941. Ojačana nemačka 73. pešadijska divizija, po zauzimanju Štipa, slomila otpor Bregalničke divizije i Zauzela Veles (sada; Titov Veles) i neoštećen most na Vardaru.

⚔️ 8. 4. 1941. Po odluci MK KPJ za Prilep, prilepska partijska organizacija, uz pomoć građana, oslobodila političke zatvorenike iz zatvora, među kojima i jednog člana PK KPJ za Makedoniju i neke članove MK Velesa, Devđelije i Prilepa. 

⚔️ 0. 6. 1941. U Velesu (sada Titov Veles), na inicijativu grupe članova KPJ (mimo MK) deo članova održao partijsku konferenciju na kojoj je odlučeno da partijska organizacija preduzme mere za otpočinjanje diverzantskih, sabotažnih i drugih akcija protiv fašističkog okupatora. Izabran je privremeni komitet da rukovodi partijskim radom i akcijama. Sa odlukama, po ovlašćenju konferencije, Strahil Gigov je upoznao Šatorova, ali se ovaj oštro suprotstavio takvoj inicijativi. Uprkos tome, zauzeti stavovi su sprovođeni u život. 

⚔️ 13. 7. 1941. Cucki, Bjelički, Velestovsko-zagredsko-markovinski i Ubalski gerilski odredi, jačine oko 150 boraca, razoružali 15 italijanskih vojnika u Cevu.

⚔️ 0. 8. 1941. U Velesu (sada: Titov Veles) Lazar Koliševski održao sastanak sa privremenim MK KPJ za Veles i upoznao ga sa pismom CK KPJ od 24. jula o štetočinskom radu Šatorova i njegovih jednomišljenika. Odlučeno da se sa tim upozna celokupno članstvo i nastavi izvođenje diverzantskih i sabotažnih akcija. Formiran je novi MK KPJ za Veles.

⚔️ 0. 9. 1941. Sekretar PK KPJ za Makedoniju Lazar Koiiševski održao sastanak sa MK KPJ za Veles, na kome su razrađeni neposredni zadaci u pogledu priprema za oružanu borbu u tom kraju.

⚔️ 0. 9. 1941. Novo partijsko rukovodstvo u Velesu (sada: Titov Veles) formiralo Vojni štab i preduzelo mere za formiranje NOP odreda.

⚔️ 0. 9. 1941. MK KPJ za Veles i Vojni štab formirali četiri čete i odredili im zborna mesta i objekte napada (poštu, sresko policijsko načelstvo, kasarne i železnička postrojenja). Napad na ove objekte nije izvršen 11. oktobra, kako je bilo predviđeno, jer MK nije dobio direktivu PK KPJ za Makedoniju o početku ustanka.

⚔️ 0. 9. 1941. U Azotu, na incijativu MK KPJ za Veles, otpočelo formiranje ilegalnih seoskih NO odbora (komiteta).

⚔️ 0. 1. 1942. Na području sela Velestova, Markovine, Ubala i Čeva (kod Cetinja), u sastavu Lovćenskog NOP odreda, formirani Čevsko-bjelički bataljon i Cucko-ćeklićka četa.

⚔️ 0. 1. 1942. U Velesu (sada: Titov Veles), formiran OK KPJ za Veles.

⚔️ 0. 2. 1942. U Velesu (sada: Titov Veles), članovi PK KPJ za Makedoniju Mirče Acev i Strašo Pindžur održali sastanak s Vojnim štabom Velesa: precizirali zadatke u pogledu formiranja NOP odreda i daljeg razvoja oružane borbe u tom kraju.

⚔️ 21. 4. 1942. Na Lisac (na pl. Golešnici) izašla prva grupa partizana iz Velesa (sada: Titov Veles), koji će poslužiti kao jezgro za formiranje Veleškog NOP odreda.

⚔️ 0. 7. 1942. U rejonu s. Bogomile (kod Titovog Velesa) održano savetovanje sa delegatima vojnih komiteta (NO odbora) sa područja Azota, na kome su postavljeni zadaci oko pripreme, organizacionog učvršćenja i omasovljenja NOP-a u Azotu.

⚔️ 11. 7. 1942. Na pl. Liscu Veleški NOP odred -Pere Tošev- vodio borbu u okruženju protiv mnogo jačih bugarskih snaga i policije iz Velesa (sada: Titov Veles), pa se u toku noći veštim manevrom izvukao iz okruženja.

⚔️ 26. 8. 1942. Kod s. Bogomile (blizu Titovog Velesa) grupa boraca Veleškog NOP odreda -Pere Tošev- porušila železničku prugu.

⚔️ 28. 8. 1942. Grupa boraca Veleškog NOP odreda -Pere Tošev- upala u s. Krivu Krušu (kod Titovog Velesa), održala miting i zaplenila nešto oružja.

⚔️ 0. 9. 1942. U rejonu s. Gabrovnik (kod Titovog Velesa) reorganizovan Veleški NOP odred -Pere Tošev- i dobio nov naziv: NOP odred -Dimitar Vlahov-. Odred je podeljen na tri čete.

⚔️ 0. 9. 1942. U rejonu s. Gabrovnika (kod Titovog Velesa) reorganizovan Prilepski NOP odred -Dimitar Vlahov-, koji je dobio naziv -Dorče Petrov-.

⚔️ 4. 9. 1942. U s. Rudniku (kod Titovog Velesa) 1. četa Veleškog NOP odreda -Pere Tošev- održala miting i streljala jednog špijuna.

⚔️ 6. 9. 1942. U s. Oraovcu (kod Titovog Velesa) bugarska policija uhapsila 11 pripadnika NOP-a, predala ih sudu, a potom internirala u Bugarsku.

⚔️ 6. 9. 1942. Kod fudbalskog igrališta u Velesu (sada: Titov Veles) bugarska policija otkrila grupu ilegalaca iz s. Rudnika, spremnih da pristupe Veleškom NOP odredu, otvorila na njih vatru i ubila 2 građanina. Pošto nije uhvatila ilegalce, ona je pozatvarala preko 500 lica, ne bi li ih među ovima pronašla.

⚔️ 14. 9. 1942. Kod mesta Pusta Kula (blizu Titovog Velesa) bugarska policija, inscenirajući napad partizana, ubila 7 uhapšenih pripadnika NOP-a iz s. Rudnika (kod Titovog Velesa), koje je trebalo da navodno kamionom prebaci iz skopskog zatvora u Veles.

⚔️ 14. 9. 1942. Sreski policijski načelnik iz Velesa (sada: Titov Veles), da bi sprečio obaveštavanje i snabdevanje partizanskih jedinica, izdao naredbu o uvođenju policijskog časa, nošenju ograničene količine hrane kad se ide na poljske radove i preduzimanju represivnih mera prema partizanskim porodicama.

⚔️ 14. 9. 1942. U s. Mažučištu (kod Prilepa) 1. četa NOP odreda -Dimitar Vlahov- održala politički zbor i zaplenila nešto oružja, a pri povlačenju posekla tt veze na pruzi Prilep-Veles (sada: Titov Veles) i putu Prilep-Kičevo.

⚔️ 14. 9. 1942. U s. Vojnici (kod Titovog Velesa) Veleški NOP odred -Pere Tošev- napao policijsku posadu, ubio predsednika opštine, nekoliko policajaca i špijuna i zaplenio 18 pušaka i drugi materijal.

⚔️ 20. 9. 1942. Kod s. Bistrice (na pruzi Titov Veles - Prilep) i. četa NOP odreda -Dimitar Vlahov- posekla tt veze na dužini od 300 metara.

⚔️ 22. 9. 1942. Kod s. Bogomile (bilzu Titovog Velesa) 1. četa NOP odreda -Dimitar Vlahov- posekla tt veze.

⚔️ 25. 9. 1942. Sreski inspektor za prosvetu iz Velesa (sada: Titov Veles) izvestio oblasnog školskog inspektora u Skoplju da su zbog pojačanog dejstva Veleškog NOP odreda učitelji zaplašeni i neće da odlaze u sela, pa se o prosveta om radu ne može ni misliti. Slične izveštaje dostavljao je i kasnije.

⚔️ 25. 9. 1942. U s. Pomenovu (kod Titovog Velesa) 2. četa NOP odreda -Dimitar Vlahov- spalila opštinsku arhivu i održala politički zbor.

⚔️ 27. 9. 1942. Na ž. st. Klajman (sada: Vasil Antevski, na pruzi Tatov Veles - Prilep), napala 3. četa NOP odreda -Dimitar Vlahov-, zaplenila nešto oružja i municije i pokidala telefonsku liniju.

⚔️ 28. 9. 1942. U s. Drenovu (kod Titovog Velesa) 1. četa NOP odreda -Dimitar Vlahov- održala politički zbor i zaplenila nešto opreme, a vunu koju je rekvirirao okupator podelila seljacima.

⚔️ 29. 9. 1942. U s. Čaški (kod Titovog Velesa) 3. četa NOP odreda -Dimitar Vlahov- spalila opštinsku arhivu, ubila vojvodu kontračetnika (specijalnih plaćeničkih jedinica koje je od izdajničkih elemenata formirao okupator za borbu protiv partizana i za terorisanje stanovništva) iz toga kraja i zaplenila nešto oružja i drugog materijala.

⚔️ 0. 10. 1942. U s. D. Jabolčištu (kod Titovog Velesa) bugarska vojska i policija iz Velesa, posle zverskog mučenja, na očigled stanovništva ubili 7 pripadnika NOP-a zato što nisu hteli da otkriju partizane.

⚔️ 13. 10. 1942. U rejonu s. Oreov Dol (kod Titovog Velesa) NOP odred -Đorče Petrov- vodio ceo dan borbu protiv delova bugarskih jedinica iz Velesa.

⚔️ 16. 10. 1942. Instruktor CK KPJ u Makedoniji Dobrivoje Radosavljević obavestio PK KPJ za Srbiju (preko koga je održavana veza sa CK KPJ) o stanju na teritoriji Makedonije i o dejstvima NOP odreda na sektoru Veles (sada: Titov Veles) - Prilep - Bitolj.

⚔️ 0. 11. 1942. U Skoplju, Velesu (sada: Titov Veles), Prilepu i Bitolju preki sud bugarske 5. armije osudio 22 pripadnika NOP-a na smrt, 7 na doživotnu robiju i 32 na vremenske kazne od 10 do 15 godina strogog, zatvora.

⚔️ 7. 11. 1942. U s. Lisičju (kod Titovog Velesa) 1. i 3. četa NOP odreda -Dimitar Vlahov- vodile tročasovnu borbu protiv bugarske policije.

⚔️ 29. 11. 1942. U s. Rlevcima (kod Titovog Velesa) 1. četa NOP odreda -Dimitar Vlahov- razoružala seosku kontračetu, prikupila dosta hrane za zimnicu i održala politički zbor.

⚔️ 4. 12. 1942. U s. Papradištu (kod Titovog Velesa) 3. četa NOP odreda -Dimitar Vlahov- vodila borbu protiv delova veleške kontračete.

⚔️ 9. 12. 1942. U istražnom zatvoru u Velesu (sada: Titov Veles) bugarska policija na zverski način ubila političkog komesara čete NOP odreda -Dimitar Vlahov- Blagoja Stračkovskog, narodnog heroja.

⚔️ 17. 12. 1942. Kod s. Vojnice (blizu Titovog Velesa) 2. četa NOP odreda -Dimitar Vlahov- vodila tešku borbu u okruženju protiv bugarske policije i veleške kontračete. Uz gubitke od 6 mrtvih, četa je uspela da se probije iz okruženja i da se prebaci na kavadarski teren.

⚔️ 18. 12. 1942. U Velesu (sada: Titov Veles) bugarska policija otkrila i uhapsila člana biroa PK KPJ za Makedoniju i GŠ Mirču Aceva i člana GŠ NOP odreda za Makedoniju Strašu Pindžura, narodne heroje (koje će kasnije na zverski način ubiti). Osim toga, ona je otkrila i zaplenila štampariju PK KPJ za Makedoniju -Goce Delčev-.

⚔️ 0. 1. 1943. U Velesu (sada: Titov Veles) posle razbijanja Veleškog NOP odreda -Dimitar Vlahov-, bugarska policija, zahvaljujući provali, uhapsila veći broj članova OK i MK KPJ za Veles. Time je ovoj partijskoj organizaciji zadan ozbiljan udarac.

⚔️ 6. 1. 1943. Prikupljena grupar od oko 15 boraca 1. i 3. čete Veleškog NOP odreda -Dimitar Vlahov-, koji je u prethodnim borbama protiv bugarske vojske, policije i kontračetnika pretrpeo osetne gubitke, pokušala da pređe Vardar kod s. Zelenikova, kako bi se prebacila na skopsko-kumanovski teren i povezala s južnomoravskim jedinicama, ali bila otkrivena i, u višednevnim borbama protiv nadmoćnih neprijateljskih snaga kod s. Zelenikova, Kadine reke, s. Dobrino i s. Rlevci (kod Titovog Velesa), razbijena. Od grupe je preživelo samo 8 boraca, koji su prešli u ilegalnost.

⚔️ 10. 1. 1943. U rejonu s. Bašinog Sela (kod Titovog Velesa), u borbi protiv bugarske vojske i policije, poginulo 5 boraca 1. čete NOP odreda -Dimitar Vlahov- koji su se vraćali u sastav ovog odreda ne uspevši da se održe na kumanovskom terenu, na kome su bili upućeni u decembru 1942.

⚔️ 8. 2. 1943. U Velesu (sada: Titov Veles). Vojni preki sud bugarske 5. armije osudio 10 pripadnika NOP-a na smrt, dvojicu na doživotnu robiju i trojicu na 10 godina strogog zatvora, a u Štipu sedmoricu na 1-15 godina strogog zatvora.

⚔️ 0. 3. 1943. U Makedoniji formirana tri oblasna komiteta KPM: Prvi za srezove: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i rejon Debarca; Drugi - za srezove: Prilep, Bitolj, Kruševo, Ohrid, Resen i Strugu; Treći - za srezove: Veles, Kavadarci, Negotin (na Vardaru) i Đevđelija.

⚔️ 0. 5. 1943. Kod Kavadaraca formiran Štab 3. operativne zone NOV i PO Makedonije. Zona je obuhvatala područje istočno od pruge Veles-Prilep-Bitolj a jugozapadno od pruge Veles-Đevđelija.

⚔️ 0. 5. 1943. Veles i zapadno od žel. pruge Veles-Skoplje-Kačanik.

⚔️ 7. 6. 1943. U Tikvešu delovi bugarske 14. i 15. divizije i policijske snage iz Kavadaraca, Velesa i Prilepa preduzeli koncentrična dejstva da bi uništili NOP odrede -Dobri Daskalov- i -Sava Mihajlov-. Odredi su u to vreme, po zadatku, bili krenuli na područje Velesa, ali nisu uspeli da se tamo probiju, već su se, pod borbom, po grupama prebacili preko Vitačeva ka pl. Kožufu. Neprijatelj je do 16. juna streljao u Tikvešu 72 seljaka aus. Vataši, posle zverskog mučenja, 12 omladinaca od 14 do 16 godina; zatim se, opljačkavši i popalivši više sela, povukao u polazne garnizone.

⚔️ 11. 8. 1943. Iz rejona Velesa krenula za Debarca grupa od 13 boraca bivšeg NOP odreda -Dimitar Vlahov-. Ona je kasnije ušla u sastav bataljona -Mirče Acev-.

⚔️ 0. 9. 1943. Treći oblasni komitet KPM (obuhvatao srezove: Veles, Kavadarci, Negotin i Đevđelija) izdao proglas stanovništvu da se ne odaziva mobilizaciji koju sprovode okupatorske vlasti, već da stupa u redove NOVJ.

⚔️ 0. 11. 1943. U Velesu formiran ilegalni mesni NO odbor od 5 članova.

⚔️ 6. 2. 1944. Kod sela Oreova Dola, Mokrena i Gabrovnika (blizu Titovog Velesa) 1. makedonsko-kosovska NOU brigada vodila četvoročasovnu borbu protiv delova bugarskog 56. pešadijskog puka iz Velesa, nanevši im gubitke od oko 30 mrtvih. Brigada je imala 3 mrtva i 5 ranjenih boraca. U toku noći ona je produžila pokret ka s. Bogomili.

⚔️ 7. 2. 1944. Na Oreškoj čuki (kod s. Bogcmile, blizu Titovog Velesa) 1. makedonsko-kosovska NOU brigada celoga dana vodila žestoku borbu u okruženju protiv jakih bugarskih snaga prilepskog i veleškog garnizona, kojima su stalno, kamionima i vozom, pristizala pojačanja. Brigada je ipak zadržala položaje, nanevši neprijatelju osetne gubitke. Pošto je neprijatelj blokirao sva okolna sela, a visoki sneg onemogućavao dalji pokret ka severozapadu, Štab brigade je odlučio da svoje jedinice vrati u Karadžou (u Grčkoj). Brigada se uveče, veštim manevrom, probila iz okruženja i u toku noći, uz put razbijajući neprijateljske zasede, izbila u s. Mokreni i s. Oreov Dol (kod Titovog Velesa). Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao ako 80 poginulih i ranjenih.

⚔️ 0. 4. 1944. Na Kadici (kod Titovog Velesa) formiran Veleški NOP odred -Trajče Petkanovski-.

⚔️ 7. 4. 1944. U Kavadarcima, opkoljeni u jednoj kući, posle šestočasovnog otpora bugarskoj policiji, poginuli članovi Sreskog komiteta KPM za Veles Kiro Atanasovski i Dimče Mirčev, narodni heroji.

⚔️ 20. 5. 1944. Komandant 56. pešadijskog puka bugarske 14. pešadijske divizije iz Velesa (sada: Titov Veles) izdao naredbu svim policijskim i administrativnim vlastima: obaveštavajući ih da su mu potčinjene sve žandarmerijske, policijske i administrativne vlasti na teritoriji veleškog, kavadarskog i negotinskog sreza, daje im uputstvo o načinu borbe i o represalijama prema pripadnicima NOP-a.

⚔️ 7. 7. 1944. Bugarski sreski upravitelj u Negotinu predložio komandantu bugarskog 56. puka u Velesu (sada: Titov Veles) da se u Tikvešu mobiliše stanovništvo od 18 do 45 godina i uputi u radne bataljone i u rudnike, kako bi se onemogućila popuna jedinica NOVJ.

⚔️ 17. 7. 1944. U rejonu s. Omorani (na pruzi Prilep - Titov Veles) bugarske jedinice i policija veleškog garnizona napali 1. bataljon 2. makedonske NOU brigade. Bataljon se uveče, posle višečasovne borbe, povukao u pravcu Tikveša. Neprijatelj je imao 8 mrtvih i 15 ranjenih.

⚔️ 0. 8. 1944. ?U s. Lisiču (kod Titovog Velesa) PK SKOJ-a za Makedoniju organizovao kurs za osposobljavanje skojevskih rukovodilaca u vojsci i u pozadini.

⚔️ 12. 8. 1944. Između s. Kapinova i s. Bogomile (kod Titovog Velesa) delovi 5. makedonske NO brigade napali na delove bugarskog veleškog garnizona, pa se posle višečasovne borbe povukli ka Solunskoj glavi. Imali su 3 poginula borca. Neprijatelj je imao 1 mrtvog i 2 ranjena.

⚔️ 13. 8. 1944. U blizini ž. st. Klajman (sada: Ljutica Stojan, na pruzi Titov Veles - Prilep) Veleški NOP odred -Trajče Petkanovski- miniranjem pruge srušio dve lokomotive teretnog voza.

⚔️ 22. 8. 1944. Vrhovni štab NOV i POJ uputio GŠ NOV i PO za Makedoniju direktivu: da jedinice NOVJ u Makedoniji, uz sadejstvo savezničke avijacije, od 1. do 7. septembra ruše komunikacije Veles (sada: Titov Veles) - Skoplje, Skoplje-Kičevo i Prilep-Veles, ometajući prebacivanje nemačkih snaga iz Grčke na sever.

⚔️ 22. 8. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio Štabu 2. operativne zone NOV i PO Makedonije da formira 9. i 10. NO brigadu i 41. diviziju NOVJ; da ovu diviziju, posle formiranja, orijentiše na železničku prugu Prilep - s. Bogomila, a delom snaga na prugu Đevđelija-Veles (sada: Titov Veles).

⚔️ 22. 8. 1944. U smislu direktive VŠ NOV i POJ GŠ NOV i PO za Makedoniju postavio zadatke potčinjenim jedinicama da u vremenu od 1. do 7. septembra poj,ačaju dejstva na komunikacijama: Veles - (sada: Titov Veles) - Skoplje, Skoplje - Kičevo i Prilep-Veles, jer će u to vreme, po već utvrđenom planu, po tim komunikacijama dejstvovati i saveznička avijacija.

⚔️ 22. 8. 1944. Kod ž. st. Sogle (blizu Titovog Velesa) Veleški NOP odred -Trajče Petkanovski- napao i proterao bugarsko obezbeđenje a zatim spalio opštinsku zgradu u selu. Bugarsko obezbeđenje je imalo 1 poginulog, 1 ranjenog i 1 zarobljenog vojnika. Odred nije imao gubitaka.

⚔️ 0. 9. 1944. U s. Sopotu (blizu Titovog Velesa) formiran Konjički eskadron GŠ NOV i PO za Makedoniju.

⚔️ 1. 9. 1944. Deseta makedonska NO brigada razrušila tunel kod s. Bogomile i sve mostove na pruzi s. Bogomila - s. Mažučište. Time je pruga Prilep - Veles (sada: Titov Veles) do oslobođenja Makedonije bila onesposobljena za saobraćaj.

⚔️ 1. 9. 1944. Druga makedonska NOU brigada napala posadu ž. st. Bogomila (blizu Titovog Velesa), te razrušila stanicu i zarobila 40 bugarskih vojnika, među kojima i 2 oficira.

⚔️ 1. 9. 1944. Treća makedonska NOU brigada porušila prugu Skoplje - Veles (sada: Titov Veles) na 4 mesta, tunel kod s. Kožlje, ž. st. Vlahčane i most južno od ove stanice. Saobraćaj je bio obustavljen nekoliko dana.

⚔️ 2. 9. 1944. Kod s. Otiština (blizu Titovog Velesa),od Veleškog NOP odreda -Trajče Petkanov-ski- i novih boraca, formirana 8. makedonska NO brigada.

⚔️ 6. 9. 1944. Peta makedonska NO brigada ušla u Gradsko i porušila 6 mostova na pruzi i putu Gradsko-Veles (sada: Titov Veles).

⚔️ 7. 9. 1944. U s. Lisicu (blizu Titovog Velesa), po naređenju VŠ NOV i POJ, od 3, 8. i 12. makedonske NO brigade formirana 42. divizija NOVJ.

⚔️ 17. 9. 1944. U s. Vojnici (blizu Titovog Velesa) formirana 12. makedonska NO brigada (nazivana i Skopskom brigadom).

⚔️ 21. 9. 1944. Na položajima s. Prisad - pl. Mukos delove 41. divizije NOVJ i bugarske jedinice Prilepskog garnizona napale nemačke snage koje su iz Prilepa nastupale u pravcu Velesa (sada: Titov Veles). Posle vrlo oštrih borbi, uvodeći tenkovsku četu u boj, nemačke snage su uspele da se preko s. Izvora probiju za Veles.

⚔️ 23. 9. 1944. Između s. Stepanaca i s. Izvora (na putu Prilep - Titov Veles) 5. i 10. makedonska NO brigada sačekale nemačku kolonu i, posle desetočasovne borbe, odbacile je u Prilep, uništivši 6 kamiona i 2 motocikla, zaplenivši 3 topa, 1 minobacač, 3 p. mitraljeza, 30 pušaka i zarobivši 20 nemačkih i italijanskih fašističkih vojnika. Gubici brigada: 9 mrtvih i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 9. 1944. Posle borbe u rejonu Prilepa, bugarske jedinice Prilepskog garnizona, delovi bugarskog 9. i 10. graničnog odseka, sa oko 500-600 bugarskih građana (koji su do tada bili na službi u Makedoniji), pod zaštitom jedinica NOVJ, otpočeli povlačenje u Bugarsku, pravcem Veles (sada: Titov Veles) - pl. Plačkovica - Pehčevo.

⚔️ 28. 9. 1944. U rejonu ž. st. Bistrenci (na pruzi Đevđelija - Titov Veles) 9. makedonska brigada 41. divizije NOVJ porušila dva mosta i železnička postrojenja i sačekala nemačku kompoziciju sa ljudstvom. Otvorivši iznenadnu vatru, nanela je neprijatelju gubitke od oko 70 poginulih i mnogo više ranjenih vojnika. Brigada je imala 10 mrtvih boraca. Uništila je 2 kamiona i zaplenila: p. mitraljez, 3 puške, motocikl i drugu ratnu opremu.

⚔️ 30. 9. 1944. Između s. Bašinog Sela i s. Novačana (na pruzi Skoplje - Titov Veles) dva bataljona 3. makedonske NOU brigade miniranjem pruge oštetili lokomotivu s nemačkim transportom i zatim otvorili iznenadnu jaku vatru iz celokupnog naoružanja. To je dezorganizovalo nemačke jedinice i prinudilo ih da gaze nabujali Vardar. Tom prilikom je uništeno 6 vagona i 1 lokomotiva a dosta vagona je oštećeno. Mnogo neprijateljskih vojnika je poginulo ili se utopilo u Vardaru.

⚔️ 30. 9. 1944. Dvanaesta makedonska brigada 42. divizije NOVJ napala i razbila nemačku posadu na ž. st. Dračevo (na pruzi Skoplje - Titov Veles) i na 32 mesta minirala prugu severno i južno od nje.

⚔️ 1. 10. 1944. Između Skoplja i Velesa (sada: Titov Veles) delovi 8. makedonske brigade 42. divizije NOVJ porušili železnički most na Markovoj reci i prugu na više mesta.

⚔️ 2. 10. 1944. Na pruzi Skoplje-Veles (sada: Titov Veles) 3. makedonska NOU brigada 42. divizije NOVJ napala nemačku kompoziciju. Oko 50 nemačkih vojnika je poginulo ili se utopilo u Vardaru. Pruga je razrušena na 14 mesta.

⚔️ 3. 10. 1944. Na putu Skoplje-Veles (sada: Titov Veles) delovi 8. makedonske brigade 42. divizije NOVJ porušili most na Markovoj reci. Zatim su u borbi kod s. Nereza, s. Grčaca i s. Krušopeka zarobili 10 balista.

⚔️ 3. 10. 1944. Kod s. Zelenikova (na pruzi Skoplje - Titov Veles) 12, makedonska brigada 42. divizije NOVJ razrušila ponovo popravljeni deo železničkog mosta i na nekoliko mesta porušila nasip.

⚔️ 3. 10. 1944. Kod s. Zelenikova (na pruzi Skoplje - Titov Veles) 1. bataljon 3. makedonske NOU brigade na nekoliko mesta porušio prugu i železnički most na Kadinoj reci.

⚔️ 4. 10. 1944. Kod s. Rievaca (blizu Titovog Velesa) delovi 3. makedonske NOU brigade napali nemačku izviđačku grupu i zarobili 3 nemačka vojnika, dok su 2 poginula. Zaplenjena su 3 motocikla i 1 putnička kola.

⚔️ 5. 10. 1944. U rejonu s. Rievaca (blizu Titovog Velesa) delovi 3. makedonske udarne brigade 42, divizije NOVJ razbili grupu od oko 80 nemačkih vojnika koji su došli kao pomoć izviđačkim jedinicama napadnutim prethodnog dana u istom rejonu. Poginulo je 16 a zarobljeno 6 nemačkih vojnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 11 ranjenih boraca. Zaplenjeno je: 1 top, 3 mitraljeza, 1 kamion i druga ratna oprema.

⚔️ 7. 10. 1944. Na pruzi Skoplje-Veles (sada: Titov Veles) 12. makedonska brigada 42. divizije NOVJ napala nemačku posadu na ž. st. Zelenikovo, uništila 2 vagona s materijalom i porušila oko 2 km pruge.

⚔️ 8. 10. 1944. U rejonu s. Smilovaca 10. makedonska brigada 41. divizije NOVJ napala i odbacila nemačku motorizovanu kolonu koja je pokušala da se iz Prilepa, preko s. Izvora, probije u Veles (sada: Titov Veles).

⚔️ 9. 10. 1944. Na komunikaciji Skoplje-Veles (sada: Titov Veles) 3. makedonska udarna brigada 42. divizije NOVJ napala manju nemačku kolonu i uništila 4 kamiona i nešto ratne opreme. Zatim je u rejonu Velesa brigada uništila lokomotivu i 6 vagona, porušila prugu na 14 mesta i pri tom nanela neprijatelju gubitke od oko 20 mrtvih vojnika

⚔️ 12. 10. 1944. Kod s. Zelenikova (na pruzi Skoplje - Titov Veles) delovi 12. makedonske brigade 42. divizije NOVJ porušili železnički most.

⚔️ 14. 10. 1944. U rejonu s. Smokvica - s. Miletkova (na komunikaciji Đevđelija-Gradec) 9. makedonska brigada 41. divizije NOVJ, posle 20-časovne borbe, uspela da zadrži nemačke snage i da im onemogući dalji pokret u pravcu Velesa (sada: Titov Veles).

⚔️ 15. 10. 1944. U rejonu ž. st. Zelenikovo (na pruzi Titov Veles - Skoplje) 3. makedonska udarna brigada 42. divizije NOVJ miniranjem pruge srušila nemački transportni voz.

⚔️ 16. 10. 1944. U rejonu s. Rakle (na komunikaciji Prilep - Titov Veles) 1. bataljon 10. makedonske NO brigade napao manju nemačku pešadijsku kolonu i oslobodio 19 bugarskih zarobljenih vojnika.

⚔️ 20. 10. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju uputio direktivu štabovima 15. i 16. korpusa NOVJ: 15. korpus da oslobodi Pelagoniju i prostoriju oko Ohridskog i Prespanskog jezera, a 16. korpus da oslobodi dolinu Vardara sa gradovima Velesom (sada: Titov Veles) i Skopljem.

⚔️ 20. 10. 1944. U cilju oslobođenja zapadne Makedonije, 15. korpus NOVJ izdao zapovest: da 10. brigada 41. divizije NOVJ, na položajima Mukos - s. Pomenovo - Uši, zatvori put Prilep-Veles (sada: Titov Veles) a da 9. brigada te đivzije, iz s. Drenovca, štiti aerodrom Zrze; da 49. divizija NOVJ dejstvuje na komunikaciji Prilep-Bitolj i da sadejstvuje sa 41. divizijom NOVJ u borbama za Prilep; da 48. divizija NOVJ dejstvuje na prostoru Ohrid-Struga, a zatim oslobodi Kičevo i Gostivar i celu tu prostoriju očisti od balista.

⚔️ 20. 10. 1944. U rejonu s. Količana (na pruzi Skoplje - Titov Veles) delovi 3. makedonske NOU brigade porušili prugu na 15 mesta.

⚔️ 26. 10. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio Štabu Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ da što pre oslobodi Strumicu i Štip, a potom da jedna brigada izbije kod Krivolaka i da 50. divizija NOVJ napadne Veles (sada: Titov Veles).

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Obaveštenje skopskog oblasnog policiskog načelnika A. Bogdanova od 29. januara 1943. god. o organizovanju nemačke vojno-policiske službe u Velesu i Đevđeliji

📜 Izveštaj sekretara Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije Blagoja Talevskog od 11. marta 1944. god. o koncentraciji bugarskih snaga u Prilepu i Bitolju i o pokretu nemačkih snaga pravcem Gradsko–Veles–Skoplje

📜 Obaveštenje Borka Temelkovskog od 14. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o napadu na prugu Veles–Đevđelija

📜 Telegram Dobrivoja Radosavljevića od 29. juna 1944. god. Glavnom štabu Makedonije o brojnom stanju jedinica na sektoru Veles–Kavadarci–Đevđelija

📜 Izveštaj štaba Treće makedonske udarne brigade od 5. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o izvršenoj akciji na pruzi Skoplje–Veles

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 7. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o situaciji na sektoru Skoplje–Veles–Prilep–Kavadarci i o formiranju Četrdeset druge NO divizije

📜 Telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. septembra 1944. god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o povlačenju bugarskih trupa iz Makedonije i borbama Treće makedonske brigade na pruzi Skoplje–Veles

📜 Telegrami Operativnog štaba od 14. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama oko Prilepa, Velesa i Đavata 11. i 12. septembra 1944. god. protiv nemačkih snaga

📜 Izveštaj štaba Četrdeset druge NO divizije od 1. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o napadu Treće brigade na nemački transport na pruzi Skoplje–Veles kod s. Bašino Selo

📜 Telegrami Operativnog štaba od 7. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbenim dejstvima Pete, Devete, Desete i Dvanaeste makedonske brigade protiv nemačkih snaga na sektoru Ohrid–Bitolj–Prilep–Veles i Veles–Đevđelija

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. oktobra 1944. god. štabu Bregalničko-strumičkog korpusa za oslobođenje Strumice, Štipa i Velesa

📜 Izveštaj cpaba Prvog korpusa NOV i PO Makedonije od 9. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama za oslobođenje Velesa

📜 Telegram štaba Prvog korpusa NOV i PO Makedonije od 14. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije sa zahtevom da se demantuje vest Radio Sofije da su Veles i Skoplje oslobodile bugarske jedinice

📜 Izveštaj komandira čete za vezu Bregalničko-strumičkog korpusa od 17. novembra 1944. god. Štabu korpusa o uništenju telefonske veze Veles–Štip od strane pripadnika Butarske otečestvenofrontovske armije

Fotografije

Povezane odrednice

41. makedonska divizija NOVJ Strumica 42. makedonska divizija NOVJ Skoplje Bitola Lazar Koliševski Štip Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Bugarski zločini u Jugoslaviji Josip Broz Tito Veleški partizanski odred Komski partizanski odred Borbe u Makedoniji 1942. Kruševo 12. makedonska brigada (skopska) Glavni štab Makedonije Kičevo Bali Kombetar Otečestveni front Bugarske Tetovo 15. makedonski korpus NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Narodno oslobodilački odbori Kumanovo 3. makedonska udarna brigada Lovćenski partizanski odred Ilegala u ratu 9. makedonska brigada Ohrid Zasede u oslobodilačkom ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Dobrivoje Radosavljević Omladina u ratu 5. bugarska armija Politički komesari u NOR-u Debar Centralni komitet KPJ Negotino 8. makedonska brigada 2. makedonska udarna brigada 50. makedonska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Prilepski partizanski odred Resen Metodije Šatorov 1. makedonsko-kosovska udarna brigada 48. makedonska divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. Italija u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije 1. vojvođanska udarna brigada Pehčevo 10. makedonska brigada Komunistička partija Makedonije Strahil Gigov Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Gevgelija 49. makedonska divizija NOVJ Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju 16. makedonski korpus NOVJ Struga Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Ustanak u Crnoj Gori 1941. Aprilski rat Vrhovni štab NOVJ Borbe u Makedoniji 1943. Gostivar Grčka u drugom svetskom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Štampa u ratu Kavadarci Prilep Avijacija u oslobodilačkom ratu