Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Štip u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 23 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 7. 4. 1941. Jugoslovenska Vrhovna komanda, preko grčke Vrhovne komande, uputila zahtev da britanski avioni zaštite jugoslovenske jedinice u predelu Strumice, Štipa i Skoplja.

⚔️ 0. 8. 1941. U Štipu formiran MK KPJ od 5 članova.

⚔️ 0. 10. 1941. MK KPJ za Štip formirao Vojni štab (od 3 člana).

⚔️ 0. 10. 1941. U Štipu formiran MK SKOJ-a za Štip.

⚔️ 1. 5. 1942. U Štipu otpočeo da izlazi list -Naroden glas-, organ MK KPJ za Stip.

⚔️ 0. 12. 1942. Iz Štipa izašla grupa pripadnika NOP-a i uputila se na pl. Plačkovicu. Trebalo je da ona posluži kao jezgro budućeg NOP odreda, ali ju je bugarska policija otkrila i razbila.

⚔️ 8. 2. 1943. U Velesu (sada: Titov Veles). Vojni preki sud bugarske 5. armije osudio 10 pripadnika NOP-a na smrt, dvojicu na doživotnu robiju i trojicu na 10 godina strogog zatvora, a u Štipu sedmoricu na 1-15 godina strogog zatvora.

⚔️ 0. 8. 1943. U Štipu bugarske vlasti, zahvaljujući provali, pohapsile oko 80 članova KPJ i SKOJ-a i simpatizera NOP-a koji su se spremali da pođu u partizane. (Veći broj njih je interniran u Bugarsku, a ostali su, po puštanju iz zatvora, prešli u ilegalnost.)

⚔️ 0. 9. 1944. Iz Grčke nemačka 22. pešadijska divizija krenula za Makedoniju, pravcem Dojran-Strumica-Štip, sa zadatkom da posedne važnije objekte i raskrsnice puteva u istočnoj Makedoniji i zatvori bregalnički i strumičk; operacijski pravac.

⚔️ 24. 9. 1944. U Štipu delove nemačke 22. pešadijske divizije napala 13. i 14. brigada 50. divizije NOVJ. Zbog slabe koordinacije dejstava napad nije uspeo.

⚔️ 26. 9. 1944. Posle borbe kod Strumice, protiv nemačkih snaga koje su iz Valanđova i Štipa ponovo ovladale gradom, 4. makedonska NO brigada novukla se za s. Novu Mahalu, a bugarski 48. puk 17. pešadijske divizije i 2. konjička brigada povukli se za s. Radovo i s. Turnovo (kod Strumice).

⚔️ 0. 10. 1944. U Štipu formiran SNO odbor.

⚔️ 13. 10. 1944. U Sofiji (u Bugarskoj), na sastanku između delegata VŠ NOV i POJ i komandanta i političkog komesara GŠ NOV i PO za Makedoniju, s jedne strane, i ministra vojske i načelnika Generalštaba bugarskih oružanih snaga, s druge strane, razrađen plan o zajedničkim dejstvima NOVJ i bugarskih oružanih snaga protiv nemačkih jedittica u Jugoslaviji. Prema tome planu, bugarska 1. armija dejstvovala bi pravcem Ćustendil - Kriva Palanka - Kumanovo, 4. armija dolinom r. Bregalnice ka Štipu i Strumici i 2. armija u istočnoj Srbiji, dolinom Nišave.

⚔️ 21. 10. 1944. Kod Radovišta 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ celoga dana vodila borbu protiv nemačkih delova koji su se iz Strumice izvlačili za Štip. Brigada je imala 5 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 10. 1944. Posle teških borbi protiv nemačkih snaga koje su se iz Strumice probijale za Štip, 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ zauzela Radovište koje je dvaput prelazilo iz ruke u ruku. Nemačke jedinice su, pri napuštanju grada, zapalile oko 80 kuća. Neprijatelj je imao 17 mrtvih, a 20. brigada je imala 5 mrtvih i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 26. 10. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio Štabu Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ da što pre oslobodi Strumicu i Štip, a potom da jedna brigada izbije kod Krivolaka i da 50. divizija NOVJ napadne Veles (sada: Titov Veles).

⚔️ 3. 11. 1944. Pod pritiskom jačih nemačkih snaga, koje su se povlačile iz Strumice za Štip, 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ, posle borbi u rejonu Radovišta, povukla se za s. Kaluđericu i s. Dukatino.

⚔️ 4. 11. 1944. Štab Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ izdao zapovest da 50. divizija NOVJ što pre oslobodi Štip a 51. divizija NOVJ Strumicu, a potom obe divizije produže nastupanje u dolini Vardara da bi presekle komunikaciju Đevđelija-Skoplje.

⚔️ 4. 11. 1944. U rejonu s. Kalauzlija i s. Radnje (blizu Štipa) 13. i 19. makedonska brigada 50. divizije NOVJ vodile ceo dan borbu protiv nemačkih snaga koje su branile Štip. Kalauzlije svi dvaput prelazile iz ruke u ruku, dok najzad 19. brigada nije ovladala tim selom.

⚔️ 6. 11. 1944. U rejonu Rujevog brda (na komunikaciji Radovište-Stip) artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ iznenada otvorila vatru po nemačkoj koloni koja se preko Radovišta povlačila za Štip i nanela joj gubitke od oko 60 mrtvih i mnogo više ranjenih. Zaplenila je protivtenkovski top, putnički automobil i motocikl i zapalila kamion.

⚔️ 8. 11. 1944. Posle četvorodnevnih borbi protiv nemačkih snaga koje su se povukle iz Strumice i Kočana, jedinice 50. divizije Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ oslobodile Štip. Ojačana Severna grupa bugarske 4. armije (sastava: ojačani 18. i 33. pešadijski puk 5. pešadijske divizije i 1. konjički puk) izbila na Uniju: s. Sokolarci - s. Kučičino (kod Štipa).

⚔️ 9. 11. 1944. Delovi 50. divizije NOVJ, nastupajući iz Štipa ka Velesu (sada: Titov Veles), oslobodili Sv. Nikolu.

⚔️ 25. 1. 1945. Na osnovu naređenja Generalštaba JNA pri komandama vojnih oblasti u Kumanovu, Bitolju i Štipu formirani 1, 2. i 3. dopunski bataljon. U ovim bataljonima je izvođena obuka sa novomobilisanim ljudstvom koje ranije nije služilo vojsku.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

22. pešadijska divizija Borbe u Makedoniji 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Grčka u drugom svetskom ratu Pavle Ilić Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Kumanovo 5. bugarska armija 51. makedonska divizija NOVJ Ilegala u ratu 13. makedonska brigada Kriva Palanka Valandovo Gevgelija Borbe u Makedoniji 1942. SKOJ Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ (nazivana i: Strumička artiljerijska) 20. makedonska brigada Priprema ustanka u Makedoniji 1941. 4. makedonska brigada 19. makedonska brigada Goce Delčev Politički komesari u NOR-u Borbe u Makedoniji 1944. 5. pešadijska divizija (Bugarska) Bitola 50. makedonska divizija NOVJ Bugarski zločini u Jugoslaviji 14. srednjobosanska udarna brigada Otečestveni front Bugarske Veles Britanija i Jugoslavija Glavni štab Makedonije Radoviš 19. srednjobosanska udarna brigada (tešanjsko-teslićka) 181. pešadijska divizija Štampa u ratu Strumica Josip Broz Tito Aprilski rat Kočani Narodno oslobodilački odbori