Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Strumica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 50 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 5. 1941. Partijsko povereništvo u Strumici prerasta u MK KPJ za Strumicu.

⚔️ 0. 5. 1941. MK KPJ za Strumicu organizovao masovnu demonstraciju u gradu protiv okupatora i njegove denacionalizatorske politike, na kojoj je došlo do oštrih sukoba sa bugarskom policijom.

⚔️ 0. 8. 1941. MK KPJ za Strumicu formirao Mesni vojni štab (od 3 člana) sa zadatkom da prikuplja oružje i drugi materijal za NOP odred čije se formiranje predviđalo.

⚔️ 10. 10. 1941. Po direktivi PK KPJ za Makedoniju, MK KPJ za Strumicu pristupio formiranju NOP odreda koji je trebalo da dejstvuje na pl. Plačkovici. Međutim, zbog nedovoljne pripreme i organizacije, jedan deo predviđenog ljudstva nije izašao na određeno mesto, pa do formiranja odreda nije došlo.

⚔️ 11. 1. 1942. U Strumici bugarska policija uhapsila 16 članova KPJ, među kojima i nekoliko članova MK, kao i neke simpatizere NOP-a, čime je tamošnjoj partijskoj organizaciji zadat ozbiljan udarac.

⚔️ 0. 2. 1942. U Strumici formiran OK KPJ za teritoriju Strumice, Radovišta, Valandova i Berova.

⚔️ 0. 4. 1942. MK KPJ za Strumicu uputio pismo Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju, u kome iznosi greške i nedostatke u radu PK i zahteva sazivanje savetovanja na kome bi se -stvari raščistile- i videlo ko je kriv za slabo stanje u partijskoj organizaciji Makedonije.

⚔️ 0. 5. 1942. U Strumici partijska organizacija uspela da rasturi zbor građana organizovan od Direkcije za nacionalnu propagandu iz Sofije.

⚔️ 5. 7. 1942. Provala i hapšenja 25 članova KPJ i SKOJ-a iz Strumice sprečili da se tih dana na pl. Ograždenu formira Strumički NOP odred.

⚔️ 28. 8. 1942. U Strumici preki sud bugarske 5. armije osudio 4 pripadnika NOP-a na smrt a 10 pripadnika na strogi zatvor od 10 do 15 godina.

⚔️ 0. 9. 1942. U Strumici, usled provale u skojevskoj organizaciji, bugarska policija pohapsila skoro ceo aktiv SKOJ-a u tamošnjoj gimnaziji

⚔️ 0. 5. 1943. U Strumici bugarske vlasti pohapsile oko 40 pripadnika NOP-a.

⚔️ 13. 5. 1943. U Strumici bugarske vlasti uhapsile 30 članova KPJ i simpatizera NOP-a predviđenih za odred. Time je ponovo sprečeno formiranje Strumičkog NOP odreda.

⚔️ 26. 5. 1944. Kod Kukavice, na Novo Malinskoj planini (na putu Strumica-Berovo) Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske NO brigade) razbila i delom uništila jedan bataljon 48. pešadijskog puka bugarske 17. pešadijske divizije koji je odstupio ka Strumici. Poginula su 73 a zarobljeno je 30 bugarskih vojnika i 1 oficir. Zaplenjeno je: 4 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 85 pušaka, nekoliko minobacača i druga oprema. Grupa je imala 1 mrtvog borca.

⚔️ 0. 6. 1944. U Strumici formiran GNO odbor.

⚔️ 0. 6. 1944. U Strumici, pri pokušaju da se probije kroz blokadu bugarske policije, poginuo član Četvrtog oblasnog komiteta KPM Blagoj Jankov Mučeto, narodni heroj.

⚔️ 1. 6. 1944. U rejonu s. Dorlobosa (na zapadnim padinama pl. Belasice) Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske brigade), u pokretu za severoistočnu Makedoniju, napala i razbila delove (jačine do bataljona) bugarskog 48. pešadijskog puka, podržavane avijacijom, i prinudile ih da se povuku ka s. Kosturinu (kod Strumice). Grupa se ovde, u borbi protiv dva bataljona bugarskog 48. pešadijskog puka, probila prema Gradeškoj pl. U tim borbama poginulo je 35 a zarobljeno 12 bugarskih vojnika. Zaplenjeno je a zatim spaljeno 11 kamiona i 25.000 metaka. Grupa je imala 4 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 12. 7. 1944. U Strumici, usled provale, bugarska policija uhapsila veći broj članova KPJ i SKOJ-a.

⚔️ 0. 9. 1944. Iz Grčke nemačka 22. pešadijska divizija krenula za Makedoniju, pravcem Dojran-Strumica-Štip, sa zadatkom da posedne važnije objekte i raskrsnice puteva u istočnoj Makedoniji i zatvori bregalnički i strumičk; operacijski pravac.

⚔️ 9. 9. 1944. Po povlačenju bugarskih snaga 4. makedonska NO brigada ušla u Strumicu.

⚔️ 15. 9. 1944. Nastojeći da pomogne oružanim snagama otečestvenofrontovske Bugarske, vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Makedoniju da s komandantom bugarske 5. armije generalom Keckarovim izradi plan operacija na pravcu Strumica-Štip.

⚔️ 18. 9. 1944. U Strumici, od drugova izašlih iz bugarskog zatvora, formiran SK KPM za Strumicu, sa osnovnim zadatkom: formirati partijske i skojevske organizacije tamo gde su ranije bile razbijene i organizovati odbore AFŽ-a, NOF-a i NO odbore tamo gde još nisu formirani.

⚔️ 19. 9. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv 4. makedonske brigade 50. divizije NOVJ, ojačani bataljon nemačkog 21. lovačkog puka 11. vazduhoplovno-poljske divizije i prednji delovi nemačke 22. pešadijske divizije ovladali Strumicom, uz osetne obostrane gubitke. Četvrta makedonska brigada povukla se ka pl. Ograždenu.

⚔️ 22. 9. 1944. Posle dvodnevnih borbi 4. makedonska brigada 50. divizije NOVJ, Strumički NOP odred, bugarski 48. puk bugarske 17. pešadijske divizije i bugarska 2. konjička brigada slomili otpor nemačke posade i ponovo zauzeli Strumicu.

⚔️ 26. 9. 1944. Posle borbe kod Strumice, protiv nemačkih snaga koje su iz Valanđova i Štipa ponovo ovladale gradom, 4. makedonska NO brigada novukla se za s. Novu Mahalu, a bugarski 48. puk 17. pešadijske divizije i 2. konjička brigada povukli se za s. Radovo i s. Turnovo (kod Strumice).

⚔️ 28. 9. 1944. U rejonu s. Nova Mahala (kod Strumice) 4. makedonska brigada 50. divizije NOVJ odbila napad prednjih delova nemačke 22. pešadijske divizije jačine oko 150 vojnika, i prinudila ih da se povuku u Strumicu, nanevši mu gubitke od 5 mrtvih. Brigada je imala 3 mrtva i 1 ranjenog borca.

⚔️ 30. 9. 1944. Kod s. Amzalija (između Strumice i Berova), nastupajući sa pravca Strumice, nemačka kolona odbacila dva bataljona 4. makedonske NO brigade od komunikacije.

⚔️ 1. 10. 1944. S pravca Strumice delovi nemačke 22. pešadijske divizije (16. puk sa 122. tenkovskim izviđačkim bataljonom i jednim divizionom artiljerije) otpočeli napad na Berovo. Posle dvodnevnih borbi protiv delova 50. divizije NOVJ ovladali su gradom.

⚔️ 3. 10. 1944. Na putu s. Amzali - Barove delovi 4. makedonske brigade 50. divizije NOVJ iz zasede napali i razbili nemačku kolonu koja se iz Strumice kretala za Berovo. Uništen je 1 kamion a zaplenjeno je 9 konja, 2 dvokolice s municijom i druga ratna oprema.

⚔️ 6. 10. 1944. U duhu sporazuma GŠ NOV i PO za Makedoniju i bugarske 4. armije o zajedničkom dejstvu jedinica na bregalničko-strumičkom pravcu, komandant bugarske 4. armije izdao zapovest: da severna grupa (sastava; 18. i 33. pešadijski puk 5. pešadijske divizije) nastupa pravcem Carevo Selo (sada: Delčevo) - Kočane, sa zadatkom da do 12. oktobra izbije na liniju s. Trogirci - s. Balvan - s. Argulica; da južna grupa (sastava: 2. pešadijski bataljon i. mitraljeski bataljon i 1. protiv tenkovska četa 5. pešadijskog puka, 2. brdski artiljerijski divizion i 1. haubička baterija 105 mm) nastupa pravcem Bukovik - Berovo - Džami tepe (kod Strumice); da 7. pešadijska divizija i konjička brigada dejstvuju na pravcu 3. Novo Selo - Strumica.

⚔️ 17. 10. 1944. Južna grupa bugarske 4. armije (sastava: 2. pešadijski bataljon, 1. mitraljeski bataljon i 1. protivtenkovska četa 5. pešadijskog puka, 2. brdski artiljerijski divizion i 1. haubička baterija 105 mm), bez dodira s neprijateljem, izbila na prevoj Džami tepe (kod Strumice), gde je ostala sve do 6. novembra kada je ušla u već oslobođenu Strumicu.

⚔️ 19. 10. 1944. U duhu direktive GŠ NOV i PO za Makedoniju, Štab 51. divizije NOVJ izdao zapovest: da 4. NO brigada preseće komunikaciju Valandovo-Strumica, 20. NO brigada pravac Strumica-Radovište, 21. NO brigada pravac Strumica - Novo Selo, Artiljerijska brigada pravac Strumica-Berovo i da na pomenutim komunikacijama nanose neprijatelju što veće gubitke i otežavaju mu izvlačenje.

⚔️ 21. 10. 1944. Iz s. Čanaklija i s. Gečerlija (kod Strumice) 21. makedonska i Artiljerijska brigada 51. divizije NOVJ proterale nemačke delove. Neprijatelj je imao 8 poginulih vojnika.

⚔️ 21. 10. 1944. Kod Radovišta 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ celoga dana vodila borbu protiv nemačkih delova koji su se iz Strumice izvlačili za Štip. Brigada je imala 5 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 22. 10. 1944. U rejonu Gološca (na komunikaciji Valandovo-Strumica) 4. makedonska brigada 51. divizije NOVJ srušila most, napala nemačku kolonu i uništila 1 top, 1 vučno vozilo i 4 kamiona. Neprijatelj je imao 49 mrtvih i ranjenih i 2 zarobljena vojnika, dok je 4. brigada imala 5 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 10. 1944. Posle teških borbi protiv nemačkih snaga koje su se iz Strumice probijale za Štip, 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ zauzela Radovište koje je dvaput prelazilo iz ruke u ruku. Nemačke jedinice su, pri napuštanju grada, zapalile oko 80 kuća. Neprijatelj je imao 17 mrtvih, a 20. brigada je imala 5 mrtvih i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 26. 10. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio Štabu Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ da što pre oslobodi Strumicu i Štip, a potom da jedna brigada izbije kod Krivolaka i da 50. divizija NOVJ napadne Veles (sada: Titov Veles).

⚔️ 29. 10. 1944. Štab Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ izdao zapovest 51. diviziji NOVJ da oslobodi Strumicu. Divizija je istog dana izdala zapovest da napad svim snagama otpočne 1. novembra u 2 časa.

⚔️ 30. 10. 1944. Kod Gološca (na putu Valandovo-Strumica) 4. makedonska brigada 51, divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačkih delova koji su se iz Valandova probijali za Strumicu. Brigada je zaplenila dosta ratnog materijala i porušila most na putu.

⚔️ 31. 10. 1944. Otpočele petodnevne borbe 51. divizije NOVJ za konačno oslobođenje Strumice, koju je branila nemačka borbena grupa -Katner-.

⚔️ 0. 11. 1944. U Strumici formiran SNO odbor i reorganizovan Gradski NO odbor.

⚔️ 1. 11. 1944. Kod s. Popčeva i s. Vodoča i između Tri Vode i s. Čepela (na komunikaciji Valandovo-Strumica) 51. divizija Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ vodila teške borbe protiv jedinica nemačke Borbene grupe -Katner- i kolona koje su nastupale iz Valandova prema Strumici. Poginulo je oko 30 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 3. 11. 1944. Pod pritiskom jačih nemačkih snaga, koje su se povlačile iz Strumice za Štip, 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ, posle borbi u rejonu Radovišta, povukla se za s. Kaluđericu i s. Dukatino.

⚔️ 4. 11. 1944. Štab Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ izdao zapovest da 50. divizija NOVJ što pre oslobodi Štip a 51. divizija NOVJ Strumicu, a potom obe divizije produže nastupanje u dolini Vardara da bi presekle komunikaciju Đevđelija-Skoplje.

⚔️ 5. 11. 1944. Jedinice 51. divizije NOVJ, posle petodnevnih borbi protiv snaga nemačke Borbene grupe -Katner- (sastava: pukovska grupa, jedan bataljon mornarice i jedan kavkaski bataljon), oslobodile Strumicu, zarobivši 82 nemačka vojnika i oficira i zaplenivši nekoliko magacina oružja, municije i druge ratne opreme.

⚔️ 5. 11. 1944. U Strumici formiran Gradski komitet KPM za Strumicu.

⚔️ 5. 11. 1944. Posle osmodnevnih borbi protiv 3. bataljona 65. pešadijskog puka nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije u rejonu s. Novog Sela (kod Strumice) bugarska 7. pešadijska divizija ovladala linijom s. Amzali - s. Drvoš - s. Novo Selo, a sledećeg dana ušla u već oslobođenu Strumicu.

⚔️ 5. 11. 1944. Po oslobođenju Strumice Štab Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ naredio 51. diviziji NOVJ da svoje jedinice uputi za Valandovo, Dojran i Đevđeliju da zaposeđnu granicu prema Grčkoj i ne dozvole stranim (pa ni savezničkim) trupama prelaz granice bez odobrenja GŠ NOV i PO za Makedoniju.

⚔️ 6. 11. 1944. Posle borbi kod Duvanske stanice protiv nemačke Borbene grupe -Katner- koja se povlačila iz Strumice za Stip, 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ oslobodila Radovište, zarobivši oko 80 nemačkih vojnika i oficira i zaplenivši dosta oružja i drugog materijala.

⚔️ 8. 11. 1944. Posle četvorodnevnih borbi protiv nemačkih snaga koje su se povukle iz Strumice i Kočana, jedinice 50. divizije Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ oslobodile Štip. Ojačana Severna grupa bugarske 4. armije (sastava: ojačani 18. i 33. pešadijski puk 5. pešadijske divizije i 1. konjički puk) izbila na Uniju: s. Sokolarci - s. Kučičino (kod Štipa).

Dokumenti

📜 Izveštaj štaba Četvrte makedonske brigade od 30. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama protiv Dvadeset druge pešadiske nemačke divizije u vremenu od 21. do 28. septembra 1944. god. u rejonu Strumice

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. oktobra 1944. god. štabu Bregalničko-strumičkog korpusa za oslobođenje Strumice, Štipa i Velesa

📜 Izveštaj štaba Pedeset prve NO divizije od 26. oktobra 1944. god. štabu Bregalničko-strumičkog korpusa o jačini nemačkih snaga u Strumici i okolini i o borbama Četvrte i Dvadesete brigade na komunikaciji Valandovo–Strumica–Radoviš

📜 Zapovest štaba Pedeset prve NO divizije od 29. oktobra 1944. god. potčinjenim jedinicama o pripremi za napad i oslobođenje Strumice od nemačkog okupatora

📜 Telegrami štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 1. i 2. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Pedesete i Pedeset prve NO divizije na sektoru Strumica–Radoviš–Kočane

📜 Izveštaj štaba Pedeset prve NO divizije od 3. novembra 1944. god. štabu Bregalničko-strumičkog korpusa o pokretu, jačini i rasporedu nemačkih snaga u Strumici i okolnim selima

📜 Zapovest štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 4. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama o energičnijem napadu na nemačke garnizone u Strumici i Ttipu

📜 Naređenje štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 5. novembra 1944. god. štabu Pedeset prve NO divizije o neodložnom oslobođenju Strumice, Valandova, Dojrana i Đevđelije

📜 Telegrami štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 9. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije povodom netačnih vesti Radio Sofije da su bugarske trupe oslobodile Štip, Strumicu, Valandovo, Đevđeliju i Dojran

📜 Izveštaj štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 9. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o oslobođenju Strumice i Štipa i rasporedu potčinjenih jedinica

📜 Telegram Bregalničko-strumičkog korpusa od 15. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije u kome obaveštava da su Strumica, Valandovo, Udovo, Dojran i Đevđelija oslobođeni od Pedeset prve NO divizije a ne od bugarske vojske

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

20. romanijska udarna brigada AFŽ Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju 20. krajiška udarna brigada Kočani Radoviš Berovo 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta 50. makedonska divizija NOVJ 181. pešadijska divizija Avijacija u oslobodilačkom ratu 3. makedonska udarna brigada 5. bugarska armija Gevgelija 22. pešadijska divizija Borbe u Makedoniji 1943. Bugarska u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Mornarica NOVJ Borbe u Makedoniji 1942. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1944. Otečestveni front Bugarske Josip Broz Tito Narodno oslobodilački odbori Glavni štab Makedonije Valandovo 21. makedonska brigada SKOJ 4. makedonska brigada Grčka u drugom svetskom ratu Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) 5. pešadijska divizija (Bugarska) 7. pešadijska divizija (Bugarska) 8. srpska brigada (6. južnomoravska) Narodni heroji Jugoslavije Štip 20. makedonska brigada Komunistička partija Makedonije 51. makedonska divizija NOVJ Artiljerijska brigada 51. (makedonske) divizije NOVJ Veles