Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Strumica u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 50 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 5. 1941. Partijsko povereništvo u Strumici prerasta u MK KPJ za Strumicu.

⚔️ 0. 5. 1941. MK KPJ za Strumicu organizovao masovnu demonstraciju u gradu protiv okupatora i njegove denacionalizatorske politike, na kojoj je došlo do oštrih sukoba sa bugarskom policijom.

⚔️ 0. 8. 1941. MK KPJ za Strumicu formirao Mesni vojni štab (od 3 člana) sa zadatkom da prikuplja oružje i drugi materijal za NOP odred čije se formiranje predviđalo.

⚔️ 10. 10. 1941. Po direktivi PK KPJ za Makedoniju, MK KPJ za Strumicu pristupio formiranju NOP odreda koji je trebalo da dejstvuje na pl. Plačkovici. Međutim, zbog nedovoljne pripreme i organizacije, jedan deo predviđenog ljudstva nije izašao na određeno mesto, pa do formiranja odreda nije došlo.

⚔️ 11. 1. 1942. U Strumici bugarska policija uhapsila 16 članova KPJ, među kojima i nekoliko članova MK, kao i neke simpatizere NOP-a, čime je tamošnjoj partijskoj organizaciji zadat ozbiljan udarac.

⚔️ 0. 2. 1942. U Strumici formiran OK KPJ za teritoriju Strumice, Radovišta, Valandova i Berova.

⚔️ 0. 4. 1942. MK KPJ za Strumicu uputio pismo Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju, u kome iznosi greške i nedostatke u radu PK i zahteva sazivanje savetovanja na kome bi se -stvari raščistile- i videlo ko je kriv za slabo stanje u partijskoj organizaciji Makedonije.

⚔️ 0. 5. 1942. U Strumici partijska organizacija uspela da rasturi zbor građana organizovan od Direkcije za nacionalnu propagandu iz Sofije.

⚔️ 5. 7. 1942. Provala i hapšenja 25 članova KPJ i SKOJ-a iz Strumice sprečili da se tih dana na pl. Ograždenu formira Strumički NOP odred.

⚔️ 28. 8. 1942. U Strumici preki sud bugarske 5. armije osudio 4 pripadnika NOP-a na smrt a 10 pripadnika na strogi zatvor od 10 do 15 godina.

⚔️ 0. 9. 1942. U Strumici, usled provale u skojevskoj organizaciji, bugarska policija pohapsila skoro ceo aktiv SKOJ-a u tamošnjoj gimnaziji

⚔️ 0. 5. 1943. U Strumici bugarske vlasti pohapsile oko 40 pripadnika NOP-a.

⚔️ 13. 5. 1943. U Strumici bugarske vlasti uhapsile 30 članova KPJ i simpatizera NOP-a predviđenih za odred. Time je ponovo sprečeno formiranje Strumičkog NOP odreda.

⚔️ 26. 5. 1944. Kod Kukavice, na Novo Malinskoj planini (na putu Strumica-Berovo) Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske NO brigade) razbila i delom uništila jedan bataljon 48. pešadijskog puka bugarske 17. pešadijske divizije koji je odstupio ka Strumici. Poginula su 73 a zarobljeno je 30 bugarskih vojnika i 1 oficir. Zaplenjeno je: 4 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 85 pušaka, nekoliko minobacača i druga oprema. Grupa je imala 1 mrtvog borca.

⚔️ 0. 6. 1944. U Strumici formiran GNO odbor.

⚔️ 0. 6. 1944. U Strumici, pri pokušaju da se probije kroz blokadu bugarske policije, poginuo član Četvrtog oblasnog komiteta KPM Blagoj Jankov Mučeto, narodni heroj.

⚔️ 1. 6. 1944. U rejonu s. Dorlobosa (na zapadnim padinama pl. Belasice) Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske brigade), u pokretu za severoistočnu Makedoniju, napala i razbila delove (jačine do bataljona) bugarskog 48. pešadijskog puka, podržavane avijacijom, i prinudile ih da se povuku ka s. Kosturinu (kod Strumice). Grupa se ovde, u borbi protiv dva bataljona bugarskog 48. pešadijskog puka, probila prema Gradeškoj pl. U tim borbama poginulo je 35 a zarobljeno 12 bugarskih vojnika. Zaplenjeno je a zatim spaljeno 11 kamiona i 25.000 metaka. Grupa je imala 4 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 12. 7. 1944. U Strumici, usled provale, bugarska policija uhapsila veći broj članova KPJ i SKOJ-a.

⚔️ 0. 9. 1944. Iz Grčke nemačka 22. pešadijska divizija krenula za Makedoniju, pravcem Dojran-Strumica-Štip, sa zadatkom da posedne važnije objekte i raskrsnice puteva u istočnoj Makedoniji i zatvori bregalnički i strumičk; operacijski pravac.

⚔️ 9. 9. 1944. Po povlačenju bugarskih snaga 4. makedonska NO brigada ušla u Strumicu.

⚔️ 15. 9. 1944. Nastojeći da pomogne oružanim snagama otečestvenofrontovske Bugarske, vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Makedoniju da s komandantom bugarske 5. armije generalom Keckarovim izradi plan operacija na pravcu Strumica-Štip.

⚔️ 18. 9. 1944. U Strumici, od drugova izašlih iz bugarskog zatvora, formiran SK KPM za Strumicu, sa osnovnim zadatkom: formirati partijske i skojevske organizacije tamo gde su ranije bile razbijene i organizovati odbore AFŽ-a, NOF-a i NO odbore tamo gde još nisu formirani.

⚔️ 19. 9. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv 4. makedonske brigade 50. divizije NOVJ, ojačani bataljon nemačkog 21. lovačkog puka 11. vazduhoplovno-poljske divizije i prednji delovi nemačke 22. pešadijske divizije ovladali Strumicom, uz osetne obostrane gubitke. Četvrta makedonska brigada povukla se ka pl. Ograždenu.

⚔️ 22. 9. 1944. Posle dvodnevnih borbi 4. makedonska brigada 50. divizije NOVJ, Strumički NOP odred, bugarski 48. puk bugarske 17. pešadijske divizije i bugarska 2. konjička brigada slomili otpor nemačke posade i ponovo zauzeli Strumicu.

⚔️ 26. 9. 1944. Posle borbe kod Strumice, protiv nemačkih snaga koje su iz Valanđova i Štipa ponovo ovladale gradom, 4. makedonska NO brigada novukla se za s. Novu Mahalu, a bugarski 48. puk 17. pešadijske divizije i 2. konjička brigada povukli se za s. Radovo i s. Turnovo (kod Strumice).

⚔️ 28. 9. 1944. U rejonu s. Nova Mahala (kod Strumice) 4. makedonska brigada 50. divizije NOVJ odbila napad prednjih delova nemačke 22. pešadijske divizije jačine oko 150 vojnika, i prinudila ih da se povuku u Strumicu, nanevši mu gubitke od 5 mrtvih. Brigada je imala 3 mrtva i 1 ranjenog borca.

⚔️ 30. 9. 1944. Kod s. Amzalija (između Strumice i Berova), nastupajući sa pravca Strumice, nemačka kolona odbacila dva bataljona 4. makedonske NO brigade od komunikacije.

⚔️ 1. 10. 1944. S pravca Strumice delovi nemačke 22. pešadijske divizije (16. puk sa 122. tenkovskim izviđačkim bataljonom i jednim divizionom artiljerije) otpočeli napad na Berovo. Posle dvodnevnih borbi protiv delova 50. divizije NOVJ ovladali su gradom.

⚔️ 3. 10. 1944. Na putu s. Amzali - Barove delovi 4. makedonske brigade 50. divizije NOVJ iz zasede napali i razbili nemačku kolonu koja se iz Strumice kretala za Berovo. Uništen je 1 kamion a zaplenjeno je 9 konja, 2 dvokolice s municijom i druga ratna oprema.

⚔️ 6. 10. 1944. U duhu sporazuma GŠ NOV i PO za Makedoniju i bugarske 4. armije o zajedničkom dejstvu jedinica na bregalničko-strumičkom pravcu, komandant bugarske 4. armije izdao zapovest: da severna grupa (sastava; 18. i 33. pešadijski puk 5. pešadijske divizije) nastupa pravcem Carevo Selo (sada: Delčevo) - Kočane, sa zadatkom da do 12. oktobra izbije na liniju s. Trogirci - s. Balvan - s. Argulica; da južna grupa (sastava: 2. pešadijski bataljon i. mitraljeski bataljon i 1. protiv tenkovska četa 5. pešadijskog puka, 2. brdski artiljerijski divizion i 1. haubička baterija 105 mm) nastupa pravcem Bukovik - Berovo - Džami tepe (kod Strumice); da 7. pešadijska divizija i konjička brigada dejstvuju na pravcu 3. Novo Selo - Strumica.

⚔️ 17. 10. 1944. Južna grupa bugarske 4. armije (sastava: 2. pešadijski bataljon, 1. mitraljeski bataljon i 1. protivtenkovska četa 5. pešadijskog puka, 2. brdski artiljerijski divizion i 1. haubička baterija 105 mm), bez dodira s neprijateljem, izbila na prevoj Džami tepe (kod Strumice), gde je ostala sve do 6. novembra kada je ušla u već oslobođenu Strumicu.

⚔️ 19. 10. 1944. U duhu direktive GŠ NOV i PO za Makedoniju, Štab 51. divizije NOVJ izdao zapovest: da 4. NO brigada preseće komunikaciju Valandovo-Strumica, 20. NO brigada pravac Strumica-Radovište, 21. NO brigada pravac Strumica - Novo Selo, Artiljerijska brigada pravac Strumica-Berovo i da na pomenutim komunikacijama nanose neprijatelju što veće gubitke i otežavaju mu izvlačenje.

⚔️ 21. 10. 1944. Iz s. Čanaklija i s. Gečerlija (kod Strumice) 21. makedonska i Artiljerijska brigada 51. divizije NOVJ proterale nemačke delove. Neprijatelj je imao 8 poginulih vojnika.

⚔️ 21. 10. 1944. Kod Radovišta 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ celoga dana vodila borbu protiv nemačkih delova koji su se iz Strumice izvlačili za Štip. Brigada je imala 5 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 22. 10. 1944. U rejonu Gološca (na komunikaciji Valandovo-Strumica) 4. makedonska brigada 51. divizije NOVJ srušila most, napala nemačku kolonu i uništila 1 top, 1 vučno vozilo i 4 kamiona. Neprijatelj je imao 49 mrtvih i ranjenih i 2 zarobljena vojnika, dok je 4. brigada imala 5 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 10. 1944. Posle teških borbi protiv nemačkih snaga koje su se iz Strumice probijale za Štip, 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ zauzela Radovište koje je dvaput prelazilo iz ruke u ruku. Nemačke jedinice su, pri napuštanju grada, zapalile oko 80 kuća. Neprijatelj je imao 17 mrtvih, a 20. brigada je imala 5 mrtvih i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 26. 10. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio Štabu Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ da što pre oslobodi Strumicu i Štip, a potom da jedna brigada izbije kod Krivolaka i da 50. divizija NOVJ napadne Veles (sada: Titov Veles).

⚔️ 29. 10. 1944. Štab Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ izdao zapovest 51. diviziji NOVJ da oslobodi Strumicu. Divizija je istog dana izdala zapovest da napad svim snagama otpočne 1. novembra u 2 časa.

⚔️ 30. 10. 1944. Kod Gološca (na putu Valandovo-Strumica) 4. makedonska brigada 51, divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačkih delova koji su se iz Valandova probijali za Strumicu. Brigada je zaplenila dosta ratnog materijala i porušila most na putu.

⚔️ 31. 10. 1944. Otpočele petodnevne borbe 51. divizije NOVJ za konačno oslobođenje Strumice, koju je branila nemačka borbena grupa -Katner-.

⚔️ 0. 11. 1944. U Strumici formiran SNO odbor i reorganizovan Gradski NO odbor.

⚔️ 1. 11. 1944. Kod s. Popčeva i s. Vodoča i između Tri Vode i s. Čepela (na komunikaciji Valandovo-Strumica) 51. divizija Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ vodila teške borbe protiv jedinica nemačke Borbene grupe -Katner- i kolona koje su nastupale iz Valandova prema Strumici. Poginulo je oko 30 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 3. 11. 1944. Pod pritiskom jačih nemačkih snaga, koje su se povlačile iz Strumice za Štip, 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ, posle borbi u rejonu Radovišta, povukla se za s. Kaluđericu i s. Dukatino.

⚔️ 4. 11. 1944. Štab Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ izdao zapovest da 50. divizija NOVJ što pre oslobodi Štip a 51. divizija NOVJ Strumicu, a potom obe divizije produže nastupanje u dolini Vardara da bi presekle komunikaciju Đevđelija-Skoplje.

⚔️ 5. 11. 1944. Jedinice 51. divizije NOVJ, posle petodnevnih borbi protiv snaga nemačke Borbene grupe -Katner- (sastava: pukovska grupa, jedan bataljon mornarice i jedan kavkaski bataljon), oslobodile Strumicu, zarobivši 82 nemačka vojnika i oficira i zaplenivši nekoliko magacina oružja, municije i druge ratne opreme.

⚔️ 5. 11. 1944. U Strumici formiran Gradski komitet KPM za Strumicu.

⚔️ 5. 11. 1944. Posle osmodnevnih borbi protiv 3. bataljona 65. pešadijskog puka nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije u rejonu s. Novog Sela (kod Strumice) bugarska 7. pešadijska divizija ovladala linijom s. Amzali - s. Drvoš - s. Novo Selo, a sledećeg dana ušla u već oslobođenu Strumicu.

⚔️ 5. 11. 1944. Po oslobođenju Strumice Štab Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ naredio 51. diviziji NOVJ da svoje jedinice uputi za Valandovo, Dojran i Đevđeliju da zaposeđnu granicu prema Grčkoj i ne dozvole stranim (pa ni savezničkim) trupama prelaz granice bez odobrenja GŠ NOV i PO za Makedoniju.

⚔️ 6. 11. 1944. Posle borbi kod Duvanske stanice protiv nemačke Borbene grupe -Katner- koja se povlačila iz Strumice za Stip, 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ oslobodila Radovište, zarobivši oko 80 nemačkih vojnika i oficira i zaplenivši dosta oružja i drugog materijala.

⚔️ 8. 11. 1944. Posle četvorodnevnih borbi protiv nemačkih snaga koje su se povukle iz Strumice i Kočana, jedinice 50. divizije Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ oslobodile Štip. Ojačana Severna grupa bugarske 4. armije (sastava: ojačani 18. i 33. pešadijski puk 5. pešadijske divizije i 1. konjički puk) izbila na Uniju: s. Sokolarci - s. Kučičino (kod Štipa).

Dokumenti

📜 Izveštaj štaba Četvrte makedonske brigade od 30. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama protiv Dvadeset druge pešadiske nemačke divizije u vremenu od 21. do 28. septembra 1944. god. u rejonu Strumice

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. oktobra 1944. god. štabu Bregalničko-strumičkog korpusa za oslobođenje Strumice, Štipa i Velesa

📜 Izveštaj štaba Pedeset prve NO divizije od 26. oktobra 1944. god. štabu Bregalničko-strumičkog korpusa o jačini nemačkih snaga u Strumici i okolini i o borbama Četvrte i Dvadesete brigade na komunikaciji Valandovo–Strumica–Radoviš

📜 Zapovest štaba Pedeset prve NO divizije od 29. oktobra 1944. god. potčinjenim jedinicama o pripremi za napad i oslobođenje Strumice od nemačkog okupatora

📜 Telegrami štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 1. i 2. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Pedesete i Pedeset prve NO divizije na sektoru Strumica–Radoviš–Kočane

📜 Izveštaj štaba Pedeset prve NO divizije od 3. novembra 1944. god. štabu Bregalničko-strumičkog korpusa o pokretu, jačini i rasporedu nemačkih snaga u Strumici i okolnim selima

📜 Zapovest štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 4. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama o energičnijem napadu na nemačke garnizone u Strumici i Ttipu

📜 Naređenje štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 5. novembra 1944. god. štabu Pedeset prve NO divizije o neodložnom oslobođenju Strumice, Valandova, Dojrana i Đevđelije

📜 Telegrami štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 9. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije povodom netačnih vesti Radio Sofije da su bugarske trupe oslobodile Štip, Strumicu, Valandovo, Đevđeliju i Dojran

📜 Izveštaj štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 9. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o oslobođenju Strumice i Štipa i rasporedu potčinjenih jedinica

📜 Telegram Bregalničko-strumičkog korpusa od 15. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije u kome obaveštava da su Strumica, Valandovo, Udovo, Dojran i Đevđelija oslobođeni od Pedeset prve NO divizije a ne od bugarske vojske

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Valandovo 5. bugarska armija Kočani 5. pešadijska divizija (Bugarska) Radoviš Bugarska u drugom svetskom ratu AFŽ 50. makedonska divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Glavni štab Makedonije Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju SKOJ Berovo Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 20. makedonska brigada Mornarica NOVJ 8. srpska brigada (6. južnomoravska) 20. krajiška udarna brigada 20. romanijska udarna brigada Borbe u Makedoniji 1942. Komunistička partija Makedonije Josip Broz Tito Narodno oslobodilački odbori Veles Štip 3. makedonska udarna brigada Borbe u Makedoniji 1944. 4. makedonska brigada 22. pešadijska divizija 181. pešadijska divizija Otečestveni front Bugarske Zasede u oslobodilačkom ratu 21. makedonska brigada 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Gevgelija 7. pešadijska divizija (Bugarska) Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Artiljerijska brigada 51. (makedonske) divizije NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu 51. makedonska divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1943. Grčka u drugom svetskom ratu