Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

20. krajiška udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Naredba Štaba 5. korpusa NOVJ od 1. oktobra 1944. o formiranju 19. i 20. krajiške brigade

📜 Izveštaj štaba Pedeset prve NO divizije od 26. oktobra 1944. god. štabu Bregalničko-strumičkog korpusa o jačini nemačkih snaga u Strumici i okolini i o borbama Četvrte i Dvadesete brigade na komunikaciji Valandovo–Strumica–Radoviš

📜 Izvještaj Štaba 20. krajiške brigade od 29. novembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima na sektoru Bosanski Novi - Bosanska Dubica - Lijevče polje

📜 Izvještaj Štaba 20. krajiške brigade od 29. novembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima na sektoru Bosanski Novi - Bosanska Dubica - Lijevče polje

📜 Izveštaj Politodela 39. NOU divizije od 14. decembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske i skojevske organizacije 20. krajiške brigade

📜 Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 20. krajiške brigade 39. NOU divizije od 3. januara 1945. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

📜 Mesečni izveštaj političkog komesara 20. krajiške udarne brigade od 28. januara 1945. političkom komesaru 39. NOU divizije o stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Referat pomoćnika političkog komesara 20. udarne brigade 39. NOU divizije na brigadnom partijskom savetovanju od 5. februara 1945. o razvoju partijske organizacije, uspesima, nedostacima i zadacima

📜 Izvještaj Štaba 39. divizije od februara 1945. Artiljerijskom odsjeku 5. korpusa NOVJ o dejstvu artiljerijskih diviziona 15. i 20. krajiške brigade u februaru

📜 Izveštaj Štaba 20. udarne brigade Garibaldi Trieste od 20. februara 1945. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbenoj aktivnosti u februaru

📜 Izvještaj Štaba 20. krajiške brigade od 7. maja 1945. Štabu 39. udarne divizije JA o dejstvima u aprilu na sektoru Bosanska Gradiška-Bosanski Novi

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Kozara u oslobodilačkom ratu 39. krajiška divizija NOVJ Divizija Garibaldi Borbe u Sloveniji 1945. Kozarska Dubica Politički komesari u NOR-u 9. slovenski korpus NOVJ Radoviš Centralni komitet KPJ Bosanska Gradiška Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Valandovo Završne operacije u Jugoslaviji Strumica SKOJ Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 20. romanijska udarna brigada Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 15. krajiška udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Borbe u Makedoniji 1944. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Kozarski partizanski odred Bosanski Novi 10. krajiška udarna brigada