Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Priprema ustanka u Makedoniji 1941.

Za ovaj pojam je pronađeno 113 hronoloških zapisa, 25 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 4. 1941. CK BRP(k) formirao komisiju, od 3 člana, sa zadatkom da uspostavi vezu sa organizacijama KP u Vardarskoj Makedoniji, Egejskoj Makedoniji i Trakiji i da ih -prisajedini- BRP(k). 

⚔️ 0. 4. 1941. Sekretar PK KPJ za Makedoniju Metodije Šatorov Šarlo povezao se i stavio pod rukovodstvom CK BRP(k), a sa partijskom organizacijom na teritoriji pod italijanskom okupacijom (u zapadnoj Makedoniji) prekinuo svaku vezu i prepustio je samoj sebi. 

⚔️ 0. 4. 1941. CK KPJ uputio Metodiju Šatorovu poziv da prisustvuje Majskom savetovanju KPJ. Poziv mu uručila Mara Naceva, koja je u Makedoniju upućena u svojstvu člana PK KPJ za Makedoniju.

⚔️ 7. 4. 1941. U Prilepu MK KPJ za Prilep održao sastanak na kome je posle analize novonastale političke situacije, doneo odluku da se bojkotuje okupatorska vlast, te formirao Vojnu komisiju za prikupljanje oružja i komisiju za prihvatanje vojnika bivše jugoslovenske vojske, kako bi što manji broj pao u zarobljeništvo.

⚔️ 8. 4. 1941. Po odluci MK KPJ za Prilep, prilepska partijska organizacija, uz pomoć građana, oslobodila političke zatvorenike iz zatvora, među kojima i jednog člana PK KPJ za Makedoniju i neke članove MK Velesa, Devđelije i Prilepa. 

⚔️ 9. 4. 1941. U Prilepu MK KPJ za Prilep održao partijsko savetovanje sa sekretarima partijkih ćelija: izneo svoje stavove i ocene od 7. aprila i odredio zadatke komunista u uslovima okupacije.

⚔️ 10. 4. 1941. U Tetovu MK KPJ za Tetovo održao partijsko savetovanje, na kome su postavljeni zadaci: prikupljati oružje i drugi vojni materijal; zapleniti arhivu iz policije i sudova koju bi okupator mogao iskoristiti za proganjanje komunista i patriota; sakupljati pomoć za zarobljenike pobegle iz vojnog logora.

⚔️ 11. 4. 1941. U Kumanovu MK KPJ za Kumanovo održao sastanak na kome je razmotrio situaciju nastalu posle ulaska nemačkih trupa i doneo odluku o sakupljanju oružja i sklanjanju na sigurna mesta.

⚔️ 19. 4. 1941. Po odobrenju nemačke vrhovne komande, bugarske trupe otpočele okupaciju i aneksiju Makedonije (sem srezova: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i Struga, koje je okupirala Italija i priključila -Velikoj Albaniji-).

⚔️ 0. 5. 1941. U Zagrebu održano Majsko savetovanje KPJ, kome su prisustvovali delegati svih nacionalnih partijskih rukovodstava (sem delegata iz Makedonije). U svom referatu je generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito analizirao. aprilski rat i okupaciju zemlje, ukazao na izdajničku ulogu buržoazije, na otvorenu saradnju znatnog dela buržoazije sa okupatorom i na planove izbegličke vlade, istakao zadatke Partije i karakter budućeg ustanka. Na osnovu referata i diskusije postavljeni su sledeći glavni zadaci: okupljati jugoslovenske narode na najširoj osnovi u borbi protiv okupatora i njegovih pomagača; boriti se protiv raspirivanja nacionalne mržnje i izazivanja bratoubilačkog rata; ukazivati masama na odgovornost buržoazije za. aprilsku katastrofu i boriti se protiv pokušaja neprijatelja da tu odgovornost prebaci na pojedine narode; očuvati i učvrstiti jedinstvo jugoslovenskih naroda; nastaviti učvršćenje i proširenje partijskih organizacija i širenje uticaja na mase. Naglašeno je da KPJ ne priznaje komadanje Jugoslavije, da komunisti treba da budu spona između njenih naroda i da stanu na čelo oslobodilačke borbe u svim krajevima zemlje, pa i onim koji su posle prvog svetskog rata ostali pod tuđim suverenitetom. Odlučeno je da sve partijske organizacije formiraju vojne komitete koji će sprovoditi pripreme za oružani ustanak. [Sekretar pokrajinskog komiteta za Makedoniju Metodije Šatorov Šarlo odbio da prisustvuje. majskom savetovanju KPJ, smatrajući da su za njega merodavne direktive i odluke CK BRP (k).]

⚔️ 0. 5. 1941. CK KPJ uputio Lazara Koliševskog u Skoplje, kao člana PK KPJ za Makedoniju, sa uputstvima za rad i partijskim materijalima, među kojima su se nalazili proglas CK KPJ od 1. maja (koji je sekretar PK KPJ za Makedoniju Metodije Šatorov Šarlo odbio da rasturi) i zaključci sa Majskog savetovanja.

⚔️ 0. 5. 1941. MK KPJ za Kavadarce organizovao obuku omladinaca u rukovanju oružjem.

⚔️ 0. 5. 1941. U Kavadarcima oko 450 radnika duvanske stanice demonstriralo pred okupatorskom bugarskom opštinom, žahtevajući veće dnevnice i prestanak šikaniranja i otpuštanja sa posla progresivnih radnika. Za rasturanje demonstranata upotrebljena je i vojska. 

⚔️ 0. 5. 1941. Partijsko povereništvo u Strumici prerasta u MK KPJ za Strumicu.

⚔️ 0. 5. 1941. U Ohridu formiran MK KPJ za Ohrid.

⚔️ 0. 5. 1941. Sekretar PK KPJ za Makedoniju, obavešten da partijske organizacije prikupljaju oružje, uputio direktivu nižim partijskim rukovodstvima da prekinu prikupljanje, a da prikupljeno oružje predaju okupatorskoj vlasti -da bi se sačuvali kadrovi od eventualnih represalija okupatora-.

⚔️ 0. 5. 1941. MK KPJ za Strumicu organizovao masovnu demonstraciju u gradu protiv okupatora i njegove denacionalizatorske politike, na kojoj je došlo do oštrih sukoba sa bugarskom policijom.

⚔️ 0. 5. 1941. MK KPJ za Bitolj održao sastanak na kome je odlučeno: otpočeti demaskiranje okupatorove politike u Makedoniji i ne ulaziti u njegove organe vlasti; sakrivati oružje i municiju.

⚔️ 21. 5. 1941. U Kumanovu, na inicijativu MK KPJ za Kumanovo održana konferencija sa delegatima partijskih organizacija kumanovskog sreza na kojoj su jednoglasno osuđeni oportunistička i razbijačka dslatnost PK KPJ za Makedoniju i prekidanje veze sa CK KPJ. Doneta je: odluka da partijske organizacije prekinu vezu sa dotadašnjim PK, uspostave vezu sa CK KPJ, produže prikupljanje oružja i organizuju partijsku tehniku.

⚔️ 24. 5. 1941. Sekretar PK KPJ za Makedoniju Metodije Šatorov Šarlo, na poziv CK BRP(k), otišao u Sofiju, gde je dobio instrukcije za dalji rad.

⚔️ 0. 6. 1941. JK KPJ za Makedoniju, na insistiranje Lazara Koliševskog i Mare Naceve, održao sastanak kome su prisustvovali i članovi MK KPJ za Skoplje. Na sastanku je Lazar Koliševski oštro osudio oportunističke i kontrarevolucionarne stavove Šatorova i zahtevao od PK da prihvati stavove i liniju CK KPJ: oružanu borbu protiv okupatora. Šatorov i još dva člana PK su se suprotstavili tome. Nekoliko dana kasnije inicijatori toga sastanka odlučili su da o tome izveste CK KPJ.

⚔️ 0. 6. 1941. Na proširenom sastanku PK KPJ za Makedoniju, na izričiti zahtev Lazara Koliševskog, Mare Naceve i članova MK KPJ za Skoplje, i pored otpora Šatorova i njegovih jednomišljenika, formirana Vojna komisija pri PK.

⚔️ 0. 6. 1941. Kumanovska partijska organizacija se otcepila od PK KPJ za Makedoniju i, uz pomoć Lazara Koliševskog i Mare Naceve, otpočela borbu protiv Šatorovljevog oportunističkog rukovodstva a za pobedu linije KPJ.

⚔️ 0. 6. 1941. U proglasu povodom napada Nemačke na SSSR Šatorov ne poziva makedonski narod na oružanu borbu, već samo na -solidarnost- i -simpatije- prema sovjetskom narodu, završavajući ga parolom -da živi slobodna sovjetska Makedonija-. Proglas je izdao sa potpisom -Pokrajiski komitet Radničke partije Makedonije-, čime je samovlasno izmenio naziv PK KPJ za Makedoniju, jer je nastojao da KPJ u Makedoniji bude sastavni deo Bugarske radničke partije. Proglas nije prihvaćen od članova KPJ.

⚔️ 0. 6. 1941. U Velesu (sada Titov Veles), na inicijativu grupe članova KPJ (mimo MK) deo članova održao partijsku konferenciju na kojoj je odlučeno da partijska organizacija preduzme mere za otpočinjanje diverzantskih, sabotažnih i drugih akcija protiv fašističkog okupatora. Izabran je privremeni komitet da rukovodi partijskim radom i akcijama. Sa odlukama, po ovlašćenju konferencije, Strahil Gigov je upoznao Šatorova, ali se ovaj oštro suprotstavio takvoj inicijativi. Uprkos tome, zauzeti stavovi su sprovođeni u život. 

⚔️ 0. 6. 1941. Po odluci MK KPJ za Kavadarce formiran Mesni vojni štab.

⚔️ 22. 6. 1941. MK KPJ za Prilep održao sastanak u vezi s napadom Nemačke na SSSR, zauzeo stav da se otpočne sa pripremama za oružanu borbu i formirao Mesni vojni štab.

⚔️ 22. 6. 1941. MK KPJ za Skoplje održao partijsko savetovanje kome su prisustvovali članovi MK, svi sekretari partijskih ćelija i pojedini članovi KPJ. Pošto je izvršena analiza novonastale situacije, u vezi s napadom Nemačke na SSSR. zauzet je stav da je za komuniste nastao odlučan momenat u pogledu pripreme za oružanu borbu.

⚔️ 23. 6. 1941. Lazar Koliševski član PK KPJ za Makedoniju, đo-šao u Beograd i Centralnom komitetu KPJ podneo izveštaj o stanju u Makedoniji i o oportunističkim i kontrarevolucionarnim stavovima sekretara PK KPJ za Makedoniju Metodija Šatorova Šarla i njegovih jednomišljenika.

⚔️ 23. 6. 1941. MK KPJ za Prilep održao savetovanje sa svim sekretarima partijskih ćelija i nekim članovima KPJ. Na savetovanju je potvrđen stav MK od prethodnog dana i doneta odluka da se ubrzaju pripreme za oružanu borbu protiv okupatora (prikupljanje oružja, opreme, hrane itd.).

⚔️ 24. 6. 1941. Sekretar MK KPJ za Prilep izvestio, u Skoplju, Šatorova o stavovima Prilepske partijske organizacije i preduzetim merama u pogledu priprema za oružanu borbu. Šatorov se oštro suprotstavio tim merama, a u pogledu formiranja NOP odreda zauzeo stav da je to -isuviše oštra forma borbe-, već da se eventualno mogu formirati diverzantske grupe od 3-5 članova. Prilepska partijska organizacija ostala je pri svojim stavovima i odlukama.

⚔️ 0. 7. 1941. Član PK KPJ za Makedoniju Lazar Koliševski, drugi put došao u Beograd i Centralnom komitetu KPJ podneo izveštaj o situaciji u Makedoniji i o oportunističkoj i kontrarevolucionarnoj politici sekretara PK KPJ za Makedoniju Metodija Šatorova Šarla. Na osnovu tog izveštaja, CK KPJ odlučio je da Šatorova isključi iz KPJ i smeni sa dužnosti sekretara PK KPJ za Makedoniju.

⚔️ 0. 7. 1941. Skopska partijska organizacija organizovala u narodu prikupljanje novca, odeće, obuće i drugog materijala radi pružanja pomoći porodicama uhapšenih drugova i radi stvaranja rezervi za partizanske jedinice.

⚔️ 0. 7. 1941. Skopska partijska organizacija formirala od komunista grupe (trojke) za izvođenje diverzantskih akcija u Skoplju i okolini.

⚔️ 0. 7. 1941. Formirana bugarska 5. armija (sa štabom u Skoplju). U njen sastav su ušli 14. i 15. pešadijska divizija, 1. konjička brigada, prištapske jedinice i dva radna bataljona.

⚔️ 24. 7. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, u ime CK KPJ, uputio pismo Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju: obaveštava ga da se Metodije Šatorov Šarlo, zbog antipartijskog i kontrarevolucionarnog rada, smenjuje s dužnosti sekretara PK KPJ za Makedoniju i isključuje iz KPJ; postavlja zadatak da se formiraju NOP odredi u Makedoniji.

⚔️ 0. 8. 1941. U Štipu formiran MK KPJ od 5 članova.

⚔️ 0. 8. 1941. U Velesu (sada: Titov Veles) Lazar Koliševski održao sastanak sa privremenim MK KPJ za Veles i upoznao ga sa pismom CK KPJ od 24. jula o štetočinskom radu Šatorova i njegovih jednomišljenika. Odlučeno da se sa tim upozna celokupno članstvo i nastavi izvođenje diverzantskih i sabotažnih akcija. Formiran je novi MK KPJ za Veles.

⚔️ 0. 8. 1941. Diverzantska grupa, formirana od članova KPJ iz Skoplja, izvršila tri uspešne akcije na rudnik hroma -Raduša- kod Skoplja, gde je zaplenila dosta dinamita i drugog eksplozivnog materijala.

⚔️ 0. 8. 1941. MK KPJ za Strumicu formirao Mesni vojni štab (od 3 člana) sa zadatkom da prikuplja oružje i drugi materijal za NOP odred čije se formiranje predviđalo.

⚔️ 0. 8. 1941. Na inicijativu MK KPJ za Skoplje, u nekoliko privatnih bravarskih radionica otpočela izrada bombi i drugih sredstava za diverzantske akcije.

⚔️ 2. 8. 1941. MK KPJ za Bitolj organizovao u gradu ilindenske demonstracije u kojima su članovi KPJ izbacivali parolu -Da živi slobodna Makedonija-, koju je masa u povorci prihvatala. Time je onemogućeno da bugarski okupator iskoristi praznik makedonskog naroda za svoje ciljeve.

⚔️ 2. 8. 1941. Na bugarsko-italijanskoj demarkacionoj liniji karabinijeri uhapsili članove MK KPJ za Tetovo koji su se vraćali iz Skoplja. Zbog toga je došlo do vrlo teške situacije u partijskoj organizaciji u Tetovu.

⚔️ 3. 8. 1941. U Skoplju održan sastanak PK KPJ za Makedoniju (prisutna 4 člana PK) na kome je poverenik CK KPJ Dragan Pavlović Šilja pročitao pismo CK KPJ od 24. jula o slabostima i oportunističkim stavovima PK i o isključenju Šatorova iz KPJ. Sekretar i 2 člana PK se nisu složili sa stavovima i direktivama u pismu, te je Dragan Pavlović. u ime CK KPJ, suspendovao čitav PK. Međutim, PK je suspenziju odbio sa motivacijom da su za njega merodavne samo odluke CK BRP(k).

⚔️ 7. 8. 1941. Skopski oblasni policijski načelnik izdao naredbu kojom se reguliše način slanja -nepoželjnih elemenata- na prinudni rad i određuju mesta pojedinih radnih grupa.

⚔️ 10. 8. 1941. U Moskvi održan I sveslovenski miting, na kome je, pored ostalog, istaknuto pravo crnogorskog i makedonskog naroda na samoopredeljenje, što je izazvalo oštru reakciju izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije.

⚔️ 17. 8. 1941. U Skoplju održano partijsko savetovanje kome je prisustvovao i predstavnik BRP(k) Petar Bogdanov, a na koje nisu pozvani poverenik CK KPJ Dragan Pavlović i članovi PK koji su bili na liniji CK KPJ. Cilj savetovanja je bio da se učvrsti položaj Šatorova u partijskoj organizaciji Makedonije i poljulja vera članova u pravilnost linije KPJ u pogledu oružanog ustanka. Kritikovani su MK KPJ za Skoplje, što je otkazao poslušnost Pokrajinskom komitetu, i partijska organizacija Kumanova, što je dozvolila pristup Lazaru Koliševskom.

⚔️ 28. 8. 1941. Poverenik CK KPJ Dragan Pavlović uputio Centralnom komitetu izveštaj o stanju u Makedoniji. On iznosi, pored ostalog, da je Šatorov sa još 2 člana PK, odbio da prizna odluku o isključenju iz KPJ i da partijsku organizaciju u Makedoniji preda povereniku CK KPJ.

⚔️ 30. 8. 1941. Kominterna donela odluku da partijska organizacija Makedonije ostane u sastavu KPJ, a ne da se pripoji BRP(k).

⚔️ 30. 8. 1941. CK BRP(k) uputio Centralnom komitetu KPJ pismo u kome prihvata odluke Kominterne da partijska organizacija Makedonije ostane u sastavu KPJ. U istom pismu on traži da se kazna Satorovu ublaži, jer je smatra preoštrom.

⚔️ 31. 8. 1941. Politbiro CK KPJ, neobavešten o odluci Kominterne, na svojoj sednici u Beogradu doneo sledeće zaključke: da se CK BRP(k) uputi pismo povodom stanja u PK KPJ za Makedoniju; da se članovima KPJ u Makedoniji uputi otvoreno pismo sa pozivom na akcije; da se o stanju u Makedoniji obavesti Kominterna; da se u Makedoniju ponovo uputi poverenik CK KPJ Dragan Pavlović sa zadatkom da sprovede pomenuta pisma i da organizuje NOP odrede u Makedoniji. Osim toga je rešeno: da se sazove savetovanje GŠ NOP odreda Jugoslavije sa rukovodstvima iz svih pokrajina i da se istovremeno održi proširena sednica CK; da se obnovi izdavanje -Proletera- i preduzme niz mera u vezi s radom omladine i NO fronta.

⚔️ 0. 9. 1941. U prisustvu Lazara Koliševskog održan sastanak MK KPJ za Kumanovo na kome su razmotrene pripreme oružanog ustanka u kumanovskom srezu. Formiran je Vojni komitet (štab) sa zadatkom da organizuje prvi NOP odred i da prikuplja oružje i obučava ljudstvo u rukovanju njime.

⚔️ 0. 9. 1941. Mesno partijsko povereništvo Gostivara prvi put (posle okupacije Makedonije) uspostavilo vezu sa PK KPJ za Makedoniju, odnosno sa Lazarom Koliševskim, od koga je dobilo direktivu i uputstva za organizovanje partijskih ćelija i formiranje NOP odreda i vojnih štabova.

⚔️ 0. 9. 1941. U Skoplju, posle suspenzije Satorovljevog komiteta, formiran novi PK KPJ za Makedoniju, sa Lazarom Koliševskim kao sekretarom.

⚔️ 0. 9. 1941. Formiran Pokrajinski štab NOP odreda za Makedoniju (Pokrajinski vojni štab).

⚔️ 0. 9. 1941. Novo formirani PK KPJ za Makedoniju uputio direktivno pismo mesnim komitetima, članovima Partije i SKOJ-a i vanpartijcima, kojim ih poziva na oružani ustanak i borbu protiv okupatora, podvukavši da je bilo dosta čekanja i da treba poći putem kojim su pošli ostali narodi Jugoslavije.

⚔️ 0. 9. 1941. MK KPJ za Prilep formirao Operativni vojni štab. Ovaj se nalazio na terenu, sa prvom grupom partizana iz Prilepa.

⚔️ 0. 9. 1941. Sekretar PK KPJ za Makedoniju Lazar Koiiševski održao sastanak sa MK KPJ za Veles, na kome su razrađeni neposredni zadaci u pogledu priprema za oružanu borbu u tom kraju.

⚔️ 0. 9. 1941. Skojevska organizacija Druge muške gimnazije u Skoplju organizovala štrajk učenika svih gimnazija u Skoplju protiv školskih taksa, nošenja uniformi, terora školskih vlasti i dr., zbog čega je došlo i do sukoba sa bugarskom policijom.

⚔️ 0. 9. 1941. Ministar unutrašnjih poslova Carevine Bugarsne telegramom ouavestio oblasne direktore da komunisti početkom oktobra pripremaju akcije i naredio im da preduzmu mere za sprečavanje tih akcija.

⚔️ 0. 9. 1941. Skojevska organizacija Kumanovske gimnazije organizovala štrajk učenika protiv školskih taksa, nošenja uniformi i pritiska za upisivanje u fašističke omladinske organizacije.

⚔️ 0. 9. 1941. Novo partijsko rukovodstvo u Velesu (sada: Titov Veles) formiralo Vojni štab i preduzelo mere za formiranje NOP odreda.

⚔️ 0. 9. 1941. MK KPJ za Veles i Vojni štab formirali četiri čete i odredili im zborna mesta i objekte napada (poštu, sresko policijsko načelstvo, kasarne i železnička postrojenja). Napad na ove objekte nije izvršen 11. oktobra, kako je bilo predviđeno, jer MK nije dobio direktivu PK KPJ za Makedoniju o početku ustanka.

⚔️ 0. 9. 1941. Vojni štab Kumanova izdao (u vidu brošure) uputstvo o načinu dejstva partizanskih grupa. Uputstvo je razrađeno na osnovu -Biltena- GŠ NOP odreda Jugoslavije.

⚔️ 0. 9. 1941. U Azotu, na incijativu MK KPJ za Veles, otpočelo formiranje ilegalnih seoskih NO odbora (komiteta).

⚔️ 0. 9. 1941. U Gostivaru, od mesnog partijskog povereništva, formiran MK KPJ za Gostivar.

⚔️ 0. 9. 1941. Po direktivi PK KPJ za Makedoniju formiran MK KPJ za mavrovski kraj.

⚔️ 0. 9. 1941. U Skoplju formiran Vojni štab i MK SKOJ-a.

⚔️ 4. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito telegramom obavestio Izvršni komitet Kominterne o greškama Metodija Šatorova Šarla i isključenju ovog iz Partije. Osim toga je tražio objašnjenje da li je po nalogu Kominterne partijska organizacija u Makedoniji pripojena BRP(k), kako su tvrdili Šatorov i BRP(k). [Odluku o ovom pitanju Kominterna je bila donela 30. avgusta, ali ju je CK KPJ primio kasnije, jer je upućena preko CK BRP(k).]

⚔️ 6. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio Centralnom komitetu BRP(k) pismo u kome ga kritikuje zbog pripajanja partijske organizacije u Makedoniji Bugarskoj radničkoj partiji (komunista) bez saglasnosti CK KPJ i zbog podrške koju pruža Metodiju Šatarovu Šarlu, podvlačeći da je CK BRP(k) -do izvesnog stepena odgovoran- za stanje u partijskoj organizaciji Makedonije.

⚔️ 6. 9. 1941. CK KPJ uputio otvoreno pismo članovima KPJ u Makedoniji: obaveštava ih zbog čega je isključen iz Partije Metodije Šatorov Šarlo i suspendovan čitav PK KPJ za Makedoniju; daje im zadatke u vezi sa organizovanjem NOP odreda i borbom protiv okupatora.

⚔️ 9. 9. 1941. U šumi iznad s. Nerezi (kod Skoplja) izašla grupa partizana. Od nje i novih boraca kasnije je formiran Skopski NOP odred.

⚔️ 16. 9. 1941. Grupa ilegalaca (diverzantska grupa) iz Prilepa izašla na pl. Babunu da ispita na koji se način može minirati Bogomilski tunel. Bugarska straža je otkrila grupu. Prilikom puškaranja je ubijen jedan bugarski vojnik.

⚔️ 17. 9. 1941. Na Skopskoj Crnoj gori od Makedonaca, Srba, Turaka i Šiptara formiran Skopski NOP odred.

⚔️ 22. 9. 1941. Bugarski ministar unutrašnjih poslova izdao posebnu naredbu o prijavljivanju vlastima sumnjivih lica.

⚔️ 24. 9. 1941. Na pl. Mokusu (kod s. Stepanci) po odluci MK KPJ za Prilep i Vojnog štaba, formirana Prilepska partizanska četa.

⚔️ 0. 10. 1941. CK BRP(k) uputio odgovor Centralnom komitetu KPJ u kome obrazlaže: svoj stav prema partijskoj organizaciji u Makedoniji i zaostajanje otpora u Bugarskoj.

⚔️ 0. 10. 1941. CK KPJ uputio direktivu Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju: zahteva da formira NOP odrede i GŠ NOP odreda za Makedoniju; obaveštava ga da je Kominterna potvrdila stav KPJ prema partijskoj organizaciji u Makedoniji.

⚔️ 0. 10. 1941. CK BRP(k) u svom odgovoru na pismo CK KPJ od 6. septembra 1941. iznosi mišljenje da ne postoje uslovi za oružanu borbu u Bugarskoj, pa prema tome ni u Makedoniji pod bugarskom okupacijom.

⚔️ 0. 10. 1941. PK KPJ za Makedoniju, u neposrednim pripremama za početak oružanog ustanka, uputio proglas makedonskom narodu i nacionalnim manjinama da stupaju u NOP odrede.

⚔️ 0. 10. 1941. MK KPJ za Štip formirao Vojni štab (od 3 člana).

⚔️ 0. 10. 1941. U Štipu formiran MK SKOJ-a za Štip.

⚔️ 0. 10. 1941. U Bitolju, u jeku priprema za formiranje NOP odreda bugarska policija uhapsila veći broj članova KPJ i pristalica NOP-a.

⚔️ 2. 10. 1941. Skopski oblasni policijski načelnik izdao naredbu o merama za otkrivanje i onemogućavanje komunističke delatnosti i za borbu protiv partizana.

⚔️ 3. 10. 1941. U Skoplje stigao delegat CK BRP(k) Bojan Balgarjanov, On se nije povezao sa sekretarom PK KPJ za Makedoniju Lazarom Koliševskim, već sa Šatorovim i Banom Andreevim (čalnom PK KPJ za Makedoniju).

⚔️ 4. 10. 1941. U s. Čučeru (kod Skoplja) formiran NO odbor (od 4 člana).

⚔️ 5. 10. 1941. U Prilepu sekretar PK KPJ za Makedoniju Lazar Koliševski održao sastanak sa sekretarom MK KPJ za Prilep, na kome jfe utvrđen plan napada na bugarsku policijsku stanicu i zatvor u Prilepu, a kao dan napada određen 11. oktobar.

⚔️ 5. 10. 1941. MK KPJ za Prilep i Vojni štab na zajedničkom sastanku razradili direktivu PK da oružana borba počne 11. oktobra, te odredila grupe i objekte za napad.

⚔️ 5. 10. 1941. U Kičevu, od dotadašnjeg partijskog povereništva, formiran MK KPJ za Kičevo.

⚔️ 6. 10. 1941. Komandant bugarske 5. armije izdao uputstvo o načinu borbe protiv partizanskih jedinica i pristalica NOP-a, u kome, pored ostalog, stoji da Ženevsku konvenciju ne treba primenjivati na zarobljene partizane.

⚔️ 9. 10. 1941. Pokrajinski Štab NOP odreda za Makedoniju (Pokrajinski vojni štab) uputio direktivu Vojnom štabu Kumanova da organizovane partizanske grupe 11. oktobra izađu na teren i otpočnu izvođenje akcija.

⚔️ 10. 10. 1941. Po direktivi PK KPJ za Makedoniju, MK KPJ za Strumicu pristupio formiranju NOP odreda koji je trebalo da dejstvuje na pl. Plačkovici. Međutim, zbog nedovoljne pripreme i organizacije, jedan deo predviđenog ljudstva nije izašao na određeno mesto, pa do formiranja odreda nije došlo.

⚔️ 10. 10. 1941. Kod mesta Crvene stene (blizu Prilepa) toga dana i sutradan, prikupili se borci Prilepskog NOP odreda radi napada na određene objekte u Prilepu. Definitivno sređivanje ovog odreda i njegova podela na čete izvršeni su u drugoj polovini oktobra.

⚔️ 11. 10. 1941. Prema odluci PK KPJ za Makedoniju, Prilepski NOP odred (podeljen u tri grupe) izvršio napad na policijsku stanicu, zatvor, poštu i telefonska postrojenja u Prilepu, oštetio tt linije i ubio stražara ispred policijske stanice. [Taj dan se praznuje kao Dan ustanka naroda Makedonije.]

⚔️ 12. 10. 1941. U Prilepu bugarska policija uhapsila preko 900 građana, kao represaliju zbog napada Prilepskog NOP odreda. Posle maltretiranja i saslušavanja izdvojeni su članovi KPJ i SKOJ-a i prebačeni u Bitolj, a kasnije izvedeni na sud.

⚔️ 12. 10. 1941. U neposrednoj blizini Kumanova formiran Kumanovski NOP odred. On je podeljen u dve grupe (čete): Kozjačku i -Karadag-. Grupe su noću 12. oktobra krenule u određene rejone dejstva: prva na pl. Kozjak a druga na Skopsku Crnu goru.

⚔️ 14. 10. 1941. Kod s. Belanovca (blizu Kumanova) bugarska policija razbila grupu (četu) -Karadag- Kumanovskog NOP odreda. U borbi su, između ostalih, poginuli narodni heroji: Borko Menkov, komandant, Pero Georgiev Čičo, politički komesar i Bajram Šaban, borac te grupe.

⚔️ 17. 10. 1941. U borbi kod s. Malotina (blizu Kumanova) bugarska policija razbila Kozjačku grupu (četu) Kumanovskog NOP odreda.

⚔️ 17. 10. 1941. U Tetovu održana partijska konferencija na kojoj je izabran novi MK, umesto starog koji je 2. avgusta pao u ruke italijanske policije. Na konferenciji su usvojene i razrađene direktive PK za učvršćenje partijske i skojevske organizacije, organizovanje tehnike, prikupljanje oružja i pripremanje masa za oružanu borbu.

⚔️ 0. 11. 1941. Kod Bel-Bunara (blizu Skoplja) bugarska policija otkrila Skopski NOP odred kada se ovaj prebacivao sa Skopske Crne gore preko Vardara za Vodno. Zbog nemogućnosti da uspostavi vezu sa MK KPJ za Skoplje i zbog svoje kolebljivosti, Štab odreda je odlučio da se ovaj odred privremeno rasformira. Međutim, većina boraca je bugarska policija pohvatala u Skoplju i okolini. Odred je na taj način rasturen.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Informacija Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 12. jula 1941. potčinjenim komandama i jedinicama o vojnopolitičkoj situaciji u Srbiji, NDH i Makedoniji

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 24 jula 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju o antipartiskom i kontrarevolucionarnom radu Metodija Šatorova-Šarla

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 24. jula 1941. god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju, kojim se osuđuje antipartiski i kontrarevolucionarni rad Metodija Šatorova-Šarla

📜 Odluka Kominterne od avgusta 1941. god. o kompetenciji CK KPJ za partisku organizaciju Makedoije

📜 Pismo CK Bugarske partije od avgusta 1941. god. Centralnom komitetu KPJ o rešenju Kominterne da makedonska partiska organizacija pada u nadležnost CK KPJ

📜 Izveštaj poverenika CK KPJ u Makedoniji Dragana Pavlovića od 28 avgusta 1941 god. o stanju u partiskoj organizaciji Makedonije i izdajničkom radu Metodija Satorova-Šarla

📜 Izveštaj Dragana Pavlovića, poverenika CK KPJ u Makedonije, od 28. avgusta 1941. god. o stanju u partiskoj organizaciji Makedonije i izdajničkom radu Metodijaa Šatorova-Šarla

📜 Telegram druga Tita Izvršnom komitetu Kominterne od 4. septembra 1941. god. o otkazivanju poslušnosti PK Makedonije i preduzetim merama od CK KPJ

📜 Otvoreno pismo CK KPJ od 5. septembra 1941. god. članovima Partije u Makedoniji u kome se obaveštava članstvo o antipaptiskom radu dotadašnjeg PK KPJ za Makedoniju i njegovom suspendovanju

📜 Otvoreno pismo CK KPJ od 6 septembra 1941 god. članovima Partije u Makedoniji o antipartiskom radu dotadašnjeg PK KPJ za Makedoniju i njegovom suspendovanju

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ Centralnom komitetu Bugarske komunističke partije od 6 septembra 1941 god. o kontrarevolucionarnom i antipartiskom radu Metodija Satorova-Sarla

📜 Pismo Centparnog komnteta Komunističke partije Jugoslavije CK BKP od 6. septembra 1941. god. u vezi Šarla i njegovog kontrarevolucionarnog i antipartiskog rada

📜 Direktiva Centralnog komiteta KPJ od oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju o načinu stvaranja partizanskih odreda i njihovom dejstvu na teritoriji Makedonije

📜 Direktiva Centralnog komiteta KPJ od oktobra 1941. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju o načinu stvaranja partizanskih odreda i njihovom dejstvu na teritoriji Makedonije

📜 Direktiva Centralnog komiteta KPJ od oktobra 1941. god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju o načinu stvaranja partizanskih odreda i njihovom dejstvu na teritoriji Makedonije

📜 Odgovor CK BKP od oktobra 1941. god. na pismo Centralnog komiteta KPJ poslato septembra 1941. godine

📜 Proglas privremenog PK KPJ za Makedoniju od novembra 1941. god. u vezi sa terorom bugarskih vlasti

📜 Izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj i privrednoj situaciji u Srbiji, NDH, Crnoj Gori i Makedoniji

📜 Izveštaj Ministarstva spoljnih poslova od 4. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o italijansko-bugarskim razgovorima povodom ispravke međusobne granice na teritorijiMakedonije

📜 Izveštaj Nemačkog generalnog konzulata u Skoplju od 27. novembra 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o italijanskoj propagandi za pripajanje delova Makedonije velikoj Albaniji

📜 Uputstvo komandanta Pete armije generala Bojdeva od 6. oktobra 1941. god. o načinu borbe sa partizanskim jedinicama i padobrancima

📜 Optužnica Prekog vojnog suda protiv učesnika u napadu na policisku stanicu u Prilepu 11. oktobra 1941. god. i nekih članova Prilepske partiske organizacije

📜 Izveštaj vojnog atašea NDH u Sofiji od 21. oktobra 1941. god. o stanju u Makedoniji neposredno posle okupacije

📜 Izveštaj vojnog atašea NDH u Sofiji od 13. novembra 1941. god. o napadu Prilepskog partizanskog odreda na selo Carevik, Srez prilepski

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 31. oktobra 1944. god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o razvoju borbi od 11. oktobra 1941. do 31. oktobra 1944. god. na teritoriji Makedonije

Fotografije

Povezane odrednice

Prilepski partizanski odred Bratstvo i jedinstvo u ratu Majsko savetovanje KPJ Strumica Gostivar Struga Centralni komitet KPJ Albanija u drugom svetskom ratu Ohrid Sveštenici u ratu Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Ustanak u Crnoj Gori 1941. Ilegala u ratu Kumanovo SSSR i Jugoslavija Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Zarobljenici u ratu Strahil Gigov Borbe u Makedoniji 1944. 5. bugarska armija Vermaht u Jugoslaviji Prvi maj u oslobodilačkom ratu Zagreb Tetovo Debar Kičevo Bugarski zločini u Jugoslaviji Kumanovski partizanski odred Prilep Streljanja u oslobodilačkom ratu Mara Naceva Josip Broz Tito Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju Metodije Šatorov Ustanak u NDH Štip Bugarska u drugom svetskom ratu Resen Joachim von Ribbentrop Veles Aprilski rat Bitola SKOJ Borbe u Makedoniji 1942. Italija u drugom svetskom ratu Lazar Koliševski Omladina u ratu Skopski partizanski odred Vrhovna komanda Vermahta Vrhovni štab NOVJ Bane Andreev Politički komesari u NOR-u Diverzije u oslobodilačkom ratu Kruševo Narodno oslobodilački odbori Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Ustanak u Srbiji 1941. Skoplje Narodni heroji Jugoslavije Glavni štab Makedonije Bugarska radnička partija (komunista) Kominterna Beograd Kavadarci Grčka u drugom svetskom ratu